Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURİYET/8 ISTANBUL'DA BUGÜN ~~ • istanbul Unıversıtesı Haber Ajansı'nın (İÜHA) 3. Kuruluş yıldönümü kutlaması saat 11 OO'de başlayacak KEIYHAŞAM 24 OCAK 1991 TELEFONLAR BiR MEKTUP Sinemamız açılmadı • Bizler Suadiye sakınlen>ız. Semtimizin tek sineması olan Atlantık, aylar önce tıcari anlaşmazlık nedeniyle kapandı. SosyaJ demokratlığıyla övunen Kadıköy Beledıye Başkanhğı'na birçok kez başvurmamıza karşın, sineraanuza yenıden kavuşma ısteğitnız karşılanmadı Kadıköy Betedıyesi'nden gereken ilgiyi bekhyoruz. MÜKERREM KAÇMAZ MALTEPE'DEN Çöplerden şikâyetçiyiz • Mattepe Yüzevler seratinde oturan vatandaşlar, biriken çöplerden şıkâyetçi olduklarını belırterek, gerekli temizlik çalışmalarırun yerine getirilrncsını istıyorlar. KlSA KISA • Bakırköy Osmanıye Mine Sokak 18 numarada bulunan 3 aılenin ayrı odalarda barındığı gecekonduda yangın çıktı. Sobadan çıktığı sanılan yangında, 4 aylık bebek Yasemin Kaya yanarak öldü. • Zeytinburnu'nda 3 fınn temizlik koşullanna uymadığı ve sağlıksız koşullarda uretim yaptığı gerekçesiyle kapatıldı. Liselînîn kaderi tartışıhyorİstanbul Haber Servisi — Universıteye giriş sıstemınde ya- pılması duşünulen değişıklıkler, dun Kavram Dershanesi'nce du- zenlenen toplantıda tartışıldı. İTU'nun Maçka'dakı sosyal tesislerınde yapılan "Eğitim Ha- berciligi ve Basın-Ogrenci-Sınav İlişkisi" konulu topiantıda ko- nuşan Doç. Dr. Adnan Kulak- sızoğlu, hiçbır merkezi yerleştır- me sisteminin ideal olamayaca- ğını söyledi. Bu sıstemi Turkı- ye'nin yıllardır oldukça az ha- tayla gerçekleştırdiğinı belirten Doç. Kulaksızoğlu, yeni sistem- le ilgili goruşlerini şöyle anlattı: "Bu sistemin baa sakıncala- n var. Lise 1. 2 ve 3. sınıflarda yapdacak sınavlar, ogrenci>i ge- reksiz yere baskı altına alacak, öğrenci her yıl aynı kaygıjı ta- şıyacak. Sınavın 3 yıl yinelen- mesi, öğrencinin orgun egitiro dışında ozel dersler almasına, dershaneye gitmesine yol aça- cak. Ancak Turkiye'nin her ye- rine yayılmış kaliteli dershane yok, gelir farklılığı, okulun ka- lilesi, dershanelerin dağılımı gibi açıiardan adaietsizlikler var. Meslek liseleri >e imam hatip li- seleri oğrencileri de aynı sınav- lara girecekler. Meslek lisesine giden bir oğrenci beceri veren, mesleki eğitim veren bir mufre- datın yanı sıra lise mufredatını da oğrenmek zonında kalacak. Meslek liseleri og rencileri mev- cut sistemde de normal lise muf- redatını bilmek zonında ancak bu sistemde uç yıla >a>ılacak. Bu da, meslek lisesinde verilmek istenen egitimi engelleyecek. Ye- ni sistem, oğrenciyi amacına vonlendirmesi, diri tutuması açısından >ararlı olabilir ancak sistemin değiştirttmesi velerii de- ğil. Mesleki yönlendirmenin il- kokul son sınıfta başlatılması gerekir. Öf renrinin orta son sı- nıfa geldiginde yetenekleri ve fl- gisi dograltusunda rebbertik ser- visleri aracılığıyla yonlendiril- mesi gerekir." Milli Eğitim Bakanhğı Özel Eğitim Kurumlan Genel Mudu- ru Necdet Özkaya, mevcut unı- TELEVtZTOİV YAY1NLARI VE SORUNLARI Koray:TRT haberleri komiktstanbul Haber Servisi — istanbul Tıp Fa- kültesı'nde düzenlenen "Tetevizyon Yayınla- n ve Sorunlar" konulu söyleşiye katılan Cenk Koray, "Televizyona çok sayıda güldünı prog- ramları bazırladım, ama haberler kadar ko- migini japamadım" dedı. İstanbul Universitesi Çapa Tıp Fakultesi 14 Mart Amfisı'nde düzenlenen söyleşide yaptı- ğı esprılerle oğrencilen gulduren Cenk Koray, TRT'nin teknik olanaklar açısından Avrupa televizyon yayınlanyla boy ölçüşebilecek du- zeyde olduğunu. ancak kuruluşundan bu ya- na yaşanan Jegişimlerin yanında kafalann de- *işmediğini, Damokles'uı kıhcı gibi duran de- neıim yuzünden kjşi ve kurumların TRT'ye program hazırlamaktan bıktıklanm söyledi. Cenk Koray, TRT'nin Körfez savaşı görun- lulerinj 45 dakıka geç ekrana getirerek çagın gerisinde kaldığını kanıtladığını söyleyerek "Bizler yıllardır TRT'ye çok şeyler verdik. TRT'nin bize verecegi bir sey kalmadı artık. Bizim vermek islediklerimizi almak istemeyen TRT, partilerin borazanı olmaktan kurtulup tek seslilikten çok seslilige geçmelidir" dedı versıteye gırış sisteminde sakın- calar bulunduğuna dikkat çeke- rek,."l milyon geırç, 3.5 saat- lik sınavla kaderini tayin ediyor. Gencin o anki stresi, sağlık du- rumu, ruhsal hali başansında rol oynuyor. Bir insan 3.5 saat boyunca en sevdigi romanı okn- yamaz, bir filmi pur dikkat iz- kyemez" dedi. Özel Dershaneler Bırlıği Baş- kanı tbrahim Ankan da getiril- mesi duşünulen sistemin, öğren- ciyı stresten kurtarmayı amaç- ladığını söyledi. Eğitim haberciliğı konusuna değınen Dünya Gazetesi'nden Erban Çayhan ise Mıllı Eğıtimı "kapalı kutn" olarak nitelen- dirdi. Çayhan, "Basın egitimi ilişkilerinde ciddi kopukluklar var. Mudur konuşamaz, ogret- men konuşamaz, ogrenci konu- şamaz. Eğitim baberciliği için yeterii bilgi ve dokuman sagla- namıyor. Bu konuda mmser, hoş bir tablo çizmek mıimkûn degil" diye konuştu. • Pofc Imdat: 055 • İaaiyrOOO • .JaıntonM: 056 • Zabrta MUürtt$i: 527 57 00 • •femHdarNüttrtttfi: 172 13 73 74-75 v« 088 • l«d tnzr. 068 Hmr Adl: 077 MMârlüği: 511 89 18 p ^ Tıp: 588 48 00 Çapa Tıp: 534 00 00 Maımara T»: 340 01 00 Hafterpata taK 345 46 80 9fii ItfJ* 131 22 09 Taksfai bkyarta: 152 43 00 SSK Sanatya: 588 44 00 SSK Otaaejtfan: 132 30 00 SSK Hztepe: 358 67 60 • TRAFİK: Traflk Şate W . : 176 24 14 (lst), 356 04 85-86 (Kadıfcöy) BMgc Tnflk: 377 22 07 (E-5) 356 04 86 ıŞehınçt), 314 36 (B Çekmece) • THT: lç HatUr: 573 13 31 Dt$ Hatlar 573 04 33 UtnL 574 73 00 RutmtyM: 574 82 00 (25 hat) • DDY: Slrkeeı Danrşaa: 527 00 50 H.Paja 0am«u: 338 30 50 • VAPUR: ŞeMr Hattan: 526 40 20 144 42 33 • Tlyotro • Oöttori *3ffî& Kevkıin mitetl tatlle çıkarken kOçOk bir aynnbyı unutmuştardı... KEVIN A L I P O Y R A Z O G L U T İ Y A T R O S U hU 46 75 - 151 43 66 Z B M OAHA SON DEFA l çtîgtnlar Jrulutnı" Ple« lnriç h,rjUn 21.00 Cte»HS 0Ö-21 00 Pa»15 00 1130 AHMET UĞURLU KARŞI TİYATRO H A M L E T II O R İ J İ N A Ü N E BES B A S A R HERSEYE KARSIYIZ'91 "Sıcak bir temas, tropikal bir şehvet W 1143 n> | H «H 3O-UX163O-U«-J1 B 1337(1 9 103O-12OH4 15.16 30-19IB-21 X Yön: Zalman King Dünya sinemalannı altüst eden 2 Oscar*'h çiıgi film şaheseri! Çocuklara ve büyüklere! IUNSITE «.««**, SUIttm Bnat» K1MLU 1147 89 47) 11 00-13 00-15 15-r 15-19 15-21 30 1336 06 0 11 00-1315-15 30 17 » 1 9 15-2145 |15I S 40| 1130-13 30-1530-17 30-1930-2130 t 1 5 i e » n 1100-13 00-15X17 00-1900-2100 katarı KIZl»»»K «nkırı OERT» SARAT MERKEZİ |D I M | Iznır SA> Ertitrtır >BI Klrtlrı 8HAY Pangam INC1140 73 00 Not 7 öen ^0 e berkes geieb "The Lıttle Mermaıd* REKLAM FİLMİ DA6ITIMINDA Ateş Arabalarfmn Oscar Ai h yapDnasmdan, bir büvüleyici destan daha! Dttuı dibauo renkli vz buvulrna dunyuunUıı karşı kooubnan oianakfu bir ç»jn! Sadccc çocugunuı u;ın dcpL. lçumde lupudanıp dunn çocukluguouz için! 10 Amerikah lkinti DSnya Savaşı ynrd» dömnttkıı öoct, son *t en tdıikdi görtv Bçuşmn gcrçtkleştirtcekleıiB. Bryothı EUEK (144 M M) nnc 1300 1500 (]M 01t2| 100 13 00 15 X AnUra AKUN (17T7CSfi) '1 30 12 4* 14 30 Haflaya Izmır IzMK C l « SAFAK BakıctAy 74 Sl Th«ttaltD, ANOREW MCCARTHY JONATHAN SİLVERMAN ZAVAlil •€»>« U2UN •!> YOtCUlUÖA ffl Mtm.U St2 ISt »U fl.MDEN KAHKAHAUkHA GOlEKK Ç < « C " S I » ' Z LYOL HÜRRİYET GÜST1Rİ MERKEZİ Rİ7İm T i u a t m Dostlar Tıyatrosu Salonunda D i z ı m ı ıy<ıuu B a f 0 H a n / T u n e ı Teı 1 4 4 8 i 37 -145 24 90 Orıana FALLACCI'nın BİR İNSAN yapıtından esınlenerek yazan Hahl BEYTAŞ o o o Yöretsn Zafcr DİPER » £ 2 146 17 31 • 132 64 M DORMEN S TİYATROSU P ı e r r e t t e B R U N OR a y C o o n e y KARMAKARISIKKOMEDİ 2 BÖLÜM Yoneten MALDUN DORMEN CtMl 1800-21 15 P u r 14.30-1» 00 Comrtt* malmsı II00 uKtomUn Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 KOMEDİ 2 BÖLÜM Y6neten GENCAY GURUN Çvfa>n*K«i» «• 2115 P«r»-CuniK21 « Çar$.150O Pats.2115 FAUSTO 3TEL '52 5335 Şanslarına, sevdikleri kız çeliktendi! BeroŞU EMEK (1MU39) 1"00 190C21lf Kadköy HEKS ,336 01 12) ft.nt.ata UtUN 1127 76 Sfi) lımf IZW« C t» SAF« - •Mjft6y 74 i H A R R I S O N F O R D Hiç kimse tamamen masum değildir! U P H E ALTINDA"PrcsOTied Innocenl" Dört dörtlük ojvncu kadrosu. gerilimin sırnnı \akalamis bir \önerraen (Alan J. Pakula) ve sağlam bir öyiü - 25 Ocak'ta Sinemalarda DtRECIED 8Y TED KOTCHtFF Pngri<İNCK140 45 96) U 30-14 00-16 30-19 15-21 90 Çtt4)Şrf*4(516 2«60) 12 00 14 15-16 30-1(45-2100 KvlUy S4f«l ktark«zı(KSMK34S 09 «3)12.00 -14 15-16 30-19 00-21 15 RICH4RD GERE JLLIA ROBERTS Beyoğlu CEP (FIUs) (149 01 66) 12 00 14 15 16 30 18 45 21 15 KENT OYUNCULARI KİM KİMİ KİMLEUZATMASIZ SON HAPTA Komedı 2 Bolum Cum«2100Clesı- t5.00-18.00 Ptzar 15.00 HAROLD MAUDE Komedı Ikı Bolum VEl Tel: 146 36 89 •GoodFeDas" SıkıDosdarBRIıMRTMSCORSESEfUll 1990 Ven«dık Kilm Şenlıjı En lyi YSnetmen ödfllo Beyoflu FİTA:, ailı NOVA BARAN Kadıfcoy TILOIZ Ankjra BATI (1490166) 1^00 '^Gf 1B0O 21 00 (140 35 S«> 11 0O-1 ı 45 16 30 19 15 22 0C (346 51 24) 11 30-1400 1630 1900-21 3C (118(323) 11 30-14 30 ' ' 15 21 00 ıjB) Mn»n KAMER (167 23) Iskenderun (113 04) İstanbul devlet opera vebalesi &TATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ S Prokef.ev ROMEO VE JULİET bıle 3 p«nte Korcogralı Allrtd fttorıgıns SılıınTi Kayın Evinc Sunıl/ Suıu Şenıl Orkatrı Şıfı El^ıd Bıgırov 22?9 0cık 20.00 ot G Rosani II. MEHMET •perı 2 p(rde OrttJtrı Şefi Selnun «da SaliMyc Koyan Gurçil Çelıklı» 26 0 c * 15-30dl 0 Demınç YÜSÜF İLE ZÜLEYHA operj 3 perde Sahneyı Kıyan Cun«»1 6»kçer Z4 0cak 2000 de OPERET AKŞAMI Stlısllet Nurftl OtcıH Isoprıno) Bergıuır Çelel» Isopranol Tismttoojnsy(tenorl Pıyıno: Serdtr Yılçm 28 0cak 1900 da Odı Tlyıtrosundı T Stlçuk E Thcanus BIR UZAY MASAU pop operj; bolum •İHlcye Koyın Sumeray Arımaı 25 200ir*e SIHİRBAZ OZ çoojk muzlkalı 2 bdun Satineye Koym Sumtrıy truun 26 Ocak II 00 de ı tenuılden *ı hofta Soc. KU* lenalm »idcotama tangoM S«nçl4H Moğaıalorında w Galtarto-AlahAy dan4jına bOjrotuncia latifo çatmaktodu Stf* tnl 151 10 23/151 50 00 (7 hat) 254 İ J Ş E H İ R T T Y  T R O L A R I 21-27 OCAK 1991 Hjrbtye M Ertuğrul Sa^ir»sı [1*0 77 20) Memet BMDUR KUŞLAR CUMHURİYET OORMEK 122 2Î-2O Catkun BÜKTEl THEOPE YtnaleiL Mı TkVBUN 125-28-27] Sıbakatiin Kudrıt AKSAL BAY HİÇ- SONSUZLUK KfTABEVİ YSmten Bıçar SABUNCU Ptetı 20 30 Per Cuma 15 00 Fatih Hesat Nun S3nnesı(S26 53 10, Hnnk IBSEH HORTLAKLAR Tırıtni Sına ENGİM TinKBt Çatın IPEKKAY* (22 23-24-25) »KJtı CUMM.I BİR SABAH GÜLEREK UYAN YKielm Enejııı GURMEN 126-271 KIZI Tinetm CıiMyi TDREL (22 23-24-25) Ulktr KÜKSAL BİR GARİP OYUN Ttımaen Nedret OENİZHAN 126-271 Kadıköy Haldun Taı Sjhncs>(349 0-i 63) RUSSELL BİR KADIN Türktt» Semra KUAMURSEL Yoneten Çetın İPEKKAYA 122 Ocak Salıl Saıi FAlK'SavaıDlNÇEL MERAKÜSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yintttn Madl KOPEfl (23-24-251 Hugd Wtıitemore BİR YALAN ÇEMBERİ Tırtçesi Yıtdtrını TUMCER Yonaen H>kın ALT1NER 126-271 BİLETLER TİYATRO GİŞELERİNİN DIŞINDA KADIKÖY MERKE2 GİŞEA/AKKORAMA TAKStM VE APS GAYRETTEPE DE SATILMAKTADIR OyunGunler Salı 20 30 Ça' 15 00 20 3C Per Cuma. 2030 Clesı -5 00 'C 10 Pazaf i ^0 18 3^ .TVIHADİÇAMAN "il YEDİTEPE - OYUNCULARI _ | Komedi 2 Bölüm ANARŞİSTİN KAZA ŞONUÇU ÖLÜMÜ Yazan: Darlo Fo Çeviren: Yücel Erten Dekor-giysı: Naz Erayda Yöneten: Macit Koper Kadıköy Halk Eğitim Merke2i Tel: 345 60 67 Perş: 15.30-21 15 Pazar 15.30 İstanbul devlet opera ve balesi CEMAL REŞİT REY KONSER SALONÜ'NDA D Cımarosa ORKESTRA ŞEFİ ıntermezzo 1 sahne Orhestra Şeh Serdar Yatçın Sahneye Koyan Ayhan Baran (Devlet Sanatçısı) OrKestra Duzenlemesı Serdar Yalçın Dekor Emın Uçer Kostum Erınç Evrenkut Işık Bulenl Darcan Rol alan sanatçı Ayhan Baran G B Pergolesı HANIMOLAN HİZMETÇİ ıntermezzo 2 sahne Orkestra Şefı Serdar Yalçın Sanreye Koyan Ayfıan Baran (Devlet Sanatçısı) Dekor Emın Üçet KosJum Ennç Evrenkul Işık Bulent Darcan Rol alan sanatçılar Ayhan Baran/Oya Atay'Tank Çakar 26 Ocak Cumartesı saat 20 00 (Prömıyer) 0RTA0VIIVC1L4K No 1 40 Tei 1511B6İTÎÎ Rerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATAD0RPerş /Cum«: 21 00 C teıfc 15.30 - 18.30 FERHANGİ ŞEYLER Fertian ŞenSOy Çarşamba: 21.00 Ferhan Şensoy'ün Pa»r 1530- KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMAREETE KARŞI BEYOGLU KUÇUK SAHNE 144 43 2 7 - 1 4 3 64 17 Ferhan Şenjoy un İSTANBUL'L SATIYORUM Munır Ozkul Erol Gunaydır Salı 21 00 NÖBETÇI TİYATRO Ferhan Şensoy'ün AŞKIN GÖZÜNE 2r00 Von Rasln CttlBUn CİKI I100 BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI m^, u . w ı _ *<*| e No»» KJtüı Memen 572 64 39 Bıl«T<er temstkMn •k< hafta once A K M g şelenndeSuadfye-'ftlıstm vakltorama Pangalt. Geoç4er Mağazaiarmda GaHerıa Atakoy danışnta Durosunâa v«Cema) Reşıt Rey Kons«r saocu nda salı«a cıkmaktad» G'5« l « 151 10 23/151 56 00 (7 hat) 254 CPB Konset Saloru 1489404 1405012 CİHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU İNSAN SURETLERİ TTJLÛ ÇIZGENYazan AZIZ NESIN Carş Perş C tesı 8100 Pazar 18 00 (Perş haagunudur) Bllct Sıt* Yırlıri Vakkorama Suadiye - 360 90 90 (3 Hatt Vakkorama Taksım -151 15 71 (5 Hat) KENTER TİYATROSU 146 35 89 İ.T.Ü. VAKFI HÜSNÜ ONARAN P yano Res'ta 24 Ocak 1991 Saal 18 30 I.T.Ü Maçka KampMu C Anfiti 8MSal!S.VaM0[ama ITU Vakt A,aza«a Karrw_,u K.ı'as yesı comK ULKU n r ı GAMHFER OZCAHİS. TITATMSU V l 7 ORASINI ES GEÇ Komedı3Per<teÇlrt Ptr» Cumı ?!00 KİRAUK DAİRE Kome« 3 Perae CJn;iMPuar 15.00 1900 Qse hergun 12 00 de açJ.r Ptesı Sal oyun yoKtur T e l : 1 4 6 8 0 9 1 ESKİ DEFTERLER "Eski fîlmler, sinema salonlan, el ilanları, afîşler, insanlar..." GÖKHAN AKÇURA derledi. Her hafta sinemgazetesi 'nde eroltoy n\\u\\< ı ivv! ıtosr MAHKCME KAKAH İ U y PtR 8UMAN ABDftfcYoneten ZEKİ OOKEH KARTALD* |: Süb* c İ B İ H 3 0 « ? ı nrdt HASAM »J TÜCEL KUITÜD MEIW£Zt »DE 353 37 78 O Y U N 2 B Ö L Ü M 1 4 3 6 8 8 3 M u z ı k A I H S A N 0 Z K D K •ETOGLirNOA n Ocak M ı '8 30 n 21 OTJdc BAKIMOrOE 3 5ub«l fsır 21 rjjde 4 SaM Pıoı 18.30 ve ?! OTJDB KAMCA TİTATROSU »0» 143 17 63 BELEUYE 5EHIR TİYATROSU NDA 572 M 3> Sinema Tiyatro Gösteri D*y«ralanııu 146 97 38 132 64 26 Dostayevskı BUDALA Sımın t Çeviren Oya Menlese Voneten Engın Cezzar 28 21 Ocjk 2 3 Sub» AnUa ÇelMv İSTANBUL DEVLET TİYATROSU Nscatı Cumalı AHMETLERİM Yonettn. Kenan lxık ZS 27 Ocak Georg Buchner HAPSIRIK DANTONUNHAP5IR1K Ö U ) M Ü Uyarlaytn Mıctıeat Frıyn Çeviren LaltErtn Y«ıelen- Chrij Harlı 22 23.24 25 26 27 Ocak Cevın flejî Mıuık Semih Fınncıoglu 22^12425 26 27 29 30.31 Oc*k 1 2 3 Subat Nccalı Cumal Jerome Kıly SEVGİÜ SOYTARI AHMETLERİM Çrtrîn Tılal H ! " . 23.2425 Ocak Yenelen Karial Tıbel 29J0JI Ocak. 17 3 Subal Aleksjnöer 6dnan YÜZYÜZE Çeviren Belgl Psksoy Yoneten Çetın Ipekkaya 30 31 Ocak I Şuba* Y -jn Sara^ı T yat'Osu Bartıaros Yo^jşu Vıldır Sara, ıçındec r (MffiŞTREY KONSmSALONU *F İ L M G Ü N L E R İ 24 Ocak Perşembe Saat 19.00 Körfez Krızı nedeniyle Potemh.iVZırhksı fUmme eslık edeeek pnamstter Frank Strobe! Pıerre Oser zıyaretlermı ıptal etmıalerdır Adl geçen fılmı sanatçılar beraberınde getıreceklennden yerine 24 Ocak Perşembe gunu DER LETZTE MANN "Son Adam" gasterdccektır 25 Ocak Cuma Saat 19.00 MELODIE DER W E L T "Dünya Ezgisi" Sesli Film Yonetmen Walter Ruttmann Muzık Wolfang Zeller •F«m Otjnterlnde tüm yerlerln b»et flyatı 10^OO Tl_-<*r Konser Salonu 14S 53 92-140 SO 12
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog