Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

24 OCAK 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 irak kişkırtıbyor • ADANA (Cumhuriyet Güney bleri Bürosu)— Sosyalist Birlik Partisi (SBP) Genel Başkanı Sadun Aren, ABD ve müttefiklerinin Irak'a karşı başlattığı savaşın Türkiye'nin savaşı olmadığmı vurgulayarak, "Irak bugüne kadar bize saldırmamıştır. O nedenle ülkemiz kesinlikle bu savaşın dışında tutulmalıdır. Oysa üslerin kullandınlmasıyla Irak'ın bize saldırması kışkırtılmaktadır" dedi. SBP Genel Başkanı Sadun Aren, yardımcılan Kemal Anadol ve Nedim Tarhan'la dün düzenlediği basın toplantısında, "Alınan önlemler ya da alınamayanlar nedir, bunlar açıklıkla anlatılmalıdır " dıye konuştu. SBP'nin dün Hukukçular Derneği'nde yapılan Barış Konferansı'nda da bir konuşma yapan Aren üslerin kullandınlmasıyla Türkiye'nin fiilen savaşa sokulduğunu söyledi. DMP büyük kongresi martta • ANKARA (AA> — Demokrat Merkez Parti (DMP) Genel Başkanı Bedrettin Dalan, partisinin 270 ilçe ve 40 ilde kongrelerini tamamladığını, büytik kongrenin de 2-3 mart günleri yapılacağını bildirdi. Dalan yaptığı açıklamada, büyük kongreden sonra örgütlendikleri 52 ilin tümünde kongrelerini tamamlayacaklannı kaydederek, 'Böylece 9 ay gibi bir zaman içerisinde kurulan, ilçe, il ve büyük kongresini yapan cumhuriyet tarihindeki ilk parti oluyoruz' dedi. DYP'den heyet • ANKARA (AA>— DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in talimatı üzerine, Körfez savaşıyla ilgili olarak genel başkan yardımcısı Hüsamettin Cindonık başkanhğmda bir heyetin bugün Güneydoğu bölgesine gideceği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'ne eleştiri • ANKARA (UBA)— Pro(. Dr. Yahya Zabunoğlu, Türliye'nin Körfez savaşına bulajması konusunda Ana/asa Mahkemesi'ni eleştirdi. Zabunoğlu, "Aruyasa Mahkemesi, Mectis'in 'Yurtdışına asker gönterme, yabancı askerleri Türliye topraklannda bulındunna' yetkisini hüktmete devreden karannın iptali istemini redoetmeyip incelemeye alsa'dı. bugüne gelinmezdi" decL ATÎAP'ın anketi • ANKARA (UBA) — ANAP, yeni bir araştırma yapror. Araştırmada, vataıdaşa muhalefetin Körsz savaşındaki turununu nasıl karşıladığı sorracak. Araştırma, Pladama ve Politika Tespiti Başanı Tokat Milletvekili Metn Gürdere yaptığı açıkamada, yeni bir kaxrjoyu araştırmasının çalımalannı yürüttüklerini beliıerek "Böyle milli bir meslede muhalefetin iktian yalnız bırakmasını haJln nasıl karşıladığını t e s p edeceğiz" dedi. S?Tüer ^•zaituıda •I NKARA (Cumhuriyet B w s u ) — Sosyalist Parti Ajaara İl Başkanı Ilknur ftaıta ve ' Sosyalist Parti ü y e Curnhurbaşkanı Ttmıut özal'a "Amerikan b2»Aağı" göndermek istence gözaltma alındı. şube yetkilileri, PTT Şubesi'ne verilen bayrağı"na el kouılar. SHP, Erdem hakkında dava açacak. Erdem de milletvekillerini mahkemeye veriyor Iııöııü:TRT yanlı. .. J _ „ .SHP milletvekillerinin olayh TRT ziyareti çeşitli tepkilere yol açtı. înönü, Başbakan Akbulut'un birdenbire hukuk savunucusu olduğunu kaydetti. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, SHP'lileri "zorbalık"la suçlarken Başbakan Yıldırım Akbulut da konuyu yargı organlarının değerlendireceğini söyledi. Demirel, "Böyle TRT olmaz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Bir grup SHP milletve- kilinin önceki gün TRT'ye yap- tıkları "baskın riyaref'in yan- kılan sürerken SHP Genel Baş- kanı Erdal İnönii, TRT'den ya- nıt hakkı isteyeceklerini açıkla- dı. SHP MYK'nın dün yapılan toplantısında, TRT Genel Mü- dürü Kerim Aydın Erdem ile di- ğer yöneticiler hakkında "habe- rin verilmesi sırasında görevi kötiiye kullandıklan" savıyla ceza ve tazminat davası açılması kararlaştırıldı. Erdem ile Özel Kalem MUdürû Nevzat Balım- ın da SHP'li milletvekilleri aley- hine ceza ve tazminat davaları açacakları bildirildi. Başbakan Yıldınm Akbulut, dün kabulleri sırasında gazete- cilerin TRT ve SHP ile ilgili so- rularını yanıtladı. TRT Genel Müdürlüğü'nde meydana gelen olayları eleştiren Akbulut, "Milletvekillerinin bir daha herkes demokraside yeşerecek- tir. Şimdi siz tutup ben millet- vekiüyim diye kapıya bir tekme atın ve 'istediğimi yapanm' de- yin, böyle şey olmaz, böyle bir şeye miisaade etmeyeceğiz. Ba- ğımsız yargı organlarıraız var- dır. Onlar olayı degerlendireceklerdir" dedi. ANAP grup yöneticilerinin de SHP'li milletvekillerinin doku- nulmazlıklanrun kaldınlma eği- limi taşıdıkları öğrenildi. ANAP'h milletvekilleri, dün TRT Genel Müdürüne "geçmiş olsun" ziyaretine gittiler. ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Metin Gürdere, SHP'li mil- letvekillerinin istifa etmeleri ge- rektiğini belirterek SHP'yi "Bundan sonraki terör olayla- nnın sorumlusu" ilan etti. Înönü başkanlığında dün top- Ianan gölge kabinede üyelerin çoğunluğu eylemi destekledikle- rini, TRT'nin uyanlmasına de- böyle bir olaya sebep vermele- vam edilmesini istediklerini be- rine güvenlik kuvvetlerinin mu- lirttiler. Gölge içişleri bakanı saadesi olmayacaktır. Hukuk Ayhan Arifağaoğlu ve gölge de- sistemi herkes için geçeriidir, nizcilik bakanı Rüştü Kurt, TRT'nin yanlı yayın yaptığını, ancak eylemin daha disiplinli ol- ması gerektiğini savundular. Kurt ve Arifağaoğlu, eylemin yapılmasına kimin karar verdi- ğini, sorumlular hakkında neler yapıldığını sordular. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, SHP gölge kabinesi top- lantısından sonra yaptığı açıkla- mada, TRT Genel Müdürlüğü- ne yapılan ziyaretin TV'den ve- rilişini ve Başbakan Yıldınm Akbulut'un konuşmasıru eleştir- di ve ziyaretin "Baskın gibi gös- terilmeye çalışıldıgını" söyledi. Înönü şöyle konuştu: "lşte bu da TRT'nin ne kadar yanlı yayın yaptığının bir örne- ğidir. Orada millervekillerimizin farkında olamadıkları resimle- ri vererek aleyhimize hava yarat- maya çalıştılar. O kadar ileri eit- tiler ki, AA'nın verdiği iki haber arasındaki çelişki de bunu gös- teriyor. AA'nın birinci haberin- de TRT görevlisinin sehpaya la- kılarak düştüğii söyleniyor. tkioci haberinde ise bunu kaldı- nyor. Yani bir fabşma oidn, o sırada düştU havası vermeye ça- lışıyor resmi ajans... Hepsi aynı oyunun parçalan." Inönu,sonra şunları söyledi: "Daha sonra Sayın Başba- kan, kendi konutunda yaptığı açıklamada. aynı rutumu devam ettirdi. Meğerse, TRT seyyar yayın aracını, bu gibi işler için orada bulunduruyormuş. Sayın Başbakan. konıısmasında bizim arkadaşiarımızuı hukuk devleti- ne bağlı olmadıklarını, yasala- ra saygısızlıgımızı söyledi. Mil- lervekiUerimizi tehdit etti. Bu bi- zim için cevap hakkı doğurdu. Arkadaşlanmız, TRT'den ce- vap hakkı istemek üzere hareke- te geçtiler. Sayın Başbakan, bir- denbire bir hukuk devleti oldu- ğumuzu hatırladı." MV k kararı SHP MYK dünkü toplantı- sında başta TRT Genel Müdü- rü Kerim Aydın Erdem olmak üzere TRT yöneticileri hakkın- da haberin verilmesi sırasında görevi kötüye kullandıkları ge- rekçesiyle ceza ve tazminat da- vası açmayı kararlaştırdı. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Giinay, Başbakan Yıldınm Ak- bulul'un konuşması sırasında "SHP'ye ve milletvekillerine hakaret ettiğini" kaydederek ce- vap hakkı için bugün TRT Ge- "BASKLN - ZİYARET" — SHP'li bir grup milletvekilinin önceki gün TRT'ye yaptıklan 'baskın-ziyaref tepkilere neden oldu. nel Müdürlüğü'ne başvuracak- larını bildjrdj. Dün gece dört sivil polis, ge- nel sekreter yardımcısı Ertuğrul Günay'ın Ümitköy'deki evine gi- derek oğluna "Bir konuda ifa- desine başvurmak üzere Günay'ı emniyete çağırmava geldikle- rini" söylediler. Günay'ın bir toplantıda olduğunu öğrenen si- vil polisler, evin dışına park et- tikleri araçta bir süre bekledik- ten sonra aynldılar. Ecevit: "Zorba parti'r DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, dün yaptığı yazılı açık- lamada, "SHP'nin TRT'ye tep- ki göstermeye bakkı olmadığını" belirterek "SHP, seçim sistemi konusunda oldu- ğu gibi radyo televizyon konu- sunda da iktidarin suç ortağıdır. Yalnız kendi haklannı ve çıka- nnı gözeten, başkalarının hak- lannı çiğneyen ve çiğneten bir parti, demokrat değildir, zorbadır" dedi. Ecevit, SHP'li milletvekillerinin eylemini, "Dokunulmazlık zıriiına büriin- miiş milletvekillerinin kaba kuv- vet kullanması şeklinde" değer- lendirdi. Demirel'den tepki DYP GİK toplantısından ön- ce gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Demirel, olayın "fevkalade mıişkül bir olay" olduğunu vurguladı. De- mirel şunlan söyledi: "Böyle bir TRT olmaz. Ortada haklılık vermeyeceğimiz bir olay var. Devletin radyo televizyonu bu şekilde kullanılmaz. Yani olay- lan isyan mertebesine getirmek- te bir mana yok. Çırpınıyoruz. didiniyoruz, yapmayın, etmeyin diyoruz. Halkı tek laraflı şart- landırmakta, halktan gerçekle- ri saklamakta ve d«vleti--ı radyo ve televizyonunu sadece ülkeyi yönetenlere borazan haline ge- tirip ülkenin halkını başka rad- yo ve televizyonlara muhtaç ha- le getirmekte de savunulacak bir durunı yoktur." TRT Genel Müdurü Kerim Aydın Erdem ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Balım'ın Bile- cik Milletvekiu' Tayfur Ün ve zi- yarete katılan bazı milletvekil- leri aleyhine kendilerini tehdit ettikleri gerekçesiyle tazminat ve ceza davası açılması isteminde bulunacakları bildirildi." Radyo ve Televizyon Yuksek Kurulu tarafından yapı- lan açıklamada olaydan üzüntü duyulduğu bildirildi. GtZLİKAMERAYLA ÇEKİLİPMONTAJDA ATILANLAR Haber tartışması makasa takıldıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — SHP'li milletvekillerinin TRT'ye yaptı- ğı "ani ziyareti" haber bültenlerinde, "Başbakan Vıidınm Akbulut destekli" olarak veren TRT, ekrana "gizli kamera" ile yapılan bazı çekimleri de yansıttı. SHP'lilerin Genel Müdür Kerira Aydın Erdem'e yönelttikldri ve yanıtsız kalan sorular TRT sansürüne takılırken, SHP'li milletvekillerin Erdem'i bekler- ken kendi aralarında yaptıklan konuş- malar "art arda montajlanarak" göste- rildi. Olayla ilgili TRT haber bülteninde yer alan haberin Başbakan Yıldınm Akbu- lut'un istemi ile hazırlandığı, Akbulut1 un haberin hazırlamşı sırasında TRTden sürekli bilgi aldığı öğrenildi. TRT kay- naklanndan alınan bilgiye göre kurum- da haberin montajının yapılış biçimi üst düzey yöneticiler arasında anlaşmazlığa ve tartışmalara yol açtı. Bir grup yöne- ticinin, Başbakan Akbulut'un yani sıra SHP'den de bir partüiye yer verilmesi ge- rektiği, aksi takdirde "cevap hakkı" do- ğabileceğine dikkat çektikleri kaydedil- di. Ancak bu konuda da Başbakan Yıl- dınm Akbulut'un devreye girdiği öne sü- rüldü. SHP'li milletvekillerinin Erdem ile yaptıklan 45 dakikalık görüşmede san- süre takılan konuşmaların bir bölümü şöyle: (Genel müdürlük makammın önüj NEVZAT BALIM (mületvekülerine) — Nereye gidiyorsunuz ulan? (Erdem geldikten sonra) TAYFUR ÜN (Erdem'e) — Nezaket ziyaretine geldik ve kapıda hiç de hoş ol- mayan bir durumla karşılaştık. Haber- leri nasıl hazırltyorsunuz? Görmek isti- yoruz. ERDEM — Kapıda meydana gelen kargaşadan dolayı özür dilerim. TRT olağanüstü durumlarda kanunun 24. maddesine bağlıdır. GÜNAY — Cumhurbaşkanı'nın eşi hanımefendi nikâh kıyıyor. Bu haber olarak TRT'ye yansıyor. Bu hangi de- mokratik ülkede vardır? ERDEM — Her ülkede vardır. Her ül- kede vardır. Haberleri izleseydiniz bunu söylemezdiniz. Aralık ayında durum öyle değil. Semra Hanım sadece 58 saniye... TRT haber değeri taşıyan ne varsa veri- yor. GÜNAY — Kim takdir ediyor bunu? ERDEM — Müsaadenizle biz takdir edelim. GÜRSELER — 13 ocaktaki Pendik mitinginden sonra yaptığı basın toplan- tısında, tnönü'nün, "Mitingde yalnız SHP'liler değil bütün partilerden insan- ların savaşa hayır diye bağırdığını" söy- ledi. TRT, "İnönü mitinge katüanlann çofunun SHPIi olmadığını söyledi" diye verdi. Bu nasıl tarafsızlık? TRT bunu vermekten neden gocunuyor? ERDEM — GÜNAY — Aksini iddia ediyorsanız bantlan getirin. ERDEM — Şimdi mümkün değil. Biz zaten savaş şeysi takip ediyorduk? GÜNAY — Savaş hali mi ilan edildi? Zaten savaşı siz değil CNN takip ediyor. Siz onu bile makaslıyorsunuz. ERDEM — Hayır, biz takip ediyoruz. TAYFUR ÜN — Pendik mitingini ABD yönetimine en yakın TV CNN bi- le verdi, siz vermediniz. ERDEM — GÜNAY — Şu anda hâlâ Güneydo- ğu'da bulunan bir heyetimizin, neredey- se bütün dünyayı ilgilendiren bölgedeki durum ile ilgili açıklamalarıru bir daki- kanm altına sığdınrken bir siyasi parti sözcüsünün (Galip Demirel) bir odanın içinde yaptığı konuşmayı uzun süre ya- yımlamanızı hangi kriterle açıklayabilir- siniz? ERDEM — GÜNAY — Siz yasayla bağlıyım di- yorsunuz, ama PTT kablolu yayırunda CNN'i veriyor. Siz neden kesiyorsunuz? Onlar yasaya bağlı değil mi? ERDEM — Onlar bizim muhatabımız değil. Meclis'te TRT kavgasıTBMM'nin dünkü oturumunda ANAP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Halil Özsoy'un, SHP milletvekillerini TRT'de meydana gelen olaylar nedeniyle ağır bir dille eleştirmesi ve "iktidara gelebilmek için umutlarım Saddam'a bağladıklarını" söylemesi SHP'lilerin tepkilerine yol açtı. SHP'li milletvekillerinden Kamer Genç, "Aşağılık herif' diye bağırarak Özsoy'un üzerine yürürken araya girenler kavgayı son anda önledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — TBMM genel kurulun- da, bazı SHP milletvekillerinin önceki günkü TRT eylemi sert tartışmalara yol açtı. ANAP'h Halil Özsoy, SHP'lileri "eşkı- ya", "kabadayı" olarak nitele- yince SHP'liler de ANAP'lıla- ra "Obaaa", "Esaseşkıya sizsi- niz" diye bağırdılar. Milletve- killeri arasında kavga, araya gi- renler tarafından güçlükle ön- lendi. ANAP genel başkan yardım- cılanndan Kayseri Milletvekili Halil Özsoy dün TBMM'de gündem dışı söz alarak TRT ey- lemi yapan SHP'lileri "doku- nulmazlık zıriiına sığınmış eşkı- yalar" olarak niteledi. Ozsoy, Ismet İnönü'nun, "eskıyanın ne yapacağı bilinmez" sözlerini de tekrarlayarak "Butün bunlar, kronik Halk Partisi sendromu- nun son numuneJeridir. MahaUe kabadayıhğı bile bu seviyede de- ğildir" dedi. Özsoy, İttihat ve Terakki mantığımn SHP'de devam etti- ğini savunarak "Bunlar ancak köprii üzerinde gazeteci vurur- lar, Babıali'yi basarlar. Bizim kuru güniltüye pabuç bırakma- yacağımızı göremeyen siyasi dinazorlardır" diye konuştu. Özsoy'un bu sözlerine SHP'li önder Kırh, "Ohaa!" karşüığı- nı verirken bazı SHP milletve- killeri de "Yuh" diye bağırdı- lar. Özsoy, SHP'lilerin protes- toları arasında konuşmasına "tktidarsızlık saplanblan başla- rına vurdu. tktidardan umutla- nnı kesenler umutlarım Sad- dam'a bağladılar" diye devam edince hava daha da gerginleş- ti. SHP'li Kamer Genç, "Aşa- ğılık herif" diye bağırarak kür- süye doğnı yürüdü. Bu arada SHP'li ^edat Altunve Ömer Çiftçi de kalkarak kürsüye doğ- nı sinirli bir biçimde yürümeye başladılar. ANAP milletvekilleri de aya- ğa kalktı. SHP'lüer kürsü önün- de Halil özsoy'a bağınrlarken, bazı ANAP'hlann araya girme- siyle kavga önlendi. Bu arada Devlet Bakanı Kamran tnan'ın işareti üzerine ANAP'lılar alkış- larla durumu protesto ettiler. özsoy ise konuşmasına şöyle devam etti: "Bir gazetenin yazanndan emir alıp TRT'yi basacak kadar kuçiılenler bu milletin vekili ola- mazlar. Siz Saddam'dan yana mısınız, bu milletten yana raısı- nız? Tarih nasıl tkinci Cihan Harbi'nin faturasuu Hitler'e çı- kanyorsa, Körfez krizinin fatu- rasını da önce Saddam'a, son- ra ona silah satanlara ve ayağı- na kadar gidip ona cesaret ve- renlere çıkaracaktır." Mehmet Yazar'ın konuşması Daha sonra kürsüye gelen Devlet Bakanı Mehmet Yazar, SHP'lilerin TRT eyleminin "hâkimin verdiği kararı beğen- meyip mahkeme basmaktan farkı olmadığını" savunarak milletvekillerinin bu davranışla- rı ile meşruiyet dışına düştükle- rini söyledi. Yazar şöyle konuş- tu: "Dış politika ve Körfez poli- tikasını TRT Genel Müdürü ile tartışmak hangi izana sığar. De- neüm yapmak istiyorlarsa hesap soracaklan kişi bakandır. me- mur değil. Bunun yeri de Mec- lis'tir. Hudutlanmızın yakının- da bir savaş surüyor. Her dev- let kendi yayınlarına ulusal çı- karları gereği kısıtlamalar geti- riyor. Elbette Türk devleti adı- na yayın yapan TRT de devle- tin yanında yayın yapacaktır. Bunda şaşılacak ne var?" Yazar, geçmişte de bazı zor- bahklar görüldüğünü, ancak o zorbalıkları yapanlann bir da- ha Meclis'te yer alamadıklarını ifade ederek "Millet onlan tas- fiye etti, bunları da tasfiye ede- cek" dedi. Yanlış siren DYP Adana Milletvekili Ha- lit Dağlı da gündem dışı konuş- masında iktidarin muhalefet sözcülerine yönelttiği "Sad- dam'dan yana" suclamalannı reddettiğini belirterek "Daha önce Kıbns harekâtında hukii- metin Meclis'i bilgilendirerek milli birliği sağladığım" söyledi. Dağlı, "Bugün muhalefet ile ik- tidar aynı görüşte degilse bunun suçlusu iktidar partisidir" dedi. Dağh, Adana'da yanlış alarm ve yanlış Patriot füzesi atılması sonucu halkın büyük panik ya- şadığını, halkın şehri terk etti- ğini, sığınak ve diğer sivil savun- ma önlemlerinin yetersiz oldu- ğunu sözlerine ekledi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ise Dağlı'nın eleştirilerini yanıtlarken, özellikle Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'n- de gerekli güvenHk önlemlerinin alındığını söyledi. CUNEYT ARCAYUREK YAZIYOR Dönüp Dolaşıp Aynı Noktaya Gelmek... ANKARA — Akbulut önceki gün "Her şey söylenmez" dedi. Başbakan'm dediğini talimat diye algılamış olmalı ki dün iki muhalefet liderine Dışişleri Bakanımız Alptemoçin, bili- nenin dışında hiçbir şey söylemedi. Soru üzerine soruyla -özellikle Demirel'den- karşılaşan Alptemoçin, hiç değilse bilinen kimi gerçekleri yineliyor. ör- neğin, 17 ocakta müttefik hareketi başlamış, hükümet üsle- ri hemen kullanıma açma yetkisini Meclis'ten alarak aynı ge- ce ABD uçaklarının Kuzey Irak'ı dövmelerine ruhsat vermiş. Bu gerçeği, dakikası dakikasına sadece yabancı TV mu- habirleri aktarmıyordu. DYP liderinin herhalde Dışişleri Ba- kanı'na da anımsartığı gibi ülkemizin güney ve güneydoğu sınırlanndaki kentlerde oturanlar da Demirel ile İnönü'ye bikji aktardılar. Kaç uçak, kaç kez geçmiş, bu bilgileri Ankara'ya yetiştiriyordu halkımız. Dışişleri Bakanımız dün zahmet buyurmuş, lûtfetmişler. Demirel üsler kullanılarak uçaklann nereye uçtuklan, ne yap- tıklan sorularını üst üste sıralayınca Alptemoçin, hükümet adına "İncirlik'in ABD uçaklarınca kullanıldtğını kabul" bu- yurduğu gibi "Kuzey Irak'ta askeri tesisleri bombaladıklan- nı, sivil halka dokunulmadtğını" anlatıvermiş. Fakat günlerce biz neden saklamışız gerçeği? Alptemo- çin'e göre dünyanın bildiğini "Askeri icaptandır" diye gizle- mek gerekiyormuş! Bu ara kritik ve önemli soru geliyor. Türkiye kara savaşı- na katılacak mı katılmayacak mı? Erdal inönü, görüşmeden sonra "Türkiye'nin başkalarının çıkan uğ- '' runa savaşa girme- UeiTIİrel ÖSİer mesi için hükümette l,n\\ani\arak uraklannciddi gayret r\UUoLllllclioLr\ UyarMCıı ıı ı diyor. nereye uçtuklan, ne !' yaptıkları sorularını üst fez'de başladıktan USte SiralStymCa sonra kuzeyden açıla- AİDtemOÇİn, hÜkÜITiet tıiıp katıimayacağı- adına "İncirlik'in ABD ™ z " .?° rus V, n ". kesin - uçaklarınca ıkte hayır dıye ya- , • ,, •_, v , • «. nrthyor. kullanıldığını kabul Bu denli konuşabil- buyurduğu ÇJİbİ mek için kimden gü- «ı/-,,-™,, Irak'ta aekari vence almış TÖ'müz- r\U£.cy ııan ta ttüncıı le hükümetimiz? Pen- teSİSİerİ bombaladıklarını, sivil yoksa Ingiltere'den, halkd parasına, petrolüne baygın olduğumuz Fahd'dan mı, nere- den? Yoksa Saddarr^ " " - " " " " " " " " " ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ dan mı? Daily News'in anketine katılanların yüzde 633'ü "Niye TÖ ve Bush için savaşalım" demiş. TÖ'nün umurunda mı? Cazip isim, dünyaca ünlenen siyasetçi olsun da ne olursa olsun. Birazcık Türk kanı dökülsün, ne çıkar ki... Sonra slogan da bulunmuş; "Savaş biter/Türkiye lider"miş. Oysa, anket sonuçları "Savaş biter/TO gider" demeye geliyor. ^ TO, önceki gün Meclis'te kabul buyurduğu "kendinden" milletvekillerine "Saddam artık son nefesini veriyor" diye müjdeler vermiş. TO'nün cebinde müjdeden daha çok ne var ki? Biri de Saddam'la ilgili değerlendirmeler. Örneğin başlarda Sad- dam'ın abartılmamasından söz eder. Önceki gün "son nefesini" verdirdiği Saddam, gece yeni müttefiki Tel-Aviv'e bir iki füzecik gönderiverir. "Kendinden" milletvekillerini kabulünde "2 ağustostan bu yana ne söyledimse aynen çıktı" diyormuş. Pess! Bir gün söylediğini ertesı günü yalanlayan demeçleri gazete kolek- siyonlarında tazeliğini koruyor. Yalanlarla doğrular kalın bir cilt olabilir. İsterse bir iki tanesini anımsatalım: "Irak'a karşı askeri hareketin gerekeceğini sanmıyorum. (TÖ-7 Ağustos 1990)" "En geç 48 saat içinde savaş çıkar. (TÖ-9 Ağustos 1990)" "Yüzde 99 oranında barışın sağlanacağına inanıyorum. Savaşa yüzde bir ihtimal vermiyorum. (TO-12 Eylül 1990)" Ya sonuncu örnek: "Savaşmak için deli olmak lazım. (8 Eylül 1990)" Şimdilik yeter bu örnekler. Tabii "hisse" çıkaran olursa... P A R L A M E N T O D A N SHP'li Uyartan Başbakaıfc ANKARA (ANKA) — SHP Hatay Milletvekili Ali Uyar, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 'Dünyanın hiçbir yerinde bütün vatandaşlara gaz maskesi dağıtılamaz' şeklindeki sözlerini eleştirerek, gaz maskesinin dağıtımındaki ölçünün ne olduğunu sordu. Ali Uyar, Başbakan Akbulut tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, bazı kişilere gaz maskesi verilip bazüanna verümemesüıin sosyal hukuk de\leti ilkeleriyle bağdaşmayacağını belirterek "Gaz maskesi verilmeyecek kişiler gözden çıkarılmış, ölüme terk edihniş olmuyor mu? Gaz maskesini parası olanlar mı alacak?" dedi. Altınbaş'ın ölümü Meclisie • ANKARA (ANKA) — SHP Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü, sol örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına ahnan Birtan Altmbaş adlı gencin kaldırıldığı Gülhane Askeri Hastanesi'nde olmesi olayını bir soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. SHP'li Tütüncü, Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'ya yönelttiği soru önergesinde, 1967 doğumlu Birtan Altınbaş'ın ne kadar süre ile gözaltında tutulduğunun ve sorgulamasının kimler tarafından yapıldığının açıklanmasını istedi. Altınbaş'ın hastaneye sevkine karar veren doktorların adlannı soran Tütüncü, Bakan Sungurlu'ya "Yapılan otopsi sonucunda Altınbaş'ın ölüm sebebi ne olarak saptanmıştır" diye sordu. İsrail, üsleri kullandı mı? • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — SHP tçel Milletvekili İstemihan Talay ile Hakkari Milletveküi Cumhur Keskin Körfez Savaşı ile ilgili soru önergeleri verdiler. Jstemihan Talay, Mahye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'ye yönelttiği soru önergesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyelere acil yardım yapılmasını isterken Cumhur Keskin tncirlik Üssü'nün İsrail uçaklan tarafından kullanılıp kullanıhnadığını sordu. SHP'li Talay önergesinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki göçe dikkat çekerek bu bölgelerdeki belediyelerin göç nedeniyle mali bir darboğaz ile karşı karşıya kaldıklannı belirtti. AQ BİR KAYIP Yönetim kurulu üyemiz, değerli arkadaşınuz TÜRKAN SEDEFOGUTnu yitirdik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. MERT KENT KOOPERATİFt (TRT-B) YÖNETİM KURULU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog