Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 24 OCAK 1991 Belediyeye acil yardım • ANKARA (AA) — SHP Içel Milletvekili Istemihan Talay, Körfez krizinin savaşa dönüşmesi yüzünden köylerden, kasaba ve ilçelere göç olduğunu kaydederek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki belediyelere acil yardım yapılmasının düşüniilüp düşünülmedığini sordu. Maliye ve Gümriik Bakanı Adnan Kahveci tarafından cevaplandınlması istemiyle TBMM başkanlığına bir soru önergesi veren Talay, 'Büyük ölçüde ekonomik ve mali bunalun içinde bulunan bu belediyelerin şimdi artan bu insan yükiiyle daha büyük sıkıntılara girdiği bakankğınızca dikkate alınmakta mıdır?' dedi. Ölüme kınama • tstanbul Haber Servisi — Hacettepe Üniversitesi son sınıf öğrencisi Birtan Altunbaş'ın Ankara'da gözaltında ölümü kınandı. Demokrasi tçin Kadın Derneği (DEMKAD) tarafından dün yapılan açıklamada, 9 ocak günü gözaltına alanın, Birtan Altunbaş'ın 16 ocak günU ölü olarak ailesine teslim edildiği ve 18 ocakta da toprağa verildiği belirtildi. Savaş ve olağanüstü hal koşullarında bu tür olayların yaygınlaşmasını önlemek için tek yolun işkenceye karşı tavır almak olduğu ifade edildi. Oğrenciler yargılandı • tsunbul Haber Servisi 6 ->- Uludağ üniversitesi Balıkesir Turizm ve Meslek Yüksekokulu'ndan 16 öğrencinin, yasadışı sol bir örgüte üye olmak, pankart ve afiş asmak, polise karşı gelmek iddialarıyla yargılanmalarına başlandı. lstanbul 1 Numaralı Devlet Gttvenlik Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmada sorgulan yapılan ve haklannda 15 yıla kadar hapis cezası ıstenen oğrenciler suçlarını reddettiler. Ö|rencileT, polis ve okul yönetiminin işbirliği sonucu 2 kasımda gözaltına alındıklarını ve böylece 6 kasımdaki YOK'ü protesto amacıyla yapılan genel boykota katılmalarının engellendiğini bildirerek tahliyelerini istediler. Mahkeme heyeti, 5'i kız 16 öğrencinin haklannda yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmalannı kararlaştırdı. Duruşma ileri bir tarihe bırakıldı. HEP'liler gözaltında • ERZURUM — (Camhuriyet Bürosu) — HEP Karakoçan İlçe Başkanı, iki yönetici ve 8 partili gözaltına aJındı. Erzincan DGM'ye sevk edilecek olan 11 kişinin hangi suçlardan dolayı gözaltına almdıkları açıklanmadı. Dört gün önce gözaltına almdıkları belirtillen HEP Karakoçan İlçe Başkanı Avukat Yavuz Yümaz, yönetim kurulu üyeleri dişhekimi Niyazi Ataç, Muzaffer Kıhç ile HEP üyesi 8 kişinin bugün HEP milletvekili İbrahim Aksoy ile görüşecekleri öğrenildi. 'Basınla sohbet'te Körfez savaşı • tSTANBUL (ANKA) — Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "basınla sohbet" ' toplantüannın üçüncüsünde "Körfez savaşının siyasi ve ekonomik boyutu" "tartışılacak. ANAP adına TBMM Plan ve Bütce Komisyonu Başkanı Yusuf Bozkun Özal, SHP adına grup başkanvekillerinden Onur Kumbaracıbaşı ve DYP adına Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çiller'in katılacağı toplantı, 28 ocak pazartesi günü The Marmara Oteli'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle göriişüyor, Akbulut tedirgin Özal'ın eli ANAP'ta CANAN GEDtK Partideki kongre mücadelelerine ağırhğını koyan Cumhurbaşkanır Turgut Özal'ın ANAP genel başkan adaylanndan Mesut "Yılmaz'la sık sık görüştüğü öğrenildi. Özal'ın milletvekilleriyle .'görüşmesinin Başbakan Yıldırım Akbulut'u tedirgin ettiği, Hasan Celal Güzel'in başkanlık yarışmda devre dışı kaldığı belirtiliyor. tüğü ve Yılmaz'ı-bu konuda ik- na ettiği bildirildi. Körfez krizi- nin ilk günlerinde hükümetin iz- lediği politikaya karşı cıkan Yıl- maz, Ozal'la görüşmelerinden sonra tavır değiştirdi ve üslerin kullandırümasına ilişkin yetki- ye "tam anhunıyta" destek oldu. Bu desteğin ardından Yılmaz'a yakın İstanbul Milletvekili Bü- lent AkarcalıTBMM'de ANAP grup sözcülüğünü üstlendi. Yıl- maz'a yakm eski bakanlardan Mükerrem Taşçıoglu da Genel Kurul'un önceki günkü toplan- tısında ANAP adına konuştu. ANKARA — Cumhurbaşka- m Turgut Özal, Körfez savaşı ve izlenen politika ile birlikte ANAP içerisindeki kongre mü- cadelesinde de ağjrlığını arttır- dı. Özal, "Körfez savaşı politi- kasını anlatmak" amacıyla ANAP milletvekilleri ile yaptı- ğı görüşmelerde "kongreye gi- derken genel başkan adaylan sa- yısını bire indirme" operasyonu- nu başlattı. Özal'ın ANAP mil- letvekilleri iie görüşmeleri bu- gün de devam edecek. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ANAP milletvekilleri ile görüşmeleri kongreye kadar de- vam edecek. özal'ın gerek gör- mesi halinde büyük kongre de- legeleri ile bir araya gelebilece- ği ifade edildi. Daha önceleri bazı ANAP milletvekilleri ile görüşen Özal, üslerin kullandı- rılması yetkisinin hükümete ve- rilmesi için tüm ANAP grubuy- la bir araya geldi. Özal, önceki gün kendisinin belirlediği ANAP milletvekiUerini Meclis'- teki odasına çağırarak konuştu ve ANAP'lılann değerlendirme- lerini dinledi. özal, bugün de TBMM'deki makamında ANAP milletvekiUerini kabul edecek. Yılmaz faktörü özal'ın ANAP Genel Başkan adaylanndan Mesut Yılmaz ile de sık sık görüştüğü öğrenildi. Hükümete üslerin kullandırıl- ması yetkisi verilmesi öncesinde Özal'ın Mesut Yılmaz ile görüş- özal'ın Mesut Yılmaz ile gö- rüşmelerinde, "ANAP kongre- sinde tarafsu kalacaguu" vurgu- ladığı öğrenildi. Ancak özal ba- zı ANAP yöneticileri ile millet- vekillerine, "Birlik bütünlüğü- nüzü korayun. Benim işaretimi bekleyin" mesajını vermekten de geri durmadı. Tek adaya doğnı ANAP kulislerinde Özal'ın bu girişimleri, "genel başkan adayını (eke indirme ope- rasyonu" olarak yorumlan- dı. Liberal eğilimdeki milletve- killeri, özal'ın Başbakan Yıldı- nm Akbulut'tan giderek umu- dunu yitirdiğini, kongrede Yıl- maz'a destek verebileceğini, en azından "tarafsu" kalabileceği- ni söylüyorlar. Başbakan Akbu- lut'a yakın ANAP'lılar ise Özal'ın tercihinin yine "Akbulut" olacağını ifade edi- yorlar. GüzelMn şansı Hükümetin Üslerin kullandı- nlmasına ilişkin son yetki iste- ğine "ret" oyu veren Hasan Ce- lal Güzel, ANAP'ta genel baş- kanlık yanşmda devre dışı kal- dı. Güzel yanlısı ANAP'lılar, Güzel'i yalııız bırakarak Akbu- lut'a destek vermeye başladılar. Güzel ise dün Adana'ya gitti. Güzel'in Adana'dan sonra Ga- ziantep'e geçeceği bildirildi. Güzel yanlısı milletvekilleri Mesut Yılmaz ve arkadaşlan ile de diyalog içine girdiler. Olağa- nüstü kongrede Güzel'i destek- leyen Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın Yılmaz yanlısı milletvekilleri ile diyalog arayı- şında olduklan öğrenildi. Akbulut tedirgin Özal'ın ANAP milletvekille- ri ile sık sık görüşmesi Akbu- lut'u tedirgin etti. Akbulut'un ANAP milletvekilleriyle gruplar halinde toplantdar yapmayı planladığı, ancak Cumhurbaş- kanı Özal'ın Akbulut'tan önce davranarak milletvekillerine gö- riişme çağnsında bulunduğu öğ- renildi. Akbulut, geçen hafta özal'ın ANAP grubuyla yaptı- ğı toplantılann ardından, bu hafta da milletvekiUerini çağır- ması üzerine sıkıntıya düştü. Akbulut, Özal'ın önceki gün ba- zı ANAP milletvekiUerini grup- lar halinde TBMM'deki maka- mına çağjrması uzerine Yüksek Planlama Kurulu toplantısına katılmaktan vazgeçerek özal'ın tnakamına gitti ve milletvekille- riyle görüşmelerini izledi. Akbulut'un, Özal milletvekil- leri ile görüşürken oturduğu, hiç konuşmadığı ve yorum yapma- dığı, Özal'ın söylediklerini sade- ce ara sıra başıyla onayladığı öğ- renildi. Akbulut'un bu tavrı da ANAP kulisinde, "İbre Mesut Yılmaz'a dönüyor" yorumlanna neden oldu. Ancak bazı ANAP yöneticileri, Özal'ın "herkese mavi boncuk" dağıtma politika- sı izlediğini, il kongrelerinin ta- mamlanmasından sonra genel başkan adayını açıklavacağını, bu kişinin de Mesut Yılmaz ol- masının çok zayıf bir olasıhk ol- duğunu ifade ettiler. Kongreler Barış için ortak eylem Ş can karakaş'ın davetiyle dün, savaşa karşı çıkan siyasi partı- lerin İstanbul il yöneticileri bir toplantı yaparak Türkiye'nin savaşa girmemesi için ne gibi ortak eylemler yapılabilecegi konusunu go- rüştüler. Sberaton Oteli'nde bir araya gelen (soldan sağa) SP tl Başkanı Mustafa Biçek, RP İl Başkan Yardımcısı Feyzullah Kı- yıkhk, DYP tl Başkanı Orhan Keceli, SHP İl Başkan Ercan Ka- rakaş, HEP İl Sekreteri Halit Ögün ve TBKP tl Başkanı Zeynep Yardal tüm yurttaşlann savaşa karşı çıkmasını istediler. Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride bundan sonra aynı partilerin yöneticilerinin bu kez RP İstanbul İl Merkezi'nde bir araya gele- cekleri belirtilerek eylem hazırlıklanna başlanacagı bildirildi. (Fotograf: Yalçın Çakır) SHP GENEL BAŞKANI İLE MYK ÜYELERİ ADANATA GtDECEKLER 'SavaşagirmeyeliınP platformu SHP MYK'nm dünkü toplantısında aydın, sanatçı, meslek kuruluşları yöneticileri, sendikacılar ve tüm siyasi partilerin katılacağı bir platform oluşturarak toplantı yapılmaşı kararlaştırıldı. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ile MYK üyeleri Adana'ya giderek güvenlik önlemlerini gözden geçirecekler. ANKARA (Cumburiyet Bü- rosu) — SHP MYK, aydın, sa- natçı, meslek kuruluşlan yöne- ticileri ve sendikaalar ile, tüm si- yasi parilerin katılacağı bir "Sa- vaşa Girmeyelim" platformu oluşturmak üzere başkentte biı toplantı düzenlemeyi kararlaş- tırdı. Genel Başkan Erdal İnö- nü ve MYK üyeleri haftasonu Adana'ya giderek kentteki gü- venlik önlemleri ve gelişmeler konusunda çeşitü kesiralerin go- rüşünü alacak. İnönü, bolgede düzenleyeceği salon toplantıla- rında Türkiye'nin neden savaşa girmemesi gerektiğini anlata- cak. SHP MYK, dün Genel Baş- kan Erdal İnönü başkanlığında yaklaşık iki saat süreyle bir ara- ya geldi. Genel Sekreter Yar- dımcısı Ertugrul Günay toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "sı- cak savaş tehlikesini yakından hisseden Adana'ya gidecekleri- ni, İnonü'nün bıırada çeşitli meslek kuruluşlan, demokratik örgütler ve vaUndaşlann Kör- fez krizinde izlenen politikalaı ve kentte alman güvenlik ön- lemleri konusunda gorüşlerini alacağım" bildirdi. Günay, MYK'nm daha sonra Adana'da toplanarak bölgenin dunımunu kamuoyuna açıklayacağını söy- ledi. MYK, aynca İnonü'nün Adana cevTesindeki kentlerde salon toplanüları düzenleyerek vatandaşlara Türkiye'nin neden savaşa girmemesi konusunda partinin görüşünü anlatması ka- rarını benimsedi. MYK toplantısında meslek odaları, sendikalar, bilim, sanat ve kültür çevrelerinin katılımıy- la Ankara'da Türkiye'nin sava- şa girmemesi için bir toplantı düzenlenmesinin kararlaştınldı- ğını kaydeden Günay, toplantı- ya başta DYP olmak üzere tüm siyasi partilerin çağrılacağını, böylece bir platform oluşturma- yı amaçladıklarını söyledi. Körfez savaşı nedeniyle \NAP il kongrelerinden banla- n ertelendi. Edinüen bilgiye göre Gaziantep, Bayburt ve Muş ille- rinin kongreleri yapıldı. 27 ocak günü Erzincan, Malatya ve Bit- tis, 2 şubatta Hakkâri, 3 şubat- ta da Siirt il kongreleri ya- pılacak. Rize 11 Kongresi 9 Şubat'ta toplanacak. Mesut Yılmaz'ın kendisini destekleyen kalabahk bir milletvekili grubu ile birlik- te Rize Kongresi'ne gideceği be- lirtildi. Yılmaz, Rize'den sonra Trabzon'a da geçecek. Yılmaz, aynca bazı il kongrelerine de ka- tılarak delege üzerinde etkinlik kurmaya çalışacak. ANAP Teşkilat Başkanhğı'n- dan alınan bilgiye göre, şu ana kadar 785 ilçe kongresi yapıldı. Bunlardan 465'inde eski il baş- kanları yeniden seçildi, 289 ılçe- de ise eski başkanlar kaydetti. İl- çe kongrelerinden sadece üçü ip- tal edildi. Halen Antalya ve Ankara Al- tındağ ilçesinde anlaşmazhk çö- zümlenemedi. Akbulut, Antal- ya'da sorunu çözümlemek ama- cıyla devreye girdi. Akındağ il- çesi için de müfettiş raporlanrun hazırlanması bekleniyor. Yapılan kongrelerde delege ağırhğınm genel merkezden ya- na olduğu görüldü. ANAP'ın delege tabanında etkin olan "milliyetçi" ve "muhafazakâr" eğilim de eski gücunü korudu. Cumhurbaşkaniy ABD uçaklannın harekâtına BMkararını gemkçe gösterdi özal: Biz cengâver milletizANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD savaş uçaklannın In- cirlik'ten gerçekleştirdiği harekâ- ta BM kararını gerekçe göstere- rek "Burada da sağlam bir hu- kuki bazımız vardır. Yalnız, bi- zim uçaklarımız bu harekâtlara iştirak etmemektedirler" dedi. Özal, SHP milletvekillerinin TRT'ye yaptıkları baskın konu- sunda ilgili kurumların hareke- te geçmelerini iste>- erek "Emni- yet güçlerimiz, bal gibi onlara mani olurlar. O güç kullanıyor- sa o da güç kullanır, mani olur. Dokunulmazlık, zorbalık yap- ma hakkı vermez" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün Türkiye'nin çeşitli il ve ilce- lerinden "seçilmiş" vatandaşlar- la bir araya geldi. "Halk günü" olarak tanımlanan günde, Çan- kaya Köşkü'nu dolduran vatan- daşlann Özal'ı sık sık alkışlama- lan ve tüm söylediklerini onay- lamaları dikkat çekti. Saat 16.00'da başlayacağı bildirilen halk gününe Cumhurbaşkanı Özal, eşi Semra Özal ile birlikte 25 dakikahk bir gecikme ile katıldı. Kabulün yapıldığı Aynah Sa- lon'a girişinde alkışlarla karşıla- nan Özal, yaptığı koşumada, Körfez savaşında Türkiye'nin iz- lediği politikanın "nimetlerini" anlattı. Türkiye'nin Körfez kri- zinin ilk gününden itibaren Bir- leşmiş Milletler Güvenlik Kon- seyi'nin kararlannı desteklediği- ni bildiren Özal, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" il- kesine bağlı olduğunu söyledi. Incirlik Üssü'nün BM'nin 678 sayılı kararının 3. maddesine bağlı olarak kullandırıldığını açıklayan Özal, "Burada da sağ- lam bir hukuki bazımız vardır. Ancak bizim uçak ve kuvvetle- rimiz iştirak etmemektedir. En- diseye düşmeye mahal yoktur" dedi. özal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle dönemlerde milli bir- lik ve berabertigin gösterilmesi bu zorbalıgın her hareketi ile var. Herkes şunu iyi bilmeli ki milletimizi en iyi şekilde temsil biz eger daha iyi bir dünya kur- etmek dunımunda olan bir grup milletvekili tarafından yapılma- sı, milletimizin büyük infialine sebep olmuştur." Olayla ilgili olarak önceki ak- şam yüzlerce telefon aldığıru da bildiren Özal, "Millelimiz bu hareketi şiddetle kınıyor. Mille- timiz, dokunulmazlık onlara böyle bir hak vermez diyor" de- di. Özal, milletvekillerinin do- kunulmazhk zırhına bürünerek böyle bir davranış gerçekleştir- diklerini de savunarak bu dav- ranışı 'esefle' karşıladığıru soy- mak isliyorsak, çocuklarımızın geleceğini daha iyi düşünmek is- tiyorsak, gerektiğinde savaştan da kaçamayiz. Korkak olama- yız. Bir hatırlayın bakalım, Ata- tttrk bu cumhuriyeti kurduğu zaman nesi vardı? Büyük önder, o tarihte her ev sahip olduğu her malın dötte birini verecek diye kanun çıkarmıştır. Yani yatağı- tnızın, yorganımızın dortte biri- ni almıştır. Neden? Bugünkü Turkiye boyle gelmiş meydana. O gün, o cesaret, o viğitliği gös- termeselerdi Turkiye mevdana Cumhurbaşkanı Turgut Özal, İncirlik Üssü'nün BM Güvenlik Konseyi kararına göre kullanılmasına izin verildiğini belirtti. Özal, "Yalnız bizim uçaklarımız, kuvvetlerimiz bu harekâtlara iştirak etmemektedirler" dedi. elzemdir. Bir savaşa girersek ön- ceden bu birlik ve beraberliğin gösterilmesi lazımdır. Biz a\rı gibi görıinünce tacavüz ihtima- li artar. Bugüa üzülüyorum, ma- lesef ülkemizde sanki dosta düş- mana bunun tam aksi bir tablo sergilemek istercesine davranan- ların mevcudiyetini esefle göriı- yorum. Bunun son örneğini bir grup milletveUlinin TRT'yi bas- makla gostermiş olduklarını siz vatandaşlarım çok yakından bizzat gördünüz. Tarafsız Jbir kamu tüzel kişiliği TRT'ye zor- la girilmesi ve genel müdürün makamının işgal edilmesi, hem ledi. Özal şoyle konuştu: "Bu davranış utanç vericidir. Şiddetle kınıvorum. İlgili ma- kamlar derhal harekete gecme- lidir. Emniyet guçleri bu gibi du- rumlarda çekinmeden görevleri- ni yerine getirmelidir. Boyle iş- lere bal gibi mani olunur. O güç kullanıyorsa o da güç kullanır." Özal, Türkiye'nin Körfez sa- vaşında ızlediği politikanın doğ- ru olduğunu savunurken de şöy- le konuştu: "Bir haftadan beri şunu an- lamalıyız ki ilerde başımıza ge- lecek bela ne kadar bü\ükmüş. Bizde olmayan silahlar onlarda oradan geliyor. Ama unutmayın ki biz cengâver bir milletiz." Almanya'nın 2. Dünya Sava şı'ndan sonra ABD'nin nükleer şemsiyesi altına girerek "çok ra- hat ettigini" belirten Özal, "De- min Alman televizyonu ile ro- pörtaj yaptım. bana NATO yar- dıma gelir mi, diye sordular. Ben de onlara dedim ki, biz 40 sene sizin NATO'da korunmanızı yaptık. En büyük tehlike de Türkiye'nin üzerindejdi. Biz si- zi böyle koruduk dedim. Şimdi güneyde bir mesele var, o da si- zin menfaatinize. Petrol, boga- zınızı sıkıyor. O petrole müda- hale etmiş adam. Bu sizin can- damannız degil mi? Sizin can- damannızı korumak için niçin Amerikalı, İngiliz, Tiirk ölsön dedim" diye konuştu. Özal daha sonra davetlilerin arasına katılarak onlarla sohbet etti. Bir vatandaşın SHP'li mil- letvekillerinin cezalandırılması- na yönelik istemıni, "Cezalandı- nlmalan dokunulmazlıklan kal- karsa olur" şeklinde yanıtladı. Bir vatandaş ise Özal'a "isminin Fatih'lerVe, Yavuz'larla birlikte POLİTİKA GÜNLÜGÜ gelebüir miydi?" Adana, Diyarbakır ve Anka- ra halkının "füze endişesi" için- de olduğunu bildiren Özal, Irak'ın füzeleri konusunda ise şu bilgileri verdi: "O kadar korkulacak önemli bir şey degil. Ben 1983te Tah- ran'daydım. O tarihte 15 fiize anılacağını" söyledi. Ceren Öz- diiştii oraya. Ben görüşmeler ya- lü adında Ankara Koleji lise 2. pıyordum. Kaderimizde alnımı- sınıfında okuyan bir kız öğren- za yazılmamış, bir şey olmadı. ci ise "Savaş istemedigini, ancak Aslında bunun biraz psikolojik gerektiğinde kendisinin bile tesiri var. Sanıyorum biz biraz savaşacağını" bildirdi. Özal liikse fazla alıştık, kaybedecek "halk gününe" katılan vatan- çok şeyimiz var, o nedenle kay- daşlarla birlikte bol bol da fo- betmek istemiyoruz. Çekinme toğraf çektirdi. HİKMET ÇETİHKAYA Gizlilik Perdesi... Gazetelerin dün birinci sayfasında yer alan bir haberin başlıkları çok farklı, ama içeriği hemen hemen aynı... Sadece bir gazetenin başlığı çok ilginç: — TRT'de, SHP'li zorbalığı... Ancak haberi okuyunca, 30'a yakın SHP milletvekilinin TRT'yi ne işgal ettikleri ne de görevlilere zor kullandıkları anlaşılıyor. Yani ortada bir zorbalık filan yok. O gazete, oku- yucuya 'ilginç gelsın' diye öyle bir başlık kullanmış. Haber- de ise olayı izleyen muhabir gerçeği yansıtmış. TRT günlerden beri kamuoyunu yanıltan bir habercilik ör- neği veriyor. CNN'in canlı yayınını bir anda kesiyor. Çünkü sunucu o anda Türkiye'den söz ediyor. TRT, muhalefetin sesini, Güneydoğu'da yaşananlan de- ğil, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı Genel Başkanı Semra Özal'ın konuşmalannı vermeyi yeğliyor. SHP heyeti, Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Ateş başkanlığında Adana İncirlik'te incelemeler yapıyor. SHP heyetinin görüşü, 30 sa- niyede geçiştiriliyor. Üstelik kötü bir Türkçeyle, ne denildiği anlaşılmayacak bir biçemle. TRT siyasal iktidarın borazanı olmuştur. TRT, Körfez sa- vaşı başladığından beri olup bitenleri kamuoyundan sakla- mıştır. İşte, SHP'li milletvekilleri bu nedenle gidiyor TRT'ye. TRT'den sorumlu Gölge Devlet Bakanı Tayfur Ün, Genel Sekreter Yardimcısı Ertugrul Günay'ın bıze anlattığı gibi, ön- ceden Genel Müdür Kerim Aydın Erdem'den randevu alıyor. Dün görüştüğümüz SHP Genel Sekreter Yardımcısı Er- tugrul Günay, "Hiçbir arkadaşımız aşırı davranış içinde olmamıştır" diyor ve gelişmeyi şöyle aktarıyordu: — TRT Genel Müdürü önce bizimle görüşmek istemiyor- du. Sonra, oturup konustuk. Amacımız, TRT'nin habercilik anlayışı hakkında bilgi almaktı. Oysa, olay TRT tarafından saptınldt. Başbakan Akbulut da, bizleri işgalci olarak nite- ledi. Şimdi biz sesimizi nasıl duyuracağız? Siyasal iktidar eline geçirdiği devlet televizyonuyla iste- diğini yapıyordu. Hükümet sözcüleri her olayı istedikleri gi- bi değerlendirip kendi düşünceleri doğrultusunda halkı ko- şullandırıyorlardı. Bu noktada SHP ne yapabilirdi? Ertugrul Günay, şöyle diyordu: — Hükümet, her _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ türlü önlem alınmıştır tümcesini sakız gibi çiğniyor günlerdir. Bu- gün Ankara'da gaz maskesi dağıtılıyor -,, , _ .. , ,. mu? Evet dağıtılıyor. Kadınını Güçlendirme Vakfı Genel Başkanı Semra Özal'ın konuşmalannı vermeyi yeğliyor. SHP heyeti Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Ateş başkanlığında Adana İncirlik'te incelemeler yapıyor. TRT, muhalefetin yğ aegn, IUFK caresiz. Ne yapaca- ğını bilmiyor. lal Güzel, dün sabah Adana'dan izlenimlen- ni aktarıyordu. Havaa- alarm', otele geldiğin- de 'kırmızı alarm' ve- —Hiç gaz maskesi 30 sanıyede yok. Varsa da üç beş- geCİŞtİrİIİyOr. yuz tane. İncirlik, sı- J • y 7 cak savaşın tam orta- sında. Kimi otellerin sığınağı var. Hepsi o kadar. Okullar ve mağazalar sığınak olmuş. Ama önceki gece kapalıydı. Halk şaşkın, ama kahraman. Bu da yöre halkının özelliği... Önceki gün, Hasan Celal Güzel'den Ankara'da ne olup bittiğini öğrenmek istemiş ve şu yanıtı almıştık: — Milletvekili arkadaşlanmız çoluk çocuğuyla sığınağa ge- liyortar. Oysa Ankara'da, Güneydoğu'da yaşayan yurttaşla- nn gideceği sığınak yok... İşte SHP milletvekilleri, TRT'nin bu kandırrnaca haberci- liğinin nereden kaynaklandığını öğrenmek, bazı konularda aydınlanmak için Erdem'i ziyaret etmek istiyorlar. Öyle zor- balık, itişip kakışma yok anlatılanlara göre. Özel Kalem Mü- dürü yere düşüyor, korumalar milletvekiUerini engellemek istiyor. SHP Muğla Milletvekili Musa Gökbel aleyhine, TRT go- revlileri 100 milyon liralık manevi tazminat davası açacakla- nnı söylediler. Bizden SHP'lilere bir öneri: — Siz de açın. TRT'den randevu aldığınız halde içeriye sokulmak istenmeyip size korumalar zor kullanmadı mı? SHP Grup Başkanvekili Onur Kumbaracıbaşı, önceki ge- ce Başbakan Akbulut'un SHP ile ilgili sözlerini değerier.di- rirken "olayın saptınldığını" söylüyordu... — Sayın Başbakan yalana dayalı bir açıklama yaptı. Mil- letvekillerimizin davranışı uygar, demokratik bir davranıştır. Ne zorbalık vardır, ne saldırı eylemi. Genel Müdürü, oda- sında oturup konuşmuşlar, birlikte çay içmişlerdir... Hükümet ve TRT gerçekJeri yansrtmamak için yarış ediyor... Acaba TRT camilerdeki vaazlan yayımlayamaz mı? Onur Kumbaracıbaşı, dün Hacıbayram'da vaaz veren ho- canın neler söylediğini anlattc. — Yahudileri kurtarmak için Müslümanların Müslüman- ları öldürmesi günahtır... Haydi bakalım! Telefonun öbür ucunda SHP Parti Meclisi Üyesi Fıkri Sağ- lar var. Diyarbakır'dan arıyor: — Valiler, kaymakamlar bize şu soruyu soruyor: 'Savaşın içinde miyiz, değil miyiz?' Görüyorsunuz valiler, kaymakamlar muhalefet milletvekil- lerinden bilgi almaya çalışıyor. TRT de bu olup bitenleri kamuoyundan gizliyor... P A R T İ L E R D E N ANAP ilçe kongreleri NEVŞEHİR (Cumburiyet) — ANAP Nevşehir merkez ilçe olmak üzere tüm ilçe merkezlerindeki seçimlerini tamamladı. ANAP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yapılan seçimlerde görev alan ilçe başkanları şunlar: Merkez ilçe: Yaşar Çöloğlu, Acıgöl: Şaban Eroğlu, Avanos: Mustafa Sarıtaş, Derinkuyu: Ahmet Balcı, Hacıbektaş: Ali Ulusoy, Kozaklı: Galip Yılmaz, Gülşehir: Yılmaz Küçük ve Ürgüp: Halil Yaacı. öte yandan Nevşehir tl Başkanhğı için olağan kongrenin şubat ayı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi. HEP kurultayı bugün ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — HEP Küçük Kurultayı bugün Diyarbakır'da toplanacak. Genel Başkan Fehmi Işıklar, saat 10.00'da başlayacak kurultayda bir konuşma yaparak Körfez savaşıyla ilgili görilşlerini açıklayacak. Işıklar, Diyarbakır'a hareketinden önce, küçük kurultayı bu ilde toplamalanndan amacın, savaşın sıcak tehlikesi altında yaşayan bölge insamna moral vermek olduğunu söyledi. Küçük kurultaya HEP Genel Başkanı Fehmi Işıklar, HEP'li milletvekilleri, il başkanları, MKYK üyeleri, her ilden birer temsilci ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katılacaklar. HEP Milletvekili Abdullah Baştürk TBMM'de nöbetçi olarak bırakıldığından Diyarbakır'a gitmeyecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog