Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1991 CUMHURtYET/15 HAVA DURUMU TURKIYE'DE BUGUN «tet Metooıokıji Işlen Ganal Müdüf- ' d t t W M ) b â l4 W y g gderimiz çok bUullu ManranTiMi brtsı to kuoy Ege İDMİan dçnda tftn ywt ya- üzere Akdenz loyıtan yaflrnur, Gûneydo- 0u AnadDkı karta kanpk yaOıraır ve kar dfrr yotento kar şeHinde otert. H M SKMOJÖ: talrraya devam gdecak. HÛZGAfteûneybögeienmcdegıJneyffi M aggryarfcnfctaneyve Soju yftHer- dan Mlf arasn orö kuvve* yurriun hu- ayteamterindeyer yer kuvvett oiarak esecek. Dencdennsde Akdene gûnbabsı w lodos diğer dvûlefimizde yitdız ve poyrsdan 4-6 yer yer 7 Ege ve Ksade- RcHh 8 kumünd» saatte 16-27 y«r yer 33 Ege ve Karaterız dt 40 deraz m i hcta •secek. Dalga yûteekü& 05-15 yer yer 2-25 Ege ve AkrJeniz'de :W metre dda- Y 11° 4° Diyattatar K K 4° 2°Edıme B K 6°-2° Erancan K K 0° -3° Erzurum K K -1° -U>EsM»«Nr K K 1° -3° G n M o K Y 13° 7°Gnwn 1°-*° KMaraş 1°-e°Marsin Y 13° PGümûşrBmK Bal'kesır Bıleak BmgU Brtis yinda olacak. Van GOü'nde hwa: Çok bututlu ve kar yagışk geçecek * * rüzgargüneyvebatyMeroenrafff ara sıra orta kuvverte esecek g6- JvîJL-ı. rûş u2aUıgı 1 4 5-10 yafe amnda 1 km. dolayında bulunacak. çonjm Oenczf 1°-4° Hdddn Y 7° 3°lüfwt» K K 5--1 IstanM K K 1° -2° Izmr Y K 2°-5" Kare K K 1° -5° Kastjmonu K K 3°-2° Kaysen K 4° 1° KjrtdareJı B 5° 3»Konya K K K K 6° (PMatatya 0 0°-3°Muş 9° 1°Nı0(le 4° VOrdu 0°-6°Fto 1° -5" Saıreun 4°-2°S«rt 4° Z>Smoç 6° 3°S«as 0° -12°TeMrdaC 0°-4° TrataDn 2°-3° Tuncei Y 6° 2° K 6° 1° Y 12° 5° Y 7° 1° K -5° -15» K -1° -5° 4° t* 4° 1" 4° 1° r>-3»V4n 0°-4°Y0q|at 2°-7° Zongutiak 4° r 1° -4° 4° 3» 4» 1° 1°-7» 4°-2° f-7» "•yjjmuriu Isst rianı A-apk B-tmlutlu S-gûne^l K-fcartı S-ssi ¥yaOnurlu BULMACA SOLDAN SAGA: 1 2 3 4 5 6 1/ Abartüı gurur, kuşku, güvensizlik ve bencillikle belli olan ruh hastalığı. 2/ Kütahya'ya özgü yuvarlak gövdeli ve ince boyunlu bir sü- rahi çeşidi. 3/ tşve... Borulan döndürme- den eklemeyi sağla- yan bağlantı parçası. 4/ Istatistikte uzun süreli eğilime verilen ad... Hararet. 5/ îlaç... Ortak Pazar- ın kısa yazılışı... Hayvanlara vurulan damga. 6/ Ulaş- mış, erişmiş. 7/ Bir alay işareti... Yap- maakü davranış. 8/ Aydınlatma kay- naklannın ışık yeğinliği birimi... Eski ve bilınmeyen bir tarihi anlatmakta kullanılan deyim sözü. 9/ Şarbon hastalığına verilen bir başka ad. YUKARIDAN AŞACIYA: 1/ Vatana büyuk yararları olmuş kimselerin gömüldüğü ulusal anıt. 2/ Tehlike işareti... Gözleri görmeyen. 3/ Bir ilimiz... Haysiyet. 4/ Evrensel alıcı olan kan grubu... Olumsuzluk belirten bir önek... Kinaye. 5/ Nar, erik, kızılcık gibi yemişlerden yapılan pekmez. 6/ Anadolu'da, özellikle Do- ğu Karadeniz dağlannın yüksek kesimlerinde yaygın geçici kır- sal yerleşme... Uzaklık anlatmakta kullanılan söz... Bir nota. 7/ Kimi hastalıklan tedavi amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücu- da uygulanan eczalı parça... Cerahat. 8/ Kürkü değerli bir ya- ban kedisi. 9/ Kazı yeri... Bir tür erkek deve. 60 YILÖNCE Cumhuhyet Japon prensi 17 OCAK 1931 Bir kaç gündenberi Ankara'da bulunan muhterem misafirimiz, Japon Prensi Takamatsu Cenapları, refakatinde Japon sefiri M. Yoşida, mihmandarları Kadri, Mehmet Ali Şevki ve Bahriye kaymakamı Ziya Beyler olduğu halde dün saat 11 buçukta hususi trenle şehrimize avdet eylemiştir. Prens Cenaplan, Haydarpaşa istasyonunda bahriye muzikası ve bir bahriye müfrezesi tarafından selâmlanmış ve askeri teftiş ettikten sonra Sakarya motorile Topane'deki Seyrisefain nhtımına çıkmvşlardır. Aziz misanrimiz, Topane'den otomobille Perapalas'a giderek bir müddet istirahat etmişlerdir. öğle yemeğinden sonra refakatindeki zevatla birlikte Yerebatan saraymı ve Ayasofya, Süleymaniye, Kariye camileri ile Yedikule surlannı ve Karaköy'deki Japon Ticaret sergisini ziyaret eylemişlerdir. Prens Cenapları bu sabah saat 10 da Topane nhtımından Kalamış vapurile Heybeliada'daki Deniz Lisesini ziyarete gidecek ve Büyükada'da da bir tur ve aynı vapurla Boğaziçi'nde bir cevelân yapacaklardır. Prens, yarın öğleden evvel Harbiye mektebini ve öğleden sonra da Asarı atika, Evkaf, Topkapı müzeleri ile Çarşıyikebir'i ziyaret edecek ve akşam üstü Japon konsolosanesinde şerefıne verilecek ziyafette hazır bulunacaktır. Muhterem misafirimiz, pazartesi günü saat 3.20 de semplon ekspresile Sofya'ya hareket ve oradan Bükreş, Budapeşte, Viyana, Prag, Berlin, Bern, Paris, Londra, Amerika, Kanada, Kaliforniya ve Sanfransısko tarikile Japonya'ya döneceklerdir. Prens Takamatsu Hazretleri kendisile görüşmek istiyen gazetecilere seyahati esnasında hiç bir memlekette gazetelere beyanatta bulunmadığını bildirmiştir. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet Parti tüzükleri 17 OCAK 1961 I Içişleri Bakanı Muharrem Ihsan Kızıloğlu dün sabah beraberinde lçişleri Bakanlığı Teftiş Heyeti | Reisi Nihat Danişmend ve Zat lşleri L'mum Mfldürü olduğu halde J trenle şehrimize gelmiştir. Toplantıdan sonra görüştüğümüz ' Muharrem Ihsan Kızıloğlu; thsan Kızıloğlu Istanbul'a; Vilâyet ve Belediye lşleri ile meşgul olmak üzere geldiğinı söylemiş; fakat Bayındırhk emrinde bulunan memurlann dunımları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Kızıloğlu perşembe gününe kadar şehrimizde kalarak tetkiklerine devam edecektir. Diğer taraftan ögrendiğimize göre, lçişleri Bakanhğında "Siyasi Parti Tüzüklerini lnceleme Komisyonu" admda bir komisyon kurulmasma karar verilmiştir. Komisyon başkanlığına eski lçişleri Bakanlığı müsteşarlanndan Recai Güreb getirilecektir. Komisyon, eski ve yeni bütun partilerin tüzüklerini yeniden gözden geçirecektir. GEÇEN YIL BUGÜNCumhuriyet Türbanı protesto 17 OCAK 1990 Istanbul Universitesi'nde görevli 200 öğretim üyesi ve yardımcısı, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen türbamn yeniden serbest bırakılmasına karşı, Hacettepe Tıp Fakültesi'nin açtığı protesto kampanyasım desteklediğini açıkladı. Aralarında çok sayıda profesörün de bulunduğu öğretim üyeleri, Hacettepe Tıp Fakültesi'nce kamuoyuna yapılan ve "tnanç özgürlüğü kisvesi altında sürekli gündemde tutulan türban konusunun, gerçekte Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamaya yönelik eylemleri hızlandıracak bir aşama olduğu" vurgulanan duyuruyu imzaladılar. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 20 öğretim üyesi de rektörlüğün, türbanı serbest bırakan kararına tepki gösterdiler. AÇIKLAMA • ANAP Niğde Milletvekili Haydar Özalp, 14 ocak pa- zartesi günü gazetemizde yer alan "Askerleri biz her 10 yıl- da bir ihtilal yapsınlar diye mi besliyoruz?" sözlerinin kendisine ait olmadığını söyledi. Özalp, "Askerin sanatı sa- vaştır. Herhalde, görevinin yalnız ihtilal yapmak olduğunu sananlar var" dediğini bildirdi. DUNYA'DA BUGUN Kahıre» Zürih s o° TARTISMA Kenan Evren'in Aıuları ve Gerçekler Açıkça görülüyor ki veda konuşması ile aynı konudaki anıları birbirini yalanlamaktadır. Gerçek durumu bir kez daha açıklamak zorunluluğunu duyuyorum. si imkfinını Unıyordu. Bu maddeyi kcndisi için böyle hazuiattı derier düşiincesiyle de- ğiştirttim ve bir dönem olmasını sagladım." Açıkça görülüyor ki veda konuşması ile aynı konudaki anılan birbirini yalanlamak- tadır. Gerçek durumu bir kez daha açıkla- mak zorunluluğunu duyuyorum. 1961 Anayasası'nın 95. maddesinin 2. fık- rası aynen şöyledir: "Bir kimse arka arka- ya iki defa cumhurbaşkanı seçilemez." 1961 anayasa taslagını hazırlayan Anaya- sa Komisyonu da bu fıkrayı hjçbir değişik- lik yapmadan aynen cumhurbaşkanhğı maddesine koymuş ve Danışma Meclisi ge- nel kuruluna sunmuştur. Taslağın genel ku- rulda görüşülmesi sırasmda verdiğün öner- genin gerekçelerini açıkladıktan sonra oy- birliği ile kabulü sonucunda metindeki "üst üste" sözcükleri çıkanlan f\kra, "Bir kim- se iki defa cumhurbaşkanı secilemez" biçi- mine dönüşmüş ve Milli Güvenlik Konse- yi'ne de bu biçimde sunulmuştur. Konseyin bu konu ile ilgili tutanağında da (MGK'nın 18 Ekim 1982 günü yapılan 118. birleşimin- de) görüldüğü gibi bu fıkra ile ilgili hiçbir konuşma otaıadan aynen benimsenmiş ve halkoyuna sunularak anayasaya girmiştir. Anılannda dikkati çeken diğer önemli bir husus da kendisi, cumhurbaşkanının bir de- fadan fazla seçilememesi hükmüne vardık- tan sonra "Danışma Meclisi Anayasa Ko- Kenan Evren'in, Milliyet gazetesinde ya- yımlanan anılannın 10 Ocak 1991 gunkü bölümünün "Cumhurbaşkanhğı Süresi" başhklı kısımda şöyle denilmektedir: "Genel sekreleriiğin hanriadığı ilk taslak- ta cumhurbaşkanının üst üste iki defadan fazla seçilemeyecegi kaydı vardı. Eger cum- hurbaşkanının halk tarafından seçümesi ka- bnl edilmiş olsaydı, buna 'peki' diyecektim. Ama Medis tarafından seçümesi şekli be- mmsenince, cnmhurbaşkanlannın ikinci de- fa seçilebilınek için Meclis coğunluguna ya- ranma çabası içinde olmamalan bakımın- dan 'üst üste iki defadan fazla secilemez' hükmünü 'bir defadan fazla secilemez' şek- linde degiştirttim. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'na da bu yonde haber gönder- digimizden Damşma Meclisi'nden gelen me- tin bu şekilde önümüze gelmişti." Sayın Evren, cumhurbaşkanhğını Özal'a bırakmadan bir gece önce 8 Kasım 1989 gü- nü akşamı televizyonda yaptıkları ve ertesi gün bütün gazetelerde yayımlanan veda ko- nuşmalarında da aynı konuya şöyle değin- mişlerdi: "...Şn hususun bilinmesinde yarar görü- yornm. Bazılannın beğenmediği bu anaya- sa taslagı. Danışma Meclisi'nden. MGK ola- rak önümuze geldiginde, ilgili maddesinde cumhurbaşkanının üst üste iki defa secilme- misyonu'na bu yönde haber gönderdiğiıniz- den Danışma Meclisi'nden gelen metinde bu şekilde önümüze gelmiş" denilmesidir. Ku- rucu Meclis hakkındaki 2485 sayılı kanu- nun 26. maddesi "Danışma Meclisi'nin Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan ve genel kunılca kabul edilen anayasa met- ni, Milli Güvenlik Kurulu'nca aynen veya degişürilerek kabul edilir" hukmünü taşı- maktadır. Bu konudaki yetki tümüyle MGK'da bulunduğu halde Evren'in, cum- hurbaşkanlığırun süresi hakkındaki madde- nin kendi istediği biçimde hazırlanması ve kabulü için Danışma Meclisi Anayasa Ko- misyonu'na haber göndermesi, bu Meclis- in çalışmalarına kanşması anlaşılamamak- tadır. Böyle bir haber göndermiş olsa bile Ana- yasa Komisyonu bu habere uymamış ve söz- konusu sürede hiçbir değişiklik yapmadan taslagı genel kurula sunmuştur. Evren, amlarında Danışma Meclisi Ana- yasa Komisyonu'na bu yönde haber gönder- diğini ve istediği sonucu aldığmı söylemekle; Damşma Meclisi üyelerini, kuruluşta ettik- leri yemine uygun oiarak çalışmayıp kon- sey tarafından gönderilen haber ve emirlerle yönlendirüdikleri izlenimini bırakmaktadır. Sayın Evren'in bu savmı cevaplandırmak görevi de herhalde o dönemdeki Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Orhan Aldıkaç- ü'ya düşer. ABDÜLBAKİ CEBECt Danışma Meclisi Erzincan üyesi C CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ • İ.D.O. İŞBÎRLİĞİ BOSTANCI — KTTAP ŞENLIGI• Yeni Yapıtlar • Çok Satan Kitaplar "YAZAR ZİYARETİ" 24 Ocak perşembe gününe ertelenmiştir. BOSTANCI DENİZ OTOBÜSLERİ İSKELESİ Her gün: 10.00-20.00 arası Üyelere indirim. YAZILIM YÖNETİCt VE ÜZMANLARI TEPUM Yazılım Bölümü'nün uzun dönemü proje ve özel yazılım çalışmalannı organize edecek, PC yazılımlannda tecriibeli, konusuyla ilgili Msas sahibi, çok iyi İngüizce bilen Yazılım Yönetidsi ve bilgisayarla üişkili bir konuda üniversite mezunu, tercihan Pascal, C ya da Clipper gibi bir dili çok iyi kullanan, İngüizce büen uzman yazüımcüarla birlikte çalışmak istiyoruz. ErkekleriD askeriiklerini bitirmiş olmalan gerekir. İlgilenenlerin telefonla randevu ataıalanm rica ederiz. TEPUM Valikonağı Cad. Süleyaan Naaf Sok. Na 6 Nışantaşı Tet 14199 08 • 132 33 53 KORREKŞ Alman matbaia baskı maklnesl 50x70 Anadol kazalannda mahalli ga- zete basmağa çok e»ve- rişli bir makine. Çok sa- öjam ve pratlk bozulma olanağı yok ve çok temiz baskı yapıyor Ratı: 7.500.000 LJP -TOP Marka Şase (KaJıp Pozlandırma) kömürlü, orjinai Alman Malı Ebadı 52x63 Ratı 1.500.000 TL TYPEVVEITER Elektronik Dizgi Maki- nesi Model - ALLAE 474 iki adet Tek makine fiyatı peşin 2.750.000 FREZE Alman malı, sağa, so- la, yukan ve aşağrya ha- reket edebiir. Makkap olarakta kullaniablir Ratı 1.500.000 TL ELEKTİRİKCİLERE MuhtelV boy ve Mo- deMerde elektrik motorla- n, eiekrtirik malzemeleri, sûreçlef ve diğer malze- meler acele saMıktır. Müracaat: Tel: 575 55 97 - 575 54 11 - 575 52 45 Günlük bir gazetenın Reklam ve İlan Servısı'nde görevlendınlmek üzere en az lise mezunu bayan pazarlama elemanlan alınacaktır. Müracaat: Eski Büyflkdere Cad. Yunus Emre Sk. No 1 Kat 5 4. LEVENT SERVER TANİLLİ yüzyılların gerçeği ye mirası İNSANLIK TARİHÎNE ' GİRİŞ III XVI VE XVII YÜZYILLAR SAY Dağrtım Ltd. Şti. Ankara Cad. No.: 54 Sirkecı - İst. Tel.: 512 21 58-528 17 54 tLAN TARSUS KADASTRO MAHKEMESİNDEN Esas No: 990/103 Davacı: Maliye Hazinesi - Vekili Av. Sabahat Ytlmaz - Tarsus Davalı: ÖİU Kara Hacı Mirasçılan - Namrun Tarsus Namrun Nahiyesi sınırları içerisinde kaJan 429 nolu parse- lin tapulama tespitine vaki itiraz üzerine verilen ara karar gereğince; ölü Kara Hacı mirasçılannın tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediğinden 14.3.1991 tarihli duruşmarun davetiye yerine kairn olmak üzere ölü Kara Hacı mirasçılarına ilanen teblig olunur. 27.12.990 Basın: 45106 T.C. MARMARİS ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ESAS NO: 1989/53 KARAR NO: 1990/192 Muhafaza edilmek için yediemine verilen mallan satmak suçun- dan sanık Hasan ve Şefika'dan olma, 1953 doğumlu, Zonguldak ili, Eflani ilçesi, Müftüler köyü nüfusuna kayıtlı Musa Uslu hakkında müsnet suçtan yapılan açık duruşması sonunda: Sanığın eylemine uyan TCK.'nın 309/2, 647/4., 647/6. maddeleri gereğince 27.000. TL. ağıı para cezası ile cezalandırüdıgı ve cezası- nın teciline dair verilen gıyabi hükmün aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamayan karann Resmi Gazete'de ilanen teb- liğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 29. ve mü- teakip maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de ilanına, kara- nn ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ve ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 20.12.1990 Basm: 17339 Nüfus cüzdanımı, ehliyetimi, sigorta kartımı kaybettim, hükümsüzdür. ÜLKER ŞEŞBEŞ VEFATLAR İÇİN Yurtiçı, yurtdışı cenaze nakle- dilir, cenaze ilaçlama, malzeme. tabut, bütun ışlemler hassasi- yetie, süratle yapılır işletmede aynca 18 ambulans mevcuttur Cenaze ılanlarında hizmet be- deli alınmaz. İSLAM CENAZE İŞLERİ 14720 06-140 6886 Mesul Müdür HafızVEÜERDEMİR Au Par Acentası Ingittere-Amerika F r a n s a 9 1-1585342-1614387 TARABYA'DA Sanatçılar ve Dostlar Yapı Kooperatifindekı 3 oda, 1 salon, duşlu yatak odası 140 m3 hakkımı devrediyorum. Tel: 162 07 36 (Akşam) SATILIK OTO 88 model 2000 Fbrd ile 85 model Doğan (10.000 km.'de) Tcl: 572 96 06 ANKARA NOTLARI MUST4FA EKMEKÇİ Kan Aranıyor... Salı sabahı, yazıyı çatmaya çalışıyorum; eşim akşamdan nohut ıslatmış: — Bugûn nohut yenecek galibal — Eee, diyor, artık savaş yemeklerine alışın bundan son- ra! Haşlama kabağıma biraz nohut kanştırıp yermişim; az da salata, tamam! Herkes GİMA'ya saldırdı, bir şey bırakmadı savaş kışkırtı- cılan yüzünden. Bizim ev tamtakır. Olsun, böyle daha iyi! Öğretmen, Türkçe dersinde, ilkokul beşinci sınıf öğrenci- lerine, şöyle dedi: — Kurallı birleşik fiiller diyoruz, biz buna Türkçede. Dört tane, bunlar: Yeterlik, tezlik, sürerlik, yaklaşım belirtiyorlar. Yaklaşım belirten birleşik fiiller "yazmak"la yapılıyor, ikinci fiil "yazmak" oluyor. "öleyazdım", "Düşeyazdım", "Güleyazdım" gibi. Örneğin, 16 ocakta savaş çıkmazsa eger, "çıkayazdı" diyeceğiz. Ama çıkmadı... öğretmeni heyecanla dinleyen minik kız Deniz, şöyle de- di: — Keşke öğretmenim! Minik Oeniz'in öyküsü bana, Nazım Hikmet'in "Kızçocuğu" şiirini anımsattı; şöyle: "Kapıları çalan benim / kapıları birer birer. / Gözünüze gö- rünemem / göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli / oluyor bir on yıl kadar. / Yedi yaşında bir kızım, / büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, / gözlerim yandı kavruldu. / Bir avuç kül oluverdim / külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için / hiçbir şey istediğim yok. / Şe- ker bile yiyemez ki / kâat gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı / teyze, amca bir imza ver. / Çocuklar öldürülmesin / şeker de yiyebilsinler." Nazım, şiiri 1956'da yazmış, Hiroşima'nın yıldönümünde. Hiroşima'ya bombayı Amerika atmıştı; Amerika şimdi de, yeni bombalar atmaya hazırlanıyor. Nâzım'ın yine 1956'da yazdı- ğı "Bulutlar Adam Öldürmesin" şiirini de vermek istiyorum. O da şöyle: "Analardır adam eden adamı aydınlıklardır önümüzde gi- der / Sizi de bir ana doğurmadı mı? / Analara kıymayın efen- diler. Bulutlar adam öldürmesin. Koşuyor altı yaşında bir oğlan, / uçurtması ağaçlardan, / siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. / Çocuklara kıymayın efendiler Bulutlar adam öldürmesin. Gelinler aynada saçını tarar, / aynanın içinde birini arar. / Elbet böyle sizi de aradılar. / Gelinlere kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. İhtiyarlıkta aklına insanın / tatlı anılan gelmeli yalnız. / Ya- zıktır, ihtiyarlara kıymayın, / efendiler siz de ihtiyarsınız. Bulutlar adam öldürmesin." Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç" adlı bir yapıtı var; 1910'da yazılmış. "Halley" kuy- ruklu yıldızının dünyamıza çarpacağı söylentileri yayılınca, "Aman kuyruklu yıldız çarpıp, kıyamet kopacakmış, bir an ön- ce eviensek" diye düşünenler olur. Şimdi de, savaş var di- ye, her çeşit saldırganlık artmış mtdır ne? Savunmanımız Gülçin Çaylıgil, "artmıştır" dedi, "Bunu benim soylediğimi yazabilirşin!" Yıl, 1991, simetrik, sempatik bir yıl; sevimli mi sevimli. İnsanın içini gıcıklıyor; bir de savaş kışkırtıcıları, sa- vaş tamtamları... Çankaya Evlenme Dairesi'nden memur Çeşminaz Hanı- ma sordum, "Savaş öncesi evlenmeler ne durumda?" diye; değişen bir şey yokmuş; eskisi gibiymiş. Ama evienme baş- ka, aşk başka öyle değil mi? Ahmet Turan Alkan'ın "İletişim Yayınlan"nda çıkan "Ubey- dullah Efendi'nin Amerika Hatıraları"nı okuyorum; emekli elçi Sacit Somel armağan etti. Ubeydullah Efendi ilginç bir Os- manlı aydınt; Ubeydullah Efendi (1858-1937) seksen yıla va- ran bir yaşam sürmesine karşın, evlenmemiş. Bir dolu işlere girerçıkar; milletvekili olur. Bir ara, Beyoğlu Evlendirme Me- murluğu dayapar. Görevi sırasmda imza atan gençlere şöy- le takılır: — Bakınız, evlatlarım; siz istediniz, siz başvurdunuz, siz geldiniz, ben ister istemez nikâhlarınızı kıyıyorum. Benden vebal gitti. Ancak her ikinizden de bir ricam var. İnşallah et- mezsiniz ya, yarın öbürgün birbirinizle kavga ederken çok rica ediyorum küfür ve beddua edeceksiniz, Allah aşkına bir- birinize, haydi bilemedim evlenmenize sebep olanlara edi- niz. Beni ve sülaiemi bu küfür ve bedduaların dışında tutunuz. Ubeydullah Efendi, niye evlenmediğini soranlara da şu ya- nıtı verin — Yıllardır bu kadar genci eylendirerek günahlarına giri- yorum, bari kendi kendimin günahına girmeyeyim!.. Savaş bunalımı içinde, herkes bir yerlere saldırıyor; kimi, Gima'lara, kimi bankalara, kimi kadınlara saldırıyor. Gülme- sini unuttuk neredeyse. ABD Dişişleri Bakanı James Baker'ın, dedelerinden birinin ekmekçi olup olmadığını sordum; ga- zeteciler sorsun istedim. Kimse sormadı, belki söracak ola- nak bulamazdı. ABD Büyükelçisi Mr. Abramowitz'i aradım; yazmanı Hülya Hanım, soruyu sordu; Abramowitz, kahkaha- larla gülmüş, "Gizlidir açıklayamam!" demiş. Ama büyuk de- delerinden birinin "fırıncı" olduğu kanısı onlarda da varmış. Böyle soyadları çok yaygınmış... Dünyanın her yerinde, savaşa karşı gösteriler yapıldı, ya- pılıyor; Amerika'da yapılan bir gösteride "Blood R)r Oil" ya- zısı vardı; "Petrol uğruna kan" mı demek? SHP'nin, 13 ocak pazar günü Pendik'te yaptığı "Savaşa Hayır" toplantısının yankıları geliyor Ankara'ya. Hinthorozu Erdal Bey'in esprili konuşmaları ilginç. Kalabalıklardan Er- dal Bey keyiflenmiş, şöyle demiş: — Bu akşam TRT'nin işi çok zor. Kamerayı nereye çevirse insan dolu, nereye takarsa taksın, insan var. Akşam, işleri çok zor bunların. Ama mutlaka gösterecekler, onlar göster- mezlerse... Ben onlara gösteririm! Otobüsün üzerinde yürüyor, şöyle diyor: — Otobüs küçük geliyor artık, ufak geliyor otobüs ufak. Tren lazım bize. Boyclan boya yürümeliyiz üzerinde... Hacı TÖ'yü eleştiriyordu, konuşması sırasmda: — Kısa bir savaş olmalıymış! Kim söyledi sana savaşın kı- sa olaçağını? Nerden duydun, savaş çıkacak da kısa olacak diye? Önemsemiyor da. Yani, savaş kısa olursa, o savaşta ölenler, kısa süre sonra dirilecekler miymiş? Saddam'a gidişini anlatryordu: — Ben Saddam'a gittim bir süre önce; tabii elini sıktım. Bana kızmış Sayın Özal, "Diktatörün elini niye sıkıyorsun?" diye. Tabii, diktatör, ama yeni diktatör olmadı ki Saddam? Es- kiden beri diktatör. Kendisi de gitti biliyorsunuz Özal oraya, bırakın elini sıkmayı, bir kere sağ yanağından, iki kere spl yanağından öptü! Orada âdet öyleymiş. Ben onu da yapma- dım! Ben kendi elini de sıktım, Özal'ın elini de sıktım. Ben halkın mutluluğu için sıktığımda da görev yapmaya gitmiş- tim... Birazcık gülümsetmek istedim. İnsanlarda gülümseyecek hal kaldıysa. Her yerde kan aranıyor, çünkü... Işte başladı... TOKAT 2. İCRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Tokat Merkez Sanayi Sitesi Fabrikalar blok Tokat adresinde ka- yıtlı Alpay Kollektif Şirketi vekili tarafından; "Konkordato muhleti verilmesi" isteminde bulunulmuş olup; Talebin I.İ.K. 287/1. mad- desi uyannca ilanına karar verilmiştir. ttirazda bulunmak isteyen alacaklılann ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin 1990/41 esas nolu dosyasma itirazla- rır.ı bildirmelerı ilan olunur. 5 aylık bebeğimize Acıbadem'de evimizde mesai saatleri içinde bakacak bayan aranıyor Tel: 325 58 05 1987 model bordo Serçe satılıktır. Tel: 512 05 05 / 486-485
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog