Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 2 OCAK 1991 05.28 Açıiış-Açıköğretim 06.30 Köy Kuşağı 17.00 GÜn Başliyor Akış içerismde 08.00 ve 09.00'da 5'er dakikalık taber bulteni yayımlanacak. 09.05 S u s a m Sokağl-67 Programın hedeflen, komşuluk iisküerı, hoşgöru, duygudaşlık, insan yapısı çevre, paylaşma, sebze ve neyvelerin tanıtılması, dinlenme, gızlenmiş şekiller. basit fen bilgıleri, 13 sayma ve 5 sayısı, arkadaşlık ilişkileri. 09.35 Kadın Saatİ Aile Çevresi ekrana gelıyor. 10.00 Haberler 10.15 DİZİ: Y a b a n GÜİÜ Rosa kaybolur. Paulette polise haber «rmeye karar verir Dulcina Rosa'nın gittiği yere gider ve onunla son bz hesaplaşmak ister. Ancak gittiği evdeki karşılaştığı yaşlı kadın Rosa'yı yeni kaybettiği kızına benzeterek onu serbest bırakma>a karar vtrmiştir. 11.00 Haberier 11.05 O k u l Televizyonu Akış içerisinde 13.00 ve 15.00'te 5'er dakikahk haber bülteni. 15.10 Çocuk Kuşağı: Carusel "Atlı Kannca" S u s a m Sokağl-68 Programın hedefleri, dogal çevre, akrabalık terminolojısı. vucut parçalan, ilişki terimleri, benzerlikler, yaratıcılık, kahp sözcukler "iyi geceler". 17.00 Haberler 17.15 Dizi: Hayat Ağacı 18.00 Yörelerimiz Ttirkülerimiz 18.30 Akşama Doğru 19.20 GÖnİİl Sohbetleri Programda, Faruk Ermemiş'in sevginin yeri "kalbimiz" konulu sohbeti yer alıyor. 19.25 Dizi: Alıştık Artık 20.00 Haberier ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Efclence: A n Stüdyosu'ndan 22.05 Dizi: Arsene Lupin'in Dönüşü (Ayrmtılı bilgi yandaki sutunlarda) 23.00 Dogu Ekspresi 23.50 Dolgu Müzik 24.00 Gün Biterken 00.15 Kapanış 07.59 Açüış-Okul Televizyonu 10.45 Açıköğretim 12.15 Kapanış 18.10 Açılış-Dizi: Yalan Rüzgân 19.00 Haberler 19.10 Tıp Dosyası 19.40 Geçmiş Zaman Olur ki 19.50 GÖrÜnÜm (Aynntılı bilgi yandaki sutunlarda) 20.35 DİZİ: Alf Alfden dolayı ailenin masraflarınm artması üzerine, Lynn koleje gidemeyecektır. Buna çok üzülen Alf bir çözüm bulmaya çalışır. 21.00 Gtinlerie Gelen 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.30 Haber Program 23.05 Bir Film Bir Yönetmen 23.10 TV'de Türk Sineması: Hanım (Aynnniı bilgi yandaki sutunlarda) 00.40 Kapanış • 19.59 Açıhş-Müzik 20.00 TV'de Sinema: Erkeklerin Savaşı (Aynntılı bilgi yandaki sutunlarda) 22.00 Dizi: VVish Me Luck (Tekrar) 23.00 Müzik 23.05 Gece Konseri (Tekrar) 00.05 Kapanış 13.58 Açılış-Okul Televizyonu 18.20 Yabancı Dil Dersi İ9İ00 Dizi: Yıldıza Llaşmak 19.45 Muzik Klipler 20.00 Açıköğretim 20.20 Müzik 20.45 Açıköğretim 21.25 Müzik 21.30 Açıköğretim 22.10 Dizi: Benim İki Babam Var 22.35 Belgesel: Keşfi Cousteau"nun Dünyayı Yeniden 23.40 Kapanış 19.02 Açılış-Haberler 19.10 Müzik 19.15 Susam Sokağı 19.45 Türkçe Dil Dersi 20.15 Açıköğretim: Davramş Bilimleri 20.40 Dizi: Küçük Hanım 21.15 Gençliğin Dünyası 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.30 Dizi: Bizimkiler 23.15 Yörelerimiz Türkülerimiz 23.40 Taşı Toprağı Tarih Ahlat'ın 00.25 Belgesel: Fırat'ın Türküsü 00.50 Dizi: Alman (Tekrar) 01.40 Kapanış 13.00 Açılış-Haberler 13.05 Pembe Dizi: Komşular 13.30 Pembe Dizi: Cimri 14.30 Pembe'Dizi: Ateş Cemberi 15.00 Haberler 15.05 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.55 Pembe Dizi: Bütün Çoeuklanm 16.45 Pembe Dizi: Santa Barbara 17.35 Çizgi Film: Süperler 18.05 Çizgi Film: Taş Devri 18.35 Haberier 18.40 Otomobihn Tarihçesi 19.15 Komedi Dizisi: Muhteşem tkili (Bugün koşesinde) 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kim? 20.40 Star Dizi: tkiz Tepeler 21.35 FlTtina Mehmet Barlas'ın yönemği lartışma programı 22.40 Sinema: Son Şarkı (Bugun kosesinde) 00.45 / 01.15 Korku Dizisi: Yaratıklar AÇIKOĞRETİM'DE YARIN (TV1 05.30) IkİKİ siBiOar». IsUtistik dersinde (Mod ve Med>aa), Kımu Malivesi dersinde (Kamu Harcamalannın Finansınanı Kımu Gdirlcri) ve Tkaret Hukuku dersinde (Kollektif Şirkel, Tanım Ortaklarının İlişkileri Hak ve MukeJleftyetleri) konuları «şlenivor. TV 2 TURK SINEMASI: HANIM 23.10 Refiğ'den yaşhlık destanıHanım / Yönetmen: Halit Refiğ / Senaryo: Nezihe Araz, Halit Refiğ / Görüntü Yönetmeni: Çetin Tunca / Oyuncular: Yıldız Kenter, Eşref Kolçak, Fatoş Sezer, Faruk Dilaver, Orhan Çağman, Cem Özer, Ekrem Dümer, Ani İpekkaya, Mert Egemen, Mustafa Suphi, Selçuk Dinçer, Pamira Bezmen / 1989 Odak Film yapımı. Kültör Servisi — Yitip giden eski Istanbul nostaljisi içinde sa- yıh günleri kalan, kansere yaka- lanmış, yapayalnız, yaşlı ve dul Olcay Hanıra'la, üstüne titredi- ği Hanım adlı pamuk kedisinin buruk, iç sızlatan, hüzünlü öy- küsü, çürüğe çıkarılmış, Necip Kaptan'ın hurda römorkörünün öyküsüyle bir koşutluk göster- mektedir. Halit Refig'in 1989'da yönetip, Nezihe Araz'la senaryo- sunu yazdığı "Hanım", sinema- mızın son yıllarda başarı düze- yini aşmış, her türdeki seyircinin tat alabileceği olgunluk ve us- talıkta özgun bir yapıt. Bir yaş- Iılık, yalnıziık, unutulmuşluk yüklü, sessiz bir hüzün, sevgi, veda ve ölüm destanı. 26. Antalya Film Festivali'nde üçüncü olup, Halit Refiğ'e en iyi yönetmen, Eşref Kolçak'a en iyi oyuncu ödüllerini kazandıran "HanınTla, ara verdiği sinema- ya görkemli bir dönuş yapan devlet sanatçısı Yıldız Kenter de bu çahşmasıyla Bastia (Korsika) Akdeniz Kultürleri Film Festiva- li'nde en iyi oyuncu ödülüne de- TV 3 SİISEMA: ERKEK SAVAŞI 20.00 ğer görüldü. "Hanım", sade, ya- lın anlatımı, olağanüstü oyuncu düzenlemesi, belgesel tadındaki Boğaziçi görüntüleriyle her za- man anımsanacak ve yarına ka- lacak sinema yapıtlanndan biri. "Hanım" filminde Halit Re- fiğ, Olcay Hanım'ın onurlu, yü- celikli, guzel ölümüyle birlikte, yagmalanıp beton yığınına dö- nüşen Boğaz'ın sisli görüntüle- ri arkasındaki bir gerçeği, yok olup giden eski tstanbul'un acı- sını ve hüznünü de birlikte işli- yor. Gençliğinden beri erişilmez platonik duygularla Olcay Ha- nım'a bağlanan komşusu Necip Kaptan'ın onun kadar soylu ve onurlu duran köhne römorkö- ründe birlikte yaptıklan son Bo- ğaz yolculuğu, son demlerini ya- sayan bir insanla bir tekne ara- sındaki bağı da ortaya koymak- tadır. Deniz yüzbaşısı eşinin Dum- lupınar denizaltı faciasmda ölü- münden sonra paşa dedesinden kalan ahşap, köhne bir konağa kapanıp, öğrencilere özel piya- 1960 vapımı filmde, formda bir Peter Sellers izleyecegiz. Sellers'în parlak dönemi Erkeklerin Savaşı (Battle of the Sexes) / Yönetrnen: Charles Crichton / Oyuncular: Peter Sellers, Constance Cummings, Robert Morley, Jameasen Clark, Donald Pleasance / 1960 yapımı / 80 dakika. Kiiltiir Servisi — Iskoçya'da bir tekstil atölyesine yeni gelen bir kadın yönetici, bu ülkenin geleneksel yapısındaki "erkek egemenliği"ne karşı çıkmaya kalkınca, başı derde girer... Ve onu ortadan kaldırma planları yapılmaya başlanır!.. Hoş bir tngiliz güldürüsü.. ln- gilizlerin ustası oldukları tarzda bir "kara mjzah" denemesi. Öl- dürmenin güldürmeye yol açtı- ğı bu benzersiz mizah taranın "Kadının Katilleri" gibi başya- pıtlannın bir uzantısı olan filme, uzun bir suskunluk döneminden sonra "VVanda Adlı Bir Balık"- la yeniden büyük ilgi toplayan emektar Chartes Crichton imza- sını atmıştı. tngiliz güldürüsü- nün parlak döneminden kalma bir ad olan Crichton'un filmin- de, formda bir Peter Sellers ve sinemanın unutulmaz oyuncula- rından 1910 doğumlu Constan- ce Cummings de katkıda buhın- muşlardı. Bu sevimli siyah-beyaz güldü- rü, çok önemli olmasa da özel- likle güldürü sinemasının tari- hiyle ilgilenenler için izlenmesi zevkli bir gösteri olabilir. StNEMAYA DÖNÜŞ — Yıldız Kenter ara verdiği sinemaya görkemli bir dönüş yaptıgı filmindeki rolüyle Bastia Şenliği'nde en iyi oyuncu ödiilii aldı. •Hanım" no dersleri vererek yaşamıru sür- düren Olcay Hanım (Yıldız Ken- ter), hastalanıp birkaç aylık öm- rü kaldığını öğrenince kendini değil, çok sevdiği Hanım adlı kedisini düşünmeye başlar. ölü- münden sonra ortada kalmama- sı için Hanım'ı bir kuş kafesine koyup, kapı kapı dolaşarak ona bir yuva bulmaya çalışır. Ancak toplumun giderek katılaşmış de- ğer yargılan ve sevgiden yoksun koşullan yüziınden bunu bile başaramaz. Hanım'ı hiç kimse istememektedir. Ölen kocasının hayaliyle arada bir konuşmalar yapan Olcay Hanım'la ilişkileri kopuk olan bencil ve hoşgörü- süz kızı ülkü (Fatos Sezer), ko- casıyla birlikte konağı sattırmak için hastalığını saklayan annesi- ne baskıyı arttırmaktadır. Olcay Hanım'ın tek başma ölümünden sonra kimsesiz sokakta kalan Hanım'ı ise yağmurlu bir gece- de kedileri hiç sevmeyen Necip Kaptan kucaklayıp götürecektir. SHP'den IstanbnTa'kent TV'siSHP îstanbul ll Başkam Ercan Karakaş, İl Danışma Kurulu'nda 'Kent TV'si' kurulması konusunda karar ahndığını söyledi. Karakaş, şirketin kuruculan arasında sendikaların, meslek örgütlerinin ve diğer örgütlü halk kesimlerinin bulunacağını bildirdi. tSTANBUL (AA) — SHP îstanbul tl Başkam Ercan Karakaş, "kent TV'si" ku- rulması konusunda tl Danışma Kurultayı'n- da karar ahndığını bildirerek "Kent halkı- na seslenme ıracı olarak boyle bir radyo TV istasyonu knımak istiyornz" dedi. Karakaş yaptığı açıklamada, özel TV ku- rulması konusuna ilişkin tartışmalann gün- deme gelmesi ve Büyukşehir Belediyesi'nin "belediye radyo-TV'si" kurulması kararına ilişkin göruşlerini belirtti. Bu konudaki yasal çerçevenin partisince izlendiğini söyleyen Karakaş, "Belediye radyo-TV'si, tstanbul halkını kent sorunla- nyla ilgili olarak bilgitendirmek amacını gii- decek. Ancak bizim parti olarak farklı bir yerel yönetim anlayışımız var tabii. Parti- mizin bu konudaki göriişleri de bu yolla ak- tanlmış olacak" dedi. Yasası çıkmadan Türkiye'de özel televiz- yonun kurulduğunu ileri süren Karakaş, "Bunun yasal çerçeveye oturtulması gereki- yor. Bizim Özel TV'den anladıgımız, para- sı olanların kurması değil. Bu da bir tekel- dir. Özellikle kamu yaranna calışan kunım- lar özel TV istasyonu kurmaları istendiği zaman yasal engeller çıkarılıyor" diye ko- nuştu. İl Danışma Kuruitayfnda bir "kent TV'si" kurulması yolunda karar alındığını belirten Karakaş şöyle dedi: "Alman kararda İstanbul Büyukşehir Be- lediyesi'nin, sendikaların, meslek örgiitle- rinin ve öteki örgiıtlü halk kesimlerinin ku- rucu olduklan bir kent televizyonu şirketi- ni acele olarak hayata geçirmesi, bu yolda belediye ve belediye meclisi çalışmalannın halk tarafından izlenmesinin sağlanması ge- rektiği belirtildi. Bunun ardından. Büyuk- şehir Belediyesi'nin 1991 bütçesinde, beie- diye radyo-TV'si kurulması için pay aynl- ması ve ön çalışma yapılrnası önerildi ve bu öneri kabul edildi." Karakaş, TKTnin, yerel yönetim çalışma- lanna yer vermediğini öne sürerek, "Biz, bi- rinci derecede yerel yönetim biriırüerinde ik- tidanz. Kent halkına seslenmenin aracı ola- rak böyle bir radyo TV-istasyonu kurmak istiyoruz" dedi. TV 1 DİZİ: ARSENE LUPLVİN DÖNÜŞÜ 22.05 Kibar HırsızyenibölümleriyleArsene Lupin^ln Dönüşü / (Le Retour D'Arsene Lupin) / Yönetmen: Jacques Nahum / Yapıt: Maurice Leblanc / Senaryo: Patrick Besson / Oyuncular: François Dunoyer, Maria Blanco, Jules Berry, Robert Lamoureux, Jean-Pierre Cassel, Jean-Claude Brialy / 1987-1989 Mars International (Fransa) yapımı / Süresi: 12 bölüm, 5O'şer dakika. Knltiir Servisi — Fransız ya- zan Maurice Leblanc'ın polis ve macera romanları kahramanı Parisli kibar, zarif ve soylu hır- sız Arsene Lupin'in serüvenlerini içeren "Arsene Lupin'in Dönüşü Le Retour d'Arsene Lupin" adlı 12 bölümlük bir TV dizisi başlı- yor. 1987-1989 yılları arasında çekimi yapılan dizinin yönetme- ni Jacques Nahum. Arsene Lu- pin rolünü Fransız tiyatro sanat- çısı François Dunoyer oynuyor. Arsene Lupin'in serüvenleri 1920-1930 yıllan arasında geç- mekte, bu nedenle fizikçi Albert Einstein, çılgın ressam Sahador Dali gibi dönemin ünlüleri de dizide görünmektedir. Kimsenin cesaret edemeyece- ği hırsızlıklan yapan, ancak kıl- payı kurtulan Arsene Lupin'in seriivenleri birçok kez sinemaya uyarlandı. tlk Arsene Lupin fil- mi 1917'de çevrildi ve bu kahra- manı Earle Willams oynadı. 1921'de Macar yönetmen Panl Fejos "Arsene Lupin Utolso Kalandja" fılmini yaptı. 1932'de Jack Convay'ın yönettiği filmde John Barrymore Lupin oldu. 1938'de George Fitzmaurice'in ABD'nde yaptığı devam filmi "Arsene Lupin Returns"de Melvyn Douglas, 1944'te "Enter Arsene Lupin"de Charies Kor- vin, 1957'de "The Adventures of Arsene LupüV'de Robert Lamo- reaın, 1%2'de Edouard Molina- ro'nun yönettiği yapımda Jean- Claude Brialy, ünlü kahramanı canlandırdılar. Arsene Lupin, daha sonra dizi olarak yaptldı ve bizde de gösterildi. Arsene Lupin bizde 60 yıldır tanınan ve okunan bir roman kahramanı. Yiırdumuzda ilk Ar- sene Lupin kitaplan, Selami İz- zet Sedes'in çevirisiyle 1934'te Akşam Kütüphanesi tarafından yayımlandı. Bu serinin ilk kitap- lan: "Arsene Lupen: 813", "Al- tın Mnselles", "Otuz Tabutluk Oda", "Yeşil Gözlü Genç Kız", "Esrarengiz Konak." Arsene Lupin, yüksek sosye- te çevrelerinde dolaşan, zengin- lerin haksız servetlerini çalan, bunları bazan "Robin Hood" gibi yoksullara dağıtan, her za- man kazanan, kılıktan kıhğa gi- BARRYMORE — Arsene Lupin'in seriivenleri birçok kez sine- maya uyarlandı. 1932'de Jack Convay'in yönettiği Tdmde Lupin'i John Barrymore caniandırdı. ren, sırasında kont, milyarder, müzisyen, pilot, matador, kap- tan, rahip olan, hiç yakalanma- yan, soylularla, politikacılarla dalgasını geçen, yakışıklı ve çe- kici bir erkek olduğu için de ka- dınlar arasında büyük sükseye sahip bir üstün kişi. tzleyeceğimiz ilk bölümde Ar- sene Lupin, Santa Isabelle adlı bir savaş gcıniMyıe oırUKte ba- tan mücevherleri çıkarmak için Fransız eski generallerinden Ju- not'ya ait çok değerli bir topu ele geçirmek isteyen Abrentes Düşesi'nin yardımına koşar. As- Iında Arsene Lupin, olayları is- tediği gibi yönlendirerek miicev- herlere kendisi sahip olmak is- temektedir. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açıhş. program. 05.90 Haberler. 05.05 Turküler geçidi. 0SJ0 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Bugün (Kuşak I). 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Biz bir aileyız. 11.00 Haberler. 11.05 Rek- lamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Günu yaşarken. 1155 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Ha- berler. 13.15 Halk çalgjlanndan ezgiler. 13J0 Bolgesel yayın ve reklamlar (2). 17.00 Haberler. 17.05 Nereye? Kime? Nasıl? 17J0 Hafif müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17^5 Haflanın çocuk şar- kısı. 18.00 Haberler. 18.05 Günden güne. 19.00Haberler. 19.30 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 Turizm ulkesi Türkiye. 20.20 Turkçe söz- lü hafif muzik. 20.40 Solıstler geçidi.. 21.00 Ha- berler. 21.02 Radyo matrosu. 22.00 Turküler geçıdı. 22J0 Solistler geçıdı (TSM). 23.00 Ha- berler. 23.15 Gecenin içinden (3). 00£5 Günün haberlerinden özeller. 01.00 Program ve kapa- nış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07M Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Turkiller ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Ço- cuk bahçesi. 09J0 Bob Seger soylüyor. 10.00 Ekonomı dunyası. 10.15 Turkçe sözlü hafif mü- zik. 10.40 lllerimız ve edebiyal. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 11.35 Hafif muzık. 11.45 Uluslararası saat ve takvimın kabul edilişı ozel programı. 12.00 Solistlerden seçmeler (TSM). 12J0 Halk çalgılarımız. 12.45 Edip Akbayram söylüyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif muzik. 13.30 Genç araştırmacılar. 13.45 Sazlarla Turk sanat mııziği. 14M Yabancı dil dersi. 15.00 Ha- berler. 15.05 Turkiller ve oyun havalan. 15.30 Arkası yann. 15.50 Şarkılar. 16.05 Okul radyo- su. 16.35 Turküler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Türkçe sozlu hafif müzik. 17.30 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 18.00 Şarkılar. 18.20 Günun birinde. 18J5 Turküler geçidi. 19.00 Haberler. 19J0 Hafif muzik. 20.00 Rast faslı. 20.30 Ya- bancı dil dersi. 21J0 Açıköğretim. 22.10 Solist- ler geçidi (TSM). 22.30 Bir roman / Bir hikâye. 22.45 Halk çalgılarından ezgiler. 23.00 Haber- ler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafif muzik. 2335 Çarşamba konseri. 00.55 Gunün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapa- nış. i m i l I U v 97.00 Açılış, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Güne baslarken. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğ- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafif müzik. 12.30 Günün konseri 14.00 Haberler. 14.15 Çarşam- badan çarşambaya. 15.00 Konser saati. 16.30 Caz duygusu. 17.00 Haberler. 17.15 Muzik yelpaze- si. 18.00 Studyo FM. 19.00 Haberler 19.15 Mu- zik dunyasından. 20.00 Müzik damlaları. 2030 Bir konser (tDSO). 22.00 Haberler. 22.15 Gece- nin getirdikleri. 23.00 Unutamadığımız eserler. 24.00 Çarşambadan perşembeye. OOJS Gunun haberlerinden özetler (Türkçe). 00^8 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havalan. 07J0 So- listler geçıdı. 0840 Turküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Turkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar \e oyun havalan. 09.30 Turküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo turküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dort bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14J0 Turküler. 14.45 Hafif Türk muzıği. 15.00 Sizin için sectiklerimiz 16.00 Haberler. 16.05 Türkuler ve oyun havalan. 1630 Kimler geldi kimler geçtı. 17.00 Haberler. 17.05 Türkuler ve oyun havalan. 1730 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Solıstler geçıdı. 18.58 Program ve kapa- nış. yatm İçinden. 11.00 Kayıp Haberlerı. 11.05 Işte Saz Işte Söz. Solist: Zekeriya Ünlu 1130 Bir So- list: Stacy Lattisaw. 12.00 İstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik Solist: Esin Afşar. 13.15 Öğ- leden Sonra - Haftadan Haftaya (cuma). 14.15 Bir Topluluk: Bon Jovi. 14.45 Bir Sanatçıyla Be- raber. Soiist: Seçil Heper. 15.15Nilgün Balkan- h'dan Şarkılar. 1530 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlu Hafif Muzik. 16.00 Beat Dunya- sından Programı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 1730 Gun Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Prog- ram ve Kapanış. POÜS TÜRKİYE POLİS İSTANBUL 5, Program 08.00 Gune Baslarken. 08.45 Sabahın Konuklan. 09.15 Sevilen Melodiler 10.00 Ha- Açılış ve 0638 Acılış ve Prog- ram. 07.00 Gune Baslarken. 07.45 Enstruman- tal Muzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Durumu. 0835 Işte Saz tşte Söz. Solist: Zekeri- ya Ünlu. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du- rumu. 0935 41i Şenozan'dan Şarkılar. 10.00 Hayatın İçinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Sohst: Seçıl Heper. 11.25 Armağan Elçi ve Ah- met Bağrıyanık'tan Turküler. 11.45 Kayıp Ha- berleri. 11.50 Sizın Seçtikleriniz. 12.55 Turkçe Sözlu Hafif Müzik. Solist: Ali Kocatepe. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Türkuler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Kevser Tannkut'tan Şarkılar 15.10 Müzik DUnyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 Melek Tan'dan Turküler. 17.05 Turkçe Sozlu Hafif Muzik. 17.25 Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Magic Box a suç duyıınılan • ANKARA (UBA) — An kara Cumhuriyet Başsavcılığı Magic Box hakkında yapılan iki ayn suç dosyasım birleştirdi ve soruşturmanın tek dosya üzerinden sürdürülmesini kararlaştırdı. Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından yapılan suç duyurusunu inceleyCn Cumhuriyet Başsavcılığı, eczacı Hüsnü Akıncı tarafından yapılan suç duyurusunun da avu içerikte olduğunu bji'iledi. Bunun üzerine gerek Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nun gerekse Akıncı'nın yaptığı "Magic Box'ın yayını anayasaya aykırıdır" içeriğindeki başvunılar birleştirildi ve bu konudaki soruşturmamn Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başvurusu teraelinde ele alınması kararlaştırıldı. TRT yayın planı • ANKARA (AA) — TRT'nin 1991 yıh için hazuladığı "genel yayın planı" yayımlandı. Plamn "haberlerle Ugili ilkeler" bölümünde milletlerarası alanda Türkiye"yi ilgilendiren konularda devletin çıkarları doğrultusunda haber programlar hazırlanacağı kaydedildi. Çok az kişiyi veya dar bir bölgeyi ilgilendiren temel atma, açıhş töreni düzenleme, diploma dağıtma gibi konularda haber değeri ve ilgilendirdiği kitle oranı göz önünde tutularak haber hazırlanacak. 'hailbin Sesr • ANKARA (UBA) — Televizyon birinci kanalda, yayımlanan "Arkası Yann" kuşağında, "Kalbin Sesi" adlı yerli bir drama yayımlanacak. Birinci kanalda yayımlanan "Yaban Gülü" adlı Meksika yapımı dizi filmin yann bitmesinden sonra yerine başlayacak olan "Kalbin Sesi" 40 bölüm olarak ekrana gelecek. Muazzez Tahsin Berkand'ın "Kalbin Sesi" ve "Küçükhanımefendi" romanlarından uyarlanan bu film Simtel tarafından hazırlatiırıldı. "Kalbin Sesi" adlı bir filmde, tstanbul'da çirkin yaralarla dolu, yan deli bir tip, bakıcısı korkunç yüzlü bir kadın ile alkolik ve acımasız Akif adlı bir kişi ile merhametli bir emektann yaşadığı esrarengiz bir köşke kaçırılan Neriman adlı bir kızın hikâyesi konu ediliyor. UGUN • Görünüm TV2 19.50 Zafer Kartay ve Aygün Filiz'in hazırlayıp, Oya Yayla'nın sunduğu programın bu haftaki konuları arasında yeni bitki elde etmek için yapılan bitki doku nakli, komşu semtler olan Ataköy ve Şirinevler'deki yaşam seviyesi farkı, yüklerini aldıktan sonra kaybolan kamyonlar ve fotoğrafın tarihsei gelişimi yer alıyor. • Muhteşem İkili Stari 19.15 Starl'in yeni komedi dizisinin oyuncuları Bronson Pinchet, Mark Linn-Baker, Ernie Sabella, Lisa Curter. 13 bölümlük dizide, Avrupa'nın çağın bütün gelişmelerine kapalı bir bölgesinde yaşayan Balki'nin Amerika'da oturan kuzeninin yanına giderek, orada yaşamaya başlamasıyla gelişen komik olaylar konu ediliyor. • Sinema: Son Şarkı Stari 22.40 Alan J.Levi'nin yönettiği polisiye filmin başrol oyuncuları Linda Carter ve Ronny Cox. Filmde Newmanlann, Los Angeles'taki güzel evlerinde yaşadıklan mutlu aile hayatımn Teksas'ta işlenen bir cinayet ile kâbusa dönüşmesi konu ediliyor. bugün bilsak 2 OCAK ÇARŞAMBA : 19.00 Peırovski Pasajı: Alpaslan KOYUNLU Cafe-Foyer-Bar(Giriş) 12.00-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kat) 12.00-18.00 HeavyMcıal 18.00-24.00 Rock bilsak, sırasclvilcr cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog