Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 OLUM Takir Âşıklar'ın yazarı • Kultur Servısı — L'nlu îtalyan romanci Vasco Pratolını, Roma'dakı evınde geçırdığı bır kalp knzı sonucu oldu Ulkemızde de "Fakır Âşıklar" adlı romanıyla tanınan Vasco Pratoltnı 78 yaşındaydı Pratolını, 1913'te Floransa'da bır ışçı aılesımn çocuğu olarak dunyaya gelmıştı Pratohnı'nm 1939'da kurduğu "Campo dı Marte" adlı edebıyat dergısı 9 ay sonra faşıst hukumet tarafından kapatılmıştı I947'de yavımlanan "Fakır Âşıklar", îtalyan venıgerçekçılığının en guzel yapıtlarından bırı olarak un kazanmış, ıkı uluslararası ödul almıştı Faşıstlenn ıktıdara geldığı donemde Floransalı yoksulların yaşamını anlatan roman 1970'te Aydın Emeç tarafından Turkçeye kazandmlmıştı Pratolını, 1955-66 >ıllan arasmda, 1875-1945 donemını kapsayan "Bır Italyan O>kusu" adlı bır uçleme de yazmıştı TIYATRO 'Kırmızı Pabuçlar' • İSTANBUL (AA)— Harbıye Muhsın Ertuğrul Sahnesı'nde sergılenen muzıklı çocuk oyunu "Kırmızı Pabuçlar" kapah gışe oynuyor İstanbul Beledıyesı Şehır Tıyatroları'nda sezonun ılk çocuk oyunu olan "Kırmızı Pabuçlar"ın yönetmenı ve başrol oyuncusu Taner Barlas, oyuna gösterılen büyuk ılgının, esenn her yaştakı çocuğa seslenmesınden kaynaklandığını söyledı Barlas, Harbıye Muhsın Ertuğrul Sahnesı'nde, cumartesı ve pazar günlerı saat 11 OO'de sahnelerien oyuna, çocuklann büyuklerıyle gelmelerının yanı sıra çeşıtlı okullardan turlar da düzenlendığıru ka>detu 'Shakespearefeiz Herifler' • Kultur Servisı — Yıldız Unıversıtesı Oyunculan, Coşkun Büktel'ın "Shakespeare'sız Henfler% 1-2" adh oyunlannı bugünden ıtıbaren Fransvz Kultur Merkea Tiyatro Salonu'nda sergılemeye başhyor Oyunun yönetmenlığını ustlenen Coşkun Buktel, "Bence seyırcı önune çıkmak, gerçekten bır cesaret meselesı olmalı lnsan aklına esenı 'ben yaptım oldu' dıyerek sahneye çıkarmamalı, sahneye çıkmamalı" dıyor "Shakespeare'sız Henfler" bır "polemık" oyunu. Türkaye'de tıyatro dünyasına acımasız bır tavırla yaklaşılıyor oyunda ve "herkesın büdığı, ama ortalık yerde söylemekten çekındığı gerçeklen" sahneye getınyor Hamdı Alkan, Canan Erel ve Gurkan Gur'un rol aldığı oyun, bugun, yarın ve cuma gunu saat 19 30'da Fransız Kultur Merkezı Tıyatro Salonu'nda ızlenebüecek YARIŞMA Muhammet Şengöz'e ödül • Kultur Servisi — Çorum'da yayımlanan günlük Çorum Haber gazetesının duzenledı|ı "Basın özgürlüğu" konulu 1 Ulusal Kankatur Yarışması sonuçlandı Yanşmanın buyuk odulunu Izmıt'ten Muhammet Şengöz kazandı Çorum Haber Gazetesı Genel Müduru Mehmet Yolyapar île kankatürculer Muhıttın Köroğlu, Mahmut Akgun, Samı Caner ve Sönmez Yanardağ'dan oluşan seçıcı kurul, Karıkatürculer Derneğı'nde toplanarak, yanşmaya katılan 102 amatör ve profesyonel sanatçının 246 kankatürünu değerlendırdı Sonucta, Muhammet Şengöz'ün karıkaturü 1 mılyon hralık buyuk ödule değer bulundu Her bırı 250'şer bm hralık başarı odullerı de şu karıkaturcülere verıldı Mustafa Bılgm (lstanbul), Eray özbek (Izmır), Uğur Pamuk (Çorum), Enver Malkoç (Karabuk), Necmı Rıza Ayça (lstanbul), Ahmet Erkartfı (lstanbul), Avnı Odabaşı (Manısa), Murat İlhan (Samsun) Karıkatürculer Derneğı özel ödülu'ne İstanbul'dan Fethı Gurcan Mermertaş'ın, Çorum Gazetecıler Cemıyetı Ozel Ödulu'ne ıse yıne İstanbul'dan Mete Gokturk'ün kankaturu değer bulundu PERŞEMBE TOPLANTILARI KONFERANS TÜRKİYE'NİN BİÜM POLİTİKASI PROF. DR. NİMET ÖZDAŞ 17 Ocak 1991 Perşembe 17 00- 18 30 Yaoı Endustn Merkezı Konferans Salonu Gınş Serbesttır. yapı endüstri merkezi Cumhurıyet Cad 329 80230 Harbıye Istanbol Tel (1) 147 41 85 15 hat) Paks (1) 141 11 01 MÜZİKFİLİZALt İDSO, ölümünün 250. yıldönümünde ttalyan bestecisiAntonio VivaldVyi andı VivaidTyle 6 Dört Mevsîırfİstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı Vivaldi konserlerinde Ender Sakpınar yönetti. Solistler ise Polonyalı kemancı Konstanty Kulka ile çellist Ali Doğan'dı. 1991 yıhrun Mozart yılı olma- sı dolayısıyla epey bır suredır hazırlıklar yapan dünya ulkele- rı muzık çevrelerınde şımdıden "Acaba Mozart'ı \enı baştan bu defa da fazİ9 ilgiden mı o\dure- cefiz" endışesı gözlenmektc Hatta dunya çapında bazı mu- zıs>enlenn Mozart yılında Mo- zart'ı rahat bırakmak ıstemlen bıle gundemde Mozart yılının doğal boyutlarının aşılarak abartılmasından rahatsız olan lar, daha önce ıhmal edılerek ıkıncı lıge duşen ıkı yıldönumu ıle daha yakından ılgılenmeye başladüar Bılındığı gıbı 1991, Mozart'ın 200 ölum yılı oltna- sının yanı sıra İtalyan bestecisi Antonio VıvsMi'nın de 250 ölum yıh (1675-1741) 1991 ayn- ca, 20 yüzyıhn önde gelen Rus bcstecjlennden Serge> Prokofı- ev'ın (1891-1953) 100 doğumyı h İstanbul Devlel Senfoni Or- kestras» 11-12 Ocak 1991 konser- lennı Vıvaldı'nm eserlenne ayır- mıştı Orkestrayı, Izmır Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefı En- der Sakpınar yönetıyordu Prog- ramda Vıvaldı'mn unlu "L'est- ro Armonico" adlı 12 konçerto grossosundan ıkısı, Beş Numa- ralı Vıyolonsel Sonatı'nın Paul Bazelaire tarafından yapılan konçerto uyarlaması ve bestecı- nın en tanınmış eserı olan "Le Quatro Stagioni", "Mevsımler" 1 KULKA VE ALİ DOĞAN— Geçen hafta sonu konserierinde Pblonyab usta Konstanty Kulka, VivaldPnin Dort Mevsim'ini yorumladı. Çellist Ali Dogan ise Paul Bazelaire duzenlemesi Vivaldi konçertosunu seslendirdi. (Fotoğraflar. Ibrahım Gunel) ya da "Dort Mevsim" konçerto- İan yer alıyordu Vivaldi, Venedık Okulu'nun yetıştırdıği dıllere destan bır ke man vırtüozu ve bestecısıydı Keman konçertosu bıçımı, Vı- valdı'nın ehnde gelışmış ve bü- tun Avrupa'vı etkısı altına al- mıştı J.S. Bach, Vıvaldı'nm konçertolarını ders materyalı gı- bı mcelermş, kopya etmış ve de- ğışık çalgılar ıçın yenıden duzen- leyerek kendı besteuhk gehşı- mınde bu Îtalyan ustasından ya- rarlanmayı bılmıştı Vıvaldı'nm yaşamını ınceleye- cek olursak, onun, kendınden önce ve sonra dunyaya gelen us- tün yeteneklı sanatçılann çoğun- da görulduğu gıbı çok savıda mısvonu yaşamının doğal ve sa- de brr çızgısı gıbı rahathkla amaca ulaştırdığına tanık olu- ruz Vivaldi, keman vırtuozluğu ve bestecılığının yanında yetım ve öksuz kız çocuklannın bakı- mev ı olan Ospedale della Pıeta' nın da eğıtmenıdır Ospedale della Pıeta o devırde ne Italya- da ne de başka bır ulkede ben- zerı olmavan bır hayır kurumu- dur Çoğunlukla evlüık dışı dun- yaya gelen kız çocuklannın ba- kıldığı ve eğıtılerek yaşama ha- zırlandığı bır yerdır burası Ba- kımevmdekı kız çocuklarına t,al gı ve şarkı derslerı venlır Zama- nm yabancı gezgınlerının yaz- dıklanna bakıhrsa Vıvaldı'nm oğretmenlığını yaptığı kızlar or- kestrası ve kızlar korosunun yuksek sanatsal nıtelığıne ulaş- mak olanaksızdır o devırde. Vivaldi, Ospedale della Pıeta ve San Marco Bazılıkası'ndakı görevlerı dışında devrm en po- püler sanatı sayılan opera dalın- da da çok sayıda urun vermış- tır Bılınen, ama çoğunun par- tısyonu yıtınlmış olan 44 operası arasında en önemhlennden bın de lıbrettosu Osmanlı tarıhıne dayanan ve Yıldınm Beyıuıd ıle Timurlenk dramasını ışleyen "Bajazet" (1735) operasıdır Gelelım hafta sonu Vıvaldı şölerune Ender Sakpınar'm yö- nettığı Vıvald» programının ılk ıkı esen, "L'estro Armonıco"dan Op 3, No 2 ve Op 3, No 11 Konçerto Grosso'lardı Solıstler Gulden Turalı ve Cemıl Ozdo- ğan (keman), Reyent Bolukbaşı (vıyolonsel) ıdı Uç sanatçı da hem beraberlıklen, hem stıle uyumları hem de çalgılanndan elde etuklen guzel ve kalıtelı ton ıle dınleyene gerçek Vıvaldı ta- dı tattırdılar Ankara'dan gelen çellist Ali Dogan'ın yorumladıgı Paul Ba- zelaire duzenlemesi konçerto- nun orkestra eşlığının kulağa adamakılh ganp gelmesı olma- sa sohstın ustun nıtehklen da- ha belırgınleşecektı kuşkusuz. Konserın ıkıncı yarısında Vı- valdı'nm bazı baktmlardan ça- lına çalına sakız olmuş, öte yan- dan da en dâhıyane eserı sayıla- bılecek olan "Dort Mevsira" konçertoları yer alıyordu Po- lonyalı usta kemancı Konstant) Kulka yorumladı "Dort Mev- aın"ı Kulka, gerçekten ustun nıteüklerı olan bır kemancı, an- cak ne yalan soylevevım, benım kulaklarımda hâlâ Gidon Kre- mer ve Orpheus topluluğunun unutulmaz yorumu yankılanı- yor Neden mı1 Vıvaldı'nın muzı- ğı Barok muzık hakkmda yayı- lan yanıltıcı varsa>ımların topu- nu geçersız kılan btr muzıktır Ozellıkle Dort Mevsim anlatım- cı muzıktır Ronesans'tan başla- yarak suregelen ve Venedık Okulu'nda guçlu örneklerı gö- rülen calgı sesıyle doğadakı tum seslen stıliie ederek canlandır ma yöntemmı Vıvaldı kadar us- talıkla kullanan bestea savısı epey azdır aslında. Öyleyse ne- den Vıvaldı'nm yalın notalarının ardındakı o anlatımcı ıpuçları nı ortaya çıkarmayalım'' Yıne de Vıvaldı konserinde Ender Sakpınar'ın duyarlı ve tı- tız yonetımı yanında, vıyolonsel- lerden tertemız ve dolu dolu ses çıkaran Reyent Bolukbaşı. Su- zan Altıner, \lp Altıner ve or- kestramızm en genç üyelennden Murat Berk'ı de kutlamadan gecmeyelım Atina Devlet Senfoni Orkestrası, Vakarelis ve Suna Karila çalacak Türk-Yunan dostluk konserleriKultur Servisi — Atına Dev- let Senfoni Orkestrası, Cemal Reşıt Rey Konser Salonu'nda bugun ve yarın ıkı konser vere- cek Aleksander Simeonıdes'ın yoneteceğı Atına Devlet Senfo- ni Orkestrası'nın bu akşamkı konsenne sohst olarak Yunanlı pıyanıst Yannıs Vakarelis katı- lacak Vakarehs'ın Liszt'ın 2 Nolu Pıyano Konçertosu'nu yo- rumlayacağı konserde ayrıca Wagner'ın 'Ptelud ve Isolde'nin Olumu', Antoniou'nun 'Paean' ve Stravinsk)'nın 'Ateş Kuşu' adlı yapıtları seslendırılecek Dostluk konserlerı dola>ısıy- la dün Cemal Reşıt Rey Konser Salonu'nda duzenlenen basm toplantısında konuşan Janıs Va- karelis "Belkı şu an uçuncu dun- ya savaşı eşıgııideyiz. Buraya gel- meden once butun orkestra uje- leriyle bırlıkte bu konserlenn şimdi daha buyuk onem taşıdı- ğı kararına vardık. Boyle kritık gunlerde, Turkıve'deki dostlan- mızın vanında olup bu dostlu- ğu daha da pekışlirmemizın tam zamanı" dedı Daha once Atına Senfoni Or- kestrası'yla Yunarustan'da kon- serler veren Suna Kan da bugun- lerde dostluk konserlerının ger- çekleşmesı ıçın daha buyuk bır arzu duvdugunu vuıguladı Türk-Yunan Dostluk Derneğı Genel Sekreten F.rsin Salman ıle Cemal Reşıt Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenı Fîliz Ali'nın de katıldıkları basm top- lantısında pıyanıst Vekareus söz lerını şöyle surdürdu "Turkiye 1 de ilk kez 1988 yılında BBC Flarmonı Orkestrası'yla bırlik- te festıvalde konser vermışlim. Butun konserlenmde fark etti- ğim şu: Ben buradakı seyırcımi çok seviyorum. Sanınrn onlar da benı seviyorlar." Turkıye-Yunanıstan Dostluk Derneğı'nın ışbırhğıyle gerçek- leştınlen konsere katılacak olan Atına Devlet Senfoni Orkestrası 100 yıllık bır geçmışe sahıp. Ilk kez 1893'te Atına Konservatu- var Orkestrası adıvla dmleyıcı karşısına çıkan topluluk, 1942 yılında bugunkü adını almış ve Yunan devletıne bağlanmıştı Orkestrayı 1989'dan bu yana yöneten Aleksander Sımeonı- des, Munıh Devlet Müzık Aka- demısı'nde öğrenım gördukten sonra 1963 yılında Aaron Cop- land'ın desteğıyle Boston Senfo- ni Orkestrası bursu aldı, Tang- levvood'dakı Berkshıre Müzık Merkezı'nde Erich Leinsdorf ve Richard Burgın'ın şeflık sınıfı- İNGİLTERE'DE AU-PAIR • 17 27 yaş arası GENÇ BAYANLAR • Seçkın bır aılenın yanında, anneve vardımci olarak • En a* 6 ay yaşayıp INGtLlZCE'vı yennde Oğrenmek ve gelıştırmek ıstıyorsanız • Rehbennız olabılıru1 • BIZÎ hemen aravın' GB Lısan Okullnn Acentesi FEFA A.ş. Husrev Gerede C»d 142/3 80200 Teşvıkıve/lSTANBLI FAX 160 37 10 Tel: 136 18 68 - 136 13 80 KORREKS Alman matbaa baskı makinesl 50x70 Anadol kazalannda mahalli ga- zete basmağa çok etve- rişll btr maktne Çok sa- ğlam ve pratik rx>zulma olanağı yok ve çok temtz baskı yapryor Flatı 7500000 ÜP - TOP Marka Şase (Kalıp Pozlandırma) kömürlü, orjınal Alman Maiı Ebadı 52x63 Fiatı 1 500 000 TL TYPEVVEITER Elektronik Dizgi Makl- nes< Modet • ALJLAE 474 ikl adet Tek makine ftyatı peşln2750 000 FREZE Alman malı, sağa, so- la, yukan ve aşağıya ha- reket edebüir Makkap olarakta kullanılabiır Fiatı 1500 000 TL ELEKTİRİKCİLERE MuhteJif boy ve Mo- deilerde eiektrık motona- n, elekrtirık malzemelen, sureçier ve diğer maize- me)er acele sattıkur MOracaat Tel 575 55 97- 575 54 11 - 575 52 45 Galeri • Atölye M6 97 38 • 132 64 26 ABDULLAH TAKTAK Reslm Secgısi YocsUrlı Sak Ma 6 Zalnr^btkı tHtnktrı M2 V\ 41 ; » K f t I G « L E f l i S I Ouunh RniMilar CaürM MICIL Guzel SınallırNrii|İM 11906-1990) Serg sı 19 Ocak 9i e kadar azatıld Alarko M«rt»zi Ayazağa-tst (OPERA) S A N « I G A I C * 15 I VELİ SAPAZ Resım Sergısı 14 Ocak 2 Şubat'91 The Marnura Ot»B -Itn Optn l» han 1«« n 03 TEK SIIIT GUERISİ YÖKSaÖlEM ResimSergisi ZEKIFAIKIZER 15-31 Ocak ADTMNiskele Sok. No- 3 Ortaköy 159 51 55 y> resım , sergısıGönül Izgi Göngörİblikçi» 8 ocak • 1 şubat1991 Destek Reasürans Sanat Galerisi lş gunlen- 11 00 -18.30 • Tel 13128 32 HOBİ sanat galerisi ÜNSAL TOKER Hesırtı Sergısı 14 Ocak-29 Ocak Vallkon** Cad. Pauj M ı 146 72 t i ULKER ÜNGaleri NevMaçkaC 33/B13167 63 GALERİ LEBRİZ Karma Resım Sergısı HAKKI ANLI AVNI ABBAŞ AYDIN AYAN HUSEY1N BILIŞ1K GEVHER BO2KURT CEVAT DERELI GURDALDUYAR LEYLA ÖAMSIZ FEVZI KARAKOÇ BtHRAT MAVITAN FIKRET MUALLA CUMA OCAKU KEMAL ÖNSOY ADNAN VARINCA ŞENOL YOROZLU 14 Ocak-20 Şuhat E«t* Ztt 16 Kttııvl W t 2/4 »İMrtı»! 140 tt K A(M SEREI SAtDRtl İSTANBUL 21 ARMK 1991 19 OCAK 1991 8 SANATÇI 8 İŞ: B KOLEKSIYON KURULUŞLAmNIN KATKILAftlYlA GEflCEKlEŞKBST» Canan Beykal Selım Bırsel Cengiz Çekil Osman Dınç flyşe Erkmen Serhat Kıraz Fusun Onur Ismaıl Saray GARANTİ ROLEKSİYONUNDAN SEÇMELER SERGİSİ Otuz sanatçının yapıtlarından oluşan karma sergı 15 Ocak- 30 Ocak 1991, 11 00 18 00 (Pazar gunlen dısında' E3 GARANTİ SANAT GALERİSİ Mıklal Cad 141 Be\ogıu lstanbul I b r a h i m A l p t e k i n ResmSeıgisi 7 28 ocak mı {PaarguknâışKâa) m Mrnça Modem Sanat VSMkonağıCaddesıNo U7/2 Nişantaşı İstanbu! Tfel 130 39 80 ARKEONSANAT GALERİSİ SÜREKU ÇAĞDAŞOZGÛNBASH SERAMIK. HEYKEL YAÛİ BOYA TABLOLM* SATtŞ MERKEZI B»:ii cu.»(«TAKOV n L W B ,: AEDPA JâükTekstılbank Sanat Galerisi TARIK CARIM Resim Sergısi 9 Ocak - 28 Ocak HOvev Gıred» Cad. 12* T.şrtrty. ttayıKnı 13» 12 79 KÖY-ORTAKÖY-OBTAKÖY-ORTAKÖY-ORTAK ATÖLYE HEGÜL galeri • atölye 146 97 38 • 132 64 26 Cam üzerine Ebru Kursu 25 Ocak 25 Şubat »15 Gunluk: 2 Devre Pazar dahil hergün 12.00 - 24.00 arası açığız 161 85 99 Ortaköy Sahm Değrmencı Sok No 10 Ortakoy 1 6 1 ^ j 2 j KÖYORTAKÖY-ORTAKÖY ORTAKÖY ORTAK na kaııldı Türk müzıkseverlenn yakın- dan tanıdığı Yannıs Vakarelıs ıse 17 yaşında Tum Yunanıstan Pıyano Yarışması'nda bırıncı- lık, 1%9'da Atına Sanat Aka- demısı Ödulu aldı 1975'te tspanya'da Jean Yarışması'nda bınncüığe değer göruien Vaka- rehs 1979'da Madrıd'de Krah- çe Sofia Uluslararası Yanşma- sı'nda buyuk odülü kazandı İs- tanbul'a dorduncu kez gelen Vakarelis, 1988*de Uluslarara- sı İstanbul Festıvah'nde BBC Fılarmonı Orkestrası eşhğınde Uszt'ın 2 Pıyano Konvertosu'- nu seslendırmıştı. Koçak'tan biçimler • Kultur Servısı — Ali Koçak resımlerını Avşe Takı Galerısı'nde sergılıyor Sanatçı ıesımlerı ıçın "Resımler, renkler aracıhğıyla kendımı ve mutluluğu arama çabalarım, duygu dunyamın ızduşumlen ve renkİendırılmış rontgen fîlmlerıdır" dıvor Mozart üzerine • Kultur Servisi — Avusturya Başkonsolosluğu Kultur Ofısı'nde 24 ocak perşembe gunu saat 18 OO'de "Yaşadığı Çağın Sanatına Etkısı Açısından Mozart" başlığı altmda bır yuvarlak masa toplantısı gerçekleştırıleek Toplantıya gazetemız muzık yazarı Fıhz Ah, Evın tlyasoğlu, Nurı lyıcıl, Ilhan Usmanbaş ve Faruk Yener katılacak Toplantıyı Ahmet Cemal yönetecek Galeri Imge'nin 5. yıh • Kultur Servısı — Abdullah Taktak'ın resım sergısı bugun Bakırkoy'dekı Galerı tmge'de açıhyor. Sergı 17 şubat tarıhıne kadar görulebılecek Beş yıldır etkınlıklerını surduren tmge Sanatevfnın yönetıcısı Kemal Benlıoğlu ^unları sbyhryor "Bugune kadar Bakırko>'de 7 8 galeri açıldı Ancak hıçbırısı çalışmalarını surduremedı. Ben de Bakırkoylu bır sanatçı olarak kapanan bu galerılerın her kapanışında sankı sanat damarlarımdan bınsını kaybetmış gıbı olup ıstırap duyuyorum" Keye Luke öldti • LOS ANGELES (AA) — Bır duzıne Charlıe Chan fılmınde "Bır Numarah Oğul" rolunde ovnayan aktör Keye Luke öldu 86 yaşında geçırdığı kalp krızı sonucu olen Çın asdlı Amerıkah aktör Luke, Wood\ Allen'ın son fılmı "Alıce"de de oynamıştı Aktörluk havatına 1934'te Greta Garbo'nun oynadığı "The Paınted Veıl" ıle atılan Keye Luke, 1935'te Charlıe Chan sensine başladı Sanatçı, "Somevvhere 1*11 fınd you" fılmınde Clark Gable ve "Across the Pasıfic" ' filrtunde Humprey Bogart ıle de oynamıştı Hikmet Saim'in kitabı • Kultur Ser>isi — Gazetecı \e yazar Hikmet Saım'm "Bır Gazetecının Cennet ve Cehennemı" adlı kitabı Venus Yayınlan arasmda yayımlanacak. Hikmet Saım'ın 45 yıllık basm yaşantısından seçtığı konulann bır araya gelmesmden oluşan bu yapıtta, "Amazon'da kelle avcıları arasında", "Sophıa Loren ıle yatak odasında röportaj", "Parıs'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet edılen ılk Turk gazetecısı oldum", "Öluler dmlecek", "Cmayete doymayan kadın" ve "Napolyon'u yenen Turk'un kalesınde" gıbı ılgınç konular yer alıyor. UGUN • İkilı Oyunlar' lstanbul Unıversıtesı Sınema Kulubu'ntın fılm gösterılen kapsamında, Irfan Tözüm'un yönettığı "Ikılı Oyunlar" Veznecıler'dekı öğrencı Kultur Merkezı'nde saat 13 00 ve 15 OO'te sunulacak • Gosteri Faruk Akbaş'ın "Anadoluyum Ben" ba^lıkh saydam Şöstensı saat 15 30'da lstanbul Tıp Fakultesı Kıtaplığı'nda ızlenebılır. bugün bilsak 16 OCAK ÇARŞAMBA : 19.00 Kchanct' "1991'de Turtaye'yı NelcrBcklıvor'' Aslan' Başcr KAFAOGLU, IsmciÖZEL, Bulcnı TANOR Cafe-Foyer-Bar(Gınş) 1200-0030 Rock Cafe-Bar(5 Kat) 1200-lKOOHcavjMttal 18 00 24 00 Rock 2130ErkınKorav bilsak, sırasclvılcr cad., soğancı sok. 7 cıhangır 143-28 79 99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog