Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

7 OCAK 1991 KÜLTUR-SANAT CUMHURİYET/7 MUZAYEDE VII. Aııtika Kitap Müzayedesi • Kültiir Servisi — Librairie de Pera'nın hazırladığı VII. Antika Kitap Müzayedesi 13 ocak pazar günü saat 12.00'de The Marmara Oteli Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek 150 kitabın yer alacağı müzayedede dergi, afış, harita ve fotoğraflara da yer verilecek. Müzayede yetkilileri her yıl bir yıl öncesine oranla kitaplann açış fıyatlannda belirgin bir artış olduğuna dikkat çekiyor ve son birkaç yıldır kitap piyasasında yaşanan ve olağan enflasyon oranmın üzerinde seyreden fiyat artışlahndan fırmanın ve müzayede yoluyla satılmak üzere kitap bırakan müşterilerin de etkilendiğini açıkbyor. Yetkililer kitap fîyatlanndaki artışla KüJtür Bakanlığı'ııın yurtdışındaki müzayedelerde Türkiye hakkında yazılmış Batı kaynakh kitaplan satın almasının da etkisi olduğunu aktarıyor. SİNEMA Hint Film Şenliği • MADRAS (AFP) — Hindistan'ın Madras kentinde dfizenlenen 22. Uluslararası Film Festivali'nde 40 ülkeden 70 kadar ödüllü film gösteriliyor. Yarışmalı böhimü bulunmayan şenlikte toplam 162 film sunulacak. Bu arada, ünlü îngiliz yönetmen David Lean'in 1942-49 yıllan arasında gerçekleştirdiği 8 filme de yer verilecek. Hindistan'daki film festivalinde Jean Vigo, Yves Robert gibi Fransız yönetmenlerin zamanında Cannes ve Berlin şenliklerinde olay yaratmış yapıtlan da yer alacak. Son yıllarda sinema alanında önemli bir gelişme gösteren Güney Kore ise festivale 11 filmle katılacak. Hindistan sinemasından da 41 konulu film, 12 belgesel gösterilecek. Asya filmlerinin ağırlıkta olduğu şenliğe bu yıl Irak katılmıyor. Geçen yıl Kalküta'da yapılan şenlikte, Stephen Soderberg'in 'Seks, Yalanlar vc Videoteyp' adlj filmi seyircinin tepkisiyle karşılaşmış, polis olaylara müdahale etmek zonında kaLmıştı. Ankara FÜITI Şenliğî • ANKARA (UBA) — Ankara Film Şenliği, Uluslararası Festivale dönüşme yolunda. Bu yıi 'Ankara Uluslararası Film Festivali' adıyla yapılacak olan etkinliğin yürtitme kurulu başkam Mahmut Tali öngören, "Bu yıl ismini koyduk. Ama önümüzdeki yıl resmi olarak uluslararası nitelik kazanmak için müracaatımızı yapacağız" dedi. Festivalin 1-10 tnart tarihleri arasında Ankara'nm çeşitli sinema salonlarında gerçekleştirileceği belirtildi. öngören, bu asamada belirlenen filmleri açıkladı. Gösterimi kesinlik kazanan filmler şunlar: Mario Monicelli'nin 'Karanllk Deniz', Franco Brusati'nin 'Uygunsuz Dayı', Mario Victorai Mais ve Pablo Misenson'un 'Los Espiritüs Patrioticos', Joseph Losey*in 'Steaming' ve Peter Grenway'in 'The Draugbtman's Contect'. Festivale Yunanlı yönetmen Costas Ferris'in de katılacağı ve festival yürütme kurulunun ünlü yönetmene, uzun metrajlı Türk filmleri yanşmasında jüri başkanlığını önereceği açıklandı. Festivalde, uzun metrajlı film, kısa metrajlı film ve konusu 'Çizgi Film' olan karikatür yanşmaları olmak üzere üç yarışma yapılacak. Y A P I K R E D S E R G Yapı Kredi Sanat Galerileri Ocak 1991 Programı İstanbul Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar YüksekOkulu Öğretim Üyeleri Resim. Heykel ve Seramik Karma Sergisi 4 Ocak-29 Ocak 1991 Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi Istiklâl Caddesi - Beyoğlu Osman Kehri Suluboya Resim Sergisi 2 Ocak-28 Ocak 1991 Yapı Kredi Beyoğlu Sanat Galerisi İstiklâl Caddesi - Beyoğlu İzmir Nigâr llrgay Resim Sergisi 23 Ocak- 19Şubat 1991 Yapı Kredi Mustafabey Sanat Galerisi Cumhuriyet Bulvarı No: 174 Mustafabey Bıırsa İsmetÇavuşoğlu Resim Sergisi 9 Ocak-31 Ocak 1991 Yapı Kredi Setbaşı Sanat Galerisi Atatürk Caddesi No: 25 Setbaşı Balıkesir Güven Aktaş Fotoğraf Sergisi 8 Ocak-31 Ocak 1991 Yapı Kredi Balıkesir Sanat Galerisi Ali Hikmet Paşa Meydanı No: 4 Diyarbakır Mehmet Kapçak Fotoğraf Sergisi 15 0cak-7Şubat 1991 Yapı Kredi Ofis Sanat Galerisi Ekinciler Caddesi İçkale İşhanı No: 13/A0fis YAPI^CKREDi "hizmette smtr yoktur" I S T A N B U L ' D A H A F T A N S E R G İ M • Çan Şahingjray'ın su- luboya resim sergisi bu- günden itibaren 21 ocağa dek Tanak Sanat Galeri- sFndt, • Ali Koçak'ın resim ser- gisi bugünden itibaren 31 ocaja dek Ayşe Takı Ga- lerisi'nde. • Yeni Çıkan Kitaplar adlı sergi bugünden itiba- ren bir hafta süreyle Basın Muzesi"nde. • Özer Hiçyılmaz'ın su- luboya resim sergisi bu- günden itibaren 14 ocağa dek Galeri Galieria'da. • Nilüfer Yeşllyurt'un yazı tasarımı sergisi bu- günden itibaren Akbank Şaşkınbakkal Sanat Gale- risi'nde. • Dr. AtiFuatUslu'nun resim sergisi bugünden iti- baren 26 ocağa dek Şeker Sigorta Sanat Galerisi'n- de. • Gürtgör iplikçi'nin gravür sergisi 8 ocaktan itibaren 1 şubata dek Des- tek Reasürans Sanat Ga- lerisi'nde. • Gönül İzgi'nin resim sergisi 8 ocaktan itibaren 1 şubata dek Destek Rea- sürans Sanat Galerisi'nde. • Tarık Carım'ın resim sergisi 9 ocaktan itibaren Edpa Sanat Galerisi'nde. • 20 Türk ressamının ça- lışmalarından olusan ser- gi 9 ocaktan itibaren 23 ocağa dek îtalyan Kültür Merkezi'nde. • Metin Albükrek'in fo- toğraf sergisi 12 ocaktan itibaren 2 şubata dek Ga- leri Arsiv'de. • Özer Gürdeniz'in re- sim sergisi 11 ocaktan iti- baren 3 şubata dek Ata- türk Kitaplığı "nda. • Ayşe Nur Kocatop- çu'nun Tema ve Çeşitle- meleri adlı sergisi ay sonu- na dek Bize Sanat Galeri- si'nde. • Ramuş İpek'in resim sergisi 23 ocağa dek Ümit Yaşar Sanat Galerisi'nde. • Yavuz Tanyeli'nin ser- gisi Urart Sanat Galeri- si'nde 22 ocağa dek görü- lebılir. • Ülker Ün'ün sergisi 23 ocağa dek Galeri Nev'dt. • Tbrahim Çiftçioğlu- nun resim sergisi ay sonu- na dek Mid Sanat Galeri- si'nde. • Temaşa ve Musiki Sergisi 20 ocağa dek Yıl- dız Sarayı Sanat Galeri- si'nde. • Atatürk Kitaphğu ko- leksiyonlarından Eski İs- tanbul'da Meslekler Kart- postal Sergisi 31 ocağa dek Atatürk Kitaplığı'n- da. • Anadolu Üniversite- si öğretim üyelerinin re- sim, heykel ve seramik karma sergisi Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Ga- lerisi'nde 29 ocağa dek görülebilir. • Zehra Ergezen'in yağlıboya, suluboya ve de- sen çalışmalarından olu- şan sergisi 31 ocağa dek Refo Sanat Galerisi'nde. • Atatürk Kültür Merke- zi Sergi Salonu"ndaki 8 Sanatçı 8 tş adlı sergi 19 ocağa dek sürüyor. • 12 sanatcının calışma- larından olusan sergi 19 ocağa dek Soyat Sanat Galerisi'nde. • Akın Yildınm'ın hey- kel sergisi 22 ocağa dek Almelek Sanat Galerisi"n- de. T İ Y A T R O • Dilek Türker ve Ti- yatro Ayna, Bir Zaman- lar Memleketin Birinde adlı oyunu çarşamba, per- şembe, cuma ve cumarte- si günü Beyoğlu Küçük Sahne'de sahneliyor. • Nejat Uygur perşem- be gününden başlayarak Marko Paşa'yı Kocamus- tafapaşa Çevre Tiyatro- su'nda sahneliyor. • Kent Oyunculan Kim Kimi Kimle adlı oyunları- m cuma, cumartesi ve pa- zar günleri sahneliyor. • Gönül Ülkü-Gazanfer özcan Tiyatrosu Orası- nı Es Geç'i çarşamba, per- şembe ve cuma, Kiralık Daire'yi hafta sonlan sah- neliyor. • Ali Poyrazoğlu Tiyat- rosu, Çılgınlar Kuliibii- nü pazartesi hariç her gün sahnelemeyi sürdürüyor. • Dostlar Tiyatrosu, Aslan Asker Şvayk'ı çar- yatrosu 'nda görülebilir. • Ahmet Uğurlu ve Karşı Tiyatro Hamlet 2 Orijinaline Beş Basar'ı sahnelemeyi sürdürüyor. • Bakırköy Belediye Tiyatrosu Bedava mı Sandın adlı oyunu pazar ve pazartesi hariç her gün, Mine'yi her pazar Adile Naşit Kültür Merkezüıde sahneliyor. • Levent Kırca Tiyatro- su, Gereği Diişüniildü adlı oyunu salı ve çarşam- ba hariç her gün Yenika- pı Sahil yolu Hürriyet Gösteri Merkezi'nde sah- neliyor. • Ankara Dirlik Tiyat- rosu'nun Pir Sultan Ab- dal adlı oyunu cumartesi günü Kartal Hasan Âli Yücel Kültür Merkezi'n- de, salı ve pazar günleri Beyoğlu Karaca Tiyatro^ da izlenebilir. • İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan yarın- dan itibaren her gün Kuş- lar'ı Harbiye Muhsin Er- tuğrul Sahnesi'nde, pazar- tesi perşembe ve cuma günleri Bay Hiç- I N S A N A T Ç I Z E L G E S I sahneliyor. • Nokta Tiyatrosu, En Biiyiik Megolaman Baska Biiyük Yok adlı oyunu çarşamba günü Pendik Belediyesi Atatürk Kültürevi'nde sahne- leyecek. S İ N E M A • Sıkı Dostlar Geçen yıl Venedik Film Şenliği'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan Amerikalı yönet- men Martin Scorsese bu filminde mafya dünyasını irdeliyor. Filmde Robert De Niro, Ray Liotta ve Joe Pesci başrollerde. (Beyoğlu Fitaş, Şişlİ Nova-Baran, Kadıköy Yıldız, Çemberlitaş Şa- fak) • Camdan Kalp Yönet- menliğini Fehmi Yaşar- ın üstlendiği filmde yarı aydın bir adamın ilginç yaşamı konu ediliyor. Fil- min başrollerini Genco Erkal, Şerif Sezer ve De- niz Gokçer paylaşıyorlar. (Kartal Hasan Âli Yücel Kültür Merkezi) Huston, Ron Silver, Le- na Olin ve Margaret Sophie Stein başroller- de. (Beyoğlu Beyoğlu, Kadıköy Uoda, Çem- berlitaş Şafak 3) • Hayalet Genç bir kızın sevgilisi öldürülür ve ha- yalet olarak kız arkadaşı- nı korumak için geri ge- ar... Komedi korku türü filmde Patrick Swayze, Demi Moore ve Whoopi Goldberg başrolleri pay- laşıyorlar. Yönetmen Jerry Zucker. (Kadıköy Sûreyya, Beyoğlu Atlas, Bakırköy 74, Osmanbey Gazi, Çemberlitaş Şa- fak) . . • Çıkjm Aile Yaşam, ask ve çocuk yetiştirme sana- tının incelikleri hakkında bir şeyler öğrenmek isti- vorsamz bu çılgın kome- diyi görebilirsiniz. (Bey- oğlu Dünya, Kadıköy Kültür ve Sanat Merke- • Özel Bir Kadın Rlc- hard Gere ve Julia Ro- berts'in başrollerini pay- laştıklan film, tecrübesiz, bir fahiseyle zengin bir YAVUZ TANYELt URART SANAT GALERİSİNDE — Yavuz Tanydi, resimlcrini tstanbul'da Urart Sanat Galerisi'nde sergiliyQr. 1950 Thıbzon dogumlu Tanyeli'nin resim sercisi 22 ocak gününe kadar acık kalacak. şamba, cuma, cumartesi ve perşembe, Merhaba'yı pazar günü Beyoğlu Kara- ca Tiyatro'da sahneliyor. • Cihat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu, losan Snretleri'ni çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri Kenter Tîyatrosu'nda sahneliyor. • Dormen Tiyatrosu, Karmakanşık'ı hafta son- ları, Çılgın Sonbahar'ı çarşamba, persembe, cu- ma ve cumartesi günleri sahneliyor. • Ortaoyuncular, Yor- gun Matador'u perşembe, cuma ve cumartesi, Fer- hangi Şeyler'i çarşamba, Kahraman Bakkal Süper- market'e Karşı'yı pazar günleri Ses Tîyatrosu'nda, Istanbul'u Satıyorum ad- lı oyunu ise salı gunü Be- yoğlu Küçük Sahne'de sahneliyor. • Nöbetçi Tiyatro, Aş- kın Gözüne Gözliik adlı oyunu pazar günü Beyoğ- lu Küçük Sahne'de sahne- liyor. • Tiyatro Devran'ın Fa- ustofeles adlı oyunu çar- şamba günü Karaca Ti- Sonsuzluk Kitabevi'ni Cep Tiyatrosu'nda, yarın- dan itibaren hafta boyun- ca Bir Sabjıh Gttlerek Uyan'ı Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Cumhnriyet Kızı'nı Üsküdar Musahip- zade Celal Sahnesi'nde. salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günle- ri Bir Kadın'ı pazar günü ise Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye'yi Kadıköy Hal- dun Taner Sahnesi'nde sahneliyor. • İstanbul Devlet Ti- yatrosu, Budala'yı hafta sonu AKMBüyük Salon- da, Hapşınk'ı yarından itibaren her gün AKM Oda Tiyatrosu'nda, Salın- cakta tki Kişi'yi hafta so- nu AKM Konser Salo- nu'nda, Sevgili Soytan'yı hafta boyunca Taksınt Sahnesi'nde, Yiizyüze'yi çarşamba, perşembe ve cuma günleri Yıldız Sara- yı Tiyatrosu'nda sahneli- yor. • Kartal Sanat İsligi Ti- yatrosu, Vur Bir Mastika adlı kabareyi Pendik Be- lediyesi Atatürk Kültüre- vi'nde cumartesi günü • Cadillac Man Robin VVilliams'ı Günaydın Vi- etnam'da diskjokey, Ölü Ozanlar Derneği'nde öğ- retmen olarak izledik. Şimdi o Cadillac satıyor... Roger Donaldson'ın yö- nettiği filmin dijer rolle- rinde Tlm Robbins, Pa- mela Reed ve Fran Drescher var. (Beyoğlu Emek, Kadıköy Reks) • Şeytan 3 VVilliam Pe- ter Blatty yine korkutu- yor insanlan. Hem de çok ustaca bir biçimde... Ge- orge CScott, Ed Ran- ders, Jason Miller ve Scott Nilson'un başrolle- rini paylaştıkları film, tü- rün merakhları için. (Şişli Site, Çemberlitaş Şafak, Beyoğlu Lale 1, Kadıköy Kadıköy) • Düşmanlar Bir Aşk Üçgeni Nobel ödullu ya- zar Isaac Bashevis Sin- ger'ın bir romanından uyarlanan film, 1940'larda Nevv York'ta geçiyor. Film, adından da anlasüacağı gibi bir 'ask üçgeni'ni konu alıyor. Paul Mazursky'nin yö- nettiği filmde Angellca işadamının masalsı aşk öyküsünü konu alıyor. Yönetmen Gary Mars- hall. (Beyoğlu Fitaş, Cep) • Ölümsüz Z Gerilim filmlerinin usta yönetme- ni Costa Gavras'ın yö- nettiği fifm, perşembe ve cuma günleri Pendik Be- lediyesi Atatürk Kültüre- vi'nde görülebilir. GÖSTERİ/SÖYLEŞİ •Yıldız Üniversitesi Sos- yal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Yüksek Lisans Programı kapsamında Antik Dekor Dergisi orga- nizasyonu ile düzenlenen Eski Eser Kacakçılığının Önknmesinde Miizayede- ler, Koleksiyonculuk ve Yasaiar konulu sempoz- yum 10, 11 ve 12 ocak günleri Yıldız Üniversite- si Oditoryumu'nda izlene- bilir. • Şener Şen'in katılaca- ğı söyleşi 10 ocak günü sa- at 15.00'te İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri'ndt. • Fransız sanatçı Jeanpi- CO'nun "Sozsüz" kukla ve sihirbazlık gösterisi II ocak günü saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi'n- de izlenebilir. • Klasik Türk Mözigj konulu konferans 10 ocak günü saat 16.00'da Yıldız Üniversitesi Oditoryu- mu'nda. • Erdem Yücel'in Göy- niik ve Mudurnu Evleri konulu konferansı 8 ocak günü saat 14.00'te Yıldız Kültiir ve Sanat Vakfı Konferans Salonu'nda. •Yazar Orhan Pamuk ve çevirmeni İngrid İren 8 ocak günü saat 18.15'te Teutonia'da Beyaz Kale ve Kara Kitap'tan bölümler okuyacak. »Kadın Eserleri Kütüp- hanesfnde Okuma Gün- leri dizisi 4'ün bu haftaki konuğu Nezihe Merlç. Öykiilerden konulu gün saat 15.00'te başlayacak. • Atatürk Kitaplığı"nda bu hafta düzenlenen et- kinlikler kapsamında bu- gün saat 16.00'da İsmet Kolay'ın (Manav) katıla- cağı İstanbıü'un Tası Top- ragı Altın mı? konulu söy- leşi izlenebilir. Yann Oku- ma Günü kapsamında Özdemir İnce, Cemal Sürcyya 13. Günün Mek- tuplannı saat 16.00'da okuyacak. 9 ocak günü Mustafa Eremektar (Mıstık) Çocuk Kitaplı- ğı 'nda saat 14.00'te çocuk- iarla bir araya gelecek. Aynı gün Bakma Günü- nün konuğu Tan Oral. Gün, saat 16.00'da başlı- yor. 10 ocak günü Adnan özyalçıner Edebiyatta Kent konulu söyleşisi sa- at 16.00'da izlenebilir. 12 ocak cumartesi günü ise heykeltıraş Hüseyin An- ka ile Süha Arın'ın Si- nan'ı Yeniden Yonımla- mak konulu söyleşisi sa- at 15.00'te başlayacak. OPERA/BALE • İstanbul Devlet Ope- ra ve Balesi Sihirbaz Oz adlı çocuk müzikalini cu- martesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde sah- neve koyacak. • istanbul Devlet Ope- ra ve Balesi Romeo ve Juliel adlı üc perdelik ba- leyi cumartesi günü Ata- türk Kültür Merkezi'nde sahnelemeye başlayacak. M Ü Z İ K • Çiğdem Yonat (ke- man), Ersin Pamukçu (viyola), Sevil Gökdağ (viyolonsel), Melih Bal- çık (kontrbas) ve Dilek Yonat (piyano) Cemal Reşit Rey Konser Salo- nu'nda bir oda müziği konseri verecekler. Pazar günü yapılacak konser sa- at 16.00'da. • Filarmoni DerneğTnin işbirliğiyle düzenlenen gitar gecesinin konuğu Thomas Müller-Pering pazar gunü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'- nde bir resital sunacak. I MZ A Füsun Önal'ın imza günü Taksim Vakkora- ma'da saat 17.00'de. • Bakırköy özgürlük Meydanı 'nda Muzaffer Özdemir, Kemal özer ve Nurettin İyid 12 ocak gü- nü saat 14.00'te kitapları- nı imzalayacak. FransızFilmleriHaftası'nın konuk sanatçılarından Clothilde de Bayser: Fransa'da TV ve sînema el eleDe Bayser, Fransa'da devletin sinemaya önemli bir destek sağladığını belirtiyor. Küçük olanaklarla çekilen filmleri TV de satın aldığı için kâr bile sağlanıyor. Kültür Servisi — "Tumultes. öliimii konu edinmiş karamsar bir film. Bir ölümun ardından yakınlann etkilenişini, herkesin bu acı ile yoğruluşunu ve bu acı olgııyu kendince algılayış biçi- mini anlatıyor" diyor Clothilde de Bayser. 27 yaşındaki genç Fransız sa- natçı "Fransız Filmleri Haftası" çerçevesinde gösterilen "Tumultes" (Fırtına) adh filmin başrol oyuncularından biri. Hafta nedeniyle İstanbul'da bu- lunan de Bayser, Paris Konser- vatuvan Tiyatro Bölümü'nü bi- tirmiş. Mezun olduktan sonra çeşitli filmlerde ro! almış. "Üç yıldır sinemanın içindeyim. İş- te hepsi bu" diyor. "Tuınultes"ün yönetmeni Bertrand Van Effenterre. Film bir ailenin öyküsünü ele alıyor. Evin oğlunun intihar etmesin- den sonra anne, baba ve iki kar- deş Ingiltere'ye geliyor. De Bay- ser, filmdeki adıyla Isabelle, ai- lenin asi kızı rolünde. Sanatçı, "Ben evi terk edeli 8 yıl olmuş. Acı olay beni lekrar ailemin içi- ne çekiyor. Ve onları yeniden keşfediyorum. Filmin biitünü bir ailenin var olması için gerekli sevinçlerin yeniden keşfedilme- sine bir fırsat. Mutsuzluklar, mutluluklar, doğum günleri ve bajramlann kutlanması için bir fırsat. Bağlar son derece güçlü. Yaşamın biitün güçlüklerinin üstesinden gelebiliyor" diyor. Paris'te yaşayan Clothilde de Bayser, Türk sinemasından bir tek "Yol" filmini tanıyor. Sanat- çı Türk filmlerinin Fransa'da dağıtımının yapılmadığını akta- rıyor. Strasbourg'daki Turk Filmleri Haftası'nı ise izleyeme- miş. Ancak Türk sinemasını keşfetmeye hazır. De Bayser Fransız sinemasın- daki temel somnların TV ve si- nema açısından orıaklaşa ele alınması gerektiği inancında. Fransa'daki özel TV kanallan- nı film kanalı olarak tanımlayan sanatçı, "Çok sayıda film satın alınıyor. Bu da film finansma- nına yardımcı oluyor. Öte yan- dan filmler gösterime çok cabuk giriyor. Böylece insanlar dışarı sinemaya gilmeklense evlerinde televizyonun başma geçmeyi se- çiyor. Bugün Fransız sinemasın- da bazı filmlerin gösterime gir- mesinin riski yok. Buna karşın 'Tumultes' gibi filmler TV için yapılmıyor. Küçük olanaklarla pek çok film çekilivor. Bu film- leri TV de satın aidığından pe- kâlâ kâr da sağlanıyor. Devlet sinemaya iyi bir ödenek ayınyor. Kısacası devlet sinemayı destek- liyor. Tiirkiye'de durum nedir bilmiyorum, ama bizde finans- man böyle sağlanıyor" diyor. İlTde kültür takvimi • Kültiir Servisi — tstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi MüdürlüğU'nün bu haftaki etkinlikleri çerçevesinde yann öğrenci Edebiyat Kulübü'nün düzenlediği Cemal Süreya'yı anma programı saat 14.00'te 1Ü Öğrenci Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. 9 Ocak günü 1Ü Devlet Konservatuan'nm vereceği Türk Halk Müziği Konseri saat 15.00'te Kültür Merkezi'nin konser salonunda dinlenebilir. Esin Afşar'ın vereceği konser ise 10 ocak günü saat 15.00'te 1Ü Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda yer alacak. Yeni kitaplar • Kültür Servisi — Türkiye Yayıncılar Birliği her ay yeni çıkan kitaplan tamtmak amacıyla, Basın Müzesi'nde ve Atatürk Kitaplığı'nda Yeni Çıkan Kitaplar sergisi açıyor. Bugün Basın Müzesi'nde sergilenecek olan kitaplar 14 Ocak 1991 tarihinden itibaren Atatürk Kitaplığı'nda devam edecek. GalleriaVlan ocak • Kültür Servisi — Galeri Galieria'da ocak ayı boyunca aralık ayı sonunda açılan Cafer Ağa Medresesi Karma Türk El Sanatlan sergisi sürüyor. özer Hiçyılmaz'm gerçeküstücü akımın izlerini taşıyan suluboya sergisi ise bugün açıhyor. öte yandan llteriş Tezer'in İstanbul ve deniz konulu 80 renkli fotoğraftan olusan sergisi 15 ocaktan itibaren ay sonuna dek izlenebileoek. İpek \blu araştırılıyor • KIRKLARELİ (Cumhuriyet) — Kültür Bakanlığı tarafından Asya- Avrupa arasındaki tarihi İpek Yolu üzerinde arastırma yapılıyor. Araştırmayı Kırklareli Müze Müdür Vekili arkeolog Zülküf Yılmaz ile tarihçi yazar Nazif Karaçam yürütüyor. Tarihte Asya- Avrupa arasındaki İpek Yolu ticaret kervanları, posta servisleri tarafından kullanılmış ve bunlar için Fatih'ten sonra yolun durak yerleri olan Tekirdağ'da^ v ' Rüstempaşa, Lüleburgaz'da Sokullu Kervansaray'ı, Kırklareü'nde ise gecmişte Salı yeri denilen semtten ve Malkoçlar köyünde gümrük hanları yapılmış bulunuyor. Kütüphane dernekleri • ANKARA (AA) — Kütüphane Dernek ve Kuruluşları Milletlerarası Federasyonu'nun (IFLA), 61. Genel Kurulu 1995 yılında İstanbul'da toplanacak. Türk Kütüphaneciler Derneği'nden verilen bilgiye göre her yıl ayrı bir ulkede gerçekieştirilen loplantının 61'incisine 120 ülkeden çok sayıda kütüphanecinin katılması bekleniyor. Akbaşoğlu'niın resinıleri • Kültür Servisi — Kadın ressamlanmızdan Özden Akbaşoğlu, Güney Anadolu Resimleri adını verdiği yeni resim sergisini Maçka'da özden Sanat Galerisi'nde açtı. 1954 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü bitiren Akbaşoğlu, Bedri Rahmi Atölyesi'nde eğitim gördü. Yuıtiçi ve yurtdışında birçok sergi açan ve ödül alan Akbaşoğlu'nun sergisi 24 ocak gününe kadar açık kalacak. bugün bilsak [Ç FIRTINALAR'DA OYNUYOR— Clothilde de Bayser, Fransız Filmleri Haftasında gösterilen "tç Fırtınalar" adlı filmin başoyuncuları arasında. Fransız filmleri haftası SİMEPOP 7 ocakpzt 8 ocak salı 12.00 Frequence 14.15 Meurtre Halfaouine Je Suis le Taxi Blues Seigneur du Chateau 9 ocak çarş. Taxi Biues 10 ocak per Tatie Danielle Docteur Petiot Taöe Danielle Docteur Petiot, Taxi Meurtre ve Je Suis le Blues, Halfaouine ve Seigneur du Chateau 16.30 Taxi Blues Tatie Danielle Docteur Petiot Halfaouine 18.45 Tatie Danielle Docteur Petiot Halfaouine Docteur Petiot Tatie Danielle Türkçe altyazılı, Ingilizce altyazılı. 21.00 Docteur Petiot Halfaouine Taxi Blues Tatie Danielle Freguence 7 OCAK PAZARTESİ: 19.00lntihar, SanaiveFelsefe: Süleyraan VEUOĞLU, Oruç ARUOBA, Güven TURAN Yoga Zcrrin AKGÜN (Rıca-Per. 18.30-19.30) Cafe-Foyer-Bar(Girİ5) 1100-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kat) 12.00-18.00 HcavyMctal 18.00-24.00 Rock bilsak, sırasclviler cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog