Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 16 OCAK 1991 05.28 Açılış-Açıköğrelim 06.30 Gün Dogarken 07.00 G ü n Başliyor Akış ıçerUinde 08.00 ve 09.00'da 5'er dakikalık haber bulteni yayımlanacak. 09.05 Susam Sokagl-77 Programın hedefleri, ilişki terimleri - tam ve yarım doğal çevre, okul, temizlik, hatıriama, kalıp sözcükler, ipuçlarmdan tahmınde bulunma, 1-20 sayma, işlev yönunden eşleme, arkadaşlık ılişkileri. aktif-pasif cümleler ve F harfi. 09.35 Kadın Saati 10.00 Haberler 10.15 DİZİ: Kalbİn SeSİ Feridun Bey'in kurtararak eve getirdiği Neriman yavaş yavaş kendine gelmektedir. 10.40 Okttl T V Akış içerisinde 11.00, 13.00 ve 15.00'te 5'er dakikalık haber bültenı yayımlanacak. 15.10 Çocuk Kuşağl Carusel: "Atlı Kannca" Susam Sokağı-78. Programın hedefleri, insan yapısı. çevre, beslenme, ilişki lerimlerı-önce ve sonra zihinde canlandırma, işitsel ayrımlar, parça-butün ilişkısi, ögle uykusunun önemı, basit toplama ve çıkarma işlemlerı, sorumluluk duygusu. 17.00 Haberier 17.15 DİZİ: Hayat Ağaci Sam, Komiser Masters'ın yanına taşınır. Rita'nın birlikte olduğu erkek ise Hden'ın kocası Charles'tır. 18.00 Yörelerimiz Türkülerimiz 18.30 Akşama Dogru 19.20 Gönül Sohbetleri 19.25 Dizi: Alıştık Artık 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Tele Çarşamba 22.05 Dizi: Arsen Lüpen'in Dönüşü Arsen Lupen, Chopin'in hiç duyulmamış bır nokturnunu dinlediği konser salonunda, piyanist Stanislas Duchat'nın öldüruldugune tanık olur. 23.00 Magazin: Doğu Ekspresi 24.00 Gün Biterken 00.15 Kaparuş 07.58 Açılış-Okul Televizyonu 10.45 Açıköğretim 12.15 Kapanış 18.00 Açılış 18.10 DİZİ: Yalan RÜZgân Yargıç kararını vermiş ve Katherine'i evlat edinmesine izin vermemekle birlikte çocuğun velayetini ona vermiştir. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19.03 Haberler 19.20 T i p Dosyasi (Bugün köşesinde) 19.50 GörİİnÜm IBugun köşesinde) 20.35 DİZİ: Alf Mahalleye hırsız dadanması üzerine herkes toplanarak hırsızı elbirliğiyle yakalamaya karar verir. 21.00 Günlerie Gelen 21.30 Caz 22.00 Haberler ve tngilizce Haberier 22.30 Haber Program . 23.05 Bir Film Bir Yönetmen: Sevmek Zamanı (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 00.40 Kapanış 19.59 Açılış 20.00 Komedilerden: Çıkmaz Sokak (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 22.00 Dizi: Bana Şans Dile 22.55 Gece Konseri (Tekrar) 23.55 Kapanış 13.59 Açıhş-Okul Televiryoau 18.20 Yabancı Dil Dersi 19.00 Dizi: Yıldıza Ulaşmak 19.45 Müzik 20.00 AçikÖğretİm Birinci sınıflar içın Iktisada Girış (tktısadi Hayatta Paranın Akımı) 1. sınıflar için Genel Muhasebe (Kasa, Bankalar, Hisse Senedi ve Tahvil İşlemleri) 20.45 AçikÖğretİm Birinci sınıflar için Fransızca (Je vous dois combien?) 2. sınıflar içın İstatistik (Dağılım ölçuleri) 21.25 Müzik 21.30 AçikÖğretİm 3. suııflar için tş ve Sosyal Güvenük Hukuku (Kıdem Tazminatı) Turkiye'nin tdari Yapısı (Mahalli tdareler) 22.10 Dizi: Benim İki Babam Var Michaei işten kovuiur. Evde oturmak zorunda kalrr_ı onu bunahma sokar. 22.35 Belgesel: Cousteau 23.25 Kapanış 18.58 Açılış-Haberler 19.15 Susam Sokağı 19.50 Türkçe Dil Dersi 20.15 AçikÖğretİm: Davranış Bilimleri 20.40 Dizi: Küçük Hanım 21.15 Gençliğin Dttnyası 22.00 Haberier ve İngilizce Haberier 22.35 Dizi: Bizimkiler 23.20 Yörelerimiz Türkülerimiz 23.50 Ege Magazin 00.40 Belgesel: Fırat'ın Türküsü 01.05 Dizi: Sıcak Bir Yuva 01.55 Kapanış 13.00 Açılış-Haberler ~ 13.05 Pembe Dizi: Komşular 13.35 Pembe Dizi: Cimri 14.30 Pembe Dizi: Ateş Cemberi 15.00 Haberier 15.05 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.55 Pembe Dizi: Bütiin Çocuklanm 16.45 Pembe Dizi: Santa Barbara 17.35 Çizgi Film: Süperler • 18.05 Çizgi Film: Taş Devri 18.35 Haberler 18.40 Komedi Dizisi: Charies İş Başında 19.15 Komedi Dizisi: Muhteşem İkili 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Patron Kim? 20.40 Star Dizi: tkiz Tepeler 21.35 Fırtuıa 22.40 Sinema: SogUk Savaş (Aynntılı bılgı yandaki sütunlarda) 00.20 Korku Dizisi: Yaratıklar Körfez krizin dolayısıyla Starl'de normal yayın akışından sonra başlatılan 'özel kriz' yayınında haberlerin ne kadar sü- receği belli olmadığı için saatsiz verilen yayın akışı söyle: Film- ler: Candan thanet, Mafya Oyunu, Kurt Kanı, Yeşil Devin Da- vası. Ikinci bölümu yayımlanacak diziler: Uçak Gemisi, Gü- nahlar, Buruk YıIIar, Savaşı ve Cazibe, Joe Wilson, Elvis. AÇIKÖĞRETtM'DE YARIN (TV1 05307 1. sraıflara tklisada Ciris (Iktisadi HayatU Paranın Akımı), Geoel Mubasebt (Kasa. Bankalar, Hisse Senedi ve Tabvil tşlemleri), Franszca (Je voas dois combien) Vericilerde sorun Personel hakkını Avrupa'da arıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Yasa değişiküği ile TRT'den PTT'ye geçen verici istasyon personeli 1400 kişi "haklannın çiğnendiğini" be- lirterek konuyu Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na götür- meye karar verdiler.' TRT personeliyken, 3517 sayüı yasa Ue PTT'ye geçirilen çalışanlar, bu devir işleminden sonra buyuk "magdurijetler" yaşadıklarını ifade ediyorlar. Buna gerekçe olarak PTT ça- lışanlanmn maaşlannın düşük olması nedeniyle kurumun kendileri için "maaş dondur- ma" kararı almasım gösteri- yorlar. PTT, kendilerine geçen 1400 personelin maaşını 1 yıl süre ile dondurmuş bulunu- yor. Özveriyle çaLşmalarına karşın "üvey evlat" görünü- münden kurtulamadıklarını anlatan bir çalışan, "şef" ko- numunda olanların PTT'ye geçtikten sonra yetkilerinin alındığını ifade ediyorlar. PTT'ye intikal ettirildikten sonra 4 maaş ikramiye alma- lan gerekirken PTT bunu öde- memiş, "Oysa PTT huknk müşaviriiğinin bu paralann ödenmesi yöniinde görüşii vardı. Buna rağmen ödenme- di" diyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin 3517 sayıh yasayı iptal ettiği gün TRT'ye dönecekleri için "gün sayan" personel, bu ko- nudaki yeni düzenlemeyle yi- ne PTT'ye kalıyor. "TRT'nin kendilerine pek sahip çıkma taraftan olmamasını" da eleş- tiren personel "hiç olmazsa özliik haklannın yeniden göz- den geçirilrnesini" istiyorlar. TRT, PTT, Devlet Bakanlığı, Başbakanhk, Cumhurbaşkan- Uğı'na başvurarak sorunlanna çözüm arayan ancak bulama- yan personel, "şimdi tek çare Avrupa İnsan Haklan Komis- yonu'na gitmek" düşüncesiy- le harekete geçiyorlar. TV2 BIR FİLM BİR YÖNETMEN: SEVMEK ZAMANI 23.05 'Sevmek Zamanı' filminde Şema Özcan ve Müşfık Kenter başanlı portreler çiziyorlar. Düşle gerçek iç içeSevmek Zamanı / Yönetmen-Senaryo: Metin Erksan / Görüntü yönetmeni: Mengü Yeğin / Müzik: Metin Bükey / Ovuncular: Sema Özcan, Müşfik Kenter, Süleyman Tekcan, Fadıl Garan, Adnan Uygur, Deniz Çakır, Ayben Erman, Kemal Ergüvenç, Muammer Gözalan, Oya Bulaner / 1966, Troya Film yapımı. TURHAN GURKAN Sinemamızda denenmemiş çarpıcı, şiirsel, çağdaş bir tutku öyküsünü anlatan "Sevmek Za- manı"nın çevrîldiği dönemde, 1966 martında Cumhuriyet'te yayımlanan bir söyleşimizde, fil- min senaryo yazarı ve yonetme- ni Metin Erksan şunları söyle- mişti: "Sevmek Zamanı insanı anlatan bir film oldu. Zaten tüm sanatlar insanı anlatır. İnsansız sanat olamayacağı gibi sanatı da insan yapar. Yani sanat sanat içindir ya da sanat toplum için- dir gibi birtakım bayatlamış yar- gıların bilimsel düşünce içinde artık yeri yok'tur. Sevmek Zama- nı büyük toplumsal sorunları çözme, bir eyleme önder olma, Türk Sineması'na yeni bir şey- ler getirme, uluslararasıfilmya- nşmaları için yapılmış gibi tu- tarsız, boş savlardan uzaktır. Yalnızca insanın dramını anla- tırf' Bu konuşmamızın üzerinden tam 25 uzun yıl geçti. "Sevmek Zamanı" bu gece Erman Şener1 in sunduğu "Bir Film Bir Yönetmen" kusağında ikinci kez ekrana geliyor. Bir dönem sine- mamızda kendine ozgu anlatı- mıyla ilgi çeken, her filmi olay yaratan ve son dönemde yeniden keşfedilen "suskun" yönetmen Metin Erksan'ın başyapıtı sayı- lan "Sevmek Zamanı", sinema salonlan bulamayıp özel göste- rilerde seyirciye ulaşabilen talih- siz bir film olmuştu. Sinema- mızda en çok tartışılan, lehte ve, aleyhte en çok eleştiri alan ya- pıtlardan biriydi. Tek yönlü, sa- de, basit bir yapısı olan "Sevmek Zamanı", yazınımızda destan döneminden bu yana çokça iş- lenmiş geleneksel Türk sanatla- rından "tasvire âşık olma" te- masından kaynaklanan masa- hmsı bir aşkın, günümuze çağ- daş bir uyarlamasıydı. Bir tut- kunun, yönetmenin çoğu yapıt- larında rastlanan bir karasevda- nın öyküsuydıi. tstanbul'un en guzel mevsimi hüzunlü sonbahar dekorunda, adalardan birinde boşalan eski köşkleri, yaşlı yardımcısı Mus- tafa'yla (Fadıl Garan) birlikte boyayıp onararak yaşamını sağ- layan içine kapanık Halil (Müş- fik Kenter) böyle bir koşkün du- varında gördüğü genç bir kızın resmine âşık olur. Yağmurlu bir gün arkadaşlarıyla adayı dolaş- maya gelen koşkün zengin sahi- binin kızı Meral'le (Sema Öz- can) tanışan boyacı, daha son- ra onunla trajik biçimde sona erecek garip, roman'ik bir iliş- kiye girer. Filmin bir rind örne- ği olan kahramanı, bedensel, çarpık saydığı sevgililerden ka- çarak bir resmin sevgisine sığın- makta, erdemli bulduğu bu sev- ginin düşüyle yaşamaktadır. Böylece birbirinden çok ayrı, uzak toplum katlarından gelen özgur ve egemen iki insaaın ça- tışmasından tutkulu bir karasev- danın oykflsü doğmaktadır. Filmde olay yok, ama olaylar di- zisi insanların davranışlanndan çıkmaktadır. Finalde Meral'in gururlu, kıskanç nişannsı Başar (Süleyman Tekcan), ıslak sokak- larda, rüzgârlı tepelerde dolaşan bu garip ilişkili iki sevdalının birlikte olabilme mutluluğunu, bir göl kıyısındaki sandalda ya- kalayarak dürbünlü bir tüfekle önleyecektir. Metin Erksan'ın düşle gerçe- ği çarpıştırdığı, tutkudan kurtu- lamayan yalnız insanın dramını işlediği "Sevmek Zamanı"nda- ki biçimsel anlatımı, Mengü Ye- ğin'in yağmurlu ve sisli dış me- kânlarda çekilen kartpostal gü- zelliğindeki romantik görüntü- leri, Metin Bükey'in yapıtın yal- nızlık, hüzün ve romantizm üs- lubuyla bütünlük oluşturan ala- turka müziği "Sevmek Zamanı"nı sinemamızın klasik- leşmiş en özgün yapıtlarından biri yapmaya yetiyor. Şubat ayının Türk filmleri 80'li yap—nlardan ANKARA (Mak Ajans) — Şubat ayı içerisinde ekrana ge- lecek Türk filmleri belli oldu. Özellikle TVl'infilmlerininta- mamı 1980*11 yıllara ait. Bu film- ler içerisinde "Gece Dansı Tut- saklan", "Döniiş", "Bir Giinün Hikâyesi" gibi filmler de bulu- nuyor. Şubat ayı TV1 Türk filmleri şöyle: 2 şubat: Şaşkın Ördek. Yön.: Ümit Efekan / Oyn.: ll- yas Salman, Pembe Mutlu (1984). 3 şubat: Hayat Kadını. Yön.: Orhan Elmas / Oyn.: Ahu Tuğba, Tarık Tarcan (1986). 4 şubat: Gece Dansı Tutsaklan. Yön.: Mahinur Ergun / Oyn.: Hülya Koçyiğit, Cihan Ünal (1988). 9 şubat: Yannsız Adam. Yön.: Ümit Efekan / Oyn.: Ka- dir Inanır, Perihan Savaş (1988). 10 şubat: İmparator. Yön.: Me- lih Gülgen / Oyn.: Kadir İnanır, Seda Sayan (1984). 11 şubat: Dönüş. Yön.: Faruk Turgut / Oyn.: Tarık Akan, Nur Sürer (1988). 16 şubat: İlişki (Değişe- bilir). Yön.: Temel Gürsu / Oyn.: Banu Alkan, Faruk Peker (1983). 17 şubat: Biraz Neşe Bi- raz Keder. Yön.: Remzi Jöntürk / Oyn.: Faruk Tınaz, Neslihan Acar (1987). 18 şubat: Fotoğraf- lar. Yön: Irfan Tözüm / Oyn.: Hülya Avşaf; Hakan Ural (1989). 23 şubat: tki Zarf Bir Hayat. Yön.: Eser Zorlu / Oyn.: Melike Zobu, Engin Koç, Mu- rat Soydan (1989). 24 şubat: Bir Günün Hikâyesi. Yön: Sinan Çerin / Oyn.: Nizamettin Anç, Nur Sürer (1982). 25 şubat: Bir Çember Kınlırken. Yön.: Oğuz Yalçın / Oyn.: Mahmut Heki- moğlu, Sevtap Parman (1988). Şubat ayında TV2'deki Türk filmleri de şöyle: 6 şubat: Fidan. Yön.: Erdoğan Tokatlı / Oyn.: Fikret Hakan, Talat Bulut. 13 şubat: Biri ve Diğerleri. Yön.: Tunç Başaran / Oyn.: Aytaç Ar- man, Meral Oğuz. 20 şubat: Afife Jale. Yön.: Şahin Kaygun / Oyn.: Müjde Ar, Tank Tarcan. 27 şubat: Züğürt Ağa. Yön.: Nesli Çölgeçen / Oyn.: Şener Şen, Ali Uyandıran, Erdal Öz- yağcılar. TV3 TV^DE SİNEMA; ÇIKMAZ SOKAK 20.00 Polanski kara-komedisi Roman Polanski'nin Po- lonya'yı terk edip Batı Avru- pa'ya geçtikten sonra Ingilte- re'de yaptığı iki filmden biri olan "Çıkmaz Sokak"ta (Cul- de-Sac) ıssız bir adadaki blr eve zorla giren iki haydudun ev sahipleriyle olan ilişkisi an- latıhyor. Oldukça tiyatrovari bir atmosferi kullanan, ka- ramsar bir kara komedi örne- ği. Polanski, bufilmindekö- tülüğü sanki bir güldürü öğe- si gibi ele alırken kötünün iyiyle savaşımını ironik bir yaklaşımla karikatür duzeyin- de çizilmiş tipler, sanki seyir- ciyle oynayan bir dehşet, ge- rilim duygusu ve oyunculuk- la destekleyerek çok özel ve kı- şisel bir kara mizah örneği ve- riyor. Filmde, Kanada kökenlı o>ııncu Donald Pleasance, TV dizilerinden anımsanan Lionel Stander ve Catherine Deneu- ve'ün kızkardeşi olan, genç yaşta bir araba kazasında ölen Françoise Dorleac (fotoğraO şaşırtıcı kompozisyonlar çizi- yorlar. •"•••••"••^•"^ ; »'--H""^^mHM^__________M__m_m_H__nm_Bm___ , _BBBBHH__HB GERİLİM SEVENLERE — 1972 vapımı filmin yönetmeni Gordon Hessler'ın gerilimi çok iyi ya- kalayan diliyle çevrildiği yıl büyük ilgi görmüştü. STAR1 SİNEMA: SOĞUK SAVAŞ 22.40 TKTden dönmüştü Soguk Savaş (Embassy) / Yönetmen: Gordon Hessler / Oynayanlar: Richard Roundtree, Chuck Connors, Max Von Sydnovv, Broderick Cravvford, Ray Miland. / 1972 yapımı / 90 dakika. Kültür Servisi— Beyrut'ta Dalga" akımının usta kamera- manlarından Raoul Coutard'ın başarılı görüntü çahşması ile film kaliteyi yakalıyor. Filmin oyuncu kadrosu da ni- telikli zenci yıldız Richard Ro- undtree, vvestern'lerin iri kıyım kovboyu Chuck Connors, îsveç- lr oyuncu Max Von Syd<m filmi alıp götüren isimler. Gerilim ABD elçiliğine gelen bir Sovyet yetkilisi ve onu takip eden bir KGB ajanı. 1972 yılında çevrilen film o yıllarda büyük ilgi görmüştü. Daha önce programa alınması- na rağmen-TRTde son dakika- da kaldırılan bu siyasal içerikli film Starl'de yer alıyor. Yönet- men Gordon Hessler'ın gerilimi çok iyi yakalayan dili, "Yeni filmlerini sevenler için kaçırıl- maması gereken bir film. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türkuler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Günaydın. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 Gunle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istek- leriniz, seçtiklerinız. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Günu yasarken. 12_5 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haber- ler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Nereye? Kime? Nasıl? 17_5 Tlirküler. 17^0 Çocuk bahçesi. 17^5 Haftanm çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Hayatın içinden. 18.55 Böl- gesel yayın ve reklamlar. 19.00Haberler. 19J0 Şarkılar ve oyun havaları. 20.00 İyi uykular ço- cuklar. 20.10 Türkuler ve oyun havaları. 20.40 Muzik ve sohbet. 21.00 Haberler. 21.02 Radyo tiyatrosu. 22.00 Türkuler geçidi. 22J0 Solıstler geçidi (TSM). ZSM Haberler. 23.15 Gecenin için- den (2). 00_5 Gunün haberlerinden özetler. 01M Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Türkuler ve oyun havaları. 08.00 _bah konserı. 0830 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Çağ- daş Turk aydınları. 09.35 Çeşitli muzik. 10.00 Nağmeleri yaratanlar. 10_0 Illerimiz ve edebi- yat. 10.40 Turkçe sozlu hafıf muzik. 11.00 Ha- berler. 11.05 Okul radyosu. 11JS Hafıf muzik. 12.00 Folklorumuzdan esintiler. 12.45 Ayşegül .Mdinç soyluyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf mü- zik. 13M Günun birinde. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Sanat sözlüğu. 15_0 Şarkılar. 15.40 Arkası yann. I6JX> Okul radyosu. 16J0 tki solistten turküler. 17JI0 Haberler. 17.05 Turkçe sözlü hafif müzik. 17.30 Çocukların köşesi. 18.00 Ses ve saz dünyamız- dan. 18.30 Duygu ve düşünce mimarları. 19.00 Haberler. 19.30 Hafif muzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 21.00 Açıkoğretim. 21.40 Hafif müzik. 22.00 Solistler geçidi (TSMİ 22J0 Turküler. 22.45 Bır roman/Bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarküar. 23.40 Hafif mu- zik. 23.55 Çalgılann dili. 00.55 Gunün haberle- rinden ozetler. 00.58 Program ve kapanış. H A D Y u 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Turkçe). 07M Güne başlarken. 084» Sabah için muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Muzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğ- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Studyo - 91. 13.00 Leo Delıbes'in 100. ölüm yılı özel programı. 14.00 Haberler. 14.15 Çarsambadan çarşambaya. 15J00 Konser saatı. 16.30 Caz duvgusu. 17.00 Haber- ler. 17.15 Muzik yeipazesı. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Müzik dunyasmdan. 204» Muzik damlalan. 20-50 Bir konser (İDSO). 22.00 Haberler. 22.15 Gecenin getirdikleri. 23.00 Unu- lamadığımız eserjer. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün haberlerinden özetler (Türkçe). 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havaları. 07.30 So- listler geçidi. 08.00 Turküler. 08.15 Şarkılar. 08-30 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 09_0 Türkuler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. ll_0 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo turküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 134» Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14JO Turküler. 14.45 Hafıf Türk müziği. 15.00 Sızin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türkuler ve oyun havaları. 16.30 Kimler geldi kimler geçti. 17.00 Haberler. 174)5 Türkuler ve oyun havaları. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapa- nış. P O L İ S T Ü R K İ Y E C K ^ > ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Muzik. 08.00 Sabahın Konukları. 0830 Yol Durumu. 08J5 Işte Saz lşte Soz. Solist: Hüsa- mettin Subaşı. 09.00 Solistler Geçidi. 09J0 Yol Durumu. 0935 Sevim Süer'den Şarkılar. 10.00 Hayatın İçınden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Orhan Şener. 11.25 Aysema Çağlayan- dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. ll_0 Si- zin Seçtikleriniz. 12_5 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Doğan Canku. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türkuler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Yıldırım Gürses'ten Şarkılar. 15.10 MUzik Dun- yası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Muzik Dağar- cığı. 16.45 Ülkü Beşgul'den Türküler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17_5 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. POLİS İSTANBUL ,-» ,,,,, Program. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Sabahın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Ha- yatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 tşte Saz tşte Söz. Solist: Husamettin Subaşı. 1130 Bır Solist: BiUy Ocean. 12.80 tstekler. 134» Türk- çe Sözlu Hafif Müzik. Solist: Meral-Zuhal tki- lisi. 13.15 Ögleden Sonra. 14.15 Bir Topiuluk: Oueen. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Or- han Şener. 15.15Süheyla Kılıç'tan Şarkılar. 1530 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlü Hafif Mu- zik. 16.00 Beat Dunyasmdan Programı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 1730 Gun Biterken. 18.15 Mü- zik Denince 19.00 Prosram ve Kapanış. TRT-BRT işbirliği • ANKARA (AA) — Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Bayrak Radyo Televizyonu (BRT) arasında işbirliği çalışmalannı yürütecek 4 kişilik bir icra kurulu oluşturuldu. Kurul, iki kurum arasında imzalanan sözleşme gereği öngörülen işbirliğini sağlayacak. TRT ile BRT'nin işbirliği sözleşmesi, televizyon ve radyo için yayın materyali alışverişi, film, beİ3esel, drama ve Türk liln.i aktarımı öngörüyor. Radyo için de çocuk oyunlan, özel efektler ve her tür müzik programı için işbirliği yapılacak. tki kurum arasındaki işbirliği, eğitim, demirbaş ve teknik uzman yardımı çerçevesinde de söz konusu olacak. Isveç kralının uydu sorunu • Dış Haberler Servisi — Isveç Kralı Carl Gustarın, evine bir uydu televizyon alıcısı yerleştirmek istediği, ancak buna parasının yetmediği bildirildi. Haberi veren Aftonbladet adlı Isveç gazetesi kralın ailesi ile birlikte 18. yüzyıldan kalma bir şatoda yaşadığım belirterek fsveç Kültür Bakanlığı yetkililerinin, turizm açısından büyük önem taşıyan bu şatonun üstüne bir çanak anten yerleştirmesi için krala izin vermediklerini yazdı. Bunun üzerine Kral Gustafın, bir yeraltı sistemi ile uydu yayınlannı iziemek istediğini belirten gazete, 175 bin dolar maliyeti olan bu sisteme de kralın parasının yetmediğini kaydetti. Gazete, kral ve ailesinin, tsveç*te yayın yapan iki kamu televizyonu yayınıyla yetinmek zorunda kaldıklannı bildirdi. Medya Detişiırfe üsans • HAMBURG (Mak Ajans) — Hamburg'taki Medya lletişim Kurumu (MECOM), Almanya'da özel bir uydu ağını oluşturması ve işletmesi için lisans aldı. Şirketin büdirdiğine göre yeni sistem bu yıl ortalanndan itibaren haber ajanslannın verilerini gazete, dergi, radyo ve televizyon kurumlarına uydu aracılığıyla ulaştıracak. Yeni sistemin bir avantajı da verilerin aksamadan tam olarak aktanlması olacak. Şimdiye dek haber alışverişi yalnızca Almanya'da posta idaresinin hatları ve antenleri ile gerçekleştirilmekteydi. MECOM, Alman Basın Ajansı (DPA), Fransız Basın Ajansı (AFP), Alman Telgraf Idaresi (DDP), Katolik Haber Ajansı (KNA), Protestan Basın Bürosu (EPD) ve Alman haberlerinin (DENA) bir kuruiuşu. Bu şirket, ANT Haberler Tekniği Ltd. Şti. lnfoware Ltd. Şti. ile British Aerospace Communication Ltd. adlı diğer lisans sahibi şirketlerin yanında özel uydu ağını oluşturup işletme hakkına sahip dörduncü şirket olacak. 'Küçük cimna8_kçi? • ANKARA (UBA) — Televizyonda, dörduncü kanalda "Küçük Cimnastikçi" adlı yeni bir dizi film ekrana gelecek. Orijinal adı 'Gyn' olan filmin yönetmenliğini Daniel Moosmann yaparken başrollerde Magali Nouyrigat, Karine Jodar, Catherine Jerret ve Didier Bezace oynuyor. "Küçük Cimnastikçi" adh film on sekiz bölüm olarak yayımlanacak. Filmin konusu şöyle: Carole eski bir cimnastikçidir, ama evlenince kocasınm isteği üzerine mesleğini bırakmıştır. Kızı Lucille de annesi kadar yeteneklidir. Fakat babasından destek görmez. BüGÜN ~~ • Tıp Dosyasi TV2 19.20 Antibiyotiklerdeki yenilikler, ameliyatsız yüzdeki estetik bozuklukların tedavisi, sinir hastalıkları tedavisi ve depresif ilaçlarla sinir ilaçları arasındaki fark işlenen konular arasında. Programa konuk olarak Prof. Dr. Enver Tali Çetin, Prof. Dr. Semra Çalagu, Prof. Dr. özcan Köknel katılıyorlar. • Görünüm TV2 19^0 Programın bu haftaki başlıca konusu Türkiye'de önemli bir sorun olan iş kazaları. Görünümde yer alan ikinci konu tarihi liman Lokantası.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog