Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhunyct Matbaacılık vc Gazetecüık Türk Anonim Şırketı adına Nadb- Nadi • Gcncl Yayın MUdttnl: H B U C H U I , Moessett MUdUrU: Eaüac Upkftfl, Yizı Işterı MüdürU Okay Gontnsi.. 0 Haber Mrrkczı MudUru: Yrif» taya, Sayfa DUzenı >c>netmenı Ali Acmr 0 Trmsılcıler ANKARA. A k M T»m, IZMIR Hikmtt Çttinkıyı. AD\NA ÇMin Yigenotla l( PMıuka. Cdal - |- 1 ıLı DD Haberkr tıtm U a Etooom, C™«tı ltokM. ls Sendıka Şafcm Kmci. Külıı» Cdal ton. Isunbul Haberterı baal Kac*k. EJııım Cı.ıu Şartou Vun H.takrı Nec*l Do|u. Spor Daıusnum llıMHıllı t ı o t a ı . Dıa ftzılar b n ÇıtnHn Anjumu- ŞaMa Alm Dtaftme. tMaUat taacı 0 KoortınaıOr \kmti knrakaa 0 Malı İJİCT Erol E/tiI 0 MuhJMbr lllhn Mtma 0 Btiue PUflluu Sv«|) nMiallı |i ıı|İB 0 Rcklam An* T*rwı 0 Ek Yavıniar H«m U ^ 0 Idıre Hnnk Gpn 0 lılame ö«4w Çlik 0 Bıi»-ljl*ir. Vıi hul 0 Pmoncl n Kuntttt Baskuı Nadiı*ia4i Okn, AkM V*ı» h H ' Hnu . (*•) Sriç.k, \i 5»<ı, «k«1 Tll Sm» vr Ko»m Cıunhıınıa Malbucılık ve CuttcnJık TA^. TUrt Ocafı Cad. 34/41 fı»lıı|lıl 34334 Isl PK 2« Istanbul Td: SI2 <M 05 (20 hat), Ttta. 2224«. Fu. <1) 52* İ0 72 0 Suroto- u t n Zıyı Gokalp Bh lahlap & No: 19/4, Ttt 133 II 41-47. Me*. 42344. Fta. (4) 133 05 65 0 halr H Zı» Blv 1352 S. 2/3, Td. 13 12 30, Tdec 5235». Fu. (51) 19 33 M : lnonü Cad IWS.No 1 Kat 1 Td 19 31 32 (4 bal). Tckx. U1M. Fu. (71) 19 23 7t TAKVİM: 2 OCAK 1991 Imsak: 5.50 Guneş: 7.22 Öğle: 12.13 lkindi: 14.33 Akşam: 16.54 Yatsı: 18.20 250yıllık Ingiliz müzayede kuruluşu Sotheby's, ülkemize 'çagdaş Türk resmV müzayedesiyle adım attı Şiıııcli antika eşyalar'iri1990 yıh müzayedeleri açısından önemli nokta, Kültür BakanlığYnın 1989'da başlattığı ahmlarına hız vermesiydi. Yurtiçi ve yurtdışındaki müzayedelerden önemli parçalar toplayan bakanlık, kimi çevreler tarafından 'paraiar boşa harcanıyor' şeklinde eleştiri alırken birçok antika uzmanı, müzeci ve koleksiyonerden destek gördü. LALE FİLOĞLU 1990 yıh, ülkemiz açısından müzayedelerin patladığı bir yıl oldu. Geçen yıl, kitap müzaye- deleri konusunda oldukça sö- nük geçti. 1990'da yeni bir mü- zayede kuruluşu, Maçka Mezat, sanat etkinliklerıne başlarken 250 yıUık Ingiliz müzayede ku- ruluşu Sotheby's, ülkemize "çagdaş Tnrk resmT müzayede- siyle tartışmalı bir adım atmış oldu. 1990 yıü müzayedeleri açısın- dan önemli bir nokta ise Kültür Bakanlığı'nın 1989'da başlattığı alımlanna hız vermesiydi. Şeyh Hamdullah Kuranı, 18-19. yüz- yıla ait tombak, 17. yüzyıl Sul- tan Ibrahim tuğrah berat gibi önemli parçalan yurtiçi ve yurt- dışındaki müzayedelerden topla- yan Kültür Bakanlığı, kimi çev- relerin "Panüar boşa harcanı- yor" eleştirileriyle karşılaşırken birçok antika uzmanı, müzeci ve koleksiyonerden de destek gör- dü. 1990 yılını müzayedeler açı- sından değerlendiren antikacı, müzayede yöneticisi Raffi Por- takal, müzayedelerde sunulan yapıt fıyatlannın gereğinden fazla yükseldiği görüşünde. Raf- fi Portakal, yurtiçi ve yurtdışı müzayedelerle ilgili şu karşılaş- ürmayı yapıyor: "Müzayedeler- de sunulan yapıtlann satış oran- lan bötiin dün>*ada düsme egi- |imi gosteri>or. 1990'da Sot- heb>'s kuruluşunuo hisseleri düstü. Christie's Islam Eserleri Bölümii kapaüldL Ama Tiirki- ye'de bülün diinyanın aksine çok canlı bir piyasa seyTettik. Ben di- yorum ki butıin dünyada yaşa- nan aşağıya iniş Turkiye'de de yaşanacak. orneğin ABD'de 10 milyon dolara tablo alanlar bu tabioyu aynı fıyata satamadılar, panik havası etrafa da yansıdı. Bo yözden frvaUann aşın art- KÜLTÜR BAKANLIĞI 199O'DA NELER ALDI? 1.5 milyar lirayaKuran6 nisan Paıis "Idam Sanatı" Müzayedesi • Tophane pipo — 8 bin Fransız Frangı (yaklaşık 4.5 milyon lira) • tbadullah imzalı yazı levhası — 10 bin Fransız Frangı (yaklaşık 5.5 milyon lira) • Kuran-ı Kerim — 10 bin Fransız Frangı (yaklaşık 5.5 milyon lira) • Ayvazovski imzab tablo — 70 bin Fransız Frangı (yaklaşık 40 milyon lira) • Bachman îmzah tablo — 200 bin Fransız Frangı (yaklaşık 115 milyon lira) 26 nisan Londra Christie's Müzavedesi • Minyatür — 8 bin sterlin (yaklaşık 45 milyon lira) • Şeyh Hamdullah Kuranı - 270 bin sterlin (yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira) 18 şubat Maçka Mezat Müzayedesi • Rumûz-ül Hikem adlı el yazması kitap — 22 milyon 500 bin lira. 3 mayıs Kiilrür ve Sanat Vaklıklannı Komma ve Tanıtma Vakfı - Raffi Portakal Müzayedesi • 18.-19. yüzyıla ait Tombak — 200 milyon lira. • Tuğrah gumüş kaşıklık — 5 milyon 250 bin lira. • 19. yüzyıl yazı takımı — 51 milyon lira • 17. yüzyıl Sultan Ibrahim tuğrah berat - 260 milyon lira. • 19.-20. yüzyıla ait eyer — 7 milyon lira. YüKSEK FİYATLA SATILANESERLER Rekor, Kaplumbağa Terbiyecisi'nde Şeker Ahmet Paşa'nm "Vazoda Manolyalar" adlı taUosn 350 mOyon liraya alıa butdu. Osman Hamdi Bey'in 'Çiçek Yetiştiren Kız' adlı tablosu 700 milyon liraya, Nazmi Ziya'nın bir kadın portresi 250 milyon liraya satıldı. Sultan Abdülaziz tuğrah leğen ibrik 77 milyon liraya alıcı buldu. •affl P*rtakal • Sultan Yıldırım Beyazıt portresi, 18. yüzyıl, anonim-110 milyon lira. • 18.-19. yüzyıl tombak sitil (Bakır üzerine cıva ve altın yaldız kaplama) - 200 milyon lira. • Cloisonne buhurdan (18.-19. yüzyıl) - 88 milyon lira. • Sultan tbrahim tuğrah berat (Mulkname) - 260 milyon lira • 16. yüzyıl tombak mihrap şamdanı - 250 milyon lira. • Nazmi Ziya'nın "Salacak'ta Aksamüstü" adlı tablosu (39x31 cm) - 105 milyon lira. • Osman Hamdi'nin "Ziyaret" adlı tablosu (95x51 cm) - 450 milyon lira. Aatik AŞ • Hereke ipek halı - 485 milyon lira • Nazmi Ziya'nın bir kadın portresi (70x80 cm) - 250 milyon lira. • Bir çift porselen Sevr vazo - 137 milyon lira. • 17. yüzyıl tznik tabak - 115 milyon üra • Sultan Abdülaziz tuğrah leğen ibrik - 77 milyon lira. Maçka Mezat • Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağ* Terbiyecisi" adh tablosu (220x120 cm) - 1 milyar 750 milyon lira. • Osman Hamdi Bey'in "Çiçek Yerieştiren Kız" adh tablosu (57x39 cm) - 700 milyon lira. • Şeker Ahmet Paşa'nm "Vazoda Manolyalar" adh tablosu (63x45 cm) - 350 milyon lira. • Nazmi Ziya'nın "Anadolu Hisan ve Göksu" adh tablosu (29x40 cm) - 130 milyon lira. • Halil Paşa'nın "Bogaziçinden Peyzajlar" adlı üçlu tablosu - 110 milyon lira. • 19. yüzyıl Edirnekâri sedir - 78 milyon lira. S«theby's «çafdaş Türk resari" Müzayedeai • Erol Akyavaş "İdmsiz" (141x117 cm) - 56 milyon lira. • Mustafa Altıntaş "Rnya I " (128x97 cm) - 44 milyon lira. • Burhan Doğançay "Homage to Caligrapky V" (100x67 cm) - 34 milyon l^a. • Mehmet Güleryüz "Düşüş" (240x180 cm) - 32 milyon lira. • Mehmet Güleryüz 'Yükseliş" (240x180 cm) - 30 milyon Tira. • Fahrel Nissa Zeid "İsimsiz" (74x96 cm) - 30 milyon lira. masHiın hiçbir faydası yoktur." Raffi Portakal geleceğe ilişkin dileklerini de şöyle slralıyor: "Müzayede bir kültür olayıdır. Buna sahip çıkmak için cemive- tin bütün katmanlanoa yaymak gerek. Bir memur, entelekrüel de miizayedeye geldi|inde 300-500 bin liraya bir şeyler alabilmeli. 1991'de müzayedelerin daha yaygın olmasını, antika uzman- lığının, müzayede yöneticiligınin ve koleksiyonculugun daka bü- yük titizlikle yapılmasını diliyo- rum." Geçen yıl sekiz müzayede du- zenleyen Antik AŞ'nin yöneticisi lurgay Artam ise Raffi Porta- kal'ın aksine 1991'de müzayede- lerin daha büyük bir ilgi topla- yacağı göriişünü savunuyor. Ilk başlarda Körfez krizinin antika müzayedelerini etkileyeceğini duşündüğünü, ancak kririn mü- zayedelere olumsuz bir etkide bulunmadığım belirten Artam şunları söylüyor: "Ülkemizde müzayedeleıtk bir patlamamn yaşanmasının iki nedeni var. Bi- rincisi kendi tarihimize ait eşya- lanmıza sahip çıkma istegimizin artması, antika koleksiyonculu- ğunun gelişmesi, ikincisi antika eseri yatınm olarak gorenlerin devamlı kazançlı olmalan. Bor- salar bile duserken antika fiyat- lan artıyor. Antika eser döviz, emlak gibi yatınmlara oranla daha çok gelir getiriyor. Bunun dışında koleksiyoner, aldıgı an- tOİayı ömiir boyu seyredebiliyor, onanla biriikte yaşıyor." 1 Ocak 1990'da faaliyete ge- çen Maçka Mezat Antikacılık AŞ ise yıl boyu dört müzayede gerçekleştirdi. Kuruluş, özellik- le son yaptığı müzayedede Os- IIUB Hamdi Bey'in "Kaplumba- ga Terbiyecisı" ve "Çiçek Yerieş- tiren Kız" adlı tablolan rekor fı- yata satıldığı için adım kısa sü- ı~ede duyunnayı başardı. Maçka Mezat'ın yönetıcüerinden Bin- gnl Tezer, "Antikaya Hgi hep ar- tar, ancak ekonomik ve siyasi gelişmeleri de göz ardı etmemek gerek. 1991'de neler olacağını yaşayıp görecegiz" diyor. Kitap muzayedelerinin vazge- çilmez yöneticisi İbrahim Ma- nav ise 1990'da kitap muzayede- lerinin zayıf geçtiğini, fiyatlann çok ucuz kaldığını vurguluyor. "Körfez krizi önce kitapta ken- dini gösterdi. Antika kitap, an- tika esya kadar rantabl defil. 1989'da daha iyi saüslar yapıl- mıştı" diyen tbrahim Manav, görüşlerini şöyle dile getiriyor: "Yılda 4-5 kitap müzayedesi ül- kemiz için yeterlidir. Tabii ki önemli olan müzayedelerin sa- yısı degil, ortaya çıkartılan na- dir ve enteresan kitaplardır. Sa- nırım 1991, 1990'a göre daka hareketli geçecektir. Cündemi- mizde şimdiden üç kitap müza- yedesi yer alıyor." 1990'da çevre için sadece 6 kurum > üretildiBüyük kentlerdeki hava kirliliği, uyarılara karşın artarak sürdü. Özel çevre komma alanları genişletildi. Bu bölgelerin nasıl korunacağı konusunda net bir politika ortaya konmadı. MUSTAFA BALBAY ANKARA — Çevre kirliliği tüm dünyamn gundemine yerle- şirken hükümetin ve yerel yöne- timlerin çevre korumacıhğı ko- nusundaki çabalan "laf" ve "k»nım" üretmekten öteye gide- medi. Büyük kentlerdeki hava kirliliği, uyanlara karşın artarak sürdü. özel çevre koruma alan- lan genişletilirken bu bölgelerin nasıl korunacağı konusunda hâ- lâ net bir politika ortaya kona- madı. Akarsu ve Körfez kirlilik- lerine giderek göller ve sulak alanlar da ekleniyor. 1990'da en çok tartışılan çev- re konulan şunlar oldu: • Özel çevre koruma alanları genişletildi. Ilk olarak önceki yıl Gökova, Fethiye, Bodrum ve Dalyan kıyılarının korunması için getirilen özel çevre uygula- tnası 1990'da daha da yaygınlaş- tınldı. önce Göksu, Patara ve Kalkan özel çevre alanı ilan edil- di. Bunu kasımda Pamukkale, Gölbaşı, Belek, Foça, Kapadok- ya izledi. Ancak koruma alan- larının böylesine yaygınlaştınl- ması bu alanlann "özd"liğini de tartışmalı hale getirdi. Çevrebi- limciler bu alanlarda imar çaiış- malanndan öte herhangi bir gi- rişim olmadığını, buna da 'korumacıhk' denemeyeceğini vurgularlarken özel Çevre Ko- ruma Kurulu Başkam Mustafa Keten suçlamalara katılmadı. Reten, yerel yönetimlerle işbir- liği yaparak amaca ulaşılacağı görüşünde. özel çevre koruma- cıhğının giderek "Muhalefet be- lediyderinin yetkilerini ellerin- den almaya yönelik bir girişim haline geldiği" suçlamaları da yıl boyu surdü. • Aliağa'ya kurulacak ithal kömürlü termik santral, çevTe bilincinin de mihenktaşı oldu. Hükümet, termik santraJda di- retiyor. Nitekim 1991 yıh prog- ramında Aliağa Santralı da bu- lunuyor. Burada yapılacak çev- re toplantılan ve gösterilerine di- ğer illerden yoğun katılım oldu. • Hava kirliliği 1990'm son günlerinde yeniden kış günde- mindeki yerine oturdu. DÎE'nin Sağhk Bakanhğı verilerinden ya- rarlanarak hazırladığı istatistiğe göre başta büyük kentler olmak üzere 20 ilde kukürtdioksit ve duman oranı Dünya Sağlık Ör- gütü standartlannın uzerinde. Kirliliğin ana nedeni olarak ka- litesiz kömür kullanımı ve şehir- leşme alanlarının sağhksız seçi- mi gösteriliyor. Güneydoğu'da- ki illerin çoğunda hava kirliliği Ankara'daki değerleri geçiyor. • 1990'da göller ve sulak alan- lardaki kirlilik daha yoğun dik- kat çekti. Sultansazlığı'nda DSt'nin yaptığı drenaj çalışma- lan su miktanm duşürünce böl- gede yaşayan binlerce flamingo bölgeyi terk etti. • Kapadokya'da peribacalan- nı bekleyen tehlike güncelliğini konıyor. Hükümet, bölgede yal- nız Ihlara Vadisi'ni özel koru- maya aldı. Böylece bu vadide daha önce verilmiş bütün yapı- laşma izinleri, ruhsatlar iptal edildi. Ancak Ihlara kadar öne- me sahip Zelve, Ürgüp ve Gore- me Vadisi'nde özel koruma ilan edilmemesi, "Özel çevrede kri- ter nedir" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bölgede kaçak olarak yapılmış ve Anıtlar Yük- sek Kurulu'nca yıkılmasına ka- rar verilmiş binalar 1990'da da yıkılamadı. • Çevre, turizme 1990'da da yenikti. SİT alanlarındaki yapı- ların turizme açılması, kıyılarda yatırıma elverişli yerlerin "tu- rizm alanı" ilan edihnesi sırasın- da korumacıhk geri plandaydı. MİLYARLARCA ZARAR — Çevre kirienmesinde trafik, sanayi ve tanmın yanı sıra evde kollanılan aletler de rol oynayor. Kirliliğin ekolojik ve sosyal zaran 1989 yılı için Almanya'da 474 milyar mark oldu. Stern dergisine göre herAlman, çevre için yılda 7660 mark ödüyor Hasta çevrenin tedavisi pahalı Stern dergisinin Heidelberg Çevre Araştırma Enstitüsü'ne hazırlattığı 'çevre raporu'na göre her bir Alman yılda çevrenin korunması için 7660 mark ödüyor. Kirliliğin baş sorumlusu 'trafik', sanayi ve tarım ise sonra geliyor. Dış Haberier Servisi — Çev- re kirliliğinin ekolojik ve sosyal zaran 1989 yılı için Almanya'- da 474.4 milyar mark oldu. Bu rakam Almanya'da GSMH'nin beşte birini oluşturuyor. Aynı yıl otomobil ve kimya sanayün- de, inşaat, enerji ve tanm sek- toründe gerçekleşen Uretimin değerini de aşıyor. Sanayi ve ka- mu sektörlerinin 1988 yıhnda çevrenin korunması için ayırdı- ğı kaynak 35.7 milyar mark tu- tuyordu. GSMH'nin binde 1.7'sine eşitti bu rakam. Stern dergisinin Heidelberg Çevre Araştırma Enstitüsü (IPU)'ne hazırlattığı "çevre ra- ponT'nda sıralanıyor bu veriler. Enstitü müdurü Dieter Teufel, elde ettikleri rakamın uçak gü- rültüsü, yeraltı sulannın kirlen- mesi, amyant zehirlenmesi gibi 15 alanda istatistiki çakşmalann yeterli olmamasından, denizle- rin kirlenmesi, ozon deliği, gü- rültü ve egzoz gazlarının neden olduğu alanlarda ise bilgi yok- luğundan dolayı "olması gere- kenin altmda" gözüktuğune işa- ret ediyor. Enstitü yetkilileri önümüzdeki on yıl içinde çevre- ye verilen zararın 12 milyon ton sülfirik asit, 30 milyon ton azo- tun yol açacağı miktar kadar ar- tacağını da açıklıyorlar. Her bir Alman, hastalanan çevrenin tedavisi için her yıl 7660 mark (yaklaşık 15 milyon TL) odüyor. Dieter Teufel, bu açıklamaya gelecek tepkileri dü- şunuyor olacak ki "Ekolojik çalışmalann masraflannı pay- laşmadığını düşünen varsa çok yanılıyor" diyor. Kullandığımız bir mahn çev- reye verdiği zarann faturasını da ödemek zorunda kalsaydık herhalde ahşverişlerde belirgin bir düşiış yaşanırdı. Bir taşıt aracının bir yıl içinde çevreye verdiği zararın 6150 mark oldu- ğu saptanmış. İşgal ettiği yer için 1990, neden olduğu kazalar için 1980, gürultu için 1120, ha- va kirliliği için 780, su kirliliği için 280 mark daha fazla para odenmesi gerekirdi. Çevre kirienmesinde başrol trafiğin. Meydana gelen kaza- lar, yaratılan gürültü, su ve ha- va kirliliği, kullamlan toprak arazilerle meydana gelen toplam çevre zarannın 298.3 milyar marklık bölümü trafıkten kay- naklanıyor. Sanayi 75, tarım 75.5 milyar markla biraz uzak- tan ikinci ve üçüncü sıradaki so- rumluları çevre kirliliğinin. Ev aletlerinin neden olduğu zarann miktan ise 12.5 milyar mark tu- tuyor. Enstitü müdürü, zarara ve masrafa yol açanların ashnda tüm insanlara, gelecek nesillere ve tabii ki doğaya etki ettikleri- ni söylüyor. Sanayi, trafik ve ta- rım sektörlerini, hiçbir bedel ödemeksizin çevreyi ve kaynak- larını kuruttuklan için "hirsu" olarak adlandınyor. Son oyiın berabere • LYON (AA) — Satrancta iki SSCB'li satranççı Gary Kasparov ile Anatoly Karpov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesi sona erdi. 22. oyun sonunda şampiyonluğu garantileyen Gary Kasparov, son oyunu berabere tamamlayınca ödülün 1.7 milyon dolarhk bölümüne sahip oldu. Karpov ise ödülün 1.3 milyon dolarhk bölümünü aldı. Fransa'nın Lyon kentinde süren zorlu mücadelenin son karşılaşmasına 12-H'lik puan üstünlüğü ile giren Kasparov, 36 hamle süren 24. ve son maçı da beraberlikle kapayınca 12.5-11.5'luk puan üstünlüğüyle şampiyonluğunu ilan etti. Çıraklara bilfflsayar • ANKARA (UBA) — Milli Eğitim Bakanhğı çmıkhk egitimi gOren öğrencilere bilgisayar kullanımı öğretecek. Milli Eğitim bakanhğı bir üst düzey yetkilisi, Turkiye'de vasıflı ara insan gücunün yetiştirilmesi için 1977 yıhnda çıkanlan "2089 sayüı Çırak, Kalfa ve Ustahk Kanunu" ile çırakhk eğitiminin yasal esaslara bağlandığım hatırlatarak "1990-1991 öğretim yıhnda 220 çıraldık eğitim merkezinde 180 bin çırak, bin 335 öğretmenle eğitimlerini sürdürmektedir" dedi. Bronşite karşı yaraotu • ANKARA (UBA) — Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetişen yaraotu, astım, akciğer rahatsızlıklan, bağırsak parazitleri, bronşit, erkeklerde güçsüzlük, güneş yanığı, yaralar ve ülser gibi birçok hastalığın tedavisi için kullanılıyor. Bitkilerin hastalıklannın tedavisinde kullanımı ile ilgili olarak yapılan bir araştırmada, yapraklan, çiçekli tepeleri kurutularak kullamlan yaraotunun mikrop öldürücü, büzucü, yara iyileştirici, idrar söktürücü, uyancı ve kurt düşürücü etkilerinin olduğu belirtildi. Yaraotunun içinde, uçucu yağ, reçine, tanen, percin ve 'C vitamini bulunduğuna dikkat çekildi. Çevre Dairesi Başkanlı^ı • ANKARA (AA) — Enerji ve Tabii Kayjnaklar Bakanı Fahrettin Kurt, çevre konusu uzerinde hassasiyetle durulduğunu, bakanlık bünyesinde Çevre Dairesi Baskanlığı kurulması için çalışmalann devam ettiğini belirtti. Kurt, SHP îzmir MUletvekili Erol Güngör'ün, Aliağa Termik Santrah'nın çevre kirliliği yaratarak tanm, turizm ve bahkçılık sektörüne zarar verip- vermeyeceğine ilişkin sorusuna verdiği yazüı cevapta şöyle dedi: Ülkemizde ilk defa bir termik santrahn kurulmasına karar verihneden önce çevre etki değerlendirme raporu hazırlanmış ve çevre müsteşarlığının olumlu görüşü alınmıştır. Bu santrahn yapılması ile herhangi bir çevre kirlenmesi söz konusu olamayacağından, çevrede yaşayan insanlann bölge dışına çıkması gibi bir durum meydana gehneyecektir. 1991'de sağhk kontrolü • ANKARA (AA) — Sağhk Bakanı Halil Şıvgın, 1991 yıhnda tüm annelerin ve 0-6 yaş arası çocuklann sağlık kontrolünden geçirileceğini, aşılanacağmı bildirdi. Şıvgın, bu yıl genel sağlık sigortası sistemine gecileceğini de söyledi. Şıvgın, 1991 yıh hedeflerini açıklarken, bu yıl içinde Türkiye'nin sağlıkta ve sağhk hizmetlerinde arzu edilen büyük atıhmJan gerçekleştireceğini belirtti. Genel sağlık sigortası uygulaması amacıyla hazırlanan sistemin, 30 yıldır kalkınma planlannda yer aldığına dikkati çeken Şıvgın, "Artık bütün vatandaşlanmız sağhk hizmetlerinden eşit olarak yararlanacak, sağhk kuruluşlan ve hekimlerimiz de hastalanna endişe duymadan yaklaşabilecekler" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog