Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVIZYON-RADYO 24 OCAK 1991 06.30 Gtin Doğarken 07.00 Giin Başlıyor 09.05 Susam Sokağı - 83 09.35 Kadın Saati 10.00 Haberler 10.15 Dizi: Kalbin Sesi 10.40 Okul Televizyonu 15.10 Çocuk Kuşağı 17.00 Haberier 17.15 Dizi: Hayat Ağacı 18.00 Gençlik Konserieri 18.20 Akşama Doğnı 19.10 Merbaba Çocuklar 19.20 tnanç Dünyası 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Dizi: Operadaki Hayalet 22.05 Açıkotunım 00.05 Gün Biterken 07.58 Açüış-Okul Televizyonu II 10.45 AçikÖğretim 2. sımf dersi tstatıstık (Normal Dağılımda Standart Sapma), 3. sımf dersi tş Idaresi 12.15 Kapanış 18.00 Açıtış 18.10 Dizi: Yalan Rüzgân 19.03 Haberier 19.20 Haftanın Sohbeti 19.40 Avrupa'dan Futbol 20.20 Belgesel: Türk Tiyatrosu (Bugün 21.00 Günkrle Gelen 21.30 Gençlerie Beraber 22.00 Haberler ve İagilizce Haberier 22.30 Sahneden (Aynntüı bilgj yandaki sUtunlarda) 23.10 Dizi: Buyük Tuzak 24.00 Kapanış 19.59 Açüış-Dizi: Suç Ortaklan Mufettis Maryot, Tomi ve Tabins'tan, Edgar Volis türü bir olayı çözmek için yardım ister. Payten Klüp deoen bir yerdc sahte paralar dönmektedir. 21.00 Sinema Tarihinden Bir Yaprak: Korsan Tuzağı 22.20 Çizgi Film: Story Of Dandng Frog 22.45 Belgesel: Ufllk (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 23.35 Müzik: VVired Show 23.50 Kapanış 13.59 Açılış-Okul Televizyonn 18.20 Yabancı Dil Dersi 19.00 Dizi: Yıldıza Ulaşmak 19.45 Müzik: Klipler 20.00 Açıkögretim 21.25 Müzik 21.30 Açıkögretim 22.10 Belgesel: Denize Yolculuk 22.35 Müzik 22.50 Dizi: Süper Çocuk 23.15 Pop 100 ~ 23.45 Kapanış 18.58 Açüış-Haberler 19.18 Dolgu Müzik 19.20 Susam Sokağı 19.50 Türkçe Dil Dersi 20.15 Kadın Saaü 20.40 Dizi: Kttçük Hanım 21.15 Gönül Sohbetleri: 21.20 tnanç Dünyası 22.00 Haberler-İngilizce ve Almanca Haberier 22.35 Spor 23.05 Türk Sanat Mtizigi 23.35 Belgesel: Türk Tiyatrosu 00.15 Dizi: Babam ve Biz 01.05 Kapanış -514 Starl Körfez Savaşı nedeniyle 24 saat yayınına devam edecek. Yayın akışı sırasında 13.00'ten başlayarak her saat başında 5'er dakikalık haber bülteni yer alacak. 09.00 Dizi: Asiler 09.55 Haberler 10.00 Dizi: Günahlar 10.55 Haberler 11.00 Dizi: Zengin Dilenci, Yoksul Hırsız 11.55 Haberier-CNN 1230 Dizi: Komşular 13.05 Pembe Dizi: Cimri 14.05 Dizi: Hastane Günlüğü 15.05 Dizi: Bütün Çocuklarım 16.05 Dizi: Santa Barbara 17.05 Dizi: Ateş Çemberi 18.05 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Eşek Şakası 19.05 Dizi: Jefferson Ailesi 19.50 Ana Haber Bülteni 20.05 Dizi: Dekoratör Kızlar 20.35 Dizi: Robert Kennedy 2130 Orhan Boran'h Dakikalar 2235 Sinema: Aşkın öbür Yüzü 00.15 konser Kate Bush Gece yaymı programda verilmediği için yer veremiyoruz. Vericilerle ilgili yasa taslağı gelecek hafta TBMM'de Kablolu TV, TKTyeYeni düzenlemede 3517 ile TRT'den PTT'ye geçen, iptali ile TRT'ye dönen, şimdi yine PTT'ye geçecek verici personelinin özlük haklanna ilişkin bir hüküm bulunmuyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Anayasa Mahkemesi- nin radyo televizyon vericilerinin TRT'den PTT'ye devrini öngö- ren yasayı iptal etmesi üzerine yeni yasal düzenleme yapılması için tarunan 6 aylık süre 26 ocakta doluyor. Devlet Bakan- lığı, TRT, PTT ve Ulaştırma Ba- kanhğı'nın "ortak görüşleri" doğrultusunda hazırlanan ve vç- ricilerin PTT'de kalmasına ola- nak tanıyan yeni yasa taslağının önümüzdeki hafta içinde TBMM'ye getirileceği öğrenildi. Devlet Bakanlığı kaynaklan, ye- ni taslağın 3-4 gün içinde Ba- kanlar Kurulu'nda görüşülebile- ceğini söylediler. Radyo televizyon vericileri ile ÖZALTV TAZMtNAT DAVASI TKT savunmahazırladı ANKARA (Cnmhuriyet Bö- roaa) — "Keodisine hakaret ttiMa#" gerekçesiyle çeşitli ba- sın kuruluşları aleyhine açtığı "uuminat" davalanyla rekora giden Cumhurbaşkam Tnrgut Ozai'ın son olarak TRT aleyhi- ne açtığı "maoevi tazminat" da- vası 28 şubatta 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. TRT Hukuk Müşavirliği'nin açılan dava üzerine savunmasını hazır- ladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı özal, aralık ayındaki bütçe görüşmeleri sıra- sında yaptığı konuşmada kendi- sine hakaret ettiği gerekçesiyle SHP Milktvekili Adnan Keskin ve bunu "nakkn" yayınlayan TRT hakkında 5O'şer milyon li- ralık "manevi tazminat davası" açmışu. Özal, avukatı Bügin Ya- ztaojfa aracüığıyla Ankara Nö- betçi Asliye Hukuk Mahkeme- si'ne başvurmuştu. Yaacıoğlu dava dilekçesinde gruplar adına vapılan konuşmaların naklen verileceğini ve hükümet adına yapılan konuşmadan sonra nak- len yayının sona erdirileceğini, kişisel konuşmaların naklen ve- rilmeyeceguıi bildirdiğini vurgu- ladı. kablolu TV sisteminin işletme- sini PTT'ye, bu konudaki dene- tim, projelendirme, yetkisini TRT'ye bırakan yasa taslağı, ge- çen haftalarda tamamlanmıştı. Yasa taslağı ile 2954 sayılı ya- sanın 4. maddesinde, "Radyo te- levizyon verici islasyonlannın kunılması, işletilmesi, yurtiçi ve yurtdışına yayın yapılması dev- letin lekelindedir. Bu tekel, TRT tarafından kullaoılır" ibaresine yer veriliyor. Getirilen değişik- İikle, radyo televizyon vericileri ve kablolu TV şebekesi ile ilgili teknik hizmetlerin TRT tarafın- dan "PTT'ye yaptırılabileceği" hükmü getiriliyor. Buna göre ve- ricilerle ilgili denetim yetkisi TRTde kaurken kablolu yayının da ancak TRT'nin izniyle yapı- labileceği hükme bağlanıyor. Ya- sada radyo-televizyon vericile- rinde görev yapan personelin öz- lük haklarına yönelik açık bir madde bulunmuyor. Taslağın ek 1. maddesinde, "Yatırım ve hizmetler ile TRT yayın sistemlerine ilişkin diğer taleplerin bedeli Hazine'ce kar- şılanmak iuere Hazine tarafın- dan temin edüebilir" hukmü ge- tiriliyor. Yetkililer bu madde ile- vericiler ve kablolu TV'yi TRT'nin denetiminde "larafsız" bir kimliğe kavuşturulmasının amaçlandığını ifade ediyorlar. TV 3 BELGESEL: UFUK 22.45 Soğuk savaş günleri anısınaTV Servisi — Körfez savaşı özellikle ABD or- dusunun "savaş teknolojisinin" tüm ayrıntıla- nyla kullanıldığı bir alan oldu. Hatta kimi silah- lar, füzeler, uçaklar ilk kez bu savaşta pratik uy- gulamaya konuldu. CNN'i gerek TRT ekranın- dan gerekse Magic Box ekranından izleyenlerin de rahatça gözlemledikleri gibi, silahlar adeta "göriicüye çıkmış gibi" isimleri, ağırhklan, men- zilleri ile aynntılı biçimde tanıtıldılar. TV-3'te bugün yayımlanacak "Ufuk" adh bel- gesel için TRT Program Dergisi'nde "askeri alandaki teknolojik geüsmelerin ve aunmlann" tanıtılacağı yer alıyor. Daha geniş bilgi almak için TRTye başvurduk. Gelen bilgide programm 3 yıl öncesinin teknolojisinin anlatıldığı ve so- ğuk savaş döneminin özelliklerini içeren eski bir belgesel olduğu belirtildi. Bu akşam silah sanayiindeki "ufuklsm" izle- mek isteyenler, hatta Körfez savaşında kullanı- lan silahlann nasıl geliştirildiğini öğrenmek ama- cıyla ekran karşısına geçecekler, önlerinde yal- nızca 3 yıl öncesinin teknolojisini bulacaklar. TV 2 SAHNEDEN 22.30 POP OPERASIYLA — Timur iselçuk akşamki prograrada ti- yatro müziği üzerine sorulan yanıtlayacak. Selçuk'un aynca 'Bir Uzay MasaJı' adlı pop operasından göriintüler yayımlanacak. Timur Selçuk ile tiyatro müziği TV Servisi — Sahneden programının bu haftaki konu- ğu Timur Seiçuk. Gündeme ge- lecek olan konu ise, "Tiyatro ve Müzik". Programda tiyat- ro müzikleri konusunda dene- yimli bir müzisyen olan Timur Selçuk sorulara cevap verirken müziklerini yazdığı "Bir Uzay Masalı" adlı pop operadan bö- lümler yer alacak. Bu bölüm- de aynca yine Türkiye'nin ilk rock operası olarak lanse edi- len "Kuşlar" adlı müzikalden de bölümler ekrana gelecek. Tiyatro bölümünde, "Dan- ton'un Ölümü" adlı oyunun provalanndan görürıtüler, yö- netmen Semih Fınncıoğlu ile yapılmış bir röportaj yer ala- cak. Şu sıralar sahnelenen özel tiyatroların oyunlanna da yer verilmeye devam edilecek. Bu- na göre, Nisa Serezli-Tolga Aş- kıner Tiyatrosu'nun "Benim Matrak Ailem", Enis Fosfo- roğlu'nun "Kanlı Nigâr 90", oyunlanndan bölümler ekrana gelecek. Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen bir oyun da prog- ramın tiyatro bölümünde yer alıyor: Çetin İpekkaya'nın yö- nettiği "Hortlaklar" adlı oyu- nu. Son olarak bu bölümün konuk sanatçısı Mehmet Uln- soy olacak. Ulusoy çalışmala- rını Fransa'da sürdüriiyor. Bale bölümünde ise Devlet Opera ve Balesi'nin sahneledi- ği "Ronteo ve Juliet" adlı ba- leden birbölüm yer alacak. Atillâ Dorsay'ın duyup göremedikleri Atilla Dorsay, yeni yılla birlikte 'Sinema Tarihinde Bir Yaprak' adlı programıyla ekrana geliyor. YURDAGL'L ERKOCA Atillâ Dorsay, yeni yılla birlikte yeni bir sinema programıyla ekrana geliyor... Her hafta persembe günü TV3'te "Sine- ma Tarihinden Bir Yaprak" adıyla ya- yımlanan programın film seçimi Dor- say'a ait. Geçen yıllarda TV'de Dünya Si- nemalarından'ı sunan Dorsay "Bu prog- ram önerisini TRT'ye ben yaptım" diye başlıyor söze ve programın nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor: "TRT'ye çeşitli film pakelleri ve liste- ler gelir. Bu listelerden yapılan "Klasikler" veya "Unutulmayanlar" gi- bi ba^ıklarla sunulan programlarda yer alan filmler beni çok tatmin etmiyordu. Kendimce daha unutulmaz bulduğum filmler vardı. Bu listelere şöyle bir el ko- yup TRT'ye kendi önerdiğim filmlerden bir program yapmak ve bu filmleri sun- mak bana ca/ip geldi." — Daha önce "Dünya Sine- malarından" adlı bir program hazırlayıp sunuyordunuz. Ondan farkı nedir bu programın? DORSAY— O filmleri ben seçmiyor- dum. Dolayısıyla program oldukça tu- tarsız ve esprisiz otuyordu. Bunda durum çok farklı. — Bu filmleri secerken kıstasınız nedir? DORSAY— Kıstasım iki tane. Biri, da- ha nesnel. Şu veya bu nedenle sinema ta- rihinde küçük de olsa bir yeri olan film- leri seçmeye çahşıyorum. İkincisi de tü- müyle öznel. Çocukluğumdan veya genç- liğimden anımsadığım veya adını çok du- yup hiç göremediğim kimi filmleri seçip sunmaya çalışıyorum. — Bu filmleri bulmakta giiçlük çeki- yor musunuz? DORSAY— TRT'nin elinde sayısız lis- teler var. Çeşitli kaynaklar ve çeşitli lis- telerden işaretlediğiniz filmleri getirtme imkânına sahip TRT. Ama çok aradığı- nız, istediğiniz bazı fiknler karşınıza çık- mıyor tabi. — "Sinema Tarihinden Bir Yaprak'- la önümüzdeki aylarda neler var? DORSAY— Popüler sinemaya belli bir ağırlık vermek istiyorum. "Korsanlar Kralı", "Cezaevi Sevdahlan" gibi tür filmleri ile başladık ama "ınsafsız Zaman" gibi bir Joseph Losey, "Korsan Tuzağı" gibi bir Fritz Lang filmi de sun- duk. Bu denge sürecek. önümüzdeki ay- larda "Açlık-The Soylent Green" gibi bir bilimkurgu, "Özel Hayat" gibi "Louis Malle imzasını taşıyan bir Brigitte Bar- dot filmi, Ken Loach'ın "Düşen Kadın", Jacques Demy'nin "Şerburg Şerasiyeleri" var. Mart ayında ise Ame- rikan klasiklerinden bir paket sunaca- ğım. Bunlann özelliği sonradan renklen- dirilmiş siyahbeyaz filmler olmaları, Ge- orge Cukor'un yönettiği Spencer Tracy ile Katherine Hepburn'un oynadıkları "İki Ateş Arasında", John Huston'un "Elmas Hırsıztan- The Asphalt Jungle", King Vidor'un "Şahika" gibi filmleri iz- lenebilir. Bu sonradan renklendirilen filmler, bi- liyorsunuA bir tartışma konusu, bu olaya çok karşı çıkanlar da var. Ben kendi adı- ma bu yöntemin, klasik filmleri genç ku- şaklara ulaştırabilmek için çok olumlu olduğunu savunuyorum. Bu programda daha sonraki aylarda Oouzot'nun "Deh- şet Yokulan" ve yine Oouzot'nun "Şey- tan Ruhlu İnsanlar", Bette Davis'in, Ja- mes Cagney'in filmleri ve benzeri klasik- ler yer alacak. — Bu programda günümiiz sinema- sından orneklere yer vermeyecek siniz? DORSAİ— Şimdihk hayır. Çünkü programın adı ve esprisi "Sinema Tari- hinden Bir Yaprak". Günümüz filmleri- nin sinema tarihine geçip geçmeyeceği- ni ise zaman gösterecek. RADYOLAR RADYO 1 04^5 Avilış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 Gunle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 lstek- leriniz seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 1255 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haber- ler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Din ve ahlak. 17.35 Saz eserleri. 17.40 Ço- cuk bahçesi. 1755 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Hayalın içinden. 1855 Bölge- sel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19J0 So- listlerden seçmeler. 20.00 tyi uykular çocuklar. 20.10 Türkuler Geçidi. 20.40 Amatör lopluluk- lar. 21.00Haberler. 21.05Hanf Muzik. 21J0 Be- raber ve solo şarkılar. 22.00 Erkekler topluluğundan türkuler. 22.30 Klasik konser. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (3). 0055 Gıınün haberlerinden özetler. 0\M Program ve kapanış. 01.05 - 0455 Gece yayını. R A D Y O Z 07.00 Açılış. program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Türkuler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08J0 İki solistten şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Edebi>at çılanmızdan gezi notları. 09.35 Çeşitli müzik. 10.00 Musiki dunyamızdan seçmeler. 10J0 Bir bebek buyuyor. 10.40 Turkçe sozlü hafif müzik. 11.00 HabeVler. 11.05 Okul radyosu. 11.35 Ha- fif muzik. 12JD0 Açıklamalı klasik koro. 12.30 Türkuler geçidi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf mü- zik. 13.30 lyi lnsan İyi Vatandaş. 13.45 Şarkı- lar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Gençlik koroları. 15.00 Haberler. 15.05 Turizm deyince. 15.30 Turk halk çalgılarından ezgiler. 15.40 Ar- kası >arın. 16.00 Oku! radyosu. 16.30 Yurttan ses- ler. İ1M Haberler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 17.30 Minyatur muzik. 18.15 Tiyatro dünyasm- dan. 19.00 Haberler. 19.30 Hafif muzik.20.00 Yabancı dil dersi. 20.45 Türkçe sözlu hafıf mü- zik. 21.00 Kuçuk koro. 21J0 İki solistten türk- uler. 22.00 Gece konseri. 22.30 Şarkılar. 22.45 Bir roman/bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Turküler geçidi. 23.40 Hafif müzik. 2355 Mu- ziğe Ovgu. 0055 Günun haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş. program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Güne ba$larken. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Muzikli dakikalar. 1L00 Ögleye doğ- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Latin dunyasından. 12.45 G.ünün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 At- mosfer. 15.00 Konser saati. 16.30 Caz dünyası. 17.00 Haberler. 17.15 Dısko dünyasından. 18.» Haftanın plaklan. 19.00 Haberler. 19.15 Arya. 20.00 Türk pop müziği. 20J0 Bir konser. 22.00 Haberler. 22.15 Perşembenin getirdikleri. 23.00 Genç solistler. 24.00 Gece ve muzik. 0055 Gü- nun haberlerinden özetler (Türkçe). 0058 Prog- ram ve kapanış. RADYO 4 07.00 Acılış, program vehaber- ler. 07.05 Turküler ve oyun havalan. 07J0 So- listler geçidi. 08.00 Türkiiler. 08.15 Şarkılar. 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkıtar. 09.30 Türkuler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Türkuler. 11.20 Şar- kılar. 11.35 Beraber ve solo turküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dort bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14.30 Turküler geçidi. 15.00 Sızin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler kadınlar topluluğu. 16.30 Şarkılar ve oyun ha- vaları 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervam. 17.30 Erkekler faslı. 18J» Yurttan sesler. 1830 Solistler geçidi. 1858 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL 0758 v ı, e Program. 08.00 Gune Başlarken 08.45 Sabahın Konuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Ha- yatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 114)5 Işte Saz Işte Soz. Solist: Mehmet Ozbek. 11J0 Bir Solisı. Chrıs Deburgh. 12.00 Isıekler. 13.00 Turk- çe Sözlu Hafif Müzik. Solisı: Emel Erdal İkili- si. 13.15 ögleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk. The Jets. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Mu- şerref Akay. 15.15 İclal Yardım'dan Şarkılar. 15J0 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sozlu Ha- fif Muzik. 16.00 Supersonıc Programı. 174)0Mü- zik Dagarcıgı. 17J0Gün Biterken. 18.15 Muzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYEo658Açü,şv*prog ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Durumu. 08.35 Işte Saz İşte Söz. Solist: Meh- met Ozbek. 09.00 Solistler Geçidi. 09J0 Yol Du- rumu. 09.35 Samıme Sanay'dan Şarkılar. 10.00 Hayatın tçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Muşerref Akay. 11.25 Nursal Zeren'den Turküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1150 Sizin Seç- tikleriniz. 1255 Turkçe Sözlü Hafif Muzik. So- list: Fikret Kızılok. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Turküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1450 Zeki Müren'den Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri 16.15 Muzik Dagarcıgı. 16.45 İzzet Altınmeşe'den Türkuler. 17.05 TUrkçe Sözlu Hafif Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Prog- ram ve Kapanış. Sesyanşması finali • ANKARA (AA) — TRT'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Türk halk müziği ve Türk sanat müziği amatör ses yarışması finali bugün An Stüdyosu'nda yapılacak. Edinilenbilgiyegöre, amatör ses yanşması için 8 bölge radyosundan amatör sesler yarışmaya katıldı. Bölgelerde yapılan iki elemeden sonra bölge birincileri tespit edildi. Barış Manço kalp krizi geçirdi • TV Servisi — Barış Manço kalp krizi geçirdL Koşuyolu Hastanesi'nde tedavi gören sanatçi, dün ilk müdahale yapıldıktan sonra evine gönderildi. Daha önce iki kez daha kalp krizi geçirmiş olan Barış Manço, bir ameliyatın söz konusu olduğunu, bu nedenle Brüksel'e gıdeceğini. söyledi. Pazar günleri TVl'de yayımlanan "7'den 77'ye" adlı programının yedekli çalışıldığı için sorun yaratmayacağını belirten Barış Manço, en çok üzüldüğü konunun çalışmalarına basladığı yeni plağına ara vermesi olduğunu da kaydetti. BBC Türkçe yayını • TV Servisi — BBC Radyosu'nun Türkçe yayınları, günde üç kez gerçekleşiyor. Körfez krizinin savaşa dönüşmesiyle birlikte en çok dinlenen radyo istasyonlarından biri olan BBC, pazar günü canlı olarak gerçeklestirdiği iki saatlik yayınını da tümüyle Körfez savaşına ayınyor. Her gün sabah 07.15-07.30 arasında kısa dalga p\050, 7.210, 9.750 ve 11.945 MHz. 19.00-19.30 arasında kısa dalga 6.085, 9.915 ve 11.925 MHz, 22.45-23.30 arasında 6.125, 9.915, 11.835 ve 15.430 MHz. üzerinden Türkçe yayınlarını gerçekleştiren BBC radyosu, pazar günleri de 10.00-12.00 arasında 6.015, 9.635, 9.740, 15.390 ve 17.695 MHz üzerinden yayın yapıyor. BUGÜN ~~ • Belgesel: Türk Tiyatrosu TV2 20.20 19. yy'da Türk tiyatrosu ele alınıyor. Namık Kemal'in "Vatan Yahut Silistre" oyunu ve Ahmet Vefık Paşa'nın Bursa'daki tiyatro çalışmalan anlatıhrken bu dönemin Türk tiyatrosuna etkileri konu ediliyor. I tmmob makina muhendisleri odası I ıstanbul şubesi EĞİTİM MERKEZİ'NDE ^ BU HAFTA -4 SEMINER "DİŞLİ ÇARKLAR" 1-3 ŞUBAT 199i • İngilizce Kursu (Başlangıç, Orta, İleri) Not: Başvuru anında düzey saptama sınavı yapılacaktır. Kurslar yabancı öğretmenler tarafından video destekli olarak New Cambridge sistemi izlenerek gerçekleşttrilmektedir. • Bilgisayar Kursu (Autocad 10 Paket, Temel Programlama) Not Kurslarda, matematik işlemcili gelişhn bitgısayartar ve ptotter hullanılmaktaön Eğitim Merkezi: Sıraservter C No- 93 Taksım/İST. Tel.: 149 11 64- 149 07 62 (C tesı-Pazar dahıl her gtin 9 00-22 00 aras< sçıktır.) Galeri . Atölye PERA • 146 97 38 • 132 64 26 URART SANAT GALERİLERİ MERIÇ HIZAL Heykel Ssrgisi 24 Ocak-12 Şubat Abdi Ipekçj Cad No: 16 Nişantaşı 141 21 83 TEM SANAT GALERİSİ AIİÇELEBİ ResimSergisi 190cok-16$ubat1991 Vottonog. Cod ProfDf Ortnn irvk Sok 44/2 Nqontafı 80200 blcibgl Td 111 147 08 99-147 97 56 foks. 147 97 ii BİLİM SANAT GALERİSİ BAHİTTİN BOZDOGAN R E S İ M S E R G İ S İ 19 OCAK - 15 ŞUBAT 1991 Mühüfdar Cad. Akmar Pn>|ı. Htr. 70 V, (Sülar laarm Vanı) 349 26 10 S»KFAS»K»T GALERİSİ KARADANA S E L t M 9 Ocak-5 Şubat DERİ SHOW IHLAMUR ilamuröere Cad Yeşjlçjmen Sok No 91 Beşıkta>'İST 159 72 55 GARANTİ KOLEKSİYONUNDAN SEÇMELER SERGİSİ Otuz sanatçının yapıtlarından oluşan karma sergi. 15 Ocak - 30 Ocak 1991, 11.00 - 18.00 {Pazar günleri dışında» S GARANTİ SANAT GALERİSİ İstıklâl Cad 141 Beyoglu-lstanbul ARKEONSANAT GALERİSİ SÜREKLİ ÇAĞDAŞÖZGONBASH SERAMİK. HETrTCEL YAĞU BOYA TABLOLAR SAT1Ş MERKEZİ BKEU: CAS. n OrTAKOY TEL UMt K (OPERA) S A N A T G A I E e I s ı VELİ SAPAZ Resım Sergisı 14 Ocak-2 Şubat'91 Th« Uarmara Oleh Yanı Ope'ais hanı 149 9: 02 ÜMİTYASAH SANAT GALERİSİ ALPBARTU Resim Sergisi 25Ocak-l3Subat tjtıklal cad- T«riu» Çtkmazı 27'34 Beyoâkj 144 96 33 FETHIARDA RESIM SERGİSİ \2 OCAK -2 ŞUBAT91 BENADAM l b r a h i m A l p t e k i n ResimSeıgisi 7-28 Ocak 1991. UJOO-ISO) (Paztfgünleridçmda) \bnca Mödern Sanat Galeriâ -i^^ VSlikonağı Caddesi No. 117'2 Nişantaşı-İstanbul Tel: 130 39 80 TESVİKİVE SANAT GALERİSÎ RESUL AYTEMÜR Resim Sergisı 3 Ocak - 31 Ocak A M Ipckçi Cad. Noc 4*-1 T>*vlWy«-i«. 14* 67 n 141 04 58 • 147 74 75 lonok* SMtTIHMttt » NİHAL SARIER Resim Sergisi 23 Ocak - 9 Şubat l**pt»y Cad. 44/2 EMtar 165 19 35 - 1« 32 «1 GORBON SANAT GAL RAZİYE KUBAT RESİM SERGİSİ 8 Ocak - 3 Şubat 1991 AEDPA aHMTekstilbank San«tGalerisi TARIK CARIM Resim Sergisi 9 Ocak - 28 Ocak HOara* Gareıb Cad. 12S T*a»lkly> Iteydaııı 136 12 79 TOMUR ATAGÖK 11 1 27 2.1991 DIDİMOO KÛLTOR MERKEZİ S a l i ' l y o t t i . t * f h « r d c | l e ı * D ı i ' i k K ı ı l ı t e ı m e ISTANIUL W 16 0*rt Har Pazar aah'i hergür 190C3 kaOar ag^z TUBA İNAL Galeri Nev \tn,ka Cad. 33 B 131 (P 63 SANAT GALERİSİ ŞEREF MÖRÖY Resım Sergisı 24 Ocak- 19 Şubat -IB.00 Katıpçı Sok. No: 1tt T«ş»*ly« 147 W 42 ^ ZEYNEP GÖLE Resim Sergisi 18 Ocak -16 Şubat I.LmntSUOnSok. N<K 14 Trt 170 03 U galeri • atelye 146 97 38 • 132 64 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog