Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 BAKIRKÖY~ Elektnk ıcesintisi bitmeli • Incirii Caddesi ızerindeki binaların dektriği aylardır her gun aatlerce kesiliyor. Yöre akinleri, nedeni tam olarak ıçıklık kazanmayan ırızaların tamir ediimesini « kesintilere son »erilmesini istiyorlar. İstaııbıırda 3 intihar • Istanbul Haber Servisi — Boğaziçi Koprüsu, 3)9O'ın son dakikasıyla yenı nlın ilk gunü iki intihara anık oldu. Bir hafta önce tnnesinin öldüğtt öğrenilen Eskişehir Pilotaj Okulu 2. anıf öğrencisi Uğur Derya (20), önceki gece Boğaziçi Köprusü'nden atlayarak intihar etti. Şişli Halaskârgazi Caddesi'ndeki bir apartmamn damından dün sabaha karşı atlayarak yaşamına son veren Turan Sezgin'in de (24) bir süredir bunalımda olduğu bildirildi. Dün akşam 18.30 sıralannda da Boğaziçi Köprusü uzerinde özel otomobilini durduran lstanbul Universitesi Edebiyat Fakultesi son sınıf öğrencisi Zeynep Somuncuoğlu (25) kendini boşluğa bıraktı. KENTOVŞAM Karadeniz'de kum yağmasıİstanbul Haber Servisi — Ka- radeniz sahillerinde hızlı bir do- ğa yağması yaşanıyor. Yasalar- daki "esneklik" ve burokraside- ki "iki başhlık"tan yararlanarak maden ruhsatı alan şirketler, izin alanlanrun dışında çalışıyor. Geniş bir kıyı şeridindeki kum- sal alanlardan maden şirketlen tarafından her gun yüzlerce kamyon kum taşınırken, doğal yapı tahrip ediliyor. Bölgedeki işletmelerden yeni- köy Maden İşletnte ve Ticaret Iimited Şirketi Karadeniz sahil- lerindeki kumları "maden anuna" gerekçesiyle kamyonlar- la taşıyor ve satımıru yûrutuyor. Aralık ayının ilk günlerinde bu duruma karşı koymak isteyen Yfeniköy ve Karaburun halkı, Ye- niköy Maden şirketinin korucu- larıyla çatışmaya girdikten son- ra yasal yollardan çare aramaya yöneldiler. Karaburun ve Yeni- köy muhtarlan lstanbul tl Ge- nel Meclisi'nin 3 Aralık 1990 gu- nu yapılan toplantısında konu- yu gündeme getirerek sorunla- rını aktardılar. SHP Grup Başkanı Raif Er- tem ve grup sözcusu Kalkaj Özaslan'ın onergesi ile II Genel Meclisi'nde gundeme gelen ko- nu hakkında bir dizi karar alın- dı. "Kum alunına mani olun- mak uzere dertaal yasalar çerçe- vesinde mahalli ve mulki amir- lerce, kolluk kuv>etlerinin ya- nında, gerekirse jandarma kuv- vetlerinden de yardım alınmak snretiyle müdahale edilmesine, bu hususta suç duyunısunda bulunulmasına, kaçak kum alı- mından dotayı yetkililerce ge- rekli cezanın kesilmesine, bu alanlarınturizm alaoı ilan edil- mesi için Turizm Bakanlığı'nca girişimlerde bulunulmasına, Enerji ve Tabii Kaşnaklar Ba- kanlıgı Maden Dairesi nezdinde ocakJann rubsatlannın iptaline gjdilmesine" yönelik çauşrna ya- pılması karan oy bırliği Ue ka- bul edildi. Karann alınmasından sonra Gaziosmanpaşa Kaymakamiıgı sahibince değerlendirilebilectği hiikmii yer almaktadır. Bu iti- barla bakanltğımızın aksine bir yazılı taliraatı makamınıza ula- şıncaya kadar İR-762 sa>ılı ma- den sahasındaki faali>etlere izin verilraesini rica ederim" goruş- lerine yer verüiyor. Resmi yazı- nın altındaki imza ise "Enerji ve Tabii Kaynaklar BaVanlığı, Ba- kan Adına Musteşar Yardımcı- sı Ertuğrul Baba"ya ait. Biı yazı üzerine İstanbul Vali Yardıması Hayati Yaşar, söz ko- nusu maden şirketinin çalışma- larıru durduran Çatalca Kayma- Yeniköy ve Karaburun'da maden arama izni alan şirketlerin yer üstündeki kumları da çıkanp sattıklan öne sürülüyor. Doğal yapıyı bozan maden firmalannın kamu malından milyarlarca lira kazandığı belirtiliyor. Veniko), Çatalca Kaymakamh- ğı ıse Karaburun >orelenndekı kum alımlarını durdurdu. Bunun uzerine Karadeniz sa- hillerinde maden arama çalış- maları yapan Yenıköy Maden İş- letmesı "Maden arama çalışma- lanmız engeUeniyor" gerekçesiy- le Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanlığı'na başvuruda bulunarak karann ıptalini istedi. tlgilı ba- kanlık da tstanbul Valiliği'ne bir yazı göndererek şirkete izin ve- rilmesini istedi. Yazıda "İşleüne ruhsallı sahalarda, tşletraenin zanıri netkesi ortaya çıkan ta- şocağı malzemeleriain rahsat kamlığı'na bir yazı göndererek, bakanhktan gelen talımat gere- ğince Yeniköy Maden Işletmele- ri'nin faaliyetlerinin bu doğrul- tuda surdürülmesine izin verıl- mesini istedi. Bu arada, her geçen gun ka- mu malı arazide bulunan kum- lar, taşınarak satılmaya devam ediliyor. özellıkle Yeniköy'un tam altında bulunan toprak, kayma tehlikesıyle karşı karşıya. Yeniköy ve Karaburun muhtar- lannın valilik ve kaymakamlık nezdinde yaptıklan başvurular- dan da bir sonuç alınamıyor. Yasaya göre kıyüar kamu malı ve tapu dışı olarak nitelendirili- yor. Hazine'ye ait olmayan ve ancak kamu yaranna kullanımı mumkiın olan kıyılar, 3621 sa- yılı Kıyı Kanunu'ndaki huküm ile korunuyor. Konuyla ilgüi görüşlerine baş- vurduğumuz Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Dr. tsmail Rüstemoğlu ise Yeniköy Sahili- nin tamamen bitmiş durumda olduğunu, bir an önce ust düzey yetkililerin ivedi önlemler alması gerektiğini belirterek, şu açıkla- mada bulundu: "Komür ocaklan ve taş ocak- lan bakanlıktan izinlidir. Ne bi- zim ne de Büyükşehir Belediye- si'nin yaptınra giicu vardır. Fa- kat burada şoyle bir durum söz konusu: Bu ocakların elindeki araşlınna ruhsaüdır. Buna gö- re yeraltındaki madeni çıkarta- biliıier. Fakat onlar, jerustunde- ki kuralan da çıkanp satıyoıiar. Biz tabii ki bu durumda hiçbir şe> yapamıyoruz. Yagmadan, tl Özel tdaresi ve bakanlık sorum- ludur. Sahillerden kum alınmasını yasaklayao soz konusu kanun bükümleri uygulanmayarak ozel şirketlerin kamu malından mil- yarlarca gelir elde edilmesine göz yumuluyor. Yeniköy ve Karaburun sahili- ne yakın yerleşim birimlerinde bnlnnan yerier kumlann azal- ması nedeniyle denize kayma tehlikesi ile karşı karşıya..." S î c £>tL~îlf»rl î ^ ° 8 u n sis, 1991 yüının ilk günu tstanbul'da o l » CIKJJCC11 vaşamı etkiledi. Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren bastıran sis, sabah saatlerinde hava ve deniz ulaşımını buyuk olçude engelledi. Şehir Hatlan'na ait yolcu vapurları sa- at 11.20'ye kadar sefer yapamazken, dolmuş motorlan iki yaka arasında yolcu taşıma>a devam ettiler. Sabahın erken saatlerin- de yogun olan sisin ogleye doğnı etkisini ka>betmesi uzerine va- purlar normal seferlerine başladı. Sis nedeniyle tstanbul Bogazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilere saat 01.00'den iti- baren izin verilmedi. (Fotograf: Uğur Gunyuz) 2 OCAK 1991 GEREKLÎ TELEFONLAR • PoBı Mat: 055 • hfalyK 000 • ttmtmu: 056 527 57 00 m172 13 73 74-75 ve 068 • İ9d m 068 • MfcM: Itar AeH: 077 Sailk MMtıttll: 511 89 18 C«nftMŞl T»: 588 48 00 Çaop Tıp: 534 00 00 t J m » T*: 340 01 00 tUfinpa** »—•••: 345 46 80 fel EHat: 131 22 09 Tdoia hky«*K 152 43 00 SSK Sautyc 588 44 00 SSKOkMytaK 132 30 00 SSK Btztapt: 358 67 60 • IMFk: Traflk $ * • m.: 176 24 14 (tst). 356 04 8546 (Kadıkoy) tüft Traflfc 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şetanp), 314 36 (B Cekmece) • TNY: tç Hattan 573 13 31. Dtş Hatlar 573 04 33, SMtnl: 574 73 00, RMMrarM: 574 82 00 (25 tıat) • DDY: Slriud Baaşaa: 527 00 50, H^aşa DaMpw 338 30 50' • VAPMb Sri* tUOm: 526 40 20, 144 42 33, •Mb Tt«an (AcMta): 145 53 66. 144 25 02. 149 18 96 543 05 25 • MTTEOMUMİ: (Hava tahrmn!ftğrenme)573 • EUKTRİK AMZA: 526 62 74, 150 83 50. 348 71 40 TBtO69 S« AMZA: 522 97 03. Siıtema • Tİyatre • Gösteri STEVE MARTIN Senaryo ve Yönetım FEHMİ YAŞAR GENCO ERKAL-ŞERlf SEZER -DENC 146 97 • 132 64 Kartal Hasan Alı Yucell35337 7 8 l l BakırU» KA8YA 1542 11 721 12 00 14 15-16 30-' VİKENT OVUNCULARI -5 OCAKTAN İTİBAREN 101. Oyunumuza KENTER TİYATROSU'nda başlıyoruz. CIHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU Yaşam, aşk ve çocuk yetıştırme sanatının incelrklen hakkında ıbfef vericı bir komedı. Sizin de başımza gelebilir. Kttttv » • (3490983)1130-141)0-1630-19-00-2130 A«MM-«IETII0P0l (125747B) C0O-14 3017 00-19H5-2130 .4 Ook tan ıtıbareo Itf^ta-MMr* snemasımja SdoDoitlarBFMARTHSCORSESEFİM 1990 Venedık Fılm Şenhğı En lyi Yönetmen Ödülu B«vo«kıFIT*$ (149 01 «6) 13 00 15flO-l8OO21 15 $i« NOV» U > H « M * t t i I1«(|1315-1SX ti15-» •ıMi) «ILOII IM«S124| 11* l»0Ö ' 6 » H0d-?> » l^mbnMH $«FAK (516 «60) '200 1Î0O : •nka»BATI1 (11111») 1 30 H 30 ' 4 OCAK TAN ITtEAREN Bav ^ j* RENK Adana AP s nemaiannaa KİM KİMİ KİMLEKomedı 2 Bolum Cumı2100Ctesi 15.00-1a 00 Pazar 15.00-18.00 GlçeTel: 146 35 89 A H M E T U Ğ U R L U İ A L İ POYflAZOGLU KARŞI TİYATRO l l . ' Y A T R 0 S U Yönatan: SEUM İLERİ HAMLET II ORİJİNALİNE SEŞ BASAR TavM. Ç«O<i »ttyMtı MOaanor» PangattıİNCİ140 73 OO Not 7den 70e h«rkes geletnlır 144 46 7S • 151 43 65 ZBMOAHA SONDEFA I î l B O A H A SONDE çtîgmlar CIHATTAMER ERCAN YAZGAN ı T I Y A T R O S U Yazan: AZIZ NESIN CİHAT TAMER ERCAN YAZOAN INSAN SUBETLEBİ TULU ÇIZOEN rtacL ai.00 DORMEN # TİYATROSU R a y C o o n e y KARMJUURISIKKOMEDI 2 BÛLÜKrYflneten HALDUN DORMEN Cto*l 18 00-21 15 P u » . 14.3O-1t.00 Cuma/Iesı maDncsı 18 00 mdınmMır Pıerrette BRUNO Vöneten GENCAY GOftÛN Çars.1500 Pvt.2115 ••mfM Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 KENTER TİYATROSU 1 46 35 89 GöHlâlfıer BABA II" ALPACINO R0BERTDEN1R0 TÜRKİYFOE İLK KEZ GÖSTERIME GIRECEK OLAN 6 OSCARLI DEV FILM... 17 Yıl ÖnceVVilliam Peter Blatty Korkuya Bakış Açımızı Oeğiştiren Filmi Yarattı. Ve Bugun Geri Dondü. W I L L I A M P E T E R B L A T T V 5 THE EX@RCISTGEORGE C SCOTT EOFLANDEHS JASON MILLER SCOTTVVILSON S*?U SİTE (147t§47! ' • CemberillM $AFAK :<51« 2S «01 . :' Be»o4jlu LAIE 1 (14» 25 24) , •J Kad.kö» KAOIKOY (117 74 00) 1100-13 1 Kadıköy-HAKAN (3378082) 1115-1430-1MO-2115 • DÜŞMANtAR, BİR AŞK ÜÇGENİ HNJILHJ4 Hl STON «OVSILMR LtNAOUN MAW.AU r SOPHll TTEIN PM 1 MAZltlSKY K-1400 163O-IS00-2 ^5 [S3TV1 »| ıZOO '4 15 'fiX 19 00 ?ı 30 (SH3fM| " 0 0 '338 1600 IB3O-2 1S uzıUfntAK c t s u s n t 9 « C4NNES FILM FESTl^fiU İLT 1 N P*l».«lVF ODULU VM DlTGlllR H A Y Dunyo'da bu yılın en büyük hasılat yapon filmı Bu fılmı ızleyen ve snemalardakı Reebok anket formunu dolduran bir sınemasevere bedıva Amerika tjtilı I ^ b KADKÖT-SUREYTA 3360682 1 CO 13 3C-i6tX-l91»-21 30 •CTOÛLU ATLAS 1*37576 '*5 M lS-ı««5-1B«MT X IKOr 74 5720*44 " 0CH330-'600-iejO-!ı 30 •i 00-13 Ûû-«eU(M8 45-21 « ' «M33O-t«f»ia3fr-21 15 "00-14 00-16 3T>19iXWi 15 |11*«1) n 3O-14-0O-1« 30-1MO-J1 1; '391001 H30-14-00-1B30-1MIM1 15 |MNN) 12-00-14 1 K «-'9-00-21 1S nr-<uzl ÇCMMHÜTA4-)>A/Ait REKUM FİLMİ DA6ITIMIN0A FÎDfl Rim149 50 33 FEZAFİLMSUNAR Türk Sinemasının Yüz Akı MINYELI Sinemalarda Yon: YUCEL ÇAKMAKU Oyn:PERİHAN 5AVAŞBERHAN j LALE 2 ıl*9 25 Kad.noy OCAK (336 37 T i 1 Bakifhoy RENK ı572 18 62) K Gutnruh HAJCAH (5J1 M 24) F ndıkzaae NILGJL (586 12 96I AnUra IÇCEBEC1 (319 56 82> IznnrpNAR (144 861) AûaımSUH (13 10 51) KonyaKENT (17*5 66) !2 00 U3O-17 0O-1915 21 12 00-U 30-ı 7 00-19 '5 2ı 15 11-00 13 30-16 00-18 30-21 00 n 00-13 30-16 00-18 30-i UM It 00-13 30-16 00 18 30 2 30 11 00-13JO-16 00-18» 2i 00 I2İJO-14JO-17OO-19 15-2' 15 MD0-1330-160O-183O-21 00 11 O0-13.3O-16 0O-18 3O21 00 FAUSTO CO I s t i k l a l Cad. No 140 Tei. 1 51 18 65-66 Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATADORPeg./Cuma: 21.00 C.l»»i 15.30 -18.30 ERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy ç*r«amba: 21.00 Ferhan Şensoy'un Paz»r. 15.30- KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞIBEYOGLU KUCUK SAHNE 144 43 27 143 64 l î Ferhan Şensoy'un İSTANBUL'U SATIYORUM Munır Özkul Erol Gunaydın Sah. 21.00 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rosm ödeHn Fazar 1300 BEDAVA Ml SANDIN?Yazan: Darıo Fo Yön: Oğuz Aral 2-3-4-S-B-S-10-11-12OCAK Salı-Çarş-Perş-Cuma 20 30/C tesı 15 00-20 30 MİNE 6-13-20-27 OCAK Her Pazar 15 00-18 30 I Y«f1»ri- Adtle Naşıi Kuıtur Meffcezi 572 64 39 Gallera Da-ı şma 559 95 60 Sinema TiyciYi'O Gösteri M6 97 38 132 64 26 Diskjoket olarak mükemmddi: (Güna>dın Vietnam) ()ğretmen olarak a\akta alkışladınız: (Ölü Ozanlar Derneği) Şimdi hanl hanl Cadillac satıyor Bavilacaksınız! ROBIN \V1LLIAMS TIM ROBBINS CADHİACMAN •Cadillac Man" 4 OCAK'TA SİNEMALARDA CBMALRESÎTREY KDNSBSALONU 4 Ocak Cuma Saat 19.00 İDİL BİRET MICHAEL PONTI İki Piyano Konseri Saınt Saens "Beethoven ın bir teması üzerine çesıüemeier op • Rahmanınof Suıte op 17, no 2 Arensky "Süuetler op 23' Brahms "Ha\dn tn bir teması Qzenne çe^ıtlemeler * 5 Ocak Cumartesi Saat 19.00 MICHAEL PONTI Piyano Resitali Beelhoven Sooal op 106" L»zt "12 Etudes d'Enecuüon Transcendante" 6 Ocak Pazar Saat 16.00 İDİL BİRET Chopin Resitali •<6 Mazurka" J Sonat op .15. ne> T "4 Noktfim "2 Imprompto" "Ballad. no 3" B«*t Satl» Y«fl>fl Konser Salcnu 148 53 92 - Gallena Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 7ı - Vakkorama Suadıye 360 90 90 Julia Birbuinden ı,-ok farklı 6 ludın. düjjünde. dnğumda. ölümde ve lûm bnıtta. hep beraberdikr. "buvl Müimılıas (I«D1M| 1200 14 15 1630T»«521 15 (111 S3 23) 11 30 1400 16 30 1900 2ı 30 RI( HARD CERK Jl Ll \ R( )BKKTS Dinvı sfTİtTİ»inin •«Tİmi aşkun y«na_ binnri anm omrdn! \önetmen: MARSH\I1 7. HAFTA (144 H W) 12D0 14 16 16 X 1« »5 21 16 1334 0112) 1200-14 15-16» U 45-21 15 (1J7 7(M) 12 15 14 30 16 «5 19 00 2" 15 (2142(1) 1215 »30 16*5 19002ı 15 (21 2S 17) 11 00 13 30 I ILTÜfl (1S747) BLUE OERLERFtLM ** JAMIE LEE CURTIS RON SILVER LOUISE FLETCHER Yört KATHRYN BIGELOW MAVİSAVASCI B«yo«kı OUNYA (149 «3 61) 1200 14 15 1630-1845-21 15 İJŞ E H I R T I Y A T R O L A R I 31 Aralık 1990 - 6 Ocak 1991 Turgut OZAKMAN Muakıl RESİMLİ OSMANLI TARİHİ YüMttıt Ergın 0R8EY (2-3-4-5I CMtun BÜKTEl THEOPE Voneten »li TAYGUN (6 Ocak Puır| Ulker KOKSAL BİR GARİP OYUN YoiKten Nedrtl OENİZHAN |2 3-4-5-6) Kadtköy Haldun Taı Sahnesı(344 04 63) Nenrık Ibstn HORTLAKLAR Turkçtsı Ssmj EM6İM Ymtlen Çetın İPEKKAYA |2 3-4-6-61 Itelıv HAVEL GÖRÜŞME- KUTLAMA- ÇAĞRI Turkçoı Eım Tflu ÇfLlKKAK Yincln OÖHI GUNEY I2J+5-6) Sabahatlın Kudrtt AKSAL BAY HİÇ SONSUZLUK KİTABEVİ Ymeten Batar Sabunaı Ptetl 20.30/Ptr Cuma 15.00 BILETLER TİYATRO GI$ELERININ DIŞINDA TAKSIM SANAT GALERISI VAKKORAMA TAKSIM VE APS GAYRETTEPE DE SATILMAKTADIR Oyun Gunlerı Sal 20 30/Çar 15 00-20 X'Pef-Cuma 20 30 C lesı 15 00-20 30'Pazar 15 00-18 30 DEVLET TİYATROSU Dutoyevskı BUDALA Uyarlayan Sımm Grıy Ctvırtn Oya Moılcit Enşın Cezzaf 5.6.12 13 Atalt IUMUMIII (1M *f 4M> Wıllıaa GJDson SALINCAKTA İKİ KİŞİ^ ^ ^ 12J.4İ6 0C* Jernme KrBy Jerome Kılly SEVGİLJSOYTARI SEVGİLİ Ç«vıren Talal Halwn ^^mmmm^m Yönettn Kartal Tıbtt 5.6 Ocak Wıllum Bibsm SALINCAKTA İKİ KİŞİ Ycmacn Alev Sfia 2 13 Ocak SOYTARI 8 9.1 a 1t 12 13 Ocak Ntcalı Cumalı AHMETLERİMraiMter Ktnan Itık Aleksafrier GelnianCeuıren Belgı Paktoy 2.3.4 Ocak ^•ÇTUâtt «lEksander Yanelen Çctın Ipekkayal 2i4İBO«ak M İ İ ^ M I I — r - Anton Çehov Uyarlayan Mıducl Frayn Y U Z Y U Z E HAPŞIRIK 9 1 0 " ^ Cevıren LaleErmYön Chrıs Harrıı " * * **"?' r'yatro.u a.rbarO . 8 9 i a i l l 2 l 3 0 c ı k v < * u » ü Y l W l 1 S a r 8 y l l q ' " a M "Blet Satı« Vbkkorama tekıim 151 15 17"\fakkorama Suoctye 3*0 90 90 âoteic Donfrra Bucosu 559 95 60,1153 Baeflenmlz k noftdık daıok sai»lodıt Het K * b« sonrakj laftanm D4eitwı sotışo sunulür lstanbul devlet opera ve balesi ATATtJRKKÜLTORMERKEZİ'NDE S Prokoflev ROMEO VE JULİET bale 3 perde Koreoıt'alı Allred Rodrıgııes Salneye Koyan Evın« Sunjl/ Sunı $ınd Orkeslra Şefı Elud Bagırn 12 Ocak i5 3Cda Ipromiycrl 16 Ocak 20 OtTde |gala| 2229Ocak 20UıJe LKataıan ÇARDAŞ FÜRSTİN operel 3 perde Orkettra 5efl Scrdır Yalcn Sahneye Koyan Altan 3 Ocak 2000de CRıasuıı II. MEHMET opera 2 nerate Orkıttrj $ıfı Mnan AJa Sahmye Ktyan Gurçıl Çtükttı 2 Ocak 20«r«t 26 Ocak 15.30 da G Puccini LA BOHEME apera 3 ptrde Orkstra 5elı Renalo PahınıM Sahneyt Koyan Yakta Karı 5 Ocak 15 30 da 17 31 Ocak » X dt TSdcuk BİR ÜZAY MASALI pop opera 2 bolum Sahmye Koyan Sumeray Arıman 418-25 Ocak MDCde E.Ttanns SİHİRBAZ OZ çocuk muzıkalı 2 oerde Salimye Koyan Sumeray ArımM 5-12 19-28 Ocak iKKTde Bllellsr temalöen iki hafta once Taksım tt*fco<oma. Pangallı G«nçt«r Mağazalannda v* GallcHia-Atakoy dani|ma burosunda sahfa çttmakfcıdu Slte tel 151 10 23/151 56 00 (7 hat) 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog