Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

10 EKÎM 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/11 Baker. 8. kez Ortadoğu'da • • Dış Haberler Servisi — ABD Dışişleri Bakan James Baker'ın sekizınci kez Ortadoğu'ya gideceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsu Margaret Tutwiler, Baker'ın Ortadoğu Banş Konferansı'nın onündeki engelleri kaldırmak uzere cumartesı günu yola çıkacağını açıkladı. Reuter'in haberine gore, Korfez savaşının sona erdiğı mart ayından bu yana sekizinci kez bolgeye gidecek olan Baker, Mısır, Israil, Suriye, Ürdün ve işgal altındaki Filistinlilerin liderleri ile gorüşecek. Güreş SSCB'de • MOSKOVA (AA) — Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Gureş, Sovyetler Birliği'nin nukleer silahlarını tek merkezden kontrol etme kararlıhğını bizzat gözlemenin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Orgeneral Doğan Gureş, dört gunluk resmi ziyaret ıçin öncekı gun geldiği SSCB'nin başkenti Moskova'da, ikinci gün temaslarına başlamadan önce AA'ya yaptığı açıklamada, SSCB Savunma Bakanı Mareşal Yevgenı Şapoşnikov ve Genelkurmay Başkanı General Vladımir Lobov ile yaptığı goruşmeleri değerlendirirken 'Dunya meselelerı' ve 'SSCB'nin iç sorunlarf uzerinde durulduğunu bildirdi. Honecker ifade verecek • FRANKFURT(AA)— Sovyetler Bırliği ile Federal Almanya arasında surdurulen gizli pazarlık sonucunda vanlan anlaşmaya göre, eski Doğu Almanya Devlet Başkanı Erich Honecker'in ekim ayı sonunda Moskova'da ifadesinin ahnacağı bıldiriidi. Bild gazetesinin dünku sayısında yayılanan habere gore Honecker'in ifadesinin alınması konusunda Alman Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher ile Sovyet Dışişleri Bakanı Boris Pankin, New York'ta gerçekleştırdikleri bir goruşme sonucunda anlaşmaya vardılar. Washington, Irak ve Kürtlerin çatışmadan kaçınmalannı istedi ABD'den çifte uyarımadığı bildirildi. tncirlik Üs- su'ndeki ABD'li yetkilüer, "olası bir askeri mudahaie" konusun- da yorum yapmazlarken çitış- maların olduğu bolgelerde Bir- leşmiş Milletler ve Kızılhaç tem- sikilerinin bulunduğu öğrenildi. zey Irak'ta 36. paralelin gune- yumların ABD'liler tarafından Bu arada Türkiye-ABD arasın- yindeki çatışmalara mudahaie da alındığı, ancak bu paralelin daki Savunma ve Ekonomik tş- etmeyecek. 36. paralelin gune- kuzeyine taşmayan çatışmalara bırliği (SEtA) yine rafa kalkar- yinde bulunan Sülevmanive ABD'nın mudahaie taraftan ol- ken anlaşmalarajöre üste 2 fi- Çevik Güç, 36. paralelin güneyindeki çatışmalara mudahaie etmeyecek. Silopi ve Batman'da konuşlanan Çevik Güç'ün %85'i geri döndü. ITVDFM ncPvu kentinde peşmergelerle Irak or- EYKEIN VtAjLK d u b i r l i l c l e r i arasında yoğun ça- ANKARA — Çevik Guç, Ku- tışmalar olduğuna ilişkin du- lo uçak bulunması gerektiği hal- de, tnciılik'te toplam 110 ucağm bulunduğu bildirildi. tncirlik Üssu'ndeki yetkililer- den edinilen bilgiye göre halen Kuzey Irak'taki çatışmalar 36. paralelin guneyinde cereyan edi- yor. Çevik Güç ise bu paralelin güneyindeki çatışmalara muda- haie edemiyor. tncirlik Üssü yet- kilileri, gerek peşmergelerin ge- Hırvaüstan'da ateşkesten önceki çarpışmâlarda federal birlikler, Hırvat milislerinin mevziierini yoğun biçimde bombalamışlardı. Yugoslavya'da yeni ateşkesAteşkes yürürlüğe girdikten sonra çarpışmaların durduğu hildirildi. Sovyetler Bırliği, ilk kez Yugoslavya'nın toprak bütünlüğünü artık savunmadıklarını açıkladı. Dış Haberter Servisi — Yugoslavya'da aylardır süren çarpışmalara son vermek içın yeni bir ateşkes anlaşması imzalandı. Ateş- kesın yururlüğe girdiği andan ıtibaren çar- pışmalann durduğu bildirildi. Sovyetler Birliği, bundan böyle Yugoslavya'nın top- rak butunluğunü savunmadıklannı açıkla- dı. AT önculuğunde, Hırvatistan ile Yugos- lavya federal ordusu arasında Hırvat baş- kenti Zagreb'de önceki gece ımzalanan ateşkes anlaşması ülkede banş umutlannı arttırdı. Anlaşma, federal ordu ve Hırvat guçlerin, askeri ve sivil merkezlere uygula- dıklan ablukalara son vermelerini öngoru- yor. Yeni anlaşma uyannca federal ordu, Hırvatistan'ı çember içine alan deniz ve ka- ra ablukasıru kaldırırken Hırvat güçler de federal ordu kışlalarına yönelik abluka ve saldınlara son verecek. Anlaşmada özeUikle Borongaj ve Zagreb'de bulunan kışlalara yönelik Hırvat ablukasmın kaldırılması ve bu kışlalarda bulunan guçlerin cumartesi akşamına dek çekilmesi kabul edilirken Hırvatıstan'daki diğer federal ordu kışla- lanndaki askerlerin geri çekilıp çekilmeye- ceği belirtilmedi. Anlaşma metninde ateş- kes uygulamalann AT gözlemcilerince de- netleneceği de yer aldı. Ateşkes anlaşması imzalanmasından son- ra Hırvatistan'ın butünunde çarpışmalann kesildiğı büdirüryor. Ajanslar, ateşkesin yü- rurluğe gırdıği önceki gece TSt 19.00'dan sonra kayda değer bır carpışma haberi ver- mezken Belgrad radyosu da Hırvatistan'- da aylardan beri en sakin gecenin yaşandı- ğım duyurdu. Ateşkese tüm cephelerde uyulduğunu bildiren radyo, anlaşma önce- sinde Okucani ve Nova Gradiska'da Hır- vat güvenlık güçleriyle federal ordu birlik- leri arasında çıkan çatışmalarda 1 Hırvat'- ın öldiığünü, 4'ünun de yaralandığını öne surdu. Zagreb radyosu ise Hırvat başkentinde karartma uygulamasının sürduğilnü, Kar- lovac kentinde de halkın hâlâ sığınaklarda bulunduğunu duyurdu. Sovyetler Birliği ilk kez Yugoslavya'nın toprak butunluğunü artık savunmadıklannı açıkladı. SSCB Dışişleri Bakanlığı Sözcu- sü Vitaly Çnrldn, Yugoslavya'nın toprak bütünlüğunu savunmadıklannı ve halkla- nn "özgıir secim hakkı"nı ulkenin bütun- luğünun önunde tuttuklarını söyledi. Çur- km, önceki gün duzenlediğı basın toplan- tısında Yugoslavya'nın son durumuna iliş- kin sorulan yanıtlarken SSCB hükümeti- nin açıklamalannda artık Yugoslavya'nın toprak butunluğunden söz edilmediği yol- lu göruşler üzerine yaptığı açıklamada Yu- goslavya'da tüm halklann bırbirlerinin çı- karlannı zedelemeden "özgur seçim" hak- kını kullanabUmelerinden yana olduklan- nı belirtti. rekse Irak'ın "sıcak askeri catış- malardan kaçınıhnası" gerekti- ği yolunda uyarıldığını bildirir- ken bolgedeki askeri hareketli- liği sureklı takibe devam edecek- lerini de bildırdıler. tncirlik Üssu'ndeki ABD'li askeri yetkililer, basm mensup- lannın olası sorulan için bir soru-yanıt bülteni de hazırladı- lar. Edinilen bilgiye göre bu bul- tende yer alan soru ve yanıtlar şöyle: — Bölgeye bir askeri muda- haie söz konusu olabilir mi? — Politıka gereği olarak as- keri operasyonlar konusunda bilgi verilemez. — Çatışmalar konusunda son bilgiler nedir? — Değışık rakamlar geliyor, ancak emin değiliz. — Çatışmalar nedeni)le Iran'a kaçanlann sayısını biliyor musunuz? — Hayır. — Çatışmalann olduğu böl- gede Birleşmis Milletler ve Kml- kac yetkilileri var mı? — Evet. — Kaç kişi? — Birleşmiş Milletler ile iliş- ki kurulması gerekir. — Sıcak çatışma halinde bu Idşilerin askeri operasyonla kur- tanlması soz konusu olabilir mi? — Politika gereği olarak as- keri operasyonlar konusunda bilgi veremeyiz. öte yandan Silopi, Diyarba- kır, Batraan civarında konuşlu bulunan Çevik Guç"e ait birlik- lerin yuzde 85'inin geri döndü- ğü bildirildi. Incirlik Üssu'nden edinilen bilgiye göre ABD'nin 1084, Ingiltere'nin 105, Hollan- da'mn 124, Fransa'nın 216, ttal- ya'nın 176 askeri gen döndu. Bölgede halen toplam 2 bin 928 müttefik kuvvet askeri bulunu- yor. Bunun 2 bin 423'ü tncirlik L te, 405'i Silopi'de, 28'i Batman- da, 35'i Dıyarbakır Pirınçlik'te, 37'sı de İskenderun'da bulunu- yor. Türkiye'de bulunan muHe- fik kuvvet askerlerinin ülkelere göre son dökümü ise şöyle: ABD: Kara Kuvvetleri 803, Hava Kuvvetleri 1397, Deniz Kuvvetleri 14, Deniz Piyadeleri 2. Türkiye 307, Fransa 165, tn- giltere 227, Hollanda 2. Müttefik kuvvet içinde yer alan son Italyan askerinin ise 7 ekim itibariyle Türkiye'den ay- rıldıgı bildirildi. POLTITKADA SORUMAR ERGUN BALCI Ergun Balcı yıilık izne çıktığından yazılarını bır süre yayımlayamayacağız. ITALYA ABD çiligTne mektup NtLGÜN CERRAHOĞLU ROMA — Papa davasından sorumlu sorgu hâkimi Rosario Priore'nin ehne geçen ilginç bir mektup Papa soruşturmasında yeni bir donem acabılecek. İtal- yan basıhında yer alan haber- lere gore Mehmet Ali Ağca su- ikast teşebbusunden sonra Ro- ma'da kapatıldığı cezaevinde ttalyan başkentindeki ABD El- çiliği'ne bir mektup yazdı. ABD Elçiliği'nin askeri ataşe- sine hıtaben yazılmış mektup, Ağca'nın şimdıye dek sık sık ileri surüldüğu gibi Bulgar giz- li servislcri tarafından değil CIA tarafından yönlendirildı- ği konusunda yeni soru işaret- lerine yol açıyor. "Sayın ataşe- militer" diye başlayan mektup, "Bu kez herhangi bir sonın ya- ratmamak için Turkçe yazıyo- rum" şeklınde devam edıyor ve şu sözlerle süruyor: "Size da- ha bnce de duyduğum şıikran borcunu iletmiştim. Son iki yıl içinde tum yaptıklarınız, gos- lerdiğinü dostluk \t Ugi için te- şekkur ederim... Ben de artık konuşmaya başladım. Herha- lukârda son gelişmeleri göz öniinde tutarak size bazı öne- rilerde bulunmak istivorum. Sovyet tehdidini bertaraf et- mek için kamuoyuna saldından (suikast teşebbusu sırasındaki) KGB lideri Andropov'un so- nımlu olduğu soylenmelidir. Ve Kremlin uzerinde de bu li- derin değiştirilmesi için baskı >apılmalıdır... Hepinize basa- nlar dilejerek sa>gılanmı suna- rım." "La Repubblka" gazetesin- de sözu edılen mektubun ger- çekliğinin ıspatlanması halinde Papa soruşturması tamamen yeni bır yön alacak. KüBA Komünİ8t Partisi'niıı önemli kongresi Dış Haberler Servisi — Kü- ba Komunist Partisi, çeşitli ne- denlerle birkaç kez ertelenen parti kongresını bugun gerçek- leştiriyor. Kongrenin, alışılmı- şın dışında kapalı kapılar ar- dında gerçekleştirileceğinin (ya- bancı delege ve gazeteciler ka- tılamayacak) açıklanması bırta- kım spekülasyonlann gundeme gelmesine yol açtı. Kesin olan bir şey varsa, o da Kuba'nın tek partili komunist yönetimi ve merkezi planlama- ya dayanan ekonomısınde kök- tenci herhangi bir değışime gi- dilmeyeceği. Kuba lideri Fidel Castro, gerek kendisinın gerek halkın ulkede ızlenen Ortodoks çizgiden ne pahasma olursa o)- sun vazgeçmeyeceğini sık sık vurguluyor. Bu çerçeve içerisinde 1.800 delegenin katılacağı kongrede, komunizmin başdöndürücü bir hızla gözden düştüğu bir dun- yada Kuba'nın geleceği konusu- nun ele alınması bekleniyor. Küba, geçen yıldan beri bir- takım guçlüklerle karşı karşıya. özellikle Sovyetler Birliği ve Doğu Avnıpa ile yaptığı ticare- tin büyuk olçüde daralması ve görduğu yardımm giderek azal- ması Kübah liderlen kara kara duşündüruyor. Kübalı parti yetkiliieri kong- rede ele alınacak ekonomik so- runlara ilişkin ayrıntılı bilgiler vermezken, parti içerisinde re- forma gidilmesine yönelik ka- rarlar alınacağım sık sık vurgu- luyorlar. Yetkililer, parti mer- kez komitesine yeni, genç üye- lerin seçilebilecegini belirtiyor- Uno... Sizfarklısınız. Unoda. F I A T Bir mutluluk, bir keyif, bir serüven. Siz farklısınız. Fiat Uno da... Buluşun. işte Fiat Uno'nun üstünlükleri... • Hesaplı dış ölçülere karşılık olağanüstü genış ıç hacim • Önden çekişli. Elektronik ateşleme. • Birbirinden bağımsız 4 ayrı süspansiyon. • Son derece ekonomik yakıt tüketimi (Şehır içinde 100 km'de 6.9 It., 90 km. hızda 4.5 It.). Fiat Uno. Tofaş'ın 1 yıllık bakım garantısı ve paslanma-çururneye karşı 3 yıllık garantısıyle Oparın onjınal ve bol yedek parça guvencesıyle satışa sunulmuştur Tofas Oto / a t o I o j i . . T o f o i y I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog