Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK 1991 HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYET/19 Eller tetikte(Baftarafı 1 Sayfada) lar ıçın yaptığını behrten Mısır Devlet Başkanı, Irak lıderının tek bır sözunun bölgeyı bır fe- laketın eşığmden döndurerek barış ve guvenlık ortamına so- kacağını kaydettı B-52'ler geliyor Ikı duzıneden fazla Amerıkan B-52 bombardıman uçağının Ortadoğu'da bılınmeyen bır vö- ne doğru >ola çıktıkları bıldırıl dı Amerıkan NBC televızyonu, Irak ve Kuvevt'tekı hedefien vu- rabılecek menzıle sahıp B-52 bombardıman uçaklannın Orta- doğu'ya doğru yola çıktıklarını duyurdu Amerıkan hava kuvvetlennın uzun menzıllı B-52 bombardı- man uçaklannın Cruıse fuzele- n, bombalar ve nukleer sılahlar taşıvabıldığı kaydedıldı Bush, dua etti Beyaz Saray Sozcusu Marlin Fitzwater, Başkan Bush'un dun sabah erken saatlerde Beyaz Sa- ray'ın bahçesınde kısa bır sure duşuncelı duşuncelı dolaştıktan sonra, kendısırun de mensup ol- duğu Epıskopal Kıüsesı'nın lıde- n Pıskopos Edmund Browning ve senatonun papazı Rıchard Halverson'a telefon ettığını soy- ledı Fıtzwater, Başkan Bush'un dın adamlarına (barış ıçın dua ettığını) söyledığını, dın adam- lannın da Başkan Bush ıçın dua ettıklennı belırttıklerını kaydet- tı BM'nın Irak'a Kuveyt'ten çe- kılmesı ıçın tanıdığı sure, Nevv York saatı ıle dun gece yarısı doldu. Sure, Turkıye saatı ıle buguri 07 00'de, Irak saatı ıle de 08 00'de sona enyor Herkesın artık her an atılabılecek bır "Uk kurşun"u bekledığı sırada, baş- kentlerde de sıkıntılı bır bekle- yış hukum suruyor ABD'de ba- sın "endişeli" bır hava yansıtır- ken Parıs'ın banlıyö kentlerınde halk supermarketlere saldırarak gıda stoku yapıvor ltalya'da hu- kumet, savaş onlemlerı almaya başladı, karartma ve enerjı kı- sıtlaması programlan hazırladı Yunanıstan'da hukümet ust us- te toplantılar yaparak durumu göruşuyor Herkesın, "savaş ne zaman çıkacak" sorusunu sor- duğu Almanya'da halkın savaşa karşı olduğu belırtıhyor Sıcak savaşı ensesınde hısseden Israıl 1 de halk "kıyamet koptu kopacak" deyıp ya eğlenceye vu- ruyor kendını ya da dua edıyor Israıl ordusu ıse 24 saat kabın- de bekleyen pılotları ıle savaşa çoktandır hazır durumda Bağ- dat'ta ıse Irakhlar gösterıler du- zenleyıp ABD'yı lanetlıyor, "ol- meye hazır" olduklannı haykı- rıyor, ardından da supermarket lere saldırıp ne varsa siokluyor Irak karşıtı uluslararası cephe- nın oncüsü ABD, savaş havası- na gırdı Ülkenın televız>on ıs tasyonları, pazartesı gece vansı özel haber programlannda ka- ramsar bır uslup kullandılar SSCB ıle karşıhklı nukleer alar- ma gırılen 1962 Kuba bunalı- mından ben Amenkan halkının bu denlı endışelı olmadığı belır- tıhyor Dünyanın ıse benzer bır atmosferı Bırıncı Dunya Savaşı' ndan önce, ağustos 1914'te yaşa dığı söylenıyor ABD'de savaş karşıtı gösterı- lenn de yoğunlaştığı bıldınlıyor Ülkenın bellı başlı kentlerınde bınlerce göstencı, öncekı gun yolları keserek trafığı bır sure durdu Çeşıtlı kılıselerde de "ba- nş ayinleri" duzenlenı>or Chı cago kentınde, bınlerce gösterı- cı üç saat boyunca yollarda otu- rarak kent merkezıne gıden tra- fiğı engelledı 2 bın kadar gös- tencının de federal hukumete aıt Dinaların önunde oturma eyle- rru yaptığı bıldınhyor Chıcago 1 dakı göstenler sırasında 130 kı- şının tutuklandığı haber verılı- yor San Francısco'da da Golden Gate köprusu uzermde bır yu- ruvüş duzenleyen gosterıcıler, ADA'VA HtPODROMU^ND4\ FtKRET DAGLIOĞLL TAHMİNLER 1. KOŞU: F Menekşe 18 (7), P Lğur 56 (6), PP Taşbatur (5), S Hatıp (4) 2. KOŞL: F Kavhanbatur (2), P Carıye (7), PP Tulga (4), S Akrep (6) 3. KOŞU: F Iskoçyalı (8), P Pafa (3), PP Şevhçoban (4), S tom Boy (11) 4. KOŞL: F Cını (9). P Kır yunt (11), PP Sedam (12), S Karagumruklu (4) 5. KOŞU: F Kayra (2), P Ba ba (1), PP. Okeyım (4), S To- runtay (5) 6. KOŞU: F Okeytur (3), P Arda5(l), PP Sonkoz(2), PP Bahargulu (13), S Nılurer (5; 7. KOŞU: F Muflıs (10), P Faırona (5), PP \avaşol Kap tan (11), S Çobankızı (4) trafığı uzun sure aksattı Nevv York'un Tımes alanında göste- rı duzenleven bır grup da bır su- re ıçın trafığın akışını engelledı. Başkent Washıngton'da, Be- vaz Saray önunde toplanan sa- vaş karşıtlan çeşıtlı sloganlar at- tı Once Irak Buyukelçılığı'nın önunde toplanan gosterıcıler buradan Beyaz Saray'a doğru vuruvuşegeçtı VVashıngton'dakı gösterıler sırasında 10'dan faz- la kışı tutuklandı Ülkenın çeşıtlı kentlerınde benzer eylemler dü- zenleyen barış yanlılan, gosten- lerı sırasında, "Tank değil go- ruşme", "Bır varıl petrol ıçin ne kadar kan akacak". "Petrol içın kan vok" bıçımınde sloganlar attı Eylemler sırasında savaş karşıtı suruculer de komalarını çaldılar Aynca, ulke genelınde pek çok kılıse sureklı "banş ayinleri" duzenlıyor Gozlemcıler, ABD'de suregı- den barış yanhsı eylemlerın, Vı etnam savaşı sırasında yapılan eylemlere oranla sönuk geçtığı- nı ve katılımın, umulanın altın- da olduğunu behrtıyorlar Bu arada Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak ıçın savaş açılması ko- nusunda Amenkan halkı bölun- mu> durumda CBS televızyonu - New York Times gazetesmın kamuoyu araştırmasına göre Amenkahla- rın yuzde 47'sı savaştan yana Halkın yuzde 46'sı ıse ekono- mık yaptırımlarla yetinılmesını ıstıyor Savaş çıktığı takdırde ne ka- dar sureceğı konusunda, vuzde 42'lık kesım "birkaç a>", yuz- de 29 "birkaç hafta". yüzde 21 ıse "bir yıl ya da daha uzun sure" dıye yanıt verıyor "Toda>" gazetesınde >er alan başka bır araştırmaya go re halkın yuzde 48'ı "hemen saldırılmasını" ıstıyor ABC televızyonunun \* as- hington Post gazetesıyle ortak- laşa yaptığı yoklamada ıse hal- kın yuzde 69'unun "saldırıdan yana" olduğu ortaya çıktı Bu araşiırmaya göre "bir a> içinde Irak'a savaş açılmasını" ıstevenler yuzde 58, "BM'nin Irak'a tanıdığı sure dolunca en kısa zamanda harekâta başlan- masını" ısteyenler yuzde 37, sal- dırıya kesın karşı olanlar yuzde 28 İsrairde durum lsraıllılerın bır bölumu Ağla- ma Duvarı'nda savaş çıkmasın dıye dua ederken bır bölumü de ">arın kıvamet kopacak" par- tılerınde eğlenmevı yeğlıyor Ordunun çağrısı uzerıne ev- lerde nukleer sızıntılara karşı onlemler alınırken kentlerde oturan 3 5 mılyon, kırsal kesım- lerde oturan bır mılyon Israıllı- ye gaz maskesı dağıtıldı Once- kı gun anayasa mahkemesının aldığı bır kararla ışgal altında oturan Fılıstınlılere de gaz mas- kesı dağıtılması kararlaştırıldı Bu arada Israıl Hava Kuvvet- lerı Komutanı General Avıhu Bın Nun "Israil uçaklannın, Israil'e saldıracak Irak uçakla- nnı duşurmek ıçin gerekirse Su- rıve va da Urdun hava sahasında bile uçacaklarım" soyledı Tel Avıv'de vabancı ba- sın ıçın bır basın toplantısı va- pan Geneıal Nun, Israıl'ın, "Irak'ın balıstık fuzelerıne ve- recek uvgun karşılıklar 1 " oldu- ğunu kaydettı İttifakta çatlak mı? Ote yandan AA'nın haberme gore SSCB Başkanı Mıhail Gor- baçov'un Ortadoğu Danışmanı Yevgenı Pnmakov, "Kuvejt'in ışgaliyle doğan durumdan Filis- tın sorununun çozumu ıçın ne- den yararlanılamavacağını anlamadığım" söyledı SSCB'nm en etkıh Ortadoğu uzmanı olan ve daha once bol- ge ulkelennde çeşıtlı gorevlerde bulunan Pnmakov, dunku Komsomolskaya Pravda gazete- sınde yayımlanan demecınde Irak lıderı Saddam Huseyin'ı, "Guçlu iradeye sahip. verdigi soze sadık bir lider, karşısında- kini her zaman dinemeye hazır i>i bir muhatap" olarak nı- teledı Ürdun Ürdun Kralı Huseyin, butun gırışımlerın başansızlığa uğra- masından sonra savaşın çok ya- kın olduğunu söyledı Huseyin, Urdun halkına hıtaben yaptığı konuşmada, "Butun kapılar ka- pandıktan sonra, bugun bolge- mız, Korfez knzı bir felakete donuşurken, cehennemle karşı karşıyadır" dedı Kral Huseyin, "yıkıcı bir sa- vaş başlamak uzere ve hıç kim- se galip gelmeyecek" dı\e ko- nuştu Suudi Arabistan Topraklanna ABD onculu- ğundekı çokuluslu gucun verleş- mesıne ızın vererek, olası bır >avaşta, Irak'ın ılk hedeflerın- den bın konumuna gelen Suu- dı Arabıstan'da butun savunma onlemlerının alındığı bıldırılı- vor Suudı Arabistan Savunma Bakanı Prens Sultan Bın Abdul Azız, Körfez'de olası bır savaş halınde, ulkesının kendısını sa- vunmak amacıvla tüm onlemle- rı aldığını sovledı Suudı Bakanlar Kurulu'nun oncekı gun vapılan toplantısın da konuşan Savunma Bakanı Azız, "Yatanımı/ı savunmak, olanaklarımızı korumak ama- cıvla gereklı butun onlemleri en ust duzeyde sağlamış bulunuvo- ruz" dedı Fransa Sabetay Varol'un Parıs'ten bıldırdığıne göre Fransız Parla- mentosu bu sabah Başkan Mıt- terrand'a Körfez'de "kuvvet kullanma" yetkısı vermek uze- re olağanustu toplanacak Sena- to ve meclısın yapacağı ve daha önce programlanan tarıhe göre bır gun öne ahnan bırleşık top- lantı, ültımatom suresının bıtı- mınden tam 5 saat sonra başla- yacak. Fransa'nın Körfez'de on bın kadar asken bulunuyor Bu askerlenn dığer ulkelerle ortak bır harekâta katılabılmesı ıçın parlamentonun yurutmeye onay vermesı gerekıyor Klasık sağ muhalefet partıle- rı hukumete yetkı lehıne oy ve- receklerını açıklamış bulunuyor Fransız Komünıst Partısı aleyh- te oy vereceğını açıklarken, dı- ğer partılerde özelhkle Sosyalıst Partı'de de bazı "çatlak sesler" çıkabıleceğı ıfade edılıyor Öte yandan Fransa'dakı barışçı ha- reket yanlılarının bugun "Republique" meydanında vapmavı tasarladığı gösterı, Pa- rıs Valısı Pıerre Verbruge tara- fından yasaklandı Yasaklama gerekçesı olarak "kamu duzenı- nin tehlikeye duşmesi" gös- terıldı Aralık ayında yayımlanan ve Fransa'nın Körfez'dekı bırlıkle- rını gerı çekmesını talep eden ortak bır büdırımn altına ımza atmalan nedenıyle "75'ler komitesı" olarak adlandırılan "pasifîst" grup yönetıcılennden avukat Denıs Langlois, "Bu ya- sak karannın bundan sonra ge- lecek bır dızı yasagın başlangı- cı olmasından endışe ediyo- rum" dedı Fransa'nın BM Guvenlık Konseyı'ne sunduğu "son dakika" çözüm önerısıne rağ- men, Fransa'da savaş psıkozu gıderek yayılıyor Dünku Fran- sız gazetelerı, "en uzun gun", "savaşa bir gun kala", "çılgın- lığın son kertesı" gıbı banş ola- sılığına fazlaca yer bırakmayan başlıklar attılar Almanya Berlın muhabırımız Dilek Zaptçıoğlu'nun haberıne göre Almanya'da artık tek bır gün- dem konusu var Körfez'de sa- vaş çıkacak mı? Çıkarsa ne za- man 9 Boyutlan ne olur? Bu so- rulan televızyonunda ve radyo- sunda ardı arkası kesılmeyen özel programlarda tartışan Al- manya dün doğusuyla batısıyla banş yüruyuşlenne, gösterılere, kılıselerde bariî dualanna sah- ne oldu tstatıstıkler, halkın ço- ğunlukla savaşa ve özelhkle Al- manya'nın savaşa kanşmasına karşı olduğunu belgelıyor Al- man kamuoyu savaş olasılığına şaşkın gözlerle bakıyor ve "ina- nılacak gibi degil" sozu her ver- de ışıtılıyor. Alman parlamentosu topla- narak Körfez'dekı durumu ve Lıtvanya'nın ışgalını ele aldı Başbakan Helmut Kohl, Sad- dam Husevin'i "Kuveyt'ten çe- kilerek dunyayı korkunç bir sa- vaştan sakınmaya" çağırdı Sa- vunma Bakanı Stoltenberg Al- manya'nın Korfez'e kesınlıkle asker göndermeyeceğını açıkla- dı SPD Onur Başkanı ve Sos- yalıst Enternasyonal Başkanı VVilly Brandt ıse "Savaşın ken- diliğinden dınamigine kapılma lehlikesi"ne dıkkat çektı ve "Banşçı çozum çabalan 15'inde sona ermemelıdır" dedı ışıklan 21 00'de sondurulecek Italya'nm en buyuk korkusu- nu teror saldırıları oluşturuyor Napoh'dekı NATO Guney Ka- nadı Karargâhı olası terör saldı- rılannın bır numaralı hedefı gö- ruluyor ttalyan ordusu ve gu- venhk guçlen NATO karargâhı- nın yanı s;ra tum lımanlar, ha- vaalanları, ıstasyonlar sınema, tıvatro, stadyum, super market ve meydanlarda terore karşı ön- lem ıçın harekete geçırıldı bu çerçevede yalmz Gırıt ada- sındakı askerı guçlere destek ve- rılmesı anıacıy la bazı özel tabur- lann gondenldığını açıkladı Vunan sılahlı kuvvetlennın savaş nezdmdekı hazırlıkları arasında Larıssa kentındekı 7 4TAF hava ussünde de bazı ha- reketlenmeler gözlenıyor Bu nedenle Yunanıstan'dakı \ED uslerınde gorevlı Amerıkalı ha- va subayların çoğu Larıssa ken- tıne sevk edılmış bulunuvor GOZLEM UGUR MUMCU Yunanistan 'Niçin Türkiye?" İtalya Roma muhabırımız Nilgun Cerrahoglu'nun haberıne gore Italya'nın savaş dönemı ıçın planladığı karartma ve enerjı kı- sıtlaması programı hazır Sava- şın patlaması halınde, çızmede yaşam gece 23.00'te duracak Ulkedekı tum TV programları, sınemalar, bar ve restoranlar bu saatte kapatılacak Sokakların ışıklandırıhnası en aza mdırıle- cek Dükkânlar da enerjı tasar- rufu ıçın bır saat önce kapana- caklar Reklam ve vıtrınlenn Atına muhabırımız Stelyo Berberakis'ın habenne gore BM Guvenlık Konseyı'nın Irak'a ta- nıdığı sürenın sona erdığı gun, Yunanistan başkentı Atına'da da heyecan doruğa ulaştı Yu- nan hukumetı. son bır hafta ıçınde olağanustu uç kez toplan- dı ve olası bır savaş durumun- da alınacak onlemlerı gözden geçırdı Bu toplantılara Yunan Genelkurmay Başkanı ve ordu komutanları katıldı Bu krıtık gunlerde Yunan hukumetı, tum ulkede "olağanustu bir hal" ılan edılmesını uygun gormedı Yunan Savunma Bakanhğı, sı- lahlı kuvvetlennı "kısmi alarm" durumuna geçırdı Yanı ordu- dakı ızınler kaldırıldı Bu arada "asker kaydınldıgı" yolunda çı- kan haberlen yalanlayan Savun- ma Bakanı Vanrus Varvitsiotlıs, Tahran'da Ingılızce yayımla- nan Kayhan gazetesı, "Niçin Turkıye?" başlıklı bır vorum yavımladı "Ankara kendısiyle üişkısı ol- mayan bir savaş ıçin hazırlık yapıyor" denılen yorumda, Türk Sılahlı Kuvvetlerı'nın Irak sının boyunca hareketlendığı kavdedılerek, "Turkiye'nın, Amerika liderliğindeki guçlerie biıiıkte savaşa girme yaklaşımı- nın, Avrupa Topluluğu uyelıgi içın aldığı bır soze dayanabıle- cegi" one suruldu Yorumda, şöyle denıldı "Turkıye, bir NATO uyesi- dir. Kuveyt ise degildir. Turki- ye'nin Kuveyt'e verilmış bır garanti sozu yoklur. Bu olay, Korfez bolgesı ulkelennin mese- lesidir ve Turkıve bu meseleye asken açıdan gırmemelıdir." BAĞDAT NOTLARI Gerginliğin başkenti FATİH M. YILMAZ BAĞDAT — Irak 'kritik gune' puslu ve tedırgın bır ha- vada başladı Başkent Bağdat'- ta öncekı gece "son 24 saat sendromu" etkısını gösterdı, sa- atler ayarlandı ve gergınhk, kentte krallığını ılan ettı Bağ- dat'a gecevarısı çoken sıs, send- romu daha guçlendırdı, gözler "savaş baltalan"mn gomulu ol- duğu topraklara çevrıldı Kent, dun erken uyandı. Tum devlet daırelerı, okullar, Irak Halk Ordusu'nun denetımınde sokaklara dökuldu, yuruyüş kolları oluşturuldu, Mustansırı- ya Ünıversıtesı önunde buluş- mak ıçın 6 mılyon Bağdatlıya randevoı venldı Bağdat'tan tum kurumlar, okullar, dernekler, Fılıstınlıler, Kürtler, Turkmen- ler geçıt resmıne katılıp, Sad- dam Huseyın'e olan bağlılıkla- nnı haykırdılar, "Bush defol", "Saddam'a canımız feda" dıye bnğırdılar öğle saatlerınde yu- ruyuş bıttı ve "Son 24 saat send- romu", kenttekı etkısını daha da arttırdı, dakıkalar sayılmaya başlandı Kımse, 15 Ocak 1991 saat 24 00 (yerel saatle 16 Ocak 1991 08 00) ıçın "savaş kesinlikle o an çıkacak" dememıştı, ancak Bağdat, "Mucize beklentılerinin" kaybolduğu bır ortamda, Körfez'de kurulu sa- atın guçlu sesını çok yakından duvmaya başladı Bağdat, belkı de Bağdat ola- lı ben kendısını hıç bu kadar yalnız hıssetmedı Kentte son bır haftadır gorulen sessızlık, oncekı gün y oğunlaştı Bağdat' ın unlu alışverış merkezı Reşıt Caddesı'ndekı mağazaların, dukkânlann çoğu kepenklerını ındırdı, yıyecek maddesı satan mağazalarda ızdıhamlar yaşan- dı, "savaş çıkacagınamanmıyor gozuken" Bağdatlılar, mağaza- lara akın edıp, sabun, yıyecek ne varsa aldılar, bu sendromun, ılk guç gostensı oldu Saddam Huseyin dun sabah yayımlanan mesajında "ABD, benıra sesimle montaj bantlar hazıriayıp, Irak askerlenne ge- ri çekılin, savaşmayın şeklınde jayın yapmaya hazırlanıvor " dedı ve Kuveyt'ten çekılmeye- ceklerını yıneledı Saddam, ay- nca Suudı Arabistan kralı Fahd'a bır mesaj göndererek "Ekonomık ambargo veya sa- vaş nedeniyle bır Iraklı olurse, sonımlu sensin" dedı Sokak- larda krallığını ılan eden gergın- hk, Saddam'ın bu açıklamala- nyladaha da guç buldu ve 'Son 24 saal sendromu'nun yolu lyı- ce açılmış oldu Bağdat'takı gazetecıler "acil tahlr e" planlan yapmaya baş- ladı Urdun'un hava sahasını kapatabüeceğı haberlen yayıldı, tek çıkış kapısının da ortadan kalkması olasılığı, gergınhğı da- ha da arttırdı Saatlık planlar vapıldı, dakıkalar daha hızlı sa- yıldı, Tannya ınananların sayı- sı arttı ve "zaman gosterecek" sozu daha fazla telaffuz edıldı £vet, kımse 15 Ocak 1991 sa- at 24.00 ıçın savaşa randevu ver- medı Bu tarıh de dahıl, ondan sonrakı "herhangı bır gun" de- nıldı, ancak "son 24 saat send- romu"nun etkısını azaltmaya bunların da gücü yetmedı. Bağ- dat dun gerginliğin başkentıydı (Baştarafı 1. Sayfada) Irak'a karşı savaş ılan etmek demektır Bu nedenle, İrv cırlık Ussu'nun, 29 Mart 1980 tarıhlı Savunma ve Ekono- mık Işbırlığı Anlaşması'na ek Uygulama Anlaşması ıle be- lırlenen "statu"sünu değıştıren karar TBMM'ce alınmadık- ça gecerlı olamaz TBMM'de de ANAP çoğunlukta olduğuna gore Özal böyle bır kararı çıkartmakta hıç guçluk çekmez Incırlık Ussu'nun Irak'a saldırı ussu olarak kullanılması ya da savaşan uçaktera bu usten "loııstık destek" sağlan- rnası bır savaş nedenı olabılır Çevık Kuvvet nıçın çağrılmıştı? Çevık Kuvvet'ın Turkıye'de konuşlandınlmasının, "body" ve "flag show" olarak adlandırılan "caydırıcılık" amacı taşı- dığı ılerı suruldu Pekı, 48 ABD stratejık savaş uçağı Turkıye'ye nıçın çağ- rılıyor'' Amaç çok açık, bu 48 uçak Turkıye'ye "Ikıncı cephe hazırlıklan" ıçın çağrıhyor' Kurmaylar, böyle durum ve kararlar ıçın "threat provocatıon" kavramından soz ederler Bu kavram, saldırı tehdıdı altında olmayan bır ülkenın saldırıyı uzerıne çekmek ıçın kullandığı askerı taktık ve sıyaset anlamına gelır Turkıye, Irak'a karşı nıçın böyle bır sıyaset ızlıyor'? Turkıye, Irak ıçın bır saldırı hedefı değıl, ancak Türkıye1 nın, Irak'ın saldırı hedefı olarak göstenlmesı, Irak'a karşı gı- rışılecek askerı harekâtın bır parçasıdır Neden boyledır? ABD ve "anthlrak koalısyonu"na bağlı bırtıkler, Irak'a karşı çeşıtlı bolgelerde savaş düzenıne gırerler Bu taktık, Irak- ın elındekı bırlıklerın kullamlmasında guçlukler yaratır Örneğın, Irak, Suudı Arabıstan'dan ve Basra Korfezı ndekı uçak gemılerınden kalkacak savaş uçaklarına karşı onlem alırken ABD, bu saldınların Incırlık Ussu'nden de yapılaca- ğını gosteren hazırlıklar ıçıne gırerse, bu kez Irak, bırlıkle- rını, bu olasılığa gore kullanmak zorunda kalacaktır Her savaşın bır "sıklet merkezı" olur Savaşan guçler, bu savaşın kesın sonucunu nerede alacaklarsa, bırlıklerın ço- ğunu bu bolgeye yığarlar Olası savaşın "sıklet merkezı" buyuk olasılıkla Bağdat ve Irak'ın stratejık askerı uslerıdır ABD kesın sonucu, Suudı Arabıstan'a yığılan bırlıklerle almayı planlıyor Bu "Bırıncı Ceprte'dır Her savaşta "dısposal" adı verılen kural gereğı, asken bır- lıkler, "sıklet merkezı" dışındakı bolgelere de asker yığar- lar "Sıklet merkezı"nöen sonuç alınmazsa ya da başarısız olunursa, o zaman kesın sonuç ıçın bu bolgelerde de sa- vaş yapılabılır Bırıncı cephe, "sıklet merkezı"ne göre belırlenır Ikıncı Cephe hazırlıkları, Irak'ı, elındekı güçlerın bır kıs- mını ıkıncı cepheye ayırmaya zorlar Ikıncı cephenın olası bır savaşa gore hazırianması, 'dısposal" kurallarına göre ABD ıçın yaşamsal onemdedır Boylece ABD, hem uçaklarını olası bır saldırı karşısında çe- şıtlı uslerde tutarak kolay hedef olmaktan kurtaracak hem Irak kuvvetlennı "2 cepheden yapılacak saldırı' korkusu ıle dağıtmış ve bolmuş olacak Incırlık Üssu, ıkıncı cephenın stratejık önemdekı ussü- dur Bu usten kalkacak bır F-111 savaş ucağı Turkıye'yi TBMM kararı olmaksızın bır anda savaşa sokabılır Turkıye ıçın tehlıke buradadır Bırleşmış Mılletler Guvenlık Konseyf nce alınan 29 Kasım 1990 gün ve 678 sayılı karar, uye devletlerden Irak'a karşı yapılacak savaşta "uygun destek sağlama" görevı verıyor Bu "uygun destek" Irak'a karşı sıcak savaşa gırmeyı kapsamaz Oyle anlaşılıyor kı "Incırlık Ussu"nun anlaşma dışı kulla- mmf, Çevık Kuvvet'ın Guneydoğu'da konuşlandırılması ve hukumet tarafından Turkıye'ye çağrılan 48 tane ABD sa- vaş ucağı, Turkıye yı "ıkıncı cephe ulkesı' yapmak ıçın ağus- tostan bu yana oluşturulan bır gızlı planın parçasıdır HALKBANKTAN HALKIMIZA... 5 TRÎLYONU GEÇEN MEVDUATI 4 TRÎLYONU AŞAN KREDÎ HACMİ İLE Halkbank yurda yayılmış 688 şubesinde tüm bankacılık faaliyetlerini sürdürmektedir. HALKBANK ŞUBELERİ SAYIN HALKIMIZIN HİZMETİNDEDİR. îlgi vegüveninize teşekkür ederiz. HALKBANK TÜRKİYE HALK BANKASIfrâ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog