Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1991 E İNSA1NLAR F U S U N O Z B İ L G E N CUMHURİYET/9 GORUŞ Sac tava geidı hamur kalmadı, akıl geldı ömür kalmadı. Atasfizü SAVAŞTA TRT YAYINLARI Estergon kalesi bre...TURGUTLU Radyo Tele- vızyonu (TRT) yönetıcılerı oturmuş düşünuyorlar Savaş çıkınca haberlerı naiil versın- ler. — Halkı gereksız heyecan ve panığe sevk etmeyelım Bence savaş haberlennı hıç vermeye- lım.. — Evet, savaş sırasında sa- vaş haberlennı vermezsek hem haJkımız dehşete kapılmaz hem de "Niğde'nın kurtulu- şunda başbakanm mesajı, Me- tin Gurdere'nin basın toplantısı" gıbı çok önemlı ha- berler güme gıtmemış olur — Çok doğru söyledınız Savaş sırasmda muhalefet h- derlerının demeç ve basın top- lantılarını da yayımlamayalım Müh bırlık ve butünluğümuzü bozmasınlar — Haklısmız. Hem onlar yıne savaştan söz edıp bızım milletten saklamak ıstedığımız heyecana boğucu haberlen bu demeçlerınm ıçıne haber gıbı sıkıştınrlar Sonra Turgut Bey hesap sorar . — Savaş sırasında ölenler olduğu ıçın matem yayını ya- parsak olmaz. Sonra ölen filan olduğu anlaşılır Ama Gönul Yazar'ın kabarede donunu de- ğışmesı gıbı programlan da ya- yımlarsak Keçecıler takımını kızdmnz Ne yapsak acaba 9 — Mehter takımı ve kahra- manhk türkülerı kasetlerı ha- zırlattık ya Onlan dınletırız bol bol — Estergon kaal'a sı bre dı- ye haJkımızın kanını da kay- natmış oluruz. — Yahu şu Recep ıle Meh- met dıye ıkı kameraman var ya, Ne cesur çocuklarmış, sa- vaş aiamndan ne bıçım görün- tüler çekmışler Bınsı de bu çe- CAMEVİ İUE TAMER ATKMASI TUricAmfHİİ Amertcan TUSİAD yonetımıne gelecek olan Canevı, Taner'ı tasladı. (Fotograf: Muharrem Aydu) Baykuşlar aranıyor TURK-Amenkan tşadamlan Derneğı'nın (TABA) The Marmara Otelı'nde düzenledığı "Tnrkiye'nin dış ilişkilennde son gelışmeler ve ABD'nin yeri" konulu semıner, oldukça neşe- li, taıtışmalı geçtı Turgut Özal'ın daveth olarak çağrıldığı, an- cak programını son anda ıptal ederek katılma dığı toplantıda Devlet Bakanı Guneş Taner, Türk ve Amenkalı ışadamlarına Ingılızce ola- rak savaş, ekonomı gıbı konularda göruşlennı anlattı Semınenn Taner'den sonrakı konuşmacısı ıse Merkez Bankası eskı Başkanı Yavuz Canevi ıdı Canevı, TABA seref ılyesı olmasını "beieşp Sye" olarak nıtelendırdı ve "Biz o zaman bti- rokrat olduğumuz için Erdai Kabatepe bızı se- ref uyesi yaptı" seklınde konuştu Taner'ın Turk-ABD ış ıüşkılennın ıyı olduğu görüşüne katılmadığını örneklerle açıklayan Yavuz Ca- nevi, savaş ıle ılgılı göruşlennı de konuşması- nın arasına serpıştırdı Şöyle konuştu "Dun- yaya nazar degdi, dunyadaki olumlu gelişme- ler ağustos ayında tıkandı ve sevıncıınız kursa- gımızda kaldı. Olumsuz polıtikalann ujgulan- ması ıle de knzın ka>maklı kadajıfı ustune gol- ge duştu Lıderlık zor ış. Hele hele bugunlerde , Kder olaniar bu ışlenn ıçınden nasıl çıkacaklar merak ediyorum. Savaş korkusuyla gecderi uykulanm kaçıydr. Bir dunya vatandaşı olarak tabii. Ştırada bir kuş var, ama bu kesinlikle gu\ercın degıl (The Mar- mara Oteh'nin amblemi). Bugunlerde hep gu- vercınler ve şahinlerden soz edilijor. Ben iste- rim kı son 15 saat ıçinde ba\kuşun sesı yuksel- sin. Çunku mıtolojide ba>kuşun anlamı bılge- ligin, aklın \e sagduyunun ıfadesıdir. Umalım ki Baykuş gıbi duşansunler ve haklı çıksuüar." Yavuz Canevı bu arada ekonomıden sorum- lu devlet bakanına bir "taş" atmayı ıhmal et- medı Canevı'nın arüattığı hıkâye şöyleydı. "Fransa Cumhurbaşkanı Mıtterrand'ın 10 ta- ne sekreten varmış Bunlardan bırısıyle kırıştı- rıyormuş, ama hıç kımse hangısıyle olduğunu bılememiş ABD Başkanı George Bush'un 10 tane body- guardı varmış Bunlardan birı FKÖ'lü bir ajan- mış Bush hıçbır zaman hangı koruyucusunun FKÖ'lü olduğunu bılememiş SSCB Başkanı Mıhaıl Gorbaçov'un 10 tane ekonomık danış- manı varmış, ama hangısının doğru bılgı ver- dığını bulamamış Saddam Hüseyın'ın 10 tane bakanından bınsı, ABD ıle ışbırlıkçıymış, ama o da hangısının olduğunu bulamamış Bıze gel- dığımızde ıse TC'de cumhurbaşkanımn 1 baş- bakan ve 24 bakanı var. Hangısının ekonomi- den sorumlu olduğunu ne Cumhurbaşkanı'nm kendısı bılıyor ne de ekonomıden sorumlu ba- kanın kendısı (kahkahalar) kımler srrasında yaralanmış. Seyrettınız mı o fılmlen — Yaaa gördum O çocuk- lara da mım koydum. Bunlar böyle fazla cesareth gıbı geldı bana. Savaştan sonra da TRT ıçinde baş kaldırırlar Bıze böyle cesur adam lazım değıl O İcasetlen de yok edıverın ol- sun bıtsın — Pekı, ama savaş galıba çok kötü bir aşamada — öyleymış ya, ben de ak- şam Magıc Box'ta seyrettım. Hadı gıdıp CNN'den savaşın son dunımunu Öğrenelun. SAVAŞ FIKRASI Paraşüt TEMEL ıle Idrıs savaş böl- gesınde göndenlmışler Önce paraşut eğıtımı görecekler son- ra da duşman bölgesıne atla- yacaklar tncırlık Hava Ussü'nde bır Amerıkalı çavuş paraşut eğıtı- mı vermış önce anlatmış — Sırtınızda ıkı tane para- şut vardır. Atlayınca beyaz duğmeye basın paraşut açılır. Eğer açılmazsa kırmızı duğme- ye basın ıkınci paraşut açıla- cakbr. Temel sormuş. — Ya iklndsi de açulmazsa ne edeceguz? Amerıkalı çavuş yanıt ver- mış — O zamaa Meryem anaya dua edersiniz.. Sonra Temel ıle Idns'ın bö- lüğünü götürûp paraşütle cep- he gerısıne atmışlar Idrıs basrruş beyaz düğmeye paraşut açılmış Temel önce beyaz sonra kırmızı düğmeye basmış paraşüt açılmıyor Ok gıbı hızla asağı doğru ınerken Idrıs'e seslenırmış — Ula uşak, onbaşının de- digu karinin adı neydu? MÖÖÖ SESİYLE ARANMAK SES TtYATROSU'NDA SANAT VE SAVAŞ Saat yüzünden savaş "SAVAŞIN utsızlıklannı sa- natın tatlılığıyla atarız. Bu ge- ce bu salonda pohtıka yok, sa- nat var Savaş büe çıksa bu sa- lona gırmek ıçın sabahı bekler" dıye söze başlayan Ha- lit Kıvanç'ın sunuculuğunu yaptığı gece, tstanbul Büyük- şehır Beledıyesı'nın düzenledı- ğı "Ses Tiyatrosu'na emegı geçmiş sanatçüara saygı gece- si"ydı. Ses Tıyatrosu'nun koltukla- rını bu kez sahnede yer alan sanatçılar doldurmuştu Vasfi Rıza Zobu, Haldun Dormen, İsmet A>, Geneo Erkal, Toto Karaca, Vıldız Kenter, Necdet Mahfı Ayral, Hulusı Kentmen, Esin Engın gıbı ısımler seyır- cıler arasındaydı Dönem dönem Ses Tiyatro- su'na emeğı geçen 100 cıvann- dakı sanatçıya plaketlennı Be- ledıye Başkanı Sozen verdı Ve Ses Tıyatrosu'nun eskı dönem- lerını anJatan konuşmalar ya- pıldı Kıvanç'ın savaş üzerıne yaptığı espnlerden buısı de şuydu. "Savaş ıçin saat kavgası Zobn, Surnri ve Sozen var. O benim saatime gore sa- vaş olacak diyor, öbunı benim saatime gore dıvor. Bu gıdışle saat yuzunden savaş çıkacak." Darulbedayı dönemı ıçın konuşan Vasfı Rıza Zobu, "DarulbedaM'den bir ben kal- dun, ama bır ise yaramayacak faalde kaldım" dıyordu Yıldız Kenter, eskı bır aşkı yenıden yaşıyormuş gıbı oldu- ğunu anlatırken, Genco Erkal "Bir duş benımkısı, fılm yo- netmenı olsaydım bu salonun fılmini yapardım" dıye bır önerı gelıştırdı Gülru Surun ıse oynadığı oyunlardakı bılet kuyruklarını "tlk tiyatro kara- borsası bu salonda başladı" dı- ye anlattı Salonu onanp bugünkü du- rumuna getıren Ferhan Şensoy, salonun yapıhşını şö>le anlat- tı "Kuçuk Sahne'den atılaca- ğımızı anla> ınca ne yapacağız diye Pendık'te bır tersanede arabab vapur ihalesıne girecek- tik ki porno filrn ojnatılan bu salonun boşaldığını duyduk. Tavan çokmek uzereydı. 3 ke- re yapüdı. Kımseden yardım almadık." Ahizedeki tazı KESTANE ağacını yakarak el oyması ıle bır telefon apa- reyı yapan el sanatları ustası tsmet Satıroglu Rızelı bır sa- natçı Ökuz başlı telefonun ahızesını de tazı kopeğı bıçı mınde ışlemış Telefonla numaratöru çevı- rerek ıstedığınız yerı arayabı- lıyorsunuz Ama sız arandığı- nızda normal telefon zılı gıbı çalmıyor Möoo dıye bağırı- yor Bırokuzunmöösesmı tazı köpcğı gıbı sadık ve avcıhk pe- şınde ahıze başında bekle>en lere önerılır Yerli Thatcher Cumhurbaşkanı Turgut özal, "Thatcher'ın yerini ben aldım. Bush artık en çok bana guveniyor" de- mış Thatcher'ın yennı aidığı ıçın Özal ve Bush memnun görunuyor Bay ve Bayan Thatcher da memnun mu bılemeyız'' KOMSERDE BARIŞ MESAJI Doğan Canku'ya alkış TURK Kalp Vakfı'nın 15 vıldonumü ıçın Istanbul'a ge- len Amalıa Rodrıgues'ın kon- serının bırıncı bölunıu Doğan Canku'nun muzığıne aynlmış- tı Modern Folk Uçlusu'nun unutulmaz ısmı Canku Türk muzığı ıle folk ve flamenko ve de Azerı muzığı kanşıroı yenı çahşmalarından örnekler sun- du Konser öncesı vakfın hamı sı olarak salona gıren Semra Ozal sadece yakınındakı pro- tokol sıralanndan cılız bır al- kış aJmıştı Canku hıç konuşmadan başladığı konsennde parçala- rını arka arkaya takdım etme- den seslendınrken bırden mık rofona uzandı ve şöyle dedı "Bu şarkım savaşa karşı ba- nştan yana olaniar için..." Sonra ılgınç bır şey oldu Canku gıtarınm tellenne do- kunamadan saionda bır alkış kasırgası koptu Alkışlar uza- dıkça uzadı En ön sırada otu- ran Turgut özal'ın eşıne "Git de kocana söyle, şahinliğin ve savaş yanlısı olmanın anlamı yok, savaş istemryoruz" mesa- jmı vermek uzere dakıkalarca sürdu Barış şarkısım dınleyen da- vetlıler bu parçayı da uzun uzun alkışladılar HAYVANLAR İSMAİL GULGEÇ KİM KtME DUM DUMA BEHİç AK ÇtZGtLİK KÂMtL MASARACl HIZLJ GAZETECİ \ECDET AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GOKHAÎS GURSES YA5ASIN BMUŞf GARFIELD JIM DAVIS TARİHTE BUGÜN MLMTAZ ARMA'S 17 Ocak ıslzender Bey ARMAVUTIAR/N ULUSAL KAHRAMANI OLMUŞTU O£VLETt'M£ 8EY , PADıŞAHf a NA AtfNAfJ BU ULKEOEN LA&4AC EĞlTIMl &IYL£ SAZt E6EMENLIK ALT7- ^ ' EOl&JE SA- #5- uçu &a4 MUZİ-UM AOI l/E&LEM GEOGSt, O4 K/tmAA/ t/£ £ r, f443'r&,£ A ş t 2F yfi. su/e£yt.£, osM LEKlME K4eş/ ÇEVE SAttfff VEgEtZEK ET»t/fT7 AYAtclAMM4JTMEHMSrZAMAH/N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog