Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

BEN OANK24 Trabzonsporlulari Gonul UyesıKartınız Pamukbank'ta1 PAMUKBANK •BtCumhuriy67. Yıl; Sayı: 23841 Kurucusu: Yunus Nadi 1000 TL (KDVdah,Dİ Ocak 1991 Cuma 1günlükişegitmeme eylemi olaysızgeçti;büyükkentlerde ulaşım aksadı tşçinintarihsel eylemiİşe gitmeme eylemi, özellikle büyük kentlerde etkili oldu. îstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde belediye otobüslerinin sefere çıkmaması ulaşımı önemli ölçüde etkiledi. Istanbul'da 09.00'dan sonra başlayan vapur seferleri önemli ölçüde aksadı. THY'nin dış hat seferleri gecikmeli olarak yapılırken, iç hat seferlerinde iptaller oldu. THY'nin uçuş personeli greve katümadı. Uçakların bakım, yükleme ve yer hizmetleri THY'nin yönetici kadroları tarafından yapıldı. Batman TPAO'da üretim tamamen durdu. Mersin ve îzmir rafınerilerinde üretim yarıya düştü. îstanbul'da işçilerin yoğun olduğu semtlerde esnaf kepenk kapattı. Polis, 340'ı Istanbul'da yaklaşık 500 kişiyi gözaltına aldı. Iş-Sendika Serrisj — işçi- lerin ANAP iktidanna uya- rı niteliğinde en kapsamh eylemi dün bü- yük bir katı- hmla ve genel- de olaysız ger- çekleşti. Türk- İş'e bafch ve bagımsız sendi- kalara üye işçi- lerin kamu ve özel sektörde birçok işkolun- da yaptıklan 1 gün işe git- meme eylemi, özellikle Îstan- bul, Ankara ve Izmir'de etkili oldu. Hak-lş'- in katılacağını açıklamasına karşın bu kon- federasyona üye Hizmet-lş, ûz tplik-U ve ö z Gıda-tş Sendikalan'- nın örgütlü ol- duğu işyerle- rinde eylem ya- pılmadı. Bele- diye iş kolun- daki yüksek katılım nede- Madenci Ankara yolunda 42 bin işçiyi bugün Ankara'ya götürmesi için gönderilen araçlann Zonguldak'a girmesi engelleniyor. SHP tstanbul İl Örgütü'nün gönderdiği otobüsler Izmit'te alıkondu. Şemsi Denizer, eylemden vazgeçmediklerini belirterek, "Bubir kitleseleylemdir. Bizde Ankara'ya doğru yürüyerek • yola çıkarız" dedi. 3. Sayfada de de iptaller ve aksamalar oldu. Bazı fı- rınlar ekmek çıkarmadı. Eylemler ne- deniyle kamu ve özel sektör- de birçok işye- rinde polis, jandarma ya da noter aracı- lığıyla işe gel- meyenlerin tes- pitine çahşıl- ması tepkilere yol açtı. Bazı vali kayma- kamlar, eyleme karşı çeşitli ön- lemler almaya çalıştılar. Başta Îstanbul ol- mak üzere bazı kentlerde özel- likle işçilerin yoğun olduğu semtlerde es- naf genel eyle- mi destekle- mek amacıyla kepenk indirdi. Çeşitli kent- lerdeki eylemi destekleyen gösterilerin en- gellenmesi sıra- sında çıkan olayiarda 340'ı 500'e yakm kişiniyle başta toplu taşımacüık ol- tstanbul'da mak üzere belediye hizmetleri gözaltına alındı. önemli ölçüde aksadı. Belediye Îstanbul, Ankara, İzmir, otobüsleri sefere çıkmadı. Va- Bursa, Diyarbakır'da üniversi- pur seferleri aksadı, THY'nin te öğrencüeri, genel eylemi des- dış hat seferleri gecikmeli olarak tekleyen forumlar yaptılar ve bu yapüabilirken, iç hat seferlerin- (Arkası Sa. 17, Su. 2'de) BEYKOZ'DA GOsi tkt — Sümerbank Beykoz Kundura Fabrikası'nda çalışan Deri-tş üyesi bin 500 dolayında işçi, bir gün işe gitmeme eylemini gösterili baş- lattı. Sabah fabrika önünde toplanan işçiler, buradan 500 metre uzaklıktaki sen- dikalanna, sloganlar atarak yürüdüler. (Fotograf: Deniz Topaloğlu) DGM Başsavcısı Demiral: Gözaltına alınacaklar için emir buyurduk, kimlik açıklamam DGM'de eylem soruşturmasıTürk-îş Başkanlar Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri ile işyerlerindeki sendika temsilcileri için gözaltı emri çıkanldığı savım DGM Başsavcısı Demiral yalanlamadı. Eyleme kimlerin katıldığmın polis tarafmdan saptandığını belirten Demiral, "Milyon da çlsa biz soruşturmaktan korkmayız.Eylemin gerçekleştirilmesi bu kararı alanlann suçlarım daha da ağırlaştırdı" dedi. TURAN YILMAZ ANKARA — Ankara DGM Başsavcüığı'run, Türk-tş'in dün gerçekleştirdiği "bir gün işe giCmeme" eylemiyle ilgili soruş- turması uyarmca, bu eylem ka- rannı alan ve uygulayanlar hak- kında "gözaltı emri" çıkardığı öne surilldu. Ankara DGM Baş- savcısı Nusret Demiral, bu iddi- ayı yalanlamadı, "Gözaltına alı- nacaklar için emir buyurduk, kimler oMuğu konusunda bir açıklama yapmam" dedi. Eyle- me kimlerin katıldığmın polis tarafından saptanmasına çalışıl- dığını da belirten Demiral, eyle- me katılanlann sayılannın yuz binleri bulduğunun anımsatıl- ması üzerine, "Milyon da olsa biz soruşturmaktan korkmayu" dedi. Demiral, Ankara'da bele- diye otobüslerinin çalışmama- sından ötüru başlatılan soruş- turmanın Ankara Anakent Be- lediye Başkanı, EGO Genel Mu- düru ve Otobüs Daire Başkanı- na kadar gidebileceğini de belir- terek bu olaydan oturu Beledi- ye Başkanı Murat Karayalçın'ın sorumluluğunun araştmldığını söyledi. Ankara DGM Başsavcısı Nus- ret Demiral, Cumhuriyet'in ko- nuya ilişkin sorularını şöyle ya- nıtladı: — Eylem gerçekleşti. Bu aşa- mada yaptığınız özel bir işlem var mı? DEMİRAL — Özel bir işlem yapmayız, biz, soruşturma yapı- yoruz. Soruşturmamız sürüyor- du zaten, yeni suçlular çıktı mı çıkmadı mı onu araştırıyoruz. — Ne gibi bir arashrma? DEMİRAL — Yöneticilerie ilgili soruşturma yapanz. — Yapıyor musuouz? DEMİRAL — Tabii, örneğin belediye işçiler; işe gitmedi. Bunlann başında kim varsa, on- lar hakkında soruşturma yapa- cağız. — Kimler? DEMtRAL — Suçlulan tes- pit ettiğimız kadarıyla herkes. Biliyorsunuz eyleme katılmak da suç. (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) HUKUMET Hukuku ihlal başansı Başbakan Akbulut, "Genel grev çağrısına sağduyulu Türk işçisi gerektiği gibi uymadı, katılmadı. Her muessese çabştı" dedi. Devlet Bakanı Çiçek, katılımın yüzde 50*10111 altında kaldığını öne sürdü. ANKARA (Conhkriyct BM- rosu) — Başbakan VUdvua Ak- bulut, TUrk-tş'in önculüğünde yapüan 1 günlük işi bırakma ey- lemini değerlendirirken M Genei grev çagnsuu sa^dvymla Turk işçisi gcrektiÜ fckiide aynuub, kaülmadL Her müessese pkşti" iddiasında bulundu. Devlet Ba- kanı Cemil Çicek, eyleme katı- lımın yüzde SO'nin altında ger- çekleştiğini öne sürerek, eyleme katılan işçiler için "Hnkak ik- lal etmekte başan göslermifler- dir" dedi. Devlet Bakanı Mek- (Arkası Sa. 17, Sü. l'ae) TURK-tŞ Katılım yüzde 95 Türk-lş Genel Başkanı Yılmaz, "Bu uyanyı yapmak zorundaydık. Geç bile kaldık" dedi. Hak-lş Genel Başkanı Çelik, kendilerine bagh işyerlerinde katılunın yüzde 75 olduğunu söyledi. ANKARA (Cunümriyet Bi- rosu) — Genel eylem nedeniyle dun gun boyunca evinde oturan Turk-tş Genel Başkanı Şevkct Yılmaz, "Bu uyanyı yapnuk zo- nındaydık, geç bile kaldık" de- di. Yılmaz, eyleme katılım ora- nının yüzde 95"i bulduğunu söy- ledi. Hak-İş Konfederasyonu Ge- nel Başkanı Necati Çelik ise, kendilerine bağlı işyerlerinde ge- nel eyleme katılım oranının yuz- de 75 olduğunu söyledi. Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, dün saat lO.OOMa gaze- tecileri evinde kabul ederek ge- (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) ŞEVKET YILMAZ'IN EN MUTLU GÜNÜ YILMAZ eÛMOŞÛŞ'm Mtian 1 Sayfada İNÖNÜ: BU EYLEMDEN DERS ALIN 4. DEMİREL: KANUNSUZ OLAN KENDİLERİ 4. ECEVIT: TÜRKİYE'NİN KABUĞU ÇATLADl 4. SayMa Bakanınistifamektubu hazır. Akbulut: Kabuletmem Taner: Yalııız kaldıııı İstifa mektubunu bugün Başbakan'a sunacağını açıklayan Devlet Bakanı Taner, enflasyon tahmininde yanılmasım 'forsmajör'lere (zorlayıcı faktörlere - Körfez krizi, petrol fiyatları) bağladı. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Enflasyon rakamlan- nın açıklanmasımn ardından bugün istifa edecek olan Devlet Bakam Güneş Taner, Başbakan YıMınm Akbulut'a sunacagı is- tifa mektubunu hazırladı. Baş- bakan Yıldınm Akbulut ise Gü- neş Taner'in istifasım kabul et- meyeceğini söyledi. Taner mek- tubunda, "Hiçbir mazeretin ar- kasına sığınmak istemijorum" dedi. Adını vermeden lşa Ce- lebi'yi de suçlayan Taner, "Onun hangi hedefi tuttu" di- ye sordu. Taner, enflasyonla mücadelesinde "Yalnız bıralul- masından" yakındı. Devlet Bakam Guneş Taner, dün istifa etmemesi için kam- panya açarak 20 bin imza top- layan Tüketiciyi Koruma Der- neğı Başkanı Mehmet Barak ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Taner, bu görilşme sırasın- da hazırladığı istifa mektubunu da gazetecilere açıkladı. Güneş Taner'in yarın imzala- yıp Başbakan'a sunacagı istifa (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) BUGÜN YARIN BİUMTMI PAZAR TRT M Mapc ta 1*1 «dKl tmmttt miyiz? B u g ü n v e h e r c ı n a Cumhuriyet'le Y a r ı n v e h e r cumartesi Cumhuriyet'le Körfez'de barış için yeni ıııııut ABD Başkanı George Bush, Irak ve ABD dışişleri bakanlarının 7-9 ocakta Isviçre'de bir araya gelmelerini önerdi. Beyaz Saray Sözcüsü Marlin Fitzwater, Bush'un önerisine Irak'ın yarma kadar yarut vermesi gerektiğini söyledi. AT dışişleri bakanları da Irak ile topluluk arasında diyalog kurulması konusunu bugün ele alacaklar. 11. ANKARA'DA 'ÇEVİK KUVVET* RAHATSIZLIĞI 11. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAK1 GERCEK Bilanço 3 Ocak 1991 gunü çeşitli bo- yutlanyla Türkiye'nin demokra- si ve emek tarihine yazıldı; top- lumsal yaşamda bir dönüm noktastm vurguladı. Dünun bi- lançosunu çıkanrken altı çizil- mesi gereken gerçekler şöyle sı- ralanabilir 1. Kıminin "genel grev" diye mtelediği ışçi eylemi çok "sakin" ve "dengeli" geçmiştir. Halkço- ğunluğu işçının yanındaydı; ka- muoyunun desteğini sağlayan emekçi kitleler, serinkanlılıkla eylemi gerçekleştirmiştir. Orta- ya olumlu bir tablo çıkmıştır; Turkiye'de bu kapsamda bir iş- çi hareketinm hiçbir çatışma çık- madan yaşanabilmesi, demok- ratik olgunluğun göstergesi sa- yılmalıdır. 2. Genel eyleme katılım, çeşit- li gözlemcilerin tamklıftna ba- kılırsa büyüktür. Elbette eyle- min başını çeken Tiırk-lş yöne- ticileri katıhmı olduğundan bü- ytik; emekçiye karşıt çevreler ol- duğundan küçuk gostermek is- teyeceklerdir. Ancak yansız bir göruşle işçinin belli bir disiplin ve bilinçle eyleme büyük çapta ve yuksek oranda katıldığmı be- lirtmek gerekir. 3. Turkıye demokrasi ve emek tarihinde şimdiye dek bu kap- samda bir işçı eylemine rasla- mak giıçtur. 12 Eylül'den bu ya- • * • (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) • Yeni parti yola çıktı TBKP 12-14 ocak tarihleri arasında Büyük Kongresi'ni topluyor, SBP15 ocakta kuruluyor. 5. Sayfada • Mumcu, Ağca'yı anlatıyor Uğur Mumcu, TVl'de 21.00'de yayımlanacak Hodrı Meydan'ın konuklarmdan. 6. Sayfada • 'Baba'laşmayan mafya &, filmi Mafya uyesi Henry / J Hill'in anılarmdan yola çıkan 'Sıkı Dostlar' filminde Robert de Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco rol ahyorlar. 7. Sayfada • Arnavut göçü AT masasında Yunan htikumetı yarın Lüksemburg'da yapılacak AT dışişleri bakanlan toplantısmda Arnavut göçmenleri gündeme getirecek. 11. Sayfada • Helikopter ihalesi gecikiyor 1991 başında sonuçlanması gereken helikopter ihalesi, fırmalann yeni teklif getirmesi üzerine yıl ortasma ertelendı. Ekonomide • Turizme 750 milyarlık kredi TKB Genel MUduru îsmail Emen: Bu yıl turizm sektörune 750 milyarlık kredi sağladık Ekonomide • Piyasalarda zam bombardımanı Demırden beyaz eşyaya, undan makarnaya pek çok urunun fiyatı arttı. Ekonomide • Tarlaya gider gibi balığa çıkmak Keban Baraj Gölu'nde tam 14 balıkçı kooperatifı var, ama henüz kooperatıfler tuketicıye ulaşamıyorlar. 14. Sayfada • Sanat yağması Fıkir ve Sanat Eserleri Yasası, eserleri sanatçıdan izinsiz kullanmaya olanak tamyor. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Şiir Dünyası... Geçenlerde hepinızin sesinden tanıyacağınız bir tiyatro sanatçısı dostum, Nâzım Hikmet'ten şiirler okudu. — Onlar ki toprakta karınca suda balık havada kuş kadar çokturtar. (Arkası Sa. 17, Sü. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog