Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhunvet Matbaacılık w Gazetecılık Türk <\nonım Şırkct adına Nadır Nsdı £ Genel Ya>ın Mudüru Hasan Cemal Muessese Muduru EmıiK LşaMıgll Yazı Işlcn Muduru Okl> GoiKnsın # Haber Merkezı Muduru Yajcın B«yrr Sa>fa DUzenı \önnmeni All t c v 0 Temsılc ler <\N!ıARA MımelTan İZMİR Hıknrl Çninkay» \ D A S 1 Çetın tgtnogfıı U P-> ka Celıl B«^«sı( Drç Haberlçr E ı l n b l o , Efconomı Ce^iz Tnrfcu. fs SCTdıfca ŞafcrM lu*Bri kultu- Crtıl Is anbu Haber erı b n a l kuplk Ea m Gtmaj ^giam Yurt Haberkn Ncodd Dotıa. Spor Daıuşman AMnlkMıır tB D n Yazılar kerem Çalçkıı. Ara; rmı Ş«B:İB A1)H>, Dıucttme AMafU \ U K I 0 koord natû UnMf Ikonrtsıjı 0 Milı h i trol Eritm 0 M lasebe Bakat teaer 0 Butçe Plan ama Scvfi OunMbeıcoifci % Reklvr M>e Tönın 0 Ek Ya> nlar Hıiya 4.«>«l # tdarr H m Ganr # Istamc OMcr Çftifc # Bıijı ljle~ı M l l o l | P n « Sr-[i •ofUacm|to hrc n /iunjto Ba$Jcan >atfir^a« <*!•> AUaL lılçı. Bntı Hasaaı Onal Hıltam Çtümkti*. Oktt GooeMİB tgor Mvncn llhtn »*K»l A* Mnn« u a m T u A7j»/7 *r Krw« Cumîlun>e Ma h aaajjk w Gazraobk T \ 4 TOrkocaC Ca«l 39 4f 343M iu PK : « kıanbul Tel İ12 Oi M (20 h«a Tek> 2 Ü « Fmı (I) !26 60 72 0 Btıroîsr Amkn Zıv* Cökajp 8îv IrkıJap & No 19 < Te J3J J) *l-47 Tefcx- *2344 FM. <*) 133 05 65 % Umir H Z » B> 13İ2 S. 2 3 Td 11 12 30 Tek» İ23Î9 Faı (511 19 53 60 % \dna Inoiu Cad 19 S N© J Kaı 1 Td 19 37 <2 4 har) Tele\ «1*5 F«jı f l ) 19 25 78 TAKVIM 18 OCA.K 1991 Imsak 5 48 Guneş 7 18 Ogie 12 19 fkındı 14 47 Afcşam 17 10 \atsi 18 34 Körfez Savaşı'nı bütün dünyaya aktaran TV kanalının Bağdat'tan yaptığı canlıyayını, Irak dün 18.00'de kesti TV savaşınıCİNNIkazandıDünya, CN\ izledi ABD'nin Irak'a karşı hava saldınsını başlattığı andan itibaren, dünya savaşın gelişimini ve Bağdat'ta olup bitenleri esas olarak Amerikan özel TV kanalı CNN'den izlemeye başladı. Enformasy on tekeli CNN, yalnızca haber vermekle kalmıyor, bir anlamda diplomatik mesajların ilk duyurucusu görevini de ustleniyor. ABD TV şirketi, Korfez savaşı sırasında "enformasyon tekeli" kurarak Saddam'a karşı tum dünyada bir psikolojik savaş da yıiruttü. Dış Haberler Seırısı — Kor- fez knzının patlak vermesınden bu vana Amenkan ozel TV şır- ketı CNN (Cable Ne»s Network Kablolu Haber Şebekesı) krızde doğrudan taraf olan ulkeler ara- sında bir numaralı bağlantı ka- nalı halıne geldı CNN, bölgeve gonderdığı uz manlaşmış muhabırlerıyle Orta- doğu'dakı son gehşmeler konu- sundakı haberlerı anında aldı ve bu haberlere programlarının dortte uçunu ayırdı Savaşın başlamasıyla bırlıkte CNN mu- habırlerı Bağdai'ta olup bıten- lerı kaldıkları otelın "pencere- sinden" gozlemleyerek "nakJeıT anlattılar AncakCNN'nın Irak başkentmden goruntusuz olarak yapılan canlı vayını, muhabırle rın kaldığı El Raşıd Otelı'ne ge len Irak Enformasyon Bakanlı ğı yetkıhsının gınşımıyle dun saat 18 OO'de kesıldı CNN daha sonra Atlanta- dan, Kuvejt ten rastgele bir te- lefon numarası çevırerek, bu bolgeden de bılgı almava başla- dı Saat 20 30 sularında canlı va- >ını gerçekleştırılen telefon ko- nuşması varım saat kadar sur- du\\ashıngton'dan Bağdat'a kadar krızle doğrudan ılgılı ta rafların vonetıcılerı bu prog ramları çok vakından, dıkkatle ızledıler, bu arada da vermek ıs- tedıklerı mesajları diplomatik temsılcılıklerı değıl de CNN ara- cılığı>la duyurmayı veğledıler Bo>leı.e bir çeşıt ekran dıploma- sısı oluşturuldu CNN a>nı za- manda Korfez savasında bir "enformas>on tekeli" kurarak Saddam'a karşı bir psıkolojık savaş da vuruttu Gerçekten de ABD Başkanı Bush CNN'ı ızlerken bazı ha berlerı oğrendığınde şaşkıniığa duşuvordu Cumhurbaşkanı Turgul Ozal aa Bush'un kendı sıne teleton edeceğını CNN ek ranından, Bush'un ağzından oğrenmıştı Hemen makamına donen Ozal'ın telefonu gerçek ten de çalmava başlamıştı Irak lıderı Saddam Huseyın'- ın butun aviklamaları da prog- ramlar kesıîerek sımuitane çevı- rı>le verılmıştı Saddam'ın açık- lama yapacağı onceden CNN'e haber verılıvor, CNN de bo>le- ce açıklamalann saatını dıkkatle ızhjor ve hiç >amlmı>ordu BüYÜKREKABET Saldırıyı ilk ABC verdi TV'den canlı olarak dunyaya duyurulan ilk savaş, medyalar arasında buyuk rekabete de sahne oldu Haberı ilk veren ABC televızyonu oldu CNN Irak ıle daha once yaptığı anlaşma ıle ozel olarak aldığı hat ıle hemen oncelığı yakaladı Bağdat'takı gehşmelerı anında aktarmaya başladı Böylece NBC ve ABC'nın onune geçmış oldu Dığer ABD kanalı CBS'ın ıse sesı ılk saldın anında kesıldı Bonn muhabırımız Dilek Zaptçıoglu'nun verdığı habere gore Alman basın yayın ekıbınden bir tek muhabırın Bağdat'ta olmaması Alman kamuovunda buyuk tepkılere yol açtı Amerıkalıların dışında Fransa TV kanallarında oldukça basarılı bır habercılık sınavı verdıklerı ajanslardan gelen haberlerde beiırtılıyor Buna gore TFI ve haber kanalı Le CIIHJ canlı vavınlarını surdurmeyı başardılar ,NN y DENELYSSA LEVY Haberlerimîz son derece dengeli TV Servısi — CNN'ın ABD Atlanta'dakı merkezınden Halklar Ilışkıler Daıresı Mudı- resı EJyssa Levy ıle yaptığımız telefon goruşmesınde savaş ha- bercılığını ele aldık Tahran ve Bağdat radyoları- nın vayımladığı duşen Amen- kan uçağı sayısı ıle CNN'ın ver- dığı Amenkan kayıplan arasın- dakı çelışkı konusunda sessız kalmayı yeğleven Elyssa Levy ıle CNN yayını kesılmcden on- ce yaptığımız goruşme şoyleydı — Bağdat'ın bombalanma habenni ilk once Amerikan ABC televızyonu ıstasyonu ver- di. Ancak aradan 3 dakika geç- tikten sonra ABC'nın ve Fran- sız TV5 ile TFl'ın yayınlan ke- sildi ve CNN devreje girdi. Bu kesilme teknik bir arıza mı? LEV \ — Bombalanma habe- nni ılk once bızverdık ABD sa atı ıle 06 35'te CNN verdı ABC'nın durumunu bılmıyo- rum — Bağdat'tan sadece ses ge- cebilivorsunuz... Canlı yayında goruntu geçecek mısınız? LEV V — Krızın başlangıcın- dan bu >ana Bağdat'ta bır ekı- bımız var Ancak gerek Bağ- dat'takı teknik altyapı gerekse bızım orada canlı yayın aracımı- zın bulunmaması goruntu geç- memızı engeCıyor — Ama sizin Bağdat'taki muhabirlerinizden Bernard Sbaw, "Saddam Huseyin bize hâlâ neden yavın izni veriyor anlamıyor ve bilemiyonım" de- mıştı. Bagdat hukumetı ile bir anlaşmanız var mı? LEVY — Hav.ır >ok, ama Shavv'ın da dedığı gıbı şımdıje kadar bıze bır engelleme olma- dı Irak hukumetı bıze yardım- cı oluvor — Bazı çevrelerde CNN'in tek yanlı yayıncıbk yaptığı, sa- vaşta ABD ile Irak'ı eşit olarak değeıiendırmedıgı, hatta ABD'- nin propagandasını vaptıgı vo- lunda eleştıriler var... LE\\ — Evet var, ama doğ- ru değıl 1 Bız Amenkan yayıncı- ük kuruluşu değıl uluslararası bır yavıncılık kuruluşu>uz — Bağdat'tan haber geçen uç muhabiriniz de Amerikah ama... Onlann goruş açüan ha- berlerın ıçenginı etkılemıyor mu? Hiç Iraklı verel muhabiri- niz var mı? LEVY — Uç muhabınmız- den ıkısı Amenkalı, bırısı Yenı Zelanda doğumlu Onlar pro- ffes> onel gazetecı Amerıka'nın değıl habercılığın çıkarlarını on planda tutuyorlar Iraklı yerel muhabırımız maalesef vok Haberlerımız son derece denge- lıdır Bu arada Saddam da CNN den bazı haberler alıyor, bu ha- berlere gore polıtıkdsını saptı yordu Irak Dışışlen Bakanı Ta- nk Azız'le ılk roportajı yapmavı başaran ABC televızyonu mu- habırı Ted Koppel, "Irak huku- metı yetkılılerinın, VVashıng- ton'un ne duşundugunu CNN'- den ogrendıklerıni" sovledı CNN nın henuz 11 >ıllık bır geçmışı var "Megaloman bır Ohiolu" olarak nıtelenen, yaşa- mı bovunca da hep "macera- perest" dıye adlandınlan Ted Turner tarafından kurulmuş CNN'ın bugun dunva çapın da tam 24 burosu var Merkezı ABD'nin Atlanta kentınde Dış ulkelerdekı burolarının sayısı 17'>ı buluvor Vıllar ve olaylar Vıl 1981: CNN, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın dehşet verıcı bır suıkastta oldurulmesı nı anında goruntuleyerek dun- vava du>uruvor Yıl 1986: ABD'nin uzay mekığı Challen- ger'ın havada ınfılak etmesının fılmını tek >a>ımlayan lelevız- yon oluyor \ ıl 1987: VVall Stre et borsasmdakı muthış çokuş oncesınde durumu sezınleyıp haberı dunya>a duyuruyor Vıl 1989: Çın'dekı ılkbahar devrımının fılmını vayımlamak- ta yıne bırıncı Yü: 1990: Guney Afrıkalı sıyah hder Nelson Mandela'yla ılk mulakatı yapı- yor Aynı yıl Avusturya Cum- hurbaşkanı Kurt VValdheım'ın Amman zı>aretınde onunla ya- pılmış bır roportaj yayımlıyor Bunun onemı VValdheım'ın krız patlak verdığınden bu >ana Korfez bolgesıne gıden ılk Ba- tılı devlet adamı olmasıdır Körfez krizı patlar patlamaz CNN buv.uk goruyor, buyuk oynuyor Hemen 22 muhabırı nı Amman'a, 20 muhabınnı Su udı Arabıstan'a, 12'sını Bağdat ve Kudus'e, beşını Kahıre'ye, dordunu de Dubaı'ye gonderı- yor Bu arada Bağdat yonetımı- nın uyguladığı sansuru Amen- kan ızle>ıcısıne hıssettırmek ıçın de bulanık goruntuvayımlıyor 52 milyon abone CNN'ın bugun 52 milyon abonesı var 89 ulkeye >avm va- pıyor, 250 bın otel odasında ız lenebılıyor Sadece Avrupa'da abone sayısı beş milyon Bunlar- dan bır mılyonu Yunanıstan'da Abone sayısının en duşuk oldu- ğu ulke ıse 16 bınle Fransa CNN'ın dunya çapındakı abo- nelennden elde ettığı gehrın 5 mılyar dolar olduğu hesaplanı- yor CNN boylece buyuk televız- yon kuruluşlannın onune geç- mış durumda. Amenkan ABC televzıyonu başkan yardımcısı bu konuda şoyle dıyor "Başlangıçta haberieri beni duş kınklığına uğratmıştı: Ama aradan birkaç hafta geçince ger çegi anladım. Artık hıçbir şey eskisı gibi olmayacakü." TLRNER VE FONDA — Ted Turner 50 jaşım aşmış olmasına rağmen hâlâ dınç bır adam.Son zamanlarda Jane Fonda ile askları dıllerde dolaşıyor. Turner, zıpkın gıbı gençlen yanına toplayarak yarattıgı dınamik TV ekıbı ile dunyaya "hareket" getiren ınsan. Dünyayı 24 saat uyanık tutan 'maceracı genç'in öyküsü TV'deki efsane: TurnerCNN'ı yaratan isim Ted Turner, artık dunya TV'lerinde bir efsane isım oldu. 1939 Ohio doğumlu bu gencin yaşamı felaketlerle dolu bir roman gibiydi. 1970 yıhnda bir TV istasyonu alarak başlattığı atağı 1980'de CNN'i kurarak surdurdu ve 10 yılda dunyanın "en buyuk" TV kuruluşunu yarattı. Dış Haberler Servısı — CNN'ın kurucusu, dun>aca un- lu, televızyonun "efsane" adı Ted Turner, bugun 50'sını geç- kın, kır saçlı, hâlâ çakı gıbı hâ la kadınlara duşkun bır erkek Son avlardan sınema oyuncusu, "aerobik"ın anası Jane Fonda ıle yaşadığı aşk dıllerde dolaşı >or Turner hızlı yaşamasını se- ven, ılgınç dunya goruşu olan bır kışı Dıyor kr "Dunya tarıhinde herkesten daha fazla şey toparladım. Or- negın bende bır kızıldenli kafa- tası, penceremın onunde yuva- sını yapan bır beyaz guvercin. Tıtannv'den alınmış bir çıft zar, MGM aslanımn plajda çekilmış fotografı var. Ayrıca ıkı de altın yumurtlayan tavugum var. Ku- çugu henuz dış çıkamor. Bu arada dunyada hıç kımsenin gir- medıgi kadar borcum var." Turner para konusunda da ıl gınç goruşlere sahıp "Para ba- na vız gelir. Daha fazla şişman- lamaya calışırsam bunu daha et- kili olmak için yaparım." Pekı hedefı nedır' "Halk kıtlelerinı bılgilendır- mek, nukleer ve aşırı nufus ar- tışı tehlikesine karşı onları uyarmak. 1939 Ohıo doğumlu olan Tur- ner, oğrenımını çeşıtlı asken okullarda yaptı Daha sonra Brovvn Unıversıty'ye gırdı Ama yatakhanedekı odasına bır gece sevgılısını almak suçundan okuldan kovuldu 1960'ta Ted Turner, aılesının kurduğu reklamcılık şırketınde çalışmaya başladı Ama vaptığı ışten hıç de mutlu değıldı Bu arada başına gelmeyen kalmadı Annesıyle babası boşandı Kız kardeşı kanserden oldu, babası da beynıne bır kurşun sıkarak yaşamına son verdı Şırketı altı mılvon dolar borcuyla oğluna bırakmıştı Turner, gırtlağına kadar bor- cu battığına aldırmadan kuçuk radvo ıstasyonları satın aldı, ye- dı yıl ıçınde belını doğrultunca da gozunu gorsel basına dıktı Bu duşunu gerçekleştırmenın ılk aşamasını, 1970'te yarım mil- yon dolara Channel 17 adlı At- lanta'da orta karar bır telev ızyon ıstasyonu almak la halletı Bu- gun Channel 17, WTBS adlı bu- vuk bır televızyon kuruluşu Turner o yıllarda spor kulup- lerıne de merak sarmıştı, kotu bır beyzbol ve orta karar bır basketbol takımı da aldı Bas- ketbol takımmın maçlannı ken- dı televızyon kanalından vayım- hyordu Kalıtelı programlar yap- ma olanağı bulunmadığı ıçın butun gucunu spora verme ka- rarı aldı Kablo ve uyduyla yaptığı ya- yınlar sayesınde oyle başanlı oluyor kı 31 mıivon seyırcı top- luyordu O sırada aklına bır fı- kır gelıyor Bu spor vayınlarını neden genel haber yayınlarına yoneltmesın? Işte, CNN, 1980 yıhnda boyle kuruluyor Gunae kırk dakika (sabah 20, akşam 20 dakika) haber prograrru seyret- meyr e alışık Amenkan seyırcısı- nı 24 saat haber programlarına ahştıran ışte bu Ted Turner olu- yor. TRT, Starl'in peşine takıltb 24 SAAT CANL1 YAVIN — TRT ve Starl gelışmeleri CNN'den canlı olarak ulaştırıyorlar. SAVAŞTANCANLI YAYIN '...Evet, Bağdat'ı bombalıyorlar' TV Semsi — CNN muhabırlen Bernard hhaw, John Holliman ve Peter Arnet, Bağdat'ın El Ra şıd Oteh'nden ABD'nm ılk hava saldırısını dun- yaya duyurdular Ilk sılah sesını duyduklarında saat 01 40'tı "Evet, Bağdat'ı bombalıyorlar. 15 mıl olede gok pırıl pırıl. Ve dumanla yukseliyor." Ardından Irak'ın uçaksavarları da karşılık venvor Muha- bırler devam edıyor "Yenı bır pallama daha du- yuldu. Gokyuzu aydınlanıyor." TSI 02 45 Yaklaşık ıkı saattır bombardıman suruyor Vıetnam'dan deneyımlı muhabır Ber- nard Shavv devam edıyor "Vietnem'da bile boy- le bır taarrıu oltnadı. Ancak şctırın duıuutu \ ı- etnam'dan da daha iyı." L\ muhabır de avnı odada bulunuvor Elek- trıklerın kesık olduğunu belırtıjorlar "Masanın altındayım" dıyen bır ses gelıyor Peter Arnet oda kapısı çalındığı her sefer yatağın altına saklanı- >or Bundan amaç, dığer ıkı arkadaşlannın otel gorevlılerı tarafından ışlerı engellenırse yavına de vam etmek Bır gorevlının geldığmı soyluyorlar "Bizı enformasyon bakanı davet ettı" aıyorlar Gorevlı ıkna oluyor Saldırının ılk saatlerınde CNN'ın Bağdat cehpesınde gelışen olaylar bo> leydı ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu)— Oncekı gece ABD'nin Irak'a saldırısı>la başlavan Kor- fez savasında TRT ve Magic Box'ın gozu kulağı CNN telev ız- >onu oldu Salı gununden ıtıba- ren CNN bağlantıh 24 saat canlı yayın yapan Magıc Box saldın yı anında duyururken TRT >ak- laşık varım saat sonra ılk habe n Turkıye'nın Sesı Radyosu ara- cılığıvla verebıldı Saldırı başla dığı sırada Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı "Ateşten Gunler" adlı dızıyı gosteren TRT, TVl'de ılk haberı 02 10 da verebıidı CNN bağlantısı konusunda oncekı gun hıçbir açıklama ve hazırlık yapmayan TRT, saldın sırasında aldığı anı kararla TVl'den canlı >avına geçtı TRT'nın gece 02 10'dan itibaren CNN canlı vavın bağlantısına geçmesıne karşın sımuitane çe- vın konusunda ılk saatlerde bo- calaması ızlevıcılerın tepkısıne vol açtı Genel Mudur Kerım Aydın Erdem de 02 30 sıral.^ ın- daTRT'vegelerektoplantı ,->tı Olası bır savaş üurumuna go re sımuitane çevırı vapacak ele- man bulundurulmadıgı ıçın T\2 ve dış haberlerde Ingıhzce bılen elenıanlar devTeve sokuldu Ote vandan Amman, Bagdat ve VVashıngton'dakı TRT ekıbıy le ılk bağlantı saat 03 00 sırala- rında kuruldu TRT sabah saat 05 00'e değın Kunter Kunt, Oguz Haksever ve Hulya Polat'ın geç tığı haberlerı uzun sure bağlan- tı kurulamadığı ıçın tekrarladı TRT vetkılılen, Korfez bolge- sıne uçak kalkışlanmn ıptal edıl- mesı nedenıyle yenı bır ekıp gonderılemeyeceğını açıkladılar Ote yandan Starl CNN bağ- lantısını çok ı>ı kullanarak ılk saldın haberını anında yakala- vıp Turkıye'ye duyurdu Ve bu oncelığını gece vayını bovunca surdurdu Starl sımuitane tercu- me konusunda da TRT'nın onundeyeraldı Staıl'ıneksiKİığı ozellıkle "yorumcu-spiker" ko- nusunda goruldu Sabahın er- ken saatlennde "'Gunaydın Turkıye" kuşağını sunan Guler Kazmacı "savaş ile ilgılı yorum- lar" yapmaya başladı Ama cumlelerı bırbırıne bağlamakta zorluk çektı Magıc Box "Korfez krizi ozel yayım" hazırhğına bır hafta on- ceden başlamış, krız suresınce >ayımlayacağı fiım ve dızılerın lıstesı uzenndekı çahşmalannı tamamladıktan sonra da vavına geçıleceğı gun çevırmenler Nur Camat ıle Gulseren Albatros'u Almanya'dakı Magıc Box vavın merkezıne gondermıştı Magıc Box, savaşla bırlıkte CNN'den vaptığı "anında çevırı" vavını nedenıvle dun de ıkı çevırmenı Almanya'ya gonderdı \eni smav yönetmeliffli • ANKARA (ANKA) — Hacettepe Lnıversıtesı lısansustu Eğıtım-Oğretım ve Sınav Yonetraelığı'nde yapılan değışıkhk Resmı Gazete'de yayımlandı Yonetmelığın değıştınlen maddelerıne gore yuksek lısans, doktora ve sanatta veterlık adayları gırış sınavlarında almış olduklan bılım ve yabancı dıl sınav notlarına gore sıralanarak kontenjanlar doldurulacak Kontenjanlann dolmaması halınde bılım smavlannda basarılı olanlar arasından not sıralamasına gore kontenjan doldurulacak. Japonya'dan AÜ'ye hibe • ANKARA (AA) — Japonya hukumetı, AÜ DTCF Japon Dılı Bolumu'ne, Turkıye'de Japon dılı oğrenımının gelıştırılmesıne katkıda bulunmak amacıyla 38 mılvon yen tutarında eğıtım, malzeme ve ekıpmanı hiDesınde bulunmayı kararlaştırdı Japonya'nın Ankara Buyukelçılığı'den verılen bılgıye gore hıbe protokolu bugun ımzalanacak Kültür Kervanı • ANKARA (ANKA) — Kultur Bakanlığı ıle Devlet Demır Yolları (TCDD), Olağanustu Hal Bolge Valılığı kapsamma gıren ıllerde basarılı olan ortaoğretım öğrencılennı ödullendırmek ve ılende de basarılı olmaya teşvık etmek amacıyla Turkıye'nın tarıhı ve turıstık verlerını tanıtıcı "Kultur Kervanı" adlı bır tren turu duzenlevecek TCDD Genel Mudurluğu'nden yapılan açıklamaya gore tura toplam 13 ılden 120 oğrencı katılacak Tur 29 ocakta Malatya'dan başlayacak, 6 şubatta yıne Malatya'da bıtecek Kişiye özei agaç • MARMARİS (AA) — Marmarıs Orman İşletme Müdurluğu tarafından kışıye özel ağaç uygulamasının başlatıldığı bıldınldı Marmarıs Orman İşletme Müdurluğu yetkılılen, yaptıkları açıklamada, gerçekte yanan alanların tekrar orman sahasına donuşturulmesını hızlandırmayı amaçladıklannı belırterek şunlan kavdettıler "Yenı uygulamamız sayesınde, artık dıkılı bır ağaca sahıp olmak kolay, zaman bulamayanlar bıze başvursunlar ve 20 bın lıra yatırsınlar, karşılığında bız, Çetıbelı orman serısınde, başvuru sahıbı ıçın bır fıdan dıkecek, 5 yıl sureyle bakımını ustlenecek ve uzerıne adı yazıh güzel bır plaket çakacağız" Oğrencilerin 4 kopya suçu? • tZMİR (ANKA) — Oğrencilerin, en çok "kopya" suçu ışledıklen belırtıldı Dokuz Eylul Unıversıtesı Buca Eğıtım Fakultesı öğretım gorevlılennden Doç Dr Mustafa Yılmaz tarafından yapılan araştırmada, okul yonetıcılen ve oğretmenlerın oğrencılerı ıçın suç saydığı davranışlar, "kopya çekmek, not değıştırmek, oğretmene saygısızlık, kıyafetıne veterlı ozenı gostermemek, sıgara ıçmek, dersın duzenını bozmak, okuldan kaçmak ve karşı cınsten bınyle okulda flort etmek" olarak sıralandı Okuldan uzaklaştırma • ANKARA (AA) — Danıştay, Mıllı Eğıtım Bakanhğı'na bağlı ortaoğretım kuramlannda "okuldan surekh uzaklaştırma" cezasının, anayasada ongörulen oğrenım hakkını engelledığı gerekçesıyle uvgulanamayacağına karar verdı. Danıştay 8 Daıresf nın verdığı soz konusu karara konu olayda, okuldan surekh uzaklaştırılan bır oğrencı, bu ışlemın ıptalı ıçın Idare Mahkemesı'ne dava açtı Idare Mahkemesı, oğrencının bu ıstemını yennde gorerek soz konusu cezayı ıptal ettı Mıllı Eğıtım Bakanlığı, kararın temyızı ıçın Danıştay'a başvurdu Danıştay savcısı yaptığı ınceleme sonunda, İdare Mahkemesı karannın onanmasını ıstedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog