Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SERBEST PİYASADA OÖVİZ ABDOolan Batı Alman Marto bvıçre Frangı HoHmda Ronnı IngBz Stefiinr FıansE Frangı lOObtyanüreli SA.Rıya* Avusturya ŞSni Dflviz Int. ($) = Alıs 3118 2028 2400 1775 5950 587 263 780 280 Sıbş 3125 2035 2410 1785 6000 597 267 785 285 3033 AİT1N 6ÛMÛŞ Cumhunyet Reşat 24ayar altm 2 2 ı y w W e z * 900ayvgwriiş Vatofbank Altm Ziraat AlDnı HafcAltın M.BantaB 1 Ons S 265.000 275 000 39 750 35 500 463 220.000 227 000 227 000 403.65 Tl hkftHiikı Ort Faeı (%) Sadş 270.000 285 000 39 900 39 200 490 225.000 232.000 232.000 403 55 64 99 Şirket kıırmaya kolaylık • ANKARA (ANKA)— Daha önce sadece İzmir ve Istanbul illerini kapsayan şirket kurma ve anasözleşme değiştümedeki kolaylık Adana, Antalya, Ankara, Bolu, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Erzurum, Ordu ve Samsun illerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Halk Sigorta ikinci • EkODomj Servisi — Halk Sigorta, 1990 yılı çalışma dönemini önceki yıla göre yüzde 175 artışla 295 milyar bir üretim ile sektör ikincisi olarak tamamladı. 1991 yılında 480 milyar liralık prim hedefleyen şirket, bu hedef üretiminin 190 milyar ürasını hayat ve bastalık sigortalarında gerçekleştirmeyi planlıyor. İnci Pastanesi'nde anlaşma • tSTANBUL (AA) — Beyoğlu'ndaki tarihi tnci Pastanesi'nde 96 gündür süren grev anlaşmayla sonuçlandı. Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri lşçileri Sendikası (TOLEYtS) Genel Eğitim Sekreteri Necati Aktaş, 16 işçiyi kapsayan sözleşme sonucu ortalama net 500 bin lira olan işçi ücretinin birinci yıl için net 1 milyon 143 bin liraya yükseldiğini bildirdi. Aktaş, işçilerin ikinci yıl da net 1 milyon '500 bin lira ücret alacaklarını belirtti. ABD'de büyük enflasyon • VVASHINGTON (AA)— ABD'de geçen yıl son 9 yıhn en yüksek enflasyon oranı kaydedildi. ABD Çalışma Bakanhğı'nın açıklamasına göre ülkede tüketici fiyatları, aralık ayında binde 3 oranında yükselirken 1990 yılı genelinde de enflasyon oranı yüzde 6.1 olarak gerçeklesti. Tüketiciye destek • Ekonomi Servisi — İstanbul Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Derneği, korsan yufkacıları önlemek için belediye ve maliyeden yardım istedi. Deraek üyeleri, yufkanın temel gıda kapsamına alınması ve yufkadan KDV yükünün azalulması ve tüketicinin hem sağlık hem de fiyat konusunda korunmasını istiyorlar. General Oektrik'te anlaşma • İş-Sendika Servisi — Bağımsız Otomobil-lş Sendikası, 44 gündür grev uygulanan Topkapı'da kurulu 400 işçinin çalıştığı General Elektrik'te toplusözleşme görüşmelerini anlaşmayla sonuçlandırdı. İmzalanan sözleşmeyle ücretlere birinci yıl yüzde 212.4 ile yüzde 528 arasında zam yapıldı. Otomobil-lş Sendikası'ndan yapılan açıklamada ortalama net 350 büı lira olan işçi ücretlerinin sözleşmeyle 1 milyon 250 bin liraya yükseldiği bildirildi. İkinci yıl, ücretlere Devlet Istatistik Enstitüsü'nün saptadığı enflasyon oranı artı yüzde 5 refah payı miktarında zam sağlandı. Veysi Balin başkan adayı • Ekonomi Servisi — Balinler Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Balin, 1 şubatta yapılacak olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon thracatçılar Birliği'nin yönetim kurulu seçimlerinde baskanlığa adaylığını koyduğunu açıkladı. Btitçe açığı 11 trilyonda kaldı V /l4 trilyon lirayı aşacağı tahmin edilen bütçe açığı, 11 / trilyon 484 milyar lirada kaldı. Açığm tahminin altında A / ( kalmasında Körfez krizi nedeniyle hibe olarak yapılan yf K Bütçe uygulama sonuçları (Milyar TL) •Mçttan Genel bûtçe Katma bûtçe Hazine yardırm Konsolide bûtçe BMntar 1M9 37.750 6.674 -5.553 38.871 19M 66.719 12.175 -10.725 68.169 I«M 30.210 6.545 -5.386 31.369 1tM 55.321 11.588 -10.224 56.685 1MI -7.540 -129 167 -7.502 1M0 -11.398 -587 501 -11.484 14 trilyon lirayı aşacağı tahmin edilen bütçe açığı, 11 trilyon 484 milyar lirada kaldı. Açığın tahminin altında kalmasında Körfez krizi nedeniyle hibe olarak yapılan yardımların bütçeye gelir kaydedilmesi etkili oldu. ANKARA (ANKA) — Kon- solide bütçe açığı 1990 yılında 11 trilyon 484 milyar lirada kal- dı. Bütçe açığı, 1990 yılı başın- da 10.5 trilyon lira olarak öngö- rülmüş, daha sonra açığın 14.2 trilyon liraya ulasacağı tahmi- ninde bulunulmuştu. Açığın, tahminin de altında kalmasında Körfez krizi nedeniyle hibe ola- rak yapılan yardunlann bütçe- ye gelir kaydedilmesi etkili oldu. ANKA'nın Maliye ve Güm- rük BakanlığVndan edindiği ve- rilere göre 1990 yıünda konso- Iide bütçe gelirleri 56 trilyon 685 milyar lira olarak gerçekleşti ve 1989 yüındaki 31 trilyon 369 milyar liralık gelire göre yüzde 80.7 arttı. Gider ise yüzde 75.4 artarak 38 trilyon 871 milyar li- radan 68 trilyon 169 milyar li- raya yükseldi. Bu değerlere göre 1990 yüı açığı 11 trilyon 484 milyar lira Konsolide butçe gelirleri (Gerçekleşme) Geiirturu Vergi gelirleri Vergi dışı normal gelir Ûze) gelir ve fonlar Toplam 1SM Tahmin 24.373 2.100 1.983 28.456 Tahsiiat 25.572 2.724 3.083 31.369 1tM Tahmin 43.659 7.512 2.689 53.860 Tansüat 45.508 4.577 6.600 56.685 oldu. Konsolide bütçe açığı, muştu. 1989 yıundaki 7 trilyon 502 mil- „ .. . — , . yar liraya göre yüzde 53.1 ora- i*eUnn dagllimi nında arttı. 1990 yılı toptan eş- 1990 yılında 56 trilyon 685 ya fiyat artışı da yüzde 53.1 ol- milyar lira olarak gerçekleşen 56 trilyon liralık bütçe gelirinin 45 trilyonunu vergi oluşturdu. Gelir Vergisi'nde artış yüzde 89.5'e çıkarken Kurumlar Vergisi'ndeki artış yüzde 28.5'te kaldı. Gelir Vergisi, tahmini yüzde 20 aştı. lar oluşturdu. 1989 yılına göre vergi geliri yüzde 78, vergi dışı normal gelirler yüzde 68, özel geürler ve fonlar ise yüzde 114.8 oranında arttı. Vergi gelirleri kapsamında ge- lirden alınan vergiler yüzde 73.2 servetten alınan vergiler yüzde 133, mal ve hizmetlerden alınan vergiler yüzde 79, dış ticaretten alınan vergiler yüzde 9 oranın- da artış gösterdi. Gelir Vergisi'nde geçen yıl 1989'a göre sağlanan artış yüz- de 89.5'e çıkarken Kurumlar Vergisi'ndeki arüş yüzde 28.5'te kaldı. Gelir Vergisi tahsilatı, tahmin edilen tutarı yüzde 20 aştı, Kurumlar Vergisi tahsilatı ise tahminin üçte ikisi düzeyin- de kaldı. KDV tahsilatı da geçen yıl 12.7 trilyona ulaştı ve 1989 yı- lındaki 6.8 trilyona göre yüzde 87.1 artış gösterdi. konsolide bütçe gelirinin 45 tril- yon 508 milyar lirasını vergi, 4 trilyon 577 milyar lirasını vergi dışı normal gelirler, 6.6 trilyon lirasını da özel gelirler ve fon- 6 Zoraki vergi' açığaeşit Çalışanlann 'tasarrufu teşvik' hesabı ile 'konut edindirme yardımı' hesabında, 1990 sonunda toplam 11 trilyon 619 milyar lira bırikti. Bu rakam, 1990 yılı bütçe açığına eşit. İki hesaptan hak sahiplerine yalnızca 260 milyar lira ödendi. Geri kalan, esas olarak tahvile yatırıldı. ANKARA (ANKA) — Çalışanlann ta- sarrufa teşviki hesabı ile konut edindirme yardımı hesabında 1990 yılı sonu itibarıy- la toplam 11 trilyon 619.7 tnilyar lira bi- rikti. Çalışanlann tasarrufa teşviki hesabına 1990 yılı sonu itibanyla 6 trilyon 158.9 mil- yar lira para girdi. Bu tutann 280.2 milyar liralık bölümü ödendi. Ödemenin 180.7 milyar liralık bölümü hak sahiplerine, 13.8 milyar liralık bölümü yanlış tahakkuk ne- deniyle kurum ve firmalara yapıldı. Ziraat Bankası'na da 75.6 milyar lirası komisyon, 10 milyar lirası da ek bilgisayar ve bina alı- rru için olmak üzere 85.6 milyar lirahk öde- mede bulunuldu. Ödemelerden arta kalan tutar ise değişik şekilierde nemalandınldı. Bu tutann bir tril- yon 8%.9 milyar liralık bölümüyle vadele- ri 2-9 yıl, faiz oranlan ise yüzde 5-70 ara- sında değişen TEK tahvili alındı, birikimin 2 trilyon 60.7 milyar liralık bölümü Kamu Ortakhğı Fonu'nca ihraç edilen tahvil ve ge- lir ortakhğı senedi, 153 milyar liralık bö- lümü TPAO tahvili, bir trilyon 275 milyar liralık bölümü devlet tahvili alınarak değer- lendirildi. Geri kalan tutann 64.5 milyar liralık bö- lümü vadeli. 428.7 milyar liralık bölümü ise vadesiz mevduat olarak tutuluyor. KOF ve TPAO tarafından ihraç edilen tahvillerin 10 yıl vadeli ve yüzde 30 faizli, devleı tah- villerinden bir bölumünun 4 yıl vadeli ve yüzde 55.6 faizli, geri kalan bölümünün dö- vize endeksli, vadeli mevduatın ise ortala- ma yüzde 61 faizli oldu6u belirlendi. Konut edindirme yardımı hesabında ise 1990 yılı sonu itibanyla 3 trilyon 673.6 mil- yar liralık bölümü anapara, bir trilyon 787.2 milyar liralık bölümü nema olmak üzere 5 trilyon 460.8 milyar lira birikti. Konut edindirme yaçdımı hesabından hak sahiplerine 79.6 milyar lira, komisyon olarak Emlak Bankası'na 86.8 milyar lira ödendi. Komisyon olarak 13.1 milyar lira da kurumlara iade edildi. Bu ödemelerden sonra hesapta kalan 5 trilyon 281.3 milyar lira Kamu Ortakhğı Fonu, Toplu Konut Fonu, TEK'e yapılan ödemeler ve devlet tahvili alımı ile vadeli ve vadesiz hesaplarda değerlendirildi. He- saptan Kamu Ortakhğı Fonu'na bir trilyon 102.7 milyar lira, Toplu Konut Fonu'na 540 milyar lira, TEK'e 876.9 milyar lira ak- tarıldı. Birikimin 90.9 milyar liralık bölü- mü ile devlet tahvili alınırken 2 trilyon 663.7 milyar lira vadeli, 7.2 milyar lira va- desiz hesaplara yatıralarak değerlendirildi. Tarım Kooperatifî AŞ olabilecek ANKARA (Cumhuriyct Bürosu) — Tarım Satış Koo- peratifleri ve Birlikleri'nin or- taklaşa ve sermayesinin en az yüzde 5l'ine sahip olmak üze- re anonim şirket kurmalannı öngören yasa önerisi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komis- yonu'nda kabul edildi. Muha- lefet, tasarının özelleştirmeye yönelik olduğunu belirtti. Tanm Satış Kooperatifleri ve Birlikleri'nin sermayesinin yüzde 5l'ine sahip oldukları şirketlerin kuruluf, tescil, hisse senedi çıkarma işlemleri ile bu şirketlerdeki hisselerinin satı- şı veya devir işlemleri, Serma- ye Piyasası Yasası'nda belirti- len kesintiler ile her türlü ver- gi, resim ve harçtan muaf olacak. Tferli otobüsler görücüye çıkü HÜSEYİN ERCİYAS tZMİR — Hazine ve Dış Ti- caret Müsteşarlığı, yerli otobüs üreticisi kuruluşları belediyeler için 'göriicttye' çıkardı. Hazine, belediyelerin dısalım yerine yerli üretim otobüslere yönelmesini istiyor. Yerli otobüslerin paha- ülığına dikkat çeken belediyeler, indırim yapılması, istemlerinin kısa zamanda karşılanması ge- rektiğini kaydediyorlar. Otobüs üreticisi kuruluşlar da belediye- lerden süre, hükümetten teşvik bekliyor. Anakent belediyeleri otobüs işletmeleri ile yerli otobüs üre- ticisi kuruluşların yetkilileri, ön- ceki gün Ankara'da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda ya- pılan toplantıda bir araya geldi- ler. Hazine ve Dış Ticaret Müs- teşar Yardımcısı İbrahim Ça- lur'ın başkanlığında yapılan toplantıda, belediyelerin otobüs ahmları ve otobüs üreticisi yer- li kuruluşların koşullan ortaya kondu. Anakent belediyelerinin yet- kilileri, hızla artan kent nüfus- larının ortaya çıkardığı ulaşım gereksinimini karşılamak üzere öngördükleri otobüs alım plan- larını anlattılar. Beş yıllık süre içinde tstanbul'un 2 bin 500, Ankara'nın 1700, Izmir'in de 1155 otobüsü devreye sokma rafından karşılanmasının ola- naksız olduğu vurgulandı. Üre- tici kuruluşlann yetkilileri, "Tek basımıza hiçbirimiz bu ta- lepleri karşılayamayız" görüşıi- nü dile getirirken "otobüs üre- ticisi kuruluşlann birliği"nden söz edildi. Zamana yaymaları koşuluyla belediyelerin gereksi- zine ve Dış Ticaret Müsteşarlı- ğı'nda yapılan toplantıda ek alı- nan konulardan en önemlisini 'otobüs bedelleri' oluşturdu. Belediyelerin yetkilileri, actıkla- n ihalelerde yerli üretici kuru- hışlann yüksek fıyatlar önerdik- lerini, bu koşullarda daha ucuz öneri getiren yabancı kuruluş- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, yerli otobüs üreticisi firmalarla anakent belediyelerinin otobüs işletmeleri yöneticilerini Ankara'da bir araya getirdi. Hazine, belediyelerin ithalat yerine yerli otobüse yönelmesini istiyor. Belediyeler ise yerli otobüslerin pahalılığından yakımyor. Otobüs üreticileri de destek bekliyor. zorunluluğu olduğu belırtildi. Belediyelerin var olan otobüs fı- lolannın yetersizliği, bakım ve onanm gereksinimleri, yenilen- me zorunlulukları dile getirildi. Bu arada büyük kentlerin otobüs gereksinimlerinin yerli üretici kuruluşların her biri ta- nimlerinin oluşturulacak birlik- çe karşılanması düşüncesi orta- ya atıldı. Ancak anakent belediyeleri- nin otobüs işletmelerinin yetki- lileri, istemlerin 'ivedi' olduğu- nu ve zamana yaymanın ola- naksızhğını dile getirdiler. Ha- larda karar kıldıklaruıı anlattı- lar. MUsteşar Yardımcısı İbra- him Çakır'ın'fiyatlann asagı çekilmesi' önerisine karşılık üre- tici kuruluşlann yetkilileri bu- nun olanaksız olduğunu kaydet- tiler. Yerli otobüs üreticisi kuruluş- lann temsilcileri. konuyla ilgili görüşlerini özetle şöyle açıkladı- lar: "Ürettiğimiz otobüslerin ka- litesi dünya standartlannın Uze- rinde. Fiyatlarımız yabancı ku- ruluşlann dampingli fiyat teküf- leriyle karşılaştınlmamalı. Yur- tiçinde satacagımız otobüsler için hukümet ihracatta olduğu gibi teşvik vennefi. Belediyeler, taleplerini zamana yaymalı. An- cak bu şekilde üretici kuruluş- lar bir araya gelip üç vardiya ça- hşarak bunlan karşdayabiüriz." İzmir Anakent Belediyesi ES- HOT Genel Müdürü Zekeriya Dolar, ivedi gereksinimler için açılan ve yabancı kuruluşlarda kalan ihalelerin gerçekleştiril- mesi gereğini anlattı, 'ulaşım fonu' kurulmasını önerdikleri- ni kaydetti. Yerli otobüs üreticisi kurulus- larıyla anakent belediyelerin yetkililerinin şubat ayı ortalann- da Hazine ve Dış Ticaret Müs- teşarhğı'nda yapılacak ikinci bir toplantıda yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor. İŞÇİNİN EVRENİ1NDEN SUKRAN KETENCİ Savaşa Sığınma... İnsanltğın, işçinin başına gelebilecek en büyük felaket otan savaş, can almadan bile ne kadar çok zarar verebiliyor. Bu arada leş kargaları gibi savaşın gündemde olmasını çıkar- larına yontanlar, savaşa sığınanlar var. İnsanlar, çağımız savaşlarının öyle çok uzun sürmeyebi- leceğini, yüzbinlerin yok olmasınm anlık olduğunu, savaşın kimyasal sonuçlannı, radyoaktiviteyi, gaz zehirlenmeterini, doğa dengesınin altüst olabileceğini... falan pek düşünmek istemiyoriar. Kendilerini, yakınlannı koruma içgüdüsüyie top- lumsal bir histeriyi yaşıyoriar. Bat'da yaşayanlar tçin şu gün- lerde Türkiye'de yaşıyof olmak, savaşın içinde olmak, ölü- me aday olmayla özdeş. Türkiye'ye yönelik turlan iptal ederek kendilerini güven- ceye alıyorlar. Savaşın öncülüğünü yapan ülkeler, ABD ve İngiltere büyük bir yüzsüzlûk içinde savaş alanı içindeki ül- kelerden sivil vatandaşlannı geri çekebiliyor, 'Başkaları öl- sün, bizimkiler kurtulsun' diyebiliyorlar. Savaş alanı içine öz- gür iradesi dışında sokulan, taraf olmaması gereken ülke- miz insanı ise evine ileride kurtlanmaya aday bakliyat, un stoklayarak, bankadaki parasını çekerek, altm, döviz alma- ya çırpınarak kendini ve ailesini savaştan kurtarmaya çaba- lıyor. Ne kadar çok yanılıyor; ne kadar çok leş kargasına, savaş vurgununa olanak tanınıyor, ortam yaratılıyor?.. İnsanlanmızın bir toplumsal histeriye kapılmış olarak yi- yecek stoku peşinde, banka kuyruğunda koşusturduklan, iki kilo mercimek ya da un bulabildikleri için mutluluk duyduk- lan bir günde 110 bin tekstil işçisinin imzalanan toplusöz- leşmesiyle ilgilenen olmadı. Teksiil işçilerinin dahi cepleri- ne iki yıl boyunca girecek para antamındaki açıklamayı öyie pek algılayabildiklerini sanmıyoruz. Birinci yıla yüzde 232, ikinci yıla yüzde 352 zam çok parlak gözüküyor. Tabii ma- dalyonun öteki yüzü bilinmezse. Madalyonun öteki yüzünde 1963 yılından bu yana toplu pazariık hakkı kullanılmış işyerlerinde işçilerin hâlâ asgari ücret ile basa baş 430 bin lira ortalama ücretle çalıştırılıyor olmalan acı gerçegi var. Türk-iş ve Teksif Başkanı Sevket Yılmaz'ın, Halit Narin ile el sıkışarak her dönem kamuoyu- na açıkladığı parlak sözleşmeleri, yıllardır özel sektörün ka- mudan daha cömert olduğu yolundaki demeçlerini anımsa- yın. Cömert işverenlerin verdikleri, Teksif'in yıllardır aldık- lan ne olmuş? İmzalanan bunca sözleşmenin ardından iş- çinin ücret ortalaması asgari ücretle başa baş gidiyorsa, o işyerlerinde, o işkolunda sendikal haklar bir ise yaramamış, sendikacılık işçiye hak verememiş demektir. Madalyonun öteki yüzündeki işte bu acı gerçek nedeniy- le yüksek yüzdeli zamların anlamı yoktur. Tekstil işçisi, bh rinci yıl brüt 1 milyon 430 bin ve ikinci yıl 2 milyon 30 bin liralık yeni ücretle pek çok işkolundaki işçinin aylar öncesinde gelinen ücretlerinin gerisinde kalmıştır. Ustelik bunca yıl söz- leşmeler ile alınan zamları sıfırlayan işçi çıkarmaları, Türki- ye 1 nin gelişmişliği, ihracatıyla övündüğü bu işkolunda en yay- gındır. Teksif'in sözleşmeyle ilgili yazılı açıklaması, işkolun- daki krizin daha da büyüdüğünün ve işçi çıkarmalarının ar- tacağının isaretlerini de vermektedir. Tekstil sözleşmesi ile çıkan haberteri savaş paniğinden biraz uzaktaşıp serinkanlı okuyabildiğinizde sözleşmenin ge- çen cuma günü noktalandığını, aynı gün Türk-İş ve Teksif Başkanı Sevket yılmaz'ın kalp rahatsızlığı gerekçesiyle has- taneye kaldırıkjığını ögreneceksiniz. Daha sonra bu toplan- tıda varılan anlaşmanın işverenlerin onayına sunulup taraf- ların pazartesi günü yeniden bir araya geldiklerini ve sonu- cun ancak salı günü yazılı olarak açıklanabildiğini görecek- siniz. Aşağı yukan altı aydır görüşülen, nasıl biteceği me- rakla bektenen bir büyük sözleşme, savaşın tozu dumana katan günlerinde böylece geçiştirilmiştir. Acaba mı? Bir de savaşın gündemi ile unutturulmaya çalışılan Türki- ye işçi sınıfı tarihinin yaşanmış en büyük işçi direnişinin sa- vaşa rağmen herkesın merakla bekledigi sonucu var. Biz bu yazıyı noktalamak zorunda olduğumuz saatlerde Başbakan'- ın Genel Maden-İş Başkanı Şemsi Denizer ve yönetim ku- rulu üyeleriyle görüşüp görüşmeyeceği hâlâ bilinmiyordu. Grevdeki 42 bin maden işçisi, 35 gün Zonguldak'ta eşleri ve Zonguldaklıları yanlanna katarak gerçekleştirdikieri, ken- dilerinin iki katı kalabalıklarla yürüyüş ve mitingleriyle sadece Türkiye değil dünya işçi sınıfı tarihi içinde önemli bir direniş örneği verdiler. İktidarın ve kamuoyunun yeterli duyarlılık göstermemesi üzerine bir insanın normalde gösteremeye- ceği bir dirençle kışın ortasında, dağlar arasında, geceleri soğukta, sokakta, uyumadan beş gün dört gece süren bü- ' yük yürüyüş' direnişleriyle olağandışı bir direnç, hak arama sınavı verdiler. Hûkümet, Başbakan; çağnlanna uyularak son verilen 'büyük yürüyüşün' ardından dünyanın izlediği bu olay da savaşa sığınarak 8 ocaktan bu yana Genel Maden-İş yö- netimi Ankara'da bekletiyor. Savaşa sığınma hükümeti, Başbakan'ı nereye kadar ko- rur, kurtarır dersiniz? Birlikte izleyeceğiz... YKM'DE HER ŞEY VAR. HER ŞEYDE INDffiM VAR. Şimdi YKM'de °/o 50'ye varan indirim var. Kış biterken değil, kış sürerken... Celin YKM'ye ne alırsanız alın, indirimli alın. Her şeyin iyisi, kalitelisi, en uygun indirimli livallaıia. • Montlar : 199.000 TL • Paltolar : 259.000 TL • Takım Elbiseler : 299.000 TL • "Gizmo" Etekler: Yarı Fiyatına • Mantolar • Pardesüler • Pantolonlar • "Hürpa" Pardesüler 299.000 TL 199.000 TL 99.000 TL 99.00ÛTL C YENİC KARAMÜRSEL ıU^^ Str»mKt.T-WıUr • \NK\R\ KutUv-ltus • EMIR • BIKS\ . IZMİT. \U\fU\KI • \\)\\\ . WRSI\ • I.U ISkKMlKKl\ • k\K\l)H\IZMiKl.l.l.SUIM\ . \\\ \lIK . KDKHMIT. \1M.\TH . KI.UK. . M \ \ \ . BM.lkKMR . \\T\M \ . \\T\I.>\.TK\B/O\ . kMUMU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog