Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 Cumhuriyet "İyi Faiz11 Devam! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23866 Kumcusu: Yunus Nadi 1200 TLfADVdah,ı>29 Ocak 1991 Salı SAVAŞTA 13. GUN Saddam Hüseyin: Uçaklann nasıl ve ne zaman kullanılacağı Müslüman komşumuz îran'ın karanna bağh 100 Irak uça gı tran'daCNN SADDAM1A GORÜŞTÜ Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, kendi isteği uzerine Bağdat'ta bilinmeyen bir yerde gerçekleştirilen görüşmede Peter Arnett'e, f Şu ana kadar düşmanın -kullandığı silahlara eşit düzeyde karşılık verdik. Konvansiyonel olmayan silahları kullanma zorunda kalmamak için dua ediyorum' dedi. IRAK UÇAKLARI 'B1LMECESI' İngilizler, İran'ainen Irak uçaklarının sayısının 100'ü aştığını bildirirken Pentagon, bu sayının 80'den fazla olduğunu açıkladı. İngiliz yetkililer Irak uçaklarının Iran'a inişlerinin sığınmaya benzemediğini öne sürdüler. Saddam'ın İran-Irak savaşında da buna benzer bir taktik uyguladığı kaydedildi. ISRAILDEN DOGRUDAN TEHDIT SUPER ZIRVE ERTELENDI İsrail Başbakanı İzak Şamir, Irak lideri Saddam Hüseyin'i ilk kez doğrudan tehdit ederek "Eğer Saddam Hüseyin bize karşı kimyasal saldırıda bulunursa hayatı ve ülkesi çok ciddi tehlikeye girer' dedi. İzak Şamir, İsraü'in bir kimyasal saldırıya vereceği karşılığın 'hazır' olduğunu ifadeetti. 14 Sayfada 11-13 şubat tarihleri arasında Moskova'da yapılması planlanan Bush-Gorbaçov zirvesi ertelendi. ABD Dışişleri Bakanı James Baker ye Sovyet meslekdaşı Alexander Besmertnih'in birlıkte yaptığı açıklamada, ertelemeye Körfez savaşımn neden olduğu ve iki tarafın ortak kararı olduğu belirtildi.14. Sayfada YAZARISAFIRE Ozal, Kürt butunluğu istemiyor Washıngton'da yönetime yakınlığıyla bilinen muhafazakâr yazar William Safire dunku yazısında ABD Dışişleri'nın Özal'a Kurt milliyetçilığıni teşvik etmeme sözu vererek Kürtlen sattığını ıddia etıi. ŞEBNEM ATtVAS NEW YORK — The New York Times gazetesınde Tür- kiye'nın 2 cephe olacağı iddi- asını ılk kez ortaya atan köşe yazan "William Safire" dün- kü yazısında "ABD yonetimi Turkleri Intk'ı vurmaya teşvik etmelidir" dedi. VVashington- da yönetime yakın olduğu bil- dirilen muhafazakâr yazar, dünku yazısında "Türklerin Lrak'a cepheden saldınnaya <Arkası Sa. 17, Su. *'de) ANKARA Libya'ya sert yanıt ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Lıbya lideri Mu- ammer Kaddafi'nın "Korfez savaşındaki tutumu nedeniy- le Turkiw'nin cezalandınlma- sı gerekir" şeklındekı sözleri Ankara'nın sert tepkısıyle karşılandı. Dışışleri Bakanlı- ğı Sözcusü Murat Sungar, "Kaddafi'nin Turk halkını tahrik etmeye yonelik ifadete- ri ciddi bir rahatsızlık konu- su olmuştur" dedi. Sungar, Kaddafi'nin Türk gazetecilere yaptığı açıklama- lann "hayret ve esefle" karşı- landığını bıldırdığı açıklama- sında, "Libya ile UişkHerin olumlu şekilde devamı ve ge- leceği, Libya'nın tutumuna bağh olacaktır" ıfadesine de yer verdı. (Arkası Sa. 14, Sû. S'de) SIVIL SAVUNMA SOLUK KESTÎ CELALBAŞUM6IÇ'ınnotian 3. Sayfada SINIRDA BOMBALI YAŞAM FARUK BİLOİRİCİ- TURAN YILMAZ'ın notian 3. Sayfada KRlTİK BÖLGEYE KORUMA 3. Sayfada ÇÖL FIRTINASINA ÜS DESTEĞİ EDİP EMİL ÖYMEM'in haberi 10. Sayfada TERÖR SESİNÎ YÜKSELTİYOR 10. Sayfada ABD'DE SAAT BAŞI PATRIOT ÜRETİLIYOR 10. Sayfada MİKROPLA YOK ETME YÖNTEMİ 10. Sayfada Washington, Türkiye ve Irak'taki Kürtler için devrede ABD ile Kürt pazarlığıIrak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesi olasıhğını göz önünde tutan Kürt liderleriyle Londra ve Washington'da yapılan temaslarda, 'tam özerk ve federatif bir yapıda genişletilmiş temsil hakkı' güvencesine karşılık bu gruplann 'bağımsızlık için ayaklanmamaları ve Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmamalan' istendi. Çankaya Köşkü'ne yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre Özal, Baker'la yaptığı görüşmelerde Kürt konusunun gündeme gelmesi üzerine "Aşama aşama hareket etmek, Türkiye'de halkın kabul sınırlarım zorlamamak gerek" ifadesini kullanarak bu konuda 'yenileştirmelere gidileceğini' açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Irak ve Türkiye'de ya- şayan Kurtlenn geleceğine ihş- kın politika belirleme çalışma- lannda ABD yönetimının doğ- rudan devrede olduğu öğrenıl- di. Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesi olasıhğını göz önün- de tutan Kurt lıderlenyle Lond- ra ve Washington'da yapılan te- maslarda, 'tam ozerklik ve fe- deratif bir japıda genişletilmiş temsil hakkı' güvencesine kar- şılık bu gruplann 'bağımsızlık için ayaklanmamaları' ıstendı. Ankara ile VVashıngton arasın- daki dıyalogda ıse ABD yöne- tımınin bölgede bağımsız bir Kurt devletıne ızın vermeyeceği- nı ıfade ettıkten sonra Türkiye'- nın Kürt polıtikasında ban de- ğışıklıkler yapması konusunda goruşbırlığı sağlandı. Kurtçe ko- nuşma yasağının kaldınlması karannın bu dıyaloğun sonucu olduğu ve Turk yetkililerinin, (Arkası Sa. 17, Su. 2'de) —n—A JSLVT 'KARAKAFA' TEMKİNLİ SAVAŞIYOR — Irak'a karşı Korfez'de sa- >aşan ABD ve muttefik birliklerin komutanı General Schwarzkopf "Ka- rakafa", askerler arasında "Ayı" lakabı ile anıiıyor. Askerlere arkadaş- çm davrandığı için sevilen "Karakafa", aynca fazla zayiat vermemek için olaganustu temkinli savaşması ile de tanınıyor. General Karakafa'mn Gre- nada operasyonu sırasında bu temkinli taktikleri yuzunden birçok askerî harekâtta geç kaldıgı da biliniyor. Karakafa, şimdi Saddam'ın "deliğe girmis" guçlerini sabıria bekliyor. (Fotoğraf: Stern) YINE ORTAK TAVIR: BARIŞ Muhalefet kararhİnönü dün Demirel'i telefonla arayarak kendisine "Basında ve bazı yakıştırmalarda 'Körfez ve Körfez savaşı hakkında Sayın Demirel ve Inönü'nün söyledikleri arasında fark var' deniliyor. Ben böyle bir şey olmadığı kanaatindeyim" dedi. DYP lideri Demirel'in İnönü'ye verdiği yanıtta "ANAP çıkarıyor bunları. Böyle bir şey yok. Söylediklerimizi söylemeye devam edeceğiz" dediği bildirildi. Demirel Cumhuriyet'in sorularını da yanıtlarken "Biz hukümetin yanmda filan değiliz, biz Türkiye'nin yanındayız" diye k o n u ş t u . ALİ DOĞAN'ın haberi 5. Sayfada TOPLAM PERSONEL10 BİN OLDU ABD piyadesi încirlik'teÜsteki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre savaştan önce yalnızca ABD Hava Kuvvetleri personeli ve askerinin bulunduğu İncirlik'e son bir hafta içinde ABD Deniz Kuvvetleri (NAVY) ve ABD Kara Kuvvetleri'nden (US Army) personel ve askerler degeldi. 14 Sayfada Savaş zaııılan bombanfamana hazır Hazjne veDFFnin, KTFlerin agğını kapatmak içinfiyat artışı öngören mporu, hükümete ve Cumhurbaşkanı ÖzpTa sunuld ELEKTRİK TEK'in borçları 17.5 trilyon lira. Elektrik satış fıyatı reel olarak arttırılmah. Tarife sistemi gözden geçirilerek gerçekçi baza oturtulmalı. ŞEKER 1990'da şekerin kilosunda 547 lira zarar edildi. Şekerin şu anki maliyetinin karşılanması için en az yüzde 13 zam yapılması gerekir. DEMİR-ÇELİK KÂĞIT TEKEL TCDD-THY Ucuz ithalat nedeniyle demir-çelik satışları zararma yapıldı. Açığı kapamak için zam zorunlu.90 yılında işletme, ürünlerini zararma sattı. Yurda dampingli giren ithal kâğıt karşısında SEKA, maliyetleri karşılayacak fıyat ayarlamalan yapamadı. İthalatta fon arttırılmah. Kurumun borçları büyük boyutlara vardı. Tekel urünlerine yuksek oranh zam kaçmıhnaz. Finansman maliyetleri çok yüksek.kurum darboğa2da. Gerek THY'nin, gerekse demiryollarının zaranmn büyük boyutlara çıkmasını engellemek için taşıma ücretleri arttırılmah. Ekonomide OLAYLARBN ARDINDAKI GERCEK Cengâverin Medyası Savaşla ekonomı ılışkılerı de- ğişık zamanlarda ve mekânlar- da çeşıtlı göruntuler sergıleyebı- lir. Sılah üretımını uluslararası pazarda başdondurucu kârlara dönüşturebUen dev endustrı guçlennın durumu ayrıca değer- lendırılmehdır. Turkıye ve ben- zerıtilkelerdeısefaluranm top- lam hanesınde olumsuzlukların bırıkmesı doğat karşılanmalıdır. Ortadoğu'da patlayan savaşm ulkemızdekı etkılen pıyasada hemen saptanmıştır Ilk gunle- nn görûntusu şudur Halk, pa- rasını bankadan çekmek, duk- kânlardakı matları kapışmak ıçın yarışa çıkmıştır Borç ode- yenlerin azlığı ve alacaklannı tahsıl etmekte yetersız kalanla- rın çoktuğu, pıyasayı kılıtlemış- tır. Yaklaşık 5.5 trilyon tutarında paranın pıyasaya surulmesıne karşın faiz oranlarında yuksel- me yonelımı göruluyor. Herkes kendısmı guvence al- tına alarak bekleme eğilınnne gırmıştır ve herkes bırbırme "ISereye gidiyoruz, savasa katı- lacak mtyız? Katütrsak ne ola- cak?" dıye soruyor. Kımılerı de "Savaşm zaten içindeyiz" yanı- tını veriyor. Kımse "savaş psiko- z«"nun dışında kalamıyor An- kara'dakı teknokratlar "Korfez * • * l irkatı Sa 17. Su. l'de) • Turistik gösteri TVyte saat 20.00'de yönetmenhğını Ronland'ın yaptığı "Roma'nın Yedı Tepesı" yayımlamyor 6. Sayfada • Denetimden 10 parçası geçenler TV'de bugun ıkı ayrı Turk pop muzığı programı var. Yent Turku 'Grafık'te, Mozaık 'Yarım Elma'da. 6. Sayfada • Çağdaş sanatta geniş yelpaze Tem Sanat Galerısı'nın sahıbı Besı Cecan, sanatın yaşamın bir parçası olmasına katkıda buiunmayı amaçladıklannı soyluyor. 7. Sayfada Q Savaş kadar guncel bir sorun Dostlar Tıyatrosu'nda Jaroslav Hasek, Şehır Tıyatroları'nda Vaclav Havel 7. Sayfada • Reklamcılardan çağrı Reklam ajansları ışadamlarma savaş şokunu atlatıp bir an once ışe ve reklam kampanyalanna yenıden başlamaları çağrısı yapıyor. Ekonomide • Zoraki işbaşı Grevdekı 110 bın ısçı, pasıf dırenışler, yemek boykolları, protesto eylemlerı duzenleyerek, işbaşı yaptı Ekonomide • Yolcu uçakları yerde Ocak ayınm ıkmcı yarısında butun dunyada ortalama volcu sayısı yuzde 10-40 duştu. Ekonomide • Kadınlara kota Azerbaycan Parlamenıosu Başkanı, sıyasette kadınlara kota aynlmasından yana Arka Sayfada • Yeni sınav dönemi Istanbul özeı Okullar Sınav Yurutme Kurulu, okul - kurs - özel oğretmen arasında koşuşmayı önlemek ıçın onenler paketı hazırladı. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Sivil Sıkıyönetim Ankara valılığı'nın Mülkıyelıler Bırlığı'nce duzenlenen "Barış Paneli"n\ yasaklaması, ıçıne gırdığımız "sivil sıkıyönetim" surecının en onemlı olaylarından bırısıdır. Once grevler ertelenıyor, ıkı gun sonra da Inönu, Demi- rel ve Erbakan'ın katılacakları toplantı yasaklanıyor Gerekçe aynı (Arkau Sa. 17, Su. 7'ıle)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog