Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURİYET/14 BüGÜN KENTYAŞAM 17 OCAK 1991 • İstanbul Anadolu Koleji Cep Tiyatrosu'nda bugün saat 15.30'da "Türkiye'de Enerfi Tasarrufu" konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Ahmet Hamdi Ortion katılmaktadır. • İnsan Hakları Derneği Savaşa Hayır Komisyonu, imza kampanyası sonuçlarını saat 11 .OO'de İstanbul Şubesi'nde açıklayacak. • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen, saat 11.OO'de Çapa Mıllet Caddesi üzerindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Eğitim Merkezi'nin saat 13.30'da Darülaceze Çocuk Oyun Salonu, Telefon Santralı ve Bilgisayar Uniteleri'nin açılış törenlerine katılacak. • Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Belediye Parkı'nın açılış törenleri saat 14.00'te yapılacak. • Prof. Dr. Nimet özdaş, Yapı Endüstri Merkezi'nde saat 17.OO'de "Türkiye'nin Bilim Politikası" konulu bir konuşma yapacak. BiR MEKTUP Köprü biletleri sorun yaratıyor • Köprü geçiş biletleri sorun yaratmaya devam ediyor. Ziraat Bankası'nda bileı bulmak çoğıı zaman olanaksız ve bizi diğer şubelere gönderiyorlar. Aynca yapılan zamlar maaşlarımıza yapılan zam oranından daha fazla. Eski fiyatla satılan biletler, yenileri basılıncaya kadar geçerli olamaz mı? OSMAN AKINC1 BEYOĞLUNDAN Sularımız günlerdir akmıyor • Beyoglp lstiklal Caddesi Postacılar Sokağı'nda oturan vatandaşlar, günlerdir sulannın akmadığından yakınarak İSKİ yetkililerinden sorunlarına çözüm getirmelerini istiyorlar. OPERASYON 100 kilo eroin ele geçirildi Bir TIR'da yapılan aramada özel bölmelere yerleştirilmiş 95.5 kilo eroin bulundu. Eroin ile ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığı bildiriidi. tSTANBUL (AA) — istan- bul Narkotik Büro ekipleri, bir TIR'ın özel bölmesine yerleşti- rilmiş halde, yurtdışına sevk edilmek üzere 95.5 kilogram eroin ele geçipdi. Olayla îlgili 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüfü'nden yapılan açıklamada, 34 EPV 09 çekici, 34 BPK13 Dorse plaka- lı TIR aracıyla yurtdışına eroin götürüleceğinin istihbaratını alan Narkotik Büro ekipleri, aracı, Silivri TIR Kontrol Nok- tası'nda durdurarak arama yap- tılar. Aramada, TIR'da özel olarak yaptınlmış mazot depo- sunun gizli bölmelerine yerleş- tirilen 95.5 kilogram eroine el- konuldu. îran'dan getirildiği belirlenen uyuşturucunun, Italya'ya sevk edileceğinin anlaşıldığını bildi- ren yetkililer, olayla ilgisi görü- len 4 kişinin gözaltına alındfğı- nı ve soruşturmanın sürdürül- düğünü söylediler. İSKİ abonelerle ilgiliyeni kararlar aldı Suda tek saat kalkıyortSTANBUL (AA) — İSKİ'de 1991 başında hizmete giren 3.5 milyon abone kapasiteli bilgisa- yar sistemiyle isteyen her abone kendi su sayacını taktırabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve İSKÎ Genel Müdürü Ergttn Göknei, dün dü- zenledikleri ortak basın toplan- tısında, eski bilgisayar sistemi- nin kapasitesinin yetersiz oluşu nedeniyle apartmanlarda ortak su sayacı kullanıldığını belirte- rek 15*91 yılı basında hizmete gi- ren 3.5 milyon abone kapasiteli ve 5 yıllık depolama kapasitesi- ne sahip bilgisayar sayesinde, is- teyen abonelerin kendi sayaçla- rını taktırabileceklerini bildirdi- ler. Eski bilgisayar sisteminin 900 bin abone ve iki yıllık depolama kapasiteli olduğunu anımsatan Ergün Göknei, ISKl'nin yeni bilgisayannın Türkiye'nin en bü- yük üç bilgisayanndan biri ol- duğunu, ötekilerin NATO ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bulunduğunu anlattı. Fatura 2 ayda bir Verilen bilgiye göre yeni sis- temle, faturaların renk ve ebat- ları da değişiyor. Ayrıca, dört ayda bir tahakkuk ettirilen fa- turalar, 1991 yılmda iki ayda bir, 1992 yılmda da her ay gönderi- lecek. ISKİ'ye yapılacak itirazlarda, süratle çözüm sağlamak ama- cıyla artık abonenin beyanı dik- kate alınacak, vatandaş sayacı- nı okuyarak itiraza gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Sözen, abonelerin merkezde yı- ğılmalarını ve zaman kaybını ayında hizmete açılacagını bil- dirdi. Yine 1991 yılı başından itiba- ren uygulanmaya konulan bir başka yenilik de konut tarife uy- gulaması için yapı kullanma iz- ni belgesi alma zorunluluğunun kaldırılması. Uygulamadan ya- rarlanmak isteyen vatandaşlar başvurdukları takdirde, başvu- ru tarihinden itibaren su bedel- leri konut tarifesinden tahsil 1. Bu yıl hizmete giren bilgisayar sistemi sayesinde isteyen her abone kendi sayacını taktırabilecek. 2. Dört ayda bir tahakkuk ettirilen faturalar 1991'de 2 ayda bir, 1992'de her ay gönderilecek. 3. Konut tarife uygulaması için yapı kullanma izin belgesi alma zorunluluğu kaldırılıyor. 4. Her abonenin İSKİ bünyesinde bir cari hesabı bulunacak. Borcu olanlara af getiriliyor. önlemek amacıyla, işlemlerin merkezden bölgelere kaydırıldı- ğını ve bu amaçla Kadıköy, Be- yoğlu, Maltepe, Bakırköy, Bay- rampaşa, Üsküdar ve Aksaray olmak üzere 7 şubenin hizmere açıldığını kaydetti. Sözen, Kâğıt- hane ve Beykoz şubeleriıün ocak ayı içinde, Mahmutbey ve Kar- tal şubelerinin şubat ayında, Zeytinburnu Şubesi'nin de mart edilmeye başlanacak, böylece is- kânı olmadığı halde, konut bi- rim fîyatı üzerinden su bedeli ödenebilecek. Ayrıca her abonenin İSKİ bünyesinde bir cari hesabı bulu- nacak, abonenin her türlü bor- cu ve ödemesi bu hesapta top- lanarak bütün işlemler tek vez- nede bitirilecek. Böylelikle ceza ve fatura tutarlannın ayn vezne- lerde ödenmesi uygulamasma son veriliyor. Ayrıca abone borclan için taksitle ödeme ko- laylığı da getiriliyor. tSKl'ye borcu olanlara af im- kânı da getirildiğini belirten Sö- zen, faturalann son ödeme ta- rihi 1 Ocak 1991'den önceye ait olan abonelerin, borçlannı 31 Mart 1991 tarihine kadar ode- meleri halinde gecikme zammı alınmayacağını bildirdi. Öte yandan İstanbul'daki ba- rajlarda toplam su rezervi son 24 saatte 512 bin 100 metreküp artarak 240 milyon 441 bin 600 metreküpe ulaştı. tSKt'den yapılan açıklamaya göre dün saat 08.00'e kadar son 24 saatte kente verilen su mik- tan da 1 milyon 77 bin 870 met- reküp oldu. Son ölçümlere göre Terkos Barajı'nda toplam su rezervi 74 milyon 187 bin metreküp, ömerli'de 73 milyon 172 bin 600 metreküp, Alibey'de 10 mil- yon 168 bin 400 metreküp, Es- ki Elmalı'da 546 bin metreküp, Yeni Elmah'da 7 milyon 12 bin metreküp, B.Çekmece'de 48 milyon 626 bin 600 metreküp, Darhk'ta da 26 milyon 729 bin metreküp oldu. TEREKLİ TELEFONLAR 055 • hfdye: 000 • Jaodam»: 056 • Zatata Hûdjrtijt: 527 57 00 • Mtartfclar MMMt|i: 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSKİ anza: 068 • SAfiUK: Hmr*cftO77 Saftüfc Mtdfctgji. 511 89 18 C*rnfcto$a Tıp: 588 48 00 Çapa T * 534 00 00 ManMra T«: 340 01 00 HaytoMM N M M K 345 46 80 ŞNİi B M : 131 22 09 Tatataı kkyariM: 152 43 00 SSK SaMtya: 588 44 00 SSK Okmrtâmu 132 30 00 SSK tirtMI. 358 67 60 • TRAFfc Traflk Srt>e Md.: 176 24 14 (ist.), 356 04 85-86 (Kadıköy) U t f i TnAfc 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehiriçi). 314 36 (8 Çetanece) • THT: Iç Hatttr 573 13 31, On Hatlar 573 04 33, Sartrai: 574 73 00, HnmntrM: 574 82 00 (25 hat) • DDT: Shked Bamşmm 527 00 50, H.Pa*a 0 M * M : 338 30 50 • VAPIHL Şfttr Hanan: 526 40 20, 144 42 33. DMb Yoton (Acmtt): 145 53 66. 144 25 02, 149 18 96 DMb OMtst: 543 05 25 • METHMOUUk (Hava tahmıni Ajjrentne) 573 89 80 fc 526 62 74. Ber«*hı: 150 83 50, Katttf: 348 71 40 • TBC.-069 HABERLER Türkiye'ye Sİlah yağiyor Para piyasası soluk ahyor•^ *r ** ^ ^ ** F.knnnmi Sprvisi — Para Dİ- delive vüzde 54 faiz uveuluvor. Serbest döviz nivasasmda ve Haber Merkezi — lncirlik Hava Üssü, saldın dahil her tür- lü olasılığa karşı hazırlanıyor. tncirlik tam anlamıyla bir silah ve cephane yığmağına dönüşü- yor. ABD ve Hollanda Patriot füzesavar bataryalarını, Dani- marka da Sidewinder roketleri- ni göndermeye başladılar. Al- manya ve Hollanda zehirli gaz- lardan ve radyasyondan koru- yan 200 bin elbise sevk etti. Bu arada ABD Hava Kuvvetleri'ne ait ağır bombardıman uçaklan B-52'lerin İncirlik'e gönderilip gönderilmediği konusu açıklık kazanmadı. Hollanda askeri yetkilileri, Türkiye'nin hava savunması için bir uçak dolusu yerden havaya Patriot füze bataryalannın gön- derildiğini bildirdiler. İlk parti- yi getiren uçak dün lncirlik Us- sû'ne indi. Gelen ilk partide kaç adet füze olduğu bildirilmedi. Ancak ilk inen uçağın 1.500 ton- luk kargo taşıdığı, bütün sipa- rişlerin Hollanda'da 30 uçuşla gönderileceği kaydedildi. Hol- landa, füzeierin kullanımıyla il- gili olarak Türk personelin eği- tilmesi için 150-200 kadar aske- ri bir personelini de Adana'ya gönderecek. Hollanda Parlamentosu, Türkiye'nin NATO'daki mütte- fiklerinden talep ettiği füzeleri gönderme kararını geçen hafta almıştı. Hollanda daha önce de Türkiye'ye 50 bin gaz maskesi ve iki firkateyn ile bir de destek ge- misi göndermişti. Danimarka'nın da 80 adet Si- dewinder roketi göndermeye başladığı bildiriidi. İncirlik'te durum İncirlik'e dev nakliye uçakla- nnın iniş kalkışı sürüyor. Üs, ta- rihinin en büyük silah ve cepha- ne sevkıyatma sahne oiuyor. Adana Büromuzdan Ufuk Te- kin'in haberine göre bir hafta- dır süren sevkıyat sırasında alan- da, özellikle cephaneliğin bulun- duğu bölgede görevli ABD'li as- kerler tarafından olağanüstü ön- lemler alınıyor. Itfaiye birimin- de görevli Türk işçilerinin, bir yangın olasılıgına karşı vardiya süreleri 12 saate çıkarıldı. Halen F-16, F-15 ve F-lll sa- vaş uçaklarından 75 kadannın bulunduğu iiste, önceki gün eği- tim uçuşlarına ara verilerek pi- lotlar dinlenmeye alındı. ABD'li pilotlardan bir bölümü de uçuş pistinin hemen yanında kurulan baraka ve çadırlara alınarak ha- ?ır durumda bekletilmeye baş- landı. ABD Hava Kuvvetleri'n- den bir yetkili, "Pilotlann her an savaşa hazır durumda bekle- tilmesinin ne anlama geldigi" bi- çimindeki soruya, "VVashington, iki giindür ketum davranıyor. Ne 48 uçağın konuslandınlaca- ğı giin ne de pilotlar konusun- da bir yorum yapıyor" dedi. Bu arada Amerikalı askerle- rin önceki sabaha karşı tncirlik 1 ten 20 kadar askeri otobüsle üs- ten aynldıklan bildiriidi. Bu as- kerlerin Güneydoğu'ya sevk edildikleri iddia edilirken lncir- lik ve Ankara'daki ABD'li ma- kamlar bu konudaki sorulara "Yoram yok" yanıtım verdiler. Amerikan Haberler Merkezi Başkanı Sheila Austrian, İncir- lik'e ineceği açıklanan 48 Ame- rikan savaş uçağının kısa aralık- larla geleceğini belirtmekle ye- tindi. tncirlik'te ayrıca ABD'li as- kerlerin yoğun atış talimi yaptık- lan tncirlik kasabasından duyu- lan seslerden anlaşıldı. İncirlik boşaltılıyor H a v a Kuvvetleri Komu- taıüıgj, dün aldığı bir kararla In- ^ ^ (jssü'ndeki sivil ABD'lile- rin tahliye edilmesini kararlaştır- dı. Üsteki gûvenilir kaynaklar- dan sağlanan haberlere göre ABD'li yetkililer, askeri perso- nelin dışmda, hangi birimde gö- revli olursa olsun sivil personel ile eş ve çocuklarının en geç üç gün icerisinde üsten aynlmasma karar verdi. Üsteki ABD'lilere iletilen duyuruda, "Sivil unsur- lar İnciıiik'ten aynlabilirler. Bu sıire uç giindür. İncirlik'ten ay- nlacaklar ülkemize dönecekler- dir" denildı. Kararuı açıklaruna- sı sırasında üsteki okullann ta- mamının da kriz nedeniyle ka- patılacağı açıklandı. Kararın bil- dirilmesinin hemen ardından üs- te çeşitli birimlerde görev yapan sivil unsurlar ile eş ve çocukla- rından oluşan 2500 kişinin In- cirlik'i terk etmeye başladığı bil- diriidi. Üsse önümüzdeki birkaç gün icerisinde çok sayıda yolcu uçağı geleceği ve ABD'lileri Av- rupa üzerinden ülkelerine götü- recegi açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri lncir- lik Komutanlığı'nca alınan. ka- rarın, üstte görevli Türk işçileri kapsamaması dikkati çekti. Alı- nan tahliye kararının tek yanlı olması işçilerin tepkisine yol açarken Türk görevlilere de olası bir saldın düşünülerek birkaç gün icerisinde gaz maskesi da- ğıtılacağı bildiriidi. ABD'li kay- naklar, bu konudaki soruyu "yorumsuz" bıraktılar. Erhaç ve Diyarbakır Malatya'nın Erhaç ve Diyar- bakır hava Uslerindeki Belçika, Almanya ve Italya çevik kûvvet- lerinin eğitim uçuşlan da sürü- yor. Bölgede dün yağış olması nedeniyle eğitim uçuşlannın ön- ceki güne göre azaldıklan göz- lendi. Bu arada AA'nın haberi- ne göre 7. Ana Jet Üssü ve kara birliklerinde görevli subay ve astsubaylann lojmanlarda kalan ailelerine dünden itibaren gaz maskesi dağıtıldı. ANKA'ya bilgi veren Mütte- fik Basın Bilgi Merkezi Başka- nı Kurmay Albay Haiil Kalaycı, "Bölgede durum son derece nornmi ve sakin" dedi. Albay Kalaycı, üslerdeki uçakların dün sabahtan itibaren normal eğitim uçuşlannı yaptıklannın altını çi- zerek "Bu anlamda olagandışı bir faaliyel soz konusu degildir" diye konuştu. Norveç, Türkiye'ye asker göndermek istiyor Norvec'te yapılan bir kamuo- yu anketine göre halkın yüzde 47.2'si, Oslo hükümetinin Tür- kiye'ye asker göndermesini talep ediyor. Norveç kamuoyu, Tür- kiye'ye hem askeri hem de eko- nomik olarak yardım edilmesi- ni isterken, yann 200 askerden oluşan bir sağlık ekibinin yola çıkacağı öğrenildi. Norveç hü- kümeti, daha önce Ulusiararası Kızılhaç aracılığı ile Güneydoğu Anadolu'ya 3 adet sahra hasta- nesi göndermişti. Bu arada baş- kent Oslo çevresindeki petrol dolum tesislerinde çalışan Müs- lüman (Türk ve Pakistanlı) işci- ler, olası bir sabotaja karşı pa- zartesi günü işten çıkarıldılar. Norveç radyosunun bu işten çı- kartmaları sert bir dille eleştir- mesi üzerine, Türk ve Pakistan- lı işçilerin dün işbaşı yaptıkları öğrenildi. Ekonomi Servisi — Para pi- yasasında normalleşme eğilimi başladı. Geçen perşembe gü- nünden beri yoğun oîarak süren mevduat çekişlerinin dün durul- maya yüz tuttuğu gözlendi. Bu- na karşılık dün bankalara taze para girişinin de olmadığı belir- tiliyor. Bu arada bazı bankalar mevduat faizlerini 2 puan kadar yükselttiler. Para piyasasındaki normal- leşme sonucunda, Merkez Ban- kası'nın para enjekte ettiği In- terbank'ta işlem hacmi azaldı. Interbank'ta bir gecelik borç- lanmanın faizi yüzde 65 olur- ken, işlem hacmi önceki güne göre geriledi. Banka şubelerin- den mevduat çekişlişlerinin du- rulmaya yüz tutmasına karşılık bankaların Interbank'ta hâlâ satıcı durumuna gelememesi ve Interbank faizinin yüksekliği, bankaların bir önceki günden kalan borçlannı kapatmak için yeniden borçlanmalarıyla açık- landı. Büyük para çekilişlerinin ar- dından bazı bankalar faizlerini yükseltmeye başladılar. Değişik vadelerde faiz, yarım puan ile 2 puan arasında arttırıldı. Orta ölçekli bankalardan Pa- mukbank, dünden itibaren yıl- lık mevduat faizini iki puan bir- den arttırarak yüzde 64'e çıkar- dı. Bir ay vadeli mevduatı da iki puan arttıran banka, yüzde 44'e çıkarttı. Pamukbank, üç ay va- IstanbuUda savunma hazırhğı tSTANBUL (AA) — Istan- bul'da sivil savunma hazırlıkla- rının tamamlandığı bildiriidi. AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, sivil savun- ma hizmetlerinde görev alan yaklaşık 75 bin mükellefe gön- derilecek çağn pusulaları hazır- landı. Bu pusulalar, gelişmele- re göre emir alınması halinde mükelleflere postalanacak. Ikaz ve alarm için gerekli si- ren sistemleri hazır tutulurken, ayrıca, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlara karşı alınma- sı gereken önlemler ile sivil sa- vunma tedbirlerini içeren bro- şürler yeteri kadar bastırıldı. Broşürlerin, herhangi bir pani- ğe yol açmamak için dağıtılma- dığı bildiriidi. Sivil Savunma Müdürlüğü'- nün, sağlık kuruluşları, Milti Eğitim Müdürlükleri, güvenlik- le ilgili kuruluşlar ile ilaç fabri- kalarının da aralarında bulun- duğu resmi ve bazı ozel mües- seseleri de, yangın, sabotaj, ta- mir, güvenlik gibi konularda yapmaları gereken planları göz- den geçirmeleri, varsa eksikleri- ni gidermeleri konusunda uyar- dıkları kaydedildi. Bu arada, bazı kisilerin gö- nüllü olarak görev almak için si- vil savunma müdürlüklerine başvurduklan öğrenildi. Yetkililer, resmi makam ve yayın organlannca yapılacak duyurulann dışında, asılsız söy- lentilere itibar edilmemesini is- tediler. Bazı kişilere, "Sivil Sa- vunma Bakanlıgı" başlığıyla sahte çağn pusulaları gönderil- diğinin belirlendiğini kaydeden yetkililer, vatandaşlann dikkatli olmasını istedileristanbul'daki bazı konsolosluk ve havayolla- n binalan ve cevrelerinde alınan güvenlik önlemlerinin arttınla- rak sürdürüidüğü bildiriidi. deliye yüzde 54 faiz uyguluyor. Yeni faiz oranlarını dünden iti- baren yürürlüğe koyan Şeker- bank ise bir ay vadeliye yüzde 40, üç ay vadeliye yüzde 51, al- tı ay vadeliye de yüzde 54 faiz vermeye başladı. Bugünden iti- baren faizlerini yükselten ban- ka sayısı ise iki. Bunlardan Va- kıflar Bankası bir aylık faizi yüzde 38'den 39'a, üç ay vade- liyi yüzde 51'den yüzde 52'ye yükseltti. Faiz arttınmını hep yanmşar puan olarak yapan Türkbank'ın bugünden geçerli yeni oranları ise şöyle: Bir ay vadeli yüzde 42.5, üç ay vadeli yüzde 53.5, altı ay vadeli yüzde 56.5 ve yıllık mevduat yüzde 62.5. Bu arada dört iş günün- de mevduatlardaki çözülmeden dolayı sektörde yaşanan sıkıntı "bankacılık sisteminin zayıflık- fauioı" ortaya çıkardı. Görüştü- ğümüz bankacılık uzmanlan, Merkez Bankasf nın para mus- luklarını sonuna kadar açık tut- masına karşılık bazı bankaların müşterilerinin taleplerini zama- nında ve yeterince karşılayama- dıklanna dikkat çekiyorlar. Merkez Bankası'nın gerekli likiditeyi sağlamasına karşılık yüksek çekilişlerin olduğuna dikkat çeken bu uzmanlar, bu son olaydan ticari bankalann bazı deneyimler kazanmış olma- ları gerektiğini söylediler. Ban- kacılık prensiplerinden normal zamanlarda bile ödün verilme- mesi gerektiğini belirten bu uz- manlar "Önemsiz gibi göriinen prensipter sislem sıkıştıgı zaman bankalan zorlayan uygulamalar haline geliyor. Vade çöziimün- de bankaya gidildiginde hiçbir zaman çuvalla para sırtlanıp çı- kılmaz. Bir ihbar siiresi vardır. Eger bankalar normal zaman- larda bu ilkeyi yerine getirsey- diler şimdi başlan böyle agn- dan çekilen paraiann bir mikta- n zaten harcandı. Tüccann, es- nafın kasasına girdi. Ticari iş- letmeler kasaiannda para tut- mazlar. Bankadan vadesiz ta- sarruf mevduatı veya vadeli ta- sarruf mevduatı olarak çtkan paralar, şimdi vadesiz ticari mevduat olarak geri dönmeye başladılar." Serbest döviz piyasasında ve altın piyasasında dün de onem- li bir gelişme gözlenmedi. ön- ceki günü 3110 liradan kapatan doların dünkü değeri 3125 lira oldu. Markm değeri ise beş lira artarak 2035 liraya yükseldi. Al- tında ise küçük oranlarda artış- lar yaşandı. Külçe altın 39.300 liradan 39.900 liraya kadar iş- lem gördü. Cumhuriyet Altını ise önceki gün olduğu gibi 265-270 bin lira arasında satıl- dı. Geçen cuma gününden önce- ki güne kadar yapılan üç seans- ta da yükselen hisse senedi fiyat- lan dün ortalama yüzde 1.4 ora- nında geriledi. İMKB Bileşik Endeksi 48.37 puan yitirerek 1 3362.44 puana düştü. Dünkü seansın ilk dakikalarında, elle- rindeki portföyü ne pahasına olursa olsun boşaltma eğilimin- de olan yatırımcılann etkisi ba- zı hisse senetlerinde fiyatları ta- bana indirdi. Küçük çaplı da ol- sa bu satışların etkisiyle Bileşik Endeks 3200 puana kadar geri- ledi. Ancak satış eğiliminin çok kısa sürmesi ve önceki günkü kapanış fiyatlannın altındaki alış emirlerinin çokluğu fıyatla- rın toparlanmasını sağladı. Ha- reket etmek için seansın son da- kikalarını bekleyen aracı üyele- rin de ahma geçmesiyle kapanış- ta endeks 3362.44 puana yüksel- di. Aracı üye temsilcileri, Kör- fez'de çok kritik saatlerin ya- şanmasına karşın fiyatların tu- tunmasını, yatırımcılann sava- şın kısa süreceği şeklindeki yo- rumlarına bağlıyorlar. Bu ara- da şimdiye dek borsayla ilgilen- memiş olan bir kesimin de "bu savaş kısa sürer, fırsal bu fır- sattır" diyerek düşük fiyattan ahma geçtiği belirtiliyor. Uz- manlar, kriz nedeniyle yarıya yakın düşüş olmasma karşın ye- ni bir yatınmcı grubunun bor- saya girmesine olumlu bakarak "87 agustosundaki çökiişten sonra 1.5 yıl hiç kimse borsay- la ügilenmemişti. Şu andaki ge- lişmeler aynı soguk bakışın bu defa tekrarlanmayacağını gös- teriyor" yorumunu yapıyorlar. Polîste terör alarmı tSTANBUL (AA) — Ameri- kan uçaklanmn Irak'a saldırma- sınin hemen ardından İstanbul polisi alarma geçirildi. Emniyet Müdürü Mehmet Agar'ın telsiz emriyle harekete geçen ekipler ABD Başkonso- losluğu, ABD'ye bağlı kuruluş- lar ve Atatürk Havalimanı'nda giriş ve çıkışlan kontrol altına aldılar. Istanbul'daki stratejik nokta- larda görevli polis sayısı da art- tırıldı. Edinilen bilgiye göre Dev- Sol'un geçen hafta sonunda ger- çekleştirdiği sabotaj eylemleri savaşa taraf tüm ülkelerin büyü- kelçilik binalan ve İncirlik'e yö- nelik eylem tehdidi ile Arap mil- liyetçisi örgütlerden gelebilecek olası saldınlar Içişleri Bakanlı- ğı'nı harekete geçirdi. istanbul, Ankara, Adana ve Güneydoğu'daki bazı iller baş- ta olmak üzere harekete geçen polis, havaalanlan, barajlar ile büyükelçüik ve konsolosluk bi- nalannı kontrol altına aldı. Üst düzey yöneticilere yönelik konı- ma önlemleri de arttınldı. Büyükelçiliklerin ve konso- losluklann buUmdukları bölge- lere giriş ve çıkışlar tümüyle de- netleniyor. Bu arada yabancı terör timle- rinin Ulkeye sızma olasılıklanna karşı sınırda alınan önlemlere de ağırlık verildiği kaydediliyor. Türkiye'de bulunan ve başta Or- tadoğulular olmak üzere yaban- cılann hareketleri de yakından izlenmeye başlandı. Yabancıla- rın toplu bir biçimde bulunduk- ları ve yaşadıklan yerlerde po- lis takibi ve istihbarat çalışma- larına hız verildi. Bu arada ABD'nin Ankara Büyükelçisi Morton Abramo- witz de olası sabotaj eylemleri- ne karşı önlem alınması için An- kara Valisi Saffet Ankan Bcdök ile görüştü. Gatori • AMMye PERA • 14« 97 38 • 1326416 SANATÇI EŞÜÖİNOE ^eramik, Cam Kumaş üzerine desen, Resim ve Güzel Sanattara Hazırlık çalışmaları. 3 4 8 7 9 9 7 Oavlat Sanstçtsı OtHMa EŞREF ÜREN Rtsim SvBisi 5 Ocak-20 Ook n tûmû Do0al UMT EXCLUSIVE S A N A T M E R K E Z İ SÜREKLJ ÇAÖDAŞ RESİM Ö2OÜN BASK1 ve SERAMİK SERGİSİ imüt C m tutlrı (Suadıye İş 8an»aa Jslü)36375 94-3591784 S » N » T G A L E R I S i Otmaılı tananlv CMriygli'ndM. 602li Smalır Blrliği m [I9»I9M| Sergısı 19 Ocak 91e kadar uzatıldı Alarto M«lı«l Masıak Meyaan, No37 Ayazaga-is! TOMUR ATAGOK R1-27İ.1991 DIRİHOD ROLTOR HIRRİZİI S T A N t U L Paar damı ns-gûn 1900*3 kadar ap4z KOYORTAKOY-ORTAKOY-ORTAKOY-ORTAK ATÖLYE BTBOÜL Cam üzerine Ebru Kursu 25 Ocak - 25 Şubat • 15 Günlük 2 Devre Pazar dahil hergün 12.00 - 24.00 arası açığız 161 85 99 Ortakoy Sahıtı Değırmencı Sok No 10 Ortaköy 1 6 1 ^ 2 5 KOY-ORTAKOY ORTAKOY-ORTAKOY ORTAK ARAUK»90 R E S İ M S E R G İ S İ 24 Aratak'OO - 2 Şut»t'Q1 Özdemir AlUn Hale Aıpacnğla tpek Aksuğür Duben Mostafa Ata Tomur Atagök Bedri Baykam Adnan Çoker Haluk Gedik Bâıyamin Özgfiltekin Vmf Taktak Hale Tenger Ömer Uluç SOYAH SANAT GALERISI Buyukder« Cad Na 3» MtCKMyckSy 157 09 10 - 20 h« ARKEONSANAT GALERISI SÜREHİ ÇAĞDAŞÖZGCiN'BASKI SERAMftCfCYKBL YAĞUBOYATABLOLAR SATIŞ MERKEZİ ISBEU: CAO » onAKor TEL m n B FETHIARDA RESİM SERGİSİ 12 OCAK-2 ŞUBAT 91 BENADAM nuıCOCBK. mue 81300Vabmxtx k ' ' A L J R / v R T SANAT GALERİLERİ YAVUZ TANYELI 3 Ocak - 22 Ocak 1991 Abdi ipefcçi Cad. No: 18 Nişantaşı 141 21 83 Heryaça uygun programiarto RESİM ÇALIŞMALARI Hafta içi ve Hafta sonu H»n» Içl HWI> «mı 161 38 34 161 76 50 Şaimadlıiı Cai. Atacan Sok. AEDPA AaTekstilbank San4Gaterisi TARIK CARIM Resim sergisi 9 Ocak - 28 Ocak HOmi O««* Cad. 126 .rrtkiy* Meydtn 13» 12 7S GALERI LEBRIZ Karma Resim Sergisi HAKKI ANLI AVNİ ARBAŞ AYDIN AYAN HÜSEYİN BİÜŞİK GEVHER BOZKURT CEVAT DERELİ GÜRDALDUYAR LEYLA GAMSIZ FEVZI KARAKOÇ BİHRAT MAVİTAN FİKRET MUALLA CUMA OCAKLİ KEMAL ÖNSOY ADNAN VARINCA ŞENOLYOROZLU 14 Ocak-ZO Şubat tflm ZU. 16 Mknı *fL 0. 2/4 W«MWl 140 22 B SANFA SANAT GALERİSİ KARADANA SELtM Dünya resim sanatı tarihinde ilk defa. Gece de görûnebılen resimlerin. öncüsü kabul edilen sanatçı. resimlerin gece de görünebilen yüzünü dığer gözlere sunacaktır. 9 Ocak - 5 Şubat DERİ S H O W IHLAMUR Ihlamurdere Cad. Yeşilçimen Sok. No: 91 Beşiktaş/İST. 159 72 55 ıtnrmu OONBYDOAU MMITMU F0T06RAF SERGİSİ NİLÜFER BİLGİÇ 18 Ocak 1991-18 Şubat 1991 İSTANBUL BAROSU LOKALİ m»wı cuntHMTnummo «T t GORBON SANAT GALERI51" RAZİYE KUBAT RESİM SERGİSİ 8 Ocak - 3 Şubat 1991 A MCNKO1 ist a» sanat ^alerisi ZEYNEP GÖLE Resim Sergisi 18 Ocak-16 Şubat'91 1. LeventSfllUn Sok. No: 14-1 7 0 0 3 6 2 GARANTİ KOLEKSİYONUNDAN SEÇMELER SERGİSİ Otuz sanatçının yapıtlarından oluşan karma sergi. 15 Ocak - 30 Ocak 1991. 11.00 - 18.00 (Pazar gunlerı dışında) H GARANTİ SANAT GALERİSİ İsuklâl Cad 141 Beyoğlu-İsıanbul I b r . a h i m A l p t e k i n ResimSeıgjsi 7-280akl99l.UÛ0-l8JX (Pazargünkn dtşmdal V^likonağı Caddesi No. 117/2 Nişanaşı-İstanbul TÜ-. 130 39 80 galeri • atölye 146 97 3S • 132 64 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog