Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 Cumhuriyet "İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ban ka d ı r 67. Yü; Sayı: 23862 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL SKDV d<,h,n 25 Ocak 1991 Cuma SAVAŞTA 9. GÜN Cumhurboşkanı Özffh savaşın üç ay sürebileceğirü söyledi 'Irak'a karşdık verîrîz'Cumhurbaşkanı Özal, Alman ARD Televizyonu'nun "Adana'ya roket atılsa Türkiye Irak'la savaşa girer miydi'' şeklindeki sorusunu yanıtlarken "Türk topraklanna yapılacak saldın karşı saldınya yol açar. Eğer saldınya uğramazsak saldırmayız" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- suna, "Türk topraklanna yapı- çevrelerden edinilen bilgiye go- cak bu karşıhğın saldırının nite- rosu) — Cumhurbaşkanı Turgut lacak her saidırı. bir karşı saldı- re Irak Dışişleri Bakanı Tank liği ve sonuçları ile "orantılı" Özal, Irak'tan herhangi bir sal- nya yol açar. Buna hiç şıiphe Azizin önceki gun Ankara'ya olacağı belirtiliyor. dırı gelmesi halinde karşıhk ve- yok. Eger saldırıya uğramazsak gonderdıği mesaj uzerınde Boyle bir durumda Türkiye"- rileceğini yıneledi. Özal, Alman bizdesaldırmayız. Hepsiba"ya- Cumhurbaşkanlığı, hukümet ve nin konumunun Israil'den fark- televizyonu birinci kanalı ARD'- nıtını verdi. Ozal demecinde, sa- Genelkurmay üçgeninde değer- hhk taşıdığı sonucuna vanlarak nin muhabiri Andreas Weiss'in vaşın uzayabileceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı, Ada- "Bu siıre üç aya kadar çıkabilir" na'ya bir roket atılsa Türkiye dedi. Irak'la savaşa girer miydi" soru- Ankara'daki ust düzey sıyasal lendirmelerde Türkiye'nin bir kara harekâtına çok zorunluluk olmadıkça girmemekte kararlı olduğunu vurguluyorlar. Zorunluluk halini ise uç ola- sılığm gerçekleşmesine oağlı- Özal'dan Özel lendirmeler yapıldı. karşıhk verilmesinin doğal oldu- yorlar: Bu çerçevede Irak'tan gelecek ğu ifade edıliyor. Bırincisi, Irak'tan gelecek bir bir saldırıya karşıhk verilmesi Üst duzey siyasi çevreler, söz kara saldınsı, ikincısi, savaş son- içın ilke kararı bulunduğu, an- konusu üçgende yapılan değer- (Arkası Sa. 19, Sü. S'de) AHMET TAN 16. Sayfada WASHINGTON: ANKARA'NIN KATKISl ŞİMDILIK YETERLI Türkiye acele etmesin'Amerikan üst düzey yönetimi Irak Türkiye'ye füze atsa bile bu simgesel düzeyde kaldığı sürece "Türkiye bunu göğüsleyebilir" düşüncesinde. ABD konunun büyütülüp Irak'a karşı bîr davranışa girilmekten kaçınılması taraftarı. Genel kanı, "Türkiye'nin bu işe daha fazla girmesi Amerika'nın da çıkarlarına değil, çünkü İranveSuriyeseyircikalmaz"biçiminde. UFUK GÜLDEMtR WASHINGTON — ABD'nin Türkiy* nin Irak'a karadan da ikinci cephe açması yönünde şu ana kadar Türk makamlarına resmi bir yaklaşımda bulunmadığı bildiril- di. Ankara da böyle bir adımm yaimzca Türkiye'nin dcğil Amerika'nın da çıkarla- nna uygun olmayacağı yönünde VVashing- ton'un kulağına kar suyu kacırdı. Bu me- sajın VVashıngton'da nasıl karşılandığı yö- nünde yaptığımız araştırma, Türkiye'nin yaklaşımının "makul" bulunduğunu orta- ya koydu, hatta Amerikan yönetiminin te- pelerindeki hava o ki Irak, Türkiye'ye fü- ze atsa bile bu simgesel düzeyde kaldığı sü- rece "Türkiye bunu goğüsleyebilmeli" ya- ni konu büyütülüp Irak'a karşı bir davra- nışa girilmekten kaçınılmah. "Bu, Ameri- ka'nın da Türkiye'nin de halen Irak'ta yü- rütiüınekte olan planlı askeri harekâün da çıkarlan acısından gerekli." Ancak tabii işler arzulandığı gibi yürü- duğü sürece bu denklemin geçerliliğini ko- ruyacağı da yaygın bir kanı. Hava savaşı Irak kuvvetlerine karşı etkisiz kalırsa o za- man Amerika'nm güneyde başlatacağı kara harekâtının kuzeyden de desteklenmesini isteyebüeceği gözden uzak tutulan bir ola- sılık değil. Irak güneydeki seçkin birlikle- rini gayet iyi kamufle edip yeraltına göm- müş durumda. Ancak kuzeydeki daha az seçkin birlikler için bu söz konusu değil. ABD guneyde Irak'tan büyük direnç gö- rurse kuzey cephe Amerika için çok cazip bir hedef haline gelebilir. Irak'ın güneyde konuşlandırdığı iyi eğitilmiş birliklerin bir bölümünün kuzeye kaydınlarak güneyde (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) PIŞIŞLERI DEGERLENDIRIYOR Irak, Türkiye'ye füze yollar mı? Dışişleri Bakanhğı yetkilileri Irak'ın füzelerle Türkiye'ye ciddi bir zarar vermesinin mümkün olmadığı görüşündeler. Askeri açıdan sonuç alıcı olmayan saldırının ancak siyasi kazanım getirirse söz konusu olabileceği bildiriliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — irak Dışişleri Ba- kanı Tank Aziz'in, meslektaşı Kurtcebe Alptemoçin'e gön- derdiği "sert uyan" mesajı An- kara'da "her an her şey ola- bilir" kaygısı yarattı. Mesajın, olası bir Irak saldınsı konu- sunda "açık" bir tehdit içerdiği göruşünu taşıyan yetkililer, Bağdat'ın Türkiye'ye fuze gön- dermemesinin "kaybının ka- zancından daha fazla olacağı ongörusünden" kaynaklandı- ğmı belirtiyorlar. Bu durumda, Irak'ın savaşta kesinlikle kay- bedeceğini anladığı zaman ya da kuzeyden bir kara cephesi açılmasının Iran ve Suriye'nin (Arkası Sa. 16, Sü. 2'de) ABD'YE 'SALDIRIFÜZELERİ' İÇİN TÜRKİYFDEN İZİN 11. Sayfada ÖZAL, ALMAN LARI ELEŞTİRDİ 10. Sayfada TSK'YÂ ALMAN YARDIM110. Sayfada 2 Patriotdaha boşa gittiDiyarba/arikı da 2 B^triotfü^ ycmhş ateşl&ıdi Hollanda, füzelerin otomatik ohnaktan çıkanlacağını açıkladı VEDAT YENERER/UFUK TEKİN ERGUN AKSOY/ZAFER AKNAR OSMAN YILDIZ DfYARBAKIR/ADANA — Adana'- dan sonra dün de Diyarbakır'da iki Pat- riot füzesi bilgisayar yazıhmlan ile ilgili bir sorunun yol açtığı 'yanlışlık' sonucu ateş- lendi, ancak havada patlaıüdı. Füzelerin parçalan Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakın- lanna düşerken, herhangi bir can kaybı ol- madı. Patlama sırasında bir Türk havacı- nın hafıf yaralandığı bildirildi. Tanesi 1 milyon dolar olan üç füzenin yanlışhkla ateşlenmesinden sonra Hollanda Savunma Bakanhğı, bu füzelerin artık otomatikten çıkartılarak elle ateşleneceğini açıkladı. Bu arada askeri yetkililer, Batman'ın Beşiri ilçesi yakınlanna uçak düştüğü yo- lundaki haberleri yalanlayarak, bunların yakıt tanklan olduğunu belirttiler. lncir- lik'ten Irak'a yönelik hava saldırıları sürüyor. Diyarbakır'da konuşlandınlan Hollan- da müttefik kuvvetine ait iki Patriot fü- zesinin ateşlendikten sonra havada patla- tılmasıyla düşen parçalan, Çınar ilçesinin Imarnakıl mezrası ve çevresindeki köyler- de paniğe yol açtı. Yörede bazı evlerin camları kınldı. Patlamanın olduğu sırada bazı köylerin, 'kimyasal bomba aüidı' en- dişesiyle evlerinde oluşturdukları sığınak- lara saklandıklan belirtildi. Olayın tek gör- gu tanığı olan İmamakıl mezrası çobanla- nndan Cemil Ayvaz, patlamayı film gibi seyrettiğini belirterek şunları söyledi: "Füzeler yere düşmek üzereyken infilak etti. Korkunç bir patlama oldu. Füzeler, hava alanı tarafından geliyordu. Hayvan- lannın hepsi bir tarafı dağıldı. Ben de ye- re yattım. Daha sonra hayvanlanmı bir araya topladım. Bir süre sonra iki askeri Jeep geldi. Önce özel timler sandım, beni yanlanna çağırdıklan sırada asker olduk- larını anladım. Üsteğmen, 'patlamanın hangi yönden geldiğini ve füzelerin nere- ye düştüklerini' sordu. Yerini gösterdim. Daha sonra askerierie birlikte yerdeki par- çalan topladık." Çoban Ayvaz, yaklaşık bir saat sonra olay bölgesine helikopterle yabancı asker- lerin geldiklerini ve fotoğraf çektiklerini söyledi. Müttefik basın merkezi başkanı Kurmay Albay Halil Kalaycı, 2. taktik hava kuv- veti 8. Ana Jet Üs KomutanlığVnda konuş- landınlan Patriot füzelerinden ikisinin dün saat 10.10 sıralannda kompütürlerinde be- liren bir iz üzerine ateşlendiklerini belir- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) FÜZELER BAYRAM FİŞEÖİ GİBİ CELAL BAŞLAMGIÇ'.n notlan 3. Sayfada G Ü N Ü N SORUSU: UÇAK MI DÜŞTÜ, YAKIT TANKI MI? ÜMİT ASLANBAY'ın notlan3. Sayfada Özal, Başbakan'ı suçladı Akbulut atak davranmıyor Cumhurbaşkanı Özal'ın ANAP'lı yöneticiler ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Akbulut'un savaş konusunda çekimser kaldığını belirterek 'Bacaklan titriyor' ifadesini kullandığı öne sürüldü. Özal, Tarık Aziz'în mesajına SHP'nin tutumunun yol açtığını, DYP'nin de Türkiye'nin durumunu 'yeni yeni' anlayabildiğini söyledi. EKONOMI GUNLUGU Siyasilere uzlaşma çağnsı limanlar savaş sigortası kapsamında Bir füze de Bağ-Kuru \Tirau. ANKARA (Cnmhuriyet Bü- rosa) — Cumhurbaşkanı turgut Özal'ın, Basbakan Yıidınm Ak- bulnt'u "çekimser kalıp, atak darranmadıgı" için eleştinüği ve "bacaklan titriyor" ifadesini kullandığı öne sürüldü. ANAP milletvekilleriyle görilşen özal, özellikle SHP'nin Tank Aziz'in mesajına yol açtığını, DYP'nin ise Türkiye'nin içinde bulundu- ğu durumu "yeni yeni anladıgını" söyledi. Özal'ın ANAPTı milletvekillerine verdi- ği "Meclis normal çalışma dii- zenine dönsün" talimatı uzerine, TBMM Başkanı Kaya Erdem'e verilen "Genel kurulu istediği gün ve saatte toplayabilme" yet- kisi ANAP'lılann oylanyla red- dedüdi. Cumhurbaşkam'mn ANAP Başkanlık Divanı'nın bir kısım üyeleri ve milletvekilleriyle yap- (Arkası Sa. 19, Sü. 4'dt) Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Oğuz köyüniin Kıslacık mezrası yakınlannda bulunan parçalann ABD uçağından atılan yakıt tankı olduğu belirtildi. (Banş Bil) Kuveytle ait 'ads? ele geçtiMüttefikler dün gece Irak'ın deniz üssü olarak kullandığı Kuveyt'e ait Kurah Adası'nı ele geçirdi. BBC adaya Kuveyt bayrağının çekildiğini bildirdi. Beyaz Saray, "savaşın uzayabileceğini" dün ilk kez resmen açıkladı. Saddam, Suudi Arabistan sınırındaki birliklerini denetledi. Dış Haberier Servisi — Sava- şın sekizinci gününde Basra Korfezi'nde Kuveyt'e ait küçük bir ada müttefik kuvvetlen ta- rafından ele geçirildi. Adanın ele geçirildiği harekâtta Irak'a ait iki mayın gemisi de batınldı. Irak, Körfez'deki müttefik savaş ge- milerine karşı giriştiği ilk hava saldırısında iki uçağını kaybet- ti. Irak uçaklannm, Suudi Ara- bistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak tarafından duşürüldüğü bildirildi. ABD yönetimi, "sava- şın avlar sürecegini" dün ilk kez resmen açıkladı. Irak lideri Sad- dam Hüseyin dün Suudi Arabis- tan sınırındaki birliklerini denet- ledi. Saddam, "ABD ve müıte- fikleri kara savaşından korknyorlar" dedi. Israil, savaş- tan sonra bölgesel silah indiri- mi ve Filistinlilerle banş konu- larını gönişmeye hazır olduğu- nu duyurdu. Pentagon, Sad- dam'ın özel yetiştirilmiş Cum- (ArkaaSa. 16, Sü. l'de) Istanbul Sirenîn ^kontağı' attı Çağlayan'da belediyeye ait ISFALT şantiyesinde bulunan sivil savunma sireni 14.40'ta çalmaya başladı. Şişli ve Okmeydanı çevresinde korku ve heyecan yaratan 10 saniyelik alarmın PTT hatlarındaki kısa devre nedeniyle 'yarüışhkla' çaldığı açıklandı. tstanbul Haber Servisi — Körfez savaşının başlangıcm- dan bu yana çeşitli kentlerde yaşanan "siren kazalan"na dün Istanbul'da bir yenisi da- ha eklendi. Ankara, Adana ve Batman'dan sonra dün de Çağlayan'da yanlışhkla çalma- ya başlayan "alann sirenleri" vatandaşlara heyecan dolu an- lar yaşattı. Çağlayan'da belediyeye ait ÎSFALT şantiyesinde bulunan sivil savunma sireni 14.40'ta çalmaya başladı. Okmeydanı ve Şişli çevresinde de duyulan siren sesi yaklaşık 10 saniye sürdü. Alann sirenleri, korku ve heyecan yarattı. Istanbul ll Savunma Müdürü Zekai Bü- yüksaraç, sirenin PTT kablo- (Arkaa Sa. 19, Sü. S'de) Irak Saldınrsa. A N K A R A — Irak Türkiye'ye saldırabilir ni? Nasl bir saldırı olabilir bu? Füze, yoksa karadar bir çılgınlık?.. Türkı>e'nin vereceği karşılık ne olur? Karacan bir ikinci cephe açılabilir mi? Yani Türk £uxeri Kuzey Irak'tan Kerkük'e, Mu- sul'a /Crüyebilir mi? Bu scrulann karşılıklan kuşkusuz hepimiz çin, ülksmizin güvenliğı açısından son de- race öremli. Başkente yaptığımız günübirlik bir ziyaret sırasında, Körfez savaşıyla ilgili bu sorula- rın yanıtlannı araştırdık. Siyasal iktidara ya- kın çevrelerden edindiğimiz izlenimleri özet- lersek, ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor: (1) Irak Türkiye'ye saldınrsa ne olacak? Hiç kuşkusuz gereken karşılığı gorecek. Nitekim Cumhurbaşkanı Özal, Alman ARD televizyo- (ArkoaSo. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL BUGUN YARIN PAZAR TV BILIM TEKNIK BilTEKNiK DERGI NûkteerkışteMikesi ~ ^ UGURMUMCU Sivil Savunma. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri için bütçede ne kadar ödenek ayrılmış bilıyor musunuz? 25 milyar, 300 milyon. Bunun 23 milyar 700 milyonu per- sonel gideıieri! Geriye ne kalıyor? 1 milyar 600 milyon... 'Hizmet alımlan' için 505 milyon, (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog