Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 %12 Cumhuriyel "lyî Faiz 11 Devam! PAAU1KBANK iyi , banka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23864 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL Ocak 1991 Pazar SAVAŞTA 11.GUN Körfez'tle petrol clelışeri TARIHIN EN BUYUK OENİZ KİRLİLİĞİ Irak'ın Basra Körfezi'ne hampetrol pompalaması bplgeyi ekolojîk felaketin eşiğine getirdi. Pentagon, petrolü temizlemek üzere çevre uzmanlarını gönderecegini bildirdi. Denize karışan petrolün bir kısmı yanmaya başladı. KÖRFEZ'E ASIT YAĞACAK AffcaSayfâdâ LIBERATION'A BOMBALISALDIRI Fransız Liberation gazetesinin Paris'teki merkezi dün sabah bombalandı. Bomba sonucu binanın ön cephesindeki camlar kınldı, girişteki demir parmaklıklar yıkıldı. Adana'da da ABD Konsolosluğu ile Türk Amerikan Kültür Derneği'ne bomba kondu, saldırıyı Dev-Sol üstlendi. 7 IRAK UÇAĞINDAN İRAN'AZORUNLUİNİŞ Irak Hava Kuvyetleri'ne ait 7 savaş uçağı, İran'a zorunlu iniş yaptı. Irak, dün gece İsrail ve Suudi Arabistan'a bir kez daha Scud füzeleriyle saldırı düzenledi. ABD F-15 savaş uçakları ile Irak Mig'leri arasında dün çıkan hava çatışmasmda 3 adet Mig-23 düşürüldü. u Kaddafi'den Tüı-kiye ve gözdağı Libya lideri:Körfez'desavaş alanının genişlemesine neden olanAnkara cezalandırılmalı SEMİH İDİZ TRABLÜS — Lıbya lideri Muammer Kaddafi,"iıslupvedo/"açısındanTurki- ye'yc yönelik sert eleştirılerde bulunarak Cumhurbaşkanı Turgut Özai'ı Körfez'de "savaş alanını genişletmekle" suçladı. "Bıı da uluslararası barışuı yıkılmasına bir başlangıç oldu" diye konuşan Kadda- fî, savaş alanının genişlemesinin "üçun- cü diinya savaşına yol açabilecegini" sa- vundu. "Türkiye'Din Arap iilkeleri ile olan menfastlerinin yıkıldığını" da kay- deden Kaddafi "Libya halkı, Turkiye ile olan üişkilerinj herhalde tasfhe etmek durumunda olacak. Nasıl Irak Kuvejt'i işgal eftiği zaman bir ekonomik ambar- go ile cezalandırıldıysa, savaşın genişle- mesine neden olan iılkeler de cezaJandüı)- maJıdır" dedi. Kaddafi, bu çerçevede baş- ta ekonomik olmak uzere Turkiye ile olan tüm ilişkilerın zarar görecegini belirtti. Başkent Trablus'un hemen dışında bu- lunan bir guvenlik bolgesindeki "çadır karargâh'ında bir grup Turk gazetecıyi kabul eden Kaddafi, banş için harcadığı çabalann Turkiye tarafından baltalandı- ğını one surdu. Kaddafi, Irak'ın Kuveyt'e saldırmasının "Araplar arasında bir so- nın oldugunu" belirterek "Turkiye niçin kendi kendisini bu soruna soku>or veya kanştınyor?" diye sordu. "Turk bukıime- tinden umudunu kestigini" de kaydeden Kaddafi, "uçuncu dunya savajiının çıkma- ması ve uluslararası banşm kurtanlması için" Turk halkına, "iislere hücum edi- lerek bunlann kapatılması" çağrısında bulundu. Kaddafi, "Devrimci nareket, medeni isyan, numayisler, yuruyüşler... Türk balkı bıınlan gerçekleştirraelidir" dedı. Libya lideri MuammerKaddafi, Turki- ye'nin Körfez savaşındaki rolunu değer- lendirirken şunları söyledi: "Turkiye btikumeti çok büyük bir ha- ta işlemiş bulunmaktadır. Uluslararası banş açısından, Arap milletleri ile olan ilişkileri açısıodan. İslam uikeieri ile olan ilişkileri bakunından ve Turk milliyetçi- liginin çıkarları açısından... Arap bdlge- leri dışında bir ikinci cepne açarâk savaş alanını genişletti. Bu da uluslararası ba- rısın >ıkılmasma bir başlangıç oldu. Bi- nm butun çabalanmız savaşı durdurmak (Arkast Sa. 17, Su. I'de) İNÖNÛ'DEN ÖZALA TEPKİ: Maceraya gidiyoruzSHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın kendisine yönelik eleştirilerini yanıtlarken "Sayın Özal demek istiyor ki 'Inönii başka bir ülkenin başkanının çıkarına konuşuyor.' Böyle bir şey olur mu? Barış istemek savaş halindeki bir kimsenin, Kuveyt'i işgal etmiş bir ülkenin başkanının çıkarına konuşmak değil, Türk halkının çıkarını istemektir" dedi. AÜ DOfiAM'ın haberi 4. Sayfada ^ ^ ^ ÖZAL: ÎNÖNÜ'NÜNELEŞTİRİLERİ IRAK YÖNETİMINÎNÜSLUBUNABENZİYOR 4. Sayfada PAZAR KONUĞU £5*7 Hava Kuvvetlerı Komutanı Org. Safter Neaoğlu ABDişihavada bitirmek istiyor"Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bir rüyası vardır. Hava Kuvvetleri'yle zafer kazanma rüyası.. Tarihçesine biraz bakarsak İtalyan GeneraJ Douhet'nin doktrininden kaynaklanmıştır. îkinci Dünya Şavaşı'nda da ABD Hava Kuvvetleri bu doktrinin bayraktarlığını yaptı. Savaşın uzamasımn birinci nedeni budur". $AHİN ALPAY'ın sdyleşisi 12. Sayfada WA$HINGTDN ~^ Patriotların iki modeli var 1988 başmda hizmete giren ve PAC 1 olarak adlandınlan Patriotlar, füzesavar ve balistik yetenekleri geliştirilerek PAC 2 adıyla 1990 eylülünde üretildi. Gerçi ilk kuşak model de potansiyel açıdan füzelere karşı etkili ancak PAC 2'ler kadar uzmanlaşmış değil. Hollanda, Erhaç'ta konuşlu bulunan füzesavarlan 1987 yılında aldı. UFUKSÛLDEMİRln haberi 11. Sayfada KIBRJS PAZARLICI SONBM ATTYAS^ı haberi 11. Sayfada •**«* TANKLAR KARA HAREKÂTÜVA HAZIRLAMVOR - Irak'a karşı kara barekâüna bazııianan murtefik kurveUer yığınak yapmayı sürdüriıyoriar. Cepbe- ye sevk edilen Amerikan Bradla> tanklan barekâtın vurucu gucunu oluşturacak. Artık savaşın karadan da sürdiirulmesi için gun sayılıyor. (Fotoğraf: AP) Ktirtçeye sınırlı serljestlikNeler serbest olabilir? Kürtçe konuşma, başka suç içermeyen plak,video ve kasetler. Neler yasak? Kürtçe eğitim-öğretim, resmi yazışma-konuşma, basılı eser. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Bakanlar Kurulu'nda Kurtçenin yasak dil kavramın- dan çıkarılmasıyla ilgili yeni dılzenlenen "temel ilkder"in saptandığı, ancak aynntılann Adalet Bakanlığı'nca hazırla- nacak yasa taslagı ile belirlene- ceği bildirildı. Bakanlar Kurulu'nda onceki gece ortaya çıkan eğilime gore Turkçe res- mi dil olarak korunacak, ancak başta Kürtçe olmak uzere Arapça, Lazca ve Gurcuce gı- bi dilJer yasak kapsammdan çı- kanlacak. Hazırlanacak tasarı taslağında, Türkçeden başka dilde eğjtüîi yapıJamayacağı yolundaki anayasadan kaynak- lanan yasağın korunacağı, yal- nızca plak, video ve kasetlerin (Arhası Sa. 17, Su. 4'dt) GREV ERTELENMESİNE BÜYÜK TEPKİ îşçilerde gerginlikKararla ilgili olarak bazı sendikacılar Danıştay'da dava açacaklarını bildirirken Türk-İş de grev ertelemesinin hiç bir gerekçesinin olamayacağım söyledi. Bakanlar Kurulu kararında usul yanlışlığı yapıldığı, erteleme süresinin 60 gün olduğu bildirildi. 3. Sayfada ERTELEME DEĞİL, GREV YASAĞIŞÛKRAN KETENCİ'nin yazısı 3. Sayfada Atina'dan CNN, evlerin baştacı STELYO BERBERAKİS^ Atinalılar, savaş haberlerine aşırı bir rağbet gösteriyor. Sinema ve eğlence yerlerinden el ayak çekilmiş, 9 televizyon kanalı ile 50 radyo istasyonundan CNN kaynaklı savaş haberleri Atinalıların en büyük hobisi olmuş durumda. Kopenhag'dan Savaşın soyutluğu FERRUH Y1LMAZ Savaş, Danimarka'da süpermarketlerin raflarında ya da benzin fîyatlannda hissedilmiyor. Çunkü savaş, Danimarkalılar için televizyon kasasının içine kilitlenmjş soyut bir gerçeklikten öte bir anlam taşımıyor. New York'tan Savaşla artan satışlar ŞEBNEM ATİYAS ~ Bilgisayar oyunlannda savaş programlarının satışları, savaşla birlikte yeniden arttı. Savaş oyunlan uzmanlan yeni akıllı silah birimleri oluşturdu. 'Savaş patatesleri' adı verilen savaş meraklılan için uzmanlar, yenilikler hazırlıyorlar. Bağdat'tan Diktatörün yanlışı FATİH M. Y1LMAZ Kaypak ilgilerin, zarif ihanetlerin, karaborsanın ve sivilcelerin başkenti Bağdat. Diktatör, kullan tarafından tabulaştırüıyor. Saddam, kendisiyle birlikte kullannı da çok vahim bir yanlışhğın içine siirüklüyor. -JO. Sayfada BÜGUN îerinkanlı Düşünmek. Jvörfez Savaşı olanca şıddetıyle sürüyor. İncirlık'ten kalkan Amerikan uçakları, Irak'- takı askeri hedeflerı bombalamaya devam ediyor. Kendimizi her an savaş çılgınlığının içinde bulabıliriz. Türkıye bıçak sırtındadır. Ülkemız öylesine kritik bir dönemden ge- çiyor ki, hepimizin serinkanlı ve çok boyutlu düşünmesinde sonsuz yarar var. Her şeyden önce bir konunun altı bir kez daha kalın bıçimde çızilmelıdir: Kamuoyu, Türkiye'nın savaşa girmesıne kesın karşıdır. İktidar partisı ANAP'ın yaptırmış olduğu an- kete göre halkın yüzde 75'i, Kamar'ınkıne göre yüzde 89'u savaşa hayır dıyor. Bunun gıbi, halkoyunun yüzde 80'ını tem- sıl eden muhalefet partilerı de Türkiye'nın savaşa sokulmasından yana degıldırler. tArkası Sa. 17, Su. I'de) HASAN CEMAL • Sivil savunma filmleri yayında TRT, saldırı halinde ne yapılması gerekttğım içeren spot filmleri ekrana getırıyor. 6. Sayfada • Yabancı TV'ler asker kovalıyor Haien gorev yapan ya da emekh olmuş askerler kanaldan kanala koşuyor. 6. Sayfada • Baba-ogulun intikamı TVl'de saat 15.45'te yonetmenlığı Natuk Baytan 'ın yaptığı 'Gecenın Sonu' adlı film ekrana gelıyor. Fılmde başrollerı Tank Akan ve Ahmet Mekın paylaşıyorlar. 6. Sayfada • Savcı, sanık sandalyesinde Alan Pakula'nm 'Şuphe Altında' adlı filmmde Harrison Ford başrolde 7. Sayfada • Kaza mı cinayet mi? Hadi Çaman Yedıtepe Oyuncuları 'Bir Anarşistin Kaza Sonucu Olumu 'nu sergıliyor 7. Sayfada • Avuç içi bir mavi kaldı bizlere Neyzen Tevfik Yergt ve Taşlama Yanşması 'm Ömer Nida kazandı. 7. Sayfada • "1992, muhteşem olacak" Turizm Bakanı, "Yeni bir köşe taşını dönecektik kı Körfez krızı çıktı. Turizmin gozden geçırılmest gerekiyordu" dedi. Ekonomide • Bursaspor son anda Yeşıl-Beyazhlar, Sarıyer oniınde gahbıyetı 89. dakikada Hakan 'm goluyle yakatadı Sporda • Suriçi planına rtiraz Fatıh Be/edıyesı ve Mımarlar Odası tarıhı yanmada projesı içinde yer alan Beşıktaş Samatya otoyol projesıne karşı çıkıyor. 17. Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Önlem. Bakanlar Kurulu'nun önceki gece aldığı kararları üç baş- lıkta toplayabıliriz: 1- "Türkçeden başka dillerde yapılacak yayınlar hakkındaki^yasanın kaldırılması için yasa tasarısı hazırlan- masf, 2- Hükümete yeni yasa gücünde kararnameler çıkartma (Arkast Sa. 17, Su. 7'dej
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog