Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 28 OCAK 199 TVl 24 saat yayınına devam edecek. Yayın akışı içinde her saat başında haber bülteni yayımlanacak. 07.05 Gün Başhyor 09.05 Snsam Sokağı 09.35 Kadın Saati 10.10 Arkası Yann: Kalbin Sesi 10.32 Görüntü ve Müzik 10.40 Tatil Ekranı 15.05 Çocuk Kuşağı 17.05 Haberler 17.20 Arkası Yann: Hayat Agacı 18.00 Anadolu'dan Görüniim 18.30 A Stüdyosundan 19.20 YerB Dizi: Uğuriugiller 20.00 Haberier ve Hava Durumu 20.30 Reklamlar 20.40 Spor 21.00 Stİİdyo A: Ayda Bir (Aynntüı bflgi yandaki sotuntorda) 22.00 Bir Solist; Ali Demiriıan 22.15 TV'de Türk Sineması: tki Zarf, Bir Hayat (Bugun kosesinde) 23.45 Görüntü ve Müzik 24.00 Haberler 00.10 Dizi: Bütün Nehirler Akar (Dizinin 6, 7 ve 8. bolurnleri ekrana gelecek) 03.10 Sinema: Kımnzüı Kadın 05.05 Erzunım Radyosu Beraber ve Solo Şarkılar 05.25 Açıköğretim 10.43 Açiliş-Açiköğretim l.TemeJ Hukuk: Hısımlık ve Ikametgâh - Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK. 1. tş Idaresıne Giris: Işletmede Maliyet - Doç.Dr. Sinan Bozok - I. Genel Matematik: Türev AJma Kur. Doç.Dr. Meiunet Üreyen - 4. Iküsadi Kalkuıma: Iktisadi Kalkınmarla Nofıu ve lstihdam - Prof.Dr. Y. Büyükersen. ÜÂS Kapanış 18.00 Açılış 18.10 Arkası Yann: Yalan Rüzgan Evan, Faren'le konusmak içın Richards'lann evine geiir. Î9İÖ3 Haberler 19.20 Spor Panorama 20.10 DİZİ: Erkekler Paul'ün bir kadın dergisinde yazd* makalesi kısaltılarak yayımlanınca anlatmak istediği çok yanbs anlasılır ve kadın dergısinin yazarı ile arasında bir makafc savaşı bajlar. 21.00 Gunlerle Gelen 21.30 TRT Koroları 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 Fonım 23.30 Gece Konseri 00.20 Kapanış 19.59 Açılış-Belgesel: Programın bu bolümünde acı ve agYının beynimiz tarafından algılanması yarunda vücudumuzun bu ajnlara karşı nasıl tepki gösterdiği ve aaya karşı dayanıkklık konusundakı metotlar inceleniyor. 20.30 Video Muzik-Türkiye 21.20 Dizi Film 22.10 Opera: Don Giovanni (Aynntılı bilgi yandaki ıfltunlarda) 00.05 Kapanış 18.18 Açıuş-Yabancı Dil Dersi 19.00 Arkası Yann: Hayat Agacı 19.45 Müzik: Klipler ,_ 20.00 Açıköğretim 22.10 Dizi: Kiiçük Cimnasükçi 22.35 Belgesel: Perspektİf Teknolojinin yeni buluşlar üzerine etkis: ve yeni yapılan ameliyat araç ve gereçlerinin bastalar Ozerinde uygulanması. 23.00 Start 23.30 Kapanış 18.58 Açılıs-Haberler 19.20 Susam Sokağl Okul öncesi çocuklara yönelik eğlendirici ve eğitici program. 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşahm 20.15 Kadın Saati: Ah Şu Komşulanmız Yeni evii bir ailenin komşulamia araiannda geçen olaylar dramatize ediliyor. Oyuncular: Pekcan Kosar, Üstün Asutay, Zihni Göktay, Leman Çıdamlı, Gülen Karaman. Tayfun Çoragan, Güzin Çoragan 20.40 Dizi: Küçük Hanım 21.15 Bir Solist 21.35 Halk Hikâyeleri 22.00 Haberier 22.35 Eglence: Stfidyo Berlin 23.35 Dizi: Beybaba 00.30 Dizi: Eski Dunya Kültürü 01.15 Kapanış Star 1 yayını 24 saat devam edecek. Yayın akışı sırasında 13.00'den sonra her saat başında haber bülteni yer alacak. 08.00 Çizgi r*Um:Küçük Büyiicüler 08.30 Moda Magazin 09.00 Dizi: Joe Wilson 10.00 Dizi: Günahlar 11.00 Dizi: Dullar Çetesi 11.55 Starl Haber/CNN 12.30 Pembe Dizi: Komşular 13.05 Pembe Dizi: Cimri 14.05 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.05 Pembe Dizi: Bütün Çocnklanm 16.05 Pembe Dizi: Santa Barbara 17.05 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.30 Çizgi Film: Süperler 18.05 Komedi Dizisi: Charles tş Başında 19.05 Komedi Dizisi: Muhteşem tkili 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kim? 20.35 Duygu Asena ve Konuklan 22.05 Dizi: Adalet Savasçısı 22.45 Polisıye Dizi: Cinayet Dosyası 23.50 Sinema: 36 Saat 01.50 CNN Haber 02.00 Sinema 03.30 Sinema 05.00 Muzik ve CNN Haber AÇIKÖĞRETİM'DE YARCV (TVl 05.30) Ikınci sınıflara Muhasebe Uygulamalan, (Şirkeı TOrleri ve Muhasebesi), Iktisadi Anaiiz (Koleküf Şirketierde Kuruluş Işlemlerinin ve Sermaye Değijimkrinin Muhâsebelestirilmesi) tş Idare (Işletmc PolitikaJan) konuları işlenıyor. ABD basını, CNN'e, SNN(Saddam News Network) adını taktı CNNdünyabasınının hedefîSavaş nedeniyle televizyonlarda yayımlanan programlan tartışmak üzere toplanan Fransız Audiovisuel Yüksek Konseyi de kimi Fransız kanallarını sahtekârlıkJa suçladı, Irak görüntülerinin aslında arşiv ve Güney Lübnan'da çekilen görüntüler olduğunu bildirdi. Önceleri 'Pentagon'un sesi' olarak suçlanan Amerikan haber kanah CNN, şimdilerde ise 'Saddam'm sesi' suçlamasıyla karşı karşıya. Başta Pentagon, ABD ve Avrupa basını da bu suçlamaya katılıyor. CNN'e (Cable News Netvvork), SNN (Saddam Nevvs Netvvork) yakıştırması yapıhyor. TV Servisi — Körfez savaşının başla- dığı günlerde beyaz ekranın "gözde" is- tasyonu olan CNN artık hem medya çev- relerinde hem de ABD resmi çevrelerin- de eleştirilere hedef oluyor. Savaşın başlaması ile birlikte mütte- fikler cephesinde gelişen "medya-asker" çatışması şu günlerde de devam ediyor. Mflttefîk uçaklann Bağdat'ı bombala- masını ilk veren CNN ise hen> medyala- nn hem de Pentagon'un eleştirilerine he- def oiuyor. önceleri "Pentagon'un sesi" olarak özellikle yazılı basın tarafından sert eleştirilere hedef olan CNN şimdi de Pentagon tarafından "Irak'ın lehine bügi veren TV" olarak suçlaruyor. Batı'daki basın çevreleri, CNN'in önceleri ABD ta- rafından kullanıldığını, Bağdat'ta bulu- nan tek "iletişim aracı" olmasının da bundan kaynaklandığını öne sürüyorlar- dı. Hatta ABD'nin etkin gazetelerinden Boston Glob'da son çıkan makalelerden birinde CNN muhabiri Peter Arnett için "Her sabah kaldığı otelin tepesine çıkı- yor. Parabolik antenini yerleştiriyor. Ve kendisine görmesine izin verildiği ölçii- de çevreyi anlatıyor" yorumunu yaptı. Iraklı yetkililer tarafından CNN mu- habirine gezdirilen ve silt fabrikası ola- rak açıklanan fabrikanm görilntüleri bu kanal ile Pentagon'un arasının açılma- sma neden oldu. Pentagon bu fabrika- nm kimyasal silah fabrikası olduğunu vurgularken CNN'in Bağdaftan gelen tüm görüntülerinin Irak propagandası olduğunu acıkladı. Bu haber ve Penta- gon yorumundan sonra CNN'in ABD basınında adı "Saddanı .NeHS Network (Saddam Haber Şebekesi) oidu. öte yandan TV'lerin haber kaynaklan ve göriintûlerindeki "yanlış bilgiler" de Batı'da tartışmalara yol açıyor. Bu ne- denie Fransız Audiovisuel Yüksek Kon- seyi TF1, A2, FR3, La Cinq, M6 ve RFO yetkilileri ile gecen gün bir toplantı ya- parak Körfez savaşı ile ilgili kullanılan görüntüleri taröşu. Toplantıda TVde ya- yımlanan "yanlış göıüntüler" gündeme geldi. Buna göre 18 ocakta Fransız TV'lerinde Tunus'ta gösteri yapanlan ve- ren görüntülerin ashnda Güney Lüb- nan'da daha önce yapılmış bir toplantı- ya ait olduğu saptani. Daha önce de La Cinq kanalında yer alan Bağdat'ın gö- rüntüleri olarak verilen resimlerin Paris1 te çekildiği ortaya çıkmışü. Pentagon'un bombaladığını CNN akladı EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Dünyanın en iyi radyo ve televizyon yayınını izlediklerine ina- nan Ingilizler, Körfez savaşının ilk haf- tasında ortaJama 28 saat 26 dakika te- levizyon seyrettiler. Bu normal ortala- madan 4 saat daha fazla 'Yayın tzleme Araştırma Kurumu' tarafından yapılan saptamaya göre BBC televizyonunun bi- rinci kanalı, haber alma konusunda en güveniür kaynak olarak gönildü. İS ocak günü Birleşmiş Milletler'in Irak'a tanıdığı süre sona ererken saat 21.00'deki ana haber bültenini 13 mil- yona yakın kişi iziedi. Sabah 06.30-09.00 arasında yine BBC-1 tarafından yayım- lanan 'Sabah TelevizyonıT nun izleyici miktarı yüzde 80 arttı. Savaşa iJişkin haber, yorum ve bilgi aktarmak amacıyla hem BBC hem Ba- ğımsu Ticari Televizyon ITV, normal yayınlarına hâlâ dönmedi. Ancak sava- şın ilk günlerindeki aralıksız haber ya- yını sırasında dahi her iki kanalda 'ol- mazsa olmaz' bazı televizyon dizilerine dokunulmadı. Haftada 4 gün yayımla- nan ve her yayını 18.5 milyon kişi tara- fından izlenen Ingiliz dizisi 'Coronati- on Street', 17.5 milyon kişinin haftada 5 gün, günde iki kez izlediği Avustralya dizisi 'Neighbours' (Komsular) gibi programlar aksatılmadı. Ancak televiz- yon kurumlan, iptal edilen programlar için kendilerine halktan çok şikâyet te- lefonu geldiğini açıkladılar. Örneğin BBC'ye geçen perşembe gününe kadar 4 bin telefon gelmiş. Amerikan 'Cable News Nefwork' (CNN) televizyonu, savaşın başından be- ri hızlı ve sürekli yayını ile beğeni kazan- dıysa da Bağdat'ta kalmayı başaran tek yayın kuruluşu olduğu günlerde, Ingiliz yazılı ve sözlü basınının bazı sözcülen tarafından 'gösterişci' ya da 'yanlı' dî- ye nitelendi. BBC muhabirleri Irak'tan çıkartıhnca, yayınlarında mecburen CNN'e ağırlık vermek zorunda kaldı. Radyo ve televizyonda her zaman gecerli olan 'haberin bağımsız kaynaklar tara- fından da denetimini sağlama' ilkesi, BBC yayınlannda bir süre için geçerli ol- madı. Buna rağmen BBC her zaman için CNN'i 'kaynaklardan sadece biri' oîa- rak değeriendirdi. Yazılı basın da aynı şekilde, CNN'e tek kaynak olarak bel bağlamamaya, alıntı yapmamaya özen gösterdi. Ingiliz yazılı ve sözlü basının- da CNN'in hızlılığı ve teknik olanakla- rı beğeni topluyorsa da bazı temel nok- talarda elestiriler de yöneltiliyor: "CNN, anında ham, yani işlenmemiş haber de- mek. Analizi yok. Haberin doğnıluğu, geçerliliği, güveniriiliği belirsiz. Birçok kez Saddam Hüseyin'in mikrofonu gi- bi çalışlı. Spikerier, muhabirler haberin parçası oluyorlar, dışından bakamıyor- lar. Spikerier açıkça panige kapılabili- yor. Bunda bir sakınca gormüyorlar. Bu nedenle izleyici, neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendi karar vermek zorunda. O>sa İngiliz stilinde muhabir, haberin parçası değildir, aktarandır." BBC-TV 2. kanalında haftada beş ge- ce 22.30'da yayına giren haber analiz programı 'Newsnight'ın deneyimli ve yaslı muhabiri Charles Wbeeier, CNN'in tutumunu konu edinerek "Bir haber ku- nımunun elinde bu kadar güçiü bir te- levizyon sistemi varsa, bunu kullanan ve dünyaya haber yayanların sakin olma- lan gerekir, çiinkii çok giiçiü bir iletişim şebekesinin ortasındadıriar. Aksi halde pek çok şey, dedikodu ya da soylenti şeklinde bir anda dünyada dolaşır ki bu çok tehlikeli bir şey" dedi. \Vheeler, Tel- Aviv'e Irak tarafından yapılan saldırı- nın niteliği ve niceliği hakkında bilgi edi- nilmeden ve kapalı bir stüdyoda spike- rin gaz maskesi takarken arka planda di- ğer görevlilerin normal çalışmalannı sür- dürmeleri, dikkatten kaçmış değil. CNN'in, Bağdat'ta tek yayın kurumu olarak kaldığı sırada muhabir Peter Ar- nctt'in Irak'a ait bir süttozu fabrikası- na yönelik müttefik saldırısını aktanş bi- çimi de eleştirildi. Arnett, müttefik kuv- vetlerin fabrikaya yanhşlıkia saldırmış olabileceklerini ima ediyordu. Bunu ya- nıtlayan Amerikalı sözcü, ellerindeki uy- du fotoğraflanndan, buranın kimyasal silah üretiminde kullanıldığını saptadık- larıru açıklıyordu. Arnett'in daha son- raki yayında da "Fabrika bana çok ma- sum gözüktü " demesi, CNN'in Bağdat'- tan yayın yapan tek kurum olarak Sad- dam Hüseyin'in sansürü gereğince, yanlı ve belki de hatalı ya>m yapmaya başla- dığı iddiasını gündeme getirdi. Savaş haberleri yayını konusunda 'Sunday Times'daki bir değerlendirme- de ise hangi televizyon kurumu olursa olsun, izleyicinin, anlamı, önemi ve içe- riği tam anlaşılmayan haber seline bo- ğulduğu, ardı ardına bir sürü ifadenin 'haber' ya da 'bilgi' diye verilerek kısa sürede izleyicinin 'artık hiçbir şeye dik- kat edemez hale' getirildiği kaydedilerek şöyle dendi: "Kara savaşı başladığı za- man sadece duygulanmız degil, duyula- rımız da körelmiş olacak." TVl STÜPYO A AYDA BİR 21.00 Körfezh entelektüel bakış TV Servisi — Körfez savaşı TV'lerde "güncel haberler" ile sıcak takibe alınırken diğer ta- raftan yavaş >"avaş "yorum programlan da" ekrana gele- meye başladı. Batı'da olduğu gibi TRT de bu konuda hare- kete geçti. Haber-program "Ayda Bir" savaşı sosyal ve psi- kolojik yönleriyle ele alacak. "Ayda Blr" bu boyutu ile sava- şa "enleleMüe!" bir yorum ge- tirecek. Körfez savaşı TV'lere daha çok "askeri ve stratejik" boyut- ları ile gelirken yavaş yavaş "sosjolojik" yorumlar da yapıl- maya başlanıyor. Bunlardan biri deNurzen Amuran'ınhazırladı- ğı haber-program "Ayda Bir"de ekranlara geliyor. Programda birçok bilim ada- mı çeşitli soru başlıklarında Körfez savaşı ve Saddam Hü- seyin'i inceleyecek. Program bütünü şu mesajı veriyon "Bu- giinkü savaşın sebepleri orta- dan kaikmadıkça savaşlar de- vam edecek." Doç. Dr. Metin Inceoğlu, Doç. Dr. Levent Çoker, Prof. Ergun özbudun, Prof. Metin Heper'in katıidıklan program- da ele alınacak sorular şöyle sı- ralanıyor: "Saddam, Hitler ve Mussolini'nin devamı mı?", "Çogulcu deraokrasilerde sa- vaş eğilimi var mı?" "Dikta- törlerle demokratlar arasında savaş eğilim farklan", "Orta- dogu'da demokratik ortam sağlanabüir mi?". Programda aynca kitle ile- tişim araçları acısından da sa- vaş ele ahnarak medyanın CNN'e nasıl "esir düştügü" anlatılacak. TV3 OPERA: DON GİOVANNİ 22.10 NEŞELİ DRAM — Opera kuşağında 1991 yılının Mozart Vilı olması nedeniyle yayımfauıan openbrdan uçuncusu olan 'Don Giovaani' ekrana geliyor. Oyun İslanbul Devlel Opera ve Balesi'nde (fo(ograf) sergilenmişti. Festival çekimiyle Don Giovanni Don Giovanni / Müzik: VVolfgang Amadeus Mozart / Libretto: Lorenzo Da Ponte / Orkestra Şefi: Arnold Oestman Drottningholm Orkestra ve Korosu / Oyuncular: Haakan Hagegaard, Bengt Fundgren, Helena Doose, Goesta VVİnbergh, Erik Saaden, Anita Solah, Birgit Nordin, Ford MaJstrooem / Sunucu: Necla Erol / Süresi: 115 dakika. TV Servisi - '1991 Mozart YüV nedeniy- le ünlü bestecinin bu hafta da "Don Giovanni" operası yayımlanıyor. Wolfgang Amadeus Mozart'ın I787'de Lorenzo Da Ponte'nin ttalyanca Iibrettosu üzerine bes- telediği "neşeli dram" türündeki iki perde- lik eğlenceü operası "Don Giovanni" ilk kez 1787'de Prag'da bestecinin kendi yönetimin- de çalındı. Sonra Paris'te sahnelendi. Tür- kiye*deki ilk gösterimi ise 1956'da Ankara Devlet Operası'nda gerçekleştirildi. Konusunu Ispanya'nm çapkınlıklarıyla ünlü yakışıkh efsane kahramanı Don Juan- ın seriivenlerinden alan ve yorumuyla lirik tiyatronun en yüce örneklerinden bırini or- taya koyan "Don Giovanni" bu kez Drott- ningholm Festivali'nde sahnelenen versiyo- nundan alındı. Orkestra şefliğini Arnold Oestman'ın yaptığı operada Don Giovan- ni'yi Haakan Hagegaard, kızı Donna An- na'yı Helena Doose oynadı. Sevil kenti ko- mutanı Don Pedro'da Bengt Fundgren, Donna Anna'nın nişanlısı Don Ottavio'da Goesta VVİnbergh, Don Giovanni'nin eski sevgilisi Donna Elvira'da Birgit Nordin'i iz- Ieyeceğiz. Ispanyol oyun yazarı Tirso De Molina- nın yazdığı "El Eurlador De Sevilla- Sevfllalı Kadın Avası" adlı trajedisinin kah- ramanı olan Don Juan, Mozart'ın komik, trajik ve doğa üstü öğelerin iç ice girdiği ya- pıtında her şeye sahip olmak hırsıyla yanıp tutuşan, ölümün karşısında bile hakkını el- de etmeye çaüşan bir romantik kahraman haline sokulmuştur. "Don Giovanni" ba- zen dokunaklı, bazen de güldürücü ya da güzel ve etkili aşk sahneleriyle süslenerek inceliği, kıvraklığı ve güçlü duygulannın coşku verici anlaiımıyla gunümüze dek ulaşmış ender operalardan biridir ve dün- yanuı her yerinde beğeniyle izlenmektedir. "Don Giovanni"de olaylar 18. yy'da îspanya'nın Sevil yöresinde geçmektedir. Çapkınlıklarıyla ünlü Don Giovanni eski sevgilisi Donna Elvira'yı terk etmiş, Sevil komutanı Don Pedro'nun güzel kızı Don- na Anna'yı baştan çıkarmaya çalışmakta- dır. O sırada bir düelloda Don Pedro kılıç- la öldürülür. Donna Anna ile nişanlısı Don Ottavio komutanın öcünü almak için ant içerler. RADYOLAR RADYO 1 04.55 ,-Vılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Tûrkuler geçıdi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaian. 06.00 Yurttan haberler ve de- ni2 hava raporu. 06.15 Gunaydın. 97.00 Haber- ler. 07.05 Her jey bizler için. 6730 Haberier. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istek- leriniz seçtiklerinüz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Günü ya$arken. 1255 Reklamlar ve radyo pıogramian. 13.00 Habcr- ler. 13.15 Türk halk çalgı/anndan ezgiler. 13 J0 Bölgesel yayın ve reklamlar. 17.00 Haberler. İ1JDS tş ve işçi dOnyası. 17J0 Hafif müak. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftanm çocuk farkısı 18.00 Haberler. I8JB Hayatın içinden. 18^5 Bol- gesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Türkçe sozlu hafif müzik. 20.00 İyi uykular ço- cuklar. 20.10 Çocuk koroları. 20.25 Şarkılar. 20^*5 Türküler. 21.00 Haberler. 21.05 Solistler geçidi (TSM). 21.30 Beraber ve solo tûrkuler. 22JM Yorumculannuz. 22J0 Beraber ve solo şar- kılar. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (2). 0OJ5 Günün haberkrinden özetler. 01.00 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 2 07.00 Açılıs, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Tûrkuler ve oyun havaian. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Tarihte bu hafta. 09.35 Çeşitli müzik. 10.00 Cönklerden gunümüze halk şairlerimiz. 10.20 Zaman ve demokrasi.10.40 Türkçe sözlü hafif müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Sazlarla Turk sanaî muziğı. 11J0 Türküler. 11J5 Hafîf müzik. 11.45 Misak-ı MiHi'nin kabulü özel programı. 12.00 Solistler geçidi. I2J0 Tûrkuler ve oyun havaian. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13J0 Merhaba dünya. 13.45 Şarkıiar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15*0 Haberler. 15.05 Bu toprağın sesi. 15.30 Sazlarla Turk sanat müzi- ği. 15.40 Ariası yann. 16.00 Solistler geçidi (TSM). I6J0 Hafif muzik. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğundan şarkılar. I7J0 Kadın- lar topluluğundan tûrkuler. 18.00 Bayatiaraban faslı. 18J0 Hikiyecilerirnız ve hikâyeleri. 19.00 Haberler. 19J0 Soüsüerden birer şarlü. 20.00 Ya- bancı dil dersi. 21.00 .Açıköğretim. 21.40 Hafif müzik. 22.00 Solistler geçidi (TSM). 22.30 Türk- üler. 22.45 Bir roman / Bir hikâye. 23.00 Haber- ler. 23.15 Iki solistten şarkılar. 23.40 Hafif mü- zik. 23.55 1791'den 1991'e Wolfgang Amadeus Mozart. 00.55 Gunun haberlerıoden özetler. 00.58 Program ve kaparuj. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Güne baslarken. 08.00 Sabah için muzik 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Muzıkli dakikaJar. 11.00 Öğleye doğ- ru. I2JM Haberler. 12.15 Mıkrofondan size. 13i» Gunun konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Dünyanın dört bucağından. 15.00 Çağdaş muzik. 15.45 Ölumunun 200. yılında Mozart. 16J0 Caz us- talan. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Te- mpo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdaş Türk sanat müziği. 20.00 Pop stüdyosu. 21.00 Muziğe öv- gu. 22.00 Haberler. 22.15 Gökkuşağı. 23.00 Ope- ra saati. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Gunun ha- berlerinden özetler (Türkçe). 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havaları. 07.30 So- listler geçidi (TSM). 08.00 Türküler. 08.15 Şar- kılar. 08J0 Türkulerden bir demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09.30 Tûrkuler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo türkuler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSMı. 13.30 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şaıkılar. 14J0 Türküler. 14^5 TSM Gençlik Ko- rosu, THM Gençlik Korosu. 15.00 Sızın için seç- tiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havaian. 1630 tstekleriniz armağanlarımız (TSM) (THM). 17.00 Haberler. 17.05 Türküler geçidi. 17.30 Fasıl. 18.00 Türk halk muzigi din- leyici istekleri. 18J0 Solistler geçidi. ISSS Prog- ram ve kapanış. POLİS İSTANBUL 5« v,,ş e Program. 08.00 Gune Başlarlen. 08.45 Sabahtn Konuklan. 09.15 Setilen Melodıler 10.00 Ha- yatın lcinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 İşte Saz İşte Soz. Solist: Sadık Altınmeşe. 11J0 Bir Solist Kenny Rogers. 12.00 Istekler. 13.00 Türkçe Sozlu Hafif Muzik. Solıst: Nıl Burak. 13.15 Oğ- leden Sonra Haftadan Hafta>a. 14.15 Bir Top- luluk: The Tıme. 14.4S Bir Sanatçıyla Beraber Solist: Gurcan Erdaş. 15.15 Emel Sayın'dan Şar- kılar. I5J0 Kayıp Haberleri. 15.35 türkçe Soz- lu Harif Muzik. 16.00 Hafif Batı Muzıği Dinleyici Programı. 17.00 Muzik Dağarcığı. 17J0 Gün Biterken 18.15 Muzik Denince. 19.00 Prog- ram ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE06.58 Açılış ve Prog- ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstruman- tal Muzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08J0 Yol Durıımu. 08.35 fşte Saz Işıe Soz. Solist: Sadık Altınmeşe. 09.00 Solistler Geçidi. 09.30 Yol Du- rumu. 09.35 Suna Batıgun Konakçı'dan Şarkı- lar. 10.00 Havatın İçinden 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Gurcan Erdaş. 11.25 Sedef Çar- dak ve Celal Özer'den Tûrkuler. 11.45 Kayıp Ha- berleri. 11.50 Sızin Seetıkleriniz. 12.55 Türkçe Sozlu Hafif Mu/ik. Solist. Gulistan Okan. 13.15 ÖŞleden Sonra 14.15 Tûrkuler geçidi. 14.45 \o\ Durıımu. 14.50 Yaşar Özel'den Şarkılar. 15.10 Muzik Dunyası 16.10 Kayıp Haberleri 16.15 Muzik Dağarcığı. 16.45 Belkıs Akkale'den Turk- uler. 17.05 Türkçe Sözlu Hafif Muzik. I7J5 Gün Bııcrkcn 18.00 Program ve Kapanış. Silifke'de çanak anten • StLİFKE (AA) — İçel'in Silifke ilçesinde jılbaşından bu yana faaüyet gösteren çanak anten güçlendirilerek iki kanahn daha izlenmesi saglandı. Silifke Belediye Başkanı Feyyaz Bilgen, yalnızca Star l'in izienmesine olanak sağlayan çanak anteni güçlendirdiklerini ve bundan bûyle Süper Kanal ve Fransız TV 5'in de izlenebı'Iecegini söyledi. Cezaevi mevkiinde kurulan çanak anten için bugüne kadar yaklaşık 160 milyon lira harcandığuu kaydeden Bilgen, 40 milyon liralık bir harcamayla birkaç kanalın daha izlenmesi için çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Ramazan'a hazırlık • ANKARA (AA) — TRT, ramazan hazırlıklanna başladı. Bu yıl, ramazan programlannda, yurtdışında yaşayan Türkler için özel bölümler yer alacak. Din, Ahlak ve Moral Yaymlan Müdürü Asaf Demirbaş'ın verdiği bilgiye göre bu yıl sahur özel programlanna halkın da katıbmı sağlanacak. Demirbaş, "Programlanmıza, değişik illerden hafızlar katılacaklar. Sahur programlanmızda da ramazana özgü bölgesel yemekler ve ramazan eğlencelerini tanıtacağız. İzleyici programda, kendi yöresinden tanınmış kişileri bulacak" şeklinde konuştu. 'Yüzyılımızııı Türk Resmi' • ANKARA (Mak Ajaas) — 20. yüzyıl resim sanatını değişik akımlarıyla, değişik sanatçılanyla ele alan 7 bölümlük belgesel program, "Yüzyılımızın Türk Resmi"nin çekimleri tamamlandı. Hem eski hem genç kuşağın ele alındığj belgeselde amaç, Türkiye'de yer alan bütün ressamlan tanıtmak değil, akımlan anlatmak. özgün müziğini Yeni Türkü'nün hazırladığı belgeselin damşmanlan Prof. Turan Erol, Prof. Adnan Turani, Prof. Adnan Çoker. Sunuşları Önder Şenyapıh yapıyor. Belgeselde, araiannda ^ ! Adnan Çoker, Mehmrt*"- Güleryüz, Mustafa Ayaz gibi ressamlann bulunduğu 30-35 sanatçı, günlük yaşamlarıyla, atelye çalışmalan ve resimleriyle ekrana gelecekler. Her bölümün süresi 40 dakika. Naklen yayın araçları • ANKARA (Mak Ajansı) — TRT, bu yıl radyoya 5, TV'ye de 8 röportaj tipi naklen yayın aracı alacak. Naklen yayınları araçlan için 10 milyar, TV naklen yayınları için de 6.5 milyar lirahk ödenek ayrıünış bulunuyor. Aynca stüdyo dışında gerçekleştirilecek konser, yarjşma, gösteri vb. programlann yayını için bedeli 2 milyar olan, bir adet 'konser naklen yayın aracı' satın alınacak. Yatınmlar özkaynaklardan finanse edilecek, dış para olarak harcanacak. 'îyiler ve Kötüler' • ANKARA (Mak Ajans) — Aile bağlan ve toplumdaki yardımlaşma duygulannın güçlendirilmesi amacıyla 'lyiler ve Kötüler* adını taşıyan bir dizi haarlandı. Ankara TVsi Eğitim Kültür Programlan Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'lyiler ve Kötüler'in yapım, yönetûni Tarık Alpagufa ait. Senaryosunu ise Mesut Berk yazdı. 4 bölttralük dizi TVl ve TV5'te (TRT-INT) ekrana gelecek. BUGÜN • TV'de Türk Sineması TV1 22.15 Bugün tiyatrodan gelme genç yönetmen Yıldınm Yanılmaz'ın 1988'de yaptığı ve başrollerini Tank Tarcan ve Funda Ersin'in oynadığı Heykel adlı film gösterilecekti, ancak TRT son zamanlarda sıklaştırdığı film değiştirme alışkanlığını buna da uyguladı. Heykel fiüni çıkanlarak yerine, yine genç yönetmenlerden Eser Zorlu'nun 1988'de çektiği "tki Zarf Bir Hayat" adh filmini koydu. Senaryosunu yönetmenin eşi Yasemin Zorlu'nun yazdığı, Salih Dikişçi'nin göruntülediği, Hakan Film yapımı filmde üçlü bir aşk öyküsü işleniyor. Fitaıin başlıca rollerini Melike Zobu, Engin Koç ve Murat Soydan paylaşıyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog