Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

10 EKİM 1991 KENTYAŞAM CU^tHURİYET/15 GEREKLÎ TELEFONLAR lEKTUP • Sayın Baylar, Kadıkoy Soğutluçeşme garının ön bahçesınde guzel bır şekılde yapılmış Ataturk heykelı vardı Ataturk maskının hemen yanında Kıyafet Devnmını sımgeleyen Turk kadınının peçeyı veya başörtusunu başından çıkarıp atan bır de kadın heykelı vardı Ancak 2 aydır bu heykelın yermde yeler esıyor Ataturk *un devrımlerıyle buyumuş bır fert olarak bu haınane uygulamadan son derece uzuntu düydum Soğutluçeşme Gar Muduru ıle göruştum Tamır edılmek uzere kaldırıldığını söyledıler lnanmı>ofrum Bu guzel heykelın tekrar yenne dıkılmesı ıçın ilgılılen göreve davet edıyorum OZGUR DERİNKOK Bıçakla öldtirüldti • tSTANBUL (AA) — Kuçükköy Paşaçayın'ndakı bır ınşaatta kımlığı belırsız bır kışı bıçaklanarak öldürüldü Geceyarısı öldürülen 25-30 yaşlanndakı şahsın çöp toplayarak geçımını sağladığı, psıkopatık davranışlar gösterdığı öğrenıldı Bu arada maktûlun üzerınden resımsız bır bayan kımhği de çıktı öte yandan Kumkapı tren ıstasyonu yakınında kımlığı belırsız bır kışı tren altında kalarak öldü Vücudu parçalanan 30 yaşlanndakı erkeğın alkollü olduğu ve çevredekı parklarda yaşadığı < belırlendı Susuduk çekmeyeceğiz ISKI'den yapay yağışa devam Istanbul Haber Servisi — Is- tanbullular son gunlerde aralıkü yağan yağmur suları ıle uğraşır- ken, tSKI "yapay >ağış uygula- ması"nı yenıden başlattı ISKt tarafından yapılan açıklamada öncekı gun örnerlı ve Darlık ba- raj havzalan üzennde tohumla- ma yapıldığı bıldırıldı. 31 Mayıs 1991 'de yağış mev- sımının sona ermesı nedenıyle ara verılen yapay yağış uygula- masının 15 eylulde başlaması gerekıyordu Ancak son gunler- de yağan yağmur nedenıyle bu- gune kadar buna gerek duyul- madığı bıldırıldı tstanbul'da 1989 ve 1990 yıl- lannda yaşanan yoğun kurakhk nedenıyle gelıştırilen "yapay ya- pş projesi", uyanlmaya elveriş- lı "cumuluform" ve "statiform" tıpı bulutlann, gü- muşıyodür enjekte edılerek to- humlanması ve yağış mıktanrun arttınlması esasına dayanıyor 22 Ekım 1990 tarıhınde baş- latılan yapay >ağış uygulaması ıle elde edılen su mıktan hak- kında tSKt şu açıklamayı yap- tı "İTU Uçak ve Uzay Bilim- leri Fakultesı Meteoroloji Mu- hendisligi bolumu tarafındao hazırianan rapora gore 31 Ma- yıs 1990 tarihinde barajlanmız- da bulunan 480 milyon metre kup suyun yuzde 19'u yapay ya- ğış yonterni ile elde edilmiştir. Bir başka deyişle proje kapsa- mında yapılan 65 tohumlama sonncu Istanbul'a toplam 60 milyon metre kup su kazaodınl- mışör." Hazıran 1992'ye kadar de- vam edecek olan ıkıncı yapay yağış uygulaması ISKİ'ye 790 bın 385 dolara mal olacak Sıısuz kalmayacağız tstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Nurettin Sozen, Istan- bul'a bır sene hıç yağmur yağ- masa bıle, barajlardakı mevcut suyun bır yıl rahatlıkla yetece- ğını belırterek, "İsUnbui'da bnndan boyle, hiç susuzlak ya- şanmayacak" dedı Nurettın Sözen, Mega-10'un "Merhaba Turkıye, tstanbul'un Yollan" adh programının çekı- mıne katıldı Programda Istan- bul ıle ılgalı çeşıtlı sorulan yanıt- layan Sozen, tstanbul'da su ke- sıntısı programının kaldınldığı- nı ve şebekesı olan her yere 24 saat su verıldığmı kaydettı Sö- zen, şu an barajlarda 400 mil- yon metre küp olansu rezervı- nın, tstanbul'un bır yılhk su ıh- tıyacını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledı Yerel yönetımlerde ışbaşına geldıklerınden ben, merkezı ık- tıdann desteğı yenne kösteğı ıle karşılaştıklannı savunan Sözen, "Saga baksan mufettiş, sola baksan mufettiş. Merkezi ıktı- dar sosyal demokratlann bele- diye seçımlennı kazanmasına tahammul edemedı. Tutn çalış- malanmıo eogelledller" dıye konuştu Sözen, aynca, merkezı ıktıda- rın engellemelen, bunlar karşı- sında nasıl mücadele ettıkJerı ve ne gıbı yollar ızledıklerı gıbı ko- nulann yer aldığı bır kıtap yaz- mayı da duşundüğünü ıfade et- tı 'İ»"fsi¥i'ı torki*nL" v ı ı t t ı ı ' "Gunıltuvu duyunca hepimiz kaçtık. 18 kişiydik. Irfan, kalıplann daha yakınındaydı. I I l i t l l 1 IUJJI a n . y U U U joprak ustumuze gelrjordu. Sonra baktık, trfan >ok..." Ecevit Dayı, 1 ay once memleketle- ri Samsun'dan İstanbula çahşmak ıçın bırlıkte geldıklen arkadaşı Irfan Olgaç'ı, çalıştıklan inşaatın temel çukurunda yıtirdı. 30 yaşındakı Irfan Olgaç, ıkı çocugunun nafakasını çıkarmak ıçin geldıgı tstanbul'dan genye tabut ıçinde gıdecek. Topkapı Maltepe Caddesı'ndekı Topkapı-Obako> Sanayı Sııesı ınşaatının temel kalıpları çakılırken, dun 16.30 sıralannda me>dana gelen loprak goçuğu trfan Olgaç'ın jaşamına mal olurken, dığer 17 arkadaşı kazayı kıl payı atlattı. Tonlarca toprağın altında kalan demırcı ustası trfan Olgaç'ın arkadaşlan, "Belkı hâlâ sağdır" umudu>la topragı ellerıyle kazmaya calıştılar. ttfaive ekiplennın de katıldıgı kurtanna çalışması saatler surdu. Ancak, bulunan trfan Olgaç'ın cesedı oldu. (Fotograf: BEHZAT ŞAHİN) Sözen Kadıköy'de tapu dağıttı Istanbul Haber Servisi — Is- tanbul Buyukşehır Beledıye Baş kanı Nurettın Sozen, Kadıkov Küçukbakkalköy Mahallesı'nde dun dûzenlenen bır törenle 3 bın kışıye tapu dağıttı Beledıye pro- jelerının bütun engellemelere karşın sonuçlandınlacağını söy- leyen Nurettın Sözen, "Elimizi kolumuzu zincirlerle bağladığı- nı zanneden hanedan ıktıdanna karşı, halkın gucu ıle hep bıriik- te mücadele ettık ve zmcırien kırdık" dedı tstanbul'un en önemlı sorun- laruıdan olan gecekondulaşma- ya karşı olduklannı belırten Sö- zen, bu sorunu görmezlıkten ge- lerek, yapılaşrna olan yerlerı plan uzerınde yeşıl alan olarak göstermenın doğru olmadığını söyledı Kadıköy Beledıye Başkanı Cengız özyalçın da yönetıme geldıklennde halkın su, tapu ve altyapı problemlerı olduğunu, bu sorunlann büyük bölumunü çözduklennı söyledı özyalçın, 11 ekımden sonra da Fıkırtepe, Yenısahra bölgelennde 15 bın ta- pu dağıtacaklarını ve ımar ıznı vereceklennı söyledı 055 ooo 066 • Zıbrta MHyrtijl: 527 57-00 • HnaHteHHMfi: 172 13 73 74 75 ve 088 • İSKİ ama: 068 HmrAdl:077 Sa#* MMtrtiii: 511 89 18 Cın^pnı T»: 588 48 00 Ç**a T»: 534 00 00 (100 hat) ttaaaan T«: 340 01 00 MHtep<H • — w r 345 46 80 fel BM: 131 22 09 Tatotaı fcyarta: 152 43 00 SW T—ttyı 588 44 00 SSR mamı*m: 121 77 77 « t UOapt: 358 67 60 • TMffc TnHk * * • Met; 176 24 14 (İst) 356 04 85-86 (Kadıkoy) •««• Tnflk: 377 22 07 (E 5) 356 04 86 (Şehmçı) 314 36 (B Çekmece) • THY: k Mtan 573 13 31 Dq IMter 574 73 00 (25 hat] S M M : 574 73 00 s i i c 574 82 00 (45hat) ODY- 527 00 50 336 20 63 **m* Sartnl 348 80 20 -— • MPM: ŞtUi faton: 526 40 20 144 42 33 •Mb T»ttan (AcMte): 145 53 66 144 25 02 149 18 96 149 15 58 (Hava tahmını 6Jrenme) 573 89 80 • aamk uu. M * 526 62 24 150 83 50 347 77 83 MaMr.547 12 81 •l|iM»i|i 567 98 10 %Miftr. 177 56 31 ÇmijM. 132 22 10 • TBbO69 522 97 03 147 51 10 r 345 03 04 • kTT «WL m.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: n i (Bılınmeyen numaralar ve nööefçı eczane sorma) « 1 (arıza) 02> (dantşma) Sinema • Tiyatre • Gösteri ABDI IPEKCI'MIN ANISINA UZLASMAHAÜL ERGÜN • BERHAN ŞİMŞEK • NUR SÜRER Yön: 0ĞUZHAN TERCAN Muzık ZULFU LİVANELİ YolmıC'a»5AfAK-3(516 26 60)ll 00 13 30 14.M 18.30 21 00 Yok.ndo KOIMCÖY AS/Anlmro D€«YA KM. 2 H A F T A R I 6 » » I I Tehyapmast gereken, güzel bır ktzt vetum'Avrupa'yı kurtarmakve tıseyı brttfmektı „ Bu da sorun mu" 6 I I E G I momos Harri» m yuıeklere dehşet jaton best sed«f ından Çtaş- SAF« 1(5162660) 120O-15O0-1&00-2H» »yoölu JEY0& NIMJA KAPLUMBAGAIAR 2Teen Agent" W i t ü A M D E A R "11 EKİM'DE SİNEMALARDA" "11 EKİM'DE SİNEMALARDA" 146 97 38 • 132 64 26 GENEL ISTEK ÜZERINE EKIM AYINDACumartea-Pnzar gunleri 15.30'da YENİKAPI HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZİ YALNIZ 8 OYUN Levent Kırca-Oya Başar-Gundoğarken 60 Kifilik Kadro Bilet Satış: Gosten Merkezı 517 05 13 Vokkorama Taksım 151 28 88 Vakkorama Suadıye 350 87 42 360 90 90 leyoglj- SIIKW t- '0 7'ı 1200-14 15-»30-1145-2100 "•v ŞUU4 5 l 6 » » ı 1 7 0O-1t0O51OO =«,-«ov İKCIIll 572«4 391 n 00-1300-^7 0C-'900-2" 00 Yön: NERI PARENTI "GûnOn streslni bu fllmde atacaksınız PAOLOVILIAGGIO RENAJO POZZETTO AVRUPA'DA YILIN HASILAJ REKORU STANDARD FİLMCİLİK COMMICAŞI*H KENT (141 82 O3) 11 3O-13.3O-15.3O-17.3O.1» 3O-21 45 Beyoölu FİTAŞ(149 01 66)1200-14 15-16 30-18.49-21 15 AVŞAR film S T E P H E I N G ' ı n HAYVAN MEZARLldlndan Sonra... "MEZARUK DEVRIYESI" STEPHEN KINGin Tüm Oünyada Satıs Rakorlan Kıran Romarundan M t h U r K A D K O Y (337 74 00) 1 00-13 = ı=. 5- 3 » 930 2130 OamaratMy GAZİ (147 H 65) 00-13 00 5 00 5-9 30-2 45 B«yO#uLAL£ (149 25 24) 12ÇO 4 ^ t X 845-211" 2. H A F T A " (5721t«3) 1 00-1300 5OO-17 0O-190O-21ÛO OKM Ortakoy Kultur Merkezı Doreboyu Cad. No: 110 T«4: 158 69 87 Yasaklı yıllardan sonra ilk defa ve yalnrzca sinemamızda BİR ÇİRKİN ADAM Yılmaz Guney Fılmi 13.00-15.30-18.00-20.30 Bir Muzık, aşk, tutku veşiirfilmi. HARBİYE AS'TA... "2ORBA"dan sonra unutAmsyacBğınız Ikıncı buyok film STANDARD FİLMCİLİK Pretty Woman ın unutulmaz yıldızı yıne aşık oldu JULIA ROBERTS Yön: Donald Petrie 7. HAFTA Kadıkoy YILDIZ (3*6 51 24) 11 İS 13 15 15 15 17 15 19 15 21 30 NOVA BARAN SİNEMASI 14O 35 58 BETTE MIDLER 1Î00 14 30 17 00 19 30 21 45 •Berhn Film FesmahGumuş A\ı Odûlu -Cosus FERRlSın basvapıtı • KARCHAJvOS un Otumsuz \t coşkuıı Akdenız Anadolu muzıgı Harbiye AS-2 (147 63 15) 1200 14 1S-16 30 1 845 21 30 İFA Seçkin Filmler sunar... I S T A N B U L B E L E D I Y E S I J.JS E H İ R T İ Y A T R O L A R I 7-13 Ekim 1991 Horbıye M- trtugrul Sohnesı 140 77 20 lurjul OZAKIIMI RESİMLİ OSMANU TARİHİ MUZIKAL KOMEOİ YanıtCT Erg n ORBEY [»-9-10 II 12 tkln| Kadtkoy Hatdjn T •v 34? 04 63 remtaı (ttin IPEKKAr* 18-9-10-11 I2EUH) «•il SIMOM İLKGENÇLİ6IM B U TT«tk(»l C««H BUYUKUTKU T M < n Engl. ULU0«8 184-10 11 12 EkınH OTUN BM «E SMTLEfi! Sllı 20.30/0* iam-n30/l>v-Clat: 2030 C M I IİOO2113û/PHir I5JXM8.X BIŞtUR BILETLER TİYATRO GlSELERjNİM YAHIS1R* TAKSM VtKKORAMA IMEHKEZ) «I KADKÖY HAIOUN UKEB IMERKEZ) DE UTILMMTMHII 15156 00/254 19 Ekim'den Başlayarak AKM BÜYÜK SALON'da W. Shakespeare FIRTINAYoneten Başar Scbuncu Dekor Turkcesı Can Yucel Kostum Mjzık Cem Idız Işık Nurettın özkonu Serpıl Tezcan AyKan Guldaglan OYNAYANLAR Ketnal Bekır Alptekın Serdengeciı Engın Şenkon Nucnan Pakner Özgur Erkekl Nur Suba» Levent Ökten Cengız Baykat Mehmet Ah Kaptanlar Fevzı Gur Oundaf Möffuoglu Aydo Yungul Ugur Polat ErVon Toşdogen Bengtsu» Muftuoglu Mıne Tufekç oglu 19,26,27 Ekim Cmt 21 30 Paz 14 00 19 00 •*"""" *,İSTANBUL İDEVLET TİYATROSU Tel 149 69 44 15 Ekim'den Başlajarak TAKSİM SAHNESİ'NDE Jean Genet hiz z metçiler "lonclen Turkçesı Dekor, KoaAm Reha Erdcm Salah Bıncl Orhan Alpaslan Mıhnban Oran Hal.l Akgul O>navanlar Sımav Kuçuk Nunnısa Yıldınm-Gonen Bozbev 15,16,17,18,19 Ekım SalÇarPerCum 20 M) Cmt 15 00 20 30 Istiklal Cad. No: 140 Tel: 151 1865-66 FERHANGİ SEYLER Ferhan Şensoy Cuma: 21.00 C.teti-Pazar: 15.30-18.30 KONSER SALONU 12 Ekim Cumartesi Saat: 19.00 Modern Dans Gösterisi SUSANNE LINKE Müzik: Dmıtrı Wiatovıç Doğal sesler, Japon Dauulu ve J S. Bach'ın Sı mınör Mess'ınden AUHAN KÛLTUR MERKEZI IŞBIRIIÖI ILE COMBATTIMENTO ODA MÜZÎĞİTOPLULUĞU 14 Ekim Pazartesi Saat: 19.00 Bach, Wassenear, Purcell, Telemann 15 Ekim Sah Saat: 19.00 Muffat, Schmelzer, Bıber, Fesch, Telemann HBÜ Bank Katktlarıyla * Bllctter Satnja sunulmuftur * 15 kl$lnln ustund«kl gruplara X 25 Indlrlm uygulanır * OğreiKl öğretmcn ve emekil Indlriml tum ycrlcnlc X soair BHct Mttf rerlen KonserSaionu 148 53 92 Caııena Danışma Burosu 559 95 60 vakkorama Takslni 151 15 71 vskkorama Suadlye 360 90 90 İSTANBUL OEVLBT TİYATROSU »KM IUYUK SJILON (151 5» 00 254) Azız Knın YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Ymtten Keuıı Ijık Moık Tınıır Salçsk 1Z13 Ekim W ShlkoptKl FIRTINA Yontten Bi|w Sıöuncu Turkçejı Can Yucel 19 Ekim AKM KONSER S1I.0NU [151 56 00 2541 »KM 00» TIYftTROSU [151 5S 00/254) iSai Cir tt! Cuın !|00 Cmt 1500 1900 Par '500' Mems* Baydur DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA Yonetın Can Gurzap l \ a u 12.13 15.16.17 18.19 Ekl» Ali Tıygun MASAL BAHÇESİ |Çwuk Oyunııl Yön«tn Eten ÖMUI 13 Ekım Saat 1100 TkKSIM SAHNESI 1149 69 44| ISal CJ'PerCum ?0 3C Cml 15 00 n 00 Paz M MUİM eibton SALINCAKTA , . İKİ KIŞI hız zmetçıler Jean Genet Yeneten Can Gurzap Tvkçtti Sevgı Sanlı 12.13 19 Ekim Yfcıeten Itaha Ertan Turkçni SJlâtı Binıl 15.1&17 18.19 EaJm Ayrıco Bjht Sotı» Vokkorama To.s.m 151 15 71 Vc*.ofomo Suadye M0 90 90 Galle. o Dan i.-r c 55? 9S 60/1104
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog