Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURÎYET/7 KONFERANS Tasanmcı Forcolini İstanbuTda • Kültür Servisi — FU Design Centrejın davetüsi olarak lstanbul'a gelen dünyamn tmnnmış tasanmcılanndan Italyan Carlo Forcolini bugunsaat 17.30'da MSÜ. Oditoryumu'nda bir konferans verecek. 1947 doğumlu Forcolini Milano-Brera Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra endüstri tasarırru alaaında çalışmaya başladı. 1978'de ltalya'mn önde gelen mobilya finnaianndan Alias'ın kuruculan arasına gjrdi. 1981'de Alias için tasanm yapmaya başladı. Çeşitli yapıtlan Paris Dekoratif Sanatlar Müzesi ve New York Cooper Hewitt Müzesi gibi dünyarun önde gelen müzelerinde sergilenen Forcolini, Montreal, Los Angeles, Londra, Hamburg ve Brüksel gibi kentlerde açılan sergi ve çahşmalann daveüileri arasında yer aldı. Sanatçı yaşamı ve çauşmalannı Milano'da sürdürüyor. ANMA Flkret Adil'i anma toplantısı • KMItir Servisi — Dogumunun 90. yıhnda Fikret Adil'i anma toplantısı saat 16.00'da Atattlrk Kitaplığı Toplantı Salonu'nda düzenleniyor. Gazetelerde yayunlanan fıkra, sanat kroniği, röportaj ve hikâyeleriyle tanınan Adil, fıkralannın konulannı genellikle sanat ve edebiyattan seçmişti. Tiyatro, resün, edebiyat eleştirileri de yapan Fikret Adil sanat ve edebiyatı ön plana çıkaran az sayıdaki fıkra yazannın arasında yer almıstı. lletişim yayımlanndan çıkan 'Asmalımescit 74', 'Intennezzo', 'Avare', 'Gençlik' ve 'Gardenbar Geceleri'nin yazan Fikret Adil'i anma toplantısına Osman N.Karaca ve Atilla Birkiye konuşmacı olarak katıhyor. SERGİ Göle'nin tuvalleri • KtUtiir Servisi — Zeynep Göle'nin resim sergisi cuma günü Levent Sanat Galerisi'nde açılacak. 1972 yıhnda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim BölUmü Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden mezun olan Göle, serbest olarak gravtlr ve vitray çalışmaları yaptı. 1974'ten bu yana beş kişisel sergi açan sanatçı, 1975'te Viyana Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde açılan AKR karma sergisine ve yine aynı yıl IAM'nin New York ve Philadelphia'da açılan karma sergilerine katıldı. Sanatçımn sergisi 14 şubata dek açık kalacak. Fotoğraflarda 'özlenen doğa' • KiUtiir Servisl — Fotoğraf sanatçısı Muzaffer Emirden, ilk kişisel sergisini Üsküdar Belediyesi Sanat Galerisi'nde açtı. Resme olan merakı dolayısıyla meslek olarak fotoğrafçılığı secen ve kısa zamanda bu meslekte bir hayli mesafe alan sanatçı Muzaffer Emirden, yağüboya resim çalışmaJanna 1980 yıllarında amatörce başladı. Daha sonra Ressamlar Derneği'nin açmış olduğu kurslara iki yıl devam etti. tlk karma sergisini Ressamlar DernegTndeki atölye arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar Belediyesi Sanat Galerisi'nde açan sanatçı Muzaffer Emirden, "Çalışmalannda klasik bir uygulama dahilinde çevresi kirlenmeyen, özlenen bir doğayı işledim" dedi. Sergi, 31 Ocak 1991 tarihine dek sürecek. Dürüst reklamcının öyküsüSinemanın 'komik adamı' Dudley Moore, bugün Beyoğlu Dünya Sineması'nda gösterime giren •Çügınlar'da dürüst" bir reklamayı canlandınyor. Kültür Servisi — Filmin adı 'Çılgınlar.' Bu çılgınlar, bir grup dürüst reklama. Reklam sektö- ründe 'göz boyamalara' küçük yalanlara, aldatıcı fakat parlak sloganlara dayanmayan bir an- layışla çalışan bir grup 'değişik' reklamcı... Yönetmenliğini Tony Bill'in üstlendiği 'Crazy People- Çılgınlar' yann Beyoğlu Dün- ya sinemasında gösterime giri- yor. Sinemanın 'komik adamlanndan' Dudley Moore 1 un başrolıinu üstlendiği fîlmde, Moore, sözcuk oyunlarına, süs- lü, cilalı, parlak slogan ve yalan- larla dolu aldatıcı reklam slogan ve kampanyalanna karşı bayrak açan bir reklam yazarını, farklı türde bir yaratıcıyı canlandın- yor. Böyle değişik bir yöntemle meslegini sürdürmeye çalışan bir adam meslektaşlarınca 'deli' ilan ediliyor ve akıl hastanesine yollanıyor... Kabare piyanisti olarak *show' yaşamına başlayan Dud- ley Moore, Peter Crook ile oluş- turduğu ikili ıle 1960'larda Van- MOORE VE HANNAH — Çılgınlar'da başlıca rolleri Dudley Moore fle Daryl Hannah paylaşıyorlar. bş Sandık', 'Oturma Yatak Oda- sı', 1970'lerde AKce Harikalar Diyannda' gibi filmler çevirmiş- ti. Blake Edwards'ın '10' filmin- de Bo Derek ile rol aldıktan son- ra '>ıldızı bir anda pariayan' Moore, 1980'lerde çevirdigi 'Arthur' ve 'Arthur 2' filmleriy- le dikkat çekmişti. Mitch Markowiz'in senaryo- sundan uyarlanan filmin diğer önemli rollerinde Daryl Han- nah, Paul Reiser ve Mercedes Reuhl yer alıyor. Daryl Han- nah'yı daha önce 'Roxanne', 'Yasal Kartallar'. Splash" ve kı- sa bir süre önce gösterime giren 'ÇeHk Manolyalar' fılminde iz- lemiştik. Oyuncu üç yıl önce si- nemalanmızda gösterilen 'Wül Street-Borsa' filminde de MK- hael Douglas ve Chariie Sheen ile başrolleri paylaşmıştı. 'Çılgınlar' filminin diğer ka- dın oyuncusu Mercedes Ruehl'i de geçen sezon sinemalanmızda gösterime giren 'Married To The Mob-Babanın Metresi' filminde izlemiştik. Görüntü yönetmenliğini Vıc- tor J.Kemper'in üstlendiği fil- min müziği Qiff Eidelman'a ait. Tbnaya'nın desenleriKültür Servisi — tstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fa- kültesi'nin kurucu dekanlığını yapan Prof. Dr. Tank Zafer Tunâya'nın "Sanat Uçmaktı" başlıkh ilk kişisel desen sergisi- nin açılışı dün Emlak Bankası Sanat Galerisi'nde yapıldı. Tu- naya'nın çeşitli dönemlerde yaptığı desenlerinden oluşan sergi 31 ocak tarihine dek açık kalacak. DesenlerinP'yalmzca ve yal- nızca" kendisi için yaptığını söyleyen Prof. Dr. Tank Zafer Tunaya, 1915 yıhnda tstanbul'- da doğdu. Istanbul Üniversite- si Hukuku Fakültesi'ni bitiren Tunaya, aynı fakultenin Kamu Hukuk ve Anayasa Hukuku do- çentliği, anayasa profesörlüğu ve fakülte dekanhğı görevlerin- debulundu. 55 yıldır desen çizen Tunâya'- nın sergisinde yalnızca 63 tane- si sergileniyor. Tunaya desenle- rini çizerken çeşitli olaylardan etkilenmiş. Bazı desenlerinin al- tında "1977 seçimlerinin sonuç- larını beklemenin heyecanı ve üzüntusü içinde...", "1976, üniversitede karışıkhk var gidemedim" şeklinde yazılar bulunuyor. Bazı desenleri de Tunâya'nın gezip gördüğü yer- leri yansıtıyor. Tunaya ilk kişisel sergisini açtı. 1 Teşrinisani 1928. Harf İnkılabi gerçekleşti. 14 Ocak 1991. Türkiye'de bir kültür devrimi daha gerçekleşti!.. AnaBritannica tamamlandı! Türkiye'nin gerçek anlamdaki tek evrensel ansiklopedisi, 22 ciltlik AnaBritannica, 14 Ocak Pazartesi günü yayımlanan 220. fasikülîe tamamlandı. Türkiye, dünyamn önde gelen 23 üniversitesinden kurullann denetlediği, Einstein'dan Freud'a, Kennedy'den Asimov'a kadar, 131 ülkeden 6.000 bilim adamı, yazar ve düşünürün katkıda bulunduğu AnaBritannica'nın tamamına kavuştu!.. Türkiye, 222 yıldır yayımlanan, dünyamn en önemli, en saygın bilgi kaynağını, Türkiye'yle ilgili bilgilerle zenginleştirerek, güzel ve kolay anlaşıhr bir Türkçeyle sunan AnaBritannica'nın tamamına kavuştu!.. Türkiye, her meslekten, her eğitim düzeyinden, her yaştan okura, bulabileceği en geniş kapsamlı bilgi dağarcığını sunan, her maddeyi özet değil AnaBritannica: Özel bınncıhamur kâğıda.renkli, ofset.pınlpınlsayfalar .. AnaBritannica ıçm özel olarak üreülmiş iki renkli cılt bezine sengrati ve varak yaldız baskılı üzenle hazırianınış 22 cilt... • 14.000 sayfa. • 85.000 madde. • 20.000 fotoğraf. harita, çizim • Aynca, özel cildı içinde. dünyamn en kapsamlı yıllığı AnaYıllık 1991. AnaBritannica'nın tamamına şündi taksitle sahip olabilirsiniz. Bu ımkânı degerlendırin. Aşağıdaki kuponu doldunjp. belirtiJen adrese gönderin AnaBritannica'nın tamamını bütçenize en uygun koşullarla alın. özlü bilgilerle veren AnaBritannica'nın tamamına kavuştu!.. AnaBritannica, Türkiye'de bilgi ve genel kültüre önem veren herkesin kütüphanesinde yerini alıyor... Başvuru konusundaki büyük boşluğu dolduruyor. 175 ülkede milyonlarca aile ve kuruluşun yararlandığı, "dünyamn 1 numaralı ansiklopedisi" AnaBritannica'nın tamamına siz de sahip olun. Sizin de kütüphanenizde '24 saat açık" bir dünya üniversitesi bulunsun! AnaBritannica'yı daha yakından tanımak için broşür göndermenizi isıısorum. Adım Soyadım: Meslegim: Adresim: Posta Kodu Telefonum: ANA YAYINCILIK A.Ş Buyukdere Cad Üçyol Mevkıi 57 Maslak 80725 tSTANBULTel: 176 95 80/436-437 AnaBritannicaDünyamn 1 numaralı ansiklopedisi Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica, Inc. işbirliği ile yayımlanmaktadır. Şiir Odtilü • KiUtiir Servisi — Şair Vedat Güler'in anısını yaşatmak ve Türk edebiyatına yeni isimler ve yapıtlar kazandırmak amacıyla dört yıldır düzenlenen "Vedat Güler Edebiyat Ödülü"nün beşincisi şiir dalında düzenlendi. Seçici kunılunu Mehmet Yasar Bilen, Ahmet özer, Naim Tirali, Öner Yağcı ve Durcan Yaşacan'ın oluşturduğu şiir yanşmasına kitaplaşmaya hazır şiir dosyaları ya da şiir kitabıyla katılabilinecek. Yarışmacmın bir özgeçmişiyle birlikte beş nüsha olarak gönderilecek yapıtlar, en geç 20 Mart 1991 tarihine dek "Ibrahim Dizman PK. 106 Ordu" adresine gönderilecek. 1991 nisan ayında açıklanacak yarışma sonuçlannda bir birincilik bir de mansiyon ödülü verilecek. Buoyıın oynanmamalı • Kültür Servisi — Keçiören Belediyesi Genç Oyuncular Sahnesi tiyatro grubu 19 ocakta Aksaraylı tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Mehmet Türkan'ın yazdığı Selim Kaloç'un yönettiği "Bu Oyun Oynanmamalı" adlı oyun Erkek Meslek Lisesi'nde saat 19.30'da sahneye konulacak. Bu konuda görüşlerini aldığımız Belediye Başkanı Memiş Akın, "Halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacında>ız. Diğer kültürel etkinliklerde olduğu gibi tiyatro dalında da hem dısardan oyun getirerek hem de belediyemiz bunyesinde açtığımız kurslarla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Biletler belediyeden ve Boztoprak Kitabevi'nden temin edilebilir. Genç'in resimleri • Kültür Servisi— Ressam Adem Genç'in çalışmaları 5 şubat tarihine dek Kadıköy'deki Mine Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Ankara Gazi Eğitim Enstitusü Resim lş Bolümıı'nu bitirdikten sonra Ingiltere'de Bournemouıh and Pool College of Art'ta ve Londra Saint-Martin's School of Art'ın yüksek bölümünde eğitimini sürdüren sanatçı, 1983'te doktora derecesi aldı. Yurtiçinde ve dışında birçok karma ve kişisel sergide yapıtlan sergilenen Adem Genç halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi görevini sürdürüyor. UGUN • Plastik sanatlar SÖyleşisi Çeşitli Boyutlarıyla Plastik Sanatlar konulu söyleşi saat 19.00'da Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde. Prof. Özdemir Altan'm yöneteceği söyleşiye Ayşe Erkmen, Mehmet Güleryüz ve Füsun Onur katıhyor. • İstanbul'da uç gün önce yaşamını yitiren, sanatçı Erhan Dilligil'in önceden planlanan resim sergisi Trabzon Akbank Sanat Galerisi'nde açıldı. 1 şubat tarihine kadar açık kalacak olan sergide, sanatçımn geneliikle doğal güzellikleri konu alan yağiı ve suluboya çalışmalarından oluşan 26 eser yer alıyor. bugün bilsak 17 OCAK PERŞEMBE : 19.00 lnsan Haklan Platformu: "1990lnsanHaklan Panoraması I " Ahmci OKÇUOĞLU, Osman ERGÎN, Ceylan ÖZERENGtN 19.00 DiaGöacrisi: Mahmul SEZEN Görsel Sanat Atöiyejeri Mchmcı GÜLERYÜZ yönctimindc(Per. - Cum.) Yoga Zcrrin AKGÜN (P.tcsi-Per. 18.30-19.30) Cafe-Foyer-Bar(Giriş) • 12.00-00.30 Rock Care-Bar(5.Kai) 12.00-18.00 HcavyMctal 18.00-24.00 Rock Kramp Blucs and Rock bilsak, sırasclvilcr cad/, soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog