Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET/10 DIŞ HABERLER 7 OCAK 1991 Mimarlara Körfez destegi • Mimarlar Odası'nın, birçok meslek örgütünün katılımıyla birlikte Körfez krizinin barışçı yollarla çözülmesini öneren girişimi, 900.000 uyeli Uluslararası Mimarlar Birliği'nin (U1A) desteğini sağladı. Uluslararası Mimarlar • Birliği'nin Başkanı Olufemi Majekodunmi ve sekreteri Nils Carlson imzalı bildiride, UlA'nın genel ilkeleri doğrultusunda, Türkiyeli meslektaşlannın Körfez krizinin insani ve banşçıl bir çözüme kavuşturulması girişiminin lam olarak desteklendiği bildirildi. SSCB'de pazar günü gazete yok • MOŞKOVA (AA) — Sovyetler Birliği'nde bundan böyle pazar günleri gazete yayımlanmayaeak. Abone sisteminin geçerli olduğu ve gazetelerin posta tarafından dağıtıldığı Ulkede alınan bu kararın, Ulaştırma BakanhğYnın, personeline "pazar günü tatil yapma fırsatı tanıma" isteğinden kaynaklandığı bildirildi. Resmi haber ajansı TASS, bundan sonra pazar günleri gazete yayımlanmayacağı için pazar sabahları basın özeti veremeyeceğini belirtti. Ülkenin en radikal reformcu gazetelerinden olan Komsomolskaya Pravda gazetesinin personeli, Ulaştırma Bakanlığı'nın pazar gunu gazete dağıtmama kararını protesto etmek için dun bir saatlik sembolik grev yaptı. Gagavıızlardan Ozal'a davet • MOSKOVA (AA) — SSCB'nin güneybatısındaki Moldavya Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk asıllı Gagavuzlar, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı mart ayında yapması planlanan SSCB ziyareti sırasında Gagavuz Cumhuriyeti'ni ziyarete davet ettiler. Gagavuz Cumhuriyeti Yüksek Sovyet Başkanı Stepan Topal, cumhuriyetin başkenti ilan edilen Komrat kentinden telefonla AA'ya yaptığı açsklamada;' • ' )! ~ "'Cû^nürttaşKş g 'özaPı Komrat'ta görmekten büyük bir memnuniyet duyacaklarını söyledi. Cezaevleri . ayaklandı \ • DAKKA (AA) — Ü Bangladeş'te başkent Dakka J ve guneydeki liman kenti Çittagong'da aralık ayı sonunda cezaevinde başlayan isyanların yayıldığı ve hapishanelerin denetiminin tutukluların eline geçtiği bildirildi. Basında yer alan haberlere göre cezaevlerinde tutukluların 5.000 kadarı geçen ay başlattıklan açlık grevlerini surdürürken binalann dışında mevzilenen güvenlik güçleri de muhtemel kaçma girişimlerini engellemek üzere hazır bekliyor. Finlandiya ve göçmen işçiler • HELSİNKİ (AA) — Sovyetler Birliği ve Doğu Avnıpa ulkelerinde siyasi ve ekonomik reform sürecinin hızlanması, Finlandiya'nın başına da göçmen işçi sorununu sardı. Finlandiya i Çahşma ve lçişleri Bakanlığı yetkililerine göre SSCB ve D.Avrupa j ülkelerindeki binlerce işçi, | kendi ülkelerindeki zor hayat şartlanndan kurtulup ) Finlandiya'da daha yüksek hayat standardına kavuşmak amacıyla bu ülkeye akın ediyorlar. • Yetkililer, bu dunımun, ekonomik bflyüme hızının yavaşlayıp işsizliğin arttığı Finlandiya'yı zorladığına dikkat çekiyorlar. Öldürücü soğuklar • YENİ DELHİ (AA) — Hindistan'ın kuzeyini 15 gündur etkisi altına alan soğuk hava dalgası, hafta sonunda da 25 kişinin hayatına mal oldu ve soğuktan ölenlerin sayısı 100'ü aştı. Basında yer alan haberlere göre Uttar Pradeş eyaletinde Himalayalar'ın ı eteklerindeki Almora bölgesinde çıkan şiddetli kar fırtınasmda cumartesi günü 10 kişi hayatım ' kaybederken, Cammu- Keşmir eyaleüni etkisi altına alan şiddetli tipide de . en az 14 kişi öldü, Kupvvara kasabasında da 400 ev ,, yıkıldı. 'tfrt haberine göre Israil, Irak'ınfüze saldırısındanfazla kaygılanmıyor Irak'ın füzeleri etkili değilIsrailli askeri uzmanlara göre Irak'ın füzeleri 1960'lann teknolojisine dayanıyor. Bu füzelerin hedefî şaşırma payı 1000-3000 metre arasında. Oysa ABD Cruise füzelerinin hedefi şaşırma payı sadece 60 metre. Ayrıca Irak füzelerinin tahrip gücü sınırlı. Dış Haberler Servisi — Irak'a Kuveyt'ten çekilmesi için tanınan son tarih 15 ocak yak- laşırken en çok tartışılan konulardan biri de Irak saldırdığı takdirde İsrail'in ne şekilde karsılık verecegı. Intemational Heraid Tribu- ne gazetesinin birinci sayfadan verdiği habere göre Irak'ın olası bir füze saldınsı aslında Is- rail'i pek korkutmuyor. tsrailli uzmanlar Irak füzelerinin "ilkel ve isabctsiz" olduğunu be- lirtiyorlar. tsrailli uzmanlara göre bir savaş çıktığı takdirde Irak, Israil'e ilk saldında kon- vansiyonel ya da kımyasal başlıklı 20 füze gönderebilir. Bu füzelerin bazılan Israil sa- vunmasını yarabUir. Ancak askeri uzmanlar ve hükümet yetki- lileri, İsrail'in bu saldından fazla hasar alma- dan kurtulabileceğini belirtiyorlar. Uzman- lar, Irak'ın elindeki füzelerin Sovyet Scud-B füzelennın geliştirilmiş şekilleri olduğunu, ancak füzelerin yine de 1960'lann teknoloji- sine dayandığmı belirtiyorlar. Oysa Israil fü- zeleri, 198O*lerin teknolojisi ile yapılmış mö- dem ve etkili silahlar. Irak'ın elindelü fuzeler arasında bulunan 630 küometre menziUi Hiiseyin ve 870 km. menzilli Abbas, Israil'e ulaşabilecek güçte. Ancak Tel Aviv Universitesi Stratejik Araş- tırmalar Bölümü Başkanı Dore Gold şöyle diyor: "Gerek Hiiseyin, gerekse Abbas füzeieri, son dercct isabetsiz olup büyük miklarda patlayıcı taşıyamazlar. Bu bakımdan imha güçleri sınuiıdır. Örnegin bir saldırı ucağı 3990 kg. patlayıcı taşıyabilir. O>sa Huseyin füıesi sadece 660 kg. patlayıcı taşır." Irak füzelerinin en zayıf yanlan ise isabet- siz olmalan. Bir Irak füzesi, hedefi 1000-3000 metre şaşırabiliyor. Oysa Amerikan Cruise ' füzesi hedefi en fazla 30 metre şaşmyor. lsraillileri rahatlatan diğer bir unsur Irak- lıların füzeleri atışa hazır duruma getirme- leri için nispeten uzun zamana ihtiyaçlan ol- ması. Israilli askeri uzmanlara göre, Iraklı- lar sıvı yakıt kullanıyorlar. Bunun füzelere konması da zaman alıyor. Böylece Irak bir fırlatıcıdan ilk füze gnıbunu attıktan sonra, ikinci grubu atışa hazır duruma getirinceye kadar Israil karşı saldında bulunabilecek. Ve son olarak IsrailUler, ABD'nin casus uy- dulanna güveniyorlar. ABD, Irak'ın füze at- ma hazırlıklannı derhal Israil'e bildirecek. Is- railliler böylece 2-3 saat önceden Irak'ın sal- dıracağıru oğrenebilecek. Nasıl karşıltk verilecek? Halen tsTail'de uzmanlann tartıştıklan en önemli konulardan biri, Irak füze saldırısı- na nasıl karsılık verileceği. Heraid TVibune'ün haberine göre Irak fü- zelerinin yol açacağı yıkım sınırlı olacağın- dan^lsrailli yetkililer genelde bir füze saldı- nsına karşı topyekün savaş ilan etmekten ya- na değiller. Bir tsrailli yetkili şöyle diyor: "Irak füzeleri daha çok psikolojik etki ve korku yaratmaya yöneliktir. İsrail'e ciddi bir zarar veremezler. Eger biz fuze saldınstna topyekün savaşla karsılık vertrsek, Saddan'ın oyununa gelmiş oluruz. Çttnktt o, Körfez kri- zini bir Arap-tsrail savaşına döaüştürmek is- tiyor. Bu bakımdan tsrail de Irak satdınaaa snııriı karsılık verir. Zaten ilk sakbndaa sonra ikincisini gerçekleştiremezler. Buna zaman bırakmayız." Peki ya Irak tsrail'e kimyasal başhklı füze atarsa? O zaman her şeyin değişeceği belirtiliyor. lsrailli yetkililere göre Yahudilerin geçmişte- ki deneyimlerinden öturü, Israil kimyasal bir saldınya, elindeki tüm olanaklannı kullana- rak topyekün bir savaşla karsılık verecek. i 1.15131 SSCB Gorbaçov'dan toprak refortnu SSCB Devlet Başkanı, kötü işletilen topraklann devlet ve kolektif çiftliklerden alınarak özel kişilere dağıtılmasını öngören kararnameyi imzaladı. SAVAŞA HAYIR— BM Güvenlik Konseyi'nin saptadıgı, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi için verilen sure ayın 15inde doluvor. Dun savaş istemeyen Amerikalılar, Be- yaz Saray öniinde yüriidüler. Yaklasık 250 kişinia katıldığı yürüyüste, 'Smaşa tuyvr", 'Harekete gecin. 10 gün kaldı'. Hâlâ suremiz var', 'Savaş karannı (Bush), Kongre ta!' ysuüı pankartlar taşıdılar (Fotograf: AFP) ;'', "'-" ARNAVUTLUK Siyasi tutuklulara af kararıArnavutluk Parlamentosu, önceki gün 202 siyasi mahkûm için af ilan etti. Devlet Başkanı Ramiz Alia, pek çok kararnamenin yanı sıra güvenlik güçlerinin silah kullanmasını sınırlayan bir karara da imza attı. Dış Haberter Servisi — Arnavutluk Parlamentosu önceki gün 202 siyasi mahkûm için af ilan etti. "Devlete karsı ajitasyon >e propaganda yapmak ve ul- keden kacmaya teşebbus etmek" suçla- rından mahkûm olan ve aftan yararla- nanların sayısı haziran ayından bu yana 393'e çıktı. Tum siyasi mahkûmlann ser- best bırakılması ile ilgili kararın ise par- lamento başkanhk konseyinin gelecek toplantısında tartışılacaŞj bildirildi. AFP'nin haberine gore Arnavutluk Devlet Başkanı Ramiz Alia, parlamen- tonun başkanhk konseyi toplantısında bir dizi önemli kararname imzaladı. Ali- a'nın imzaladığı kararnameler arasında ulkede yabancı bankalann açılması, ya- bancılarla ortak banka kurulması, çev- re koruma komisyonu oluşturulması ile sımrlardaki diğer güvenlik görevlilerinin silah kullanmaiarına sınır getirilmesini içeren kararlar da bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ya- pılacak ilk genel seçimlere bir ay kala açıklanan ve siyasi mahkûmlardan bir bölümunun serbest bırakılmasım içeren kararnameler Adalet ve lçişleri Bakan- lığı tarafından önerildi. Reuter'in habe- rine gore kararnameler Alia tarafından önerilerin tartışıldığı toplantı sırasında imzalandı. Arnavutluk yönetimi şimdiye kadar Ulkede bulunan siyasi tutuklu mahkûm- lann sayısını 85 olarak açıkhyordu. Oy- sa haziran ayından beri aftan yararlanan siyasi mahkûmlann sayısı 393 oldu. Arnavutluk Başkanı'nın imzaladığı ve Küvenlik görev lilerinin silah kullanma- sına sınır getiren kararname ile sınırdan kaçmaya çalışanların vurulması ile ilgili kararın yürürlukten kalkıp kalkmadığı konusunda kesin bir açıklama yapılma- dı. Yonetimin aldığı kararlara rağmen lş- kodra kentinden Yugoslavya'ya geçmek isteyen dört kişinin güvenlik görevhlerin- ce vurularak yaralandığı bildirildi. ATA, yaralama olayı ile ilgili olarak "Çok iyi bilinen kurallara rağmen yanlış bilgilen- miş kişüerin" sınırı geçmeye çalıştığını haber verdi. Yaklaşık bir hafta önce baş- layan ve Yunanistan'a yönelen göç dal- gasında yer alanlar sınır görevlilerinin kendilerine karşı silah kullanmadıkları- nı vurguluyorlar. Dış Haberler Servisi — Sov- yetler Birlığı Başkanı Mihail Gorbaçov, ulkede tanm uretimi- ni arttırmak amacıyla bazı tanm işletmelerinin özel kişilere dev- redilmesini öngören kararname- yi imzaladı. Sovyet TV'sinde okunan yeni kararnameye göre tanm topraklanndan kötu işle- tilenler, mevcut devlet ve kolek- tif çiftlikler sisteminin dışına çı- kartılatak ozel kişilere dağıtıla- cak. Kararname bu yılın ilk altı ayında kötu yönetilen işletmele- rin bir dökümünün yapılacağı- nı belirtiyor. Kararnameye gore "Halkın acil taleplerini karşıla- mak için 3 ile 5 milyon hektar toprak devlet denetiminin dışı- na çıkanlacak ve dağıtılmak üzere aynlacak: 1 Kararname, özel kişilerin topıağı işlemeleri- ni yaygınlaştırmak için mevcut sınırlandırmalan kaldırmalannı cumhuriyetlerin parlamentolan- na da tavsiye etti. Rusya Federasyonu toprak uzerinde sınırlı mulkiyet hakkı- nı geçen ay içinde kabul etmiş- ti. Kararname, Gorbaçov'un ta- rımda özel işletmelere toprak ki- ralamasına ve kooperatiflere ön- celik verilmesi yönündeki poli- tikasının bir parçası olarak go- rülüyor. Ancak Gorbaçov toprakta özel mülkiyetin kabul edilmesi konusunda yeni bir adım atma- dı. Sovyetler Birliği Devlet Baş- kanı toprakta özel mülkiyetin kabulü için "referandum" vapıl- masını istiyor. Mevcut durumda özel tanm işletmelerine ayrılan topraklar, Sovyet tarımı içinde çok küçük bir yer kaplıyor. Ancak bu özel işletmeler, sosyalist tanmın te- melini oluşturan devlet ve kolek- tif işletmelere göre çok daha ve- rimli çalışıyor. Sovyetler Birliği'nde bu yü re- kor düzeyde (yaklaşık 250 mil- yon ton) tahıl elde edildi. Ancak yetkililer işçilik, taşıma ve depo- lama sorunlarının halledilmiş olması halinde bu sayının 300 milyon tona ulaşabileceğini ön- gorüyorlar. Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin, ülkesinin merke- zi bütçeye katkılannın devam edeceğini söyleyerek anlaşma sağladı. Ancak Yeltsin, Rusya Federasyonu'nun merkezi butce- ye katkısını yüzde 25 oranında azalttığmı sözlerine ekledi. Göz- lemciler, bunun Yeltsin'in gide- rek daha fazla özerklik kazan- ma ısteklerinden vazgeçmediği- ni, ancak Gorbaçov ile aralann- daki uzlaşmazlıği daha fazia bü- yütmek istemediği anlamına gel- diğini beliniyorlar. SOMALİ Tahlîye stirüyor Dıs Haberler Servisi — ABD ve Italya'nın çabalan sonucu dun Somali'nin başkenti Moga- dişu'dan tahliye edilen yaklaşık 470 kişi, başkentin kan gölüne döndüğünu belirttiler. AFP'nin haberine göre dün iki ltalyan uçağı, çatışmalann şiddetinden dolayı hiçbir yaban- cıyı kurtaramadan geri dönmek zorunda kaldı. Havaalanına inebilen ve iki saat kalan iki İtal- yan Herkül C-130 uçağı ise 189 kişiyi tahliye etti. Çoğunluğunu Amerikalılann oluşturduğu ara- larında SSCB Büyükelçisi ile personeünin de bulunduğu 261 yabana ise ABD helikopterleri ile uçak gemisi Guam'a göturul- düler. Yabancılar, hükümet. güçlerinin aldığı güvenlik kor- donu altında havaalanına ulastı. Mogadişu'dan kurtanlanlar, geride kalanlan korumak ama- cıyla isimlerini vermezken baş- kent sokaklannın bomboş oldu- ğunu, insanlann sokağa çık- maktan korktuklannı belirttiler. Safra Kesesi ve Böbrek Taşlannın TedavisindeYeni Sistem LIXHOSXAR SIEMENS INTERNATIONAL HOSPITAL G Ü V E N C E S İ Y L E Dünyaca ünlü SIEMENS. Safra kesesi ve böbrek taşlannın tedavisi için dünyanın en modern ve en güvenilir aracını üretti: Lithostar Plus... Lithostar Plus safra kesesi ve böbrek taşlannı, vücut uzerinde * herhangi bir işleme ve anesteziye gerek kalmaksızın şok dalgalanyla kıran, kum taneciklerine ayırarak idrar yoluyla dışan atılmasını sağlayan yepyeni bir sistemdir. International Hospital, Siemens tarafından üretilen bu mükemmel tedaviyöntemi.Moskova Universitesi Uroloji Departman başkanı vekili Rus Profösörü Mr. Jakov Kan gözetiminde ve bilinen International Hospital güvencesiyle sunmaktadır. International Hospital'a gelin, safra kesesi ve böbrek taşlanndan kolayca.. güvenle kurtulun. INTERNATİONAL HOSPİTAL ISTANBUL İstanbul Cad. No. 82 34800, Yeşılköy-lstanbu! Tei: 574 78 02 (25 Hat) Fax: 573 49 39 Internatıonal Hospıtal İstanbul bir Haıfavvı Medıkal A Ş küfüluşüdur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog