Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

BENBANK24 Trabzonsporlular1 Gonul Uyesı Kartı'nız Pamukbank ta' PAMUKBANK Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23845 JCUSU: Yunus Nadi 1000 TL<KDVd*ü)% Ocak 1991 Salı Taraftara selam: İşlem tamam! KöRFEZ Barış masası savaş kokuyor ABD ve Irak dışişleri bakanlan yarın Cenevre'de bir araya gelecekler. Taraflar görüşmeden önce "savaş tehdidi" içeren demeçler verdiler. ABD, Irak Kuveyt'ten çekilirse güç kullanmama konusunda garanti verecek. Dış Haberier Servisi — Kör- fez krizı 6. ayına gırerken dün- yanın dikkati ABD ve Irak dı- şişleri bakanlan James Baker ile Tank Aziz'in yann Cenevre'de yapacaklan toplantıya yöneldi. Görüşme öncesinde ABD ve Irak'ın "savaş tehdidi" içeren açıklamalar yapmalan dikkati çekiyor. ABD Dışişleri Bakanı Baker, savaş için hazır oldukla- nnı belirtirken Irak lideri Sad- dam Hüseyin "Kuveyt'in, hvk'- ID 19. Ui olarak kalması için sa- vaşa hazuız" dedı. Bu arada ABD'nin, Irak'ın Kuveyt'ten çe- kilmesi durumunda güç kulla- nılmayacağına ilişkin garanti ve- receği bıldirildı. ABD ve Irak'ın savaşa dönuk açıklamalan, Cenevre randevu- suna "karamsar" bakanlann sa- yısını arttınyor. Ajanslar, Baker- Aziz görüşmesine ilişkin haber- lerinde özellikle bu nokta uze- rinde duruyorlar. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, dün Londra'ya giderken yaptığı açıklamada Azdz'le yapa- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) GÖZLER BAKER - AZİZ GÖRÜŞMESÎNDE UFUK GÛLDEMIR'in haberi 11. sayfada MtLLİ SAVUNMA 4zırhb, 3 denizaltı güneye gidîyor V Milli Savunma Bakanı Hüsnü Doğan, Körfez krizine yönelik askeri önlem olarak 4 zırhlı ve 3 denizaltının Iskenderun Körfezi'ne gönderildiğini açıkladı. Doğan, Çevik Kuvvet uçaklarının demode olduğu konusundaki görüşlere itibar edilmemesini istedi. ANKARA/DtYARBAKIR (Cumhuriyet) — Turkiye'de Körfez krizine yönelik askeri hazırlıklar yoğunlaştınlırken dört zırhlı ve uç denizaltının "tedbir olarak" tskenderun Körfezi'ne gönderildıği Millı Savunma Bakanı Husnii Doğan tarafından açıklandı. Diyarbakır'a gelmeleri bekle- nen NATO Çevik Kuvvet Birli- ği'ne bağlı Belçika Hava Kuv- vetleri'nin 18 Mırage uçağı ise kötü hava koşulları nedeniyle dün de Diyarbakır Havaalanı'- na inemedi. Milli Savunma Bakanı Hüs- nü Doğan, Anıttepe, Alçıtepe, Piyalepaşa ve Fatih zırhlılan ile üç denizaltının Gölcük tersane- sinden yola çıkarıldığını bildir- di. Milli Savunma Bakanı bu konudaki soruları yanıtlarken şöyle dedi: "Bunlar 4-5 ve 6 ocakta yola çıktılar. Doğu Akdeniz'e, Is- kenderun Körfezi'ne doğru gi- (ArkasıSa. 17, Sü. l'de) ANKARA'DA KÖRFEZ TRAFÎĞİ HIZLANIYOR 11. Sayfada Denizer: Aykut'tan iyi işaretler aldım, inşallah anlaşma olur Görüşme açıldı Anlaşma ıııııuclııDENİZER, AYKUT'LA BUGÛN GÖRÛŞECEK Şendika Başkanı Şemsi Denizer, Bakan İmren Aykut'un telefonla üettiği görüşme çağrısını ve Türk-İş heyetiyle yaptığı toplantıyı değerlendirerek Ankara'da görüşme kararını aldıklannı belirtti. BAKANLAR KURULU'NDA DEĞERLENDİRME 200 Kl$l GOZALTIMDA, IŞÇILER MENGEN'DE Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir Yürüyüşün 4. gününde barikat önünde soru üzerine Akbulut, "Zonguldak'a bekleyen işçilerden 200'ü gözaltına alındı. dönsünler, o zaman görüşürüm" derken Gerede'ye getirilen madencilerin bugün Aykut ise "Ben her durumda onlarla adliyeye sevki bekleniyor. Yürüyüşçüler temas ederim" biçiminde konuştu. dün geceyi Mengen'de geçirdi. u. sayfada I / EKMEK KAVGASI — Zongnldak madencilerinin eşleri bogiin 5. gününe giren bak yürüyusiinün ber adıraında, mücadeleye destek verdiier. Ellerindc çıkınlan ile ekmek kavgasında yerterini aldılv. (Fotogr.:. Imsir) Akbulut-Inöııü söz düellosuAkbulut Madenci yürüyüşü kanunsuz ve siyasi. Milletvekillerinizi çekin. Inönü Gerçeği görün. Burada en önemli mesele ücrettir. Size bir görev hatırlatıyorum. Akbulut Kanunsuz hareketin karşısına çıkarız. Kimse ben kanunlara bağlı değilim diyebilir rni? Inönü Diyen var Turkiye'de. Akbulut Dememelidir, efendim. tnönü O zaman bunu beraberce gidip söyleyelim o insana... ÖZAL ANKARA (Cumhuriyet Bü- roso) — Başbakan Yıldınm Ak- bulut ile SHP Genel Başkanı Erdal tnonü'nun dunku zırveleri sinirli bir ortamda geçtı. Başba- kan Akbulut'un "Mesele ucret meselesi degil, siyasi. Milletve- kiüerinui çekin" sözlerine sinir- lenen Inönu, Başbakan'ı "gerçe- ği gorememekle" suçladı ve "Goruşun, bitirin bu işi" dedi. Tarüşmanın sertleşmesi uzerine basın mensuplan göruşmenin yapıldığı Başbakan'ın makam odasından dışarı çıkarıldılar. Inönü'nun talebi üzerine sa- at 17.00'de eski Başbakanlık bi- nasında bir araya gelen Başba- kan Akbulut ve SHP Genel Baş- kanı İnönü'nün goruşmesine, Içişlen Bakanı Abdulkadir Aksu, Devlet Bakanı Cemil Çiçek ve SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin de katıldılar. tnönü, maden ışçılerının top- lusözleşme goruşmelerinın "kaygı verici bir aşamaya" gel- diğini, binlerce işçinın Mengen'e dönerek sözleşmenin bitimini beklediklerıni anlattı. Inönü, "Bir hukumet iç banşı tehlike- ye atacak bir durama izin ver- memelidir. İnsanlann uzerine devletin gücüyle gitmemetidir" dedı. SHP lideri, hukumetin "protokol" meseleleri üzerinde durmasını anlayamadığını kay- dederek "Ha Zonguldak'ta bek- lemişler ha Mengen'de. Huku- met bir an önce gonişmeyi bi- tirmelidir. Kamuoyunu kaygıya duşfinnek çok yanlış bir iş" dı- ye konuştu. Başbakan Akbulut da "Mese- lenin çözume kavuştunılmasın- da tnönü ile aynı görüşte oldugunu" belirterek grevin de- mokratik ve yasal bir hak oldu- ğunu kaydetti. Akbulut, 30 gu- nu aşkın suredir "işçilerin ka- nunsuz toplantı ve gösteri yap- malanna tolerans gosterdikleri- ni, ancak yuniyuş yapmamala- rı konusunda kendilerini uyankklannı" öne surdu. Baş- bakan Akbulut, Kamu-Sen'ın Zorbalıkla hak aranmaz Cumhurbaşkanı, Içişleri Bakanı Aksu'ya 'Yaptıkları kanunsuz. Göz yumulmamalı' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu)— Cumhurbaşkanı Tbrgut özal, maden işçilerinin eylemi için "Zorbalıkla bak alınmaz" dedi. Cumhurbaşkanı Özal dun Başbakan Akbulut, Içişleri Ba- kanı Aksu ve Adalet Bakanı Sungurlu ile Çankaya Köşku'n- de ıki saatlik bir değerlendirme toplantısı yaptı. Ozal'ın Aksu- (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) MADENCİ ÇAMURLU YOLDA ÖZ6EN ACAR'ın Helikopter Notlan 5. Sayfada TÜRK-İŞ YÜRÜYÜŞE SOĞUK ÜMİT ASLANBAY ve RIZA E2ER 3. Sayfada MENGEN YOLU — Maden işçileri yurüyiışunun 4. gunü Mengen'den barikata kadar gelip, akşam tekrar Mengen'e döndüler. (Fotograf: Birol Üzmez) MİLLİ PİYANGO BİLET PARALARINI ALIP KAÇTI \feznedar 4 milyarla kayıp ANKARA (AA) — Şeker- bank Maltepe Şubesı veznedan Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde satışa sunulan bilet paralarıyla birlikte kayboldu. Şekerbank Genel Müdürü Or- knn Erol, başbayi olan banka- nın bayilerden tahsil ettiği ve veznedarla birlikte kaybolan pa- ra miktannı, 3.S-4 milyar lira olarak tahmin ettiklerini söyle- di.Yetkilılerden edinilen bilgilere göre Milli Piyango Idaresi'nin Ankara Başbayii Şekerbank'ın Maltepe şubesi veznedan Tah- sm Erdogan, geçen hafta pazar- tesi günü işe gelmedi. Yapılan araştırmada, bankadaki Milli Piyango bilet paralannın bir kısmının kasada olmadığı görül- dü. Bunun uzerine olay emniyet ve savalığa bildirüerek veznedar Tahsin Erdoğan'ın aranmasına başlandı. Şekerbank Genel Müdürü Otkun Erol, veznedarın 10 yıl- dır bankada görev yaptığım, olay sonrası eşi ve iki çocuğuy- la birlikte ortadan kaybolduğu- nu söyledi. Bu arada Şekerbank Genel Mudürlüğü'nden AA'ya yapı- (Arkası Sa. 17, Su. 8'de) önerisine kendisinin 250 milyar lirahk bir ek yaptığını, bunun 1 trilyonun üzerinde bir rakam tuttuğunu anlattı. Akbulut, Inö- nu'ye, "Bu iş kanunsuz bir iştir. Mesele ücret meselesi degil, si- yasi bir mesele Millervekilleri- nizi artık oradan geri çekin. Ka- nunsuz bir işin içinde müietve- Idli arkadaşlannuz olsun istemi- joruz. Farz edin ki Ankara'ya geldiler. Bir aydır Zonguldak- ta yıiruyorlar, etkili olmuyor da (Arkası Sa. 14, Su. l'de) • İZLENİMLER Mengen karargâh Üçüncü geceyi sokakta, uykusuz geçirenlerin, her gün saatlerce yürüyenlerin dayanma gücüne, direncine akü ermiyor. Hâlâ gülüyor, şarkı söylüyor, slogan atabiliyorlar. ŞÜKRAN KETEMCİ'nin yazı» 4 Sayfada • N 0 T L A R Yağmur altında Mengen'den E-5'e çıkan yolun kenarındaki boşluklarda sabahlamış madenciler. Bir kısmının sırtında battaniye, elinde ateş var. Geceyi yağmur altında geçirmişler. CELAL BAŞUHGIÇ'ın izlenimleri 4 Sayfada • VVİIIis - Bassinger bir arada TV2'de 22.50'dekı 'Kör Talih' adlı film Bruce iVUIis'in sınemadakı ilk deneyimi. Mavi Ay'dan tamdığımız sanatçı filmde Kim Bassinger 'la bir arada. 6. Sayfada • Sağlık bileziği salgını TV2'de yayımlanacak 'Ekonomı Dosyast'nda tuketıci sorunları ağırlık taşıyor. 6. Sayfada • Çoksesliliğin evrenselliğinde Bestecı, müzıkbüimci, mtizik eğitmenı, devlet sanatçı Adnan Saygun 'u 83 yaşında yıtirdık 7. Sayfada • 7 cumhurlyete asker SSCB'de asker kaçaklannt sılah altına almak ıçm 7 cumhuriyete asker yollandı. 10. Sayfada • 'Çatışma yasaları degişmeli' Ekonomıden sorumlu Devlet Bakanı Çelebı, 1990'ın değerlendirmesıni yaptı Ekonomide • ABD'de banka iflasları korkutuyorA'ew England Bankası Mevduat Sıgortası Kurumu 'na devredildi Ekonomide • Sokak sokak vergi avı tstanbul Defterdarlığı, 10 bin dolayında vergi kaydı olmayan ışyerı saptadı. Ekonomide • Tüccar piyasadan çekildi Tutune 15 bin lıra fıyat verıldı.Ekonomide • Boğaziçi'ne YÖK cenderesi Unıversıtede eğitım kalıtesinm duşmesmden buyuk kaygı duyuluyor. Arka Sayfada • Foklara yaşayacak yer kalmadı Prof. Mursaloğlu, Akdenız'ın en buyuk canlısı foklar uzerine araştırma yaptı. Arka Sayfada GÖZL™ UGUR MUMCU Isyanmı? Sıyaset dünyasındakı yerini 12 Eylül askeri darbesiyle alan Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı İmren Aykut, Zon- guldak eylemıni şöyle yorumluyor: — İşçi kamuoyunun içinde işçı olmayanlar var. illegal ör- güt mensuplan var Hatta bu işin arkasında belkı Saddarrf ın adamlan bile olabilir. Böyle bir anda Türkiy&yi önemli iç (Arkası Sa. 17, Su. Tae)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog