Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

BENBANK24 Fenerbahçelıler' Gonul Uyesı Kartı nız Pamukbank ta1 PAMUKBANK Cumhuriyet Taraftara selam: İşlem tamam! 67. Yıl; Sayı: 23844 Kurucusu: Yunus Nadi 1000 TL<KDVdahU)l Ocak 1991 Pazartesi 4. günde gerilim dorukta.Madencinin E-5'e çıkması yasaklandı.Zonguldak gelişi kesildi Yüriiyftşe harikat; = - i v — ^•" /yiı^S /• ıı E-5'E ENGEL On binlerce maden işçisi Mengen'den 12 km. uzaklıkta E-5 Karayolu çıkışındaki Deller Köprüsü'nde jandarma komandolan ve çevik kuvvetin kurduklan barikatla durdunıldu. ZONGULDAK YOLU KESİLDİ Zonguldak-Mengen yolu kesildi. Zonguldak'tan battaniye, ilaç ve yiyecek gönderilmesine izin verilmiyor. On binlerce işçi, Mengen-Eskiçağa yolunda 10 kilometrelik bir alanda bekliyor. GÖRÛŞMEDE KİTLENME Sendika Başkam Denizer, Bakan Aykut iletelefonlagörüştü. Aykut'un, 'Yürüyüşe son verin, görüşelim' önerisini sendika yöneticileri reddetti. Hükümet ile sendika arasındaki görüşmeler kitlendi. MENGEN/ESKtÇAĞA/ANKA- RA (Cumhuriyet) — "Büyük Yttrü- yuş"ün uçuncu günunde on binlerce madenci Mengen'den 12 kilometre yu- rüdukten sonra, yuzlerce jandarma komandosu ve çevik kuvvetin dozer- ler de kullanarak Deller Köprüsü'nde kurduklan barikatla durdunıldu. An- kara'da İçişlen Bakanlığı'nda yapılan toplantıda, madencılerin yuruyuşünün "seyahat amaçlı olmadığı" sonucuna varılarak "kanunsuz yürüyüş" yapan işçilerin Zonguldak'ı Ankara - Istan- bul'a bağlayan E-5'e çıkanlmarnası ko- nusunda valilere talimat verilmesi ka- rarlaştınldı. öte yandan dun Ankara- da yapılan girişimlerde, hükümetin "yürüyüşe son vermezlerse görüşme- yiz" tutumunu surdürdüğü ortaya çı- karken, Genel Maden-tş Başkam De- nizer, yeni bir teklif gelmeden görüş- meyeceklerini yineledi. Bu yaklaşım- lar nedeniyle, taraflar arasındaki kilit- lenme giderılemedi. On binlerce madenci, geceyi Men- gen'le barikat arasındaki 12 kilomet- relik yola yayılarak eksi S derecedeki açıkhavada yaktıklan ateşlerin çevre- sinde kümelenerek geçirdi. Genel Maden-lş Başkam Denizer, Kızüay ve Kızılhaç'tan yardım isteklerini yinele- yerek "Tüm dunyaya, Tfirk milletiııc çağnda bulunuyomm. Bize yardım etsinler" dedi. Denizer'in çağrısı uze- rine başta Zonguldak olmak uzere bir- çok ilde yurttaşlar madencilere yardım için seferber oldu. Ancak, Zonguldak- Mengen yolunun da kesilmiş olması nedeniyle toplanan battaniye, giyecek, yiyecek ve ilaçlann madencilere ulaş- tınlamadığı bildiriliyor. önceki geceyi Mengen'de geçiren madenciler, Bolu görüşmesi ve Ozal- ın açıklamalannın yol açtığı tepkı ne- deniyle, yurüyuşe "bannma ve gıda için hazırlıklann tamamlanması ama- cıyla bir-iki gün ara verilmesi" kara- nndan vazgeçtiler. Sabah, Mengen Belediye hoparlö- ründen yapılan kaymakamlık anon- sunda, Mengen-îstanbul ve Ankara karayolunun kapatıldığı duyurularak araçların yola çıkmaması istendi. Ar- kasından yapılan bir anonsla da Ge- nel Maden-lş yöneticileri, yüruyüşte bulunan kadınları duğun salonunda toplantıya çağırdılar. Düğün salonun- daki toplantıda "Geliyoruz, zincirieri kıra kıra hey, iktidann kafasına vura vura hey", "Vur xur inlesin, Çankaya dinlesin" gibi sloganlar atıldı. Denizer saat lO.OO'da toplantı yerine gekli ve komıte uyeleriyle göniştü. Daha son- ra mikrofona çıkan Denizer "Canla- nm, hastalaruıız var mı" diye sorun- ca işçıler bir ağızdan "Yok" diye ba- ğırdılar. Buna karşılık Denizer, "Biz gemileri yakük, ceri dönüş yok" de- yince, salon "Olmek var, dönmek (Arkası Sa. 19, Sü. 6'da) SENDİKA NE tSTİYOR HÜKÜMET NE VERİYOR? 5. Sayfada UZLAŞMA ÇABASI SHP ve Türk-İş devrede tnönü, Başbakan Akbulut'u telefonla arayarak barikatla durdurulan madencilerin donma tehlikesiyle karşüaşmaları halinde kimsenin bu sorumluluğun altından kalkamayacağını söyledi. Akbulut "durumun vahametine inanmadığını" belirtti. Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, madencilerin yürüyüşü konusunda arabuluculuk girişiminde bulundu, ancak sonuç alamadı. 3. Sayfada DEMİREL: BU BtR ZULÜMDÜR 3. Sayfada İZLENİMLER Kadınlar dönmedi Mengen'de sendika tarafından yapılan toplantıda, Ankara yolundaki barikatlar göz önüne alınarak kadınlann dönmesi önerildi. Ancak madenci eşleri bunu şiddetle reddettiler. Toplantıdan çıkan kadınlar, "Ölmek var, dönmek yok" sloganları ile yürüdüler. ŞOKRAN KETENCİ'Rln izlenimleri 3. Sayfada Zonguldak Ankara arası 280 km KIRRISCIK Pecenek V/jKaraşar NOTLAR Madenci maaşma polis şaştı 500 bin liralık bordrosunu gösteren bir maden işçisine çevik kuvvet komiseri şoyle soruyordu: "Sizin maaşınız en az 1.5 milyon lira değil mi?" Ve işçi anlatmaya başhyor... CfLAL MSLANttÇ'ıı nottan 4 Sayfada KARARGAHTAN NOTLAR Komando subayları plan çiziyor E-5 çıkışmda, Yeniçağa'da bakkal malzemesi satan küçuk kulübe komando taburunun karargâhı olmuş. Rütbeliler burada. Haritalar çiziliyor, planlar yapılıyor. \skerler yol kenarında, polis daha önde. -** ÜMİT ASLANBAY'ın yazısı 4Sayfada DERS: YÜRÜYÜŞ, E-5 BARİKATI — Zonguldak maden işçilerinin toplu sözieşmede anlaşmazlık çıkması üzerine dün sabah buradan yola çıkarak 12 km. uzaklıktaki E-5 karayoluna gddiler. Mengen-Eskiçağa i haklannı almaV için uç gün once başlatüklan Ankara yünjyüşü, dün E-5 karayolu çıkışmda em- çıkışındaki Deller Koprusu çevik kuvvet, jandarma ve komando birtikJeri ile dozerler ve panzerler BIRUL niyet kuvvetleri tarafından kurulan barikatla durdunıldu. Önceki geceyi Mengen'de geçiren işciler tarafından kesilmişti. Işçiler barikabn önünde durdutar. Dunım gerginKgini koruyor. (Fotograf: AA) 5. Sayfada notian ÇevikKuvvetTürkiye'deAlmanların 18Alfajeü, İtalyanların 6F-lO4 i ü Türkiye'ye geldi, Belçika'nın 18 Mirage-5'i bugün bekleniyor Haber Merkezi — Türkiye'nin ta- lebi üzerine NATO tarafından oluş- turulan Çevik Kuvvet kapsamındaki Alman Hava Kuvvetleri'ne ait 18 Al- fa jet tipi savaş uçağı ile Italyan Ha- va Kuvvetleri'ne ait 6 F-104 keşif uça- ğı Turkiye'ye geldi. Belçika'dan dün havalanan 18 Mirage-S uçaği ise bu- gün Türkiye'de olacak. Alman Hava Kuvvetleri'nin 43. Fi- losu'na bağlı 18 Alfa jet tipi savaş uçağı dün sabah Almanya'nın Olden- burg Hava Ussü'nden 15'er dakika arayla Türkiye'ye hareket etti. Erhaç Hava Üssu'nde konuşlandmlan Al- man uçaklan buraya gelene kadar ltalya ve Türkiye'de iki kez yakıt ik- mali yaptılar. AA'nın haberine göre Malatya Er- haç Üssü'ne gelen Alfa jet tipi savaş uçaklarırun menzili cephane yüklü ol- malan durumunda 250 kilometre ile sınırlı. Almanya'dan dün 18 Alfa jet uca- ğının Türkiye'ye gönderilmesinden sonra Hamburg'dan 160 askeri perso- nel daha Türkiye'ye hareket etti. Askeri yetkililer, Boeing 707 tipi bir uçakla Hamburg'dan Türkiye'ye ha- valanan personel ve pilotların, Erhaç Hava Üssü yakmlanna götürülecek- lerini soylediler. * Çevik Kuvvet çerçevesinde Erhaç'- ta toplam 204 Alman askerinin konuş- landırılacağı ve bunlann F.Almanya'- nın tarihinde ilk kez bir kriz bölgesi- ne yoUanan askerler olduklan kayde- dildi. Uçaklann Oldenburg'dan hareketi sırasında yedi örgütün çağrısı üzerine toplanan bir grup gösterici, uçaklann Türkiye'ye gönderilmesini protesto et- ti. Protestocularla konuşan bir Alman askeri yetkili, "Biz de savaş islemiyo- ruz. Politik bir karan yerine getirmek zonındayu" dedi. Bu arada Der Spiegel'de yer alan bir haberde, Türkiye'nin Alman uçak- lannın Irak sımnna daha yakın bir yerde konuşlandınlması yolundaki ta- lebinin Alman hükumettnce reddedil- diği öne sürüldü. ltalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı al- tı F-104 keşif uçağı da dün Gioia Del Colle kentindeki hava ussunden Türki - ye'ye hareket etti. Ualyan uçaklan da Malatya Erhaç Hava Üssu'nde konuş- landınldılar. Belçika'dan dün havalanan 18 (Arkaa Sa. 19, Sü. l'dt) •\ Yangına Körukle GHmek... M.adencilerin büyük yürüyüşü dördüncü gününe gırerken, gerilim de olağanüstü tır- mantşını sürdürüyor. Kilitlenme var. Ve Özal- ANAP iktidan yangına körukle giden tutu- mundan vazgeçmiş değil. Ne yazık ki öyle. Siyasal iktidar yatıştırıcı değil, kışkırtıcı bir tavır içinde. Anlayışla değil, öfkeyle yaklaşı- yor madencınin sorunlanna. Politikastrta du- yarsızlığı egemen kılıyor. Madenciye yönelık bu duyarsızlık, önceki gün Cumhurbaşkanı Özal'ın açıklamalany- la en çarpıcı bıçimde bir kez daha açtğa çık- mıştır. Özal, kendı anayasal konumuna tü- rnüyle aykırı bu konuşmasıyla gelışmelerin yumuşama rayına girmesinı engellemiştir. Öyle bir ortam düşünün ki, onbinlerce ma- den işçisi aıleterıyle bırhkte karda kışta yol- (Arkaa Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • 32. Gün Ytlın ilk 32. Gtin'ünde Cumhurbaşkanı özal, Mehmet Ali Birand'ın sorulanm yanıtlayacak. 6. Sayfada • Gorbacov'dan toprak reiormu SSCB Devlel Başkam, toprakların devlet ve kolektif çiftlıklerden alınarak özel kışitere dağıtılmasını öngoren kararnameyi imzaladı. 10. Sayfada • Siyasi tutuklulara af Arnavutluk Partamentosu af ılan etti. 10. Sayfada • Somali'de tahliyeler Mogadişu'dan 470 kışı tahlıye edıldı. 10. Sayfada • Mutearthide vergi kıskacı Istanbul Deflerdarı, mtiteahhıtlenn peşine düşerek vergı kaçaklarmı önlemeye çalışıyor. Ekonomide • Lüks' endüstrisine tehdtt Korfez krizinm luks endustnsı uzerındekt en buyuk etkisi Ortadoğu pazanmn daralması. Ekonomide m Adnan Saygun öldü Türkiye'de ilk kez Devlel Sanatçısı unvanmı alan ve Türk Çoksesli Müziği'nin mimarlanndan besteci Prof. Ahmet Adnan Saygun, dün Istanbul'da öldü. 15. Sayfada • Ajax şampiyon C.Saray'm dûzenlediği salon lurnuvası sona erdi. Sporda • Ben Johnson dönüyor Seul Ohmpıyatlan 'nda dopıng yapüğı ortaya çıktıktan sonra rekorlan elinden alman Kanadah atlet Johnson, piste çıkıyor. Sporda • Çocuğa reklam bombardımanı Psıkologlar, çocuğu oyalamak için videoya alıp surekli reklam fdmlerini gun boyu ızletmenin tehlikesine dikkat çekiyor. Arka Sayfada Diyalog öncesi durum ABD veIrak sert havadaABD Başkam George Bush, Baker-Tarık Aziz görüşmesine üç gün kala, Irak'a hiçbir taviz verilmeyeceği görüşünü yineledi. Saddam Hüseyin dün TV'de yaptığı konuşmada, Kuveyt'in, Irak'ın 19. ili olduğunu ve asla terk etmeyeceklerini vurguladı. Hüseyin, Filistin'i kurtarmak için özveride bulunacaklarını söyledi. Dış Haberier Servisi — Kör- fez'de savaşı önlemek için son şans olarak görülen Baker-Tank Aziz görüşmesine uç gun kala li- derler banş için umut vermiyor- lar. Başkan Bush'un önceki gün yaptığı ve Irak'a hiçbir tavizin verilmeyeceğini belirttiği sert ko- nuşmanın ardından, dün Irak Devlet Başkam Saddam Hüse- yin de ayru sertukte bir konusma yaptı. Saddam, Irak ordusunun 70. kuruluş yıldönumü dolayısıyla Irak radyo-televizyonundan yaptığı 30 dakikabk konuşma- da Kuvyet'ten çıkmayacaklannı kesin bir dille yineledi. Ajanslann haberlerine göre Irak lideri "Kuveyt'i savunmak ve Filistin'i kurtarmak için ve- receğimiz mucadele buyuk özve- riler gerektirecek, ama zafer bi- zim olacak" şekhnde konuştu. (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) KÖRFEZ'DE GÜÇ DENGESİ 11. Sayfada HERALD TRÎBUNE: IRAK'IN FUZELERÎ ETKÎLİ DEĞİL 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog