Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

7&CAK 1991 ISTANBUL'DA BUGÜN • Basın ile sohbet toplantılarından ikincisi saat 20.00'de The Mannara Oteli'nde yapılacak. Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen toplantıya ANAP adına Devlet Bakanı Güneş Taner, SHP adına Genel Sekreter Hikmet Çetin, DYP adına Genel Başkan Yardıraası Hüsamettin Cindoruk katılıyor. MEKTUP Durakta kontak kapatma • İETT otobüslerinin duraklarda kontak kapatmaları hem çevre sağlığı hem de tasarruf açısından önemli yararîar getirecek. Duraklarda otobüslerin beklemesi sırasında şoförler kontaklannı açık bırakıyorlar. Durakta bekleyenler bütün egzoz dumanını tenefftts etmek zorunda kalıyor. HASAN CEYHAN Polisle çatıgan hırsız öldü • tstanbul Haber Servisi — Fatih'te polisle çatışmaya giren iki hırsızdan biri ölürken, öteki sanık yakaJandı. Güngören'den 34 F 3650 plakalı otomobili çaldıklan belirtilen Alaattin Şafak ve Fatih Ural adlı iki kişi, kuşku üzerine Cibali Polis Karakolu'nun yakınlannda poüs ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarma ateşle karşılık verdiği öne sürülen Fatih Ural ölü, Alaattin Şafak ise yara aLmadan ele geçirildi. Bir genç intihar etti • tstanbul Haber Servisi — lstanbul'da bir genç, başına tabancayla kurşun sıkarak intihar etti. Esentepe Gazeteciler Sitesi Keskin Kışla Sokak 17/3'te oturan Kayhan Savaş adlı genç, nişanlısı Siren Coşan ile önceki . gece geç saatlere kadar birlikte oldu. Nişanlısı evden aynldıktan sonra saat 04.00 sıralarında tabancayla başına tek kurşun sıkan Kayhan Savaş olay yerinde öldü. KENTYAŞAM CUMHURİYET/15 Yol yapınıı trafiği aksattı ğü'nce sördiiriilen Enünönu Meydanı duzenleme çalışmalan bol- gede trafiğin aksamasına neden olu>or. Dun Galata Koprusü'- niin Eminönü girişinde yolun asfaitlanması nedeniyle trafik akı- şuıa yeni duzenleme getirildi. Galat Koprusu'nun girişi ile tstanbul Ticaret Odası arasında kalan >olun asfaltlama çalışmalan nede- ni>le Unkapanı'ndan ve Eminönu'nden gelen araclar geri çev- rildi. Çalışmalar nedeniyle bolgede gun bo\u kargaşa >aşandı. Vetkililer yolun bir bolümunün asfaltlama çalışraalarınıa gece geç saatlere kadar tamamlanacağını, yolun hafta başı traftğine hazır haJe getirilecegini soylediler. (Fotograf: Remzi Gökdag) Devlet Sanatçısı Saygun öldü tstanbul Haber Servisi — Turkiye'de ilk kez Devlet Sanat- çısı unvanını alan ve Türk Çok- sesli Miıziği'nin mimarlanndan besteci Prof. AhmeJ Adnan Saygun, dün lstanbul'da öldü. Bir süredir rahatsız olan Say- gun, 5 gıin önce Florence Nigh- tingale Hastanesi'ne kaldırıl- mıştı. Serum ve ilaçlarla teda- vi gören unlu besteci, dun saat 17.00 sıralannda öldü. Cumhuriyet döneminin ilk Türk operası olan özsoy Ope- rası'ndan sonra Taşbebek, Ke- rem, Köroğlu, Gılgamış opera- larını besteleyen Ahmet Adnan Saygun, dunyaca tanınan Yu- nus Emre Oratoryosu'nun da yaratıası. Saygun'un aynca çok sayıda konçerto, sonat ve sen- fonileri de var. 84 yaşında ölen sanatçı, ya- pıtlarında Türk Halk ve Türk Sanat Müziği etkilerini sergiler- ken, zaman zaman izlenimci, zaman zaman da romantik es- tetiğe bağlı bir yol izlemişti. Küçük yaştan itibaren müzi- ğe ilgi duyan Ahmet Adnan Saygun, Hüseyin Sadettin Arel'den armonı dersleri aldı. Bir süre İzmir Lisesi'nde müzik öğretmenhği yaptı, daha sonra devlet bursuyla müzik oğreni- mi için Paris'e gönderildi. Saygun, Türkiye'ye döndük- ten sonra bir süre Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası- nı yönetti. 1936 yıbnda Istan- bul Belediye Konservatuvan'na öğretmen olarak atanan Say- gun, Ankara Devlet Konserva- tuvan'nda, ardından lstanbul Konservatuvan'nda çalıştı. Mi- mar Sinan Üniversitesi'nde Kompozisyon ve Etnomüziko- loji Öğretim Üyesi iken 1971'de Devlet Sanatçısı, 1985'te de kendisine profesör unvanları verildi. 1981"de Atatürk Sanat Armağanı alan Ahmet Adnan Saygun, 1972-78 yılları arasın- da TRT Yönetim Kurulu üyeli- ğinde de bulunmuştu. Cumhurbaşkanı öad, Saygun'un eşi Nilüfer S«y- gun'a bir başsağlığı mesajı gön- derdi. özal mesajında, "evren- sel bir bestecimizi kaybetme- nin" uzüntüsü içinde olduğunu belirtti. ELEMA1N SATIŞ GÖREVLİSİ İIMIUIIIIİ Görev Aradığımız kişi Konusunda lider durumundaki Alman şirketinin Türkiye genel mümessili Kimyasal ürünlerin Türkiye genelinde satışı 30 ± 5 yaşında, universite mezunu, çok iyi derecede Almanca bilen, askerlikle ilişkisi olmayan, sürücü belgeli, dışa donük, insiyatif sahibi, dinamik. Almanca olarak kaleme alınmtş özgeçmiş ve bir fotoğraf eklenerek 14 OCAK 1991 PAZARTESİ günöne kadar yapılan başvurular gizlilik ilkesine göre değerlendirilip yanıtlanacaktır. A39OI OBEY YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş. Spor Caddesi 129, Maçka 80680. lstanbul Fax: 159 33 57 J - COMR E K L A M A J A N S 1 ART-DIRECTOR, Askerlik görevi nedeniyle, Ajansımızdan aynlan Art-Director'ımızın yerini doldurabilecek beceride; uyumlu, dinamik ve yaratıcıysanız... REKLAM YAZARI, Reklamın sözcüklerle başlayıp biçimlendiği inancıyla; Reklam Yazaruğını meslek edindiyseniz...Görüşelim. ARIYORUZ. ART-COM REKLAM AJANSI LTD. Hacı Eminefendi Sk. 7/4 Murat Apt. Teşvikiye-tstanbul BIOAMMÛMESSİLIİK. WŞ TİCARET VE SANAYİ A £ A leadıng data communıcatıons company, turn key netuvorkıng solutıons and servces provıder based ın lstanbul wıth branch offıces ın Ankara, Izmır and Adana. seeks qualrfıed electronıcs/ compuler engıneers to be emptoyed ın our lstanbul and Ankara orfıces as SALES AND MARKETING ENGINEERS for sales, markeöng and promotıon of the state of the art data communıcatıon products, who wıll be responsıbte lor sale or presale support of a product famıly, are able to desıgn turn-key system solutıon projects Candıdates are requıred to have good command of vvrıtten and spoken Enghsh to carry out correspondence Sales and/or Marketıng expenence ın the fıeld of data communıcatıon wtll be consıdered as a plus Applıcants are ınvıted to maıl theır applıcatıons or contact personally wıth a CV ın Enghsh and a recent photograptı untıl January 16, 1990 Please call Fıta Türker on 175 44 31 and 175 44 32 for afıpoıntment Büyükdere Caddesı 54/4 Mecıdıyeköy 80290 lstanbul VACANCY A well advanccd and authentic shipping agency, running regular container lines, is seeking, for the head office in lstanbul, a manager with a sound knovvledge and experience in brokerage and chartering as well. A highly satisfactory salary and a promising future in a friendly atmosphere are offered. Cuniculum Vitae to RO.R 618-Karakft/tstanbul G r a f i k e r Genç, Ajans Deneyımlı RB1O REKLAM AJAN9 A3. IHLAMtJR ytt. ü 37 TtŞVlKIYE. WOO ISTANauL TEL IKOIO FAX H!S*»«TtLEX \\V* AFBA T.C. CUMHURtYET ÜNÎVERStTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Fen Bılımlen Enstıtüsüne 1990-1991 öğretim yılı II. yan- yılı için Lisansusta Öğretim Yönetmenliği hükumlerine göre öğrenci alı- nacaktır. Adaylann mezuniyet belgesı, 1 adet fotoğraf ve ozgeçmişlerini içeren dilekçe ile 4 Şubat 1991 Pazartesı gunu mesai bıtımine kadar adı geçen Enstıtü Müdurlüğüne başvurmaları gerekmektedır. Yüksek Lisans veDoklora Yabanci Dil Sınavı 11 Şubat 1991 Pazartesı gunu saat lO.OCda, Yiiksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı 13 Şubat 1991 Çarşamba gunü saat lO.OO'da yapılacaktır. (Zıraat Fakültesı ile ilgili anabilim dallarına baş\uranlann sınavlan, Tokat Ziraat Faktiltesinde yapılacaktır.) NOT: Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. ÖCRENCİ ALINACAK PROGRAM VE KONTENJANLAR Prognmlar Yuksek Lisans Dokton BİYOLOJİ Genel Bıyoloji 2 — Molekuler Biyoloji 1 — Botanik 3 — KtMYA Fızikokimya 5 3 Analitık Kımya 3 3 Anorganık Kim>a " 1 — ÇEVRE MÜHENDİSUC1 Çevre Bilımlerı 2 — JEOLOJt MÜHENDİSLtĞt Ceoel Jeolojı 6 4 Mineralojı-Petrografî 2 " 2 Maden Yataklan-Jeokımya I — Uygulamalı Jeoloji 2 — TARIM EKONOMtSt Tarım Ekonomısı 4 — TARLA BtTKtLERİ Tkrla Bitkilerı 3 2 BtTKİ KORUMA Fıtopaloloıi 4 3 Enlomotoji | 1 Basın 17204 İLAN CİHANBEYLİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNDEN Esas No Karar No Davacı Sanık Suç Suç Tarihi Karar Tarihi 1989/35 1990/139 K.H. Mehmet "Rıncer - Mehmet ojlu Sultan'dan olma 1966 D.lu Cihanbeyli ilçesi Damlakuyu köyü nufusuna kayıtlı olup halen Cihanbeyli Bahçelıevier mahallesindeikamet eder evli 1 çocuklu okuryazar sabıkasız tuzculuk yapar TC islam. Gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet. 10.1.1989 5.11.1990 Yukanda açık kimliği yazıb bulunan sanık hakkında verilen hük- mün ılanına karar venlmiş olmakla; Sanık Mehmet Ilıncer'in eylemine uyan TCK'nun 398.raaddesiuya- nnca takdiren 3 ay hapis 5000 TL. ağır para cezası ile cezalandınl- masına. Suç tarihine göre TCK'nun 3506 sayılı yasa ile değişik 19. maddesi uyarınca ağır para cezası 20.000 TL.'den az olamayacağın- dan sanığın 3 ay hapis ve 20.000 TL. ağır para cezası ile cezalandınl- masına, 647 sayılı yasarun 4/1 maddesi uyannca sanığa venlen hapis cezaaran beher günlüğu 5000 hradan paraya çevnlerek sanığın 450.000 TL. ağır para cezası ile cezalandırümasına. Sanığa venlen para ce- zalan TCK'nun 72. maddesi gereğınce toplanarak 470.000 TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına. Sanığa venlen cezanın 647 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince ertelenmesıne. TCK'nın 402/1 madde- si gereğince sanığın curme vasıta kıldığı meslek ve sanatının 3 ay sü- re ile tatiline. Takdiren isyerinin 7 gün süre ile kapatılmasına. Karar verilmiştir. TCK'nın 402/2 maddesi gereğince ilan olunur. Basın: 17103 Galeri • 146 97 38 • 132 64 26 Sanat Severlere duyura Sahtecılıkle mücadele etmek için antıkacılar ve eskı eserlen sevenler dernegınce kurulan Resımle ılgılı ekspertız kurulunda adıma yer verıldığını basından ögrenmış bulunuyorum Daha önce sayın dernek yönetıcılennın bu konudakı teklıflenne karşı tablo restoratöru ve ekspen olarak bagımsız çalışmayı ılke edındıgımı belırtmıştım Bu nedenle söz konusu kurulld ılgımın buiunmadıgını sanat severlere duyururum Fethi KAYAALP RAFET EKİZSERGÎSÎ 110cakl991-28 0cakl991 RAMKOSANAT MERKEZİ Atiye Sot Yuva Apt. 8/2 _Tcşvikiyc 136 15 3 8 _ AIM SEDGi SALOHU ISTAIBUl 20 ADAIIK 1998 19 OCAK 1991 C a n a D B « y k a l Selim Bırsel Cengız Çekıl 8SANATÇI8İŞ:B $-£% Serhat Kıraz Füsun Onur İsmail Saray I b r a h i m A l p t e k i n BesimSeığâ (Pazargünlendçınd}! \bnca Mödern Sanat Galerisi wi»»)i Valikonağı Caddesi No 117'2 Nışantaşı-İstanbul Te! 130 39 80 LITOGRAFÎ GRAVÜR SERIGRAFİ ^ J Şan Sıneması Arkası (Q Yedıkuyular Çıkmazı O ) 6/7 Elmadağ 132 59 59 tTekstilbank Sanat Gaterisi AYHAN TÜRKER Yağlıboya Resım Sergısı 19 Aralık - 7 Ocok Hosrev Gerede Cod 126 TejvAıye Meydom 1361279 gaferi atölye 146 97 38 132 64 26 Vakko Sanat Galerileri Sunar: Vakko/ Beyoğlu FRANCO ADAMİ Heykel Sergısı Ozgun Baskı Sergtsı 4Ocak-31Ocak1991 8Ocak-31 Ocak 1991 Vakko/ İzmir HAYATİ MİSMAN Vakko/ Ankara TAYFUN ERDOĞMUŞ Resim Sergısı 8 Ocak-31 Ocak 1991 UMT CAN ŞAHİNGİRAY Suluboya Resım Sergısı 7 Ocak - 21 Ocak MS 1t SS - 1«6 M ti AÜ KOÇAK Resim Sergisi 7 Ocak 31 Ocak 91 m1 1 1 C A l E » I S I V«pur Itkeloi Sok. No S OrtakSy 1S9 19 11 ULKER ÜNGaleri NevMaçu C. 33/B 131 67 63 ARKEONSANAT GALERİSİ SÜREKLİ ÇAĞDAŞ OZGCN BASH SERAMİK, HEYKEL YAĞUBOYATABLOLAR SATIŞ MERKEZİ CAD »O»TAKOVI>LUİ1CB GORBON RAZlYE KUBAT RESIM SERGİSİ 8 Ocak - 3 Şubat 1991 1M< * EKMO11» rtosi falerisi MUHSÎN KUT Resim Sergisi 26 Arahk-12 Ocak Vatlkonatı O d Pwi İS NİMnUv 14S 72 11 SANAT VE KÜLTÜR GEZÎLERÎ-4 PARİS F R A N SA 2-10 ŞUBAT1991 8 g e c e - 9 g O n U ç a k l a g ı d ı ş - d ö n ü » H a v a ı l a n ı - o t e l ı r a n s f e r l e ı i K a h v a l t ı + K o n a k l a m a + O t e l • • • isUisyon sanat evj Macka ( ad. -11/6 lo^ikivr l-lfl S6 50-I.V) Mi 17 I iıımfınrti ı;ır). .Vı ^renkii» Sanal köskü 385 41 M TC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda özellikleri belırtilen kapalı zarf ile teklif alma yöntemindekı ihale ile ilgilenen- ler ihale dosyasını İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT ONARIM DAİRE BAŞKAN- LIGI'nda görebilir ve dosya bedelini İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesine yatı- rırak alabilirler. İsteklilerin şartnameye uygun hazırlayacakları kapalı teklif mekiuplarmı aşağıda belir- tilen tarihte saat 11.00'e kadar aşağıda belırtilen adreste GENEL EVRAK MUDURLÜ- ĞÜ'ne giriş, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşılığında teslım etmeleri ge- rekmektedir. Teklif zarflan saat 14.00'de İhale Komisyon Başkanhğı'nca açılacaktır. TEKLİF İSKİ KEŞİF VERME GEÇİCİ İHALE DOSYA NO: İŞİN ADI BEPELİ TARİHİ TEMINAT TARİHİ BEDELİ S.2034 SARIYER BOLGESİIII. 9.500.000.00 021.01.1991 665.000.000 23.01.1991 30O000 TL. KISIM SU ŞEBEKE HAHI TERFİ VE TRAFO BİNALARI İNŞAATI Not: 1- Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 2- İSKİ 2886 sayıiı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihateyi yapıp yapmamakta, d i l e d i ğ i n e kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelin tespit ve takdirinde serbesttir. ADRESİ : İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydanı 34410 Aksaray-İSTANBUL TEL : 588 38 00 (36 hat) TELEX : 31293 ISU-tr FAX : 90 (1) 5883918 Basm: 43531 GÖKŞEN • • •• •• SURUCU KURSUGOKŞEN Adres: Millet Cad. No: 20 Aksaray / İST. TEL: 525 30 00 LİSKUR SÜRÜCÜ KURSU Oevrater: Hafta Sonu: 5 0 c * Hafta Içi: 7 Ocak KADIKÖY (Söğûtlüceşma Camtı yaru) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 VEFATLAR İÇİN Yurtiçı, yurtdışı cenaze nakle- diltr, cenaze iladama. malzeme, tabut, butün ıslemler hassası- yetie, süratle yapılır işletmede aynca 18 ambulans mevcuttur. Cenaze ılanlannda hızmet be- delı alınmaz İSLAM CENAZE İŞLERİ 147 20 06 -140 68 86 Mesul Müdür HaftzVELİERDEMİR AYDIN tCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNDEN tLAN Davacı Ahmet Onat vekili A. Kazmı Payza tarafından Hâkim- ligimize açılan konkordato da- vasının yapılan yargılaması sonunda: lİK.nun 289. maddesi gereğin- ce iki aylık konkordato mehli ve- nlmiş, muhlet içinde herhangi bir takip yapılamayacağı gıbi ev- velce başlamı; takıpleri duraca- ğmdan 1 gün içinde temyizi ka- bil olmak uzere karar verildi. Basın 17216 NİŞANTAŞI RESTAURANT Düğürt Salonlart > Yemekli-Kiji bajı 16.500 TL. > Mezeli-Yemekli 19.500 TL. Rez. 147 62 39 - 147 74 40 Salonlanmız klinudı ve 400-1000 kifiliktir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog