Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

fsl BANK24 Galatasaraylılar 1 Gönül Üyesı Kartı'nız Pamukbank'ta' PAMUKBANK Cumhuriyet67. Yü; Sayı: 23846 Kunıcusu: Yunus Nadi 1000 TL (KBV ***> 9 Ocak 1991 Çarşamba Taraftara selam: İşlem tamam! Cenevre'de 'son tango' Savaşmı banş vnı?ABD Dışişleri Bakanı James Baker ve Irak Dışişleri Bakanı Tank Aziz Körfez krizindeki en kritik toplantıyı bugün Cenevre'de yapıyorlar. Taraflar masaya 'sert ve taviz vermeyen' bir havada oturuyorlar. Baker görüşme sonrası Ankara'ya gelip bilgi verecek. Baker, dün Fransa, Almanya ve Italya'ya uğradıktan sonra Cenevre'ye gitti. DÎYARBAKIR Çevîk Kuvvet çoreve azır NATOBasınMerkezi Komutanı Kurmay Albay Halil Kalaycı, fîlolann göreve hazır olduğunu ve sıcak savaş durumunda NATO plaru gereği Çevik Kuvvet'in 6. ATAP Komutanı Korgeneral Dinçer'in emrine gireceğini söyledi. Erhaç'ta F-4 Türk savaş uçağı düştü, pilotlar kurtuldu. EVREN DEĞER VEDAT YENERER DtYARBAKlR — Birleş- mis Milletler'in Irak'a Ku- veyt'ten çekilmesi için 15 ocağa kadar tanıdığı süre için geri sayıtn surerken, Diyar- bakır ve Malatya askeri üs- lerinde bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ne ve NATO'ya ait tüm uçaklann verilecek görevlere hazır oldugu bildi- (Arkaa Sa. 19, Sü. S'dt) Dış Haberier Servi- si — Körfez krizinde en kritik görüşmeler- den biri, bugün Isviç- re'nin Cenevre kentin- deki Intercontinental Oteli'nde yapılıyor. ABD ve Irak Dışişleri Bakanlan James Baker ile Tank Aziz, Kuveyt- sonra ilk temasta bir krizin ge- leceğini tartışacaklar. (akır — Tanz yok Baker, dün temaslanru yaparken, Irak Dışişleri Bakanı Tank Aziz, "Baskıya boyun egmeyecegiz" dedi. ABD Baş- kanı George Bush, müttefiklerine bir mesaj göndererek Irak'a taviz verilmemesi çağnsında bulundu. Bush, mesajında "Irak Devlet Başka- nı'nın banş ya da savaş arasında seçim yapma- sı için bir haftası var" dedi. James Baker dün Fransa, Almanya ve ltal- ya'ya uğradıktan sonra aksam geç saatlerde Ce- nevre'ye gitti. Baker'ın dün Fransa ve Almanya'da gerçek- leştirdiği kısa temaslardan sonra, iki ülkenin de Körfez krizi konusunda ABD ile "tam bir dayanışma" içinde oldugu açıklandı. Ancak bu açıklamalara karşın, Baker-Aziz görüşmesinden bir sonuç alınamadığı takdirde, Fransa'nın yeni bir girişim başla- tacağı bildiriliyor. Paris muhabirimiz Sabetay Varol'un bil- dirdiğine göre dün Londra'dan Fransa'ya geçen James Baker, Paris'te Elysee Sarayı- nda Cumhurbaşkanı Ftançois Mitterrand ile uzun bir süre görüşme yaptı. François Mitter- (Arkast Sa. 19,Sü.l'de) A * - Çtkümoriz IRAKLI MULTECILER GELEBILIR Göç hazırlığıTURAN YILMAZ ANKARA — Kör- fez krizinde, Irak'a Kuveyt'i boşaltması için BM tarafından ta- nınan sürenin sona er- mesine bir hafta kahr- ken, Türkiye, olası bir sıcak savaşın neden olacağı "tarihi göçe" yönelik hazırlıklara başladı. Körfez'deki krizin sıcak bir çatış- maya dönuşmesi ha- linde Türkiye*ye on- binlerce Iraklının giriş yapması bekleniyor. Içişleri Bakanlığı, Türkiye'ye gelecek bu Iraklılar için ba- nnacak yer planlaması yapıyor. Bu ça- lışmanın Içişleri Bakanlığı'nca yapıl- ması, "krize ilişkin hesaplann, Körfez 1 de çıkması olası sıcak savaşta Türkiye 1 nin taraf olmayacağı üzerine oluştu- Türkiye, sıcak savaş durumunda Irak'tan gelebilecek göç dalgasına karşı çadırkent planlaması yapıyor. Savaş çıkarsa, güneydeki kentlerden nüfus azaltılmasma ilişkin hazırlıklar da gözden geçiriliyor. ruldugu" yorumlanna yol açtı. Içişleri Ba- kanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre bakanlık bunyesinde kapsamlı calışmalar başlatıldı. Bu calışma- lar içinde öncelikle, olası sıcak savaş halin- de temel gereksinimler konusunda sıkıntı çe- kilmemesi konusuna ağırlık verildi. Bunlar arasında, ülkedeki ge- nel elektrik, teleko- münikasyon, ulaşım ve beslenme gibi ge- reksinimler için planlamalar yapıldı. Bu konuda çıkacak sorunlann kısa sü- rede çözümünü de içeren bu çalışma- lar, daha önce bu konuda hazırlanmış planlann gözden geçiriferek güncelleş- tirilmesi ve baa ilavelerin yapılması bi- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) KÖRFEZ'LE İLGİLİ DİĞER HABERLER 10. Sayfada 4 GUN 4 DERGI Çözüm masadaMadenci Zonguldak'a döndü. Denizer, Aykufla yöntemde anlaştıklannı, bugün bakanla ikinci kez, ardından daAkbulufla görüşeceğini söyledi GÜNDÜZ İMŞİR TAYFUN GÖNÜLLÜ MENGEN / ZONGULDAK ANKARA — Maden işçileri 5 gün önce Zonguldak'tan Ankara- ya başlattıklan ve 3 günde 112 ki- İometre yol gidip E-5'e 8 kilomet- re kala kunılan barikat nedeniyle durdurduklan "biiyük yurüyüş"e son vererek dün geri döndüler. Genel Maden-İş Başkanı Şemsi Denizer de dün Ankara'ya giderek Çaiışma ve Sosyal GUvenlik Baka- nı tmren Ayknt'la görüştü. Deni- zer, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada maden isçilerine veri- lecek ücretin "hesapianması yön- temi konusunda" anlaşma sağla- dıklannı bildirdi. Bakan Aykut'la bugün de bir araya geleceklerini, ardından da Basbakan Yddınm Akbulut ile "ücret konnsnnu görüşeceklerini" belirten Denizer, "Bu işin sahibi Sayın Başbakandır. Onnnla çöziimlenir. Netice alaca- gımızı iimit ediyorum" dedi. Ba- kan Aykut da değeriendirmesinde, maden işçilerinin "yasadışı yürii- ytişten Ytzgeçtikleriııi" ifade ede- rek, M Bn, bizim için memnuniyet verici konudur" diye konuştu. Arada önemli bir farkın kalmadı- ğını belirten Aykut, "tnşallah kı- sa bir süre içinde anlaşmaya nlaş- mayı temenni ediyorum" dedi. Genel Maden-tş'in kararına uyarak Mengen'den Zonguldak'a dönen "yorgun ve büzıinlii" ma- den işçilerini kent halkı "bnnık" sevgi gösterileri ile karşıladı. Onceki gün Mengen-Eskiçağa yolu üzerindeki barikat önünde (Arkast Sa. 16, Sü. 7'de) ZONGULDAK MADENCİYİ ALKIŞLARLA KARŞILADI ŞENAY KAUAM, BİROL UZMEZ'bı blenhnteri 3. Sayfaia HükümetrahatladıAkbulut Geri dönmelerinden memnun oldum. Görüşür, hallederiz. Inönü Zonguldak yaşam mücadelesi veriyor. Görüşme hemen yapılmalı. Dentirel Çankaya karışmasa idi bu grev biterdi. Eeevit Zonguldak olayı bir iş uyuşmazlığı boyutunu aşmıştır. ANKARA (Cumhuriyet Bfi- rosu) — Maden işçilerinin, bü- yük Ankara yurüyüşünü durdu- rarak Zonguldak'a dönmeleri, Basbakan Yıldınm Akbulut ta- rafından "memnuniyetle" karşı- landı. Akbulut, "Şemsi Deni- zer'i kastederek, "Gelir göriişiı- rüz. Meseleyi hallederiz" dedi. Dün, ANAP grubunun yanı sı- ra SHP ve DYP gruplarmda da madencilerin grevi ve yürüyü- sü tartışıldı. SHP Genel Başka- nı Erdal Inönü, Zonguldak ken- tinin bir yaşam mücadelesi ver- diğini belirterek, yürüyüşün durdurulmasını "iyi oldu" diye değerlendirdi. DYP Genel Baş- kanı Süleyman Demire), maden işçilerinin sonınunun çözüleme- mesinin sorumlusunun hükü- met olduğunu söyledi. Dün bir açıklama yapan DSP Genel Başkanı Bülent Eeevit de, "Zon- guldak olayı bir iş uyuşmazlığı boyutunu aşmışnr" dedi. Eeevit, sorunun baş sorumlusunun Cumhurbaşkaru Özal olduğunu söyledi. Dün toplanan ANAP, SHP ve DYP gruplannda genel baş- kanlar Zonguldak grevi üzerin- (Arkası Sa. 16, Sü. 3'de) IZLENIMLER Madenci fire vermedi 'Geri dönüş' karannın işçiyi böleceği, olay çıkacağı kanısı yaygındı. Ancak öyle olmadı. 'Işte madenci, işte sendika' sloganıyla fire vermeden Zonguldak'a döndüler. ŞÜKRAN KETENCt MENGEN— Madencilerin Ust kattan kuşbakışı hareketle- rini ve sloganların canlılığını iz- lerken, kışın ortasında dağlar arasında dört gun yüruyen, dört geceyi açıkta uyumadan geçiren sanki onlar değil diye düşünü- yorsunuz. Yakından ise doğa ile savaşın insana aykırı zor koşul- ların bedelinin anlatımı yapıla- bilecek gibi değil. Mengen Be- ledi> i esi'nin önünde, baskanlan- nın gelip karar açıklamasını beklerken üç saat kadar hiç ara vermeden kendilerine özgü yön- temle slogan atarak konuştular, duygularını, düşüncelerini an- lattılar. 40 gunlük direnişlerinin deneyimine öfkeleri de katılın- ca birkaç dakika içinde bir yeni slogan üretir oldular. Madenci- (Arkaa Sa. 16, Sü. l'de) DÖNÜŞ YOLU — Madendler büyük yüıüyuş sonrası sendika başkanı Şemsi Denizer'i Ankara'ya toplusözleş- me görüşmelerine yollarken kendileri de toplnca Mengen'den Zonguldak'a döndüler. Barikat nedeniyle Anka- ra yoluna çıkamadılar, ama madencinin giicünü berkese kanıtladılar. (Fotograf: Banş BU) KOLTUK DEĞNEĞİYLE MADENCİNİN PEŞİNDE CEUL BAŞLANGIÇ'ın yazısı 3. Sayfada MADENCİNİN EVE DÖNÜŞÜ ÜMİT ASLANBArın iztefiimleri 1 Sayfada Türk-Iş'te4 dönüş' karmaşasıTürk-tş'in sol kanat sendika temsilcileri 'geri dönüş karannı' işçinin güçlü görüntüsünün gittiği, siyasal iktidara ödün verildiği şeklinde yorumlarlarken Türk-îş Teşkilatlanma Sekreteri, "Hayırlı bir karar" dedi. IŞIK KANSU ANKARA— Maden işçileri- nin Zonguldak'a dönüş kararı, Türk-fş'te tozu dumana kattı. Türk-lş yöneticileri "hayırlı bir karar" değerlendirmesini yapar- ken, Türk-lş Genel Başkanı Şev- ket Yılmaz, geri dönüşe ilişkin olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermekten kaçındı. Çoğunlukla sol kanat sendikaların katıldık- ları toplantıda, Genel Maden-tş Sendikası'nın son tutumu eleş- tiri konusu oldu. Toplantıya ka- tılan bir kısım sendikacı, Zon- guldak'a geriye dönerek, ANAP iktidarına ödün verildiğini ve böylece 3 ocak genel eylemine gölge düştüğünü savundular. Sendikacıların bir bölümu de, Genel Maden-Iş Sendikası'nın geriye dönme karannın, Türk- Iş'in istemiyle gerçekleştiğini di- le getirdiler. Zonguldak maden işçilerinin yürüyüşten vazgeçerek evlerine döndüğü haberi Türk-lş'e saat 11.30 sıralannda ulaştı. Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekrete- ri Mehmet Bamyacı, geriye dö- nuşü "hayırlı bir karar" olarak nitelendirdi. Turk-lş Genel Sek- reteri Orhan Balta ile Türk-tş Genel Eğitim Sekreteri Musta- fa Başoğlu da, geriye dönüş ka- rannın, Genel Maden-lş Sendi- kası'na bir artı puan daha yaz- dığını savunurken, böylece ka- (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) YARIN Çirkin ördekten sartşın kuğuya: Meryl Streep'in bilinmeyen yönleri "Hollywood'un Yeni Yüzü"nde Ab, Avrupa! Muhalif Alman aydınlanndan Enzensberger, yeni kitabında sınırsızlığın sınırlarında dolaşıyor. Tanpınar'da erkek ve kadın: "Sahnenin Dışındakiler"de değişen zamanlar, değişen metropol, yitik bir sevgi. Zihnin labirentlerinde: "Kırlangıçsız Geçti Yaz"da kimliklerini koruyan kadınlar. CUMA Starl'in yılbaşı gecesının dekolte spikeri Güler Kazmacı, spikerliğin program ile seyirci arasında köprü kurmak olduğunu söylüyor. Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık, canlandırdığı karakterle özel yasamını karşılaştırdı. Bir Kelime Bir Işlem'in şampiyonu Hakan Dizdar, 51 haftalık yarışma sonunda 8 milyon 515 bin lira para ödülü ve bir demet çiçek aldı. Radyoda çıplak oyunları efektörler giydiriyor. CUMARTESİ BILIMTEKNIK •fc i ıl •!• M f Iııaıı ı ımm m tmmtt HBTV Wunlopd|h * flaçtUİhkMİU» * M B W S S Makinefcrbuyuk ş = A.Göncü: Çocuk Asimov: Neptün Dr. Necdet Tuna Dosya: Robotlar, sonraki nesil A.Alpar: Dünya ve komşuları Ankan: Kaos ve insan i YYazgan: Terazi burcu " Bilgisayar: Taşınabilir PC, programcı açısından V. Belgil: Deri diken r karıncalar E. Korkmaz: Ormanların prensi: Karaca psikolojisi ve uyduları Ağır sporun hastalık etkisi PAZAR Mozart: Mozart'ın 200. ölüm yıldönümü, 20. yüzyılın müzik olayı... Haftamn konuğu: 700'e yakın senaryonun sahibi Safa Önal anlatıyor... Dört tekerlekteru Brezilyalı çocuklar, yarış pistlerinde heyecanlı bir sezon yaşatmak için her şeye hazır. Doğa: Kemerburgaz'da su kemerleri yürüyüşü... Sinemadan videoya: 'Maço' olmayan erkeğin öyküsü, "Düşmanlar, Bir Aşk Üçgeni" filminde... Rize: Adım başı tersane CUMHURIYET'LE TUZVILII MİZİK OLATI: MOZAIT '«1 OLAYLARIN ARDHNDAKI GERÇEK İşçinin Olgunluğu.. Eğer y&nın başında sonucu vurgularnk gerekiyorsa, kesin- likle dvebiliriz ki 1991 Türkiyesnde işçi "olgun"; siya- sal ıktıdar "ham!.." Gerek 3 ocak eyleminde, ge- rek Zonguldak işçilerinin yurü- yüşünde ortaya çıkan bu gerçek, bir yanıyla sevindirici, biryamy- la uzücüdür. Zonguldak'tan koparak Men- gen'e kadar yürüyen maden emekçileri, Sendika Başkanı Şemsi Denizer'in isteğine uyarak geri donduler. Siyasal iktidarm gerek sözle gerek davranış biçi- miyle sürdürduğu kışkırtmalara kapılmayan işçilerin gösterdiğı olgunluk ve sağduyu, Turkiye- de demokrasinin geleceği bakı- mından umutlar uyandtrdı. Zonguldak'taki grev, daha başlangıçta Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın kışkırtıcı konuş- masıyla yalazlanmıştı. Sayın Özal sonuna kadar olumsuz ve körükleyici tutumunu sürdürdu; toplusözleşme ve grev sürecinde tarafsız kalması gerekirken işçiyi karşısına aldı. Çaiışma ve Sos- yal Cuvenlik Bakanı Imren Ay- kut 'un konuşmaları da yangına kibritle koşmaktan ötede bir nı- telik taşımıyordu. işçilerin kar- şısına dikilen bahkatlar, çevre- (Arkası Sa. 19, Su. l'de) • Terör yaratanlara af yok Devlet Bakanı Cuneş Taner, Çetin ve Cindoruk'la 141, 142 ve 163'üncü maddeleri tartıştı. 5. Sayfada • Dorukta bir Marilyn Gel Sevişelim adlı fılmde Marilyn Monroe ve Yves Montand başrolleri paylaşıyorlar. Film TV3 'te saat 20.00'de yayımlanacak. 6. Sayfada • Piyanoda iki kardeş Dördüncü'ler, İDSO'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla çalacak. 7. Sayfada • Coşkunun doruklannda iki büyücü Idil Biret ve Michael Ponti ikilisi Cemal Reşit Rey Salonu'nda verdikleri konserde dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattılar. 7. Sayfada • Dört Filistinli sınırdışı tsrail ordusu aralık ayında uç İsrailli işçinin öldürülmesi olaymı üstlenen Hamas yöneticisi dört Filistinliyi sınırdışı etti. 11. Sayfada • MESS grevi Bağımsız Çelik-İş 4 bin 600 işçinin çalıştığı 18 işyerinde, özdemir-lş de 250 işçinin çalıştığı bir işyerinde daha dün greve başladı. Ekonomide • Tüccar piyasaya girdi 1990 yılı ürünu Ege Ekici Yaprak Tütün Piyasası dün canlandı. Tekel alımlara başladı. Ekonomide • Kızılordu seferde Ukrayna, Ermenistan, Gurcistan, Moldavya ve uç Baltık cumhuriyetıne asker yollandı. Arka Sayfada • Öğrenci tatilde kitap okusun tstanbul Milli Eğitim Müdurü Akan "Tatili zehir edecek ödeve karşıyız" diyor. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Önümüz Sis... 15 ocak günü yaklaştıkça Körfez bunalımı ile ilgili kaygı- lar da artıyor. Savaş çıkar mı? Savaş çıkarsa, Türkiye, bu savaştan nasıl etkilenir? Ortadoğu'nun savaş sonrasında- ki yeni siyasal coğrafyası, ülkemizi nasıl etkiler? Bu sorulara, bu aşamada acık ve somut yanıtlar vermek olanaksızdır. <Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog