Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 SPOR 24 OCAK 1991 Uluslararasıfederasyonlarda görev alıppropaganda yapıyorlar Türkiye'nin spor elçîlerîGençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya, uluslararası federasyonlarda görev yapan 35 temsilcinin Türkiye ile bu kuruluşlar arasmda köprügörevi gördüklerini hukukun çiğnenmesine engel olduklannı söyledi. TAYFUN GÖNÜLLÜ ANKARA — Türkiye'nin Uluslararası spor kuruluşlann- daki temsilcüerının sayısı gittik- çe artıyor. Sporun politik ve bü- rokratik temsilcileri bu sayının gittikçe atttınlması yönunde ça- hşmalar yapıp önerilerde bulu- nuyorlar. Bir anlamda "spor dçiieri" olarak yorumlanan bu temsilcilerin sayısı şu anda 35. Yetkililer, uluslararası federas- yonlarda Turk temsilcilerinin hem propaganda, hem "baskf, hem da bazı "hakem mafyası"- nın kırılmasında etkin rol üst- lendikJerini beliaiyorlar. Türkiye'nin 17 spor dalında uluslararası spor federasyonla- rında gore\ yapan 35 temsilcisi var. Temsilciler arasında 30 yıl- lık üyeler bile bulunuyor. Genç- lik ve Spor Genel Mudürü Tev- fik Sarpkaya, bu temsilcilerin Turkiye ile uluslararası federas- yonlar arasında "köprii" göre- vı görduğünu, hak ve hukukla- ŞEREFKÜRSÜSÜ YARIŞMASI rın çiğnenmesini engelledikleri- ni belirtiyor. Uluslararası fede- rasyonlardaki temsilcilerin daha çoğalması gerektiğini belirten Sarpkaya, Türkiye'nin sesini du- yurabilecek ve özellikle de bu spor kuruluşlarındakilerin gö- re\r ler ustlenebileceklerine dik- kat çekiyor. Atletizm, atıcılık, basketbol, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, kayak, masateni- si, okçuluk, sualtı, tekvando, vo- leybol ve yelkende uluslararası kuruluşlarda görev alan Turk temsilcileri bulunuyor. Bu üyelerden Cimnastik Fe- derasyonu Başkaru Atilla Örsel, Avrupa Cimnastik Birliğı Yöne- tim Kurulu (UEG) üyesi ve BaJ- kan Cimnastik Komitesi Başka- nı. Örsel aynı zamanda dunya vücut geliştirme (IFBB) Balkan ulkeleri sorumlusu. Cumnastik Federasyonu görevlisi Nurtan Berker ise IFBB'nin teknik ko- mite üyesi olarak görev yapıyor. Örsel, Türkiye'nin de artık dünyadaki aktivitelerde söz sa- hibi olması gerektiğini belirte- rek, "Avrupa'da cimnastik spo- runu yöneten örgütün üyesiyiz. Bir anlamda bunu yönetenler- den birisiyiz. Alınacak kararlar- AYIN SPORCULARINI SEÇTİLER — Renault-Mais'in düzenledigi Şeref Kârsüsn YansmasTna konuk jüri olarak kaülaa AN Ergenç, Çetin Yılmaz, Kiibra Yazar, Atilla Örsd, Cclil Laiktez ayın sporcusunu seçtiler. (Fotograf: Kerem Kacariar) Yazctr, Ergenç, Laiktez ve Örselsorunlarını dilegetirdi 4 başkana soru yağmuru Kiibra Yazar (Binicilik): Ülkemizde binicilik sporu bir hayli ihmal edilmiş. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Göreve gelirken eşimin konumu nedeniyle tereddüt etmiştim. ARİF KIZILYALIN Şeref Kiirsüsü yarışmasına konuk jüri olarak katılan 4 fe- derasyon başkanı; Kübra Yazar (Binicilik), Ali Ergenç (Atle- tizm), Celil Laiktez (Satranç) ve Atilla Örsel (Cimnastik) temsil ettikleri spor dallannın sorunla- nru dile getirdiler. Türkiye'nin ilk kadın Federasyon Başkanı Kübra Yazar, "Binicilik ülke- mizde bir hayli ihmal edilmiş bir spor dalı. Göreve geldikten son- ra her şeye sıfırdan başlamaya karar verdik" dedi. Renault-Mais'in düzenlediği yanşmaya konuk jıiri olarak ka- üfauı Binicilik Federasyonu'nun 'bayan başkanı' Devlet Bakanı olan eşi Mehmet Yazar'ın konu- mu nedeniyle önceleri bu göre- vi kabul etmek istemediğini, an- cak sonra ikna olduğunu soyle- di. Ata sporu sayılan biniciliğin Türkiye'de 1960'lardan sonra 'zorunlu' olarak unutulduğunu ve bu nedenle de sürekli üvey evlat muamelesi gördüğunu kaydeden Yazar, "1960'lardan önce binicilik Türkiye'de bir hayli jaygın \e gelişmiş bir spor daİıydı. Ancak at vebası ve son- rası gelen şanssızlıklar, binicili- ğin sonu olmuş, şimdi biz göre- ve geldik ve her şeye veniden başlıyoruz. Örneğin, bazı pro- tokoUer yapümış, biz yanş yap- mak için bile kulüpten izin alı- yonız. Bunlan halledeceğiz" de- di. Atletizm Federasyonu Başka- nı Ali Ergenç, sporların anası' sayılan atletizmin Türkiye'de en az olanağa sahip spor olduğu- nu kaydederken tüm kötu şart- lara karşın 1990'da hamle yap- tıklannı bildirdi. Ergenç, 'Ne yank ki kapalı buz pistinin bu- lundugu ülkemizde kışın çahşa- cak antrenman yapacak kapalı atletizm salonu yok. Koskoca Türkiye'de 3 tartan pist var. Be- den Terbiyesi ve Bakanlık 2 ta- ne 10 bin kişilik kapalı spor sa- toıunun yapılacağını ilan etti. Bana göre bu çarpık bir düşün- Cüneyt şeref kürsüsünde Spor Servisi — Renault-Maıs tarafmdan düzenlenen \e tum spor dallannı kapsayan şeref kürsusü ayın sporcusu yarışma- sında Galatasarayiı Cuneyt ara- Iık ayının başarılısı seçildi. Bi- nicilik Federasyonu Başkanı Kübra Yazar, Atletizm Federas- yonu Başkanı Ali Ergenç, Sat- ranç Federasyonu Başkanı Ce- lil Laiktez, Cimnastik Federas- yonu Başkanı Atilla Örsel, F.Bahçe basketbol takım antre- nörü Çetin Yılmaz ve Beşiktaş kalecisi K.Metin'in katıldığı topiantıda bu sezon başanlı bir grafik çizen ve dünya karmasın- da oynayan Cuneyt, 69 puanla birinci olurken, 39 puan alan Zeki öztürk ikinci, yine bir at- let olan yüksek atlamacı Gulsün TJurak, ücuncü sırada yer aldı. Ayrıca doping konusundaki çalışmaları nedeniyle de Prof. Dr. Atila Hıncal'a jüri özel ödü- lü verildi. cedir. Benim 1000 kişüik bir sa- lon bile işimi göriır. Hiç fikri- mi almadılar. Benim 5.20 atla- yan sporcum 5.00 metrelik sa- londa çalışıyor, yine de 1990'daki Balkan Şampiyona- sı'nda dereceve girdik, başarüı olduk, bu yıl da C Avrupa Ku- pası'nda şampiyonluğa oynayacagız" diye konuştu. Satranç Federasyonu Başka- nı Celil Laiktez ise devletten faz- la yardım gormedıklerini belirt- tı. Satrancı okullara ve cezaev- lerine soktuklarını kaydeden Laiktez, "Ankara yarı açık ce- zaevinde bir turnuva düzenle- dik. Kazanan kişiyi cezaevi dı- şında bir turnuvaya gönderece- giz" dedi. Ali Ergenç (Atletizm): Kapalı buz pistinin bulunduğu ülkemizde bir kapalı atletizm salonu yok. En az olanağa sahip federasyonuz. 1990'da hedeflerimize ulaştık. Cimnastik Federasyonu Baş- dediği bir açıklamadai>ulundu. kanı Atilla örsel ise 1990'da Su- at Çelen ile sevindiklerini söy- ledi. Snat'ın kendi hareketi Ûe anıldığını, bunun da Türk cim- nastiği için sevindirici olduğunu kaydeden Örsel, "Yeni Suatiar çıkacak" dedi. Şeref Kursüsü Yansması'na 4 federasyon başkanı ile birlikte katılan Beşiktaş'ın yedek kale- cisi K.Metin ve F.Bahçe basket- bol takım antrenörü Çetin Yıl- maz da kendilerıne yöneltilen soruları yanıt verirken bir hayli terlediler. Beşiktaş'ın yedek kalecisi K. Metin ise önce 'yazılmamasını rica ettiği, ancak sonradan ka- rar değiştirip 'yazılsa da olur' Türkiye'de yabancı kaleciler ne- deniyle Türk kalecilerin yetiş- mediğini söyleyen Metin, "Fe- derasyon, yabancı kakci traos- ferine yasaklama getirmezse. kakci falan yeüşmez" dedi. Basketbol liginin ilk 14 haf- tasım yenilgisiz kapayan, ancak 15. maçında G.Saray'a yenilen F.Bahçe basketbol takımının antrenörü Çetin Yılmaz, "Bu da bir başandır. Biz motivasyo- numuzu finale saklıyoruz" de- di. Yılmaz, Körfez savaşı nede- niyle 1 hafta maç oynamayan ABD'li oyunculann bu tutumu- nun yanlış olduğunu da kaydet- ti. da takvimi belirlerken 1 oyunuz var. Her konuda ülkenizin rek- lamı olduğu gibi Avrupa'da ol- dukça etkin görev üstleniyorsu- nuz" diyor. Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu Yönetim Konseyi üyesi Can Şipal ise bu görevin yararlarını şöyle açıklıyor: "Bu, uluslararası federasyoa- lann ulusal federasyonun lehine ahnabilecek yönetmelik degişik- Mklerimle büyuk bir avantaj s«ğ- lıyor. Ulusal sporun uluslarara- sı alanda haklannın korunması ve iletişimin sağlanması açtsın- dan oldukca önemli.,' Temsilciler aynca ülke sporu- nun hak ve hukuklannın korun- ması yanında "baskı" unsuru oluşturup bazı kuruluşlarda et- kin görev yapan "hakem mafya- sı"nın da kırıldığına dikkat çe- kiyorlar. Üyeler bunun en açık örneği- nin güreş sporunda olduğunu, ancak Kemal Oktay'ın Uluslara- rası Güreş Federasyonu hakem işlerinden sorumlu asbaşkanlık görevine getirilmesiyle "giireste- ki hakem mafyası"nın kınldığmı belirtiyor. Oktay'ın "hakem mafyasım" dağıttığı ifade edili- yor. Uluslararası Güreş Federas- yonu'nda görev yapan diğer üye- lerden Gazanfer Doğu, FILA Bilim Komisyonu üyesi Kemal Tamer, FILA Organizasyonu Komisyonu üyeliğini yaparken FILA Basın tşleri Genel Sekre- teri ise Ali Gümüş. Uluslararası spor kuruluşla- nnda Türkiye'nin en eski temsil- cisi ise Eskrim Federasyomı'nda. Merih Sezen, Uluslararası Esk- rim Federasyonu Oy Baremi Ko- mite üyesiyken aynı zamanda da Kılıcı Geliştirme Komiyonu üyesi. Türkiye*yi Uluslararası Esk- rim Federasyonu'nda 30 yıldır temsil eden Sezen, 10 senedir de komisyonlara seçildiğini belirt- ti. Komisyonlara seçilmenin ba- sit olmadığıru, yüzde 85-90 oy aünmasının gerektiğini söyleyen Sezen, "Bizi çok yakından tanı- yoıiar. Ancak uluslararası fede- resyondaki etkinliğimiz Türki- ye'de eskrim sponınun gelişmiş- ligiyle aynı oranda değil. Tıir- kiye'deki eskrim sponınun geliş- mis olduğunu soyieyemem. Ben ber sene toplantılara katılınm. Ülkeme donuşte raporumda Tiırkiye'deki eskrim sporunnn gelişmesi için yoğun calışmalar yapılması gerektiğini beUrtirim" diyor. Halen Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdüren Şenes Erzik ise uluslararası alanlarda en etkili göreve sahip olan spor adamlarımızdan biri. UEFA (Avrupa Futbol Birliği) yönetim kurulu üyesi olan Er- zik, daha önce de UEFA Genç- ler Komitesi Başkanlığı yapmış- tı. Voleybol Eczacıbaşı elendi Eczacıbaşı: 0 — Alma Ata: 3 HAKEMLER: Yamakiev (7), Encov (7) ECZACIBAŞI: Hülya (5), Şehnaz (5), Gamze (6), Arzu (7), Pelin (6), Sveta (7), Serap (5), Aylin (6). ALMA ATA: Nosenko (7), Raiber (8), Nosach (8), Chalseeva (7), Sdotova (6), Gorbatyusc (7), Krilova (5), Sorokina (6), Mens- hova (6), Liholetova (5). SETLER: 7/15, 7/15, 11/15 ALEV ANAKÖK Avrupa Kupa Galipleri Ku- pası çeyrek final rövanş maçın- da Eczacıbaşı bayan voleybol takımı Sovyet Alma Ata'ya 3-0 yenildi. tanbul'da ise Eczacıbaşı Paşa- bahçe'yi 3-0 yendi. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında da Fenerbah- Pazartesi günü oynanan ma- çe, deplasmanda ligde son sıra- çi da 3-0 kaybeden Eczacıbaşı da yer alan Makospor'u 3-1 ye- böylece kupaya veda etti. Vo- leybol lıginde dun oynanan karşılamalarda ise Ankara'da Ziraat Bankası GSaray'ı 3-1, İs- NBA'da heyecan nerek ilk yarı finalist oldu. ts- tanbul'da oynanan ilk maçı da Fenerbahçe 3-0'hk skorla ka- zanmıştı. Favoriler galip Pasifik grubunda Portland Trail, Orta Batı grubunda San Antonio Spurs, Atlantik grubunda Boston Celtics liderliğini sürdürdü. Spor Servisi — NBA liginde nu ile dikkatleri çeken Davıd heyecanlı mücadele play-off'a doğru devam ediyor. Pasifik grubunda NBA'nın bu sezon en başanlı ve en istikrarlı ta- kımlanndan biri olarak göste- rilen Portland Trail Blazers, son olarak Phoenix Suns'ı 123-116 yenerken 2.13'luk pi- vot Kevin Duckworth takımı- ru sırtladı. Bu sonuçla Portland liderliğini surdurürken en iyi başarı yuzdesine sahip takım olma unvanını da devam ettir- di. Yine bu grupta Los Ange- les Lakers, Magic Johnson'un ve Byron Scott'ın 32 sayısı ile rakibi Orlando Magic'i 116-96 yenerken zorlanmadı ve 2. lig- deki yerini korudu. Portland'- dan aldığı yenilgiye rağmen Phoenix 2. sıradaki yerini de- vam ettirdi. Houston Rockets'i 123-116 yenen Golden State VVarriors 4. sırada kaldı. Mer- kez grubunda bulunan Milvva- ukee Bucks'ı 132-101 yenmeyi başaran Seattle Supersonics 5. sıraya yerleşti. Orta Batı gru- bunda lider durumunda bulu- nan San Antonio Spurs ise 30 sayı kazandıran ve etkili oyu- Robinson ile Los Angeles Cli- ppers'i 106-100 yenmeyi başar- dı. Clippers'ta Danny Manning ile Charles Smith'in çabalan ise maçı kazandırmaya yetmedi. Lideri adım adım izleyen Utah Jazz ise 2. sıradaki yerini de- vam ettirirken Houston Roc- kets, 3.'lükle yetindi. Bu grup- ta Minnesota Timbenvolves 4. sırada. lig başında an arda al- dığı galibiyetlerle ust sıralara çıkan, ancak sonra büyük dü- şüşe giren Dallas Mavericks 5. sırada bulunuyor. Kadrosun- dan birçok tecriibeli oyuncusu- nu kaybeden Denver JVuggets ise 8 galibiyetle sonuncu sırada. Merkez grubunda ise Chica- go Bulls ile Detroit Pistons'un çekişmesi surüyor. Son maçın- da Miami Heats'i 1 sayı farkla yenen Chicago Bulls, son iki yı- bn şampiyonu Detroit Pistons'- tan liderliği kaptı. Isiah Tho- mas'ın sakatlığı nedeniyle olumsuz etkilenen Detroit 2. sı- rada kalırken Milvvaukee Bucks 3. sıraya, Atlanta Hawks 4. sıraya yukseldi. GÜREŞ LİGİ Ulaştırma şampiyon ANKARA (AA) — Türkiye Serbest Güreş 1. Ligi, Tavşanlı Linyitspor'u 7-3 yenen Ulaştır- maspor'un birincüigi ile sona er- di. Selim Sırn Tarcan Spor Salo- nu'nda dün yapılan final karşı- laşmaları çekişmeli gecti. Ser- bestte final için karşı karşıya ge- len Ulaştırmaspor ile Tavşanlı Linyitspor karşılaşmasının ağır sıkletinde, Hayri Sezgin'in pa- sif kalması, buna karşılık ha- kemlerin Tavşanlı Linyitspor'- un güreşçisi Mehmet Toğal'ı diskalifiye etmeleri, tribünlerin protestosuna neden oldu. Uzun süre hakemleri protesto eden Tavşanlı Linyitsporlular, Fede- rasyon Başkanı Yücel Seçkiner'- in istifa etmesini istediler. ödül töreninden sonra, Baş- kan Yücel Seçkiner, tribünlere giderek taraftarlara hakemlerin bir hata yaptığını, ancak bunda federasyonun bir suçu olmadı- ğını söyledi. Seçkiner, "Federasyonun ta- rafsızlığına inanın. Bu olayda hakemler. Merkez Hakem Ku- rulu tarafmdan değerlendirik- cektir. Milli takım seçmelerinde daha tarafsız olunacakbr. Buna söz veriyorum" demesi üzerine taraftarlar, bu kez Yücel Seçki- ner'in lehine slogan attılar. Teknik Asbaşkan Mahmut Atalay ise Hayri Sezgin'in gü- reşmedigini, hakemlerin bu gO- reşçi yerine rakibini diskalifiye etmelerinin yanlış olduğunu ifa- de etti. Milli Takım Antrenörü Yuri Şahmuradov da gazeteci- lerin sorusu üzerine, Asbaşkan Mahmut Atalay'ın görüşüne katıldığını ifade etti. Bu arada/Gençlik ve Spor Genel Müduru Tevfik Sarpka- ya ile Güreş Federasyonu Baş- kanı Yücel Seçkiner, MHK'ya uyarıda bulanarak bu gibi du- rumlarda hakemlerin dikkatle- rini çekmelerini istediler. Daha sonra, Tavşanlı Linyit- spor'un antrenör ve güreşçileri ile konuşan Yücel Seçkiner, "Benim ve federasyonun taraf- sızlığına inanın. Bir hata olmuş- tur. Siz bize inanın ve giıvenin" dedi. METtN HAZIR — Beşiktaş'ın başanlı fntbolcusu Metin, Gaziosmanpaşa karşısında oynadıgı fnt- bofla formda olduğunu gösterdi. (Fotograf: Asena Özkan) G.Osmanpaşa'yı Zeki veAli'nin golleriyle yendi Beşiktaş'tan son prova Gaziosmanpaşa: O-Beşıktaş: 2 HAKEMLER: Ender Gedık (5), Ibrahim Yetim (5), Ahmet Güngör (5) GAZİOSMANPAŞA: Cengiz(3), Erdin (4), Vural (6), B.llhan (6), Saffel (6), (K.Hakan 5), Hasan (5), (B.lbrahim 5), Turan (4), (K.lbrahim 5), Suat (5), (Erkut 5), Haluk (5), Necmettin (5), (Oltan 4), K.İlhan (6). BEŞİKTAŞ: K.Metin (6), Recep (5). Ulvi (5), GOkhan (6), (Ha- mit 4), Kadir (4), (Mutlu 5), Rıza (5), Şenol (5), (Ali 4), Zeki (6), Walsh (5), Metin (6), Feyyaz (5). GOLLER: Dk. 48 Zeki, dk. 73 Ali. ASENA ÖZKAN Veselinoviç umutlu: Beşiktaş'tan puan alacağız Bu hafta oynayacakları maçın hazırlıklarım Yalova'da sürdüren Gaziantepspor Teknik Direktörü, "Beşiktaş'ı Istanbul'da yenmek güç ama bir puan almakiçin mücadeleedeceğiz" dedi. FARUK KIRTAY YALOVA — Gaziantepspor Teknik Direktörü Veselinoviç, "Beşiklaş'ın Türkiye liglerinin en istikrariı ve en iyi futbol oy- nayan ekibi oMugunu" söyledi. Sezon hazırlıklarım 17 ocaktan beri Yalova Termal Kaplıcala- rı'nda sürdüren Gaziantepspor bu hafta oynayacağı Beşiktaş maçında puan bekliyor. Sezo- nun ilk maçı olan Beşiktaş kar- şılaşmasının Gaziantepspor için zorlu bir derby maçı olduğunu belirten Veselinoviç, "Beşiktaş istikrarlı futbol oynayan ve şampiyonluğa en yakın olan ekidtir. Milli taluma yedi fat- bolcusunu vermesı de bunun gostergesidir" dedi. Beşiktaş maçına futbolcuların konsantre olduğunu, sahaya mutlaka pu- an almak için çıkacaklannı be- lirten Veselinoviç, "Beşiktaş dört beş yıldır kadrosunu koru- maktadır. Fntbokulann adap- tas>on sonınu yoktur. Bu ne- denle istenilen verimi vermekte- dir. Beşiktaş'ı tstanbul'da yen- mek çok güç, ancak her şeye ragmen bir puan almak için mü- cadele edeceğiz" diye konuştu. A VUSTRALYA AÇIKTENİS TURNUVÎSÎ GÖZLER SELES'E ÇEVRİLDt — Avnstralya Açık TenisTurnuvası'nda Stefîi Graf çeyrek fraalde elenirken Monica Seies yan finale yukseldi. Kortta büyüksürprizSpor Servisi — 4 milyon dolar toplam ödüllü Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda dUnyanın 1 numarah bayan raketi Alman Steffi Grafın çeyrek finalde Çek Novotna'ya yenilerek elenmesi 'Graf efsanesi bitiyor mu" sorusunun gündeme gelmesine yol açtı. Bilindiği gibi Alman Graf 1990 yılını bir numarada tamamlamasına rağmen oldukça kötü bir yıl geçirmiş ve 2 numaradaki Yugoslav Seles'e 2 ay içinde 3 kez mağlup olmuştu. Graf'ın geçen yılın etkisini üzerinden atarnadığı şu sıralar en çok konuşulan konuların başında geliyor. Alman tenisçi geçen yıl sakatlığı nedeniyle kortlardan 2 ay kadar uzak kalmış ve babasının adının skandallara karışması kendisini bir hayli üzmüştü. Bu olaylar Grafın büyük bir form duşüklüğu yaşamasma neden oldu. Herkes Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda ahnabilecek bir şampiyonluğun 'eski giınlere dönüş' olacağuu ve bu nedenle Grafın en azından finale yükseleceğini söylüyordu. Ama Graf, 3 yıldır yenilgi almadığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın çeyrek finalinde Çek rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti. Şimdi gözler turnuvanın 2 numaralı seri başı ve 1991 yılında Grafın en büyük rakibi olarak gösterilen Yugoslav Monica Seles'e çevrildi. Gerçi Yugoslav raket yan finale çıkana kadar maçlarını zorlanmadan kazandı, ama son 3 Grand Slam Turnuvası'nın büyük sürprizlerle dolu olması, final için bir tahmin yapılmasını güçleştiriyor. Yine de tenis otoriteleri Seles'in yarı finalde de sürprizle karşılaşmayacağını ve hesaplarını final için yapmakta olduğunu belirtiyorlar. Tenis severlerin Graf-Seles kapışması için ise bir sonraki turnuvaya kadar beklemesi gerekiyor. Beşiktaş ligin ikinci yarı ha- zırlıklan için Gaziosmanpaşa ile oynadıgı maçı vasat bir oyunla 2-0 kazandı. Bu maç Beşiktaş için 2. yarının son pro- vası oldu. Teknik Direktör Gordon Milne ikinci lig ekip- lerinden Gaziosmanpaşa karşı- sında Beşiktaş'ı tam kadro sa- haya sürdfl. Aşın soğukta oy- nanan maçı yaklaşık 5 bin se- yirci izlerken, Beşiktaş'ın gol- leri Zeki ve Ali'den geldi. IHıbzon'dan gol göeterisi • TRABZON (AA) — Trabzonspor ikinci yan hazırlıklan içinde yer alan son özel maçında Akçaabat Sebatspor'u Kemal'in 3 golu ile 3-0 mağlup etti. Spastık özürlü bir çocukla annesinin dramını anlatan 'Gün Ortasında Karanlık' adlı filmin galası için Trabzon'a gelen ünlü sanatçı Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik'in maçı izlemesi ve Trabzon'un tek bayan futbol hakemi Semra Halkevi'nin yan hakem olarak görev yapması maçın özellikleıia,... arasında yer aldı. EBahçe Aydın? a gidiyor • Spor Servisi — Bu hafta Aydınspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe futbol takımı, bugün Kuşadası'na gidecek. Bu sabah son antrenmanı yaptıktan sonra öğleden sonra Kuşadası'na gidecek olan Sarı- Lacivertliler, çalışmalarını burada sürdürecek. Fenerbahçe, cumartesi günü ise buradan Aydın'a geçecek. Useli güreşçi ceza kurulıında • Spor Servisi — tstanbui lise ve dengi okullararası güreş karşılaşmalarında sahte lisansla güreştiği öne sürülen imam hatip lisesi öğrencisi bir sporcu ceza kuruluna verikü. Sahte lisansla güreştiği ve dereceye girdiği belirtilen sporcu için Milli Eğitim Spor Müdürü Hasan Selçuk, geniş çaplı bir araştırma yaptı. Tahkikat sonrası 'sahte lisans' olayının ortaya çıkması üzerine adı belirtilmeyen sporcu ceza kuruluna sevk . edildi. Ayrıca öğrencinin okulu ve yöneticileri hakkında da soruşturma açılacağı öğrenildi. Boksta fiyasko • Spor Servisi — Istanbul - Yıldızlar Bireysel Boks Birinciliği'nde 3 sıklette boksörler 'rakip' bulamadı. DUn başlayan birincilikte 54 kiloda F.Bahçeli Engin İzzetoğlu, 57 kiloda Maltepesporlu Hakan Narin, 67 kiloda da Fenerbahçeli Aydın Taşkm rakipsiz olarak kürsüye çıktılar. Diğer sıkletlerde ise dereceye girecek sporcular, bugunkü karşılaşmalar sonrası belli olacak. 3. Efes Eltopu : Turnuvası iptal • ANKARA (AA) — Eltopu Federasyonu, Ankara Turnuvası'ndan sonra Uluslararası 3. Efes Eltopu Turnuvası'nın da iptal edildiğini açıkladı. At yarışı sonuçları • Spor Servisi — Dün koşulan Adana at yanşlannda Altılı Ganyan: 5-11-3-10-10-4 şeklinde sonuçlandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog