Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

BEN BANK24 Galatasaraylılar' Gonul Uyesı Kartı nız Pamukbank'ta1 PAMUKBANK Cu m huriye t Taraftara selam: İşlem tamam! 67. Yü; Sayı: 23842 Kurucusu: Yunus Nadi 1000 TL IKDV da>»ı> 5 Ocak 1991 Cumartesi Aııkara'ya foıiyıik yüriiyüş ZONGULDAK-BAŞKENT^ 3. ZİRVE BOLIPDA On binlerce işçi23 km'likyolu 7saatteyürüdil Geceyide Devrek'tegeçirdi Ankara'ya giriş çıkışlar kontrol altında.«.«3. Başbakan Akbulut ile Genel Maden-îş Sendikası Başkanı Denizer bugün 12.00'deBolu y da bir görüşme yapacaklar.«. Başlama noktasından 2 saat sonra Gökgöl tûneltne nlaş.kü Işçıler geceyı Devrek te gecırdı KONVOY — Maden işçileri, eşleri ve yakınlanndan oluşaa on binkrce kişi, sabab 09.30'da Zonguldak'tan yola çıktı. Zaman zaman Çankaya'ya yö- •ettk sloganlar atarak buyuk yuruyuşu surdüren madenciler, havanın kararması ne- deniyle Kanunanlar köyunde mola verdî. 7 saatte 23 kUometre jüniyen madencilerin ZONGULDAK NOTLARI Dakikadakika 280 kilometreJik Zonguldak-Ankara yolnnu 8-10 günde katedecekleri hesaplanıyor. Türk bayragı ik Atatürk'iin fotografının taşındığı >üruyüş kolunun en onunde Ge- nei Maden-îş Sendikasf nın yoneticileri ve pariamenterier yer aldı. Üreüm bölgeleri- ne göre böiük bölük a>nlarak aralanna yabancı sokmamaya çalışan madeaciler, yan- CELAL BAŞLANGIÇ ZONGULDAK — Baa olay- lar vardır ki insan yaşadığı sıra- da bile o anın, tarihe "altı kalın çizgilerte düşiılecek onemli bir kayıt" olduğunu duyumsar. Zonguldak dun Turkiye'nin en erken uyanan, belki de hiç uyumayan kentiydi. Turkiye ış- çi sınıfı da dun Zonguldak'tan başlattığı "Ankara yüriiyüşü" ile kendi tarihine en görkemli eyle- mini yazdı. fşte "kaydı düşülecek" olan "Turkiye işçi sı- nıfının en büyük yürüyiişu"n- den dakika dakika "tarih miis- feddesi." 03.00: Genel Maden-tş Sendi- kası'nın yönetim kurulu toplan- tısı bitti. Toplantıdan çıkan Ge- (Arkası Sa. K, Sü. Tdt) YOLBOYU İZLENİMLERİ 'Dur, jandarma' ÜMtT ASLANBAY ANKARA-DEVREK — Da- ha sabahın ilk saatlerinde hare- ket başlamıştı. Ankara'da polis telsizleri bir hayli meşguldu. Zonguldakh işçiler henüz 200 metre yol almışlardı. Çankaya ve çevresi resmi-si\'il koruma araç- larıyla vızır vızırdı. "Muhaberat" aralıksız su- rüyordu: — 200 kişilik ekibe kumanya tedarik edin ve malum noklaya intikal edin... Zonguldaklı işçiler birkaç ki- lometre yurumüşlerdi henüz. Ankara-lstanbul karayolu, Eti- mesgut yol ayrımı, araçlara son kontrol noktası. Oaha önceki polis noktalanndan, Zonguldak plakalı araçlar ya da Zongul- daklı işçiler geçmişlerse başken- (Arkaa Sa. 16, Sü. 7'de) laruıda getirdikJeri yiyecekkri de yöriiyerek yediler. Gözetfik Mzorfaddd yerfeşim birimlerinde yaşayap yurttaşlar, maden işçikrine sevgi gösterilerinde balnıtdn. Ma- dencileri çevre köylerden gelen 350'yi aşkın otobus ve minibus gun bo>u izledi. Kara- manlar'dan Zonguldak Devrek'e gekn madenciler, burada gecetedi • (Fotograf: AA> Muhalefet liderleri kaygılı tnöna Üzerlerine polis gücii göndererek Türkiye'de iç savaşa rru yol açacakiar? Deaürel tşçinin yürüyüşüne mani olmak bir hazımsızlık ve hoşgörü noksanıdır. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP ve DYP hderleri dun yaptıkları açıklamalarla Zonguldak'tan Ankara'ya ynru- yen maden ışçılerinin haklarını aradıklannı soyledıler. İnonu, "Hukumet, çalışanlann istekkri dogrultusunda bir çıkış >olu bu- lacak raıdır. yok&a çalışanlann (Arkan Sa. 16, Sü. 2'dt) İ I . İ DUR, JANDARMA' — Zonguldak'tan Ankara'ya gelen yollarda çok kademe- li barikatlar knruldo, aramalar yapüdı. Biri Çamlıdere'deydi barikatlann. Bir başkası da Akyarma'da. Levhada, 'Dur, jandarma' yaztyordu. Tek bir geçiş açık. Diger taraflar kapattlmış. Uzun demirler, taşlar, tahtalar birbiri ustıine yıgıl- mış, barikat oluşturmuşlar. Işcilere tek bir geçit var, ama o da şarth. Az berisin- ÖZAL: TARAF DEĞÎLİM 16. Sayfada de yol kenannda taşlar, iri iri kayalar dizilmiş. Başucunda bir kepçe, içinde ope- ratör. Ola ki izinsiz bir araç 'tek geçişten' geçmeye kalkarsa kayalan yolun üze- rine yuvarlayıverecek. Zaten dikenli teller de hazır bekliyor. Bir kısmı çekilmiş, bir kısmı da çekilmek üzere. tki ambulans bemen arkada. "Acil durumlar için." tşçiler hak arayışında. Ankara-Zonguldak yolu beklemede. (Fotograf: AA) TURK-IŞSIKINTIL1 3. Sayfada SORUŞTURMA KARGASAS119. Sayfada Saddam, Bush'un çağnsını kabul etti. îki ülkenin Dışişleri BakanlarıBaker ile Aziz, 9 ocakta Cenevre'de bir araya gelecek Korfez krizinde ABD-Irak diyaloğuBaşkan Bush, BM kararlarından taviz vermeyeceklerini ve Saddam'm "durumun ciddiyetini" anlayacağını umduğunu söyledi. Aziz, Irak'ın haklarını korumada kararlı olduklarım belirtti. Baker'ın Cenevre görüşmelerinden hemen sonra Ankara'ya geleceği bildirildi. Dış Haberler Servisi — Başkan George Bush'un, ABD ve Irak d»şiş- len bakanlarının 7-9 ocak tarihlerin- de Isviçre'de göruşmeleri yönünde önceki gün yaptığı öneri, dun Bağ- dat yönetimi tarafından kabul edil- di. ABD Dışişleri Bakanı James Ba- ker ile Irak Dışişleri Bakanı Tank Azü, 9 ocak tarihinde Isviçre'nin Ce- nevre kentinde bir araya gelecek. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, Başkan Bush'un iki ülke arasında ya- pılacak doğrudan görüşmeler için önerdiği son tarihi kabul etmesi, Körfez krizinin seyrini "barış rotasına" sokarak savaş dışı çözum umutlarını arttırdı. Irak'ın görüşmeyi kabul etmesinı "cesaret vericT olarak değerlendiren VVashıngton, Bağdat'ın bu tavnyla en azından tartışma arzusunda olduğu- nu gösterdığini belirtti. Başkan Bush, göruşmede BM kararlarından taviz vermeyeceklerini ve Saddam'ın "du- rumun ciddiyetinr anlayacağını um- duğunu söyledi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Tarık Aziz ise Baker ile yapacağı goruşmefle Irak'ın hak- ları ve bu hakları koruma konusun- daki kararlılığını dile getireceğini kaydetti. Ajansların Irak resmi haber ajan- sı İNA'ya dayanarak verdiği habere göre Bağdat yönetimi Bush'un one- risini kabul ettiğine ilişkin yanıtı dun başkentteki ABD yetkililerine ilettı. Irak televizyonundan bir açıklama yapan Tarık Aziz, ulkesinın baskıyı ve tehdidi sevmedığini, ancak "Was- hington'un bugüne kadar ortaya koyduğu kötu tutuma karşın, ulus- lararası kamuoyuna saygı göstermek amacıyla oneriyî kabul ettiklerini" bildirdi. Meslektaşı Baker ile yapacağı go- ruşmelerde, Irak'ın ABD'nin tehdit- lerini reddettığini ve haklarını koru- mada kararlı olduğunu dile getirece- ğini belirten Aziz, denge ve adalet kriterlerine gore bölgede banş ve gu- venliğin sağlanması için diğer tara- fın durumunu inceleyeceğini kaydet- ti. Aziz, "Biz ABD'nin uluslararası kon>ansi>onlara bağlı kalarak, ince- likle davranması durumunda, Was- hington'a gitmeye, Baker'ı da Bag- dat'ta gorraeye hazır oluruz" dedi. Tank Aziz, "Irak'ın, göruşmeleri, Filistin halkının bağımsızlık ve ken- di kaderini tayin haklan ile Kudus- ün Filistin devletinin başkenti olması gerektiğini vurgulamak amacı ile kullanacağım" da söyledi. ABD, Irak'ın görüşmeyi kabul et- mesinı, "cesaret verici bir işaret" ola- rak nitelendirdi. Beyaz Saray Sözcu- su Marlin Fitzwater, Irak'ın bu go- ruşmeyi kabul etmekle en azından tartışma arzusunda olduğunu orta- ya koyduğunu söyledi. ABD Başka- nı Bush'un, onerisini önceki gun yap- tığını hatırlatan Fitzwater, "Biz, bu- nu son banş girişimi olarak yaptık. Onlann da kabul edeceği yolunda umudumuz vardı" diye konuştu. ABD Başkanı George Bush, Irak'- ın göruşme onerısını kabul etmesi- nin yararlı olduğunu ve bunun Irak liderı Saddam Hüseyin'in "durumun ciddiyetini" anlamasının bir goster- gesı olacağını umut ettiğini söyledi. Bush, gazetecilere yaptığı açıklama- da, gorüşmelerde BM kararlarında (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) ÖZAL: SADDAM ZEKl AMA ÎNSAFSIZ 11. Sayfada BÜYÜK HAVA YIĞINAĞI 11. Sayfada Büyük Yürüyüş ve Sağduyu... Kmeğiıjinin hakkını arayan onbinlerin bü- yük yürüyüşü dün Zongutdak'tan başladı. Maden işçıleri, çoluk çocuk, genç ihtıyar, kadın erkek, hep birlikte Ankara'ya doğru yü- rüyüşe geçtiler. Çoğaldılar her kavşakta, ellerinde çıkınla- rıyla, kumanyalanyla. 3 Ocak'tan sonra 4 Ocak... Yurt çapında- ki "genel eylem "in hemen ertesi günü bu kez de büyük yürüyüş... Bunun adı, ahnteri kavgasıdır. Ülkemizde emeğin tarihine eklenen bu sayialarla, boş bir klişe olmaktan çıkıyor demokrasi; ete ke- mığe bürünüyor. Aslında yılların birikimidir dışa vuran. Ger- çek ücretlerin sürekli aşındığı, satınalma gü- cünün durmaksızın gerılediği 1980'li yılların doğal sonuçlarıdır yaşanan. (Arkaa Sa. 19, Sû. l'de) HASAN CEMAL BUGÖN YARIN Bugün ve her cumartesi Yana ve her pazar • 1990 enflasyonu DİE, Enflasyon rakamını 60.4 olarak açıkladı. KIT zamlarımn yasaklanması, aralık ayında enflasyon rakammın diışuk çıkmasına yol açtı. Ekonomide • Çini soygunu Şenzade Mehmeı ve ıbrahımpaşa türbelerinden çalman tznık çınılen daha sonra bulundu. 14. Sayfada • Be-Sa projesi Dalan'ın zamamnda hazırlanan Beşiktaş-Samatya otoyol projesi yeniden gundeme geldı. 15. Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU DGM ve Türk-İş... Ankara DGM Başsavcılığı, 3 ocak eylemini "genel grev" olarak niteleyerek soruşturma açtı. Başsavcı Demiral da Türk-İş Başkanı Şevket Yılmaz ve öteki yöneticilerin gözal- tına alınacaklarını bildirdi. Anayasa ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'na göre "genel grev" yasak. Bunda bir kuşku yok. Ancak, yasalarda genel (Arkaa Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog