Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

2 OCAK 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 Piyangolu, bol dansözlü, sansürsüz Magic Box TRT'nin tekelini kırdı Denetimsiz TV kazaııch"Denetimsiz yayın" rahathğıyla, TV izleyicisinin alışık olmadığı içerik ve görüntülerle Yılbaşı gecesi programı hazırlayan Magic Box, izleyici açısından TRT karşısmda başarılı oldu. Star 1 kanahnda spikerlerin her fırsatta "öteki kanah iziemeyin, bizi izleyin. Biz farkhyız" sözlerini kullanmaları dikkat çekti. UYGAR EREMEKTAR "Mftgk Box'm farkı budur..." Yılbaşı gecesini televizyonla- n başında geçirip belediyelerin yayınlan aracılığıyla ya da ça- nak antenleriyle hem Magic Box Star I kanalı hem de TRT TV1 kanahnı izleyenler sık sık bu sözlere tanık oldular. llk yılba- şı özel eğlence programı deneyi- mini yaşayan Magic Box, reka- bete giriştiği TRT karşısmda, iz- leyicinin "alışık olmadıgı" her türlü yayıncıük silahım kullana- rak ilgiyi Star 1 üzerinde topla- maya çalıştı. özel TV şirketinin otomobil çekilişi sırasında da çekiliş anonslannın yapıldığı sü- relerde Istanbul, Ankara ve lz- mir başta olmak üzere Türkiye genelinde telefon santrallerinde kitlenmeler ve hat kanşıklıkları oldu. Magic Box'ın bir hafta süre- since çekimlerini yaptığı ve Fe- deral Almanya'dan bant yaym şeklinde gerçekleştirdiği "lfeni Yd SpeciaT adlı eğlence progra- mının sunuş bölümleriyle oto- mobil çekilişi bölümleri canlı olarak yayımlandı. "Yılbaşı Özel Eğlence Programı" için "saatli yaym akışı" veren TRT karşısın- da otomobil çekilişini gerekçe göstererek saatli akış vermeyen Magic Box, kendi eğlence prog- ramının yayınını TRT'ye göre planlayarak gerçekleştirdi. "Denetimsiz" kanal olmanın rahathğıyla izleyicinin "alışık olmadığı" içerik ve görüntüler- le "¥Mİ Yd Special"ı sunan Ma- . gic Box, TRT'nin yayın planın- da bulunen tek dansöz Buse Ba- şar'ı TVl'de 23.55'teki yayının- dan önce, 22.50'de "daha açık bir giysiyle" sundu. Magic Box, yine TRT'nin 00.20'de banttan yayımlayacağı Milli Piyango çekilişini 22.15'te sonuç halinde duyurdu. Milli Piyango çekilişinin amorti, 22 kilo külçe altın ve 22 milyar ka- zananlarını daha önce veren Star l'in spikeri "Sonuçlan öf- renmek için geceyansına kadar bekiemenize gerek yok" sözleri- ne yer verdi. Bu arada TRT'de İbrahim Tatlıses'in programı ya- yımlanırken Star l'de dansöz çı- kanlması ve Büknt Ersoy'un programı sırasında da Ayşe Tu- •ah'nın aynı anda ekranlara gel- mesi dikkat çekti. Star l'in otomobil çekiüşleri sırasında telefon hatlanmn kilit- lenmesi, gerek kanalı izleyenle- rin gerekse bu sürelerde telefon- lannı kullanmak isteyenlerin tcpkilerine yol açtı. tlk çekiliş- ten başlayarak Magic Box'ı, PTTyi ve gazeteleri hatlann ra- hatladığı sürelerde arayanlar, ki- litlenmelerin bilioçli yapıldığın- dan kaygılandıklannı dile getir- diler. Gece boyu telefon santral- lannda görev yapmak zorunda kalan PTT üst düzey yetkilileri, aynı anda binlerce ahizenin kal- dınlarak çağnnın belli bir sem- te yönelmesi nedeniyle santral çıkışlarında kilitlenmeler oldu- ğunu açıkladılar. Tepkilerini dile getiren izleykiler ise daha ilk otomobil çekilişi sırasında ara- nacak telefon numarası açıklan- madan Magic Box'ın önceki ge- ce için özel olarak kullanıma al- dığı telefon numaralarının aran- masının düşündurücu olduğunu vurguladılar. Çekiliş telefonla- nnda sunucu ile katılımcılar arasında geçen konuşmalar sıra- sında, şehirlerarası görüşmelerin hatta kanşmasının da duşündü- rücü olduğunun altını çizen iz- leyicilerin büyük bölümü Magic Box ile PTT arasında bir "aolaşma" yapıldığından kaygı duyduklannı dile getirdiler. NE DEDtLER? Emin Başcr (PTT Genel Mü- dttru): Telefonların kitlenmesi ilk kez böyle bir TV programı- nın gerçekleştirilmesinden kay- naklandı. Santrallann kapasitesi hesaplanırken herkesin aynı an- da konuşacağı dikkate alınmaz. Dijital sistemde bir santral bir saatte 100 bin çağnyı kabul eder. Bu tür programlar için de- ğişik metotlar kullanabiliriz. Tunca Toskay (Magic Box): PTOgramlanmızın başanlı ve tat- minkâr geçtiği kanaatindeyim. Piyasada centilmence bir yarış oldu. Kerim Aydın Erdem (TRT Genel Müdürü): Magic Box'm rekabeti konusundaki sorulan değerlendırmekten kaçınarak "Ezbere konuşraam" dedi. t e p K l S l â d e t i O | d u g u gerekçesiyle aşın I p g g ç y ş dinci çevrelerce tepkiyle karşılandı. Istanbul'un degişik semtlerinde bulunan ca- milerde "yılbaşı kutlamalannı laneüeyen" vaazlar verildi. Küçttkköy Merkez Ca- mii'nin dış cepbesine yerleştirilen hoparlörlerie çevre sakinlerine de ulaşılmaya çalışıldı. Olay, semt haikının tepkisine yol açtı. Yurttaşlann şikâyetlerine karşın polisin müdahale etmedigi ögreniML Mısük Sineması'nda da tslamcılara "alter- natif gece" düzenlendi. Geceye gazetecüer alınmadı. Erzuram'da ise Kredi ve Yurt- lar Kurumu'na bağlı yurtlarda televizyon izleyen ogrencilerle takkeli, şalvarlı ve çember sakallı öğrenciler arasında olay çıktı. Edinilen bilgiye göre düzenledikleri "ilahili" altematif geceyi yanm bırakıp televizyon seyredilen yere gelen 50 kadar tslamcı ögrenci, o sırada dansözün gösterildiği TV'nin seyredilraesini engellernek istediler. Çıkan olaylar sırasında bir kişinin yaralandıgı, olaylar sonrasında da 12 kişioin gözalüna alındığı ögrenildi. (Fotograf: Vedat Yenerer) Cezaevleıinde olayh yılbaşı Çanakkale, Malatya, Gaziantep, Bartın ve Bursa'da açık görüş yasağıprotesto edildi Haber Merked — Yeni yıl nedeniyle cezaevlerinde gerçek- leştirilen "açık görüş" olaylı başladı. Çanakkale, Malatya, Gaziantep, Bartın ve Bursa ce- zaevlerinde sağ sol tutuklu ve hükümlülerin disiplin cezaları nedeniyle açık görüşe çıkmala- rına izin verilmemesi, yakınla- rının yürüyüşlerle protestosuna yol açtı. Çanakkale'de yürüyüş yaptıklan gerekçesiyle üç sol gö- rüşlü hükümlü yakım polis ta- rafından gözaltına alındı. Çanakkale Cezaevi'nde yeni yıl açık görüşü nedeniyle olay- lar çıktı. Yurdun degişik yerle- rinden gelen hükümlü yakınla- nna açık görüşün iki gün sonra yapılacağı söylendi. İki gün beklemenin kendilerine maddi külfet getireceğini belirten aile- ler savcıyla görüşmek için ken- te yürümek istedikr. Polis Top- lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ya- sası'na muhalefet ettikleri ge- rekçesiyle üç kişiyi gözaltına al- dı, daha sonra da serbest bırak- tı. Bursa'da görüşme saatleri Adalet Bakanlığı'nın emriyle değiştirilen tutuklu ve hüküm- lü yakınlan olayı protesto et- mek için otobuslerle cezaevin- den valilik önüne geldiler. Va- lilik önünde yoğun güvenlik ön- lemleri alınırken hükümlü ya- kınlan slogan atarak dağıldılar. Adana Cumhuriyet Giiney tl- leri Bürosu'nun haberine göre açık görüş bölgede Malatya ve Ceyhan cezaevlerinde gerçekleş- tirilemedi. Gaziantep Özel Tip Cezaevi'nde de açık görüş sıra- sında çoğu sakallı 100 kişilik bir grup "Bu nasıl adalet, şeriat is- teriı", "Allahüekber" diye slo- gan atarak yürüyüş yaptı. Yılbaşı nedeniyle "koguşfann dışında" ve "disiplin cezası almayanlann" görüştürülmesi yönündeki Adalet Bakanhğı ka- ran dün Malatya ve Ceyhan ce- zaevlerinde görüş için gelen tu- tuklu ve hükümlU yakınlan ta- rafından protesto edildi. Malat- ya E Tipi Cezaevi'nde 120 tu- tuklu ve hükümlü daha önce al- dıkları disiplin cezası nedeniyle açık görüş yapamayacaklannın bildirilmesi üzerine, aynı ceza- evindeki 100 kadar tutuklu ve hükümlü de açık görüşe çıka- madı. Bu arada dışanda bekle- yen tutuklu ve hükümlü yakın- lan kararı protesto için 4 kilo- metre uzaklıktakı cezaevinden kente yürüyüşe geçtiler. 200 ki- Ankara dağa tasındı Haber Merkezi— Yeni yıhn ilk günü genelde olaysız ve sa- kin gecti. Yılbaşı öncesi yaşanan hareketlilik, yılın ilk gününde yerini dinginliğe bıraktı. Politi- kacılann ve üst düzey yönetici- lerin yeğlediği Uludağ ve Abant'ta yılbaşı gecesi hareket- li gecti. "Savaşa hayır" içerikli yılbaşı mesajıyla çıkış yapan TBMM Başkanı Kaya Erdem, Uludağ'da gazetecilerin Ugi oda- ğı haline geldi. Yurttaşlann büyük bölümü- nün, evinde televizyon başında geçirdiği yılbaşı gecesi en büyük hareketlilik Uludağ ve Abant- ta yaşandı. Kutlu Esendemir'in haberine göre TBMM Başkanı Kaya Erdem, Bayındırlık ve ls- kân Bakanı Cengiz Altınkaya, Tanm Orman ve Köyişleri Baka- nı Lutfullah Kayalar, 30*a yakın milletvekili, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis ve Olağa- nüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu yeni yıla Uludağ1 da girdi. Yılbaşında siyasilerin Ulu- dağ'dan sonra rağbet ettikleri ikinci yer Abant oldu. Hakan Aygün'ün haberine göre Abant'- ta yılbaşını geçirenler arasında en çok ilgiyi Başbakan Yıldınm Akbulnt topladı. Üç gün önce- den Abant'a gelen Akbulut, göl çevresinde yaptığı yürüyüşte va- tandaşlarla sohbet etti. Akbulut, vilayet evinde eşi, kızları ve da- madıyla birlikte kaldı. Akbulut yıhn son gününü Zonguldak'tan gelen madenciler ve yılbaşı için Abant'ta bulunan bakanlarla görüşerek geçirdi. ANAP'tan Genel Başkan Yardımcısı Halil Özsoy, Teşkilat Başkan Yardım- cısı Ercan Vuralhan da yılbaşı tatilini Abant'ta geçirenler ara- smdaydı. SHP'den Genel Sekreter Hik- met Çetin, Grup Başkanvekili Onur Kumbaracıbaşı, Ankara Anakent Belediye Başkanı Mu- rat Karayalçın ile Çankaya Be- lediye Başkanı Dogan Taşdelen de yeni yıla Abant'ta girdiler. DYP GlK üyesi Köksal Toptan ile baa DYP'li milletvekilleri de geceyi Abant Turban Otel de ge- çirdÛer. BÜYÜLÜ MEKÂNDA DANS— Yeni yıla 100 bin lira ödeyerek Zeki Alasya'nın Elmadagda- ki "Plarform Stüdyolan"nda "mernaba" diyen y^klaşık 1000 kişi farklı mekânda, çılgın bir eğlence törii seçtiler. Girişteki koridorda pamuktan yapılan "öriımcek ağlan"nın altından ge- çen dekolte kıyafetli ve maskeli genç kızlar ile briyantin saçlı, blue-jean'li erkekler "tETT Otobüs Dnrmğı-Derbent" yazüı tabelanın altında saat 24'e kadar oturarak içkilerini yudumladılar. Ye- ni yıhn ilk dakikalanndan itibaren sababın erken saatlerine kadar dev spot ışıklan altında genis pistte çılgınca danseden gençler "gıda ihüyaçlannı" ise "çorba, sandviç, nescafe, kanı- pilav ve çay"la giderdiler. (Fotograf: Mnharrem Aydın) şilik tutuklu ve hükümlü yakı- nı bir kilometre yürüdükten sonra polis ve jandarma tarafın- dan durduruldular. tzmir Cumhuriyet Ege Büro-, su'nun bildirdığine göre Aydın Cezaevi'nde tutuklu ve hüküm- lüler disiplin cezalannı protes- to için açık görüşe cıkmazken, Nazilli Cezaevi'nde açık görüş gerçekleştirildi. Buca bölge Kapalı Ceza ve Tbtukevi'nde de siyasi tutuklu ve hükümlüler disiplin cezalannı protesto ederek açık görüşe çık- madılar. Dün saat 16.00'da baş- layacağı duyurulan açık görüş için tutuklu ve hükümlü yakın- lan cezaevi önünde biriktiler. Görüş bölümüne kadar giden tutuklu ve hükümlü yakınlan burada protesto gösterisiyle kar- şılaştılar. Koğuşlardan gelenler, arkadaşlannm disiplin cezası nedeniyle açık görüş yapmaya- caklannı söylediler. tstanbul Bayrampaşa, Paşa- kapısı ve Metris cezaevlerinde ve Ankara'da Merkez Cezaevi'- nde açık görüş olaysız gerçekleş- tirildi. 2 Dev-Solcu Cezaevinden yılbaşı firam GAZİANTEP (Cumhuriyet) — Gaziantep Özel Tip tezaevi'ndeki yılbaşı açık görii- şü sırasında, biri eski başbakan- lardan Nihat Erira'in katili, Dev- Sol örgütü üyesi iki idam mah- kûmu firar etti. Mahkûmlann, yerlerine yakınlannı bırakarak kaçtıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Ank'ın verdiği bilgiye göre Ga- ziantep Özel Tip Cezaevi'nde dün akşam yapılan sayım sıra- sında, idama mahkûm tbrahim Yalçın Arkşn ile Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir'in firar et- tikleri anlaşıldı. Yapılan soruş- turmada, yılbaşı açık görüşü sı- rasında Ahmet Fazıl Ercüment özdemir'in kardeşi Ahmet Ne- zibi Özdemir'i, Ibrahim Yalçın Arkan'm da yakım Kemal Acar'ı yerine koyarak kaçtıkları belir- lendi. Özdemir ve Arkan'ın idam cezahsı ve 26 Eylül 1990'da Ga- ziaııiep Özel Tip Cezaevi'nde ortaya çıkarılan 13.6 metre uzunluğundaki tüneli kazanlar- dan olduğunu belirten Ank, "Kaçış, çok büyük bir organi- zasyon sonucu gerçekleşmis" di- ye konuştu. Başsavcı Arık; Ah- met Fazıl Ercüment Özdemir'- in "Ahmet Nezihi Özdemir", lb- rahim Yalçın Arkan'ın da "Ke- mal Acar", "Siileyman Cengiz" veya "Bedii Cengiz" kimlikleri- ni kullanabileceklerinikaydetti. Firarilerin, Dev-Sol örgütünün önde gelen isimlerinden olduğu- nu belirten Başsavcı Arık, fira- rilerden Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir'in eski başbakanlardan Nihat Erim'in katillerinden ol- duğunu söyledi. DUNYADA BUGUN AIİSİRMEN Özalsız Yıllar... 31 aralık akşamüstü, yeni yılını kutlamak için bir yakınımı aradım. Telefonu kapatırken, — Özalsız yıllar, diyerek yeni yıl dileğinde bulundu. Güldüm. "Bu da Özal'a takanlardan" dedim kendi kendime. Sonra düşündüm. Son zamanlarda Özal'a takanlar öylesine çoğalmışlardı ki Türkiye'de çoğunluk oluşturmuşlardı. Ülkemizin hemen her yanında, ahşamadığı için hapishanelerde, mahkemelerde sû- rünen insanlar vardı. Sayın Özal, gazetelerin yazdığına gö- re açtığı davalardan epeyce de para kazanıyordu. Ooğaldı. Yargıyla böylesine oynayıp yargıçlann yazgısına boyiesine egemen olduktan sonra dava açıp kazanmak kolaydı. Oysa, Sayın Özal kişi olarak sempatik bir insandı. Hele hele, ABD'deki uzmanların önerisi üzerine son rotuş- lan da yaptınnca bayağı sevimli, hoş, yumuşak bir kişi izle- nimi veriyordu Turgut Bey. Doğrusu Özal'ı gören ya da tele- vizyonda izleyen kişi Tgrgut Bey'i sevimsiz bulamazdı. On- da, ne Korkut Bey'in korkutuculuğu ne de Yusuf Bozkurt'un iticiliği vardı. öyleyse nasıl oluyordu da ülkemiz insanlarının çoğu Tur- gut Özal'a takıyorlardı? Sorunun yanıtı Turgut Bey'in kişiliğinde, kişişel sevimlili- ğinde degil, simgelediği kavramlarda yatıyordu. insanlar, Tur- gut Bey'e degil, onun simgelediklerine takıyorlardı. Turgut Bey neyi sirngeliyor diye düşünmeye bâşladım. Turgut Bey sivil görünümlü, ama sivil olmayan bir otoriter yönetimi mi, askerlerden sonra ve de onlan ve dış çevrele- rin desteği ile iktidar koltuğuna oturup da kişisel dikta kur- ma kavramını mı simgeliyor? Turgut Bey, bir türlü rayına oturtulamamış demokrasimizi iyice zıvanadan çıkaran, yargıya müdahale eden, yasamayı saf dışı bırakan, bütçeyi bile yasama denetiminin dışına ta- şıyan, yürütmeyi boş kâğıda imza atan insanlar topluluğu ha- line sokan bir yönetimi simgelemiyor mu? Halkın çoğunluğunun desteğini yitirmiş, anayasal sorum- luluğu olmayan Turgut Bey, kendisinin olmayan yetkileri kul- lanıp yönetimi başkancı bir biçime çevirirken tabansız ve so- rumsuz başkan baba yönetiminin somut örneği değil mi? Tek sözcükle ülkeyi savaşa, işçileri işsizliğe, emekçiyi da- ha da yoksulluğa sürüklemekten çekinmeyen Turgut Bey, t*- raz ufak tefek savaş tanrısı Mars görüntüsü vermiyor mu? Konya'da kurnazca Atatürk'ün eleştirilebileceğini söyteyen Nakşibendiler ile çok yakın ilişkiler içinde olan (tarikatın içinde olduğunu söyleyenler de var) Turgut Bey, anti laık kavramla- rın simgesi olarak görülmüyor mu? Kımileri Turgut Bey'i abtdik gubidik bir hanedanın kurucusu olarak görüyorlar mı acaba? Turgut Bey varlıklıyı daha vartıklı, yoksulu daha yoksul kı- lan bir ekonomik politikanın mimarı değil mi? Turgut Bey, içeride destek aramaktansa, dış desteğini pe- kiştirmeyi yeğleyen bir politikacı görüntüsü vermiyor mu? MESS'in eski başkanı, işçinin düşmanı görüntüsü vermiş olmalı ki Zonguldak sokakları onun adını hiç de hoş anma- yan sloganlarla inliyor. Temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonra da İsmet İnö- nü'nün maceradan uzak, akılcı, çağdaş dış politikası bulu- nan Cumhuriyet Devleti'nin diplomasisini, Turgut Bey "bir koy üç al" politikasına çevırmedi mi? Halk, bir koy üç al politikasının günün birinde üçün birini al sonucuna dönüşeceğinden korkmuyor mu? Turgut Bey, Bush'tan fazla Amerikancı bir görüntü vermi- yor mu? Bütün bu sorulan kendi kendinize sorduğunuzda bulaca- ğınız yanıtlar, neden halkın çoğunluğunun Çankaya'da otu- ran kişi olarak sempatik adama hiç de sempatiyle bakmadt- ğını açıklar. Doğrusu ya, bunları döşündükten sonra bana Özalsız yıl- lar diyen yakımma hak verdim. Ama, ne var ki 1991 Özalsız yıl olmayacak; tam tersine Özallı bir yıldır 1991. 1991 belki de daha sonraki yılları kurtarmaya yarayacak bir geçiş dönemi olabilir. Bu geçiş dönemini iyi değerlendirmek, toplumun örgütlü demokratik güçlerine düşüyor. KISA K1SA • Zehirienme Ankara Mamak'ta alkollü olarak bindiği araç içinde uyuyan 16 yaşındaki Uğur Yüksel adlı genç, sabah ölü olarak bulundu. Uğur Yüksel'in garaj kapısını kapattıktan sonra arabayı çalıştırdığı, egzozdan çıkan gaz sonucu zehirlenerek öldüğü anlaşıldı. • Yangın Ankara'daki tarihi opera binası dün sabaha karşı yangın tehlikesi atlattı. Kapı otomatiğinde çıkan elektrik kontağının yol açtığı yangın, itfaiyenin arunda müdahalesi ile başlarken önlendi. • Komutanlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Muhittin Fisunoğlu, 1. Ordu Komutanlığı'na atanan Orgeneral îsmail Hakkı Karadayı ve Kara Kuvvetleri Kurmay BaşkanlıgYna atanan Korgeneral Muzaffer Sever, dün 'asaleten' yeni görevlerine başladılar. • Yasadışı Ankara'nın Gülveren semtinde yasadışı bir örgut adına bildiri dağıtıldı. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı ögrenildi. Bildiride, 3 ocakta işe gitmeme eyleminin desteklenmesinin istendiği belirtildi. • Ûoğru Yol Partlsi tarafından düzenlenen "Körfez Krizı ve Türkiye" konulu panel, cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Hilton Oteli'ndeki panelin sunuş konuşmasını DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel yapacak. Panele Prof. Dr. Haluk Ülman, Cengiz Çandar, E>r. Haluk Gerger, Prof. Dr. Mehmet Gönlübol, Coşkun Kırca ve Süreyya Yüksel konuşmacı olarak katılacak. • Uyuşturucu hap kullanan üvey baba, üç yaşındaki oğlunu döverek ağır yaraladı. Ankara Emniyet Müdürlüğu yetkililerinden edinilen bilgiye göre Küçükesat Yavuzevler Sokakta oturan Mahmut Şûnşek, üç yaşındaki oğlu Gökhan Işiten'i dövdükten sonra yere çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk Hacettepe Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorlar küçük fşiten'in hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdiler. Baba Şûnşek polis tarafından gözaltına alındı. • Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak ile sinema ve sahne sanatçısı Hülya Avşar, tatil için geldikleri Bursa'da gazetecilere yakalandüar. Tanju Ue Hülya Avşar, dün akşam bazı dostlan ile birlikte Bursa'da "Iskender Kebapçı"ya gittiler. Bursa'nın ünlü kebabı iskenderden yiyen ikili, gazetecilerin fotograf çekmelerine sinirlendiler. Tanju, olayı görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdı. Bu sırada masada bulunan Hülya Avşar da fotoğrafının çekileceğini görerek, yanında oturan bir başka kişinin arkasına saklandı ve fotoğrafta yer almamak için uzun süre başını saklandığı kişinin arkasmdan çıkarmadı. • Yıhn ilk yurtdışı gezisi bugün Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemoçin tarafından gerçekleştirilecek. Alptemoçin Türkiye-Pakistan ve lran tarafından kurulan Ekonomik Işbirliği Örgütü (ECO) çerçevesinde temaslarda bulunacak. Alptemoçin, Pakistan gezisi sırasında (2-4 ocak), 21 ocakta Türkiye'ye gelecek olan Pakistan Başkanı Nawaz ShariPin Türkiye gezisiyle ilgili temaslarda bulunacak. ÖLÜM • İSTANBUL (AA) — Eski Orman Genel Müdürleri'nden Hilmi Akyamaç, dün Yalova'da öldü. 1902 yılında tstanbuPda doğan Akyamaç, t.Ü. Hukuk ' Fakültesi ile t.Ü. Orman Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Orman Genel Müdürlüğu'nün çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yaptı. Yalova Belediye Başkanı Cengiz Koçal'ın da kayınpederi olan Hilmi Akyamaç, 1955-57 yıllan arasında Orman Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog