Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

8 OCAK 1991 CUMHURİYET/15 HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÛN llevlet Meteoroloıı Islen Genel Mûdur- UJL nden aftnan bılgrye göıt bûtûn b * jeier ouıuttu Marmara'nın doOusu k Ege Akdenız lc Anadohj. Karaderaz te 3uney ve Doğu Anadohı bügden yağtş- lı geçecek VaOışlar yer yer rttali ve sû- ıcM olmak üzere Atatene loyılannda yaj- mur, Marmara'ran dojusu lie Gûoeydo- 9u t-naöolu'üa lcaria kânş* yaîmur, Mt- k. yeriertetarştUnde obcak. H W Sl- CAKUĞ1 Azalmaya <)e«am edecek. RUZ- GÂR: Ylffdun kuzey ve batı kesınlennde kıaey ve doflu ötekı yerterde güney yön- terden hafit ara sva orta kuvvene yunkn kuzey ve tatı kesvnterinde kuvctf ve to- sa sûrtt tırona jekttnde esecek OeriB- ler* Doğu Karadenız ıfe Gûney Egtffle y*- dız ve Içarayel Akdena de gunbatsı ve lodos Ûfcta denaSerde yıKta w poyt» tbn 3-5fcuvvetmdesaatte tO-21 dene nt- h taia esecek. Dakja yûteeldıOı 05-15 yer yer 2 Marmara ıleıBatıKa- **s radenB'de 2 5-4 Ege de 4-5 metre doteyında olacak. Vsn Gölû'nde ha- ™*L va Çok buhfllu v» ka yajışlı geçecek Rûzgaı sûney w twn yântef- £™~»a öen haM ara sıra orö kuvwtte esecek G4I kûçûk rialg* otap görijş ^ m m MOU^i 3-5 ton dolayirKla tHihınauk rjenzV Y 12° S° Or»arl»lm V Y 5" 7>Edıme Y 5° rErancan K K -1° • K -5° K 2° -7° Gajsaıtep Y 13° 5°Gıresun Y 1*> 6°Gümüsran<!K K -1° -5° Hak*ân B 8° 3°lsp9r1a B 3°-3 tttanbul B I f -*> izrmr K 1° 5° Kars K 1° -3° Kasamonu K K -V> -f Kaysen 8 1°-T KırMarek B <° (PKmya K 2° PKutahy» 8 6° fMabrya tacık B-tx*j«u frgûnM K-ıartı S as* Y-y*Jfflurlu BULMACA »OLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 6 7 8 1/ Genellikle iki ta- kım arasında lastık topla oynanan bir çocuk oyunu. 2/ Teküf... Elektrik akı- mı taşıyan tel ya da kablo dizgesi. 3/ Iri ve uzunca taneli bir üzum cinsi... Uzak- lık işareti. 4/ Ses... Karanlıkta ışıldayan zehirli bir element. 5/ Ahşverişte dur- gunluk... Yunan ra- Vısı. 6/ Avrupa'da bir başkent. 7/ Eski dilde burun... Ney çalan. 8/ Bir tür denız taşımacılığı... Bir yetkinin ya da yasanın yururluğe girmesine karşı çıkma hakkı. 9/ Aruz ölçusünde bir dize>i ölçuniin parçalanna göre ayır- ma... Ender. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Anadolu ve Rumeli'de hayvancı- hkla uğraşan göçebe Turkmenler. 2/ Gelenek... Bir şeyi anımsamak ıçin yazılan kısa yaa. 3/ Defa... Gemile- ri dengede tutmak için dip taraflanna konulan ağırlık. 4/ Mek- ke'nin doğusunda, hacılann arife gunü toplandıkları tepe... ll- kel bir silah. 5/ Tütün yapraklanndan çıkarılan çok zehirli al- kaloit. 6/ Sahip... Onaçağda açık denizde kullanılan yelkenli gemi. 7/ Sevinç belirten bir ünlem... Bir gösteri ya da toplantı binasında dinlenme yeri. 8/ Saman makinesi... Verme, ödeme. 9/ İskambil kâğıtlannın atası sayılan 78 kartlık deste ve bu deste kullanılarak bakılan falcılık yöntemi... Kimyada basit jekerle- rin genel adı. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Avrupa Birliği 6AZAMIT0R 18 OCAK 1931 M. Briand saat 11.30 da Avrupa birliği hakkında tetkikata memur komisyonunun kuşat resmini icra etmiştir. Salon, lebabep dolu idi. 27 devlet mümessillerı bulunuyordu. M. Briand, bir nutuk irat ederek, butün Avrupa'mn iktîsadiyatının maruz bulunduğu tehlikeye işaret etmiştir. Mumaileyh, bütün hukumetleri yaşamak için birleşmeğe davet etmiş ve onların Avrupa medeniyetini muhafaza etmek hususunda mütesaviyen mes'ul olduklannı söylemiştir. Avrupa'da sultrütt niohafazasını samımi surette arzu edenlerin husnu niyet sahıbi olmalan lâzımdır. Yol uzundur ve tedbire, usule ihtîyaç vardır demıştir. M. Von Kurtius ile M. Grandı, mutekabıl tezlerini teşrih etmişler ve sulhun muhafazası ve Avrupa'mn yeniden ihya ve imarı için iktisadiyat sahasında teşriki mesaiye âtnade bulunduklarını beyan etmişlerdir. Mumaileyhima, devletlerin bu hususta tamamen musavı muamele görmelerı lüzumunda ısrar eyiemişlerdir. M. Grandi, Turkiye ve Rusya gibi cemiyeti akvam azasından olmıyan de\ f letlerin de komisyonun mesaisine ıştirak etmelerinı iltizam eylemiştir. 30 YIL ÖNCE CumhurİYet İçtüzük tartışmaları 18 OCAK 1961 Temsılcıler Meclisi bugun saat 15.00 de toplanarak iç tüzuğün muzakeresine devam etmiştir. Geçen oturumda iç tuzuğun 16. maddesine kadar olan kısmı muzakere ve kabul olunmuştu. lbrahim Senil'in başkanhğında açılan bugunku oturumda 22. maddeye kadar olan kısım itirazsız _ kabul edilmiştir. Ancak, komisyon Ferda Güley müzakereleriyle ilgili olan 22. madde tartışmalara sebebiyet vermiştir. Bu madde komisyon muzakereleri sırasında düzeni bozanlann en son çare olarak toplantılardan çıkarılması ile ilgili bulunuyordu. Maddenin okunmasından sonra söz alan Ferda Guley. bu maddenin 1957 seçimleri sırasında uygulanan ıç tuzuğün esprisine uyularak kaleme alındığını, eski iktıdann muhalefeti çalıştırmamak amacı ile bu maddeyi kullandığını bildirmiş ve bu maddenin tâdil edilmesı ile ilgili bir önerge vermiş ve kursüyü terketmiştir. Maddenin lehinde konuşan ve tüziiğü ilk hazırlayan komisyonda gorevli olan Adalet Bakanı Ekrem Tüzemen, iç tüzukteki bu hükmıin samimi olarak konulduğunu bildirmıştir. Müteakıben madde istenilen şekilde tâdil edilmesi için komisyona iade edilmiş ve 29. maddeye kadar olan diğerleri itirazsız kabul olunmuştur. Ancak tasarıların ivedilikle göruşülmesıni âmir bulunan 29. maddenin eski Büyuk Millet Meclisi iç tüzuğüne atıf yapması itirazlara sebep olmuş ve maddenin tuzukten tayyedilmesi ekseriyetk kabul edilmiştir. Bu suretle 30 madde 29 madde olarak kabul edilmiştir. GEÇEN YIL BUGÜN CumhuriYet Memura din dersi 18 OCAK 1990 Muhafazajtârlann çoğunlukta olduğu bir grup ANAP'lı, Dokuz Eylul Üniversitesi'ne bağh "Dın Bilimleri Araştırma Enstitusü" kurulması ıçin yasa teklifî hazırladı. Milli Eğıtım Bakanı Avni Akyol ile YÖK'ün olumlu görüş bildirdiği yasa teklifinde, Enstıtu'nün kurulma amaçlan arasında "çeşitli kademelerdeki devlet memurlarının dini konularda geıekli bilgilerle donatılmalan" ve "toplum düzenıne yonelik zararlı dini propaganda ve akımlann onlenmesi" sıralandı. AÇIKLAMA • 10 Ocak 1991 tarihinde gazetemizin arka sayfasuıda yayımlanan ANKA Ajansı mahreçli "Turk Erkeği* Sadakat tstiyor" başhklı haberle ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gelişım Psikolojisi Anabilim Dalı Başkam Doç. Dr. Sezen Zeytinoğlu'nun açıklaması şöyle: "Gazetenizde yayımlanan haberde, bölümümüzde yapılan bir araştırma kaynak gösterilmektedir. Bölumumuzde Türk erkeğİnin kadından beklentileri ile ilgili olarak bugune dek yapılnuş herhangi bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Adı geçen haber hayal mahsulüdür". DÜNYA'DA BUGÛN Amstetdan 8 3° Amman B 20° 8 10° Bsğdal B 18° Barcelona B 12° Basel Kahıre* TABT1SMA Arkadaş Göz>aşları Erhan'ın oynadığı sahne atlanacaktı, ama bu, acının dinmesine yetmezdi ki... O, oyunun her sahnesinde, tiyatronun her köşesinde duyumsanacaktı. 8 Ocak 1991. Harbiye Muhsin Ertugrul Sahnesi'nde oyunun başlamasım bek- liyoruz. "Kuşlar" oynanacak. İlk komedya ya- zan Aristophanes'in bir oyunu. Gencay Gunin günumuze uyarlarruş. İki bolümluk müzikal. Broşürdekj oyunculardan bir isim üzerin- de duruyorum: Erhan Dilligil! ölum habe- rini okumuştum bu sabah gazetelerde. Elli altı yaşındaymış. 1959'dan bu yana tstan- bul Şehir Tiyatrolan'nda çalışıyormuş. Oyunlanndan taruyordum. Türk tiyatro- sunun kilomeue taşlanndan Avni Dilligil'in ogluydu. Baba Dilligil'i ilk kez Anadolu'- nun bir ilçesinde görmüştüm. Başında bu- lunduğu tiyatro, han odalannda kalarak mangal ateşlerinde ısınarak konaklamıştı il- çemizde. Bir iki günlttğüne. O zamanlar da- ha çocuk sayılırdım. Tiyatroyu Anadolu'- ya taşıyan öncülerdendi babası. Gencay Gürün, oyundan önce bir konuş- ma yapu. Şehir Tiyatrolan'run genel yönet- meni olarak. Kısa, dopdolu bir konuşma. Oyurtda "müteahhit"i oynayan sanatçının ölümünü duyurdu. Saygı duruşuna çağır- dı. Sonra da seyirciden oyunu gülerek izle- melerini istedi. Bu, O'nun da dileğiydi. Ti- yatroya her gelişinde -ister oyun ister pro- va olsun-: "Mertıaba Şehir Tryatrolan!" di- ye selam duran Erhan Düligü'in. Ne ki böy- İe bir giınde bir güldurüyü, hem de rock müzikli bir güldurüyü oynamak pek öyle kolay olmayacaktı. Erhan'ın oynadığı sah- ne atlanacaktı, ama bu, acuıın dinmesine yetmezdi ki... O, oyunun her sahnesinde, tiyatronun her köşesinde duyumsanacaktı. Perdenin kapanması yakın. Oyuncular, en uçtan başa doğru sahneye geliyor, izle- yicileri el ele tutuşarak selamlıyorlar. Izle- yiciler de aralıksız alkışlıyorlar oyun- culan... O'nun yokluğunu unutmaya, acısını belli etmemeye bir arkadaş yüreği daha çok da- yanarruyor. Oyun bitmek üzereyken coşku- nun tiyatroda doruğa ulaştığı sıra Turgut Arseven gözyaşlannı tutamıyordu artık... MUAMMER YÜZBAŞIOGLU/lstanbal o.--* IN O dan nefis Akdeniz ezgileriyle ristorante ROSABirMae^tro 141 28 77 KAD1KÖY YAKASINDA BİR BAR Savaş fr.uzgarları arasında bir 'da haftanın 5 Rünu / ivilir. YAKAMOZ Mehmet Zeki-Erkan ııcs & (<ıuntr>) GRUPBİLEŞİM Uııu-( lesi (Klasik Turk Mu/iğlndc Ytni s.tıi IM»I :i ı«ı ,ır.iM ".5 Bagdat Cad 249'A Çıtlehavw!ar R 358 18 70 358 49 30 GURME'NİN FARKLl DÜNYAS1 GURMEYE ÖZEL Gurme, gerçek birAmerikan bar ozlemini duyanlara beklediğinin en iyisini sunuyor. IIVİRIREMLI & HRANT Gorme'de MER11ABA' diyor. ı i7oo-ojnoı Birinci cad. 138/A AmavutKöy Reı. 163 25 25 J f t Z Z C L U B t C A F E | 11 Ocak-24 Ocak SOREN LEE TRİO SOREN LEE Gıtar BELDEN BULLOCK Bas ANDY VVINTER Davnl HAFTA SONU KONSERİ 18 OcaK 1991 Cuma 19 00 19 Ocak 1991 C tesı 18 00 BAS ŞARKILAR1 GÜROL AĞIRBAŞ Bas ERKANOGUR OZAN DOĞULU Tuskı Çt.lqılar CEM AKSEL Oavul Her Pazar 16 30 JAMSESSİON »HNAVUTKOY DEfiESI SOKAK NO »RNkVUTKOY •>•: 163 0S 78 MODAIIAN CAFE-BAR Soz - Akordiyon - Org Gttar v» Ud ile •\ GOneVinlaftteântisi Moda Cad No 239 Tel 345 84 74 M O D A SANAT Serve ve KDV'<UıiMir. Snına tçki(Yerii) 50.060 TL 33*411» 3479054 I DondumacHor M e y d a n ı Pamuhbonk vonı MODA • Fasû Geceleri Çarşamba Petymbe • GrupEYltİL ile Bodnım gteeleri Cum-Lumrtesı LOKANTA • BAR 13O 21 87 • 14O84 74 KURS DERSANE EGITIM ÇANAJANS 151 00 44 FAX 151 41 55 /17-27 yas arasndakj tayantır / Seçkm ffJGİLİZ Aıtetor yanında AU^AIRIk yaparak 6 ay, 1 yıl 2 yıl kalarak İNGlLtZCE ûjrene bılır Hafuda £30-£35 pound AU-PAIRLİK I K A D ı K ö v İNGİLTERE'DE | L I S K U R SÜRÜCÜ KURSU Devrelar: Hafta Sonu: 19 Ocak Hafta İçi: tBzarebireme. /teTANBULLteANMERKEZİ KURSİYERLERİNİ bu ejmm he- meunden ÜCRETSİZ yarar- bndmyor GençfflrkCd.No 50LALELİ Tel : 520 81 99 Fax: 511 90 69 KADIKÖY 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 "STOP EVERYTHING START LNGLISH" 1991'E İNGtUZCE KO^aJŞARAK GİRİM K A D 1 K 6 Y LISKUR PRACTICAL ENGLISH 12 Kîşüîk sınıilar HaflaŞonu : 19 Ocak Hafta içi Akşam: 21 Ocak KAOKÖY (Sâ^tJ^neCaniyan 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 YENİ YILDA YENİ BİR BASLANGIC / Genel ve mesleki ingilizce / Toefl-Proficiency sınavlarına takviye / Dil ağırlıklı ÖYS tercihlerine İngilizce hazırlık / Orta-Lise öğrencilerine takviye kursları / Şirkeî merkezlerinde kurslar / Doktora ve doçentlik sınavlarına hazırlık / Tüm seçenekler için yoğun ve yarı yoğun kurslar Özel BOĞAZİÇİ İNGİLİZCE KURSLARI Gökfıliz Işhanı KatS MECİDİYEKÖY (Polis Karakolu ve Halkbankası Yant) Tel: 174 20 70 - 174 14 65 *Genetveme6İetqlngfcc«, * Cambndge, TOEFL, Ünjvenk* hazırlık kursları, * Orla-l.ıse eğıtmı, •k Ûnrver&ıte ve Yüksek Usans Egıtimı * Y»z V9 Sfxsr kurslan (&-25 yaş), aleyanıyatempûstanaltennak, Ayrıca Genç bayanlara İngiltere'da AU^AlBik « DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. : 17553 49-1662672 FCDC 16631 29 'P.K.: 122 Mecidryeköy GayretiepeDurağı Suzuki Ûstû INTERNATIONAL SCHOOL "INGIÜZCE BİZİM İŞİMİZ" (/] Tümü Ingiliz Oğretmenler. |/} Her seviyede kurslar. f/] Mesleki İngilizce kurslan. [/] Samimi, rahat bir ortamda eğitim. 0 Ingiltere'ye öğrenci/ Au Pair gönderme. {7} ingiltere'de Burslar. f/j Ingilızlere R.S.A. Dip. Kursu. {/] Cambridge Üniversitesi sınav merkezi. \Z\ İngilizce Oğrenmek ıçin DOĞRU YER. Kasap Sok. No: 16 ESENTEPE-80280/İST Tel: 175 93 00-01 Fax: 167 07 11 T.C. KULA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1988/230 Karar No: 1990/261 Davaoiar Ulfcü lüıner, Nkhan Tumer, Muhsin Tümer vekilleri Av. Mıne Saracalıoğlu tarafından davahlar Hazıne, Beledıye Başlcanlığı ve Hacı lbrahim, Fatma, Abdurrahman kansl Hatice aleyhine açı- lan tescıl davası 6.11.1990 lanhınde kabul ıle sunuçlandırümış olup davalılardan Hacı lbrahim, Fatma ve Abdurrahman karısı Hatice'- nin gösterilen Kula Camıcedit Mahallesi'ndekı adresinde bulunma- maları nedenı ile karar tebliği yerine kaım olmak uzere Turkiye çapında yayımlanan gazetede yapılması ilan olunur. 7.1.1991 Basın:176U ANKARA...AJNKA MUŞERREF HEKİMOĞLU En Uzun Gecelerde En uzun geceleri Kıbrıs çıkarmasında da yaşadik yıl- larca önce. Sıcak temmuz gecelerinde gözümüze uyku girmedi. Ecevit hükümeti başkentte karartma kararı aJ- dı, hiçbir hazırlık yok arna, başkent ışıkları söndü birden. İnsana güven veren, umut veren bir gız var o karanlıkta; bir bütünleşmeyi, dayanışmayı simgeliyor. Milyonların kal- bi biriikte çarpar gibi... O dönemin komutanlarıyla uzun konuşmalar yaptım sonra. Genelkurmay karargâhında ya- şanan olaylann öyküsünü dinledim. Gece yarıları başba- kantığa çağrılan muhalefet liderleri ile yapılan konuşma- lar, başkentin yoğun trafiğınde yabancı devlet adamları ile görüşmeler, sonra kamuoyuna açıklanıyor, halkımız her şeyi öğreniyor, aydınlanıyor. Aradan kaç yıl geçti, ne çok şey değiştı ülkemizde! Bizim çocukluğumuz kurtuluş savaşı öykülerı dinleye- rek geçti. Büyüklerimiz, öğretmenlerımiz barıştan yana eğrttiler bizı. Içtenlikle açıklıyorum, Kıbrıs döneminde de yüreğim sonsuz acılarla sızladı. Rahmetli Hasan Işık ile bir konuşmayı her zaman anımsarım. Bir gazeteci ola- rak yıllar boyunca gittiğim yabancı ülkelerde, Almanya'- da, Fransa'da, Sovyetler Birliği'nde, Doğu Avrupa'da sa- vaşın çok acı izlerini gördüm. Savaş sözü benı ürpertir herzaman. Kıbrıs savaşını da ilk anda korkuyla karşıla- dım. Volgagrad'da dünyanın en yüksek savaş anıtı yük- seliyor, kocaman bir dağın derinlerinden savaş şarkıları duyuluyor. Nazilere karşı savaşta ölenlerin soluğunu du- yuran şarkılar: —"Anam, babam, nışanlım, savaşı kim ister?.." OtomobilieBelçika'danFransayageçerken aynıtitre- yişi duydum. Dağ taş, savaşta ölenlerin soluğunu duyu- ruyor. Mezarlar toprağa sığmıyor nerdeyse! Prag'da so- kak adını taşıyan ievhalann ucunda, fenerlerin alttnda renk renk çiçeklere bir anlam veremedim ilk bakışta. O zamanki sefiremiz Lale Kura anlattı, o çiçekler savaşta ölenler için konuyor, bir savaşın acımasızlığını simgele- mek için. Prag'da neler yaşandı sonra! Prag Bahan'ntn soldugunu dagördük değil mi? Kıbns'ta savaş başlayın- ca Hasan Işık'a acıyla seslendim. Kimbilır kaç kişi öle- cek, diye sızlandım. Ben Rumların olmesini de istemiyo- rum, dedim. Sayın Işık da bu savaşın barış getireceğini anlattı bana. Ben diretince gülümsedi, adaya çiçek top- lamaya gıdilmedığıni söyledi. Kıbns'ta hâlâ barış özlemi var değii mı? İkinci Dünya Savaşı da onca kan, gözyaşı, yitik ülküler, kırık düşlere karşın yeni bir savaşı önleye- miyor. En acımasız silahları savaşı yaşayanlar yapıyor! Si- lah sanayiindeki teknolojik gelişmeleri caydıncılıkla nite- leyenlerin büyük yanılgısı var. Osman Olcay anlattı ge- çen gün, dinlerken aklım durdu; yeni silahlarda vurucu gücün akıl almaz tırmanışları var, ama faturası çok ağır insanlığa. Metın And'ın Hiroşima'dan yolladığı bir kart yazı masamda duruyor. Bir utanç belgesı, Hiroşima Sevgilim adlı filmler çevrildi, Hiroşimalar Olmasın diye kitaplar ya- ztldı, ödüller verildi ve aradan kaç yıl geçti, insanlık tari- hine yeni utanç belgeleri ekleniyor! ABD'deki arkadaş- larım telefon ediyor, New York'ta, VVashington'da sava- şa karşı eylemleri anlatıyorlar; Almanya'da yürüyüşler, Fransa'da yürüyüoler... Ancak o silahları yapanlar, satan- lar da yürüyenlerin ülkeleri... Bu ülkeler Irak'a, Saddam'a oyuncak diye mi sattı o silahları! Sılahsızlanma çabaları- na umut bağlayanlar düş kmkhğına uğruyor durmadan. Savaş .karmaşık bir olay, kim kımin silahıyla kimi, niçin vuruyor, akıl almıyor! Ancak barış umudu da solmuyor. En uzun günlerin, ge- celerin öncesinde başkentte yaşanan olaylarda bu ümu-' du tepeden tırnağa hıssediyor insan. Geçen cumartesi sabahı Çankaya tepesınde, Kule'nin bir salonunda bulu- şan gençler savaşı değil operayı konuştular. Çankava Kül- tür Vakfı'nın düzenledığj bir toplantıda opera sanatının tarihini, gelişmesini, devlet operasının genç sanatçıları gü- zel konuşmalar ve şarkılarla anlattı, yüzyıllann öyküsü- nü. Savaş şarkıları değil aşk şarkıları, öylesine bir dinle- tiden şarkılar... Göstenden sonra genç sanatçılar Adana ve Dıyarbakıra gıdeceklerini söylediler bana. Umut ve coşkuyla konuşuyor, savaşı düşünmüyorlar hiç! Çünkü yaşamak ıstiyorlar. Başkent galerilerinde üst üste sergi- ler açılıyor bu hafta. Urart'ta, Doku'da, Armoni'de, Nev'- de, Halk Bankası Galerisi'nde, Selvin'de bir dizi sergi. Güzellikier üreten elleri selamlıyoruz o sergilerde. Kör- tezde alarm ama, o eller durmuyor. Güzel sergileri, kon- serler, oyunlar izliyor. Savaşa tepki, barışa selam gibi. Biz bu güzellikleri üretmek ve yaşatmak için varız, der gibi. Yok etmeyi değil, var etmeyi vurgular gibi... Sevgili okurlarım, siz bu yazıyı nasıl bir günde okuya- caksınız bilmem? Ben yazarken üşüyorum, başkent so- ğuk, kar yağıyor, ama asıl bıçak sırtında saatlerin ürper- tisi var. Eller tetikte, güçler alarmda artık. Yıne de umut etmekten geri kalamıyor insan. Telefon çalıyor durmadan, Güneydoğu illerınden genç bir doktor annesine haber yol- luyor, iyi olduğunu söylüyor. Telefonu kapıyor annesine açıyorum. İlk soru gaz maskeleri?.. Oğlunun gaz mas- kesi var mı acaba? Oysa delikanlı aldırmıyor. Maske ol- sa ne yazar diyor! Sonra da eklıyor: "Savaş olacağına inanmıyorum ben..." Şu anda milyonlarca anne oğul sorular ve yanıtlarla sesleniyor birbirine. Eller tetikte, güçler alarmda, yine de umut etmekten geri kalmıyor insanlar. En uzun geceler- de güzel bir sabaha başlamayı özlüyorlar. Cephedekiler eve dönmeyi, gazeteciler sıze daha güzel haberler ver- meyi, sanatçılar daha güzel ürünler oluşturmayı, yazar- lar daha güzel şeyler yazabilmeyi... Elbet daha güzel yazılar yazacağız. En güzel yazılara vakit bulamadık henüz! ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELEKTRİK-HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU 1- Kentıçı yolcu taşımacılığına uygun 252 adet otobüs, fiat ve teklif isteme usulü ıle satın alınacaktır 2- Bu alımlaıia ılgılı Şartnameler Toros Sok No; 20 Sıhhıye/AN- KARA adresmdekı EGO Genel Mudürlüğü Ikm İnş ve Tes Dai Bşk Tıcaret Müdürlüğü'nden ucret karşılığı alınabılır. 3- Ihaleye ıştırak edeceklerın, şartnamesıne gore hazırlayacak- ları tekliflermi en geç 26 2.1991 gunu saat 14 00'e kadar aynı ad- restekı İdarı Işler baıresı Başkanlığı Genel Evrak Şefhği'ne verrnelerı veya anılan saatte olacak şekilde gondermelen gerek- mektedır Postadakı gecrkmeler kabul edılmez 4- Ihaleye katılacak olanlar yasal ıkametgâh belgesı ıle Tıcaret ve Sanayı Odası'na kayıtlı olduklarına ılıskın belgeyı teklif mektup- larına ekleyecekler ve teklif edeceklen bedelm %3'u oranında geçıcı temınat vereceklerciır 5- İdarı ve teknık şartnameler de ımzalanarak teklıfle bırlıkte ve- nlecektır 6- Fiatlara KDV dahıl edılmeyecektır 7- Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya bağlı değıldır 5 aylık bebeğımıze Acıbadem'de evimızde mesaı saatleri içinde bakacak bayan aranıyor. Tel: 325 58 05
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog