Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

F a î z Devam! Aynntıb b'lg ı; r A1O M 188 24 24 Cumhuriyx ^ ş ^ . / İYİ bgnkod "İyi BankcTda "iyi faiz" ı r KURUCUSU. YUIIUS HAPİ (1924-1945) BAŞYAZMI. HADİR MADİ (1945-1991) ^ V ^ ^ 1 E K *I İ 1 9 9 1 * Al\AP kayıuyorSeçim listesine tepkiler nedeniyle partiden istifa ve kopmalar sürüyor 68.YIL / SAYI 24105 /1800 Tl (KDV m SHP Genel Başkanı'ndan DSP'ye sert yanıt InöntiıEcevit dürüst değil Ecevit'in Cumhuriyet'e demeci: Dış •yardımı reddettikCHP'nin son döneminde ve daha sonra DSP döneminde dış Ulkelerden gelen yardım tekliflerini reddettik. SHP'nin özel TV'si ile ilgili bazı sorular sordum. Bunun kaynağını nereden buluyorlar, açıklamalılar. AHMET TAN'ın söyleşisi 6. Sayfada İSPATLASJN Ecevit'in "SHP demokrasi kanahnı nereden finanse ediyor" sorusuna sert bir yanıt veren SHP Genel Başkanı Erdal lnönü şöyle konuştu: "Çıksınlar ortaya böyle bir imayı ispatlasınlar. Sayın Ecevit'in yaptığı, dürüstlüğe, mertliğe sığmaz. Sayın Ecevit bizi herkesten iyi tanır." 4. Sayfada GÜNEYDOĞU'DA RP'YE TEPKİ BÜYÜYOR 5. Sayfada ERBAKAN: DEMİREL SORUN ÇÖZEMEZ ADNAN BASTOPÇU'nun haberi 5. Sayfada Cumhurbaşkaıı Ozal, dün İsUnbul'da hayli sıkıntılı gözıiktii. (Fotogref: UGUR GÜNYÜZ) Partiler teıııpo ytikselttiYILMAZ10GÜNDE16İLİGEZECEK İNÖNÜ4OYERDEMnİNGYAPACAK DEMİREL'DEN 8 GÜNDE19 MİTİNG Başbakan Mesut Yılmaz 4-14 ekim tarihleri arasında 16 ili gezerek seçim çalışmalarını yürütecek. Yılmaz'ın danışmanı Yaşar Okuyan tarafmdan organize edilen seçim gezilerinde ağırlık mitinglerden çok kent turlarına verilecek. Yılmaz'ın 14 ekime kadar açıklanan programında büyük kentlerde miting yapmaması dikkat çekti. f| SHP Genel Başkanı Erdal înönü yarın ' • Erzincan'dan başlayacağı yurt gezilerini 20 gün aralıksız sürdürecek. SHP'nin Ankara ve Zonguldak mitinglerinde lazer gösterisi de yapılacak. SHP Genel Sekreter Yardımcısı Günay, "Kampanyanın dozu her geçen iktidar mitingi ile son bulacak. DYP lideri bir eün arttınlacak" dedi. SHP'nin son üç mitingi günde 3-4 meydanda konuşacak. RP köy köy Istanbul, Zonguldak ve Ankara'da. dolaşarak kampanyasını sürdürüyor. 3. Sayfada Seçime 19 gün kala, DYP lideri Demirel'in 8 günlük programı açıklandı. Demirel 8 günde, 19ayrı meydanda halka seslenecek. DYP'nin ilk hafta programı Kayseri ve Adana'da düzenlenecek ANAP Ankara Milletvekili Hazım Kutay ve Gaziantep Milletvekili Hasan Tanrıöver, listeye tepki olarak adaylıktan çekildiklerini açıkîadılar. Kutay, ANAP yönetimini 'adaletsizlikle' suçladı. ANAP Grup Başkanvekili Yasin Bozurt da 'şaibeli insanların' listede öne geçtiğini iddia etti. ANAP Istanbul milletvekillerinden Nuri Gökalp, Talat îçöz ve Hayrettin Elmas'ın da adaylıktan çekilme kararı aldıkları bildiriliyor. İstanbul'da Semra Özal'a karşı mücadele eden Talat Yılmaz da "Listelerde papatyalar yer aldı. Hanedan yenileniyor. Çekilmekten başka bir şey yapamazdım" dedi. 5. Sayfada ADANA'DA UMDUĞUNU BULAMAPf Yılmaz'ailgi azAday listelerine tepki nedeniyle miting yapılamayan Adana'da Başbakan Yılmaz coşkusuz karşılandı. Yılmaz'ı genel başkanlığa taşıyan eski il başkanı, milletvekili adayı Adem -Eroğlu ve listeye alınmayan Adana Milletvekili Ledin Barlas karşılamada yoktu. ANAP il ve ilçe yöneticilerinin büyük bölümü de Yılmaz'ı "protesto" ediyorlardı. Ceyhan'da ise Mesut Yılmaz biraz moral buldu. Tepki nedeniyle adaylıktan çekildiğini bildiren Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici'nin etkinliği burada hissedildi. Yollara dökülen Ceyhanlılar "Bilicisiz ANAP düşünülemez" diye pankart açtılar, altıncı sıradan aday gösterilen Ali Demirdüzen'e oy kullanacaklarını belirttiler. CANAN GEDİK'in haberi 3. Sayfada YILMAZ: YA HOROZ DÖVÜŞÜ, YA OTOYOL UFUK TEKİN'in haberi 3. Sayfada ÖZAL: NEREDEYSE GÖĞÜ VAAT EDECEKLER GÜMOÜZ İMSİR'in haberi 3. Sayfada BRUKSEL AFden Türkîye?ye yakuılaşma SABETAY VAROL BRÜKSEL — Turkiye-AT Ortakhk Konseyi beş yıl aradan sonra nihayet toplanabildi. Bu geliştne, 12 Eylul müdahalesin- den beri normal işleyışine bir türlü kavuşmayan Türkiye- Topluluk ilişkilerinde belirli bir diizelme olduğu anlamına geldi. Ortaklık Konseyi'nin toplantı- sından önce dOn sabah yapılan (Arkası Sa. 14, Sü. 5'de) \ Arkeolojinin gözyaşlan ERMENIST4N Erivan'm ıımııdu: Türkîye FATtH M. YILMAZ ERİVAN — Kafkasya'da po- Htika kazanı fokur fokur kaynı- yor. Gürcistan bıçağın sırtında. Ermenistan Ue Azerbaycan ara- sındaki Karabağ sorunu her ge- çen gun alevleniyor. Tüm bun- lara karşın Gurcistan'dan sonra Ermenistan, sakinliği ile şaşırûa bir etki yapıyor. Tiflis'ten Erivan'a 4,5 saatlik (Arkast Sa. 14, Sü. 2'de) Cenaze töreninde bilim şehidi ögrenci Bahattin Devam'ın yakınlan ve İsviçrdi nişanlısı sürekli ağladılar. (Fotograf: AA) Mardin Nusaybin'deki arkeolojik kazı çalışmalan sırasında bölgedekiPKKyanhsı teröristler tarafmdan bombalı saldın sonucu öldürülen Metin Akyurt ve Bahattin Devam, Ankara DTCF'dehazinbir törenle toprağa verildiler. ANKARA (Cumhuriyet Bü- ros«) — Nusaybın ilçesinin Gir- navaz höyuğünde kazı çalışma- larını sürdurürken PKK'b terö- ristlerin saldınsı sonucu öldürü- len Yrd. Doç. Metin Akyurt ile öğrencisi Bahattin Devam, dün Maltepe Camisi'nde kılınan ce- naze namazmdan sonra Karşıya- ka Mezarhğı'nda toprağa veril- di. Kazı Başkanı Ankara Üni- versitesi Dil Tarih Coğrafya Fa- kultesi (DTCF) öğretim üyesi Prof. Dr. Hayat Erkanal, "Bize hiçbir zaman direkt tehdit gel- medi. Bundan sonra kazı çalış- malarının surdurulmesi, tek ba- şına karar verebüeceğinı bir oiay degil" dedi. Akyurt ve Devam için Anka- ra Üniversitesi DTCF öğretim Üyesi Prof. Dr. Kntlo Emre bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Em- re, kazı çanşmalannı yapanlann "politik amaçlan" bulunmadı- ğını belirterek "Acımız sonsnzdnr" dedi. Emre, konuş- masını yaparken Hacettepe Üni- versitesi öğretim uyesı Prof. Dr. (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) \\ il seçim nabzı \ ^j^^^l^—^^"^ B U G Ü N R İ Z E , ARTVİN, TRABZON İ D R İ 7 . S A K Y Ü y f a d YARIN O R D U , GÎRESUN, AMASYA İ D R İ S A K Y Û Z Liderler nerede? YILMAZ: hmir'de Ege Üniversitesi yeni öğretim yılı açılış töreni. İNÖNÜ: Ankara'da Türk-lş'i ziyaret edecek. DEMİREL: Ankara'da, saat 10.00'da seçim bildirgesini açıklayacak, öğleden sonra 15.00'te Kastamonu'da halka hitap edecek. ECEVİT: İstanbul'da seçim bildirgesini açıklayacak. ERBAKAN: Karaman, Kırıkkale, Aksaray. P A R T İ L E R V E E K 0 N 0 M İ DYP iddialı ve iyimser DYP bir yıl içinde enflasyonu yuzde 30'lara duşureceğini, buyume hızını ise yüzde 7 dolayına yukselteceğinı ıddia ediyor. DYP gelecek yıl kredi maliyetleri duşerken sanayi kesiminde yuzde 13'luk bir reel üretim artışı bekliyor ve bunun gerçekleşeceğine inanıyor. OSMAN ULAGAY'ın yazısı Ekonomide TV / 8. Sayfada Sinemasevgisi üzerine: CennetSineması Tiyatro / 9. Sayfada Perdeler açılıyor Aslı Kayabal Kûrtier /10. Sayfada Başsokacak dam arayışı Yasemin Çongar Basketbol / Sporda AvrupaHa 10takımla şans arıyoruz Sergi / Arka Sayfada Seyrediyor dünü bugünü Feriha Büyükünal OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK Birincil Sorunumuz*.. 20 Ekim seçimımn sonucu ne olacak? Deneyimli uzmanlar bu soru- ya 'ihtiyatla" yaklaşmayı yeğ- liyorlar. Çunkti Seçim Yasası'mn yapısı tuzaklarla doludur. Tür- kiye'nın toplumsal katmanlann- daki değışikliği kavramak guç- tür. Anketler doyurucu bilgiler veremiyor. Miting meydanlann- daki ölçüler çoğu zaman alda- tıcı olabıliyor. Gönullerdeki di- lekler, gerçekleri çarpıtabilecek kadar ağır basıyor. "Baskın" bi- çiminde düzenlenen seçim süre- cinde tümûyle iktidann tekelin- de bulunan televizyon silahmın etkilerini hesaplamak kolay de- ğildir. Ancak bir noktayı kesinlikle saptayabıliriz: 12 Eylûl'un kımi politikacılar uzerindekı yasakları 1987'de kalktı. O gunden bu yana deği- şim büyuktür. Toplum ANAP- ın benimsediğı "alternatifsiz iktidar" ve "depotitizasyon" si- yasetinı çoktan aşmıştır. Bir de- ğişimın dönüm noktasına gelin- diği asikâr... Pekı, nastl bir değişim olacak bu?.. Parti eğilimlerim ve partılı gözlüklerim bir yana bırakarak ûlkenin çıkarlan açısından ko- nuya yaklaşmaya çalışırsak di- * • • (Arkaa Sa. 14, Sü. l'de) m 6O'lardan bol şarkılı film GAP TV'de 'Kalbımın Sahıbı' adlı fılmde unlü bir şarkıcıyla müze hırsızı bir kadın ve köylü kızının aşk ilışkileri konu ediliyor. 8. Sayfada • İki yönetmenli film Yönetmenlığini Lütfı Akad'ın yaptığı 1971 yılı yapımı 'Mahsere Kadar' TV5'te saat 20.30'da. 8. Sayfada • Shakespeare'ln oyunundan Balede Shakespeare'in '12. Gece' oyunundan uyarlanan bale fılmi yayımlanacak. 8. Sayfada • Düdüklüde bamya plşer ml? Memet Baydur'un yazdığı, Can Gurzap'ın sahneye koyduğu 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' bugun Oda Tıyatrosu 'nda sahnelenecek. 9. Sayfada • Tasarrufçunun kara eylülü Borsa yüzde 11 zarar ettırdi. Dolar, Isviçre Frangı ve altında kazanç yoktu. Ekonomide • Zamların ucu göründti Eylul ayında İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin mutfak harcaması yuzde 2.32 arttı. Ekonomide • Dar gelirli kiraya mahkûm Devletın kredıyi sınırlı tutması kooperatıfle konut alanlann niteliğini değiştirdi. Ekonomide • Fenerbahçe havaya girdl F.Bahçe, Galatasaray maçının havasına şımdıden girdi. Ayak bileğindekı ağrı nedeniyle iki haftadır iğne ile maça çıkan Tanju, Galatasaray maçında oynayacağını söyluyor. Sporda • Köpekbalıkları basrolde Fransız yonetmen Luc Besson, son fîlmı 'Atlantıs'te' yıne derın sularda. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Kaçakçılık ve ANAP, kaçakçılık suçlarını nasıl korudu ve kolladı? Bu- nun bir küçük lıstesını çıkarmakta yarar var. Buyurun ANAP liberalızmını: 7 Mayıs 1985 günü 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak- kındaki )fysa' değıştırılerek 7 aydan 5 yıla kadar uzanan ha- pıs cezası yerıne '100 bin liradan 10 mılyona kadar para (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog