Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

24 OCAK 1991 CUMHURÎYET/9 E İNSAJNLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N GORUŞ Evlek Evlek evlek sattık, böyle böyle battık. Ordu atasözü YÖNETİCİLERİMİZ SON BİR AYDA HALKI ÇOK İYİ AYDINLATM1ŞLAR Ne dediler, ne yaptılar?Turkiye'de bir alışkanük var. Eğer yönetici, devletin üst düzey bürokratı, hükümet üye- si bakan, başbakan ve cum- hurbaşkam olduysanız, halkı aJdatmak görevi ile karşı kar- şıya kalmış gibisiniz. Halkın da bir alışkanlığı var. Yöneticilerin hiçbir dediği- ne inanmıyor, kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Körfez krizi gibi yaşamsal bir olayda, savaş öncesi son bir ay içinde yöneticilerimiz halka ne açıklamalar yapmışlar bir göz ataiım. Şimdiki duruma baka- rak ne söz verip ne yaptıkları- m ve ne ölçüde doğru söyledik- lerini siz test ediniz: 20 ARALIK 1990 Hükümet Sözcüsü Mehmet Yazar (Çe- vik Kuv-vet'in Türkiye'ye geli- şi için) "Biliyorsunuz bundan önce de Türkiye'de iki defa tat- bikat yapümıştı. Yine bayrak gösterme ve tatbikat maksa- dıyladjr!' 23 ARALIK 1990 Başbakan YıMınm Akbulut: "NATO'nun Çevik Kuvveti, tümüyle NATO iç mekanizmalan çerçevesinde Türkiye'ye davet edilmiştir. Bu konudaki endişeler yersizdir, tepkiler gereksizdir. Bunun bir kuvvet kaydırması olmaktan öte bir anlama gelemeyeceğini ÖZAL — İncirlik kullanılma- yacak. Irak'ın da bilmesi gerekir." 29 ARALIK 1990 Dışişleri Bakanı Kurtcebe AJptemoçin: Incirlik'te ABD uçakları var. Konuşlandınlması, hangi hal- lerde kullanılacağı anlaşmalar- la tarif edılmiştir. Turkiye'nin politikasmı emrivakiler düzen- İeyecek değildir. 5 OCAK 1991: Yıldırun Ak- bulut: Savaş çıksa bile ben Türkiye'yi savaşa sokmam. Hem ne için savaşacağız? Bu savaşta bizim için bir hedef yok. Çevik Kuvvet'in gelmesi savaşa gireceğimiz anlamına gelmez. Çevik Kuvvet de hoop diye savaşa girmez ki... 7 OCAK 1991 Cumhurbaş- AKBULUT — Ne için savaşa- cağız? kanı Turgut Özal: Türkiye böl- gede ekonomik gelişmesini is- tikrarlı bir biçimde yürüten tek ülkedir. Türkiye'nin rolii, ne- rede menfaati varsa, ona göre oynanacak bir roldttr. Türkiye, Batı'nın jandarması değildir. Türkiye bu bölgeyi en iyi bilen ülkedir. 8 OCAK 1991 Yıldınm Ak- bulut: NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talebini kabul etmiş ve 42 uçak ile personeli- ni göndermiştir. önemli olan NATO'nun bayrak göstermesi- dir. 11 OCAK 1991 Yüdınm Ak- bulut: (Uslerin kullanılması) Henüz karar vermedik. (Çevik GBEVDEKI IŞÇI AILELERI AÇIIK ÇEKIYOB Buzlasma masası olmasınOTOMOBİL-!ş Sendikası'- na bağlı ERKA Oto Rad. San. AŞ'deki grev 26 arahktan be- ri devaın ediyor. 800 işçi odun- suz, kömürsüz, kira vereme- dikleri, borç içine girdikleri bir ayı geride bırakıyorlar. Fabrikanm kapısında kur- dukları barakada, içinde tah- ta parçası yakarak ısınmaya çalıştıkları sobanın etrafında grev gözcülüğü yapan işçiler- den, işyeri sendika temsilcisi Mehmet Alşeker grevdeki ya- şamlanm anlatıyor: "Zaten 350 bin lira aykk alı- nıyordu. £v kiraları ise 400 bin liraya çıkmışsa geçim sı- kıntısı içiodedir o işçi ailesi. Bayramlardan bayramlara et yiızü gören insanlar var. Tabii grevdeyken ailelerimiz de bu konuda oldukça duyaıiı. Jca- bında iki dilim ekmek yiyorsa grevdeyken bir dilim ekmek ile idare etmesini biliyor. Bu ko- nuda ev hanımlan eşine katkı- da bulunuyor." —350 bin lirayla nasıl geçi- niyordunuz? "Robot gibi. Sabah fabri- kanm kapısından içeri girip akşam saat 6'da eve gidiyoruz. Ailelerimizle iletişim bile ku- ramıyonız. Herfıangi bir sos- yal faaliyet yok. Tiyatro, sine- ma mümkün değil. Ancak hafta sonian birkaç arkadaşı- Savaş, grevdeki işçilerin sorunlannı unutturacak mı? mızla kahvede ol-urabiliyoruz. 20 yıllık işçiyim ben. Biri or- taokulda, digeri lisede iki ço- cuğum var. Onlara okula gi- derken harçlık bile vermeklen yoksunu/. Eğer ben okulda çocuğumun bir simil bile ye- mesi için para veremiyorsam bu kabahat bende değil." —Işverenden istedikleriniz neler? "İnsanca bir yaşam için te- mel ücretler isüyoruz. Bugün bir işçinin ne( 1 milyon 800 bin lira alması gerekir ki 4 kişilik ailesini geçindirebilsin. Bir de yiizde 52'lere kadar kesilen vergi dilimlerinin azaltılması, asgari ücrelin vergiden muaf olması gerekir. Tabii bu konu- da devletin uygulayacağı poli-. tikalar çok önemli. Biz bu lop- lusözleşmede 1.5 milyon lira ücreli yakaladığımızda sözleş- me biter. İşveren, işçi kesimi- ni kendisinden uzakta bir zıt kutup olarak görmekten vaz- geçmeli. aynı şekilde işçiler ve sendikalar da işveren kesimi- ni. Toplusozleşme masasının 'buzlasma' masası olmaktan çıkanlması gerekir öncelikle." Siyah-beyaz çeken her fotoğrafçıya laboratuar. Siyah-beyaz gazeteden. Artık siyah-beyaz çeken her fotoğrafçı Cumhuriyet'in laboratuannın çok gelişmiş banyo makinesini, agrandisörlerini, plastik kartlannı çok ekonomik koşullarla kullanabilir. 512 05 05/442'yiarayın. Cumhuriyet Kuvvet) Tamamen sembolik bir güçtür. Ama eğer Irak yan- lış hesap yapıp saldmrsa o za- man NATO da koalisyon ile birlikte işin içine girecektir. 12 OCAK 1991 Turgul Özal (Özel demeç) İncirlik Üssü kullanılmayacak. Kesinlikle Türkiye'den ikinci bir cephe açılması ihtimali yok. Olayı dakika dakika bütün kaynak- lardan aJdığım bilgiJere daya- narak izliyorum. Bir savaş pat- ladığı takdirde bunun uzun sürmesi ve yayılması mümkün değil gibi görünüyor. Böyle bir savaşın aylarca sürmesi ve böl- geye yayılması mümkün değiJ. Böyle bir savaş birkaç haftada biter. Bu kriz artık bitim nok- tasında. Türkiye 12 milyar do- lar döviz rezervi ve tüm stok- ları ile krizi asgari zararla at- latmak durumundadır. 15 OCAK 1991 Tbrgut Özal: (Bakanlarla görüşmesinde) İn- cirlik Üssü'nün kullanılması gerekebilir. Hükümet, bunun için ek yetki isteme ihtiyacı du- yabilir. Yeni bir yetki istemiy- le size gelebilir. Daha önce ai- nan yetkilerde savaş ilanı söz konusu değil. Gerektiğinde bu da yerine getirilir. 15 OCAK 1991 Yıldrnm Ak- bulut: Biz hiçbir zaman ikinci cephe açmıyoruz. Ordumuzu sa\"aşa müdahil kılmıyoruz. Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Çevik Kuvvet çağırdjk, Amerikan uçakları- mn yurda getirilmesine karar verdik. Ama 'üsler kuüanılır, savaşa gireriz' şeklinde düşü- nenler var. Bizim, bunların kullandırılması hususunda ve- rilmiş kararımız mevcut değil. 16 OCAK 1991 Yıldınm Ak- buiut: Türkiye'ye bir saidın ol- mazsa Türk askeri bu savaşa girmeyecektir. 17 OCAK 1991 Yıldınm Ak- bulut: Genelkurmay Başkanh- ğj, gerektiğinde Incirlik'in ku- lanılmasına müsaade edecek- tir. 17 OCAK 1991 Turgut Özal (Meclisten yetki ahndıktan sonra): B6>Tece müttefik kuv- vetler uslerin hava sahasmı kullanabilir. Karar Amerikan komutanhğına kalmıştır. (NA- TO uçakları için) onlar kulla- nılmayacak. Onlar Türkiye'ye saidın olması halinde kullanıl- mak ya da NATO'nun kulla- nılması için sembolik bir var- lık göstermek amacına yöne- liktir. BİR SENARYO PAHA Türkiye Irak'ı aldı SAVAŞ sonrasının iyi ve kö- tü senaryolarını yazıp daha binlercesinin olabileceğini be- lirtmiştik. Okurlanmızdan Barbaros Ünal da bilgisayan- na disketi takıp oynamış; bize kendi yazdığı bir senaryoyu iletti. Şöyle: Gazetede bir başlık: "Tbrgut özal, Saddam'ı bir vuraşta kı- çiistü oturttu." Türk Silahh Kuvvetleri dün akşam Musul ve Kerkük baş- ta olmak üzere Irak'ı leslim al- dı. Büyük bir yenilgiye uğrayan Saddam Hiiseyin'in ise ABD- >e kaçtıgı söylentiieri yoğuniuk kazandı. ABD Başkanı Bush. Türkiye'nin tecavüzkâr tavnnı kınadığını belirterek bir an ön- ce Türkiye'nin Irak'(an çıkma- sını istedi. Bush aynca Türki- ve'ye ambargo koyduğunu ve Özal'ı savaş suçlusu ilan etti- ğini de belirtti. Bu arada SHP Genel Başka- nı Erdal İnönü ile DYP Genel Başkanı Demirel düzeniedikle- ri basın toplantısında Türkiye^ nin Irak'tan çıkmasının müm- kün olmadığını söylediler. Bush bilgi verince... ÖZAL savaştan iki gün önce İncirlik Üssü'nün kulJanılmayacağını söylü- yordu. Savaş başladığı gece Bush, Özal'ı telefonla ara- dı ve "bilgi verdi". Ertesi gün de uslerin kullanımı iie ilgili kararlar peşpeşe aJın- maya başlandı. Özal şimdiye kadar ka- radan bir savaş başlatacak ikinci cephenin açılmaya- cağını söylüyordu. Bush, salı günü yeniden özal'ı * arayarak bilgi verdi. Bakalım Bush'un bu ikinci telefonundan sonra sınırboyu çatışmaya girişi- lecek nıi? HAYVANLAR İSMAÎL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK mkarn* // A/&y/s... Son. ancu Aacbr M/maz ıc hiıti Plrtnd Shldad... g fflZU GAZETECİ \ECDET ŞEı\ ÇİZGÎLİK KÂMlL MASAH4CI AĞAÇ YAŞKEN EĞtLİR KEMAL GÖKHAS GÜRSES «"ISSrS&V3 :1<t&$^tW> RSB2W£;«^-' S ^ ' * ^ .He &S^-\\Jii^M^"ai!5i;"1 ~^-K '(A*"«w "-«'P . (,M5k.N»w«-«tf*wi; IVı'sr SıiDiP İİAHAT GARFIELD jm DAVIS TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAIS 24Ocak TANPINAR'LA "UUZUR"ROMANl ÛSIÛNE. 19SO 'i>e 8U&ÜAJ, (KESİIAOE S4Ğ , ÖZ£LÜOJE SÖYLEJuiÇTt. SON EILİ YILOtg OEĞiŞTtĞİA/İ, İ rA ÇALIÇTIĞIM/ TANP(NAe, YAP/TtNDA, II.DÜNyA SAVAŞl BAÇLAKIM- pA YAŞAyAN İNSAM/MIZIN SoeuNLAIMMI V£ /CAO££İ AHMETMAMD/ 7*HVPWAıÇ'M ÖZrAŞAMINOAN DA " Û
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog