Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 7 OCAK 1991 05.28 Açüış-Ayıkoğretim TV1 TÜRK SİNEMASI: KUYUCAKU YUSUF 22.20 06.30 Köy Kuşağı 07.00 GÜn BaşIlVOr Akış içerisinde 08.00'de ve 09.00'da 5'er dakikaljk haber bülteni yayımlanacak. 09.05 SllSam Sokağl-70 Programın hedefleri insan yapısı, çevre, doğal çevre, duygular-mutsuzruk, vücut parçaları-boyun, isitsel aynmlar, toplama ve çıkarma ışlemleri, basit fen-ruzgâr, 1-9 sayma ve 8 sayısı, Lsbirligi. iik hecesi verilen sözcükleri bulma, doktordan korkmarr.a, 1-5 sayma, benzerlikler, kendiyle ilgıli karar verme. 09.35 Kadın Saati 10.00 Haberler 10.15 DİZİ: Kalbİn SeSİ (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 10.40 O k u l Televİzyonil Akış içerisinde 11.00, 13.00 ve 15.00'te 5'er dakikalık haber bulteni yayımlanacak. 15.10 Çocuk Kuşağı Canısel: 'Atlı Kannca' Susam Sokagı -71- Kuş Sayf a l a n : Ayıu maballede oturan Ali ve Cemil, ilkokulda sınıf arkadaşıdır. 17.10 Haberler 17.15 Hayat Agacı 18.00 Anadolu'dan Görünüm 18.30 Akşama Doğnı 19.20 Dizi: Uğurtugiller 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 StİİdyO A : 32. GÜn (Ayrmtıh bilgi yandaki sütunlarda) 22.00 Türk Halk Müziği Bir Solist 22.20 Televizyon'da Türk Sineması: KnyUCakll YnSüf (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 23.50 Mfizik 24.00 Giin Biterken 00.15 Kapanış 07.58 Açılış-Okul Televizyonu 10.45 AçikÖğretİm Iktisada Giriş: Temel Hukuk (Şahıs ve Turlen), Atatürk llkelen ve tnkılap Tarihi (Kuvay-i Millrye Mısak-ı Millı), Aimanca (Ders 8). 12.15 Kapanış 18.00 Açıhş 18.10 Açıhş - Dizi: Yalan Rüzgân 19.00 Haberler 19.10 Spor Panorama 20.00 Dizi 'Erkekler' 20.50 Müzik 21.00 Günlerle Gelen 21.30 TRT Korolan 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 Karşı.Açı 23.10 Gece Konseri 24.00 Kapanış 19.59 Açılış-Belgesel: )VÜCUdumUZU T a m y a l i m İnsan vücudunun bütün özelüklerını beürleyen genler ve DNA'larla birükte kalıtımsal hastalıklar inceleniyor. 20.30 Video Müzik-Tttrkiye 21.20 Dizi: Loose Cannos 22.10 Opera: TİtUS (Bugün köşesinde) 01.00 Kapanış 13.58 Açıhş-Okul Televizyonu 18.20 Yabancı Dil Dersi 19.00 Dizi: Yıldıza Ulaşmak 19.45 Müzik 20.00 Açıköğretim 20.45 Açıköğretim Birinci smıflar için: Atatürk llkeleri ve lnkılap tarihi (Kuvay-i Milliye Misak-ı Milli). 1. sıruflar için Aimanca (Ders 8). 21.30 Açıköğretim lkinci sınıflar için Muhasebe Uygulamalan (Mali Tablolann Hazırlanması). 2. sınıflar için tktisadi Analiz (Aksak Rekabet Piyasalannda Firma Kuramı). 22.10 Dizi: Canlı Bebekler 22.35 Belgesel: Perspektif Israfın önkrunesi ve bu konuda alınan önlemler. 23.05 Start 23.35 Kapanış 18.58 Açıhş-Haberler ^_ 19.15 Susam Sokağl Susam Sokağı'nın bu bolümünün hedefleri vucut parçalarımn tanıtımı, hatırlama, sayısal eşleme, temizlik, ipuçlanndan tahminde bulunma, 6 sayısı. parça-butun ilişkisi, işbirliği, atasözleri, "de/dahi" ekleri, mutsuzluk ve mutluluğun tanımlanması. 19.45 Türkçe Dil Dersi 20.15 Kadın Saati 20.40 Dizi: Küçük Hanım 21.15 Belgesel: Tannca'nın Çığlığı 21.35 Halk Hikâyeleri 22.00 Haberler ve İngüizce Haberler 22.30 Eğlence: Stüdyo Berlin 23.10 Dizi: Bir Yabancı Konuk 00.30 Dizi: Terra ' 01.15 Kapanış 13.00 Açılış-Haberler 13.05 Pembe Dizi: Komşular 13.35 Pembe Dizi: Cimri 14.30 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 15.00 Star 1 Haber 15.05 Pembe Dizi: Hastane Günltiğü 15.55 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 16.45 Pembe Dizi: Santa Barbara 17.35 Çizgi Film: Süperler 18.05 Çizgi Film: Taş Devri 18.35 Star 1 Haber 18.40 Komedi Dizisi: Charles tşbaşında Okuiuna devam ederken bir yandan da uç çocuklu bir ailenin vanında ev ışlerine yardım ederek çocuklara bakrahk yapan Charles'ın maceraları... 19.15 Komedi Dizisi: Mnhteşem İkili 19.50 Star 1 Haber 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kim? 20.40 Duygu Asena ve Konuklan 21.45 Dizi: Adalet Savaşçısı 22.40 Dizi: Cinayet Dosyası 23.35-01.15 Sinema: Yaşam Savaşı (Bugün köşesinde) AÇIKÖĞRETtM*DE YARIN (TV1 05.30) lkinci sınıflara Muhasebe Uygulamaları dersinde "Mali Tablolann Hazrrlanması", İktisadi Analiz. deTsinde "Aksak Rekabet Piyasalannda Firma Kuramı" ve Ticaret Hukuku dersinde "Kolektif Şirketin Kuruluşu ve Sona Ermesi" konulan işleniyor. Sabahattin AlTnin îlk romanıKayueaklıYusaf/ Yönetmen-Senaryo: Feyzi Tuna / Yapıt: Sabahattin Ali / Görüntü yönetmeni: Çetin Tunca / Müzik: Timur Selçuk / Yapımcı: Kadri Yurdatap / Oyuncular: Talat Bulut, Derya Arbaş, Ahmet Mekin, Engin İnal, Nilgün Nazlı, Nilüfer Aydan, Atilla Yiğit, Fatoş Sezer, Bülent Oran, Melih Çardak, Kemal İnci, Savaş Akova, Seda Yıldız, Ferda Ferdağ, Hikmet Karagöz, Nuri Tuğ, Savaş Ustay, Osman Okumuş, Mustafa Ünsal, Kemal Tok, Yüksel Tanık, çocuk oyuncular Aydın Okumuş, Meltem Çavuşoğlu /1985 Mine Film yapımı. TURHAN GÜRKAN ~ Yazınımızda seçkin bir yerı olan Sabahattin Ali'nin (1906-1948), roman alarunda ilk deneyimi, en bilinen, en yaygın yapıtı "Kuyucaklı Yusuf", "bir Feyzi Tuna filmi" olarak çekili- şinden yaklaşık altı yıl sonra TV ekranında. Edebiyata yakın bir yönetmen olan Feyzi Tuna, 1983'te Mithat Cemal Kuntay- ın "Üç tstanbul" romanım TV dizisi olarak çekti. Necati Cu- malı'nın " O ç " öyküsünü "Tutku" adıyla sinemalaştırdı. Pınar Kür'ün öyküsu de "Bir Kadın Bir Hayat" filmine esin kaynağı oldu. Sabahattin Ali, sansür nede- niyle yapıtlan sinemaya en az uyarlanan yazarlanmızdan biri. 1976'da "Değirmen Daglar ve Riizgâr" kitabındaki "Hanende Melek" öyküsu, Metin Erksan^ ın "Beş Hikâye" dizisi içinde TV fılmi olarak çekildi. Bu öykü- nün TV'de gösterilmesinin ya- saklanması basında ve kamuo- yunda geniş tepkilere neden ol- du ve ancak iki yıl sonra ekra- na getirilebildi. Yazarın "Değirmen" öyküsu ise 1977'de Ekrem Çatağ yönetiminde TV filmi olarak çekildi. 1987'de Yusuf Knrçenli, yaza- rın aynı adlı kısa öyküsünden yaptığı "Gnunofon Avrat" 01- miyle Sabahattin Ali'yi beyaz- perdeye getirdi. Yönetmen İrfan Tözüm, bu yakınlarda Sabahat- tin Ali'nin "Çilli", "Hanende Melek", "Yeni Dünya" adlı ö>- külerinden oluşturduğu "Devle- rin ÖİUmii" Fılmini gerçekleştir- di. Yazarın bir başka ünlü roma- nı "Kürk Manlolu Madonna"da Ziya öztan'ın senaryosundan Tomris Giritlioglu yönetiminde TV dizisi olarak çekiliyor. Artun DERYA ARBAŞ VE TALAT BULUT — Yönelmenliğini Fevzi Tnna'nın yaptığı fümde başrolleri Arbaş ve Bulut paylaşıyor. Vtres de aralarında Sabahattin Ali'nin "Sarhoş" öykusünün de bulunduğu üç ünlü yazanmızın yapıtlanndan oluşan bir film haarlıyor. 1937'de basılan "Kuyucaklı YusuP', çeşitli dönemlerde film- cilerin iştahını kabartan bir ya- pıt oldu. Başta Siireyya Dunı - Vedat Törkali ikilisi olarak bir- çok filmci, bu romanı sinema- ya uyarlamak için yanştı, ama her seferinde önlerine sansür hazretleri dikildi. Yılmaz Giiney, Ayhan Işık, Fikret Hakan gibi ünlü oyuncular, Yusuf rolüne ta- lip oldular. Yusuf, sonunda Ta- lat Bulut'a kısmet oldu. Ancak oyuncu, eline geçen bu eşsiz fır- satı değeriendiremedi. Sabahattin Ali'nin sinemada- '1903 senesi sonbaharında..!REFİK DURBAŞ "Kuyucaklı Ynsuf", Sabahattin Ali'nin yazdığı üç romandan ilki. Roman, 1937 yılında yayımlanmış. Ali'nin bundan sonra yazdığı romanlar, "tçimizdeki Şeytan" ile "Kürk Manlolu Madonna." Kuyucaklı Yusuf romanı şu cümlelerle başhyor: "1903 senesi sonbahannda ve yagmuriu bir gecede, Aydın'ın Nazilli kasabasına yakın Kuyucak köyünii eşkıyalar basular ve kan kocayı öldiirdüler." Bundan sonrastnı bu akşam TVl'de izleyeceğiz. Sabahattin Ali, cumhuriyetten sonra gelişen toplumcu gerçekçi akımın en etkili ve önemli yazarlarından biri. Yazdıkları da bunun kanıtı. Kuyucaklı Yusuf ise bu akımın en başarılı örneklerinden. Fethi Naci, Kuyucaklı Yusuf romanı için şu değerlendirmeyi yapıyor: "...Okudugurrt Türk romanlan içinde ayrıntılann en miikemmel. en ustaca kullanıldığı roman. Sabahattin Ali'de inanılmaz bir gözlem gücü, inanılmaz bir bellek var; Kuyucaklı Yusuf ta çizdiği dünyanın böylesine renkli, sıcak ve inandıncı olması bence büyük ölçüde yaşantısından gelen gözlemlere, ayrıntıiara baglı." Behçet NecatigU'iıi yargısı ise şöyle: "Eser, Edremit pitoreskini duyariılıkla verişiyle de memlekel edebiyatı çığırının gerçeklik ve tasvir balunundan iki yönlü, unululmaz örneklerinden biridir." S. Ali, gerçekten küçük bir yöreyi eksen alarak kasaba gerçeğini bütün töresel, ekonomik ve sosyal gerçekliğiyle vermeye çalışmış bu romanında. Bakalım bu gerçeklik ve duyarlılık ne kadar yansımış ekrana... ki ilk yapıtı olan "Kuyucaklı Yu- suf, Birinci Dünya Savaşı ön- cesi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen bir olayı anlatıyor. Şiirsel, surükleyici bir yapıya sahip olan, romantizmle gerçekçiliğin dengelendiği romanda bir Ana- dolu kasabası ve insanları, ya- şamlarına töresel boyut kazan- dmlarak sıcak, sevecen, inandı- ncı biçimde anlatılmaktadır. Romandaki birçok olay, tipler ve çevre, bugünün koşullarına aykm düşmediğinden film yapı- tın özüne sadık kalınarak ve ya- zarın üslubu korunarak, âdeta plan plan çekilmiş. Bu yüzden ortaya karmaşık, durağan, ağır bir yapıt çıkmış. Feyzi Tuna'nın belli bir düzeyin altına düşme- yen anlatımı ve özgün yaklaşı- mı da bu ağırlığm altında ezil- miş. O günden sonra film çevir- meyen Feyzi Tuna'yı da sinema- ya küstüren film ohnuş. Ancak tüm eksikliklerine, kusurlanna karşın bu filmle bir iyiniyet gös- terisi yapıp, Sabahattin Ali'yi si- nemamıza kazandıran hem yö- netmenin hem yapımcısının ça- balarını unutmamak gerekir. TV1ARKASIYARCV: KALBtN SESİ 10.15 SimtePin kültür hizmetiKalfchı Sesl Yönetmen: Nejat Saydam / Senaryo: Nejat Saydam-Sabri Saydam / Yapıt: Muazzez Tahsin Berkant / Oyuncular: Perihan Savaş, İsmet Özhan, Yusuf Sezgin, Hulusi Kentmen, Nevin Aypar, tsmail Hakkı Şen, Mümtaz Alpaslan / 1990 yapımı / Süresi 40 bölüm, 25'er dakika. Kiiltür Servisi — TV'de haftada beş kez sabah kuşağında yer alan Brezilya, Meksi- ka dizileri yerlerini artık Türk yapımlan- na bırakıyor. 99. bölümüyle sona eren "Ya- ban Gülü" adlı Meksika dizisinin yerini 40 bolumlük "Kalbin Sesi" adlı bir Türk di- zisi alıyor. Sinemamızda aşk ve salon filmleri yönet- meni olarak tanınan 41 yıllık sinemacı Ne- jat Saydam'ın (1929), bu uzun soluklu TV dizisi, Muazzez Tahsin Berkant'ın "Kalbin Sesi" ve "Küçük Hanımefendi" romanla- nnın harmanlanmasıyla gerçekleştirildi. "Küçük Hanımefendi", 1960'larda bir dö- nem seyircisinin çok tuttuğu seri filmlerin kahramam, şunank, hoppa bir genç kız ti- piydi. Küçük Hanım'ın halk düzeyindeki delikanlılarla serüvenleri, toplumdaki sınıf atlama özlemlerini yansıttığı için büyük il- gi görmüştü. Simtel'in bir kültür hizmeti olarak hanr- ladığı "Kalbin Sesi", beş aylık bir senaryo çalışmasından sonra Adapazan, Şile ve Is- tanbul'un çeşitli yerlerinde üç ayda çekil- di, 200 kişilik bir oyuncu kadrosu yer aldı. 36. EUROVtStON ŞARKI YARÜŞMASI TürkiyefinalistleriaçıklandıANKARA (AA) — 36. Euro- vision Şarkı Yarışması Türkiye finaline katılacak şarkı vc şar- kıcılar belirlendi. TRT Müzik Dairesi Başkanı Zihni Derçin, başkanlığında Ankara'da toplanan 10 kişilik seçici kurul, gönderilen 207 eserden 14'ünü Türkiye finalin- de yanşmaya değer buldu. Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde yarışacak şar- kı ve şarkıcıların isimleri şöyle: -Rumuz "Şarkı", besteci Ka- mil Özler, şarkı adı"Üzülecek- sin", seslendirecek sanatçı Falih Erkoe. -Rumuz "Saram", besteci Dağhan Baydur, söz yazarı Hul- ki Aktunç, şarkı adı "Türkish Delight", seslendirecek sanatçı RUya Ersavcı ve Bandosu. -Rumuz "Kiraz", besteci Öz- kan Turgay, söz yazarı Serap Turgay, şarkı adı "Hey Sen" ses- lendirecek sanatçılar Erdal. Candan Erçetin, Mehmet Ali ErbU ve Çiğdem Tunç. -Rumuz "Gaten" besteci ve söz yazarı Fıtih Erkoc, sarkı adı "Gülbeyaz Sokagı" seslendire- cek sanatçı Fatih Erkoc. -Rumuz "Sevda", besteci ve söz yazarı Cemil Sağyaşar, şar- kı adı "Gel", seslendirecek sa- natçılar Cemil Sağyaşar ve Emel Gömhikçü. -Rumuz "Seren", besteci Sel- çuk Başar, söz vazarı Aysel Gü- rel, şarkı adı "Oyle Bir Diinya", seslendirecek sanatçı Erciiment Vurai. • -Rumuz "Polen", besteci Ugur Başar^oz yazan Aysel Gü- rel, şarkı adı "Sessiz Geceler", seslendirecek sanatçılar Sertap Erener ve Levent Yüksel. -Rumuz "Mardi", besteci Sel- çuk Başar, söz yazarı Aysel Gü- rel, şarkı adı "Festival", seslen- direcek sanatçılar Sertap Erener ve Levent Yüksel. -Rumuz "Gizem", besteci Sel- çuk Başar, soz yazarı Aysel Gür rel, şarkı adı "Son Defa", seslen- direcek sanalçılar lzel Çeliköz, Reyhan Karacan ve Can Uğur- luer. -Rumuz "Selin', besteci Şevket Ugurluer, söz yazan Aysel Gü- rel, şarkı adı "İki Dakika", ses- lendirecek sanatçılar İzel Çelik, Reyhan Karacan ve Can Ugur- luer. -Rumuz "Canad", besteci ve söz yazarı Adnan Göyken, Şar- kı adı "Hamburger", seslendire- cek sanatçı Adnan Göyken. -Rumuz "Detay", besteci Can AüJla, söz yazan Bahadır Şahin, şarkı adı "Dün Gibi", seslendi- recek sanatçı Sonat Bağcan. -Rumuz "Beste^', besteci ve söz yazan Bertan Öngören, şar- kı adı "Bu Sabah" seslendirecek sanatçı Cenk Sökmen. -Rumuz "Tolga", besteci Sa- dun Ersönmez, söz yazan Şeb- nem Özsaran ve Müfît Bayraşa, şarkı adı "Yalnızlıgım" seslendi- recek sanatçı Şebnem Özsaran. Adı geçen bu 14 şarkı arasın- dan Türkiye finalinde birinci se- çilecek eser, 4 mayısta ttalya'nın San Remo kentinde yapılacak 36. Eurovision Şarkı Yanşması 1 nda Türkiye'yi temsil edecek. TV1 STÜDYO: A 32. GÜN 21.00 ÖzaVla 1990 üzerine ANKARA (Mak Ajans) — 1991 yılının ilk "32. Gün" prograrnında Cumhurbaşkanı Turgut Özal, geçen yıhn önemli dış olaylan hakkında Mehmet Ali Birand'ın sorulannı cevap- landıracak. Programda, Özal, Körfez krizi, Ortadoğu ve Türkiye'nin Sovyetler Birliği, Avrupa ve ABD ile olan ilişkilerini değer- lendirecek. 1991 yıhnın ilk "32. Gün" programında geçen yıhn bilan- çosu çıkarılacak. 1990'ın önemli dış olayları ve üzerinde en çok konuşulan kişileri ince- lenecek. "32. Gün" geçen yüın en önemli olayı olarak Körfez kri- zini, üzerinde en çok konuşu- lan kişi olarak da Saddam Hü- seyin'i seçti. "32. Gün"e göre yıhn en çok konuşulan kişileri arasın- da Sovyet lideri Mihail Gorba- çov ve zenci lider Nelson Man- dela da yer alıyor. Kıtalara göre 1990'daki ge- lişmeler ise 32. Gün programın- da şöyle sıralanıvor: Avrupa, Amerika, Güney Amerika ve Sovyetler Birliği. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Acılıj. program. 05.00 Haberler. 05.05 Turkuler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haber- ler. 07.05 Herşey Bızler tçin. 07J0 Haberler. 07.40 Gunle Gelen. 09.00 Haberler. 09.05 lstek- lermız seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Biz bir aileyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12.05 Günü yaşarken. 12.55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Turk halk çalgılarmdan ezgiler. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar. 17.00 Haberler. \1JOS tş ve işçi dün- yası. 17J0 Hafif mazık. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftamn çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Hayatın içinden. 18^5 Bölgesel yayın ve rekiamlar. 19.80 Haberler. 19.30 Türkçe sözlu ha- fif müzik. 20.00 tyi uykular çocuklar. 20.10 Ço- cuk korolan. 20.25 Şarkılar. 20.45 Türküler. 21.00 Haberler. 21.05 Solistler geçidi. 21.3« Be- raber ve solo türküler. 22.00 Yorumculanmız. 22-J0 Beraber ve solo şarkılar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (2). 00.55 Günun haber- lerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Solısllenien seçmekr (TSM). 07JO Ha-. berler. 07/40 Turkukr ve oyun havaları. 0&M Sabah konserL 0>J0 Şarkılar. 09i» Haberler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Tarihte bu hatta. 0935 Çeşitli muzik. 10.00 Mahallı ^anatçılan- mız. 10.20 Zaman ve demokrasi.10.40 Turkçe sözlu hafif mûzik. 11.00 Haberler 11.05 Okul radyosu. U J 5 Hafif miızik. 12.00 Solistler ge- çidi. 12.30 Türküler ve oyun ha\alan. 13.00 Ha- berler. 13.15 Hafif mûzik. 13.30 Merhaba dün- ya. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Bu topragm sesi. 15J0 Sazlarla Türk sanat muzıği. 15.40 Arkası yarın. 16.00 Okul radyosu. 16J0 Hafif müzik. 17.00 Haber- ler. 17.05 Kadınlar ıopluluğundan şarkılar. 17_5O Kadın topluiuğundan türküler. 18.00 Saba fas- h. 18J0 HikâyçcUerimiz ve hikâyeleri. 19.00 Ha- berler. 19.30 Solistlerden bırer şarkı. 20.00 Ya- bancı dil dersi. 21.00 Açıköğretim. 21.40 Hafif müzik. 22.00 Solistler geçidi. 22JO Türküler. 22.45 Bir roman / Bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Şarkılar. 23.40 Hafif müzik. 2^55 1791'den 1991'e Wolgrang Amedeus Mozart. 00.55 Gunün haberlerinden özetler. 00J8 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Muzıkli dakikalar. 11.00 Öğleye doğ- ru. 12.00 Haberler. 1115 Mikrofondan size. 13.00 Gunun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Dunyanın dOrt bucağından. İSJİO Çağdas muzik. 15.45 Oiumunun 2ÛC. yılında Mozart. 16J0 Caz us- taları. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Te- mpo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdaş Turk sanat muziği. 20.00 Pop studyosu. 21.00 Müziğe öv- gü. 22.00 Haberler. 22.15 Gökkuşağı. 23.00Ope- ra saati. 24.00 Gece ve muzik. 00.55 Gunun ha- berlennden özetler (Türkçe). 0038 kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş. program ve haber- ler. 07.05 Turküldr ve oyun havaları. 07.30 So- listler geçidi (TSM). 08.00 Türküler. 08.15 Şar- kılar. 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 0930 Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. HJOO Haberler. 11.05 Turkuler. 11.20 Şarkılar. 11J5 Beraber ve solo turkuler. 12.00 Haberler. 12.05 Muzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 1330 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14.30 Turkuler. 14.45 TSM Gençlik Kf- rosu. THM Gençlik Korosu. 15.00 Sizin için seç- liklerimı.'. 16.00 Haberler. 16.05 Turkuler ve oyun havaları. 1630 İsteklerıniz armağanlarımız (TSM) (THM). 17.00 Haberler. 17.05 Turkuler geçidi. 1730 Fasıl. 18.00 Turk halk muziği din- leyici ıstekleri. 18J0 Solistler geçidi. 18^8 Prog- ram ve kapanış. POLİS İSTANBUL.758 AÇ,.Ş ve Program. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Konuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Ha- yatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işte Saz İşte Soz. Solist: Emine Demirtaşkoç. 11.30 Bir Solist. Phill Collins 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Mazhar Fu- at Özkan Uçlusu. 13.15 Oğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Pet Shop Boys 14^»5 Bir Sanatçıyla Be- raber. Solist: Zeki Müren. 15.15 Tülin Kuşoğlu'- dan Şarkılar. 15.30 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 Hafif Batı Mü- ziği Dinleyici Istekleri. 17.00 Müzik Dağarcığı. 1730 Gun Biterken. 18.15 Muzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE06^Açıl.şveProg ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Muzik 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 0835 İşte Saz İşte Söz. Solist: Emine Demirtaş Koç. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Durumu, 0935 Ayşe Pesener'den Şarkılar. 10.00 Hayatın tçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Zeki Muren. 11.25 Arif Meşhur'dan Türk- üler. 11.45 Kayıp Haberleri. 11.50 Sizin Seçtik- leriniz. 12.55 Turkçe Sözlu Hafif Muzik. Solist: Grup Yeni Turku. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Mu- azzez Abacı'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünya- sı. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 Niyazı Yılmaz'dan Turkuler. 17.05 Turk- çe Sozlü Hafif Muzik. 17.25 Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Büyükerşen'in açıklaması ANKARA (CumhBriyet Biirosu)—Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkam Prof. Dr. Yılmaz Büyükersen, Cum- hurbaşkanı Turgut özal'ın TRT Oran Sitesi binasınm açı- lışında yaptığı konuşmada, özel TV raporuna yönelttiği eleştirileriyanıtladı. Büyüker- şen "Sayın Cumhurbaşkanı'- nın bu konudayanlış ya daek- sik bilgilendirildiğini tahmin ediyorum" dedi. Büyükersen, özel TV raporunun kesinlikle ' 'yasakçı" bir tutum içinde ha- zırlanmadığını savunarak "Yüksek kurul, kablblu TV'ye karşı değil, biz ihtilafa neden olur diye ne yer istasyo- nu ne TV vericisi, ne uydu şek- lindetariflereyer verdik, veri- citesisleridedik" şeklindeko- nuştu. Büyükersen şunlan söyledi: "Aylarca geniş araştırmalar yapılarak bazırianan ve so- nunda özel halinde 11 sayfaya stgdınlan bir rapordaherkeK- menin, her deyimin uzun uznn açıklamasının sakıncalı olaca- ğını düşündük. Çunkü uznn olsaydı hiç kimse okuraazdı. Nitekim 11 sayfalık bir rapo- run bile çeşitli kesimlerce dik- katli okunmadıgını görüyo- ruz." Çatalca verici istasyonu • ANKARA (AA) — Radyo 2 programlarımn çok sayıda dinleyiciye ulaşması amaayla Çatalca radyo vericisi projesi başlatıldı. lstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan 150 kilowatlık Ümraniye vericisinden yayın yapan radyo 2 programı yayınının yetersiz kalışı nedeniyle Çatalca radyo verici istasyonu projesi başlatıldı. Yüksek güçlü bir vericiyle yayınm çok sayıda dinleyiciye ulaşmasım amaçlayan proje dahilinde 453 bin 797 metre karelik bir alan kamulaştmldı. Yaklaşık 16.5 milyar liralık bir harcama ile işletmeye hazır hale gelecek Çatalca radyo verici istasyonu hizmete girdiğinde radyo 2 yayını yapan vericilerin gücü 3 bin 400 kilovvata ulaşacak. Açıköğretiın saatleri • ANKARA (AA) — Açıköğretim Fakültesi'nin TVl'deki ders programlannın saatleri değiştirildi. TVl'in yeni program döneminde sabah saat 06.30'da yayına giren "Köy Kuşağı" programı nedeniyle açıköğretim programlan haftamn beş günü saat 05.30'da başlayacak. Cumartesi günleri saat 08.00'de başlayan açıköğretim programlan, bundan böyle saat 07.00-10.00 arasında, pazar günleri ise 07.00*de başlayan programlar 07.30-10.00 arasında yayımlanacak. 'Kuş Sayfalan 9 • ANKARA (AA) — Devlet Bakanlığı'nca hazırlatılan çocuk dizisi "Kuş Sayfaları"nda çocukların kendileri ve çevreleri ile ilgili sorunlara bakış açılan ve iç dünyalan ele alınıyor. Yönetmenliğini Okan Uysaler, Tuncay Öztürk, yapımcılığını Ahmet Bayazıt ve Şenol Demiröz'ün gerçekleştirdiği çocuk dizisi "Kuş Sayfaları" 12 bölümden oluşuyor. OVEM firmasınca Devlet Bakanlığı için hazırlanan çocuk dizisinde Ali, Ayşegül, Cemil ve Mehmet isimli çocuklar kendi iç dünyalarının yanı sıra büyüklerin dünyasındaki karmaşıkhk ve zorluklan kavramaya çalışıyor. UGUN • Slnema: Yaşama Savaşı Star 1 23.35 Macera türündeki Amerikan yapımı filmin yönetmeni David Hemmings. Korkunç bir uçak kazasından kurtulabilen tek insan olan pilot Keller'm kazadan sorumlu olduğuna dair kendisine yöneltilen suçlamalara karşılık kendisini savunmasını konu edinen filmde Robert Povvell, Jenny Agutter ve Joseph Cotten başrol oynuyorlar. • Opera: Titus TV3 22.10 VVolfgang Amadeus Mozart 'm ünlü operası La Clamenze Di Tito ekrana geliyor. Daha önce Roma'da sahnelenen operanın solistleri Stefan Dahlberg, Ania Soldth, Lani Poulsen, Pia-Maire Nilsson, Maria Hoeglind ve Jerker Arvidson. Orkestra şefliğini Arnold Oestman'ın Ustlendiği operanın yapımcısı ise Georan Jaerefelt.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog