Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Sİnemo • Tiyatro • Göfteri 146 97 M • 132 64 Keviri'm a'desı laltie çıkarken kuçük bir aynnlıyı unutmuşlardı KEV1N Dünya sinemalannı altüst eden 2 Oscar s 'k çizgi film şaheseri! Çocuklara ve büyüklere! KDÇÜK "The Lıttle MermaKİ Deniz dibmin renldi ve büvülevicı dünvuın<Un karp konuiması olaoaksu bir çağrt! Sadcce çocuğunu! için değil... lçuıiak kıpırdanıp duran çocukluğunuz için! I Yarın Sinemalarda -• Tb« W«h Ifam Coı. ROBERT DE NIRO RAY UOTTA JOE PESCI 1 -GoodFeOas" . SMksik \»MMTNSCOHSESEFIMI 1990 Venedik film Şrnlifti En lyi YSnrtmen ödtila Seyojlu FİTAS (1490166) U 00 15 00- '3 30-21 00 Sisli NOVA BARAN (14O35S8) 1100-13 45-16 30-19 15-22 00 Kadıköy ffLDIZ (1415124) 11 30-1400-16 30-1900-21 X Ankara BATI (118 83 23) 1 • 30-14 30-17 15-21 00 — Uersın KAMEfl (167 23) Ijkfntferun (113 04, REKLAM FİLMİ DAfimMMBft FİDfl 149 50 33 "Ateş Arabalarfnın Oscar'Tı yapnncısuıdaa bir büyüleyici destan daba! 10 Amerikah tkinci Dönya Savaşı luüuamm yurda döamcden öncc, soa ve en tdb&kcfi göırv uçnşnna grjçekltjtirtceklerdL Şanslarına, sevdikleri kız çeliktendi! # Yarın Sinemalarda DORMEN ^ TİYATROSU R a y C o o n e y URMAHRISIKKOMEDİ 2 BÖLÜfcT Yöneten: HALDUN DORMEN C.tesl: 18.00-21.15 Pmur: 14.30-18.00 Cumart» mainesı 11.00 nrfrt P i e r r e t t e B R U N O KOMEDİ 2 B0LÜ.M Yöneten: GENCAY GURÜN »21.15 Çars.15.0O.Perş. 21.15 Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 İOİL ABLA COCUK TİYATROSU E ÇEKIRGE BIRSIÇRAR Cunams 11 00 « 1300 Mori«t T n * iatata T)pn I 33» îl O»ıar 13.30 MASALISTAN I t|M Mai 345 • t; S E R M E T E R K İ N İLLÜZYON TİYATROSU SİHİRLİ KABARE Müzik-Dtms-İllu zyon * HER PAZAR 11JKTDE* KENTER TİYATROSlf Harbıvc 146 35 89 ORTAOUMILIR t s t i k l a l Cad. N_o_LÜOJji_:JJü18J5J6 Pierre Henri Cami/Ferhan Şensoy YORGUN MATADORPerf./Cuma: 21.00 C.test 15.30 -18 30 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy çarçamba 21.00 Fertıan Şensoy'un paM r: 15.30 -18.30 KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI BEYOGLU KUCUK SAHNE 144 43 27 143 64 17 Ferhan Şensoy'un ISTANBUL'U SATIY0RUM Munir Ozkul Erol Gtinaydın G O Z L Ü K Salı: 21.00 | vön R o S rn öaeton NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKIN GÖZÜ Ö TİYATRO ELELE Çocuk ve GençliK Tiyatrosu Danslı, muzıkli seyirlik çocuk oyunu KELOĞLAN İLE NASREODİN HOCA Yazan • Yöneten MUSTAFA ASLAN HEHCTESI PAZAR 11 3ITDA AKM SINEM* SALOKUDOA BAKIRKOY 3ELEDIYE TIYATROLARI IEDAVA Mİ SANDIN? YAZAN DARIO FO YÖNETEN OÖUZ ARAL Salı-Çarş-Perş-<x.ma 2C 30 Ctesı 15.00-20 30 MİNEYAZAN NECATİ CUMALI YÖNETEN ZELİHA BERKSOY Her Pazar 15 00-18.30 BM*I SM« Vmieri: Ad-le fejit Kultur Merksıı 572 84 39 Gallena Oam;ma 559 95 60 OöHfaHier ABA 2 O K M Oereboyu Cad. 110 158 69 87 Semsiar ia30-1&30-20.30 B İ 7 İ I T I T i v a t m Dostlar Tiyatrosu Salonunda »1*1111 ı l y m ı u B a r Q H a n y T ü n e l T e | . 1 4 4 8 1 3 7 . 1 4 5 2 4 go Oriana FALLACCI'ntn BİR İNSAN yapıtından esinlenerek yazan HaJil BEYTAŞ AKO&JU, Sftrt f^NÇER, Z* İR 8 cd ANDREW McCARTHY Kevln'm a/te*/ Istlle çıkarken küçük bir aynnhyı ' unutmustardı... KEVIN UZUN RİB YOICUIU£A (!] MVTIU IİK TiKSSÖML£ ÇtOT FkMDEN KAHKAHAUUKA SÜlfMK ÇKACACSML Sıcak bir temas, tropikal bir şeh Carree Otis Mickev Ronrke Jacqueiin< m \m , f Nazan DİPER, Zs*er DİPER, AU OOâANTJMUR, Flkret FJRnNA, Eıgun GUNTAV, üruri GUREL, TUten KARABUUUT, Togsy K1UÇOĞUU, Teoman KUMBARACiBAŞt, Vtada ŞtŞMAN, Metarart TEKKAMAT, Hönol YAYLAU, KubJiay ZEBEföER 19 Ocak'tan başiayarak... CHR6CTSD BY TED KOTCHEFF Paı«MklNCİ( 140 4516) 11 30-14 00-16 30-1» 15-21 30 ÇJ*tŞdUtl<516 2eCO) 12.00 K 15-1S.30-18.4S-21.00 KM)*6yS«nMU«t<ra(KSMK349 0S 83)12.00 -14.15-16.SO-1».0O-21.15 "Kevin'ı seveceksiniz" Nemneek OLAY YARATAN MÜZİKAL İSTANBUL DA LEVENT KIRCA • OYA BAŞAR GÜNDOGARKEN • Sait SÖKMEN Dans Grubu REĞİ DÜŞÜNÜLDÜYazan: M»zatter «6ATHAM • Trimaz ERDOfiAN • Yönrteu: Levent KIRCA • -t=r^ öı Mtizik: EUHnoeABKtM «1 Kosttm: Sadlk KtZ]U6»Ç • Oekor Nuretitn OZKON 60 KİSILİK KADRO Asuman »RSAN • Zeynep TtDU • Seliro NAŞİT • Jale ÖZ • Tekm SIPER • Sinan BENSİER • Ferrfı^TU Ferdf AKAJIJIUR • Ahmet AÇA*I • rusuf EIVE8* Ertoğan OİKMEH »Mehmet 6ÜNEY • Setâiıattin TAS006EN SrksUa Selim Gl)l SrkesUa: Curoi «GtHMS • Tahsıtl »0EDS01 • Irkatl UCUB • Ozsfl O«UIU • Cem «KS1L Pazartesi - Perşemhe - Cuma - Cumarlesı 21 00 'Pazar 15 30 Bilet Satıs: Msterı Merkezı 516 2 0 7 5 /Valmor»ma Tatısım: 151 15 71 '»aükorama Suaıf^e 360 90 90 fiaüerıa 559 95 60 YENİKAPI SAHİLYOLU HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZİ NDE V KENT OYUNCULARI EVDE TEKtoBASINa Uacauku Culkin - \oe Pesci - Daniel Stern Yön: Zalman King |149K7I| 12 00-U 15-16 30--0^2 I K 2 I M 3 6 3 Şü'ıSÜI H3J«, S'JSÎtt» tll! $»f»» 1 »ıHJUlp/tH»»» |14?69<?! :' :* -JC- ı- '5 ır :5- 336 061.1 ' l o a ı j -i i-.JC '7 3> •51 3?4W -130-13 30 1f 3û 1 7 » lr.»ıı D!«T» S««*T MIU/IIP S «1 H'j.'ı 1 11 15 ." K SON OYUNLAR KİMLEKomedi 2 Bölüm Cuma 21.00 C.leji: 15.0018.00 Pazar 15.00 Glge Tol: 146 3 5 8 9 4 M İ 4 H 1 KIKLİK IİVAiltOSI' eroltoy MAMCIMI KAJUUU İLE PtR 8CMAN ABOABYöneten ZEKI OOKER KARTAIDA |ZS<ıMC.Ial 18.30 vı 21.om H«SA« «Ll YUCEl KUITUB MEflKEZl'IKIE 353 37 7» OYUN 2 BÖLÜM 1 4 3 6 8 8 3 M l a l k *- İ H S A N ÖZKOK 8EY0SLUH0» » Oak SMı 1L30 n 21 MTdı MMMlrH 3 Suktl naır 21 MTcfc 4 $vM PJ«I 1(30 m Jl.arie KABAC* TİTHTMSM-IIOA 143 17 63 BUEOİYE »H(« TlY«TM!ir»DA 572 M 31 RICHARD GERE JULIA ROBERTS •yo«luCEP(FIUş)(149 01 66)12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 Istanbul devlet opera ve balesi ATATÜRKEÜLTÜRMERKEZİ SProkolisv ROMEO VE JTJLİET ' balı 3 prde Knreogrıfi: Alfred Rodrigun Sıhntyt Knytn: E»mç Sunıl/ Staı^ınl Orktstrı Ştk üfâ l*nrw 16 ocn zanrn* IEKH 22-29 Oc* P.I.Çıykonkı MAÇAKIZI »pftı 3 perds Orkotrı $8li: Elnd Bıgırov S>t>nty« Koym: tyiın Bıin 19 0<lk. 1İ3O41 H A R R I S O N F O-R D Hiç kımse tamamen masum değildir! ODemirij B.Puccını LA BOHEME eptrı 4 ptf d» Orkotrı $eii: Rnıat) PatumtM Salımyc Ktyan: Ytkta Kva YUSUFİLE ZÜLEYHA Orkrtn |rik k a OEMİMŞ Saknyt ICfyu: Cünıyl GÛKÇER 24 Ook 2a0ffd« 31 İNGİLİZ BESTECİLERİYLE BİRAKŞAM Solialer lilge Görgın-Muigtn Ozsan »rp: ftrtt ArıkM T.Selak y 2! Oett. BİR UZAY MASALI pop opeta 2 Ulûm Sakntye Koyan Stımefiy Arımın 18-25 Ocıt 20.00 li! MMIer lwnaHdw< Ikl hofla Snce AJCM gitalwlnds Suodlys- kialm Vddıorama. Pangalh Gançlar e d 6 üratunda Mltfa çtnnakladn ! ISTANBUL DEVLET ! TİYATROSU 22 Ocak'tan Başiayarak TAKSİM SAHNESİ'nde Georg Büchner . DANTON UN ÖLÜMÜ Çevtri, Mûzik, Rejh Semih Fınncıoğlu Kostüm: Hale Eren Işık: Onder Ank Oynayanlar: Nıhal ilerı Taner Bırsei Kutşal Almaçık Setçük Kıpçak. Halı) Doğan, Cıvan Canova. Işıl Taylor. Ruçhan Çalışkur. Gulen Çehreli 22,23,24,25,26,27 Ocak Suareler: 20.30 Matineler: 15.00 Pazar: 15.00 T e l : 1 4 9 6 9 4 4 U P H E ALTINDA"Prcsumed Innoctnt" Dört dörtlük OVTJDCU kadrosu. gerilimin sımnı yakaJaraış bir yönetmctı (Alan J. Pakula) ve sağlam bir ö>lû... 25 Ocak'ta Sinemalarda ISTANBUL DEVLET TİYATROSU YAŞARNEYAŞAR NEYAŞAMAZ Wıllurr Gno SALINCAKTA İKİ Muzik Tımur Selcak 15.20 Ocak Doslaytvskı BUDALA Uyarlayaıt Siflion Bray Çeviren Oyı Meırtesc Vftıelcn: Engin Ceızar 26.27 Ocık Çevırttı Sevgı Sanlı Yiineten: Aiev Sezer 19.20 Ocak Necati Cumalı AHMETLERİM 26.27 Oc* Memel Blyflyr YANGIN YERİNDE ORKİDELER Yimtm: Cın Gufjap Necati Cumılı AHMETLERİM Yonelen Kenan Itık iai6.rnai9.2o ocak AıKm ç«h*v HAPŞIRIK Uyarlayan: Mchael Frjyn Çevirnı: Lale Ertn Y«l«len: Clıris Harris 22.23.24 25.26.27 Ocak B>W Sllıt VMtriMl TlUM tSl Ceorj Buchner DANTON UN ÖLÜMÜ Çmiren n Reji: Semih Fırmcnğlu 22.23.24.25.26.27 Ocak Jerome Killy SEVGİLİ SOYTARI Çeviren: Talal Hjlmjn Yöntten: Kartal Tital 1817.18 Otat «fMın aaiıtHUır M: 14ina Sarayı AHMETLERİM 2124.25 Ocjk iYo^uşu VplCi Sarayı .çtndedtr İ J Ş E H I R T I Y A T R O L A R I CIHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU W!LLUK SMKESFEARE KRAL LEAR Turtçcl: Irltn ŞAHİ»B»Ş Uottn: tsıl KASAPDEİU Ekrtm R. REY/Ctoal R. REY LÜKÜS HAYAT YiMtM: HaUun DORMEN [19-201 C*ti> M.TAN TELEFON KİMİN İÇİN ÇALIYOR Ymim:Enqin ULUDAG I15-16-17I8-19-29 SatahaHifl K.drH AKSAL BAY HİÇ- Uskudar Musahıpzade Ce Sahnesi(333 03 97) Erkan »KIH DELİ EDER İNSANI BU DÜNYA Ytnetnı: Maclt KOPER 115-16-17 18 19-201 Kadıtıoy Hatdun Tan Sahnesi(349 04 63] Raymuni FITZSIMONS AKTÖR KEAN Tirt(a»ı Snji SA«U TfMM. Tun; YALMkM |15 SJİı 21301 Sail FAİK/Savas MNÇEL MERAKLISI İÇİN lÖYLEBİRHİKAYE Yonattn: Mldt KOPEfl 116-17 18! Vıclav HAVEL S O N S U Z L U K GÖRÜŞME-KUTLAMA KİTABEVİ Ç A G R I Yinlttfl: lljar SABUNCU PlKi: 20.30-P«r Canu: 15.00 Tlrkçni: Esifi Tılu CELİKKAN »w«len Oöen 6DKEY 119-201 BİLETLER TİYATRO GİŞELERİNİN DIŞINDA KADIKOY MERKEZ GİŞEVAKKORAMA TAKSİM VE APS GAYRETTEPEDE SATILMAKTADIR Oyjn Gunlerr Salı 20 30,'Çaf 15.00-20.30/Per-Cuma: 20.30 Ctest 15 00-ao.30PMar 15 00-18 30 ÎNSAN SURETLERİ TULÛ ÇİZGEN MûzüülGüldürû 2 Bölüm Yazan: AZİZ NESİN Suretleri oyuntja. amlbtn her yerde.. Çars. - Pers. - C.tesi; 21.00 Pazar: 18 00 (Pers halk günüdür) »^T»,"*." Vaakoramj Su«tıy< - 30) 80 90 13 Hatı Vjkko'ina Ttklia -15115 71 (5 töl) KENTER TrVATRDSU 146 35 89 TEVFİK GELENBE TİYATROSU 336 21 03 Vrim Z katkana Irimatı BİR OĞLUM OLDUOL (Komedi: Yazan: M. Henn«qu'n Yon: Tevfik Oelenbe Uygulayan M K. Kuçukbatur 336 Çocuk Oyunlan S MUTLULUK £ ADASI I Yazan H.I4I ÇtHenk o von T«u»ik Gatanbe •? Muzifc. Reyman Eray o Oskor Atılla M M e ^ C.teal • Pazar 11.30 £ 21 O3 t CIHAT T A M E R • ERCAN YAZGAN TİYATROSU | A L I P 0 Y R A 2 0 G L U T İ Y A T R O S U İNSAN SURETLERİ TTJLÛ ÇİZGEN •&O-3- KARTAL ?5Ocak 21 3:a. BAKIRKÖr Hasan Ali Yucel KJluc BAHÇELİEVLER AdUe Nnil KMiM Merkezi'nde 353 37 78 Unverdı Sineması meficezi 572 64 39 O'.LIur »3kt OMK 575 45 93 18.3O SUARE: 21.15 SADECE BİR GÜNLÜK ÖZEL OYUNLAR FAUSTGSırasatvilef 9i - Taksini 144 46 75 - 1M 43 «S :B)H OAHA S O N OEFA i çtlgmlar \ hulübü . P.mi haftf h*rgQn21.DO C.tesiiS 00-21.00 Pıı«f 15.00-18 3C TH. 152 5935 . DILEK TÜRKER TİYATRO AYNA 'Bir Zamanlar Memleketin Birinde" Oynyaa: Dilek TÜRKER (u 21.0» C.tKi 15 M B.oJI» KLÇt'K SAHNE 17 Yazan: AZİZ NESIN AHMET UGURLU KARŞI TİYATRO HAMLET II ORİJİrjALİrVJE BES BASAR HERSEYE KARSIYIZ 91 Pangalh INCt 140 73 00 Nlcr 7'aen 70'e ter«es getet>i|[ NİSA SEREZLİ - TOLGA AŞKINER TİYATROSU ELİ SAGHİ'nin 18 Ocak'tan itibaren BENİM MATRAK AİLEM Komedi Fara 2 Bölûm Yön: ALEV SEZER Çar$ '5 30 Per5. (ındirimli) 18 30 Cumo 21.15 C lesi 15 "30 - 2115 ftızar 18 30 BEYOĞLU KARACA TİYATROSUnda ODAKULE KARŞISI TEL: 152 28 23 CEMAIRESfTREY İstanbul Büyukşebrr Belediye Başkanı Prof.Dr.Nurettin Sözen'in destek ve kaikılanyla "BULENTAREL'İ ANMA KONSERİ" Suna Kan - Keman, Gülay Uğurata - Piyano, Nuri lyicil - \ 'tyola, Uğurtan Aksel - Aıp ve Boğaziçi Oda Solistleri B.An'l'in elektronik müzik eserleri Teoman Madra'nın mutii-media rideo yaptmı ile sıımılacaktır. 20 Ocak 1991, Pazar Saat 19.00 Bilet Satış Yerleri Konser Salonu: I4S S3 92 - (kılierıa Danışma Riirosu: SS9 9S 60 Vakknrama T<ıksim lîl IS 71 - Vakkorama Sııadi\«: .%() ( K) 90 (MftŞTREY • F İ L M G Ü N L E R İ 21 Ocak Pazartesi Saat 19.00 DER LETZTE MANN "Son Adam " Sessiz Film - Canlı Müzik Viinetmen Friedrich Wilheirn Murnau Mû/ık: Frank Strobel i'n»;' 24 Ocak Perşembe Saat 19.00 POTEMKÎN ZIRHLISI Sessiz Film - Canlı Mii/ik Viinttmcn: Sergei Kisenstein Mflzik Frank Strobel - Pierre Oser 25 Ocak Cuma Saat 19.00 MELODIE DER WELT "Dünya Ezgisi" Sesli Film Vimetmen: Walter Ruttmann Mü«k VVolfang Zeller *F»m Oîinlorlnde tüm yerierin bRet flyatı 10.000 TL. dır. Konser Salonu 148 53 82-14O 5O 12 HAOJ ÇAMAN YEOİTEPE OYUNCULARI RFI A l d 0 Nicolai ULL |K|ur| KAÇAUM ' Duygusal Ğüldürü Peff. 15.30-21 15 C tesi 18.30 Pa^ar15 3C SON 5 OYUNKAOIKOY HALK EGITIM «ERKEZI 345 60 6? İENIS İFOSFOnaaı a rirArnosu KADiKÖV Halk Eğılırr Merkez' 3-15 29 45 KANLI NÎGAR'90 Müzikli Güldürü Ya2an:Sadık Çendii Yöneten: ENİS FOSFOROĞLU Çarş 15.30-21 00 C tesî 15 30. Pazar 18 30 9İH9HICİ Tiyatro Gösteri Duyvrvlannıs ifiii 146 97 3B 132 64 26 İştahmızLEce'ye Saklayın! R e z e ı v a s v o n : 1 6 6 6 6 6 0 , 1 6 8 6 6 6 1 BAŞSAGLIGI Arkadaşımız MEHMET ÖZKAN'm babası SİNAN ÖZKAN'm vefatını üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı dileriz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI /THING LISH" 1901'B tNGttJZCE KONUŞARAK GİRİM K A D I K O V LISKUR BHT1ÇAIENGLBI (işilik sınıflar P8ACT1 12Kişill HattaŞonu HaftaiçJAkşam MDKÛY 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 19 Ocak 21Oö* 02EL BORA SURUCU KURSU ELLI UÇUNCU DÖNEM KAYITLARI Hafta içi 23 ocak Hafta sonu 26 ocak Akşam 29 ocakta başlayacaktır. Dershane Üsküdar: 310 14 78 Pistlerimiz Kozyatağı 362 47 33 Tarabya 162 08 18 PROGfJ TURIZM'in 03 - 09 Şubat 1991 tarihleri arasında ÇEKOSLOVAKYA'ya düzenlemiş olduğu Sömestr turu artan bölgesel kriz nedeniyls tehir edilmiş olup, Şeker Bayramı için tekrar organize edilecektir. Göstermiş olduğuauz yakın ilgiye teşekkûr eder, her zatnan Nzmetinizde olduğumuzu bildınnz. 147 8318-13405 65
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog