Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: Tt %65 $ %12 DM Cumhuriyet "İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi bankadı r 67. Yıl; Sayı: 23867 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL (KDYda/uo 30 Ocak 1991 Çarşamba SAVASTA 14. GUN ABD ve SSCB'den sürpriz açıklama: Kuveyt'ten çekilme sözü ver, savaş durur SaddORTAKBİLDİRİ ABD Dışişleri Bakanı James Baker ile Sovyet meslektaşı Aleksandr Besmertnih tarafından yapılan ortak açıklamada, "ABD ile Sovyetler'in, Körfez krizinin çözümünden sonra Ortadoğu'da Arap ülkeleri, İsrail ve Filistinliler arasında barışın kurulması için, birlikte çaba harcayacakları" belirtildi.14. Sayfada IRAK AÇ1KLAD1 Bîr canlı kalkan vıınıldu Irak, stratejik hedeflere yerleştirdiği savaş tutsaklarından birinin Bağdat'ın bombardımanı sırasında öldüğünü açıkladı. İsrail, İran'a kaçan Irak uçaklan arasında SU-24 bombardıman uçaklannın bulunduğunu bildirdi. 14. Sayfada ÇIZGÎLİ POLİTfKA AHMET TAN'ın yazısı 17. Sayfada IRAK, TÜRKrYE'DEN TIBBİ YARDIM ISTEDt 14. Sayfada 7. KOLORDU KOMUTAıNI GÖREVDEN AFFINIİSTEDİ17. Sayfada FRANSASAVUNMA BAKANI İSTİFA ETTİ 10. Sayfada soııçağrı3 KENTTE BOMBALAMA EYLEMI Teror vuruyortstanbul. 19.30'da üç yerde bombalar patiadı. İtalya Büyükelçiliği'nin ikametgâhının bahçesinde ve Teşvikiye'de Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu Bürosu'nda hasar meydana geldi. Esentepe'deki Amerikan Sigorta Şirketi Commercial Union'a konulmak istenen bombanın yanlış kata bırakıldığı öğrenildi. Saldırıları Dev-Sol üstlendi. İzmirFransızKonsolosluğu, Amerikan Kültür Merkezi ve ABD'lilere ait bir depoda bombalar patiadı. Emniyet Müdürü.Yetimoğlu'nun kulak zarları yırtıldı. Üç olayı da Dev-Sol üstlendi. Ankara ABD Büyükelçiliği ile Balgat tesislerindeki görevlilere ait iki araca molotof kokteyli atıldı. 3. Sayfada ÖZAL KÜRT P0LİTİKAS1N1ANLATT1 Harita değişecekCumhurbaşkanı, Mecliste ANAP'lı milletvekilleri ile görüşerek Kürtçenin serbest bırakılması için destek istedi. Özal, yaptığı konuşmada, "Saddam'ın sonu geldi. Savaştan sonra o bölgede harita değişeeek. Yeni bir oluşum için birçok uluslararası konferans düzenlenecek. Biz de savaştan sonra sofraya değil, masaya oturacağız. Eğer Kü k b i i i kBL^LKSALDIRIVAHAZIRLIK — Korfez'de muMefiklerin kara saldınsının 15şubaltan sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ame- VürtC? l c o n m m a ÇPrhpsrJiİ PPtirpmpyaplc rikanbırliklerisaMıri}«bazjrlanmakiçinhergunhakikimermUerleduıenütatbikatvapıyorlar.Aınenkalıkomutaıılar,SuudiAra- ^ " ^ V ^ ^ " " ? * " « •>« ucaıısı s c ı ı ı c ı u c ^ C R . bistan'a yeni gelen bazı birlıklerin henuz iklim koşullanna tara olarak uyum sağlayamadıkJannı belırtıyorlar.(Fotograf: Heuter) Orada SlKintiya ÜÜŞenZ Gedl. 4. Sayfada Hükümete Meclis yetkisiHükümet, Meclis'i devre dışı bırakarak ekonomik yaşam ile kamu düzenini istediği gibi değiştirmek istiyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Hu- kumet, kamu kesımı ve ekonomik yaşamı "karamamelerle" yonetmek istiyor Bakan- larKurulu'nun TBMM'den bu alandakı du- zenlemeler için 1 yıla kadar geçerlı olacak kanun hukmunde kararname çıkartma ıste- m\ tepkılere yol açtı. Mecfis'e sunuian tasan yasalaşırsa Ba- kanlar Kurulu, askerı personeJden hâkım ve savcılara, 657 sayılı devlet memurlarından yukseköğretım personeline kadar tum kamu çalışanlannın haklannı yenıden duzenleye- bılecek Hukumet aynı yetkıyle ekonomik yaşamı ilgılendiren konulardapetrol, serma- ye pıyasası, bankaJar yasaJannda ıstedığı de- ğışıkliklerı "kararnamelerie" yapacak Anayasa hukukçulan, Bakanlar Kurulu'- nun yetkı ıstemının anajasaya aykırı oidu- ğunu vurguiayarak tasarıyı "TBMM'nin yetkilerinin toptan devri" şeklınde yorum- ladılar. Muhalefet partiJeri, tasannın yasa- laşmasına karşı çıkacaklarını açıkladılar. SHP GeneJ Başkanı Erdal İnonu, "Savaş durumundan yararlanarak eski politikala- nnı gundeme eeüriyorlar" derken DYP lı- den Demırel 'Iktidar, Meclis'in yetkisni al- mak isd'yor" dıye konuştu Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve dığer gorevlilerle îlgılı >asal du- zenlemelerın tumunde değışıklık yapılması ıçın Bakanlar Kurulu'na yetki verılmesını ongoren tasarıyla kamu hızmetlerımn yuru- tulmesını duzenleyen tum yasaların da ka- nun hukmunde kararname ile değıştınlebıl- mesı amaçlanıyor. Tasarı, avrıca temel ekonomik duzenle- meler için de yasa yenne KHK çıkanlması yolunun açılmasını hedeflıyor Yetkı tasa- rısmda, KHK ile yenıden duzenlenebılecek yasalann tam dökumunun yapılmaması ve bazı genel tanımlarla yetınılmış olması dık- (4rkası Sa. 14, Su Tde) DEMİREL: POLITİKAMIZDA DEĞIŞIKLIK YOK 5. Sayfada Prof.Tıınaya öldti Prof. Tarık Zafer Tunaya dun geçirdiği bir kalp krizi sonucu yaşama veda etti. 76 yaşında olen Prof. Tunaya, Tanzimat sonrası döneme ait kapsamlı araştırmalara imzasmı atmış ve Türk siyasal yaşamını konu alan eserler yazmıştı. Siyasal bilim alanında "hocaların hocası" olarak anılan Tarık Zafer Tunaya, ölümiınden kısa sure önce açtığı "Sanat Uçmaktır" adlı desen sergisi ile kişiliğinin değişik ve zengin bir yonunıi daha ortaya koymuş, büyuk beğeni toplamıştı. Arka Sayfada — Altın duşuyor, dolar yukseliyor, savaşı da kazanıyormuşuz!. 4 GUN 4 DERGI Dağda menekşeler kayaları kıracak: 20 şaır savaşa karşı barış yağdırdı. Olümünün 10. yıJında Özdemir Asaf: Oktay Akbal yazdı Arap uluslannın kimliği: Bufra Ersanlt Behar, Choueırı'mn 'Arap Tanhçıhğı ve Ulus Devletı' adlı kıtatnm ınceledu CÜMA M K I Alı Bırand le knzM « !M|a g«e im «nkjra IMfKu ru fetı»ett- Muı ««ian * M kınmioıTetetızylHi lutıritnnıııfcI n n m NISM Muttııcaıı kon «ıtıMe kem s«a«ı k>rü Mehmet Ali Birand, 'her ayın ılk pazartesı'ekrana gelen 32. Gun programında bu kez yalmzca Körfez dosyasını ışleyecek. tLuiyolarda Ytne de şablanıyor aman' dıye sesı duyulduğunda herkesın 'hah ışte' dedığı Hasan Mutlucan, hem ıhtılallere bem de savaşlara karşı Müzığının boyle kullamlmasını ıse htç ıstemıyor. CUMARTESİ BÜIEKNIK! Körfez savaşı: Kımyasal sılahlar, etkılen ve korunma Ali Alpar: Savaş ve bılım kamuoyu Asimov: Uzayda en büyük fırtına Cousteau: Incılerın sım B. Uyanıker: Şubat ayında gökyüzü Omer Kuleli: Eczaa kalfalığından bılım adamhğına PA2AR Gülriz Sururi anlatıyor: Eskısı gtbt Beyoğlu'na çıkmak. tlskı eser kaçakçılığmm önlenmesı konusunda öğretım üyelerı ne düşünüyor? Sorulanmızı, Doç.Dr. Mehmet Ozdoğan'ij yönehıyoruz... Mozart: Pans'ın göbeğınde 'Kazı Kazan'h bir kabvedeytz.. tkı yılda bısıkletle dunya turu.. ieep elh yaşında... Aladağlar'da bir davetsız mısafir OLAYLAREV ARDBNDAKI GERCEK Tunaya İçin... Profesör Tank Zafer Tiınaya- yı yıtırdtk. Ölurn meleğı -deytm yerm- deyse- bir taşla bırkaç kuş bır- den vurmuş oldu Çunkü Tarık Zafer TUnaya'nın kımlığınde bırden çok değerlı ınsan kışılı- ğının bir araya geldığını bılıvo- ruz. Bılım adamı, unnersıte ho- cası, yazar ve demokrası dunya- sında temel ılkelenyıllardan berı tutarlı kıştlığıyle savunan Ata- turk devnmcısı TUnaya, olu- munden çok kısa bir sure once açtığı sergıyle bir sanat adamı olduğunu da gostermıştı Gazetemızın en kıdemlı ve en değerlı yazarlarmdan olan Tank Tjafer TUnaya'nın Babıâlı'ye ıl- gısı bılım dunvasına olandan da- ha az değıldı. "İnsan Derisiyle Kaph Anayasa'''' admdakı kıta- bının ıktncı baskısına yazdtğı onsozde bunu şovle belırür. "YıUarca once universitenin bu- yuk dış kapısından Cevat Feh- mi Başkut'la beraber çıkarken rahmetü bana dondu: 'Lutfen, biraz dahafaziayazın'dedt Ben aslında çok yazan bir yazar de- ğilim. Yazmam uzun sürer, yaz- dıklarımı yırtar, tekrar tekrar değistirirun. Bu bakımdan gun- lukfıkra yazarlanna hayret ede- rim ve de hayranhk duyarım." Cumhuriyet'ın eskı genel ya- *** (Arkası Sa. 17, Su fde) • Tokadı eldivenle atıyoruz' Kunçe vasa taslağmın ANAP grubunda tartışılmaması partı ıçınde huzursuzluk varatıı 4. Sayfada • Türkiye savaşı kaşıyor' Gazeteaier Cemtyetı'nm 'Bastnla Sohbet' toplantısında Onur Kumbaracıbaşı konuştu^S, Sayfada • Kırsal kesim melodramı TV2'de saat 23 05'te 'Bir Fılm Bir Yonetmen'de "Deprem" adlı fılm gosıerıtecek Turkân Şoray ve Kadır înanır başrollerde 6. Sayfada m Zoro'nun ince ruhlusu TVÎ'te 20.00'de Zoro adlı fılm yayımlanacak. 6. Sayfada • Gençler şaştrdı Bulent Arel, pazar gunu duzenlenen bir konserle anıldı 7. Sayfada • 200. yılında Mozart tstanbul'un ıkı konser salonunda şubat avı suresınce yoğun bir program var Mozart 'ı anma konserı de gelecek ay ıçınde gerçekleşecek. 7. Sayfada • Moskova Baltık'tan asker çekiyor Sovyet Dışişleri Bakanı Baltık konusundakı yumuşama planını Bush 'a sundu 10. Sayfada • Türk-İş 'devrede' Baskanlar Kurulu, yonetımm ertelenen grevler konusunda 'doğrudan devreye gırebıleceğı' yotunda goruş bırlığıne vardı. Ekonomide • Zonguldak ekonomisi Devlet Bakanı Çelebı koordınasyonunda 'Zonguldak'ı kurtarma planı' uygulanıyor Ekonomide • Aziz Nesin'e ozel ödüf Abdı Ipekçı Barış ve Dosıluk Ödulu sonuç/arı Turkıye xe Yunanıstan'da açıklandı 17. Sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU Tunaya Atatürk devnmlerının ınançlı ve dırençlı savunucusu Prof. Dr Tarık Zafer Tunaya, gerıye ışıklı kılometre taşları ve bın- lerce sayfalık ıncelemeler bırakarak aramızdan ayrıldı Tunaya, örnek kışılığı ile yalnızca Istanbul Hukuk Fakul- tesı'ndekı oğrencılerıne değıl, bugufı yaşlan ellılere, altmış- lara merdıven dayamış kuşaklara da yol gostermıştır. (Arkası Sa. 17, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog