Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

10 EKİM 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 Sabancı sermaye artürdı • ANKARA (ANKA) — Hacı Ömer Sabancı Holdıng, sermayesini bir trilyon liraya yükselüyor. Hacı Ömer Sabancı Holding 31 ekimde yapacağı olağanüstü genel kurulda sermaye arttırımını karara bağlayacak. Sermayenin bu kez arttırılan 200 milyar liralık bölümünün 92 milyar lirası nakit olarak karşılamrken 10 milyar 103 milyon lirası da yeniden değerleme fonundan karşılanacak. İç borçlar 71.6 trilyon • ANKARA (ANKA) — Hazine, kamu kesiminin finansman çıkarlarını karşılayabilmek için ağustos ayında net olarak 1.6 trilyon lira yeni iç borçlanmaya gitti ve stok bu artışla birükte ilk kez 70 trilyon lirayı aştı ve 71.6 trilyon lira olarak gerçeklesti. Bozuk mala 2 gün süre • ANKARA (AA) — Yargıtay, bozuk olduğu teslim sırasında açıkça belli olan malın 2 gün, sonradan belii olmayanlann ise 8 gün içinde bildirilmemesi durumunda satıcının sorumluluğunun olmayacağına karar verdi. Hibe petrol geldi • ANKARA (ANKA) — Türkiye, Suudi Arabistan'ın verdiği 1 milyar 160 milyon dolar hibe ham petrolün tamamını Tiirkiye'ye getirdi. Tüpraş'ın önümüzdeki günlerde de Suudi Arabistan'ın Türk Savunma Sanayii'ni desteklemek için yeni verdiği 1 milyar dolarlık hibe ham petrolü çekmeye başlamasıbekleniyor. Memııra yardımı ANKARA (AA) — Memurlara, 1 Ocak 1992 tarihinden itibaren giyecek yardımı yapılmasına iliskin esaslar ile bu yardımdan yararlanacak memurlann kadro unvanlan ve hizmet sınıfları yeniden belirlendi. Yönetmelikle, unvan bazındaki dağıruk olan listeler basitleştirilerek uygulamadaki kargaşanın giderilmesi, bazı suiistimallerin önlenmesi ve yardımın "alması gerekene verilmesi" amaçlandı. AlmanyaYla tahvil satışı • ANKARA (AA) — Türkiye, uluslararası piyasalarda tahvil satışını sürdürüyor. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı yetkililerinden edinilen bilgiye göre geçen hafta sonunda Commerzbank aracılığıyla Almanya'da 300 milyon dolarlık tahvil satışa sunuldu. Ancak ilginin fazla olması üzerine satışa sunulan tahvil miktarı 500 milyon marka (yaklaşık 297 milyon dolar) yükseltildi ve satış 8 eylülde tamamlandı. Bıılgar yatınıncılar • ANKARA (ANKA) — . Todor Jivkov rejiminin yıkılmasıyla birlikte Türkiye ile Bulgaristan arasmdaki ilişkilerin giderek duzelmesi, Bulgar yatırımcıları Türkiye'ye yöneltiyor, Türkiye'de yatırım yaparak faaliyete geçen Bulgar sermayeli fîrmaların arasına iki yenisi daha katıldı. Bulgar yatırımcıların Türk ortaklarıyla kurduklan son iki şirket de dış ticaret alanında çalışmayı benimsedi. ECU dolara karşı • BRÜKSEL (AA) — Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde henüz Avrupa para birimi (ECU) ile sabah gazete alınamıyor, ama artık ECU hisse senetleri, hazine bonoları ve diğer kıymetli kâğıtları, Avrupalının yatırımında büyük rol oynuyor. ECU'nun yüzyıl başında doların egemenliğine son vereceği iddia ediliyor. Pakdemirli'nin yeni ekonomikprogmmı IMF ve Dünya Bankası'nın incelemesine sunuldu Btitçe IMF sınavuıdaBİLAL ÇETİN ANKARA — Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirii'nin seçim sonrası dö- nem için hazırlattığı yeni ekonomik is- tikrar programı Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın inceleme- sine sunuluyor. IMF ve Dünya Banka- sı'nın ortak genel kurul toplantılari için bu hafta sonunda Bangkok'a gidecek olan ekonomi kurmayları, ekonomide- ki son durumu ve seçimden sonra alın- ması düşunülen yeni önlemJeri anlata- caklar. Dünya Bankası Başkanı Luis T. Preston, Türk ekonomisi ile ilgili üst du- zey görüşme isteminde bulundu. Ancak Pakdemirli'nin seçimler nedeni ile bu görüşmeye gidemeyeceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre seçimler nedeniy- le ertelenen IMF'nin Türk ekonomisi ile ilgili yıllık konsültasyonu gayri resmi bi- çimde Bangkok'ta yapılacak. Bu neden- le, normal olarak ekonomiden sorumlu Seçimler nedeniyle ertelenen IMF'nin Türk ekonomisiyle ilgili yıllık konsültasyonu gayri resmi biçimde Bangkok'ta yapılacak. Ekonomi kurmşylan Bangkok'ta IMF ve Dünya Bankası sorumlularına kamu açıkları ve enflasyona karşı alınması öngörülen önlemleri anlatacaklar. Pakdemirli, seçimlerden dolayı IMF ve Dünya Bankası'nın genel kuruluna gidemiyor. bakanın başkanlığında Hazine ve Mer- kez Bankası yöneticilerinin katıldıkları genel kurul toplantısma bu kez Maliye ve DPT yöneticileri de gidiyor. Bu arada, göreve yeni seçilen Dünya Bankası Başkanı Luis T. Preston, bir sü- re önce Ankara'ya gönderdiği bir teleks- le Bangkok toplantılari sırasında ekono- miden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli ile kapsamlı bir gö- nişme yapmak istediğini bildirmişti. An- cak 20 Ekim secimleri nedeniyle Pakde- mirli'nin bu görüşmeye gidemeyeceği be- lirtildi. Pakdemirli'nin gitmemesi duru- munda Türk heyetine Hazine ve Dış Ti- caret Müsteşarı Namık Kemai Kılıç baş- kanlık edecek. Görüşmelere aynca, Mer- kez Bankası Başkanı Riişdii Saracoğlu, DPT Müsteşar Vakili Cengiz Aysun, Bütçe Genel Müdürü Erdoğan Öner ve diğer yetkillier katılacak. IMF ve Dünya Bankası yetkilileri ile ya- pılacak görüşmelerde ağırlıklı olarak ka- mu finansman açıklan üzerinde durul- ması bekleniyor. Aynca, hazırlıkları ta- mamlanan 1992 yılı program ve bütçe hedefleri konusunda da IMF ve Dünya Bankası uzmanlan ile görüş aüşverişi ya- pılacak. Hazine ve Maliye 1992 yılından itiba- ren alınacak önlemlerle kamu harcama- larının reel olarak küçültüleceğini, bu- na karşılık gelirlerde sağlanacak artışlar- la kamu açıklarının kademeli biçimde daraltılacağını anlatacaklar. Merkez Bankası'nın da 1992 yılında uygulaya- cağı parasal programın ana hatları ko- nusunda\bazı açıklamalarda bulunaca- ğı öğrenildi. Görüşmelerde aynca Dünya Bankası ile kredi akışında bir süredir meydana gelen aksamaların da ele alınarak önü- müzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik kredi akışının normalieştirilmesine calı- şılacağı kaydedildi. Enflasyonu %10*a nasıl düşüneceğini anlattı Kahveci hesap yapımş KAHVECÎ'MNRAKAMLARI Ekonomi Servisi — Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahve- ci, dün düzenlediği basın top- lantısında, seçim bölgesi olan Is- tanbul'la ilgili icraatlarmı anlat- t». Kahveci, ekonomide seçimle ilgili yaptığı Uginç hesaplamaları da anlattı. Adnan Kahveci, Merkez Ban- kası'nın işbirliği ile enflasyonu 5 yılda yuzde 10'a indirecek bir bütçe programı hazırladıklarını bildirdi. Kahveci, bunu her yıl milli gelire göre kamu getirleri- ni yiizde 1 arttınp kamu gider- lerini yiizde 1 düşürerek gercek- leştireceklerini söyledi. Maliye Bakanı Kahveci, programın ay- nntılarını açıklamayı IMF top- lantısı dönüşüne bıraktı. Partilerin seçim vaatlerinin maliyetlerini hesapladığını da belirten Adnan Kahveci, Refafa Partisi'nin 620 trilyonla, en pa- halı vaatte bulunan parti oldu- ğunu söyledi. Kahveci, ANAP'- ın ise seçim öncesi 33 trilyon li- ra dağıttığını, vaatlerinin ise 28 trilyonda kaldığını öne sürdü. Maliye Bakam'nın "vaat hesa- bı"na göre DSP 310 trilyon, SHP 350 trilyon, DYP de 510 Ue 525 trilyon lira arasında vaatte bulundu. Adnan Kahveci, milletvekili adaylığı ile ilgili propaganda harcamalannın 50 milyon lira- nın altında olacağını ve kendisi tarafından karşılanacağmı da belirtti. Kahveci, birbirinden farklı pek çok konuda görüşle- rini açıkladığı basın toplantısın- da, Cumhurbaşkanı'nın engelle- mesiyle karşılaşmadan Özal ai- lesiyle ilgili vergi incelemesi yap- tırabildjğini savundu. Magic Box'u vergi mükeüefi haline ge- tirdiklerini söyleyen Maliye Ba- kanı, Tekel 2000 sigarasının fi- yatında damping yapılacağını da açıkladı. — r s • 'Uzerime vazife değildi' ANAP Istanbul milletvekili adayı olan Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, lstanbul Defterdarlığı'nda dün düzenle- diği basın toplantısında ağırlıklı olarak seçim bölgesine yaptığı hizmetleri anlattı. SHP'li bele- diyelerin ihmali nedeniyle üze- Partilerin seçim vaatlerinin maliyeti: Refah Partisi 620 trilyon DYP: 510-525 trilyon, SHP: 350 trilyon, DSP: 310 trilyon, ANAP: 28 trilyon (Seçim öncesi 33 trilyon) rine vazife olmadığı halde bu so- runlarla uğraşmak zorunda kal- dığını özellikle vurgulayan Kah- veci, seçmenlerinin bu cahşma- lardan haberdar olmaması nede- niyle bu açıklamayı yapmak zo- runda kaldığını belirtti. Kahveci, Istanbul'la ilgili pro- jelerinı "Sanayinin ve çöplüğün şehir dışına çıkanlması, gece- kondu, ulaşım ve cevre sorunla- rının çözıimü ile halk pazarları yoluyla ucuzlugun sağlanması" başlıkları altında sıraladı. Ma- liye Bakanlığı yetkilerini kulla- narak özellikle konut ve sanayi arazileri yaratma konusunda Hazine'nin imkânlannı beledi- yeye teklif ettiğini savunan Kah- veci, "SHP'li bdediyeler ANAP puan kazanır 9 diye buna yanaş- madılar" dedi. Kahveci, İstan- bul'da kullanılmak üzere kok kömürü ithali için Kazakistan 1 la 100 milyon dolarlık ticaret an- laşması yapıldığını belirtti. Kah- veci kurşunsuz benzin kullanan motor hacıni duşük otomobille- re vergi muafiyeti tanıyacakları- nı da bildirdi. KUMBARACIBAŞI DA BORSAYIZİYARETETTİ Borsa Özal'ı dinlemediEkonomi Servisi — Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, DYP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çiller ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ardından, SHP'nin gölge Maliye Bakanı Onur Kumbaracıbaşı da dün borsayı ziyaret etti. Bu arada Özal'ın önceki günkü borsa ziyaretinden sonra yükseleceği tahmin edilen endeks, beklenilenin aksine 2775.18'den 2721.58'e geriledi. Anlaşılan Özal'ın vaatleri, borsaya umut vermedi. Onur Kumbaracıbaşı, dün gerçekleştirdiği borsa ziyaretinden sonra yaptığı basın toplantısında, devletin borsaya müdahalesine ancak başlangıçta hoşgörüyle bakılabileceğini söyledi. "Devletin borsada çok fazla eli kolu olmamalıdır. Bizim borsaya miidahale konusunda hiçbir girişiminıiz olmaz" diyen Kumbaracıbaşı, borsada mevzuatla ilgili, yapısal ve teknik sıkıntılar yaşanmakta ı olduğunu hatırlatarak bu sıkıntılarm yeni dönemde aşılacağına inandığını belirtti. Borsadaki yapısal sorunların Türk ekonomisinin içinde bulunduğu dengesizlikten kaynaklandığını ifade eden Kumbaracıbaşı, başta Merkez Bankası olmak üzere bankalann kaynak bulma zorunluluğu nedeniyle açığa repolannın borsada puan kaybına yol açtığını, buna belli limitler konulması gerektiğini söyledi. Borsayı gezerken göze çarpan teknik aksakhklann traji-komik olduğunu ifade eden Kumbaracıbaşı, "Borsanın bir an önce otomasyona geçmesi, hızlı ve giivenli işleyiş ve şeffaflıgı beraberinde getirecektir" dedi. "Özel yatınm fonları kurulabilmeli" diyen Kumbaracıbaşı, borsadaki yatınmcı- spekülatör dengesinin yatırımcıdan yana ağırlık kazanmasının gereğini vurguladı. "Borsadaki devlet hisseleri zaman içinde azalmalı" diyen Kumbaracıbaşı, "Adana Çimento, Afyon Çimento gibi şaibeli satışlar tekrarlanmamalı" şeklinde konuştu. Kumbaracıbaşı, bir gazetecinin KİT'lerin özelleştirilmesine iliskin sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu konuda ideolojik bir tavnmız yok. Ancak başbakan ve Adnan Kahveci'nin de söylediği gibi çok cesametli olan KİT'lerin blok satışına özel sektör giremedi. Amaç halka sermaye yaymaksa, ki bunun da temel koşulu gelir dağılımının dengelenmesidir, blok satış ters bir uygulama!' BirVolvo alır mydınız? 2 4 ay a k ada r v a d e y l e Oytaş, Emlak Bankası Taşıt Aracı Kredisi'yle Volvo sahibi olmanızı kolaylaştınyor. Dünyanın en giivenli otomobili Volvo'yu şimdi alacaksınız, dilerseniz 24 aya kadar, çok uygun faiz oranlanyla ödeyeceksiniz. Hemen Oytaş Volvo Yetkili Satıcılannı arayın, bir Volvo sahibi olun, sevdiklerinizi riske etmeyin. VOLVO VOLVO OTOMOBtLLERt VE YEDEK PARÇALARI ' M'ii'dJMÎÎflı TÜRKİYE YETKHJ İTHALATÇISI VE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ EMLAK BANKASI Ta$.t Aracı Kredisi Voho SaOf MiNriiti: Autûrk O.o Saıuyı Sıtesı Numı Akbaa 1; Mcriezj D Blok No: 95-96 MuUt 8M3O tsuobol Tel (!) 185 03 2O-2f Faks (1) 176 94 99 Lmrt Shı«nx« Nispctiye Cad. No. 38 Erdolen l>h«nı Lnraı 80600 Isunbul Tci (I) 17004 34(2 H«) A^araSkrmomGm Musafa Kenul Bulvan No. 149/A Tandoğaa 06570 Anluuı Tet (4) 229 84 00 h ^ SkoomaB:Mıthupa»<Od. No 1095/A Gualyılı 35290lzmır Tet (Sl) 15 8158-11 89 87 F«it (51) 68 62 17 ¥«UMS«mi«r Çınju Mıiıtu ve Tiara Su. A^ Bûyûkderc Cad. Saii Mecıdıyrtöy 80290 Isunbul Tel. (I) 175 84 84 (3 H«t) Ftks. (I) 166 48 07 Gr* Mta. MHf. W M a Lti ŞIL- Geoçik Od. 19/8 Mâltepe Aı4ın Tek (4) 22» 35 78ftb:(4) 229 35 79 *KDV Dahil Fiyını % 9O'ı kıdar kredi kullaanu iıakaıu. Patronlar açık konuştu Ekonomi Servisi — tş dün- yasımn seçim sonrası "tek parti iktidarı" istediği, ancak bu gerçekleşmezse "sağ bir koaüsyonun" iktidara gelme- sini benimsediği açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Biriiği (TOBB) Başkanı Rona Yırcalı ve Türkiye Işveren Sen- dikaları Konfederasyonu (TlSK) Başkanı Refik Baydur, dün ayn ayn yaptıklan basın toplantıiannda sol partilerin iktidar ortağı ofanasımn isten- mediğini dile getirdiler. Türkiye Odalar ve Borsalar Biriiği (TOBB) Yönetim Ku- rulu Başkam Rona Yırcalı, se- çimlerden sonra Türkiye'de "tek parti iktidarı" arzu ettik- lerini söyledi. Cumhuriyet Ankara Bürosu'nuu haberine göre Yırcah, Türkiye genelin- de oda meclisi üyelerine yöne- lik yaptıklan anket sonucuna göre üyelerin yiizde 80.1'inin tek parti, yiizde 10.4'ünün ko- alisyon iktidarı istediğini açık- ladı. Yırcalı, koalisyon iste- yenlerin yiizde 59*unun sağ partiler arasında, yüzde 263'Unün de sag-sol partiler arasında koalisyon olmasuun uygun olacağı yolunda görüş bildirdiğini kaydetti. Tek parti iktidan istemele- rinin nedenini Yırcalı şöyle açıkladı: "Sorunlara kaba, uznn va- deli çözümler bulabilmek için kuvvetli bir iktidann işbaşına geimesi gerekir. Bu da tek par- ti iktidan Ue miimkün. TOBB olarak hiçbir partiyi destckle- miyoruz. Ancak bunlardaa felsefesi bize uygun olanlara tabü kidahayalunolacagız." TlSK Yönetim Kurulu Baş- kanı Refik Baydur da seçim- lerden sonra mutlak bir koa- lisyon gördüklerini söyledi. Cumhuriyet Bursa muhabiri Kutlu Esendemir'in haberine göre Baydur, ekonominin zor bir döneme gireceğini ve ke- merlerin sıkılacağım belirtti. TİSK'in Bursa'da 20 ekim seçimlerinin ele alındığı ve üç gün süren genişletilmiş yöne- tim kurulu toplantısından son- ra bir basın toplantısı düzen- leyen Baydur, koaüsyonun ekonomik ve toplumsa' yeni sorunlara yol açabilecegini ifa- de etti. IŞÇIMN EVRENINDEıV ŞUKRAN KETENCİ Seçimden Sonrası... İşçilerin, emeği ile geçinenlerin birazctk sorumluluk duygu- ları kalmışsa sendikacıların 20 ekimden sonrasında ne olacağı- nı çok ciddi, kara kara düşünmelerinin zamanı geldi geçti... Seçim kampanyaları aşamasında verilen tavizterin, vaatlerin acısı, faturası çalışanlardan çıkacak. Bunu bilmek için öyie akıl- lı falan olmak gerekmiyor da bunu görmezlikten gelebilmek için insanın başını kuma gömmüş olması gerekiyor. işverenlerimiz, seçim vaatlerinin çoğunluğunun sözde kala- cağını bile bile bir kısmının gerçekleşmesi olasılığına karşı bile . ciddi tepki içindeler. TİSK'in dün yayımlanan genişletilmiş yö- netim kurulu bildirisinde bu tepki dile getirilirken seçimler son- rası işçiler ve çalışanları bekleyen sonuçlaria ilgili de önemli ipuç- lan veriliyor: "Siyasi partilerimizin seçim öncesi aşın ve ölçüsüz vaatlerin- den, seçim sonrası için ciddi kuşkular taşımaktayız. Bu aşın va- atlerin bir kısmının bile gerçekleşmesi halinde sanayimiz ve erv düstri ilişkilerimiz bundan çok büyük yaralar alacaktır. Seçim sonrası ekonominin zor döneme gireceği, kemerlerin sıkılacağı ve ekonomik önlemlerin yoğunlaşacağı kuşkusuzdur. Ekonomide böyle bir da/almanın yaşanacağı dönemde işletme- leri çalışamaz duruma getirecek sosyal ve ekonomik tedbirlerin alınması ıhtimal» bugünden tedirginlik yaratmaktadır.." TİSK Yönetim Kurulu bildirisinde devamla iş hayatının köklü, değişmez kurallarından söz ediliyor. İşçiler gerilediğinde, işsiz- liğin artacağı, işçi ücretlerinin sanayi kesiminde yeterli seviyeye çıktığı, işletmelerin ışçi çıkarmalarının sorumluluğunun ışçi sen- dikalanna ait olduğu öne sürülüyor. Toplumun bundan sonra ko- runması gereken kitlesinin işçiler olmadığı savunuluyor. İşverenler çok açık bir dılle keyfi işçi çıkarmasının önüne ya- sal engeller konulmasını isterniyor. Sendikal hakları getirecek anayasa ve yasa değişiklikleri vaatlerinden rahatsız oiuyor. "Bu düzen böyle sürüp gidecek. Seçim vaadinde bulunan siyasi par- tiler dikkat" diyorlar. Sıyasal partilerin sosyal güvenlik vaatlerini dahi aşın, tehlikeli bulduklarını vurguluyorlar. Türkiye'nin kurtuluşunu serbest piyasada, liberal ekonomide gören siyasi partilenmiz seçimlerden sonra ne yapacaklar? Te- mel ilke edindikleri liberal ekonominin gereklerine uyup serma- yenin 'iş hayatının değişmez' dediği kurallara mı uyacaklar? Ybk- sa seçim kampanyalarında çalışan yoksul çoğunluk, işçiye vaat ettiklerinin geregıni mi yapacaklar? Siyasi partilerin programla- rı, seçim kampanyaları vaatlerinin pariak sözleri, kitleye çok hoş gelen vitrinlerine kanmayıp şöyle birdikkatle incelendiğinde, so- nunda sermayenin 'değişmez' kurallarının gereğine uyulacağı apaçık ortaya çıkıyor. İşçi, dar gelirli, ücreti ile geçinen bu tuzaktan nasıl kurtula- cak? Seçimler sonrası başına daha büyük kötülüklerin gelme- mesi için nasıl oy kullanacak? Çağımız medya çağı. Kamuoyu yönlendirmesı denilen bir uz- manlık alanı var. Bu ış için çok büyük paralar harcanıyor. Bu işi iyi bilenler eliyle yürütülen kampanyalar sonuç veriyor. ANAP- ın, özal'da sembolleşen iktidarının bütün uygulamalanna ideo- lojisinde, hatta uygulamasında ortak olmuş, bakanlık yapmış bir insan, halkın karşısına genç, yakışıklı, başan ve umut simgesi olarak çıkarılabiliyor Medya oyunlan öyiesine etkili oiuyor ki doğ- rusu sadece genç ve eli yüzü düzgün olmasına karşın, miting- lerde yüzlerce liseli genç kızımızın "Oyle yakışıklı ki bayılıyorum, onu görmeye geldim" dediği bir koşullanma yaratılabiliyor. Pek çok insanın Mesut Yılmaz'la, Özal'dan farklı bir ANAP iktidan umudunu taşıdığı söylenebiliyor. Ya da başka liberal parti programları işçiler ve çalışanlar için umutlu iktidar alternatifleri oluşturabiliyor. Elberte bütün dünyada ve bütün demokrasilerde siyasal par- tilerin medya oyur larına çok büyük yatınmlar yaparak oy kazan- maya çalışmak gibi bir hakları var. Bizde sorun işçiyi ve çalısanı medya oyunlarına, göz boyamalara, kandırmacalara karşı bilinç- lendirecek, yol gösterecek örgütlülüğün olmaması. Bütün de- mokrasilerde aldatmacaya karşı öncü, yönlendirici rol, sendika- lara düşer. Bizde en etkili olması gereken kuruluş, Türk-İş se- çimlerde ne yapryof? işçiyi tuzakfara karşı nasıl bilinçtendirip uya-. rıyor? Seçimlere 10 gün kaldı. Siz çalışanlar, emeği ile geçinenler Türk-lş seçimlerde ne yapıyor? İşçiyi tuzaklara karşı nasıl bilinç- lendirip, uyarıyor? Seçimlere 10 gün kaldı. Siz çalışanlar, emeği ile geçinenler Türk-iş'ten nasıl bir mesaj, etkili uyarı aldınız? Hangi sermaye, siyasi parti oyununu başarılı bir biçimde bozdu? Kamu sozleşmelerinin ardından, anlaşma tek olduğu halde her biri için ayn ayn düzenlenen imza törenleri ve TV haberleri- ne aracı olarak, Başkan Şevket Yılmaz hemşerisi, soyaddaşı Me- sut yflmaz'ın reklam kampanyasına bile katkıda bulundu. Türk- İş Başkanlar Kurulu'nu bile böylesine önemli, kritik bir seçim için toplamak, ne yapacağını, ne mesaj vereceğini tartışmak gere- ğini dahi duymadı. Bağlayıcı nitelikteki en son genel kurul ve sayısız başkanlar kurulu kararlarını, 'işçi düşmanı ANAP'ı ikti- dardan düşürme için sürekli eylem' kararlarını yok saydı. Seçi- me bir hafta kala, daha çok eğitim sekreteri Mustafa Başoğlu^ nun kişisel girişimi olarak yapıimış ve "ANAP'a hayır" diyen bir- kaç seminer mesajı ve Sayın Şevket Yılmaz'ın ne dediği öyte pek anlaşılmayan bir basın açıklamasının dışında ortada kotarılmış bir iş yok. Sadece bol sendikacı parlamenter yok diye kızdıkla- rını ve solda, sosyal demokraside iddialı sendikacıların da küs- kün, şaşkın dolaştıkiarını görüyoruz. Doğrusu 20 ekimden sonrasını nasıl bu kadar düşünmezlik- ten gelebildiklerıne şaşıyoruz. TİSK'in, işverenlerin bildirisinde işaret edilen uygulamalar gündeme geldiğinde, birileri "İşçiler için bu ücretler çok, dahası verilmez, aşağı çekmek için işçi çıkarılır" deyip uyguladıkiarında, sendikalann başında, koltuk- larında olmak isteyen bu liderler ne yapacaklar? Merak ediyoruz... Sigorta poliçesinde yazılanlarm çoğunu anlamıyorum. Kime sorabilirim? (1) 14480 80 ANADOLU SİGORTA AnadoluSıgortatx TÜRKİYE İŞ BANKASI kuoıluşudur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog