Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/14 HABERLERİN DEVAMI 2OCAK 1991 37 yıMan beri M V U M E veya BAKT&S kurUnnda Orta ve İlkokul mezunlanna bile IŞ ÇOK; E l YOK !.. USE MEZUNLARI, BEKLEMEÜ ÖĞRENCİLER, İŞSİZ GENÇLER : AYLAR, YILLAR GEÇİYOR; SİZ HÂLÂ BOŞ MU BEKIİYORSUNUZ ?.. Hiç olmazsa BİLGİSAYAR ÖGRENİN; İNGİLİZCENİZİ Kl RTARIN !.. Sahasında DIWY A ŞAMPİYONU olan Mevzuaün izin verdiği en ucuz âcretlerle Olabilecek en kısa sürelerde öğretip IŞE YERLEŞTIRME GARANTISIYLE Hicbir bağlayicı ödeme zoranluğu olmaksızın BONOSUZ + TAAHHÜTSÜZ veya ÖNCE ÖĞREN; SONRA ÖDE nsnluyle ya da ÖNCE ÖĞREN; SONRA ÇALIŞ; daha sonra da ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDE AİLENE YÜK OLMA; KENDİ KAZANCINLA ÖĞREN seçenekleri ve her türln ödeme kolaybklan ile Merkezi Kadıköy Beşilrtaş köy DfckM: Bu 5 «dratttn başk Beyazıt, Mithat Paşa Cad. 14/1 Tel : 327 35 25 Altıyol, Kuşdili Caddesi, 6/8 Tel : 338 08 42 Çırağan, Asariye Cad. 7/2-3 Tel : 158 24 97 Abidei Hürriyet C. Hasat Sok. 15 Tel : 130 9O 37 HUsreviye S. 18/4 (Migros sırası) Tel : 571 31 31 322 21 06 336 11 50 158 24 98 17S 43 14 561 29 O6 ŞAMPİYON «feytt çakfan htçMr DHrtlto Stkreter vt BHgisay» taınu şubvntz dtğMlr. 3 ocak eylemine 'yasallık' savunması İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI'NDAN 1- Bakırköy Halkalı çöp sahasındaki çöp artıkJannın ayıklanması işi 1.200.000.000.— TL + KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici teminatı : 36.000.000.— TL. Ek teminatı : 100.000.000— TL. Şartnamesi: : 40.000.— lira bedelle Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nden satın alınabilir. 2- Eyüp Kemerburgaz çöp imha sahasındaki çöp artıklannın ayıklanması işi 1.300.000.000 — TL. + KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici teminatı : 39.000.000.— TL. Ek teminatı : 100.000.000.—TL Şartnamesi: : 40.000.— lira bedelle Yol Bakım ve Onarım Müdüriüğü'nden satın . alınabilir. 3- Üskûdar Ümraniye çöp imha sahasındaki çöp artıklannın ayıklanması işi 780.000.000 — TL.+ KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici teminatı : 23.400.000.— TL. Ek teminatı : 100.000.000.— TL. Şartnamesi: : 40.000.— lira bedelle Yol Bakım ve Onarım Müdüriüğü'nden satın alınabilir. Yukanda yazılı işler 22 Ocak 1991 günü saat 11 OO'de istanbul Büyük Şehir Beledrye Encü- meni'nde 2886/36'ncı maddesine gore kapalı zarf arttırması usulû ile sartnameleri veçhile ayn ay- n ihale olacaktır. Ihatetere katılmak isteyenlerin ihale tarihinden 5 (beş) iş günü önce belediyeye müracaat etme- leri gerekmekte olup, tekliflenni içeren kapalı zarflannı saat 10.00'a kadar yukanda belirtilen ihale gûnünde istanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'ne teslim etmeleri gerekmektedir. İlan olunur. Bas4n: 43342 KAMUOYUNA İşçi sınıfı ve tüm emekçilerin 3 ocak GENEL GREV eylemini destekliyor ve bu amaçla 3 ocak günü aşağıda imzası bulunan İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar olarak; bürolanmızı açmayıp çalışmayacağımızı duyuruyor, meslektaşlarımızı bu eylemimize katılmaya çağırıyoruz. STannverdi, M.Kozan, E.Birgül, A.Doğan, I.Arcan, aYılmaz, CAIp, RAtanur, A.Çolak, K.Yılmaz, G.Özalp, I.Kara, M.TazegOI, B.Aral, Ş.Dursun, P.Şahin, A.Sancı, M.Baş, L.Tüzel, A.N.Gürel, M.Dalak, T.özdetnir, N.Yılmaz, H.ÇeleM, B.Sonmez. ETürker, M.Üçdere, S.Karataş, N.Binay, i.ince, M.Çellk, F.Ozcan, Z.Arayıct. I.Aksu, F.Doğan, İ.Seçkin, N.Şekeroi, M.Çelik, E.önder, A.DIndar, O.Demir, H.Berber, Ş.Demir, S.Baktıaya, N.Demiröz, E.ZTaş, Ş.Şimşeker, S.Akkaya, T.Eker, O.Önal, M.Erbil, Z.Taş., M.Karagülle, M.Tartian, E.GOrbey, İ.Ateş, S.Bucak, N.Demiröz, CYedek, N.Bulut, G.llgün, M.Mermer, M.R.Kadıoglu, B.Doğru, T.Ateş, A.Tuğluk, S.Ankanoğlu, F.Pekşen, Z.San, U.Gün, B.Yarayıcı, M.Demir, D. Aslan, Ü.Yıldınm, A.H.BIIdik, H.Semizoğlu, H.Vucal, S.Mutlu, K.T.Sürek, CAydın, CYücel, F.Yücel, Ş.Turgut, N.Tazegül, H.Şahin, A.Yalçın, A.Çağlar, B.Erdost, S.Küçükyılmaz, L.Yurdakul, S.Sayın, A.totimoğlu, A.D.Yüksel, H.İnanıcı, H.GIrtt, B.Doganay, U.Vetimoğlu, Y.Hos, H.Karacabey, M.Kılıç, S.Şenyüz, S.Okçuoğlu, O.Tural, F.Çetin, N.Çem, E.Kanar, M.A.Kırdök, M.Kırdok, Ö.Kılıç, K.Yılmaz, E.Sezgin, O.Sezgin, Z.öztürk, B.Utku, E.Tan, A.Esen, S.Çiçek, CBaykara, A.R.Oizdar, B.Demir, M.Çöpür, K.Yıldınm, E.Eren, A.Kırım, H.Ozdemir, Ş.Gün, S.Bilen, Ş.Polat, A.R.Aydın, M.Kılıç, D.Yılda, S.Şenbir, F.Demirti, A.Okçuoglu, E.Keskin, K.Soypak, M.Yılmazer, CDurmuş. CYeşil, R.Yılmaz, R.Ankan, H.Yıldmm NOT: 3.1.1991 günü saat 11.30'da Sultanahmet Adliyesi'nin önünde yapılacak basın açıklamasından sonra grevdeki işçiler ziyaret edilecektir. VEFAT VE BAŞSAĞUĞI Sevgili arkadaşımız, kardeşimiz TUFANAKSÜT 1 Ocak 1991'de Izmir'de vefat etmiştir. Cenazesi Izmir/Alsancak Hocazade Camii'nden 2 Ocak 1991 çarşamba günü ögle namazını takiben kaldırılmıştır. Merhuma Tann'dan rahmet, ailesi, yakınlarına ve bötün tanıyanlanna sabır ve başsağlığı dileriz. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERStTESt MAKİNA FAKÜLTESİ 1972 MEZUNLARI Almanya lise çıkışh filoloji öğrencisinden ALMANCA ve İNGtLİZCE ders verilir. 136 08 86 İLAN NEVŞEHİR SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1989/546 Adalet lmrenmez, Saniye Ceran ve Leman Pala vekili Av. Mehmet Elkatmış tarafından davalüar: Zeliha Sınavan, Hasan Büyür ve Ali thsan Sapanlı hakkında açılan veraset iptali yenisinin verilmesi da- vasının duruşmasında. , Davalılar Zeliha Sınayan, Hasan Büyür ve Ali Ihsan Sapanlfya be- Brtilen adreslerine davetiye çıkanlmış adresinde olrnadıklanndan ba- hisle davetiyelerin bila tebliğ iade edıldiği, aynca zabıta tahkikatı yap- tmlmış adreslerinin tespit edilemediği anlaşılmıştır. Duruşma 24.1.1991 günttne talik edilmiştir. Yukanda isimleri geçen davalıların bütün delilleri ile birlikte mah- kememize mOracaatta bulunmalan veya duruşma günü hazır bulun- durmalan veya kendilerini temsılen bır avukat gOndermeleri aksi halde duruşma yokluklannda icra edilece&i iş bu ilanın tebliği yerine kaira olmak üzere ilan olunur. 29.3.1990 Basm: 49609 İNGİLTERE'DE AU-PAIR • 17-27 yaş arası GENÇ BAYANLAR • Seçkin bir aılenin yanında, anneye yardımcı olarak • En az 6 ay yaşayıp İNGlLİZCE'yi yerinde öğrenmek ve geİiştirmek istiyorsanız • Rehberiniz olabiliriz!.. • Bizi hemen arayın!.. GB Usan Okuüan Acenlesi FEFA A.Ş. Hiisrev Gcrede Cad. 142/3 80200 Teşvikiye/tSTANBUL FAX: 160 37 10 Tel: 136 18 68 - 136 13 80 NtŞANTAŞI RESTAURANT Düğün Salonlan t> Yemekli-Kiji bajı 16.500 TL. > Mezeli-Yemekli 19.500 TL. Rez. 147 62 39 -147 74 40 Salonlarımız klimajı ve 400-1000 kışıliktir. (Baştarafi 1. Sayfada) türiii davranış kanun dışı grevin yaptuımlan ile karşt karşıya ge- lecektir." Prof.Dr. Alpaslan Işıklı, mahkemenin bu tanımlamasım değerlendinrken "Burada temel sonın, bu eylemin gend gırv sa- yılıp sayiimayacagı noktasında dügiimlenmektedir" dedi ve şunlan söyledi: "Ejer bu Wr gend grev ise ya- salanmızda bn konuda oldukça agır cezalar öogörüldüğiinü bil- memiz gerekiyor, ama bu bir ge- nel grev degildir. Yasalarunızda ve mevcut içtihat çerçevesinde ülkemizde genel grevin açık bir tanımına vanlmış degildir. Bu- nun genel grev sayılabilmesi için belli bir sürekliliğin olması ve beili bir amaç gerçekleşinceye kadar sürmesi gerekir" dedi. "Genel grev" tanımına açık- hk getiren Işıkb, Türk-lş'in ey- leminin bir gün işe gitmeme ey- lemi olduğunu da anımsatarak "İşçiler bir gün işe gitmemekle gnci grev vapoıış sayılaraaziar" dedi. Bir gün işe gitmeyen işçi- nin cezasınm hizmet akdinin feshi bile olmadığını, çünkü tş Yasası'nın 17. maddesinin hiz- met akdinin bildirimsiz feshini gerektiren halleri sıraladığını da kaydeden Işıklı, bir gün işe git- memeyi genel grev saymanın, fazlaca zorlama olduğunu da belirtti. Işıklı, "tşçiler niçin bir gün ile kendilerini sınırlamaku- «fariar? Yasalara saygıiı oMuklan için, yasalarda öngörülen ceza dışında kalma bilinci ile hareket ettikleri için" dedi. Işıklı, "Mah- kemenin genel grevden söz et- memesi, bunu bir genel grev say- maması anlamına gelebilir mi?" sorusuna da şu yarutı verdi: "Mahkeme, genel grev deyişi yerine yasadışı grev deyişinJ yeg- lemtştir. Bunun nedeni sanıyo- rum 2S22 sayılı yasada gend grev degil yasadışı grev için ce- za öogörülmüş olmasıdır. Aslın- da bu, sonucu pek degiştirmez. Çünkü genel grev, yasadışı grev olarak mütalaa edilmektedir. Burada sonucu degiştirecek hu- sus, bu nilin genel grev sayılıp sayılmayacagı noktasında dü- ğümlenmektedir. Burada bütün mesele bem bir taraftan hukuk devleti oldugu- nnzu söyleyeceksiniz, ATye gir- me çabası içinde olacaksınız, dünyanın başka ülkelerindeki en yaygın ve en şiddetli genel grev uygulamalanna alkış tutacaksı- nız; ondan sonra da bir gün işi bırakan işçiye yasadışı grev yap- bğı gerekçesiyle cok ağır ceza- larla tepki göstereceksiniz. Ne pahasına olursa olsun bu ko- mikliğe, yüz karası dunıma top- lum olarak, devlet olarak düş- mememiz gerekir. SosyaJ olay- lar dar hnkuk metinleri ve zap- tiye amiri kafasıyla çözüme ka- vnşturulamaz." Politik bir karar SHP Genel Sekreter Yardım- cısı Ertuğrul Günay da iş mah- kemesinin Türk-lş'm eylemini durduran karannı değerlendirir- ken "Ortada Türk-lş'in aldığı resmi bir eytem karan yok. Sa- dece bir temenni vardır. Dolayı- sıyla mahkeme, fiili bir dunım olasılıgına ihtiyati tedbir getir- mekledir. Kimseye evde oturaca- ğı için tedbir konamaz. Bu, psi- kolojik baskıya vönelik, siyasi nitelikte bir karardır" diye ko- nuştu. Sav: Anayasal hak Turkiye Barolar Birliği Baş- kanı Önder Sav, işçilerin 3 ocakta uygulayacakları işe git- meme eylemine ilişkin iktidar çevrelerinin tepkilerini değerlen- dirirken "Siyasi amacı olmadı- gı çok açık olan eylem, işçilerin ülkedeki en büyük baskı grubu- nun, demokratik hukuk devleti ve hokukun üstünlüfü ilkeleri doğraltusunda yapması doğal karşılanınası gereken demokra- tik bir girişiındir. Hukuk çerce- Ücretü (Baştarafi 1. Sayfada) bulunuyoriar" görüşünü savun- dular. Verilen gelir vergisi beyanna- melerine göre otel-motel sahip- leri 1988 yılında 13 milyon 116 bin lira gelir elde ettiler ve 1989 yılında ortalama 4 milyon 716'şar lira vergi ödediler. 1989 yılında da 18 milyon 696 lira ge- lir elde ettiklerini beyan edip 1990 yılında 6 milyon 636'şar milyon lira gelir vergisi ödedi- ler. 1989 yıhnda ortalama 3 mil- yon 312 bin lira vergi ödeyen doktorlar 1990'da 6 milyon 324'er bin lira vergi ödediler. 1991 yılı kalkınma programın- da yer alan DPT verilerine gö- re kamu kesimin çalışan işçiler 1989 yılında ortalama 1 milyon 604'er bin lira, 1990 yılında da 3 milyon 538'er bin lira gelir vergisi ödediler. özel sektörde çalışan işçilerin ödedikleri orta- lama gelir vergisi tutarları da 1989 yıhnda 2 milyon 874.5 bin lira, 1990 yıhnda ise 6 milyon 774'er bin lira oldu. Yapılan hesaplamalara göre 1990 yılında toplam gelir vergi- sinin yaklaşık yüzde 58'ini üc- retü kesim öderken, serbest meslek sahipleri ve diğer beya- na tabi mükefleflerin payı yüz- de 16 civannda gerçekleşti. Ge- lir vergisinin kalan kısmı ise fa- izler, kira gelirleri ve benzeri ge- lirler üzerinden yapılan stopaj- lardan oluştu. vesinde düşünülen ve uygulanacak olan bir sendikal haktır" dedi. Konuyla ilgili gö- rüşüne başvurdugumuz Ankara Barosu Başkanı Ozdemir Özok ise işçilerin 3 ocak eylemlerini, "sivil direnme hakkının bir uzantısı olarak kabnl ettiklerini" söyledi. Türköre Barolar Birliği Baş- kanı önder Sav, 3 ocakta işçi- lerin Türk-lş öncülüğünde yapacakları bir günlük işe git- meme eyleminin bir demokratik uyarı niteh'ği taşımasma karşın, hükümetin bu eylemi "kanun dışı grev" olarak nitelemesini Cumhuriyet'e değerlendirirken şunlan söyledi: "Yapılacak eylem, ülkemizin sendikal tarihindeki Uk uygula- ma olup, işçilerin ekonomik ve sosyal sonınlannın çözümü, ü- kanan toplu iş sözleşmeleri ve sendikal haklann işletilmesi, giderek çoğalan grevlere neden olan işçi istekkrinin gündeme geürilişi ve demokratik sosyal hukuk devletinin tşlerligi yönle- rinden önem kazanmaktadır. Sayılan taleplerin, 2822 sayı- lı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 25. mad- desinde Unımı yapılan genel grev ile ilişkisi yoktur. Siyasi amacı da olmadığı çok açık olan eylem, işçilerin ülkedeki en bü- yük baskı grubunun demokra- tik hukuk devleti ve huknkun. üstünlügü ilkeleri dognıltusun- da yapması dogal karşılaanıası gereken demokratik bir girişimi- dir; hukuk çerçevesinde düşü- nülen ve nygulanacak olan bir sendikal haktır. Siyasal iktidann tehditlerle ve anlaşılması zor yorumlarla or- tamı gerginleştirip yeni toplum- sal sıkınülar yaratma yerine sorunu sogukkanldıkla ve anla- yışla karşılaması ve işçileri bu uyanyı yapmaya götüren ne- denlere çözümler araması bek- lenirdi. Yeni yılda da tüm cabsanlann sorunlanna anlayış- h ve çözümcü yaklaşılamayaca- ğının işaretlerini somut olarak görmekten üzüntü duymakta- y « " İş hukukçusu avukat Önder Aker, Cumhuriyet'e şu değer- lendirmeyi yaptı: "Hukukun üstünlü|ünden söz eden bir iktidar, genel grev gibi Batı demokrasilerinde işçi- lerin doğal hakkı kabul edilen bir eylem türiinü degeriendinne- de kendisini oiağaaüstü şartlar alUnda geçirilen yasalann lasıt- layıcı hnkümlerine tabii tutma- malıdır. Genel grev, iş yavaşlatma, dayanışma grevi, sempati grevi gibi eylem türle- ri, işçi hak ve özguriüUerini gü- vencelere bağlayan sozleşmelerle düzenleyen BMeş- miş MiUetler Llusiararas Çauş- ma Örgütü'nün belirledlgi gibi işçilerin dogal hakkı kabul edil- mektedir. Konu, Taridye acısuı- dan 1982'den bu yana ILO Sendika Özgürlükleri Komite- si'nde de değertendirilmiş, ana- yasa ve yasadaki kısıtlamalann, yasaklamalanıı kabnl edilemez olduğu belirtflerek, Türk hükü- metinden bunlan süratle degiş- tirmesi, yasaklan kaldırması istenmiştir. ILO tarafından hü- kümete gönderilen 19 raporda da bu yöne işaret edilmiştir. Türk-lş'in benimsedigi eylem rürii bu doğal hakkın hayata ge- çiriimesinden ibarettir." Ankara Barosu Başkanı öz- demir Özok da 3 ocak işçi eyle- miyle ilgili baro görüşünü şöyle açıkladı: "Biz bu davranışı, eylemi, si- vil direnme hakkının bir uzan- üsı olarak kaul ediyoruz. Salt yasalara bagh bir davranış ola- rak yonımlamıyoruz. Burada amaç önemli. Buradaki dunı- mu, toplumsal banşu teneli olan ve çoğuku demokrasiahı de bir gereği olan demokratik Idtle örgütünün anayasal düze- nin işleyisinJ amaclayan bir ta- vır olarak akplıyonız. Aynca, Avrupa tnsan Haklan Sözleş- mesi'nde, ondan önce Insan Haklan Evrensej BOdirgesi'nde, en son da Avrupa Işbirligi Söz- leşmesi'nde ifadesini balan top- lu pazariık hakkı Ukelerinin, evrensel boyutta ulusumnz için de gecerti obnası için yapdan bir davranış biçimi olarak algıtayo- nız. Yani burada salt yasa ku- rallanna bağlı kmlınarak bir yorum yapmak dogru değl. Biz bu yorumu, söylediğim boyut- hu- çerçevesinde yapmayi nygan görüyoruz. Bu baglamda da si- yasal iktidar sözcfikrinin ifade ettiği biçimde hnkuk dışı bul- muyor, aksine anayasal bir hak- kın Bzantısı olarak görüyoruz. Kaldı ki, bunlann anayasalarda yanh olması, şekfllenmesi hak- kmda bir kurai da aranmaz. Ev- rensel boyuttaki bu davranış biçimini onuyor ve yanlannda olduğumuzu yineliyonız." Hükümete TRT desteğiANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Türk-lş'in çağrısıyla yarın yapılacağı açıklanan "1 gün işe gitmeme" eylemi önce- si, TRT'de dün akşam yayımla- nan "Bir Konu" programı, yo- ğun tepkilere neden oldu. Çok sayıda yurttaş, TRT ve gazete- leri arayarak programı kınar- ken, TRT Haber Dairesi Baş- kan yardımcılarından Öcal Önay, programın "yansız" ol- duğunu savundu. TV-l'in 20.00 haber bülteni sırasında genel eyleme ilişkin olarak "farklı görüşlere yer verileceği" şeklinde duyurulan "Bir Konu" progranuna Türk- tş Genel Başkanı Şevket Vıl- maz, Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı İmren Aykut, Ada- let Bakanı Otlan Sungurlu ve Türkiye Gazetesi Başyazarı Yal- çın Özer ile hukukçu Prof. Sul- hi Dönmezer katıldı. Türk-tş Genel Başkanı Yılmaz'a diğer konuşmacılara göre daha kısa süre yer verildiğinin dikkat çek- tiği programda Yılmaz, işçilerin son 10 yılda enflasyon nedeniyle büyük kayba uğradığım, bu du- rumda grevlerin zorunlu hale geldiğini anlattı. Çahşma ve Sosyal Güvenük Bakanı İmren Aykut ise, işçile- rin 1 gün işe gitmemesinin Ba- kanlar Kurulu'nda göriişüldü- ğünü anımsatarak, bu eylemin yasadışı olduğu konusunda gö- rüs birliğine varıldığını kaydet- ti. İşverenlerin eylemin yasadı- şıhğını mahkemede tespit ettir- meleri halinde işçilerin işlerin- den olabileceklerini ve büyük maddi zarara uğrayabilecekleri- ni savunan Aykut, Bakanlar Kurulu'nun bu nedenle işçileri uyarmak gereğini duyduğunu belirtti. Aykut, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mehmet Yazar tarafından yapılan açık- lamanın "işçileii düşünerek kendilerini uyarmak amacını taşıdıgım" öne sürdü. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu Türk- lş'in çağnsının genel grev kap- samına girdiğini savunarak, ge- rek anayasada, gerekse Türk Ceza Yasası'nda bu eyleme iliş- kin "agır yaptırunlar" bulun- duğunu kaydetti. Programın en çok tepki çeken •konuğu Türkive Gazetesi Baş- yazan Yalçuı özer de, genel gre- vin "yasadışı" olduğunu öne sürerek "hükümeti bu konuda dnyarlı olmaya ve gerekli ön- lemleri almaya" çağırdı. Özer, grevlerin ülke ekonomisine za- rar verdiğini, politikacıların da "her işe kartşarak işçileri siya- sete alet ettiklerini" söyledi. Programa katılan ceza hu- kukçusu Prof. Dr. Sulhi Dön- mezer, "Kendisinin sadece hu- kuksal durumu ortaya koyma- yı amaçladıgım" belirterek, anayasa ve yasalarda genel grev, dayanışma grevi, iş yavaşlatma, verimi düşürme gibi eylemlerin "suç" sayıldığını , bu eylemler için yapılacak çağnlann "sonuç dogunnasa bile yaptınma tabi tutulduğunu" ifade etti. Dön- mezer, eylemlerin "siyasi" nite- lik taşıması halinde verilecek ce- zanın bir kat arttmlabileceğini de vurguladı. TRT Haber Dairesi Başkan yardımcılarından öcal Önay ise, programa katılan konusma- cılann seçiminde "kesinlikie ta- rafsız davranddıgını" savundu. Diğer konuşmacılarm Şevket Ydmaz'dan daha uzun süre ko- nuşup konuşmadıklanna ilişkin bir soruya, "konuşmacılara ay- nı süre kuralının uygulandı{ı" yanıtını veren Önay, bir başka soru uzerine de, programda mü- lakat yönteminin izlenmediğini, tüm konuklara yalnız 3 ocak ey- lemine ilişkin ne duşündükleri- nin sorulduğunu söyledi. öte yandan programın yayı- nının ardından TRT ve gazete- leri arayan yurttaşlar, yayının "işçileri sindirmeye yönelik olduğunu" belirterek tepkileri- ni dile getirdiler. TRT çalışan- lan da kendilerine gelen protes- to telefonlannda özellikle Tür- kiye Gazetesi Başyazarı Yalçın özer'in sözlerine tepki gösteril- diğini ifade ettiler. TTK grevi TV-2'de dün gece yayımlanan "Ekonomiye Bakış" adh bir programda çe- şitli boyutlanyla de ahndı. Türk-îş ısrarh (Baştarafi 1. Sayfada) gelecegine, ekonomik ve sosyal vapısına olumlu katkıda bulu- nacak, insan hak ve özgüriükle- rinin tanınmasına, kısaca mut- luluğuna yol acacaksa bu eyle- min sonımluhığunu üstlenmek- ten onur duyacağımızın da bttin- mesini istiyorum" diye konuştu. Yılmaz, Ankara iş mahkeme- lerinin 3 ocak genel eylemi ile il- gili ihtiyati tedbir karan verdik- lerinin anımsatılması üzerine şunlan söyledi: "Bu Nr tedbir konusudur, bu- rada tespit yoktur. Kaldı ki bu kadar önemli bir konuda mah- kemeye müracaat eden kamu iş- veren sendikalannın muhatabı eğer bu kuruluş ise bu kurulu- şun bilgisi alınmadan, bağımsız ve tarafsız mahkemelerin bu ko- nuda bir karar vereceğini tah- min etmiyorum. Elbette tespit yoktur burada. Burada bir ted- bir konusu varsa bundan bilgi- miz yoktur. 20 Aralık 1990 gü- nü Gölbaşı Sineması'nda bu teş- kilatın temelini oluşturan, se- çimle işbaşına gdmiş 1100 arka- daşımın huzunında söyledigimi tekrar ediyonım: Türk-tş Geoel Başkanı Şevket Yılmaz, 3 ocak günü üretimden gelen gücünü kullanacak ve evde oturacakbr." İhtiyati tedbir karan ile ilgili olarak kendilerine bir bildirim yapılmadığını kaydeden Yılmaz, "Henüz bu konuda bir tebligat yoktur. Olduğunda, bunun üst mercilere itiraz keyfiyeti, yetki- li organlanmız tarafından görü- şülecektir" dedi. Yılmaz, "3 ocak tarihinde ba- sın ve basın mensuplanndan bir beklentiniz var mı?" biçiminde- ki soruya da şu karşılığı verdi: "Türk balkının gözüne, kula- ğına hitap eden değerii basın mensubu arkadaşlanm, Türki- ye'nin saydığımız noksanlıklan- nı, dar ve sabit gelirlilere, işçi- kre, memurlara reva görülen bu baksızlıklan her gün yazan ve herkese okutan bir topluluktur. Degerü basın mensubu arkadaş- lanmın bu karara saygılı olan- lannı saygı ile karşılıyonım. Kendilerine sonsuz başarüar di- Hyoruz. Ancak bizim bu hareke- timizi basına kira duyuracak? Ben açıkça ifade ediyonım: Bu konuda bazı gazetelerimiz bu konuda işyerierinde duracaklar- dır. Çalışmayacaklardır, ama Türk halkının gözünün önüne gerçeklerin serilmesine mani ol- mamalannı da kendUerinden bekliyonım." Demirardan uyan Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral, "Mahkeme ka- rarian berkesi baglar. Mahkeme kanuianna uymayan, bunun çe- remesini çeker" dedi. Demiral, ANKA'nın konuya ilişkin sorulannı yanıtlarken 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası'nın 46'ncı maddesine göre grev ve lokavt kararianna karşı tarafla- nn mahkemelerde dava açabil- me haklarının bulunduğunu anımsattı. İş mahkemelerinin de yasanın bu maddesine dayarula- rak açılan davalarda, olumlu ya da olumsuz bir karar vereceği- ni kaydeden Demiral, Bu olay- da iş mahkemelerine ilgili yasa hükmünden hareketle başvurul- duğunu ve mahkemelerin de ih- tiyati tedbir karan verdiklerini söyledi. Tespit davalannda verilen ka- rarlann işçi ve işveren taraflan açısından bağlayıcı olduğuna dikkati çeken Demiral, bu ka- rarlann, "ceza davalan için de kesin delil teşkil ettiğini" vurgu- ladı. Demiral, iş mahkemeleri hakimlerinin, tespit karannın kesinleşmesine kadar grev ve lo- kavtı ihtiyati tedbir olarak dur- durabileceklerini, bir aylık sürenin sonunda da kesin karar- lannı açıklamak durumunda ol- duklarını anlattı. "Uymayan ceremesirü çeker" İş mahkemelerinin verdiği ka- rarlann işçi ve işveren taraflan açısından bağlayıcı olduğuna işaret eden Demiral şöyle konuştu: "Bu kanuiar, aynı zamanda bizim yüıüttüğümüz soruştur- ma için de kesin delil oluyor. Bu karar, tarafımızdan delil olarak kabul edilecektir. Mahkeme ka- rarianna uyulmaması durumun- da ortaya çıkacak hukuki sonuçlan biz iddianamemize yansıtacağız. Uymamanın bir cezas varsa, gereği yapılır. tlgili şahıs, bunun ceremesini çeker." Demiral, "Türk-tş ve Hak- tş'in, iş mahkemelerinin karar- lannı tebellüğ etmediklerinin", anımsatılması üzerine de şunlan söyledi: "Yasalardan kaçılmaz. Bu karar teblig edilmemiştir belki, ama gazetelerde yer almıştır. Yasalara saygılı olacağımız gi- bi, aynı zamanda oniara uymak zorundayız. Hukuk devleti di- yoruz. Hukuk devleti, yasalara uymayı öngöriir. Oniara uyma- lıyu." Türk Harb-lş Sendikası Yö- netim Kurulu'nca yapılan açik- lamada 3 ocağın ekmek, barış ve demokrasinin zafer günü ola- cağı bildirüerek "Türk-lş ve bag- lı sendikalar ile üyesi işçiler ken- dilerine vurulmak istenen ZHKHI kıracaklardır' denildi. Hak-tş Konfederasyonu Ge- nel Başkanı Necati Çelik, "Sos- yal banş sadece işçilerden feda- kârlık beklenerek saglanamaz" dedi. Necati Çelik yaptığı yazıh açıklamada görüşmeler yoluyla sonuç alınamayacağına kanaat getiren çalışan kesimin ve onun temsilcilerinin 3 ocak günü bir gün işe gitmeyerek son uyan gö- revini yerine getirmenin gerek- liliğine inandığım bildirdi. Çelik şöyle devam etti: "3 ocak eyleminin bizim açı- mızdan amaa sosyo ekonomik- tir. Bu eylemin arkasında başka maksatlar aramak ne çalışma banşına ve ne de sosyal banşa katkıda bulunacaktır." '. 2 üniversitede destek ODTÜ ve Ankara Üniversite- si'ne bağlı fakültelerde öğrenci- ler ve bazı öğretim üyeleri 3 ocak günü dersleri boykot kara- rı aldı. Başkentteki üniversitele- rin öğrenci dernekleri 'işe gitmeme" eylemini derslere gir- meyerek destekleme karan alır- ken, öğrencilerin 3 ocakta faküP telerin önünde toplanarak çeşitli konuşmalarla işçi eylemini des- tekleyecekleri öğrenildi. Bu ara- da ODTÜ ve Ankara Üniversi- tesi'nde görevli öğretim üyeleri genel eylem cağnsma 3 ocakta; üniversiteye gelmeyerek uyma- karanna vardılar. ODTÜ'de öğ- retim elemanlan Zonguldak gre- vine destek amacıyla bir metin hazırlayarak 175 imza topladı- lar. SHP Merkez Yürütme Kuru- lu (MYK) 3 ocaktaki "işe gitmeme" eylemi ile Zonguldak' maden işçilerinin 4 ocaktaki Ankara'ya yürüyüş eylemine ve- rilecek desteği somutlaştırmak- amacıyla bugün toplanıyor. Halkın Emek Partisi (HEP) Kars MUletvekili Mahmut Ali-: nak, 3 ocakta işe gelmeme eyle-* minin durdurulması karannı bir' soru önergesiyle TBMM günde-İ mine getirdi. Başbakan Akbu-! lut'a yöneltilen önergesinde,; "Yasaklanan, hukukun, insan; haklannın ve demokrasinin katH; degil midir?" diye soruldu. • 2. görüşme de sonuçsuz (Baştarafi 1. Sayfada) nuç çıkmadı. Başbakan Yıldınm Akbuiut, "Şimdiye kadar yap- mış olduğumuz teldifler üzerine 250 milyar lira ilave yapük" de- di. Sendika Başkanı Şemsi De- nizer ise "Hukümetten maalesef gerçekçi bir yaklaşım göreme- dik. Saym Başbakan'ın grevin bitmesi ile ilgili iyi niyetli yak- laşımı bu tabtoda sorunun çö- zümüne yetmiyor" dedi. Başbakan Yıldınm Akbuiut ile Genel Maden-lş Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer dün başbakanlık binasmda yak- laşık 1.5 saat süren bir görüşme yaptılar. Görüşmeden sonra ga- zetecilere bir açıklama yapan Akbuiut şunlan söyledi: "Arzu ediyordum ki bu görüş- me tamamlansın. Fakat olmadı. Şimdiye kadar yapmış olduğu- muz teklifler üzerine 250 milyar lira ilave yapük. Bu işçi başına aşagı yukan 500 bin lira daha bir ilave. Sendika, herhalde bu rakamlar üzerinde biraz düşüne- cek. Diyorum ki bu rakamlar üzerinde düşünüp, gelip toplu- sözleşmeyi yapmalannda yarar vardır. Biz bütün imkânlanmı- zı zoriadık. Verebilecegimizin, imkânlanmızın daha da üstün- de bir ücret vermeye çalıştık. Ar- zumuz, işçilerimizi memnun et- mek ve dolayısıyla bu grevi bir an evvel bitirmek. Grevin deva- mında bir yarar yok. Bunu ken- dileri de biliyor, ben de mütead- dit defalar ifade ettim. Öyle ümit ediyonım ki, kısa zaman- da toplusözleşmeyi bu çerçeve- de yapariar." Akbuiut, "Bir kez daha gö- rüşme olacak mı" biçimindeki bir soruyu yanıtlarken, "Bir ta- rih belirlemedik. Açıktır, arka- daşlanmız bu şekil üzerine ge- lir anlaşmayı, sözleşmeyi yapar- iar" dedi. Akbuiut, "Artık pa- zariık yok mu" sorusuna "Da- ha pazariık yok" karşıhğını ver- di. Hükümetin yeni önerisine göre maden işçilerinin yevmiye- lerinin ne olacağı yolundaki ıs- rarh sorulan yamtlamaktan ka- çınan Akbuiut, "Ben sizin aklı- nızdan geçen cevabf vermem" diye konuştu. Toplantıya katılan Devlet Ba- kanı Cetnil Çiçek de Zonguldak maden işçisine toplam 837 mil- yar verilmesini içeren öneriye 250 milyar lira eklediklerini ifa- de ederek, işçilerin yeni önerile- riyle yevmiyenin kaç lira olaca- ğı yolundaki sorulara da "Bu toplusözkşmeden yararlanan 34 bin 882 kişi var. MUnavebeli ça- lışanlarla beraber 43 bin kişidir. 837 artı 250 milyara bölerseniz. İşçi hangi noktaya geliyorsa, o rakamdır" yanıtını verdi. Toplantı sonra gazetecilere açıklama yapan Genel Maden- lş Başkanı Şemsi Denizer, önce- ki gün Başbakan ile Abant'ta yaptıklan görüşmede ortaya çı- kan rakamlarla, dün çıkan ra- kamlann birbirini tutmadığını dile getirdi. Yerüstü işçisine 1 milyon 488 bin, veraltı işçisine 1 milyon 922 bin lira net ücrete çıkabileceğinin söylendiğini' anımsatan Denizer, "Bugün, bunu görmek mümkün olmadV dedi. Denizer şöyle devam etti: ; "Hayali ihracat gibi, işçinin cebine ginneyecek olan paralar- la ifade etmişler. Başbakan iyi niyetli, ancak hükümet içinde. grevin bitmesini istemeyenler var. 250 milyar lira olarak ifade edilen ek, işçi başına 59 bin 250 lira birrakamantamındadır. 500 bin lira olması mümkün degil-* dir. Daha önceki teklifleriyle ye-- rüstü işçisinin 616 bin lira olan ücreti 651 bin liraya, 833 bin li- ra olan veraltı işçisinin ücreti de 883 bin liraya çıkanlmış oluyor.. Böyle bir teklifı kabul etmemiz sureti katiyede mümkün degil- dir. Başka bir teklifleri de olma-. dığı için toplantıdan aynldık." Denizer, 3 ocak genel eylemi-; nin uyuşmazlık ile bir ilgisi bu- lunmadığını, "Ona her koşulda eksiksiz kaatocagız. tsçi sınıfı bir bütün olarak 3 ocak genel eylemini gerçeklestirecekrir. Ne-. tice alamadıgımıza göre de 4, ocakta Ankara'dayız" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog