Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 HABERLER 24 OCAK 1991 tSTÂNBUL Bombah protesto Irak^an Körfez ülkelerîne tehdîttstanbul Haber Servisi — Is- tanbul'da iki Amenkan kurulu- şunun Türkiye temsilciük büro- ları dün sabab bombalandı. Patlamaiarda büyük hasar mey- dana gelirken bir kişi de hafîf yaralandı. Her iki eylemi de Dev-Sol örgütü üstlendi. Eylem- cilerin kapıda görevli bir polis memurunun da tabancasını gaspettikleri bildirildi. Istanbul'daki ilk patlama 09.05 sıralannda TahtakaJe Va- sıf Çınar Caddesi 50 numarada- ki Vasıf Han'ın dördüncü katın- da bulunan Türk-Amerikan Bo- ard Heyeti bürosunda raeydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, kapıda görevli bekçi ile po- lis memunı Reşit Çelik'i silah zoruyla etkisiz hale getirerek bağladılar. Çelik'in tabancasını da alan saldırganlar, daha sonra 4'üncü katta bulunan ve Türkiye'deki Amerikan özel okullannın sevk ve idaresini yapan büroya gele- rek çalısanları silah tehdidiyle bir odaya kapattılar. Kapı girişine "Dtkkat girme- yiniz, bomba var" yazılı bir kâ- ğıt asan saJdırganların binadan aynlmasından sonra büyük bir patlama meydana geldi. Patla- mada büroda çalışan Tiilin Kanber adlı bayan hafif yarala- nırken binada da büyük hasar meydana geldi. Ikinci patlama ise Kabataş Setüstü Caddesi, Palanduz apartmanı 9/6'daki Amerikan Denizcilik Şirketi ABS'nin Türkiye temsilciliği bürosunda meydana geldi. Saat 09.15 sıra- larında şirkete gelen biri kız si- lahh dört kişi içeride bulunan dört görevliyi banyoya kilitledi- ler. Oaha sonra kapıcı Arif Çık- nkçı'nın yanına inen saldırgan- lardan biri kapicıyı "Scni mö- diir çagınyor" diyerek ikinci kattaki şirkete çıkardı. Çıknk- çı'yı da banyoya kapatan saldır- ganlardan biri banyoya kapat- tıkları 5 kişinin başında durur- ken, diğerleri de bomba yerleş- tirdiler. Duvara sloganlar da yazdık- ları bildirilen saldırganların bi- nadan aynlırkan çalışanlara "Bomba koyduk, örgiitçnyüz, sakın kapıya çıkmayın" dedik- leri belirtildi. Saldıranlann binadan ayrıl- masından hemen sonra büyük bir patlama meydana geldi. Pat- lama sonucu binada büyük ha- sar meydana geldi. Polis slogan- ların yazıldığı bölüme gazeteci- leri aJmadı, ancak duvarlara "Ortadogn, Ortadogu baJklan- nındır", "Katil Amerika, (iike- mizden ve Ortadogu'dan defol Dev-Sol" yazıldığı öğrenildi. Polis, patlamaJardan sonra kuşkulu gördüğü kişileri gözal- tına aldı. Bir kişinin de uyarıla- ra karşın kaçmaya kalkışması üzerine ateş edilerek yakalandığı bildirildi. Devrimci Sol/Silahlı Devrim- ci Birlikler adma Cumhuriyet'i aradığını belirten bir kişi de te- lefonla şunları söyledi: "Tahtakale ve Kabataş'taki ABD şirketlerinin bombalan- ması olayıoı üstleniyoruz. Bun- lar CIA'nın ülkemizdeki para- van şirketleridir. ABD'nin, Or- tadoğu'dan elini çekmesini isti- yoruz. ABD Ortadogu'da dök- tiiğü kanda boğulacaktır." Buca'daki NATO tesisleri ya- kınında askeri yasak bölgeye gi- ren iki kişiye atış açılmasını pro- testo eden Sosyalist Partili (SP) bir grup, ABD bayrağını yaktı. Olayın meydana geldiği Ufuk mahallesindeki NATO'ya ait "Almaç" adu tesislerin önünde toplanan 11 SP'li, ABD bayra- ğını atese vererek çeşitli slogan- lar altılar. SHP'ye bomba ihban SHP Genel Merkezi'ne dün asılsız bomba ihbannda bulu- nuldu. Kimliğini açıklamayan bir kişi, saat 14.50'de telefonla genel merkezi arayarak binanın kalorifer dairesiyle 7. kata bom- ba konulduğu ihbannda bulun- du. Bunun üzerine genel merkez yöneticileri durumu emniyete bildirerek bir ekip istediler. Si- yasi şubeden gelen bomba im- ha ekibinin genel merkezde yap- tığı aramada bombaya rastlan- madı. Dış Haberier Servisi — Irak'- ın ağır silah ve mühimmatını, müttefik bombardımanından kaçırmak için kuzeye naklettiği bildirildi. Irak, Körfez'deki Arap ülkelerini uyararak, top- raklarını kendisine karşı kullan- dıranlara 'karşılık vereceğini' açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanı Colin Poweil, Irak'ın iki nükleer reaktörünün tümüy- le imha edildiğini söyledi. Irak, Körfez savasının başla- masından itibaren Israil'e dü- zenlediğı füze saldjrılarının dor- düncüsünü dün gece TSİ 22.05'te gerçekleştirdi. Israil Ordu Sözcüsü Nabman Şai Is- rail'in kuzey kesimini hedef alan bir Scud füzesinin, Israil'- den fırlatılan iki Patriot füzesiy- le havada imha edildiğini açık- ladı. ABD askeri yetkilileri, aynı dakikalarda Suudi Arabistan'- ın Riyad, Dabran ve Hafr El Batın kentlerine toplam 5 Scud füzesi fırlatıldığıaı, 4 füzenin Patriotlarla havada imha edildi- ğini, birinin ise denize düştüğü- nü bildirdiler. (rak, müttefik kuvvetlerce ül- kesine karşı yürütülen hava sal- dırılarında topraklarının kulla- nılraasına izin veren Körfez dev- letlerini uyararak, "şiddelle karşılık vereceği" tehdidinde bulundu. Reuter'in haberine gö- re Irak Enformasyon Bakanı Latif Nasif El Casem, dün Bağ- dat Radyosu'nda yayımlanan bir konuşmasında, "Necid ve Hîcaz'daki hainlerin barınakla- nna ve kaba ABD saldırganlı- ğının füzelerinin ve uçaklannın yerleştiği Körfez'deki Arap emirliklerine şiddetle karşılık verme bakkıoıız saklı bulunmaktadır" dedi. Casem'- in bu konuşmasıyla Irak, iik kez Suudi Arabistan dışındaki bir bölge ülkesini tehdit etmiş oldu. ABD Başkanı George Bush, dün gece VVashington'da ihtiyat kuvvetleri komutanlarına hita- ben yaptığı konuşmada birinci haftasını dolduran Körfez sava- şını değerlendirdi. Bush, sava- şın en kısa sürede sona erdirile- ceğini ve Saddam Hüseyin'in savaş suçlusu olarak yargılana- cağını söyledi. "Saddam, savaş ÇAMURA SAPLANAN KARtYER — Birkaç gündür Suudi \rabi?>ian çollerine yağan yağmur, çölü çamur deryasına çevirdi. Böigede Amerikan ve koalisyon güçlerine bağlı askeri kamyonlar ve kariyerler siirekli çamura saplanıyor. Bu kariyer de ABD 1. Piyade Tümeni'ne bağlı bir tank tarafından çamurdan kurtanlıyor. (Fotoğraf: Reuter) suçlusu olarak yargı önüne çı- kanldığında diinya üzerinde hiç kimse bu diktatör için aglamayacaktır" diyen Bush, "müttefik kuvvetlerin Irak'a karşı başlattıgı Çöi Fırtınası ha- rekâtının birinci haftasında planlanan bedeflere tam olarak ulaşıldığını" kaydetti. tsrail Irak'm füze saldırılanna dör- düncü kez hedef olan îsrail'in misillemede bulunup bulunma- yacağı merakla bekleniyor. ts- rail hükümeti dün toplanarak füze saldırılanna karşı alınacak onlemleri görüştü. Ancak top- lantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail hükümet sözcüsü Avi Pazner, Europe-1 radyosuna verdiği demeçte "Sornn Îsrail'- in tepki gösterip göstermeyece- gi degil, nasıl ve ne zaman göstereceğidir" dedi. Pazner, "tepkilerinin sağduyu ile belirleneceğini" belirtti. Tel Aviv'de CNN muhabiri- ne açıklamada bulunan tsrail Savunma Bakanı Moşe Arens ise "Irak saldırılannda bir tek kişi bile ölse karşılık vereceğiz" dedi. Arens, "Amerikalıların endişelerini gözönüne almaları gerektiğini" de kaydetti. Bu arada. tsrail Başbakanı tzak Şamir, tsrail'de bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcı- sı Lawrence Eagleburger ile gö- rüştu ve ABD Başkanı George Bush'a mesaj gönderdi. Ajans- lar, Şamir'i telefonla arayan Bush'un, IsraiJ'in "tarafsız" tu- tumunu surdürmesini istediğini bildirdiler. öte yandan, Bağdat radyo- sunda, İsrail'e düzenlenen sal- dınlann amacının bu, ülkeye ba- nşı öğretmek oldugu ve Filistin davası adına gerçeklestirildiği belirtildi. Chevenement Fransa Savunma Bakanı Je- an Pierre Chevenement Irak'a karşı hava saldınlarmın en az iki hafta sürebileceğini söyledi. Irak'ın müttefikler tarafından bombalanan havaalanlannın yüzde yirmisini onardığı açık- İandı. Bağdar'ın elindeScud fü- zelerinin yanı sıra isabet gücü yüksek Fransız £xoce( ve Çin yapımı tpekböcegJ (Silkvvorm) füzeleri bulunduğu bildirildi. Bağdat radyosu dun ele geçi- rilen Amerikah havacılardan bazılarının stratejik mevkilere yerleştirildiğini açıkladı. Radyo- BAŞKENT'TEN AHMET TAN İkiyüzlü Gerçek...ANKARA — Cumburbaska- nı Özal bu sabah gazete yöneti- cilerini Çankaya Köşkü'nde topla>acak, savaş ile ilgili "özel bilgiler" verecek. Ozal'ın bu arada basına na- sihat edecegi, biraz da eleştire- cegi anlaşılıyor. Aynı şeyi önceki aksam Baş- bakan Akbulut yaptı. Gazeteci- leri bir yemekte lopladı, "özel bSgi" vermedi. Ama nasihat et- ti. Gazetccilik uğruna ülkenin başını derde sokacak haberler- den kaçınmak gerektiğini anlat- ü. Akbulut'a göre haberlerde "tociriik Üssii'niin ön plana çıkanlması" yanlıso. leblikeli kli. Tehlike gerekiyorsa, bunu ik- Üdar yaratmaiıydı. Yani tncir- lik L'ssu'ne Amerikan savaş uçakiannı çağırmak. tam 400 kere kalkış yaparak Irak'ı bom- balamalannı saglamak iktidann elinde olmalıydı. Basına ne oluyordu? Kalkıp tncirlik ile ilgili baber yayınlayıp iilkeyi tehlikeye sok- manın alemi yoktu. Başbakan şöyle dedi: "Başka ülkelerde resmi ağız- lar falanca üsten şu kadar uçak kalktı, şu kadar bomba ile bil- mem nereye gitti, bombaladı, geri döndii diyorlar mı? İnsan kendi havaalanını hedef gösle- rir mi?" Başbakan'ın yemeginde yal- nızca gazeteciler vardı. Resmi ağızlar yoktu. Bu yıizden Dışişleri Sözcüsü Murat Sungar, Başbakan'ın na- sihatından habersiz açıklamayı yaptı. Sözcü dedi ki "lürkiye'- den kalkan uçakların amacı, Irak'ın ganeyinden kalkan müt- tefik nçaklaria aynı amaç ve ni- teliktedir." Yani, bizden kalkan uçaklar, Suudi Arabistan'dan kalkan uçaklar gibi Irak'ı bombardı- man ediyorlar... Nitekiro. Dışişleri Bakanı Alptemoçin, tnönii ve Demirel'i ziyaretinde. tncirlik'leki Ame- rikan uçaklannın 400 kalkış ya- pıp Irak'ı bombaladığını açıkladı. Resmi ağızdan haber Şimdi, Sözcü ve Bakan'ın açdJamalannı yazmak, olay In- cirlik ile ilgili olduğu için, Baş- bakan'a göre çok tehlikeliydi. Çünkü "fasan kendi havaalanı- nı hedef göstermemeliydi." Sanki Saddam, Irak'ı bom- balayan uçakların nereden gel- diklerini Türkiye'deki günlük gazetelerden izliyordu. Akbulut ile dün Pakistan Başbakanı Na«vaz Şerif onuru- na verdiği yemekte konuştuk. Gazetecilerin böyle dönemlerde resmi agızlarla yetinmeleri ge- rektiğini yineiedi. Akbulut'a göre "dünya da ögrensin diye, haber verme as- kına, insan kendi havaalanını bedef göstermemeli, koordinat- lar içeren haber" vazmamahy- dı. Başbakan >crden goğe kadar haklıydı. Eğer gazeteci, söz ko- nusu havaalanından yabana sa- vaş uçakları kalktığını Genelkurmay telefonlannı din- leyerek ya da Bakanlar Kurulu salonunda saksılara telsiz mik- rofon gömerek elde edip yayım- lıyorsa, yapılan gazetecilik degil, başka bir şevdir. Ama gazeteci, yabana radyo ve ajansların bütün dünyaya yaydığı haberiere bile kulak ka- bartmıyorsa, Başbakanlıgın >er- digi basın kartını taşımaya bakkı olmaması, "gazeteci" di- ye anılmaması gerek. Gazetecîligin işievini bugün- kü iktidar, en tepeden en aşağı- ya, fazla anlamış görünmüyor. Bunda demokrasinin tum ku- rumları ile sindirümemiş olma- sının pavı büyuk. Bilgi alma özgürlüğü Sanılıyor ki basın özgürlüğü denen şey, gazetecilerin serbesi çahşmalannı öngören "mesleki bir kural." Oysa basın özgürlüğü. halkın bilgi alma özgürlüğü demek. iktidar halkın bilgi aimasını istemeyince, basına da TKT'ye de özgurkik tamnraıy»r. Yani "basın özgürlüğü" ma- dalyonun bir yüzü. Ama bir de öteki yüzü var: "Halkın bilgi al- ma özgürlüğü." Tıpkı, tncirlik konusunda ol- duğu gibi... Şöyle ki: Saddam'ın İsrail'e füze atraa- sını "muttefıkJer" ve biz bir kıs- kırtma olarak görüyoruz. tsrail'in savunma hakkından söz ediyoruz. Peki, tncirlik'ten kalkan uçakların Irak'ı bombalaması- nı niye "kışkırtma" olarak gör- müyoruz ve aynı hakkın Irak için de söz konusu olabilecegi- nin yazılıp cizilmesine boş bak- mıyoruz? Çankaya'da bugün bunlar konuşulacak. Konuşulursa tabii... da okunan askeri bildiride "Düşman Amerikan kuvvetle- rinden bazı pilotlar ele geçiril- miş ve stratejik mevzilere dağı- tılmışlardır" denildi. Nükleer reaktörler imha edildi ABD Genelkurmay Başkanı General Colin Povell dün dü- zenlediği basın toplantısmda Irak'ın iki nükleer reaktörünün tumüyle imha edildiğini ve müt- tefiklerin Irak üzerinde hava üs- tünlüğünü tam olarak ele geçir- diklerini söyledi. General Po- well şöyle dedi: "Irak ordusu çölde bava şem- siyesi olmadan bekliyor. Bu or- dunun her geçen gün daba za- yıflayacağına kuşku yok." Ge- neral Colin Powell Irak'ın iki nükleer reaktörünün de tümüyle imha edildiğini söyleyerek şöy- le dedi: "Irak'ın iki nükleer re- aktörünün işi bitti. Bunu size kesinlikle söyleyebilirim." Irak'ı 15 ocakta terk eden Güney Koreli işadamı Suh Sun Chik, Irak'ın çok sayıda silah ve mühimmatı ülkenin Ku?.ey böl- gelerine naklettiğini belirtti. AA'nın AFP'ye dayanarak bil- dirdiğine göre Junghod Deve- lopment Co'nun müdürü olan Suh Sun Chik, 11 ocakta şirke- tinin inşa ettiği gıibre fabrika- sına giderken geçtiği Kerkük ve Baiji dolaylarında, son derece uzun tren konvoylannın kuze- ye tank, füze ve ağır silahlar ta- şıdığını gördüğunü anlattı. "Irak'ın bir yıpratma savaşı- na hazııiık olarak ülkenin kuze- yindeki güvenli bolgelere ağır si- lablannı naklettiğini sanıyo- rura" diyen 32 yasındaki işada- na, 15 ocakta IraKTart ayrtlır- ken halkın coşku ile Saddam'ı desteklediğine tanık olduğunu da bildirdi. Amerikan Savunma Bakanlı- ğı (Pentagon) yetkilileri, Irak'- ın bombalanan havaalanlanmn <7e2O'sini onanp tekrar kullanı- labilir hale getirdiğini belirttiler. Pentagon yetkiliieri, bazı hava- alanlarının Irak tarafından 24 saat içinde onarıldığııu bil- dirdiler. Basra yine bombalandı Iran haber ajansı İRNA, Irak'ın güneyindeki Basra ken- tinin dün sabah çok uluslu güç- lere bağlı uçaklar tarafından tekrar iki kez bombalandığını bildirdi. Basra önceki gün de yoğun biçimde bombalanmıştı. IRNA TSI 08.15 ve 08.27'de gerçekleştirilen bombardıman- ların Basra'dan 40 km uzakiık- ta bulunan tran'ın Hürrem Sehr kentinden duyulduğunu belirt- ti. IRNA, Irak birliklerinin ilk akındagafil avlandıklarını, an- cak ikinci akına karşılık verdik- lerini bildirdi. Karada ilk çatışma Amerikan ve Irak askerleri dün Kuveyt sınırı yakınında ilk kez çatıştılar. Amerikan komu- tanhğı sözcüsü Yarbay Mike Scott Riyad'daki basın toplan- tısmda verdiği bilgide Amerikalı askerlerin Suudi sınırları içinde bir Irak keşif koluna rastladık- larını, meydana gelen çatışma- da 2 Amerikalı askerin hafif ya- ralandığmı, 6 Irakh askerin de esir alındığını belirtti. tran'ın IRNA ajansı daha önce olaya ilişkin verdiği haberde Irak bir- liklerinin saldınya geçtiğini öne sürmüştü. Bu haber hem Ame- rikan komutanhğı hem de İngil- tere Savunma Bakanlığı Sözcü- sü tarafından yalanlandı. Biyolojik silah Yarbay Scott, Bağdat'ta be- bek sutü ürettiği iddia edilen fabrikanın bombalanması ile il- gili olarak şunları söyledi: "Bu tesis muhafızlarea konı- nuyordu. Çevresine teller çekil- mişti ve yakınında da bir garni- zon bulunuyordu. Çe»itli kay- naklardan bize verilen bilgiye görede bu tesisin biyolojik silah üretjmiyle ilgisi mevcuttu." "Kan gölü" lerinin de bulunduğu görüşünü savundular. AA'mn haberine göre ABD Ulusal Savunma Universitesi yetkilisi Albay Ralph Cossa, "Irak'ın elinde dnemli miktarda Esocet ve Silk- worm füzeleri bulunduğu ve bunlan Körfez savaşında kulla- nacaklannı tahmin ediyoruz" dedi. Kayıplar Irak'ın BM Elçisi Abdul Emin-EI-Anbari, Amerikan te- levizyonunda yaptığı açıklama- da, çokuluslu gücün sivil kesim- lerde düzenledikleri, 'halı bombardımanlan' sonucunda 250 sivilin öldüğünu söyledi. El Anbari, "Amerikalılar, tüm kentlerde 'halı bombardıman- lan' düzenliyorlar" dedi. Irak, savaşın başlangıcından bu yana 180 müttefik uçağını düşürdüğünü, 36 füzeyi havada vurduğunu ve 25 havaayı tutsak aldığını öne sürüyor. Müttefikler ise 17 Irak uçağı- nı düşündüklerini, 20'den faz- la Irak'üyı tutsak aidıklannı id- dia ediyorlar. Müttefikler, ayn- ca kendi uçak kayıplannı da 20 olarak veriyorlar. Bu miktarm dökümü şöyle: 12 ABD uçağı, 5 Ingüiz uçağı, 1 Kuveyt, 1 ftal- yan ve 1 Suudi uçağı. Kutsal yerler AA'nın haberine göre Irak, müttefik kuvvetlerin ülkedeki sivil yerleşim bölgelerinin yam sıra kutsal yerleri de bombala- dığını iddia etti. Bağdat radyosu, 'Necef ve Kerbela'daki kutsal yerlere yö- nelik saldın ile Nineveh'deki ta- rihi St. Thomas kilisesinin tah- rip edilmesinin istenerek ve bi- lerek gerçekleştirildiğini" ileri sürdü. NecePde Hz. Ali'nin, Kerbe- la'da Hz. Hüseyin'in mezan bu- lunuyor. St. Thomas kilisesi ise Irak'taki en eski kilise. 'Vur' çağnsı Irak Parlamentosu, dün Araplara ve Müslümanlara, "Amerikalılar ve Siyonistler ile müttefiklerinin çıkartanna" sal- dırma çağnsında bulundu. Irak'ın resmi haber ajansı INA, "Amerikan ve Siyonist hâkimiyetinin sona erdirilmesi ve Filistin'in kurtanlmasına ka- dar Irak'ın imansızlara karşı koyma" kararlılığında olduğu bildirildi. Belçika: Türkiye'ye saldın, saldırganhk olur Irak basınında dün çıkan ha- berlerde, Bağdat'ın çölü bir kan gölune dönüşrOfmek istediği bil- dirildi. Irak resmi haber ajansı INA'- nın Manama'dan dinlenen yayı- nında, Bağdat yönetiminin, sa- vaşın uzaması ile Irak aleyhtarı koalisyonda "çıkmaz" yaratıl- masını arzu ettiği bildirildi. Irak Savunma Bakanhğı'nın yayın organı £1 Kadisiye gaze- tesinde yer alan bir haberde ise Irak'ın amacının çölü bir kan gölune döndürerek işgaici güç- lere en büyük kayıplan verdir- mek olduğu kaydedildi. Scud'dan başka füzeler de var ABD askeri uzmanlan, Irak'- ın sadece Scud füzelerine sahip olmadığını, aynı zamanda, Fransız yapımı Exocet füzeleri ile Çin yapımı Silkworm füze- Belçika, Türkiye'ye yönelik bir Irak saldmsını, bu saldın Türkiye'den kalkarak Irak'ı vu- ran ABD uçaklannca kışkırtıl- mış bile olsa, "saldırganhk" olarak değerlendireceğini açık- ladı. AFP'nin haberine göre Belçika Dışişleri BakanüğVnın bir sözcüsü, dün Brüksel'de dü- zenlenen ve tncirlik Üssü'nün Irak'a karşı sürdürülen mütte- fik hava saldırılannda kullanıl- masına ilişkin bir basın toplan- tısmda yaptığı yorumda, hükü- metinin, üslerin kullanılmasın- dan dolayı Irak'ın Türkiye'ye karşı girişeceği askeri bir hare- kâtı "saldırganhk" olarak de- ğerlendireceğini belirtti. Öte yandan NATO üyesi ül- kelerin büyükelçileri, dün Brük- sel'de bir toplantı yaparak Irak'ın Türkiye'ye saldırması durumunda abnacak Önlemleri görüştüler. Orta ve Lise Mezunları. Beklemeii Öğrenciler, İŞSİZ GENÇLER: Aylar, yıllar geçiyor; Siz hâlâ boş mu bekliyorsunuz? 37 yıldan beri 53.817 genci iş sahibi yapan ve sahasmda DÜNYA ŞAMPİYONU olan Oltl DAKTİIO SEKRETEH VE BILGISATAH KURSUBI Olabiiecejk en kısa sürelerde; F\ UCIJZ ÜCRETLERLE BİLGİSAYARLA DAKTİLOGRAFİ; BİLGİSAYARLA MUHASEBE; BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI; YABANCI DİL Kurlarına Hiçbir BağUyıcı Ödeme Zorunluğu Olmaksızın BONOSUZ + TAAHHÜTSÜZ veya ÖMCE ÖĞREN; SO\R\ ÖDE usulüyle ya da ÖNCE ÖĞRE!\; SO>RA ÇALIŞ; daha sonra da tCRETİ TAKSİTLE ÖDE; AİLE*E YÜK OLMA, KC\DI KAZANCINLA ÖĞREN Seçenekleri + Tüm Ödeme Kolaylıklan ve CĞRETİP İŞE YERLEŞTİRME ĞARANTİSİYLE DİKKAT: Merkez telefonlanmız deç/|şti. Yeni nmnaralannuz: Merkez Kadıköy Beşıictaş Şişli Bakırköy Beyaztt, Mithat Paşa Cad. 14/1 Tel Altıyol. Kuşdili Caddesi, 6/8 Tel Çırağan, Asariye Cad. 7/2-3 Tel Abidei Hürriyet C. Hasat Sok. İS Tel Hüsreviye S. 18/4 CMigros sırası) Tel S17 92 S7 338 08 42 158 24 97 130 90 37 571 31 31 S17 92 58 336 11 50 158 24 98 175 43 14 561 29 06 Oikkat: Bu 5 «Jresten başka ŞAMPIYON adtyia çKı^an hiçbir OaMilo Sekreler vc BılgiMyar kursu ^ıbemiz değHdir SavaşmuzamasınaAnkara'nındeğerlendirmesi: |j»ak* T Saddam'ın askeri tutumu gücü çökertilecek GOKŞEN GÖKŞEN SURUCU KURSU Adres: Millet Cad. No: 20 Aksaray / IST. TEL: 525 30 00 23.11.1990 tarih 070589/1452 No'lu DAB'mn taahhüt kapatma nüshası kaybolmujtur. Hilkümsüzdür. TEKSTtL SANAyJctlERİ 0IŞ TtCARET A^. Ehliyetimi, Ana Yayıncılık kimlik kartımı kaybettim, hiikümsüzdür. ERDOĞASGEYtK Alman Filolojisi mezunundan yetişkinlere ALMANCA 136 08 86 ANKARA (Cumboriyet Bü- rosu) — Körfez savaşınm ilk haftası geride kahrken Irak'a yö- nelik saldınların Kuveyt'i kur- tarma amacını aşarak Saddam Hüseyin'in oluşturduğu "dev as- keri mekanizmayı yok etme" he- defıne yoneldiği görüşü Anka- ra'ya hâkim oldu. ' Dışişleri Bakanlığ) yetkilileri "Irak'ın askeri giiciiniin eritil- mesini Türkiye'nin uzun vadeli çıkarianna uygun gördiiklerini" belirtirken bölge ülkelerinin bu yaklaşımdan kaygılandıkları gözleniyor. Ürdün, Suriye, Iran ve SSBC'nin girişimlerinden sonra Pakistan Başbakanı Navaz Şerif de dün Ankara'da savasın yayıl- masının engellenmesine yönelik temaslarda bulundu. "Çöl Fırtınası" operasyonu- nun Irak'm askeri tesislerine yö- nelik hava saldınlarıyla sürme- si, bir yandan savaşın uzayaca- ğı yönünde sinyal oluştunırken, diğer yandan harekâtm amacı- nın Kuveyt'i kurtarmanın ötesi- ne geçtiğini gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu konuda Cumhuriyet'e yaptığı değerlen- dirmelerde, "tstense Kuveyt ka- ra harekâııyla daha kısa sürede kurtarılabilirdi. Ancak Irak'ın oluşturduğu buvük askeri meka- nizmanın yerinde bırakılması, Saddam Hüseyin yönetiminin siirekli bir tehdit unsurıt olma- sına yol açacaktı. Böyle bir du- rum, yalnızca Kuveyt degil, Türkiye de dahil olmak iizere bütün bölge ülkelerinin gelece- ği açısından güvensizlik doğurabilirdi" görüşünü sa- vundular. Bu gdrüşe göre hava operas- yonunun uzaması "müttefikle- rin başarısızlığından degil, Ku- veyt'in kurtarılması öncesinde Irak'm askeri silah ve tesisleri- ırin tümüyle yok edilmesi ama- cının taşınmasından" kaynak- lanıyor. Bu amacın BM Güveniik Konseyi kararlarında belirtilen hedefleri aştığı yolundaki yo- rumlar ise Ankara'da "Saddam ödüllendirilemez. Bizim resmi tutumumuz dururaun 2 ağustos öncesine dönmesidir. Ancak bu saldırgan liderin elindeki silah gücünün variığım sıirdurmesi, 2 agustos benzeri gelişmelerin sü- rekli bir tehdit olarak var olma- sına yol acar. Bunun engellen- mesi bizim de çıkarunızadır" di- ye karşılanıyor. Türkiye'nin ABD'ye çok ya- km olan bu tezi, bölge ülkelerin- de kabul görmüyor. Kuveyt'in Irak askerlerinden alınması ve Emir El Sabah yönetiminin ye- niden işbaşına gelmesinde "hemfikir" olan bölge ülkeleri, Irak'ın askeri ve doğal kaynak- larına yönelik saldırılann Gü- veniik Konseyi kararlarınm ver- diği yetkinin dışına taştığı görü- şünü savunuyorlar. Bu yaklaşım, son olarak Iran Cumhurbaşkanı Haşemi Raf- sancani'nin özel temsilcisi Ali Rıza Muayeri'nin Ankara ziya- reti sırasında dile getirildi. Farklı dozlarda olmakla birlikte Ür- dün, Suriye ve SSCB yönetim- lerinde de paylaşıldığı oğrenilen ve Ankara'ya iletilen bu görüş şu ana unsurları içeriyor: 1) Operasyon BM kararlannı aşarak Amerikan çıkarlarının gerçekleştirilmesine yöneldi. ABD, Irak'ın gücünü eritme ça- basıyla aslmda İsrail'in de çıkar- lan doğrultusunda hareket edi- yor. Nitekim İsrail'in bugüne kadar uğradığı füze saldırılan- na karşılık vermemesi sağlana- rak bu ülkenin güvenliğinin ABD tarafından üstlenilmiş ol- ması da dikkat çekici bu- lunuyor. 2) Irak, elindeki askeri ve do- ğal güçlerle Arap dünyasının en önde gelen gfiçlerinden biriydi. Şimdi bu gücün yok edilmesiy- Ie Arap âleminde bir güç boşlu- ğu oluşturulacak. Bu, İsrail'in işine yarayacak ve bölge dışı güçlere siyasi ve askeri manevra olanağı sağlayacak. 3) Irak'ın insanlarınm ve do- ğal kaynaklannın yok ediimesi, özellikle Müslüman danyasında "ceza" niteliğinde algılanıyor. Suriye, Pakistan, Ürdun ve İran'ın yönetimleri Müslüman halklarının da baskısından etki- lenerek bu "cezsyı yersiz ve gereksiz" bulduklannı ifade edi- yorlar. 4) Savaşın uzaması, Turkiye gibi ülkelerin verdiği destek, is- rail'e saldırılar ve misilleme ola- sılığı çatışmanın yayılması kay- gısı doğuruyor. Bölge ulkeleri savaşın parçası durumuna gel- meyi istemiyorlar. Dış Haberier Servisi — Irak, Türkiye'yi Körfez savaşında oy- nadığı rol nedeniyle sert biçim- de uyardı. Bu ayarı, Irak Dışiş- leri Bakanı Tank Aziz'in Dışiş- leri Bakanı Kurtcebe Alptemo- çin'e gönderdiği "nota benzeri" bir mesajla yapıidı. Mesajmda, Türkiye'nin lncirlik Üssü'nü Irak'a yönelik hava saldırüann- da kullandırmasını "saldırgan- lıkla eşdeğer" olarak niteleyen Aziz, "Bu tür davranışlann so- nuçlannın ne olduğunu siz bilir- siniz, bundan hiç kuşkum jok" dedi. Aziz mesajmda aynca Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı "Türkiye'yi Amerikan komplo- lannın içine süriiklemek"le suç- ladı. AP ajansının Tank Aziz'in mesajıyla ilgili olarak geçtiği ha- ber şöyle: "Irak resmi baber ajansının verdiği habere göre Irak Dışiş- leri Bakanı Tank Aziz Türk meskktaşına gönderdiği mesaj- da, 'Ankara'nın tutumunun sal- dırgan bir davranışla eşdeğerde olduğunu' bildirdi. Tank Aziz mesajmda ayrıca şu cümlelere yer veriyordu: ABD askeri uçaklannın Irak sınırları içine düzenledikleri hava saldınlann- da (ncirlik Üssü'nü kullandık- lan biz ve bütün dün>aca ma- lumdur. Böylece de Türkiye topraklan, Türk hükümetinin onayıyla, Türkiye'nin dostu bir ülke olan Irak'a saldırılar dü- zenlemekte kullanılmıştır. Bu tür davranışlann sonuçlarının ne olduğunu siz bilirsiniz, bun- dan hiç kuşkum yok. Bu saldır- ganca tutum. Türkiye'nin Irak petrol bonı hattını kapatması ve Irak'a ait gıda ve übbi malzeme- ye el koymasının üzerine tuz bi- ber ekmiştir." "Aziz aynca Türkiye'nin Körfez Krizi'nde izlediği tutu- mu 'utanç verici ve iki ülke iliş- kıleri tarihinde eşi görülmemiş' olarak da niteledi. Aziz mesajmda, 'Bu davranı- şın amacı da Irak ve halkına karşı ihanet dolu bir saldırgan- hk izle>en ABD'nin önünde diz çökmektir' ifadesini kullandı. Aziz Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı 'Türkiye'yi Ame- rikan komplolannın içine sü- rüklemek ve iyi komşuluk iliş- kileriyle ters düsen bir politika izlemek"ie de suçladı. Sungar, konuya ilişkin yaptı- ğı açıklamada mesajı doğrulaya- rak şöyle dedi: "Bağdat Radyosu'nda da açıklandığı anlaşılan mektupta özetle, Türkiye'deki bir hava üs- sünden kalkan ABD uçakJanrun Irak'a karşı taarruzlarda bulun- masına izin vermesinden dolayı Türkiye, gereksiz bir saldırgan- lıkla itbam edilmekte ve 'Düş- man kuvvetlerine üslerini kul- lanma izni veren Türkiye'nin, böylesi bir ta\nn sonuçlannı bil- mesi gerekir' denilmektedir." Cezayir uyardı Öte yandan Cezayir, Körfez savaşında Türkiye'deki ABD üslerinin kullanılmasından duy- duğu rahatsızlığı dile getirerek Ankara'yı uyardı. Türkiye'nin Cezayir Büyiıkelçisi ömer Er- sun dün Cezayir Dışişleri Ba- kanlığı'na çağınlarak Cezayir'in kaygıları iletildi. Reuter'in Ce- zayir resmi haber ajansı APS'- ye dayanarak verdiği habere gö- re Büyükelçi Ersun'a, Türkiye'- nin bir NATO üyesi olmasından dolayı Körfez Savaşı'nın yayıla- bileceği belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog