Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 $ %12 DM %11 Cu mhuriyet 9 "lyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba nka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23863 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL <KDV dahıo 26 Ocak 1991 Cumartesi Hükümetin 'güvenlik' gerekçesiyle aldığı karar bütün işkollarında uygulanacak Grevler birayertelendiBakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında, Türkçenin kullanımını düzenleyen 1983 tarih ve 2932 sayıh kanunun 'günün koşullarına uymadığı ve uygulanmadığı' gerekçesiyle yürürlükten kaldınlması kararlaştınldı. Hükümet Sözcüsü Mehmet Yazar, Kürtçenin serbest bırakılmasıyla ilgili bir soruya, 'Orada vatandaşlarımız günlük hayatında konuşuyor zaten' karşılığını verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- roso) — Bakanlar Kurulu, "gnvenlik" gerekçesiyle butun işkollarındaki grevlerın bir ay sureyle ertelenmesiru kararlaştır- dı. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal başkanlığında toplanan Bakan- lar Kurulu, Kurtçenin konuşul- tnasına ve bu dılle yayın yapıl- masına da yasak getiren 1983 la- rih ve 2932 sayılı "Tiirkçeden başka dillerde yapriacak yavın- lar hakkındaki kanun"un "gu- nün koşullarına uymadıgı ve uvgulanmadıgı" gerekçesiyle yü- riırlukten kaldınlması için Mec- lis'e yasa teklifi getirilmesine ka- rar verdi. Devlet Bakanı ve Hu- kumet Sözcüsü Mehmet Yazar, süresi dolan kanun hükmunde kararnameler için Meciis'ten ye- niden 'yctki' isteyeceklerini söyledi. Ankara'da dün çok hareketli bir gundem yaşandı. Başbakan Yddmm Akbulut, saat 12.45'te Genelkurmay Karargâhına gide- rek burada Genelkurmay Başka- nı Orgeneral Dogan Güreş, Ha- va Kuvvetleri Komutanj Orgene- ral Siyami Taştan, Milli Guven- lik Kurulu Genel Sekreteri Or- general Nerihi Çakar ve Dışiş- leri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemocin ile saat 13.45'e ka- dar görüştu. Akbulut ve gene- raller ile Dışışleri Bakanı Alpte- moçin, tçişleri Bakanı Abdülka- dlr Aksu, Milli Savunma Baka- nı Htisnii Dogan, daha sonra di- ğer kuvvet komutanlarının da katüımıyla saat 14.00'te Cum- hurbaşkanhğı Köşku'ne cıkarak burada Cumhurbaşkanı Özal başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'na katıidılar. Milli Güvenlik Kurulu toplantı- sı, saat 19.00'a kadar sürdu. Bu toplantının bitiminin hemen ar- dından Bakanlar Kurulu toplan- dı. Bakanlar Kurulu toplantısı da saat 22.00'de sona erdi. Saat 22.15'te bir basın toplantısı du- zenleyen E>evlet Bakanı ve Hu- kümet Sözcüsü Mehmet Yazar, "gergin" bir ifadeyle Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı. Yazar, "Bakanlar Kurulu'nun güvenlik sebebiyle ve nzayan ba- zı grevler yüziinden işçUerin magdur oldugu yolunda kendi- lerine ulaşan haberler nedeniyle" butün iş kollannda- ki grevlerin bir ay süreyle erte- lenmesine karar alındığını söyledi. Mehmet Yazar, 1983 tarih ve 2932 sayıh "12 Eylül dönemine ait Türkçenin kullanımını düzenleyen" bir yasanın kaldınl- masının da kararlaştınldığını bildirdi. Yazar, bu yasanın yeri- ne yeni bir yasa hazırlanacağı- nı, bu görevin Adalet Bakanlı- ğı'na verildiğini bildirdi. Bu maddenin kaldınlmasıyla Kürt- çeye serbesti getirilecek. Bu ko- nudaki hazırlıkların Cumhur- başkanı Turgut Özal tarafından Bakanlar Kurulu ve MGK gun- demine getirildiği öğrenildi. özal'ın daha önce kendisiyle gö- rüşen bölge milletvekillerine "Bana biraz daha süre tanıyın. Kürtçenin serbest bırakılmasını saglayacağım" dediği belirtili- yor. Bu konudaki düzenlemenin en kısa sürede TBMM'ye getiri- leceği de bildirildi. Mehmet Yazar açıklamasında ayrıca hükümetin, süresi 1990 yıhnda sona eren, bazı konular- daki kanun hukmünde kararna- me çıkarma yetkilerinin yenilen- (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) TEPKİLER: SAVAŞ FIRSATÇILIĞ116. Sayfada METALDE ANLAŞMA SAĞLANDI EkonoMMe SAVAŞTA 10.GUN Irak'ın, îsmilve SArabistan'agönderdiği füzeler 2 kişinin ölmesine, 96kişinin yaralanmasınayolaçtı Körfez'e petrol akıyorOünde 100 bin varil ABD, Irak'ı Basra Körfezi'ne * 'milyonlarca varil'' petrol pompalamakla suçladı. Irak ise Körfez'e yayılan petrolün ABD savaş uçakları tarafından bombalanan iki Irak tankerinden sızdığını bildirdi. Amerikan ve Suudi Arabistan kaynakları, Irak'ın Kuveyt'teki Mina El-Ahmedi petrol tesislerinden Basra Körfezi'ne pompaladığı hampetrolün günde 100 bin varilden daha fazla olduğunu söylediler. Scudlar vurdu: 2 ölü Irak dün İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Suudi Arabistan'ın Riyad ve Dahran kentlerine füze saldırısı düzenledi. Irak'ın Scud füzeleri Tel Aviv'de bir kişinin ölmesine, 69 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Riyad'a düzenlenen saldırıda ise bir kişi yaşammı yitirirken 30 kişi de yaralandı. Dahran'ayapılan füze saldınsmda sayıları verılmeyen Scudlarm imha edildiği bildirildi. Kayıplara ilişkin açıklama yapılmadı. Dış Haberler Servisi — ABD dün Irak'ı Basra Körfezi'ne "miiyonlarca varil" petrol pom- palamakla suçladı. Irak ise Kör- fez'e akan petrolün ABD uçak- lannın bombaladığı petrol tesis- lerinden sızdığını söyledi. Taraf- lar birbirlerini suçlarken, Kör- fez'deki petrol tabakasının hız- la yayüdığı ve 15 kilometrelik bit uzunluğa eriştiği bildirildi. Irak dün Israil ve Suudi Ara- bistan'a Scud yağdırdı. lsrail'e dün akşam 18.05'te yapılan sal- dında 7 Scud fuzesinden 6'sı im- ha edüirken Tel Aviv'e düşen ye- dinci fuze bir kişinin ölmesine, 69 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Irak'ın Suudi Arabistan'a dün gece TSİ 21.30'da düzenle- diği ilk saldında bır kişi öldu, 30 kişi de yaralandı. Dahran'ı he- def alan ikinci saldın ise TSİ 02.35'te gerçekleşti. Yetkililer çok sayıda Scud'un Patriotlar tarafından imha edildiğini bil- dirdiler. Ancak can kaybı ve ya- rah olup olmadığına Uişkin acık- lamada bulunmadılar. \Vashington, Irak'ı, Basra Körfezi'ne "miiyonlarca varil" ham petrol pompalamakla suç- larken Bağdat, ABD uçaklan- nın iki Irak tankerini bombala- masırun, "Körfez'e büyiık mik- tarda petrol sızmasına neden olduğunu" bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Marlin Fitrwater da dun yaptığı bir açıklamada, "Irak'm son birkaç gündür Körfez'e ham petrol po- mpaladığı yolunda çok açık ka- nıtlanmız var" dedi. Fitzwater, bu gelişmenin yol açtığı çevre fe- laketinin, 1989 yıhnda Alaska- da, Exxon Valdez adlı petrol tankerinin bir kaza sonucu de- nize 42 milyon litre petrol bırak- masıyla meydana gelen çevre fe- laketinden, '^çok daha büyük" olacağını belirtti. Beyaz Saray Sozcüsu, Irak'ın bu harekttinin müttefık donanmasının operas- yonlanm engellemeyi amaçladı- Savaşa karşı olayhprotestoTRTVAN Bitlis'in Tatvan ilçesinde savaş aleyhtarı göstericiler polisle çatıştı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Mecit Kaplan adlı kişi çıkan olaylarda yaralanarak SSK Hastanesine kaldınldı, ancak Kaplan hastanede can verdi. ANKARA Hacıbayram Camii'ndeki namaz çıkışında, "Savaşa hayır" dilekçesi için imza toplayan 3 türbanlı genç kız gözaltına alındı. BATMAN Sayısı 3 bin civarında olan topluhığun cuma namazı çıkışında polisle çatışması sonucu 40 kişi gözaltına alındı, sekiz kişi yaralandı. BİN6ÖL Cami çıkışında çeşitli sloganlar atan göstericilerin üzerine gözyaşartıcı bomba atıldı. 50 kişi gözaltında. İSTANBUL Beyazıt ve Sultanahmet camilerinde namazdan sonra protesto gösterileri yapıldı. Gözaltına alınan yok. KAYSERİ Amerika ve İsrail aleyhtarı 49 kişi gözaltında. 15. Sayfada ğını ifade ederek, Körfez'e bo- şaltılan petrolün, "bilinen tek- niklerle temizlenmesinin müm- knn olmayabilecegini" söyledi. "Başlangıçtan beri Irakblann petrolü bir silah olarak kullana- cağı açıkü" diye konuşan Beyaz Saray sözcüsü, Saddam Hüse- yin'i, insan yasamını ve doğal çevreyi hiçe saymakla suçladı. Fitzwater, ABD Başkam Geor- ge Bush'un olaydan perşembe gunü haberdar edildiğini ve ba- zı müttefık ülkelerin, Körfez'i temizlemek için eşgüdüm çahş- malanna başladıklarını kaydet- ti. (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) DOĞU AKDENİZ ABD'den yeni yığınak Forrestal uçak gemisinin yakıt ikmalini ikili anlaşmalar çerçevesinde Yumurtalık'taki NATO yakıt hattından yapacağı bildirildi. Doğu Akdeniz'e ayrıca Tomahawk füzeleri atabilen Los Angeles denizaltısının gelme olasılığı bulunuyor. . ABD'nin Incirlik'te alen 105 savaş uçağı, Batman'da da 20 helikopteri var. 19. Sayfada DIKKAT! 90öncesiBEVAZIT'TA GÖSTERİ — İstanbul'da Beyazıt meydanında oğle namazından çıkan buyuk bir İslamcı grup, dışandan katılanların da desteğiyle "Allahüekber" sesleri arasında savaşı protesto gosterisi yaptı. ABD ve İsrail ba>raklarını >akan göstericiler, "Amerika, Ortadogu'dan elini çek", "Akıtılan Musluman kanına son", "Musluman polis sen de bizdensin" gibi sloganlar attılar. Polis, gnıbu coplarla mudahale ederek dağıttı. (Fotoğraf: AA/Fikret A>) BAgKENTTEN AHMET TAN ÖzaFın Akbulut kaygısıANKARA — Körfez savaşı surerken Cum- hurbaşkanı Özal ile Başbakan Akbulut arasın- da karşüıklı "kaygılar" bo> veriyor. Özal kendi kaygılan için bazı "önlemlere" yönelirken, Akbulnt, "hukuksal açıklar" ver- memeye çalısarak sessizce A.NAP kongresine hazırlanıyor. Ozjd'ın başbca kaygısı, bu yıl yapdması bek- lenen ANAP Oiagan Kongresinde Akbulut'- un yeniden seçilmesiyle kendisine verdigi ba- şağnsının daha da çekilmez haie gelraesi. Cumharbaşkanı bu nedenle Akbulut'a kar- şı bazı önknüer ahyor. Bu önlemlerin en be- lirgini ANAP miDetvekilleri ile yaptıgı kulis toplantılannı sıklaştırması. Akbulut'a en son kırık notu, kendisini din- lemeyerek Meciis'ten yeni bir yetki istemesi ne- deniyle veren Özal, bu kızgınlığını, şu sıralar- da hemen her milletvekiline ifade ediyor. Özal bilindüği gibi, hukumete verilen 108 sa- yılı ikinci Meclis yetkisinin yeterli olduğunu TRT'de halka açıklamıştı. Akbulut ise bu göruşe Milli Güvenlik Ku- rulu ve Bakanlar Kunılu'nda karşı çıkarak, Meciis'ten yeni bir yetki alınmasında ısrar et- (Arkası Sa. 16. Su. 1 'de) OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK Ölçü r SHP'den bır grup mıtletvekı- linin TRT'ye yaptıklan -ıktıdara göre- baskın'm, -muhalefete göre- ziyaret'in yararı oldu. Bu nedenle öğrendık ki Tür- kiye hukuk devletiymiş. Yasalan kimse çiğneyemezmiş, herkes kanunlara saygılı olmalıymış, polis milletvekili filan dinleme- den suç işleyenin yakastna yapış- mahymif. Cumhurbaskanıyla, Başbaka- nıyla, basın kuruluşlarıyla ve kı- mı gazetelenmızdekı başyazar- larımızla oyle bır tepki oluştu- ruldu kı bu duyarlığa sevınmek gerekır. Keşke dıyonız. yasalann çığnenmesı karşısında hep aynı duyarlığı elbırlığıyle gösterebil- sek, Turkıye'nın demokrası ve hukuk sorunu çözumtentverırdı. Hele Cumhurbaşkanımızın olaydan sonra televızyonda yap- tığı uzun konuşma goz yusartt- cı ıdı. Ne dıyordu Sayın Özal: Polis yasalan uygularken karsı- sındaki kim olursa olsun gore- vini yapmalı'... Evet, yapmalı. Sozgelımı Cumhurbaşkanı resmı makam arabasının dıreksıyonuna geçtp 180 kılomeıreyı aşan bır hızla trafık suçu ışledt mı ve yol gu- venlığını yok ederek yurllasların yasamını tehlıkeye soklu mu, polis gozunun yaşma bakmayıp durduracak Çunku yaşam hak- •k * • (Arkası Sa. 19, Sû. l^ BIUMTEKHIK BUGUN BILIM TEKNIK Körfez savaşı: Nukleer kış tehlıkesı Üner Tan: Nedensel düşünce sıstemı Asimov: Tek boynuzlu Doğa:Aspırın çıçeklere ıyı gelıyor Vehbi Belgil: Irk kuramlan Cousteau: Sarkı söyleyen buzlar ülkesı YARIN DERGI Zeliha Berksoy, "Tıyatroda genç kuşak!" dıyor. Asmalımescıt - in lokantacılardan Osman'ı aglatan ne? Enis Fosforoğlu neye gulüyor? Erol Özbek soruyor: Şevkli misıniz yoksa hemen yılar mısınız? ışe yaramıyor HAKAN AYGÜN ALt DOGAN ANKARA — Turkiye'nin gaz maskesi üretiminin Kör- fez savaşıyla sivil halktan ge- len talebi karşılayamaması, gaz maskesi ithalatım günde- me getirdi. Makine Kimya Endustrisi Kurumu (MKE) 60 bin gaz maskesi ithali için iha- le açarken çok sayıda yaban- cı ve yerli aracı fırma, MKE ve ticaret odalarına başvura- rak ya da gazetelere ilanlar ve- rerek pazardan pay kapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) GOZLEM UGURMUMCU Hangileri?.. Federal Almanya'da Irak'a kimyevi madde ve silah satan 87 şirket hakkında soruşturma açıldı. Bunlar arasında, H und H Metatform GmbH, lmwoke GmbH, Aviatest, Siemens, Daimler-Benz, Preussag, SMS Hasenotever gibi şırketler var. Bır Alman şirketi de Türkiye'ye tanesi 52 dolardan gaz maskesi satmak için 'eski devrimci militanlardan' biri aracı- (Arkosı Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog