Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 Ankara, 48Amerikan uçağına ve üslerin kullanımına karşılık Washington'dan ekonomik destek sözü aldı SavaşpazarlığıAnkara'nın 48 Amerikan uçağının Türkiye'deki üslerde Washington, uçaklann Türkiye'ye gelmesi karşıhğında, konuşlandınlması karşılığında ABD'den ekonomik ticaret kolaylıklarından devlet garantili krediye kadar destek sözü aldığı öğrenildi. Böylelikle İncirlik'teki bu 'ağır' bir yardım paketi sunacak. ABD'nin bu destek uçaklann saldırı amaçlı kullanılması gündeme geldi. kapsamında 500 milyon dolar kredi vermeye hazır ABD gerektiğinde Irak'm stratejik bölgelerini vurmak olduğu Ankara'ya bildirildi. Pazarlık, Dışişleri Bakanı niyetinde olduğunu Türkiye'ye bildirdi. Baker'ın son Ankara ziyareti sırasında yapıldı. YASEMİN ÇONGAR ANKARA — Körfez'de bu sabah TSÎ 07.00"den itibaren her an çıkabilecek bir askeri catış- mada aktif taraf olması karşılı- ğında, Türkiye'ye geniş ekono- mik destek sözü verildi. ABD- nin birkaç aydan beri Türkiye'- ye vermek istediği 48 savaş uça- ğına "uzun süre" karşı çıkan Ankara, Körfez'de savaş olasılı- ğuun yükselmesi ve yapılan eko- nomik vaatler karşısında uçak- lan almayı geçen pazar günü ka- bul etti. Incirlik Üssü'nün lrakL ın bazı stratejik bölgelerini vur- mak amacıyla kullanılmasını da içeren yükümlülüklere karşıhk, Türkiye'nin ABD'den beklediği ekonomik destek somut istem- ler halinde Washington'a bildi- rilecek. Bu istemler, Curahur- başkaru özal'ın ABD Başkanı Bush'a önümüzdeki günlerde yazacağı bir mektupta sıra- İanacak. Cumhuriyet muhabirinin gü- venilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 48 savaş uçağının Türkiye'ye verilmesi ABD tara- fından Körfez krizinin ikinci ayından itibaren gündeme geti- rüdi. Söz konusu uçaklann sal- dın amaçlı kullanımı olasıhğı nedeniyle, Türk askeri ve diplo- matik çevreleri, ABD'nin bu önerisine uzun süre karşı çıktı- lar. Ancak Washington'un çeşitli kanallardan bu konudaki ısran- nı Ankara'ya sürekli iletmesi sonrasında, uçaklar-konusu bir pazarlığa dönüştü. Körfez'de savaş olasılığmın çok yükselmesi üzerine tncirlik Üssü'nün olası kullanım biçim- leri yeniden pazarlık masasına getirildi ve ABD Dışişleri Baka- nı Baker'ın son ziyareti sırasın- da Ankara 48 uçağı almayı ka- bul etti. Bu karann, Türkiye'nin Körfez krizinde üstleneceğj rol açısından iki temel sonucu bu- lunuyon 1) tncirük Üssü "her an Mİ- dınya hazır" duruma getirilmiş olacak. ABD, bu üssün Irak'ın "stratejik önemi son derece yüksek" bazı bölgelerini vurma yeteneğinde olduğunu ve bu ne- denle "özellikle savaşın uzama- sı durumunda devreye sokulma- sı gerekligini" Ankara'ya bildir- di. Savaşın çıkmasından sonra, İncirlik'teki bombardıman uçaklanmn "saldın amaçlı" kullanımı her an gündeme gele- bilecek. 2) Üssün kullanımı harekâtın başansı için olmasa da, daha az kayıp verilmesi için "elzem" gö- rülüyor. ABD, Türkiye'de üreti- len ceset torbası ve sedye bezle- rinin Incirlik Üssü'ne taşınma- sı ve yaralı Amerikan pilotları- nın bu üsten ikmalinin gerçek- leştirilmesi için önlem ahnması isteminde bulundu. Bu istem doğrultusunda gerekli hazırlık- lar yapıldı. Türkiye'nin Körfez'de üstlene- ceği yükümlülükler karsılığında ABD'den aldığı ekonomik des- tek sözü, ticaret kolaylıkların- dan devlet garantili krediye ka- dar geniş bir çerçeve taşıyor. Türkiye'nin bu konudaki bek- lentilerinin, Cumhurbaşkanı özal ile ABD Dışişleri Bakanı Baker arasmda pazar günü ya- pılan görüşmede gündeme geti- rilmesi planlanmıştı. Ancak gö- rüşmenin yanm saat gibi kısa bir zaman dilimine sıkıştınlması üzerine, Cumhurbaşkanı özal'- ın Baker'a sadece "tekstil kota- lannın arttınlmasından" söz edebildiği öğrenildi. Bu istem üzerine, Baker teks- til kotalarında zaten iyikşme sağlandığmı, aşarnaiı olarak ser- best ticarete yönelik adımlar atı- lacağını ifade etti ve Özal'dan somut ekonomik beklentilerini Başkan Bush'a yazacağı bir mektupta sıralamasını istedi. özal'ın bu mektubu önümüzde- ki günlerde yazacağı ve özellik- le devlet garantili yatırım ve ti- caret kredisi isteyeceği öğrenildi. ABD'nin Türkiye'ye ekono- mik destek kapsamında 500 mil- yon dolar kredi vermeye hazır olduğu geçen günlerde Ankara- ya bildirildi. Bu vaat, kriz son- rasında büyük boyutlarda Ame- rikan sermayesi ve turisti akını için verilen güvenceyle destek- lendi. Washington bu akının gerçekleşmesi için "devlet teşviki" sağlanacağmı ifade etti. Cumhurbaşkanı Özal'ın ABD Başkanı Bush'a yazacağı "islek mektubu"nda dile getireceği beklentiler içinde yüksek mik- tarlı Amerikan devlet garanttsi de bulunuyor. Buna göre Özal, ABD hazinesinin Türk bankala- rmın Amerikan piyasasından bulacağı 1-2 milyar dolarlık kre- diye "devlet garantisi" sağlama- sını isteyecek. Bu isteğin, ABD'li bankacılarla Türk fınans sektö- rûnün temsilcileri arasındaki özel görüşmelerde de ele alındığı ve üzerinde görüş birliği sağlan- dığı öğrenildi. tndrlik Üssü'nde konuşbuıdınlu KC-13S üpi 'tanker uçaklan'. Boeing 707 lerin tanker şekline dönöşturiilmüş modeii. Ba uçaklann menzili 2 bin kilometre. Gri renkli ve penceresi bulunmayan tanker uçaklann, kendi yakıtı hariç, havada başka uçaklara 60 tonU.k tede deposu bulunuyor. (Fotograf: Zafer Aknar) ıl yapabilecek kapasi- AssociatedPress'in (AP) savaş senaryosu, Türkiye'deki üslerin kullanımını öngörüyor: Irak^TürkiyedenbombalanacakDış Haberler Servisi — füze birimlerine yönelir. Körfez'de sıcak savaş olasıh- ğı artarken AP, yayımladığı sa- vaş senaryosunda Türkiye'den kalkacak uçaklann Irak'ı bom- balayacağını ileri sürdü. Associ- ated Press Ajansı, ABD Savun- ma Bakanlığı yetkilileri ve uz- manlarla beş aydır sürdurülen görüşmelere dayanarak, lrak'a saldınrun başlamasmdan sonra- ki ilk birkaç saatte neler olup bi- teceğine dair bir senaryo geliş- tirdi. Savaşın ilk saatlerinde olaylar şöyle gelişecek: 1. İlk Tomahavvk Cruise füze- sinin hedefıni bulmasıyla Sad- dam Hüseyin'e gereken mesaj ulaştınlmış olacak. Savaş başla- mıştır. 2. Körfez'deki ABD donanma gemilerinden atılan Tomahawk'- lar Bağdat'ın içindeki ve yakın- lanndaki askeri iletişim merkez- lerine ve daha güneydeki hava savunma birimlerinin üzerine yağmaya başlar. 3. Aynı anda hava kuvvetle- rinin F-117 savaş ve bombardı- man uçaklan Irak ve Kuveyt'in güneyindeki radar ve füze üsle- rini vurmak üzere önceden programlanmış lazer yöneltme sistemleri ile donatılmış 900 ki- loluk bombalarla Arap Yanma- .dası'nın kuzeyine hareket eder- ler. 4. Yüzlerce başka savaş uça- ğı yakıt alarak Suudi hava üsle- rinden ve uçak gemilerinden ha- valamr, kimileri Suudi hava sa- hasını ve Körfez'deki gemileri korumak için daireler çizerken, digerleri de F-117'leri lrak'a doğ- ru takip eder. Bunlann hedefleri güneyde El-Muthanna ve Basra böUelerindeki Scud füze birim- lerini ve Irak'ın gelişmiş karadan havaya füze savunma birimleri olacaktır. 5. Türkiye'den kalkan ve Irak hava sahasına giren F-lll S'ler- den kimi Kuzey Irak şehirlerin- deki kimyasal silah fabrikalan- na bombalarken, diğerleri daha gtineye, Bağdat'ın batısındaki 6. Yine bir diğer ilk hedef de, Saddarn'ın Kuveyt'teki ordusu- na destek sağlamada büyük önem taşıyan Basra'dır. 7. Suudi Arabistan üzerinde uçan Awacs radar uçaklannda- ki mürettebat, hava trafiğini yö- netir. Aynı zamanda alçaktan uçarak Irak hava üslerini füze merkezlerini gözleyerek Sad- dam'ın tepkisini gözlemeye ca- lışır. Saldın sırasında ise bu jet- lerin yanında Irak radarlannı . engelleyeceklerini ve askeri ko- nuşmalara kulak misafiri olma- larını sağlayacak teçhizatla do- natılmış uçaklar da yer alacak. Acaba Saddam saldınnın baş- ladığuu haber almış mıdır, yok- sa haberleşmenin engellenmesi ona sadece olan bitenin farkına varacak ve Amerikan güçlerinin ağır hasar vermelerine şahit ola- cak kadar bir vakit mi bırakmış- . tır? Bu sonınun yanıtı Saddam- ın seçeneklerini belirleyecek. Cephede kullanılacak o kadar çok savaşta denenmemiş ABD silahı vardır ve Saddam o denli öngörülemezdir ki, Pentagon subaylan en iyi planlarm bile bir kaç dakika içinde işe yaramaz hale gelebileceğini düşünmekte- dirler. Ne var ki, Irak'ın kara kuv- vetlerindeki büyük avantajı ne- deniyle ilk saatler içindeki sal- dırılann Irak'ın askeri altyapısı- nı ve güçlü mevzilerini zayıflat- maya yönelik ABD hava saldı- nlan olacağına kesin gözüyle bakıhyor. Stealth, F-lll, F-16 S ve A-S jetleri Irak'ın komuta merkezle- rine, hava üslerine, cephaneleri- ne ve füze üslerine binlerce ton patlayıcı yağdıracak. İngiliz ve Suudi jetleri de saldırıya kattlıp Suudi hava sahasımn savunma- sında görev yapabilecek. Bağdat'ta ise askeri bir sığı- nak içinde bulunan Saddam, Irak'ın yanıtını belirlemeye ça- lışacak. öncaHMi Ana tüze ûsleh Hava savunma merkezlen iKonvanstyonet, kimyısal. nûkleeı ve tnyolonk) SUUOI ARABİSTAN Newsweek Savaş anmda üç seçenekDış Haberler Servisi — lrak'a karşı askeri harekâtın ne zaman başlatılacağı bilinmiyor. Ancak Newsweek Dergisi'ne göre Başkan Bush, fazla beklemenin Saddam karşıtı ittifakı zayıflatabileceğine inanırsa, çok kısa süre içinde saldın emrini verebilir. Harekâtın ilk aşamasını hava saldırılan oluşturacak. Müttefik uçaklan bu saldınlarla Irak'ın hava savunma sistemini ve füze üslerini imha etmeye çahşacak. Eğer kara kuvvetlerinin de bu dönemde yeT alması istenirse, olası üç seçenek belirecek: 1. Seçenek: Halen hazırlanmakta olan VII. Kolordu hariç, kara güçleri sınır bölgesine kısıth engelleme saldınları yapar. Bu saldırılar, Irak Ordusu'nu bölgeye mıhlarken, stratejik hedefler hava ve denizden yoğun biçimde bombalanır. Bu saldmlarda uçaklar günde 1800 çıkış yapabilir. Bombardımanlara banş görüşmesi yapılması için üç günde bir ara verilir. 2. Seçenek: Havadan ve denizden bombardımana başlanır. Dördüncü gün ABD deniz piyadeleri, Kuveyt'in güneyinden karaya çıkarak Doğu sahiline hem karadan hem denizden saldın başlatır. Çok uluslu güç de Kuveyt'in merkezine doğru ilerlemeye başlar. 3. Seçenek: Asıl olarak 2. seçenekteki gibi hareket edilir, fakat bu defa VII. Kolordu harekete geçirilir. Yedinci gün, VII. Kolordu, Irak'a girerek El-Nasıriye'ye yönelir. Amaç, Iraklılann kaçış yolunu kapatmak ve onları havadan daha büyük bir cezalandırmaya maruz bırakmaktır. ABD uçakları saldırı amaçlıANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Türkiye'ye geleceği açıklanan 48 Amerikan uçağı- nın üstlenecekleri görevler, ABD ile Türkiye hükümetleri arasmda yanlan karar gereği, Savunma ve Ekonomik Işbirli- ği Anlaşması (SEİA) kapsamı dışında gerçekleşecek.lncirlik'- te ilk kez 100'e yakın askeri uçak konuşlandınlnuş olacak. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sözkonusu 48 uça- ğın dökümü ve özellikleri şöyle özetlenebilir: F-lll (4 adet): "Hafif bom- bardıman amacıyla üretilen uçaklann en mükemmeli" ola- rak nitelenen F-lll 'ler, 1000 ki- lometre menzile sahip. Her tip güdümlü füzeyi taşıyabilen bu uçaklar ayrıca gövde içi bomba taşıma yeteneğine de sahipler. EF-111 (6 adet): F-111'lere göre daha eski tip olan EF-111'ler aynı gövdeye, ancak daha kısa menzile sahipler. Bu uçaklann, Vietnam savaşında başarı sağlayamadılcları belirti- liyor. F-16 (14 adet): Av bombardı- man tipi bu uçaklann menzili 700-800 kilometre dolayında ve her türlü güdümlü füze taşıma yeteneğine sahipler. F-15 (14 a<Jet): 700-1000 kilo- metre menzilli bu av bombardı- man uçaklan da füze taşıyabi- liyorlar. F-4G (10 adet): Wild weasel (vahşi sansar) diye de biünen bu uçaklann menzili *50 ile 1450 kilometre arasmda değişiyor. 7 bin 200 kilo silah taşıma kapa- sitesine sahipler. Özellikle Tür- kiye'nin son dönemde edindiği Danimarka yapımı Sidevvinder füzelerini taşımaya elverişliler. IncirlikÜssü? nde olağanüstü durum UFUK TEKtN ADANA— lrak'a askeri müdahale olaslığımn artması üzerine Incirlik Ha- va Ussü'nde iki günden beri yoğun bir hazrlık dönemine girildi. Üste şimdi- ye oek görulmemiş çapta bir askeri yı- ğınık gerçekleştirildiği, bu arada sayı- sı 2500 olan Amerikan askeri persone- liniı de 1OÛ0 kadar yeni elemanla tak- viye edildiği öğrenildi. Bı arada, Türkiye'nin Amerika'dan istediği 48 savaş uçağının İncirlik'te ko- nuşlandırılacağı Amerikan yetkililerin- ce açıklandı. Uçaklann ABD'nin Av- rupa'daki üslerinden yola çıkarak hafta sonunda Türkiye'ye ulaşacaklan bildi- riliyor. İncirlik'e ABD'den ve Avrupa'daki* üslerden aralıksız olarak dev nakliye uçaklarıyla yoğun bir sevkıyat sürüyor. Üsteki kaynaklardan alınan bilgiye gö- re son iki gün içinde C-5, C-B0, C-9 ve C-141 tîpi uçaklar, İncirlik'e 30'dan fazla iniş yaptı ve sürekli malzeme getirdi. Bu arada, yeni Amerikalı personelin de üsse geldiği bildiriliyor. Usse yakın bir kaynak, İncirlik'e çok sayıda korgeneral rütbesinde ABD'li subay geldiğini ve üsteki hareketliliğin nizamiye kapısından dahi izlenebilecek denli yüksek olduğunu söyledi. Üsse son gelen ABD'li askerlerin, ülkeleri- ne geri dönen ABD'li sivil personel ile eş ve çocuklannın kaldığı evlere yerleş- tirildiği bildirildi. Olası bir saldırı anın- da müdahalede bulunmak amacıyla üs- teki pistin hemen vanına sadece pilot- ların kaldığı 25 kadar baraka kuruldu. Öte yandan geçen hafta Gölcük'ten Mersin Lirnanı'na gelen 3 denizaltıdan biriyle Piyalepaşa, Anıttepe ve Fatih adlı savaş gemileri dün saat 16.15 sı- ralannda limandan aynlarak Akde- niz'e açıldılar. Gemilerin rotası açıklanmazken bir Dışişleri yetkilisi, gemilerin bir Rum oldu-bittisine karşı KKTC'ye koruma amaçlı olduğunu, Körfez'e gitmesinin söz konusu olma- dığını söyledi. Çevik Kuvvet çerçevesinde Türkiye 1 ye gelen İtalyan ve Alman savaş uçak- lanmn konuşlandırıldığı Malatya Er- haç Hava Üssü, ikinci kez yerli ve ya- bancı basın mensuplarına gezdirildi. Güneşli bir havada sürekli olarak eği- tim uçuşları yapan 6 İtalyan RF-104 ve 18 Alman Alpha jetinin eğitimleri ba- sın mensuplarınca ilgiyle izlendi. DUNYADA BUGUN AIİSİRMEN Kanatlı Goben ve Breslaular En korkunç olaylara bile mizahımn keskin oklarıyla yak- laşan bir dostum, "savaş çıkacak mı" sorusuna şu yanıtı ve- riyor son günlerde. — Evet, 15 dakika sonra Büyük Savaş çıkacak, yerine Pre- kazi girecek. Gaiatasaray'ın. biri bu yıl Konya'ya kiralanmış, iki as oyurv cusunu kullanarak yapılan bu sözcük oyunu karşısında tüy- leriniz diken diken olabilir ve "böylesi ciddi bir durumda ya- pılır mı?" diye soylenebilirsiniz. Ama söyler misiniz, ülkenin yazgısını ellerinde tutanlar ya da tutan sanki daha ciddi mi ve olayların ağırlığı ile doğa- cak sonuçlan düşünebiliyor mu? Sizler bu satırlan okurken savaş belki çıkmış olacak. Salı günü öğledan sonra Yemen plaru, Mitterrand önerisine kar- şın, banş olasıiığı %1 dolayiarındaydı. Hatta Fransız Büyükelçisi M. Eric Rouleau, pazartesi ak- şamı daha da Ueri gidiyor ve "Savaş artık kacınılmazdır" dı- yordu. Deneyimli bir diplomat olduğu kadar yeryüzünde Ortado- ğu ve Arap dünyası konusunun en büyük uzmanlarından biri olan ve yaşamımn 30 yılını Le Monde'da geçiren bir gaze- tecidir M. Rouleau. Bu bilgıler ışığında Sayın Büyükelçi'nin demectni daha da büyük bir dikkatle okumakta sayısız ya- rar var. Konuşmanın bazı bölümlerine kısaca gözatalım: "SORU — Fransa'nın bazı angajmanlara gırdiği için sa- vaşta yer alacağını söylediniz. Türkiye BM kararlartna uyan ilk ülkeve bazı bilinmeyen angajmanlardan söz edildiği dü- şünülürse, Türkiye için de aynı şeyi söyleyebilir misiniz? ROULEAU — Hayır, 678 sayılı BM kararının metninde açıkça savaş sözcüğü söylenmiyor. Bu karan imzalayanlar Kuveyt'in işgalden kurtanlması için her tür aracı kullanabi- Itrier divor. Eğer Türkiye 'ben savaşı tercih ederim' diyorsa, bu da bir araçtır... SORU — Türkiye'nin üsleri kullandırması durumunda ne olur? ROULEAU — Bu, tümûyle başka bir sorun. Amerikan hava gücünün Türkiye'deki üsleri kullanması, asker yollamak ya da savaş gemisi yollamak gibi bir şey. Türkiye'nin üslerimi vermiyorum demek gibi bir hakkı vardır. Çünkü bu bir 'casi- us belli' (savaş nedeni) olacaktır. Egemen bir ülke olarak Türkiye'nin bütün hakları mevcuttur. Bu, 678 sayılı karara aykırı değildir. Biliyorsunuz Türkiye insani amaçlaria lojistik kolaylıklar anlamında üslerin ABD taratından kullanımına izin verdi. Üslerin Amerikalılarca kullanımı, Türkiye'nin çizece- ği çerçevede olacaktır. Ama yarın ya da öbür gün Sayın Özal gerekli oiduğunu düşünürse, üslerin Amerikan uçaklannca Irak'ı bombalamak için kullanımına izin verebilir. Bu konu- da özal, inisiyatifi elinde tutuyor..." Bu konuşmadan kısa bir süre sonra yapılan açıklamada, "hükümef'in, daha önce verilen yetkiye dayanarak ABD'- den 48 savaş uçağı istediği ve VVashington'un da, bu iste- me olumlu yanıt verdiği bildiriliyordu. Türkiye'ye gönderilecek uçaklann ise en son üretilen, en gelişmiş silahlarla donatılmış avcı bombardıman uçakları oJ- duğu bilinmekte. İşin ilginç yönü, Hava Kuvvetleri Komutanı ile Genelkur- may Başkanı'nın açıklama sırasında gelişmelerden haber- dar olmamasıdır. İşte, yalnız Saddam'ın değil, aynı zamanda başta her tür- lü barış girişimine açık olduğunu söylemesine karşın, son- radan arabulucu önerilere soğuk bakmaya başlayan ve ilk andaki pozisyonundan bir adım bile geri atmamakta direnen Bush'un da uzlaşmaz tavrıyla çıkacak olan savaşa çok çok az kala durum buydu. Dün başkentte gelişmeler ile Çankaya'da Özal'ın ANAP milletyekilleriyle yaptığı görüşmelerden sızan haberler, İn- cirlik Üssü'nün kullandınlmasına iktidann hazır olduğunu göştertyordu. Üssün lrak'a saldırı amacıyla kullandınlması için partamen- todan onay çıkarmak da fazla önemli değildi. Amerikan komutartının emrindeki bu uçaklar, bir zaman- lar Amiral Souchon'un komutasındaki Goben ve Breslau zırh- lılannın oynadığı rolü her zaman yerine getirebilirler. Türkiye, bu 48 savaş uçağının gelmesiyle halkının büyük çoğunluğunun istememesine karşın, savaşın taraf) olup ikinci cegheyi açan ülke durumuna düşebilir. Özal'ın politikası da işte budur. Böylesine akıl dışı bir durumda akla şu soru geliyor: "1914'teki Enver maceracılıgından bu yana Türkiye'de ne değişti?" Sorunun yanıtı ise şakacı arkadaşımın sözleri kadar kara mizahla dolu: "Hiç, sadece Goben ve Breslaular kanatlanıp daha etkili silahla donanmış olarak gen geldiler." KlSA KISA • Samsun Kapalı Cezaevi'nden 3 mahkûm fırar etti. Cezaevinin salonunda önceki gece öteki mahkûmlarla birlikte televizyon izleyen, adam öldürme suçundan müebbet hapse mahkûm Kudret Okumuş ile hırsızlık suçundan hükümlü Erol Arslan ve Büan Kaba havalandırma boşluğundan dışan çıktüar. Mahkûmlar daha sonra cezaevi duvannı da aşarak fırar ettüer. Olay dün sabah yapılan sayımda ortaya çıkartıhrken soruştunnanın sürdürüldüğu bildirildi. • Gaziantep'in Kilis ilçesinde Türkiye-Suriye suunnda devriye gezen jandarmalar arasında çaüşma çıktı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kilis'e bağlı Havuzlubahçe Kartai Karakolu sorumluluk bölgesinden Türkiye'ye giren 5 kişilik kaçakçı grubu, smır devriyelerinin "dur" ihtanna ateşle karşıhk verdi. Çıkan çatışmada kaçakçılardan Hasan Demir ölü, Mehmet Değerli ve Ahmet ömürlü de yaralı ele geçirildi. Adı açıklanmayan bir kaçakçının ise sağ yakalandığı, diğerinin ise kaçtığı belirtUdi. • Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdurluğu'nden alınan bilgiye gore bütün bölgelerde kurak geçen bir önceki yüın aym dönemine oranla bu yıl daha az yağış kaydedilirken yağışlar mevsim normallerine göre sadece Marmara ve Ege bölgelerinde fazla, diğer bölgelerde az oldu. • Antalya'nın Demre Uçesinden 28 aralıkta sandalla Yunanistan'a geçen 4 Türk iade edildi. Ipsala sınır kapısında Türk makamlanna t^lim edilen Vahap Gören (21), Ahmet Eğilmez (22), Samittin Kalender (21) ve Yusuf Güzel (22) ile ilgili soruşturmaya başlandı. • Dlyarbakır'm Dabanoğlu mahallesindeki Yavuz Selim tlkokulu'nu basan silahlı iki kişi, göreviıleri etkisiz hale getirdikten sonra, personelin maaşı olan 47 milyon lirayı alarak kactılar. • THY'yi Körfez krizinden sonra sis de vurdu. Sisin THTye zaran 14 günde 3.4 milyar lira oldu. THY'den yapılan açıklamada 1-14 ocak tarihkri arasında 172 iç hat seferinin iptal edildiği, iptal edilen sefer yolculannın vanş noktalanna kadar gidebilmelerini temin için de 87 ek sefer düzenlendiği açıklandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog