Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 * * * * HABERLERİN DEVAMI 10 EKİM 1991 İnönü'nün Gülleriyle Ecevit... (Baftarafı 1. Sayfada) Kadınların meydanlara çıkmalan umut ve- rici bir gelişme. Bu kampanyada, her parti- nin mrtinginde variar. Siyaset meydanında ne kadar çok yer alabilirse kadınlar, demok- rasimiz o kadar çok ete kemiğe bürünecek, politikanın da düzeyi yükselecek. SHP'nin seçim otobüsü Güneş-2'nin üs- tü kırmızı renkte gül motifleriyle süslenmiş. Genel Sekreter Yardımcısı Ertüğrul Günay, yakasında bir gülle çıkıyor otobüsün tepesi- ne. Meydanı hazırlıyor Genel Başkanına. DSP'den SHP'ye dünkü katılımlan anlatıyor. Bir ara "Eski sosyal demokrat Bülent Ecevit" sözü çıkıyor ağzından. Aynı anda meydanın bir köşesinden "yuh" sesleri du- yuluyor. Kısa bir sessizlik. Günay, aleyhte tezahüratı durduruyor hak- lı olarak. Benzer gösteriye Merzifon'da da tanık ol- duk. Ecevit'in adı geçince bir taraftan "fa- şist Ecevit" sesleri yükseldi. Ama SHP'li yö- nettcilerin müdahalesiyle kısa kesildi bu gös- teri de. Sosyal demokratlann mitinginde Ecevit'e "yuh" cekilebilmesi... Milliyetçiliğinin "aşınlık"la damgalanabilmesi... Hatta "fa- şistlik'Me suçlanabilmesi... Bülent Ecevit'in Türk siyasal yaşamı için- deki geçmişi anımsandığı zaman bugün gel- miş olduğu nokta, bir yerde hem şaşırtıcı hem de acıdır. Bir Alpaslan Türkeş'in çıkıp "Evet, Bülent Ecevit'le bir noktada buluştuk" diyebilmesi, siyasal açıdan çarpıcı bir değişimin işareti- dir. DSP liderindeki bu değişimi Erdal İnönü de konuşmalarında sürekli vurgulamaktan geri kalmıyor. Otobüsün üstüne çıkarken elinde uzun saplı kırmızı bir gül oluyor SHP liderinin. Amasya'nın Anıt Meydanı 'nda da öyleydı. Sakin bir sesle sözü Ecevit'e getirdi: "Bir zamanlar dağlara taşlara adını yaz- dığımız Ecevit" diye başladı, bir durup de- vam etti: "Artık o Ecevit yok. Maalesef ken- dine bir başka yol seçti o." Merzifon'da da Ecevit'teki değişime işa- ret etti İnönü: "DSP artık demokratik bir parti değil. Sos- yal demokrat parti hiç değil. Eski Ecevit yok artık. Oylarımızı bölmeye çalışıyor. Bizi san- dıkta birieştireceksiniz. Oylarınızı böldürme- yin." İnönü'nün, Sıvas'ta akşam karanlığında yaptığı coşkulu mitingde de bir ara "Irkçı Ecevit", "Hain Ecevit" sloganları atıldı. İnö- nü, "Yapmayın, dinleyin..." diyerek bu te- zahüratı durdurdu ve şöyle devam etti: "Birleşmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama DSP kaçtı. Artık DSP, sosyal demokrat değil. Siz sandıkta birieştireceksi- niz sosyal demokratları." Srvas'tan Ankara'ya ucarken İnönü bir ara şöyle dedi: "Ecevit'in yakalayacağı çağ, romantik çağdı (gülerek), o da biraz geçmişte kaldı..." Edindığımiz izlenim şu: Ecevit'in bugün gelmiş olduğu "aşın" mil- liyetçi çizgi, DSP'nin aleyhine işlemeye baş- lamış, SHP'nin ise lehine... Ne kadar? Bile- meyiz, ama DSP oylarını şöyle ya da böyle aşağı çekebilir. Erdal İnönü'nün meydan konuşmalannda altını çizdiği ikinci konu da Özal'ın Çanka- ya'dan indinlmesi. "20 Ekim'de sandıkta gül- ler açınca Özal'dan da kurtulacağız" dedi- ğinde, kalabalık derhal dalgalanıyor. Dün sabah Ankara'dan Merzifon'a uçar- ken "Özal'ı indirmek, ama nasıl?" sorusu- na özetle şu yanıtı verdi: "Bunun için anayasanın cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili maddesini değiştirmek yeterli. Böylece cumhurbaşkanı seçiminin yenilen- meşi gerekecek." Özai da "tıpış tıpış" inecek Çankaya'dan demeye getiriyor. Kararlı bu konuda. Özal'ı indirmek için DYP ile işbitiiğine ge- lince... Önce sandık sonucunu görmenin gerek- tiğini söylüyor; günü geJince bu konuda kc- nuşulacağını belli ediyor; "henüz erken" de- meye getiriyor. Sanki DYP'ye bugünden açık çek vermek niyetinde değil gibi Sayın İnö- nü... Bu arada Doğru Yol liderini de konuşma- larında sert biçimde eleştirmekten geri kal- mıyor. Özellikle onun "denenmişliğine" vur- maya özen gösteriyor. Meydanlardaki kalabalıklardan ve coşku- dan memnun İnönü. Sesi kısılmış. "Yorgun- luk önemli değil, ses gkJerse kötü" diyor. Be- panten tabletleriyle sesini tedavi etme çaba- sında. ' İstanbul hakkında ne düşünüyordu? Çün- kü seçim araştırmaları, SI-İP açısından pek iyimserlik verici değildi. Uyarıcı olduğunu söyledi. Arkadaşlannın şimdi işe daha çok asılacaklarını belirtti. Bu satırları otobüste yazarken dışanda şa- kır şakır yağmur yağıyor. Saat üç buçuk. To- kat'a gelmek üzereyiz. Bundan sonraki du- rak ise Sıvas. Bir günde üç miting, üç kenl. Soluk solu- ğa bir seçim mücadelesi. Bakalım sandıktan ne çıkacak: Gül mü? Kırat mı? An mı? Tokat'a girerken yağmur diniyor. Coşku- lu bir karşılama. Gençler gül atıyor otobüsün penceresinden İnönü'ye... Ve hoparlörlerden bir ses: "Egemenlik artık halkın olacak, haneda- nın değil." Bağrış çağrış, alkış.. Güneş battıktan sonra Sıvas'a girilmesi- ne karşın kalabalık yine coşkulu, canlıydı. Kampanya sürüyor. Zengin mtitevelli aramyor (Baftarafı 1. Sayfada) ve İnönü üniversitelerine "özel statii" verilmesine ilişkin Bakan- lar Kurulu karannı "üzerinde oynamadan", YÖK Yasası'nda değişiklikler öngören Kanun Hükmünde Kararname (KHK)L yi de "kiiçiik değişiklikler" ya- parak imzaladığı öğrenildi. Özal, her iki düzenlemenin, KHK üzerinde yaptığı değişik- liklerin, Mesut Yılmaz gördük- ten sonra Resmi Gazete'de ya- yımlanmasını istedi. Bu istek ne- deniyle iki düzenlemenin de yü- rürlüğe girmesinin geciktiği öğ- renildi. Seçim gezileri nedeniyle sü- rekli Ankara dışında bulunan ve bugün Ankara'ya dönmesi bek- lenen Yılmaz'ın içeriği öğrenile- meyen bu değişiklikleri onayla- ması durumunda, her iki yasal düzenlemenin seçimden önce yürürlüğe gireceği ifade edildi. YÖK, zengin müteveHi arayışında Beş üniversitenin 8'er kişiden olusacak "müteveili heyeüeri" için Cumhurbaşkanı'na önere- ceği adaylan belhiemek için oluşturulan YÖK Komisyonu çalışmalannı sürdürüyor. Uyele- rin 4'ü Cumhurbaşkanı tarafın- dan doğrudan doğruya, 4'ü de YÖK ve Milli Eğitim Bakanhğı tarafından gösterilecek üç katı aday arasından atanacak. YÖK, 18 ekime kadar belirleyip, Cum- hurbaşkanı'na sunacağı adaylar için "özel statü"lü beş üniversi- tenin bulunduğu Ulerdeki ticaret odalanyla temasa geçti ve isim istedi. YÖK, "müteveili beyeti" üye- lerinde aranacak özellikleri "zengin olma, akademisyen ve politikaya bulaşmış olmama" diye belirledi. Aday belirleme komisyonunda yer alan YÖK üyeleri, ticaret odalanndan al- dıkları isimleri, önümüzdeki hafta toplanacak YÖK Yürütme Kurulu'na sunacaklar. Yürütme Kurulu da beğendiği 30 ismi saptayacak. Ardından da bu ki- şılerle temasa geçilerek "onaylan" alınacak. Aday Belirleme Komisyonu'n- daki üyeler de, aralannda görev bölümü yaparak İstanbul, Iz- mir, Ankara ve Malatya ticaret odalarıyla temasa geçti. Ege Üniversitesi için önerilecek adaylan eskiden bu üniversjte- nin rektörlüğünü yapan YÖK üyesi Prof. Dr. Ömer Yigitbası saptayacak. İTÜ ve Boğaziçi'n- de görev yapacak "müteveili heyet" üyelerini YÖK üyesi ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Cem'i Demiroglu belirleyecek. ODTÜ'nün müteveili heyetine girecek Ankaralı işadarnlarını saptayacaklar arasında; YÖK Yürütme Kurulu üyesi Dunnaş Yalçın ile eski KTÜ Rektörü ve YÖK üyesi Prof. Dr. Kemal Gü- rüz'ün adı geçiyor. Malatya'da- ki İnönü Üniversitesi'nde görev yapacak üyeler, Fırat Üniversi- tesi Rektörü ve YÖK üyesi Prof. Arif Çaglar'ın önereceği isimler arasından seçilecek. Aynca ko- misyonda yer alan diğer üyeler- le başta Prof. İhsan Dogramacı olmak üzere YÖK yöneticileri de önerilerde bulunacaklar. Rektörler sıkıntılı Yasal düzenlemenin yürürlü- ğe girmesiyle birlikte, seçilecek müteveili heyetleri tarafından görevlerine son verilebilecek Bo- ğaziçi, İTÜ, ODTÜ, Ege ve İnö- nü üniversitesiretctörleri,sessiz- liklerini sürdürüyorlar. Yasal dü- zenleme yürürlüğe girmediği ve "müteveili heyeti üyeleri belirienmedigi" için sıkıntılan- m dile getiremeyen rektörler, YÖK'ten de doyurucu yanıt ala- mıyorlar. özellikle İTÜ'nün "çok kaygıir olduğu ifade edilirken, diğer rektörler "müteveili heyet- lerini görerek yaklaşımlannı belirleme" eğiümine girdiler. ODTÜ Rektörü Prof. Ömer Sa- atçioglu, Cumhuriyet'in sorusu üzerine, "Belirlenecek mütevei- li üyelerini bekliyoruz. Yeni uy- gulamanın başansı seçilecek üyelere baglı" diye konuştu. YÖK yetküilerinin "mütevel- K adayian"nı belirlemek asama- sında söz konusu üniversitelerin rektörlüklerinden görüş alma- ması da "sıkıntı" yaratıyor. YÖK yetkilileri,rektörlerdengö- rüş alınması yoluna gjdilmeye- ceğini belirtiyorlar. Universite yetkilileri de "YÖK'ün bu konu- da kendflerinden bir istekte" bu- lunmadığmı ifade ediyorlar. Milli Eğitim Bakanhğı^ nın adaylan Seçim çalışmalan nedeniyle bulunduğu Bolu'dan bugün An- kara'ya dönecek olan Milli Eği- tim Bakanı Avni Akyol da öne- receği adaylan Cumhurbaşka- nı'na sunmak için yasal düzen- lemelerin Resmi Gazete'de ya- yımlanmasını bekliyor. Sistemin denenmesinde yarar olduğunu belirten Akyol, "Özel statnyle 8- gili tşlemlerin seçimden önce ta- mamlanabilecegini, bir olasüık seçim sonrasına da sarkabilece- gini" ifade ediyor. Akyol, kafasındaki isimleri şu anda açıklamanın doğru olma- yacağını söyledi. Akyol'un gön- lünde yatan isimler arasında Ne- jat Eczacıbaşı gibi ünlülerin yer aldığı kaydediliyor. (Baştarafı 1. Sayfada) alınması ve YÖK'e devredilmesi sırasında da kendisinin önayak olduğunu anımsatarak, "Gaze- tenizde çıkan 'Kimin malı ki- me?' başlıklı yorumlardan ra- hatsızuk duydura. Bıitün bu yer- ler, benim çabalanmla aJınmış ve yine benim çabalanmla YÖK'e verilmiştir. Günümüzde de, YÖK'ün bu araziye ihtiyacı kaJmadığı için, giderek genişle- yen Bilkent'e devredilmesi öngörülmüştür" dedi. Bilkent- in kuruculan arasında Hacette- pe Vakfı'nın da bulunduğuna işaret eden Doğramacı, "Aslın- da BHkent, YÖK'ün değil, kunı- cusu olan Hacettepe Vakfı'nın arazisini almış sayılabilir" görü- şünü savundu. Güneydoğu'da btiyük takip 36 yeni devlet sanatçısı (Baftarafı 1. Sayfada) ğı Müsteşan Acar Okan başkan- lığında, Müsteşar Yardımcısı Cevdet Türkeroğlu, TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem, Devlet Tiyatrolan Genel Müdü- rü Bozkurt Kuruç, Opera Genel Müdürü Erol Gömürgen, Ya>in- lar Daire Başkanı Alaattin Kortunaz, Sinema Genel Müdü- rü Tnrgut Aslan ve dört devlet sanatçısından oluştu. Seçici kurul "Senfonik Müdk" dalında Güber-Süber Pekinel kardeşler ile Hüseyin Sennet'i devlet sanatçılığına de- ğer gördü. "Tiyatro" dalında Madde Taoır ile Bozkurt Ku- rnç'u devlet sanatçısı seçen ku- rulun diğer dallarda belirlediği devlet sanatçılan şöyle: Opera: Okan Demiriş, Mete Uğur. Edebiyat: Tarık Buğra, Yasar Kemal, Orhan Şaik Gökyay, Fa- zıl Hüsnü Dağlarca, Attila tl- han. Resim: Ali Avni Çelebi, Sab- n Berkel, TUran Erol, Devrim Erbil. Heykel: Zühtü Müridoğlu, Hüseyin Anka Özkan, Hüseyin Gezer. * v Seramik: Sadİ Diren, Füreya Koral. Sinema: Lütfü O. Akad, Os- man F.Seden, Türkân Şoray, Hülya Koçyiğit. Klasik Türk Musikisi: Ismail Baha Sürelsan, Yesari Asım Ar- soy, Zeki Müren, Alaadin Yavaş- ça, Teoman Önaldı, Necdet Ya- şar. Türk Halk Müziği: Sadi Ya- ver Ataman, Nida Tüfekçi, Mustafa Geceyatmaz. Halk Danslan: Mustafa Tu- ran. Banş Manço. Göriişler Banş Manço: Son derece onurlu bir olay. Beni çok sevin- dirdi. Yalnız hafıf müzik dalın- da denmesi ben çok üzüyor. Çünkü benim bir dalım yok. Ben bir şeyler yapıyorum. Zeki Müren: Bir sanatçı için en büyük paye devlet sanatçıliğıdır. Son derece mutluyum. 40. sanat yıümda musikimize vcrdiğim 40 ydlık emeğin karşılığmı böyle bir teveccühle bana bahşettikleri için önce yüce Türk milletine, alkışlannı eksiltmeden beni ayakta tutan gerçek dinleyicile- rime ve bu büyük payeyi bende- nize layık gören devlet büyükle- rimize sonsuz minnet ve şükran- lanrnı sunuyorum. Sağ kaldığun sürece, son nefesimi verinceye kadar bu büyük sıfata layık ol- maya çalışacağım. Attila Dhan: Türkiye Cumhu- riyeti ilk defa soldan iki edebi- yatçıya (Yaşar Kemal) devlet sa- natçısı unvanını veriyor. Ben hü- kümetin sanatçısı olmam. Ben Mustafa Kemal Paşa'nın kurdu- ğu devletin sanatçısı olurum. Zaten partilerin ve hükümetin sanatçı olmaz. Haber Merkezi — Hakkâri'- nin Çukurca ilçesi Tekevler Jan- darma Karakolu'nda görevli 11 erin şehit edilmesinden sonra bölgede sürdürülen operasyon- lar devam ediyor. Bu arada Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin Ankara Temsilcisi Siamend Ba- naa, PKK tarafından kaçınlan 7 erin arama çalışmalarım Ku- zey Irak'ta sürdürdüklerini bil- dirdi. Irak sınırında sürdürülen operasyonlar sıklaştırılıyor. Operasyonlara savaş uçaklan ve helikopterlerin de katıldığı öne sürülürken Jandarma Asayiş Bölge Komutanı'nın bizzat ko- muta ettiği operasyonlara böl- geye kaydırılan komando, özel hareket timleri ve jandarma bir- liklerinin katıldığı bildirüiyor. UBA'nın haberine göre operas- yonlann sıfır nokta ile sınır bo- yunca aralıksız olarak sürdürül- düğü kaydedildi. PKK'ya karşı sürdürülen operasyonların "şimdilik" sımr boyunda yürü- tüldüğu, duruma göre sınır ötesi operasyonun gündeme gelebile- ceği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Basın ve Halkla tlişkiler Daire Başka- nı Albay Necdet Ipek, bölgede- Günümüzde 1968'li olmak duyulan Çılgın mühendisin vahşeti (Baştarafı 2. Sayfada) 1968'li bu dönemi derin bir ıs- tırapla karşıladı ve uymaya ça- hstı. Bir yanda insanı insan yap- tığına inandığı ve yoluna baş- koyduğu değerler, öte yanda bir sttrü sorumluluğun dayattığı dış dünya. Bir kısmı bu dünyaya ve gelişmelere karşı inatla direndi ve ağır faturalar ödedi ve odü- yor. Bir kısmı iki kutup arasın- da denge kurmaya çabalarken kaçış yollan anyor. Ve bir kıs- mı da tercihini kolaydan yana kullandı. Acaba diğerleri de fır- sat bulsalar bunu yaparlar mıy- dı? Bilmiyorum, ama sanmıyo- rum. Yıllar geçtikçe özlemler de bü- yüdü. Kimileri "nostalji" diye dalga geçedursun, insanlar o ar- kadaşhk, dostluk, yiğitlik, özve- ri ve erdem günlerini gitgide da- ha fazla arar oldular. Bu arada özel yaşamlar dayanılmaz fırtı- nalar geçirdi, kimi aileler bu sert rüzgârlar karşısmda dağıldı. İn- sanlar dostluğu, dayanışmayı ve o dostluk günlerini ve mutlulu- ğu paylaşma günlerini arar ol- dular. Gerçekten ekonomik çıkarla- nn belirlediği sahte dostluklar- dan kurtulup ortak amaç ve umutlarla beslenen gerçek dost- luklara duyulan özlem, günlük ekmek endişesinin sıkmtıların- dan sıynhp büyük beklentilerin heyecanına duyulan özlem, sili- nip gjtmenin açısından kurtulup "biz vanz, hep vardık ve hep var olacağız" diye haykırabilmeye özlem, 1968'lileri gene bir araya getir- di. Bizim birlikteliğimiz, belki de nesli tükenmekte olan bir inanç grubunun son direnmeleridir. Olabilir. Ama bizleri bir araya getiren şey, sevgimiz ve özlemi- mizdir. Bir kısmımızın hiç ayak uyduramadığı; ayak uyduran bir kısmımızın da içine sindireme- diği kaypak bir düzende duydu- ğumuz huzursuzluk ve belki de yalnızhktır bizleri bir araya ge- tiren. Bizler zaman zaman büyük mutluluklan, zaman zaman da sonradan biraz mutlulukla anımsadığımız büyük acıları paylaşan insanlanz. Bizi kaynaş- tıran ve kenetleyen budur. Ve hangi isim altında ve ne biçim- de ohırsa olsun bizi bir araya ge- tiren ve yüreğimizi kevuran duy- gu, geçmişimize düyduğumuz özlem ve kendimize ve yaşadık- lanmıza düyduğumuz saygıdır. 1968'liler birliğini böyle de- ğerlendirmek gerekir. Bizler bir zamanlar yetersiz birikim ve ek- sik deneyimimize karşın koca- man yürek ve heyecanımızla Türkiye"yi sarsmış, bir umut şenliği yaratmıştık. Şimdi fark- h yer ve zeminlerde (ki bu fark- lar her zaman vardı) olsak ve kavgamızı sürdürsek bile omzu- muzda dost bir elin sıcaklığını anyoruz ve bunu burada birbi- rimizde bulabiliriz. Bizi bu duygular bir araya ge- tirdi ve umarım bir arada tuta- caktır. (Baftarafı 1. Sayfada) derinin evini basarak eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öl- dürdü, kendisinden olmadığını iddia ettiği 10 yaşındaki oğlu ile kayınvalidesi ve kayınbiraderi- ni de yaralayarak kaçtı. FıncLk- zade, Molla Gürani Caddesi 58 numarada dün sabah 08.00 sı- ralarında meydana gelen olay, edinilen bilgiye göre şöyle geliş- ti: Bir süredir işsiz olduğu belir- tilen elektronik mühendisi ls- mail Atar, oğlu Suat Atar'ın kendisinden olmadığını öne sü- rerek eşi Bilge Alar'ı (45) 6 yıl önce terk etti. Bilge Atar da be- beğiyle birlikte babası emeldi al- bay Basri Tüz'ün evine yerleş- ti. Dün sabah kayınpederinin evine gelen lsmail Atar, ayn ya- şadığı eşi Bilge Atar'la tartışma- ya başladı. Tartışmaya eşinin ai- lesinin müdahale etmesi üzerine sinirlenen İsmail Atar'ın yannı- da getirdiği bıcağı önce eşi Bil- gi Atar'a, daha sonra da kayı- npederi Basri Tüz'e (77) sapla- dığı belirtildi. İsmail Atar, ken- disine müdahale eden kayınva- lidesi Şükran Tüz (68) ile kayın- ki operasyonlann aralıksız ola- rak sürdürüldüğünü bildirdi. tpek, "Şu anda konuyla ilgili geniş bir açıkiamamız yok. Böl- gede operasyonlar surdurülü- yor" dedi. öte yandan Dışişleri Bakan- hğı Sözcü Vekili Ferhat Ata- man, bölgede sınır ötesi bir ope- rasyonun söz konusu olmadığı- nı söyledi. "Şn anda Kuzey Irak'ta banşçıl amaçlarla da ol- sa Türk askeri var mı" şeklia- deki soruyu sözcü vekil Ata- man, "Evet, barısçı amaçlarla Kuzey Irak'ta Türk askeri var" yanıtını verdi. AA muhabirinin Ankara'da görüştüğü'Irak Kürdistan De- mokrat Partisi'nin Ankara tem- silcisi Siamend Banaa, PKK ta- rafından kaçınlan 7 askeri tüm aramalara rağmen bulamadıkla- rını söyledi. Banaa, son günler- de birtakım ipuçlanna rastladık- lannı bildirerek "Türk askerle- ri Diyana'da değildir. Bunu kim soylüyorsa yalandır" şeklinde konuştu. Diyana kentinin Kür- distan Cephesi'nin merkezi du- rumunda olduğunju hatırlatan Banaa, "Kaçınlan Türk asker- lerinin bu yörede olması im- kânsız" dedi. biraderi Doğan Tiiz'ü de (34) bı- çakladıktan sonra oğlu Suat Atar'ı aramaya başladı. Suat Atar'ı yatak odasmda saklandı- ğı yerde bulan İsmail Atar, onu da bıçakla yaraladıktan sonra kaçü. Bilge Atar ile Basri Tüz'- ün olay yerinde öldüğü bildiril- di. Yaralı üç kişi Çapa Tıp Fa- kültesi Hastanesi'ne kaldırıla- rak tedavi altına alındı. Suat Atar'ın durumunun ağır oldu- ğu bildirildi. Komşulan ve avukatlan, Bil- ge Atar'ın eşinden ayn yaşadı- Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtsever Birliği'nin Ankara Temsilcisi Serçil Kazas ise kaçınlan 7 erin kısa zaman- da bırakılacaklannı umduklan- nı söyledi. Komisyon gecikiyor Türkiye-İran sınınndaki terö- rist saldırılan önlemek amacıy- la oluşturulması kararlaştınlan ortak komisyonun Türkiye'de- ki erken seçim nedeniyle gecik- tiği, komisyon kuruluşunun se- çim sonrasına kaldığı öğrenildi. ANKA'nın haberine göre bir Türk heyetinin büyük bir olası- lıkla 21 ekimde Tahran'a gide- rek komisyonun kuruluşuna ilişkin temaslara başlaması ön- görülüyor. Bu konudaki temas- lann ikili siyasi konsültasyonlar çerçevesinde gerçekleşeceği be- lirtiliyor. Kars'ta çatışma Kars Vali Vekili tsmet Baha- dırlar Kars'ın Ardahan ilçesi Hasköy bucağı Dağcı köyü ya- kmlarında dün gece güvenlik güçleriyle çatışmaya giren iki te- rörıstin ölü olarak ele geçirildi- ğini açıkladı. ğını ve boşanma davalarının 6 yüdır sürdüğünü belirttiler. İs- mail Atar'ın sürekli olarak "ço- cnğun kendisinden olmadığını" iddia ettığini belirten Bilge Atar'm yakınlan İsmail Atar'- ın bir süredir işsiz olduğunu söylediler. İsmail Atar'ın 90 bin liralık nafakanın reddi davası- nın üç gün önce aleyhine sonuç- lanması üzerine, mahkeme salo- nunda eşini ve ailesini tehdit ederek "Bu görüştüğümüz son donışma olacak" dedigi öğre- nildi. Olaydan sonra kaçan İs- mail Atar'ın arandığı bildirildi. GOZLMI UGURMUMCU (Baftarafı 1. Sayfada) nu birbirlerinin'üzerterine atarak hem terörün günde orta- lama yirmi can almasına hem de rejimin gözleri önünde de- ğişmesine seyirci kaldılar. Terörün önlenmesi ile görevlendirilen sıkıyönetim komu- tanları da 12 Eylül'den sonra bu suçu siyasal partilerin üzer- lerine atarak sorumluluklardan sıyrıldılar. 1974-80 arası 5388 kişi terör eylemleri sonucu öldürül- dü. 12 Eylül öncesi ve sonrasında 9 subay, 19 astsubay, 50 er, 95 polis ve 57 bekçi olmak üzere 230 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bu sayılar bütün Türkiye'yi kapsıyor. Bugün ise 434'ü er ve erbaş; 38'i subay; 39'u astsubay, 47'si de polis olmak üzere şehit olan güvenlik görevlisi sa- yısı 558'dir. Yalnızca son dokuz aydaki ölü sayısı 303'tür. Bu sayılar da yalnızca bir bölgeyi kapsıyor. Bu koşullarda ANAP, Stari'de 12 Eylül öncesi terör olay- larının fiimlerini propaganda malzemesi yapabiliyor. DYP, StarTden paralı reklamlannı çekeceğini duyurunca bu film- ler yayından kaldırılıyor. Ne kadar ilginç; ANAP'ın seçim propaganda fiimlerini Türker İnanoğlu'nun URT (Ulusal Radyo ve Televizyon) şir- keti hazırlıyor. Bu şirket, TRT'ye programlar hazırlayıp, filmler satan bir şirkettir. TFTT Genel Müdürlüğü muhasebesinden bu program ve filmler karşılığı İnanoğlu'na her yıl milyariarca lira ödenir. Türker İnanoğlu'nun geçenlerde ölen kardeşi Berker ina- noğlu, 12 Eylül öncesi MHP üyesidir. Ve sıradan bir üye değil; MHP adına ışadamlarından pa- ra toplayan önemli bir parti görevlisidir. İnanoğlu, bu yüz- den, sıkıyönetim komutanlığınca gözaltına alınıp tutuklan- mıştır. İşte URT, MHP'nin Genel Başkanı Türkeş'in görüntüsü üzerine çarpı işareti koyuyor. Türkeş'li MHP'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Oku- yan da hem inanoğlu'nun şirketinde çalışıyor; hem liberal Başbakan(l) Mesut Yılmaz'ın "siyasal danışmanı" ve hem de ANAP milletyekili adayı. 12 Eylül öncesinde ülkücü gençlere "Dökülen kan bizim I Yıkılsın liberal kapitalizm" diye duvarlara yazılar yazdıran MHP'liler, bugün Mesut Yılmaz liberalizminde, Bakanlar Ku- rulu'nda ve milletvekili aday listelerindedir. Kimlerle beraber? 12 Eylül öncesinin hızlı Marksistleri ve Leninistleri ve Işın Çelebi gibi sosyal demokratları ile beraber. Çelişki çelişki içindedir... Güneydoğu'da terör her gün can alıyor. Mehmetçikleri- miz, subaylanmız, astsubaylarımız, polislerimiz, arkeolojik kazı çalışması yapan öğretim üyelerimiz şehit oluyortar. Bir üsteğmen, karısı ve çocuğunun gözleri önünde kur- şuna diziliyor. Kadın, çoluk çocuk, yaşlı ve genç denme- den, masum insanlar öldürülüyor. Hükümet, tıpkı 12 Eylül öncesinin Demirel ve Ecevit hü- kümetleri gibi bütün bu olayların karşısmda seyirci kalıyor. Bölgede güvenllği sağlayacak olan ANAP, Güneydoğu- ya gözünü kapatıp, 12 Eylül öncesinin fiimlerini propagan- da malzemesi yapıyor. "Ahmefin televizyonu ve Mehmefin vizyonu" ile 12 Eylül öncesinin kanlı tabutları üzerinde siyasal borsalar açılıyor. Ahmet Özal'ın televizyonu, Mehmet Barlas'ın programları ile bir uğursuz kumar oynanıyor. Bu olaylar ve bu olaylar karşısmda toplumun içine itildi- ği akıl almaz aymazlık, Türkiye'yi rejim değişikliklerine sü- rükteyebilır. 12 Eylül öncesi aymazlık yeniden yaşanıyorsa, yazık de- ğil mi bu ülkeye, bu insanlara ve bu topluma? PATRİK SEÇİMİ Kadıköy Metropoliti en güçlü aday Haber Merkezi — önceki gün törenle toprağa verilen Fe- ner Rum Ortodoks Patriği Di- mitrios'un yerine seçilecek yeni patrik için aday listesi dün İs- tanbul Valiliği'ne verildi. tstanbul Valiliği'ne dün 11 .OO'de giden patrikhane heye- ti, üç kişilik kurul tarafından saptanan 15 kişilik aday listesi- ni kapah zarf içinde Vali Yar- dımcısı Remzi Gürsoy'a teslim etti. Patrikhanenin Sen Sinod Meclisi metropolitlerinden olu- şan 15 kişilik aday listesi, vali- likçe incelenecek ve patrik nite- liğine uygun bulmadığı adayla- n veto edebilecek ve listeyi Sen Sinod Meclisi'ne geri göndere- bilecek. Valilikten gönderilen listede uygun bulunan metropolitler arasında daha sonra seçim ya- pılacak ve en çok oy alan aday patrik seçilecek. Kurala göre yeni patrik için Sen Sinod Meclisi, listenin va- lilikten geri gönderilmesinden sonraki üç gün içinde seçim yap- ması gerekiyor. Ancak valiliğin listeyi Sen Sinod'a ne zaman ge- ri göndereceği belirlenmedi. Şûndiki haldCpatrikliğe en güç- lü aday Kadıköy Metropoliti Vartholomeos (SI) görülüyor. Çünkü aynı meclis, 1-5 yıl önce MİLLİ PİYANGO ÇEKİLDİ Büyük îkramiye istanbul ve Ankara'ya TURK KALP VAKFI NİŞANTAŞI SAĞLIK MERKEZİ Uzman Kadrosu ve yeni modern cihazları ile hizmetinizdedir. Tel: 148 58 66 ANKARA (UBA) — MUli Piyango'nun 9 ekim çekilişinde büyük ikramiye İstanbul ve An- kara'ya çıkn. Piyangoda büyük ikramiye çıkan numaralarla amorti ve teselli ikramiyeleri şöyle: 4MİLYAR 723499 (İstanbul, Ankara) 500 M İ L Y O N 323470 (Kayseri, Ankara), 380779 (Burhaniye, Ankara, Bursa, İstanbul) 961861 (İstanbul, Ankara) 100 MİLYON 178258 317436 550411 894151 938356 956948 50MİLYON 029041 180710 187284 220535 303717 391056 506673 733316 820565 992799 20 MtLYON 003792 123939 192211 325040 328640 333628 360858 408595 477748 523809 543043 576759 597355 620805 649069 663368 781184 908012 908433 951713 10 MİLYON 029486 031712 032847 034060 079542 102164 109306 122244 143586 221026 262351 276100 297946 301459 334404 383090 402975 432890 448189 460062 461671 463582 482007 483839 486111 495803 504956 564083 573725 577487 583096 592363 613291 649428 654082 668917 673857 687915 702337 720986 726594 733905 753441 821551 822061 854314 861808 978483 988339 991655 5 MİLYON 031203 037942 044143 045432 053592 061354 069541 069923 091005 093801 097966 098881 109980 120943 122623 123441 138616 155364 180356 186473 195242 224497 225658 226568 242947 246166 250969 251537 267327 268537 297243 299972 310822 321120 321122 325056 328323 329920 333216 339029 357971 358752 369102 370281 372663 380846 385850 399831 416437 432752 433271 461935 464779 469591 488008 516589 527588 530908 568012 574303 579580 588539 588916 619036 691951 694428 696467 697861 708258 711819 717132 731544 741180 759354 763350 765004 769063 780113 795394 822397 825778 847872 853692 868227 898031 912478 919808 935488 939219 949064 953630 970991 2 MtLYON 005349 011035 011078 013538 017306 025326 028459 034802 039671 041392 042281 045138 050438 052424 053593 055746 061238 068499 070415 071479 075496 082355 082564 088610 091905 094489 114286 118727 126159 127426 130003 134956 140831 154086 160927 169821 183583 189064 191342 197906 198320 203960 216652 217497 222144 222816 227472 228103 229851 251767 254274 254821 262239 266172 277387 283951 284774 294528 300736 302555 308552 310572 313749 324092 335646 340505 343237 344185 349962 354831 360891 367398 371093 371463 374909 382977 391224 395091 397504 400366 400571 402021 402868 407558 409506 409705 411988 415368 632616 632881 646314 656886 417409 419503 420109 421852 656901 679352 680763 683875 428128 429618 432228 434466 441426 452990 474587 482090 490035 495139 497970 498548 501082 502376 502602 504221 509051 525403 527924 538150 549926 555590 557123 560504 563554 564254 565626 566066 568853 577085 581476 597059 618350 643392 648001 650832 656915 657314 658454 663648 666108 673413 675546 676074 690898 697878 699518 704425 706635 711360 732030 735681 737683 742436 742820 755965 756451 781091 785364 785884 787979 793941 794890 799165 812973 815771 816487 819511 821247 821651 822553 823208 829043 830926 837316 840705 841755 845656 846574 847362 859675 865311 872807 878649 885844 885899 887469 887975 898705 904520 906386 907721 926260 926661 928163 932607 933513 940250 941905 959774 963885 964514 970771 976155 981121 982937 985575 989470 1 M İ L Y O N 02201 02947 03412 05966 06423 08102 14676 17282 18276 18289 19470 21546 23154 23492 23534 24221 26487 26977 27719 27746 32639 32696 33274 33303 33651 34639 36321 39878 40205 40856 42190 45936 47038 52132 53129 57279 65472 68608 69351 72588 78912 79687 83000 86890 86994 89342 92171 93229 95254 97417 500 BİN 0326 1122 1281 1644 2260 2749 3105 3488 3719 3909 4163 4879 5804 6992 7109 7510 8821 8872 9642 9886" 160 BtN 176 212 434 498 499 546 661 686 80 BİN 41 49 55 78 89 95 40 BtN 0-8 4.000.000 LİRA TESELLİ ölen Kadıköy Metropoliti'nin ye- rine Philadelphia Metropoliti olan Vartholomeos'u oybirliğiy- le seçmişti. Güvenilir kaynaklar, bu arada Vartholomeos'un ya- şıtı Malatya Metropoliti Joac- him'in de şansının oldukça yük- sek olduğuna dikkat çekiyorlar. Fener Rum Patrikliği'ne seçile- bilmek için patrikhane Sen Şi- nod Meclisi üyesi olmak ve Lo- zan Antlaşması'na göre de Türkiye Cumhuriyeti vatanda- şı olmak gerekiyor. öte yandan dün Dışişleri Ba- kanüğVnda düzenlenen haftalık basın brifinginde sözcü vekili Ferhat Ataman, patrik seçilme prosedurüne de dikkat çekerek "Yeni patrik, valiliğin onayı üzerine görevine başlamaktadır. Türkiye'nin patrikhane konusu- na bu boşgörülü yakJaşımıyla Yunanistan'ın müftiüükler ka- nusundaki tatbikaünın tam bû tezat teşkil ertiğjni de bu vesiky- le vurgulamakta yarar vardıp" diye konuştu. BURSA fflPOPROMLTNDAN 1. KOŞU: F: (5) Çobankızı, P: (1) Golden Egg, P: (2) Elifim, S: (3) Gülnan. 2. KOŞU: F: (3) Küçükfıliz, P: (2) Karakeçili, P: (6) Nergis, S: (1) Yurtseven. 3. KOŞU:F: (8) Yemeni, P: (1) - Patron, P: (2) Robinson, S: (6) Tankut. 4. KOŞU: F: (5) Menekşe 18, P: (4) Cariye, P: (8) Akkor, S: (9), Arslaner. 5. KOŞU: P: (7) Alderviş, P: (5) Karacadağgüzeli, P: (4) Gülseren, S: (1) Küçükcansever, S: (10) Ferman. 6. KOŞU: F: 12Selin, P: 11 Küçük- şerife, P: 10Leyia456, S: 5 Perçem. 023499 423499 713499 723099 723409 723449 723489 723493 723497 723799 725499 729499 763499 823499 123499 523499 720499 723199 723419 723459 723490 723494 723498 723899 726499 733499 773499 923499 223499 623499 721499 723299 723429 723469 723491 723495 723599 723999 727499 743499 783499 323499 703499 722499 723399 723439 723479 723492 7234% 723699 724499 728499 753499 793499 Öğretmeninden lise, ortaokullular ve ÖSS-ÖYS'ye hazırlık için MATEMATİK dersi verilir. Tel: 326 18 62
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog