Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK 1991 CUMHURIYET/17 HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÜN llevtet MefeoroloH Işlen Genel Mû- dûrtûğû'nden alınan biigîye göre tüm bflgeler çok bulutu ve yağtşiı geçe- cek. Yajışlar genefckle yajjmur, Mar- mara"nır doğusunda yOkseMerde karla kanşık yağmuf, Karaderaz'ın tç kesım- len, Iç Eae, iç Anadolu. göller yöresı ıle Doğu Anadoiuda kar şektınde ola- cak. HWA SICAKLIĞI 3raz azalacak RÜZGAR Vurdun kuîeyinde kuzey ve doju, gûneyınde güney ve batı yön- ienJerı nafil arasıra orta kuvvette, yur- dun kuzeytnde Kuw«tli olarak esecek Oenızterde; Marmara. Karadenız ve K t a y Ege'de yıldız ve poyrazdan, di- ğer demzlerrJe gûntıatısı ve lodostan 3-5, saatte 21 (Jenızmılt hızla esecek Denız rmjtedıl. Marmara, Kuzey Ege ve Karadenızde kaba rJaigalı ola- cak Gcniş uzaklığı 10 km. yajış anınOa 2 ıla 4 km dolayında olacak. Varı Gölû'nde fıava çok bulutiu ve kar yaflışlı geçecek Rûzgâr göney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette ese- cek Göl kûçük daigalı olacak. Görtiş uzaklığı 10 km yağış amn- da 2-4 knn dolayında buhjnacak. Adana Adapazan Adryaman Afyon Ankara Antafcya Anttya Artraı Aydın Batmesr Bueak sar*Bdu Bursa Canakkale Çonjm Deocf Y 14° 6° Dıyartakır Y 7° 3°Edıme Y 10° 3-Erzıncan K 3°-1° Ernırum K 3° 0°Gazıantep Y 15° W Oresun 6° yMarasa 4° Z>KMarî$ 2° -3° Mersın 2» -8° Mu«la 2°-1° Mgş Y 18° 7°Sûmûşhan*Y 5° 2°HaW«ân 14? 5"lspam 6° 2 Istanbul 3° Planr Kars 1° -4° Kaaamonu K 2°0° Kayserı 5° 3°KırUmlı 7° S°Kon»a 2° O°Kûttf»a 10° 4°Matotya 0 6° S°0nlu 4» 2°Fte 4°-2° Samsun 2° -2° Sıırt 5° 3°Sınoq 8° 5°Sıvas -1° 7° löortai 3»(J> tatazon 1" •?> 4° ş 3° 0°V5ın 2» 2» g 3» -2» ZongııMak Y 7" 4° Y 12° 4° Y 14° 9° Y 10° 3° K -1» -T 0°-3° 7° 5° 8° 8° 6° 5° 7° 3° 7° 4° 0°-4° 5° 2° 9° 7° 0°-6° 0°-6° 2°-2° 6° 4° butıdu •^•yaflmurlu ( £ 9 S i A-açık B-tuluOı/G-gûne^ı K-karlı S-sıst Y-yaOnutu Helsınkı "-Q- Lenıngrad î Moskova _ . »Vıyana • Zurıh fiy • Belgrad Kahıre • DÛNYA'DA BUGÛN Amsterdam Amman Mrta C Barataıa Basel Betgrad Bertm Bonrt Brûted Budapeşte Cenevre Cezayir C«Me Oubaı Frankfurt Sme B 6° B 15" Y 14° B 16° B 4° B Kahn Kopenhag KMı Leftoşa Y 10" B 17° B 19° B 4° Y 16° K -2° Y 14° B 4° K 2° Y 18° Lentngrad Londra Madnd Mtano Monireal Moskova Munıh NmVto Osk) Pans Prag Rıyad Rorru Sotya Şam Tel Avıv Tunus VArşova Venedık vlyana Zûrih B 4° B 6° B 4° Y 6° Y 7° K -5° B 5° B 11° K -1° B 4° B 18° Y 8° Y 6° B 14° B 19" Y 11» K -î° Y 6° Y 5° B 9° B 4° BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ El oltasıyla ve kü- çük uzatma ya da çevirme ağlanyla ba- lık avlamada kulla- nılan küçük kıyı tek- nesi. 2/ Mantıkta, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düz- gün deyim... Bir no- ta. 3/ Sürülmemiş tarla... Eskiden Ka- ragöz oynatılan kah- velere verilen ad. 4/ İlave... İterbiyum elerrjentinin simge- si... Bir nota. 5/ İlgi. 6/ 1887'de Po- lonyalı doktor Zamenhof tarafından tüm uluslarca kullanılmak üzere ha- zırlanmış yapay dil. 7/ Dizgide harf- ler arasına konulan yazısız metal par- çası... Pantolonun apış arasına gelen yeri. 8/ Şaşma belirten bir iinlem... Çocuklarda karın şişmesiyle beliren bir hastalık. 9/ Eyerin tahta bölü- mü... Bir renk. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Yağı alınmış süt ya da yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir tür peynir. 2/ Yanağın alt kısmı... Ayakkabının yumuşak olan üst bolümü. 3/ Saçı dökülmüş olan... Ahmak. 4/ Trakrör ya da kamyonlara. daha çok yük taşımalannı sağlamak için takı- Ian araba. 5/ Parola... Hafif şeylerden yapılmış temelsiz eğreti yapı. 6/ Kabul etmeme... Ekmekle birlikte yeniien peynir, zey- tin, helvagibi yiyecek. 7/ Evli olmadığı bir kadının dostluğuna mazhar olan kimse. 8/ Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı... Bir renk. 9/ Alıının simgesi... Halk arasında anjine verilen ad. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Güzellik müsabakası 16 OCAK 1931 1931 Güzellik Kraliçesinin ilk seçme müsabakası dün akşam BeyoğTunda Türkuvaz salonunda icra edilmiştir. Müsabakada, bu pazar gunü jüri heyeti huzuruna çıkacak yirmi güzel intihap olunmuştur. Seçme müsabakası münasebetile dün akşam Türkuvaz gazinosu sahibi tarafından bir danslı yemek tertip edilmiştir. Üç senedenberi gazetemiz tarafından yapılmakta olan güzellik müsabakası şehrimizde büyük b,ir alâka uyandırdığından dün akşam Türkuvaz salonlarını şehrimizin en kibar mehafiline mensup bir çok ze\at doldurmuştur. Türkuvaz sahibi bütün masalannı muşterilerinin emrine âmade bulundurduğu halde gene herkesi memnun edememiş ve akşam yemeği yemek üzere gazinoya gelen bir çok kimseler yer bulamadıklanndan geri dönmek mecburiyetinde kalmışlardır. Güzeller müsabakaya tuvaletle gelmişler ve saat on ikide salona çıkarak kendilerini halka göstermişlerdir. Bu, gayet hoş bir resmi geçiı teşkil etmiştir. Bu esnada fotograflar alınmış ve güzeller umum tarafından alkışlanmıştır. Gazinoda pek çok kalabalık mevcut olduğundan güzellerin bir resmi geçit yapmaları salonda bulunanları tatmin edememiştir. Bunun üzerine her biri bir sandalye üzerine çıkarılarak halka takdim edilmiştir. Güzelienn bu suretle takdimi ayrıca bir eğlence ve neş'e vesilesi olmuştur. Bu suretle Türkuvaz salonlarını dolduran kadın, erkek bini mütecaviz halk evvelce tevzi edilen rey varakalarına, beğendikleri yirmi güzelin numaralarını kaydederek rey pusulaiannı salona talik edilen kutulara atmışlardır. Dün akşam intihap edilen yirmi güzelin isimleri bugün reylerin tasnifinden sonra anlaşılacaktır. Neticeyi yarınki nüshamızda yazacağız. Bunlar pazar günü saat dörtte gene Türkuvaz salonlarında toplanacak olan jüri heyetinin huzuruna çıkacaklardır. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet 'Grev hakkı' 16 OCAK 1961 Son altı aydanberi bir çok fabrikanın ve müessesenin işçi çıkarması karşısında İstanbul İşçi Sendikaları Birliği dün Eminönü Öğrenci Lokalinde bir toplantı tertip etmiş ve muhtelif iş kollannın temsikilerirıin fikirlerini almıştır. Saat 9.30 da başlıyan ve 12.30 a kadar devam eden toplantıda Temsilciler Meclisinin işçi temsilcilerinden Bahir Ersoy, İsmail İnan, Ömer Karahasan, Feridun Şahin de bulunmuşlardır. Salonu dolduran iki bine yakın işçiler, bazı dövizler de getirmişlerdir. Bu arada kahn enseli patronlar ile cılız ve sefıl halde işçileri temsil eden afişler saionun bazı yerlerine konulmuştur. Dövizler arasında "Patronlar, işsizliği körüklemekten çekininiz", "İşsizlik sigortası olmazsa işçi perişan olur", "Kurucu Meclisten programh sanayi politikası istiyoruz" ve "Bol vaid ve nasihat yerine daimî iş istiyoruz" şeklinde yazılı olanlar da bulunmaktaydı. Konuşan işçi temsilcileri, Türk işçisine grev hakkının mutlaka verilmesi icap ettiğini ve bunun istismar edilmiyeceğinden emin olunmasını, çıkanlan işçilerin perişan duruma düştüğünü, patronların bu hareketlerinin İokavt olduğunu, keyfî çıkarmalann da bulunduğunu söylemişlerdir. Temsilciler Meclisi üyelerinden Bahir Ersoy, yaptığı konuşmada "Biz, nasıl sendikalarda çahşmışsak, aynı şekilde Temsilciler Meclisinde de çalışacağız. Her türlü haklarımızın Anayasanın garantisi altına alınmasına elimizden geldiği kadar uğraşacağız" demiştir. ' GEÇEN YIL BUGÜN CumhuriY et tsim hakkı resmileşti 16 OCAK 1990 Bulgarıstan parlamentosu, ülkede yaşayan Türklere isim seçme ve günlük hayatta Türkçe konuşma hakkı verilmesini içeren Sosyal Forum kararını resmen kabul etti. Parlamento, Komunist Partiii'ne iktidar tekeli veren anayasa maddesini de oybirliğiyle kaldırırken ayrıca Jivkov döneminde mahkûm edilen 40 kadar Türkün serbest bırakılacağı açıklandı. TAKITSMA Zorunln Bir Yazı Yoz müzik her ülkede vardır. Her türün değersiz, kötü örnekleri vardır. Ama sanmıyorum ki bizdeki kadar abartılsın, önemsensin, her röportajda "hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sorulsun. Geçen günlerde Cumhuriyet'te Refik Durbaş'ın "Arab«sk" üzerine çok güzel, kapsamlı bir dizi yazısı çıktı. Değişik yak- lasan, konunun özune inmeye çalışan, ön- cekilerden oldukça farklı bir araştırmaydı. Yıllardır gazetelerimiz, dergilerimiz dos- ya açar, araştırmalar yapar, aydınlarımız konferanslar, seıninerler düzenler, televiz- yonda açıkoturumlar düzenlenir, tartışılır. Beyinler arabesk algılayıp, yürekler ara- besk attıktan sonra arabesk dinlesek ne olur, düılemesek ne olur! Bu bir süreçtir. Üstünden atlayıp etrafından dolanamaya- cağımız bir süreç. Ne zaman ki ressamlarımız dünya resim piyasasında yerini alır, futbolumuzla kupa- lara katılır, filmlerimiz haftalarca yabancı sinemalarda vizyonda kalır, o zaman ara- besk dinlenmez olur. Şimdi hemen yazıma cevap yazıp da fa- lanca ressamımız, fılanca yerde şöyle bir sergi açtı da şu kadar itibar gördu diye kâ- ğıda kaleme sarılmayın. Kişisel çıkışlar her zaman olmuştur. Metin Erksan, Berlin'de -hem de yıllar önce- "Altın Ayı" ödülü al- dı diye Türk sineması kurtuldu mu? Toplumlar bir bütün olarak vardır. ller- leme de gerileme de genellikle bütün ku- rumlarıyla birlikte olur. Yoksa hiç kimse ayda şu kadar, yılda bu kadar arabesk kaset çıkacak, bunlar şu ka- dar satacak diye kanun hükmünde karar- name çıkartmadı. Bu müzik hiç kimseye zorla dinlettirilmiyor, dinleyenlere de kre- di verilmiyor. Yoz müzik her ülkede vardır. Her türün değersiz, kötü örnekleri vardır. Ama san- mıyorum ki bizdeki kadar abartılsın, önem- sensin, her röportajda "hakkında ne düşü- nüyorsunuz" diye sorulsun. Her sanat kendi kültürüyle vardır. Haf- tada bir saatlik müzik dersine din dersi, coğrafya dersi oğretmenleri giriyorsa, bin- lerce kez söylediğimiz duyduğumuz lstik- lal Marşı'nı bile bir kez olsun aynı anda bi- tiremiyorsak müzik kültürttnden söz ede- bilir miyiz? Aynı durum diğer bütün sanatlar için de geçerli. Kültür, eğitim işidir. Sanat ise ye- tenek artı eğitimle olur. Eğitim programın- da resim dersi var diye altmış kişilik sını-' fın altmış kişisi de iyi resim yapmak zorun- da olmamalı. Bu sanatın bir de kültürti var ve bence önemli olan o. Derslerde her öğ- renciyi suluboya takımı almaya mecbur ederek iyi resim yapmadı diye bütünleme- ye bırakarak, bu arada onu sanattan soğu- tarak bir yere varamayız. Bir sanatın kül- türünü alan insan, içinde yeteneği varsa onu, günün birinde ve her koşulda ortaya pkartır. Önemli olan altyapıdır. Karnesinde beş yazmasına, yedi yazmasına gerek yok. Yoksa basınımız, aydımmız konu sıkın- tısı çekiyor da o yüzden mi iki kişinin bir araya gelmesinden binlerce kişinin izlediği biı oturuma kadar her fırsatta ve şekilde arabesk ortaya çıkıyor? Sizce de bu durumlar çok "arabesk" de- ğil mi? Ne olur kendimize yeni konular bu- lalım. MEHMET PEHLİVAN Ortaköy İstanbul KURS DERSANE ECITIM ÇANAJANS 151 00 44 FAX 151 41 55 AU-PAIRLİK I K A D . K Ö Y İNGİLTERE'DE | L I S K U R SÜRÜCÜ KURSU Devreler: HaftaSonu: 19Ocak Hafta Içi: 21 Cta* /17-27 ysş vasndakı ba/anlar • Seçkin ftlGlÜZ Aıieter vanında AU-PAIfHk yapaıak 6 ay, 1 yıl 2 yıl kalarak MGLtZCE oğrerv- bilir. Hahada C30-E35 pound kazanabSreırc • İSTANBUL LİSAN MERKEZ1 KURSİYERLERİNİ b*j eğ«ım he- mgtınöen ÛCREJSÜ jrarar- landınyor. GençtürkCd No.50LAl£Ll Tel : 520 81 99 Fax: 511 90 69 KADKÛY (Söğütlüçeşme Camıı yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 •STOP EVERVTHING START LNGLISH" 1901'E ÎNGtliZCE KONUŞARAK GİRİN I K O Y LISKUR PRACTICAL ENGUSH 12 Kişilik sınıflar Hafta Sonu : 19 Ocak Hafta Içi Akşam: 21 Ocak KADKÖY (Sö^JdCçe^ne Canî yanı 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 YENİ YILDA YENİ BİR BASLANGIC • • • mesleki ingtlizce Toefl-Proficiency sınavlarına takviye Dil ağırlıklı ÖYS tercihlerine ingilizce hazırlık Orta-Lise öğrencilerine takviye kursları Şirket merkezlerinde kurslar Doktora ve doçentlik sınavlarına hazırlık Tüm seçenekler için yoğun ve yarı yoğun kurslar İÇİÖzel BOĞAZİÇİ İNGİLİZCE KURSLARI Gökfiliz Işhanı KatS MECİDIYEKÖY (Polis Karakolu ve Halkbankası Yanı) Tel: 174 20 70 - 174 14 65 *Geneivem«ögingfcc», * Cambndge, TOEFL, Ünlveı»»» hazifiık kurstan. * Orta-Lse eğıtımı, ÛY ğ * Y M ve Spof kurslan (9-25 yaş), aleyanıvBİenipûstonalıbmalı, ' Ayrıca Senç bayanlara Ingiltera'de İ uygun 17Ot v * k m â l t ndm y«pm«k tetfen "» y v (ed£@) EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ; 1756349- 1662672 Fcuc 16631 29 °.K.: 122Mecidiyefcây GayrottepeDurağı Suzuki Ûslû INTERNATIONAL SCHOOL "İNGlLfZCE BİZİM İŞİMİZ" 0 Tümü ingiliz Ûğretmenler. \/\ Her seviyede kurslar. \7\ Mesleki ingilizce kursları. [/] Samimi, rahat bir ortamda eğitim. \ş] Ingiltere'ye öğrenci/ Au Pair gönderme. [/] Ingiltere'de Burslar. \/\ Ingilizlere R.S.A. Dip. Kursu. \ş\ Cambridge Üniversitesi sınav markezi. (•) İngilizce Oğrenmek için DOĞRU YER. Kasap Sok. No: 16 ESENTEPE-80280/İST. Tel: 175 93 00-01 Fax:167 0711 GENEL KURUL ŞS GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECtLER KONUT YAPI KOOP. BAŞKANLJĞI'NDAN Kooperaıinmızın 1990 yılı eylem ve hesaplarının inceleneceği olağan Genel Kurulu a>ağıdakı gundem gercjince 24 Şubaı 1991 pazar gunu saaı 14.00'te Kadıköy Acıbadem Cad. Fakulte Durağı Marmara Lnıversııesı Cuzel Sanaı- lar Fakultesı Vemek Salonu'nda yapılacaklır. Yukanda anılan gunde anasözleşmede yazılı çojunluk sağianamadıgı ıak- dırde yenıden ilan yapılmaksızın 3 Marı 1991 pazar gunu a>nı yerde a>nı sa- aııe vapılacaktır. (İlk toplanlı çogunlugu orıaklann 1/4'unun şahsen \eya lemsılen hazır bulunması durumudur.) Onaklanmızın toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. CLIMDEM: !- Sa>gı duruşu 2- Başkanlık Divanı.seçımi 3- Toplantı tutanaklannın Genel Kurul adına imzalanması yetkisinin Oı- van Başkanlığı'na verilmesi, 4- BılarKo. Yönetim Kurulu, Çalıjma Raporu ile Denetçi Raporu'nun okun- ması. göruşulmeM, aklanması, 5- Toplantı larıhıne kadar gerçekleşen orıaklıklan çıkarma kararı ve ılıraz varsa goru$Ulup karara bağlanmasi. 5- 1990 yılında yuklenıci BMO firmastna verilen 640 ortağa an villa ınşaa- tı ve yuklenicı tarafından ortak teklıf edilecck 3S0 vılla ınşaatı dışında olup vapılması gereken elektrik, yollar, arıtma ve benzeri ışler ile havuzların ve tı- caret merkezinde yapılmı; ve yapılacak ışler için yapılmış ve yapılacak ode- meler konusunun goruşulmesi, onumüzdekı çalışma yılında u>gulanacak yontemlerın kararlara hağlanması. Keza havuzlar ve etrafının çevre duzenle- mesının bitmesi halınde yonetimce yapılacak işler ve yonetime bu konuda ve- rılccek veıkılerin konuşulup karara ba|lanma$ı, 7- Yonetım Kuruluna yukarıdakı maddeler ve daha oncekı genel kuruliar- da verilen ycıkiler dışında verilecek olan yeıkılerin belirlenmcsi, keza geçen yıllarda yapımı yuklenkıye verilen 55 villadan lamamlanmadan kaba inşaat halınde kooperalifimize bırakılan ve halen mevcut 640 ortaga aiı olan 29 vılla ile boş olarak geri alınan 26 villa yerınin durumlan hakkında goruşmeler ve gereklı kararlann alınması. 8- Ödemelerıni gecıkııren ortaklarımıza faîz uygulaması yapılıp yapılma- ması ıle uygulanacak ıse aylık faiz oranının belîrlenmesınin görüşultıp karara bağlanmasi- 9- Kamu kurulus ve bankalardan dıleyen ortaklara konut kredısi alınabil- mesı yeı kişinin Yönetıın Kurulu'na verilmesi, 10- Tahmini Bulçemn ve Yöneiim ve Denetim Kurullarının hakkı huzurları ile kooperatifte çalışanlann ücrellerinın saptarunası, 11- Dilek ve lemenniler - Kapani) TEŞEKKÜR Genç yaşında kaybettiğimiz aiJemizin değerli varlığı İnşaat Yüksek Mühendisi ERGİN GÜNER'in vefatı dolayısıyla başta cenaze törenine bizzat katılan Cumhurbaşkanımız Sayın TURGUT ÖZAL olmak üzere, cenaze torenine katılmak, çelenk, telgraf ve mektup göndermek suretiyle veya telefonla acımızı paylaşan Sayın Bakanlara, Milletvekillerine, Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekreteri ve Mensuplarına, Üst Düzey Yöneticilerimize, Basın Mensııplarına. İTÜ ve ODTÜ'lü dostlarımıza, Türkiye Kalkınma Bankası Yöneticilerine ve Tüm Akraba ve Dostlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi saygılarımızla arzederiz. GÜNER AİLESİ ADINA KARDEŞİ ENGfN GÜNER Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. ALİ NURETTİN GÜRSES hasta kabulüne başfamıştır. Incırli Cad. 91/6 Bakırköy • Tel: 561 29 05 ÖLÜM Babamız, dedemiz Matematikçi MUSTAFA TAN'ı 11 Ocak 1990 Cuma günü yitirdik. 12 Ocak'ta toprağa verdik. Üzüntümüz sonsuzdur. İRFAN, SERPİL. ÖZGÜR, BARIŞ TAN POUTIKA VE OTESI MEHMED KEMAL Var mı Adam Asmalar... İngiliz Avam Kamarası, cinayet işleyenler için idam ceza- sının yeniden gelmesi için verilen öneriyi yüz geri etmiş. Bir polis memurunun idamını 215 oya karşriık 350 oyla geri çe- virmiş. Ankara'nın Cebeci damında yaiarken idamlık polis Muzaf- fer'i tanımıştım. Pencerenin önünde oturur, kucağında bir fo- toğraf makinesi, avluda volta atanların resmini çekerdi. Ma- kinede film var mıydı, yok muydu bilemiyorum. Çektiği re- simleri görene rastlamadım. İdamlıklar hapishanenin özenli kişileridir. Bir dedikleri iki edilmez. Polis Muzaffer asıldı mı asılmadı mı onu da bilmiyorum. An- cak emekli bir subay olan Hayati Kayaşahin'in asılışını An- kara'nın Samanpazan'nda gördüm. Akşam gazetesinde ça- lışıyordum. Hıfzı Topuz da yazı işleri müdürüydü. Benden gi- dip bu idamı yazmamı istedi. Ben de gittim, gördüm, yaz- mıştım. Emekli subay Kayaşahin'in idam kararı birkaç kez Meclise geldi, gitti. Dilekçe komisyonunda görüşüldü. Sonun- da asıldı. Kayaşahin'in suçu Sovyet Elçıliği bahçesine bir as- keri talimname atmaktı. Asılmasını isteyenler talimname için gizliydi diyorlar. Hayati Kayaşahin, "Gizli değil, her yerde bulunur" diyordu. Asılırken son olarak "Talimname, Anafar- talar Caddesi'nde Akseki Kırtasiyecisi'nin vitrininde var" di- ye bağırmıştı. Gerçekten de birçokları gibi biz de gidip bak- tık, talimname vardı. Hayati Kayaşahin için MİT'çi bir subaydı derler, çekeme- yenler astırmışlar. Selimiye'de 12 Eylül'de yatarken İsmet diye bir idamlık ta- nımtştım. Yanımızdaki koğuşta yatıyordu. Belgrat ormanla- rındaki bir çatışmada bir askeri öldürmüştü, onun için asker İsmet diyorlardı. Geceleri durmadan sabaha kadar Kuran okur, sabahları da yanık yanık türküler söylerdi. Arada bir co- şar, "Evren Paşa," diye bağırırdı. "Beni buradan sal, sana hergün iki yüz komunist öldüreyim." Evren Paşa komunist düşmanı değil mi ona da öyle yaranmak istiyordu. Bir gün gazetede okudum, ismet idam edılmişti. Komünist- leri öldürme istekleri Evren Paşa'ya değin ulaşamamıştı. ŞevketSüreyyaAydemir'in "SuyuArayan Adam'ındaoku- muştum. Ankara damında yatarken birçok idamlık görmüş, onları anlatırdı. Bu idamlıklar, Kastamonu dağlarında yol kesen Eğri Ah- met Çetesı'nden Paris, Londra bankalannda para kombine- zonları kuran Maliye Nazırı Cavit Bey'e kadar uzanıyordu. Iç- lerinde fesatçılar, firsatçılar, dinciler, tarikatçılar vardı. Bir dev- rim karşıtlarını seçemez ki. Bir kalburda elenirken kimi asa- ğıya yuvarlanıyor, soluğu ipte alıyordu. Kırşehir Mebusu Kes- kinli Rıza Bey'in asılmasını biraz uzun tutar. "Cezaevinin bir odasında mahkemenin hümünü bekliyen bir mebusla birarada kalmıştık. Aslında bir köylüydü. İri, hey- betli, palabıyıklı ve iyi huylu bir adamdı. Savaşta, ya da mü- tarekeden sonra ortalık karışıp da her yanda çeteler, başkal- dıranlar türeyince, bölge egemenleri ortaya çıkınca bizimki de kendiliğinden bir güç oluvermisti. Karşısına kimse çıka- mıyordu. Padişahın Ankara valisini dağa kaldırmıştı. Atatürk'e Dikmen sırtlarından göründüğünde Ankara'nın yolunu açmış- tı. Onu Çankaya'ya kendisinin oturttuğunu söylerdi. Dostluk günlerini anarken, 'Mustafa Kemal Paşa, ne zaman otomobiline binse beni yanına alırdı. Şimdi bunlar ne çabuk unutuluyor?' Çevresine bakar, hariciye vekilini de, dahiliye vekilini be- ğenmezdi. "Bunlar kim oluyor diye sorardı." Bir devrim henüz yerine oturmadığında çok kişiyi birbiri- ne karıştırabilir. Kurunun yanında bilinmez, yaşlar yanıverir. Sonrasını Şevket Süreyya Aydemir şöyle bağlar: "Bir gecenin son saatlerinde koridorda jandarmaların tok ayak sesleri duyuldu. Bu sesler bizim odanın kapısına yak- laşırken jandarma subayının anahtarı kilitte döndü. Mebus hemen yatağından fırladı. Odanın ortasında bir heykel gibi dikiliverdi. Artık sonu gelmişti." Keskinlı Rıza Bey, o iri yarı dağ adamı, gelenlerin önûnd»- ağır ağır ipe doğru yürüyor. Kırşehir ve Keskin dolaylarında yıllarca ağıdı söylendi. "Yüce dağ başında tüter bir tütün..." ÇAUŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILIV1AZ ŞİPAL Mevsîmlik İşçiler (1) SORU: Yasalarda yer verilmemiş olmakla birlikte ülkemiz- de büyük bir işçi kitlesini yakından ilgilendirmesi ne- deniyle mevsim işçilerinin durumlannın. mevzuat açı- sından saptanmasında büyük yarar gördüğumü vurgulamak isterim. Bu nedenle 24 Temmuz 1990 ta- rihli yazınızda "Geçici İşçi Olarak Çalışıyomz" baş- lıklı yazınızın, kişisel olarak daha aynnulı bir biçimde açıklanması gerektiği düşuncesinde\im. Şöyle ki; Verdiğiniz bilgilerde "1475 sayılı İş Yasası kapsa- mına giren bir işte üç yıl çalışanlar sürekli işçi sayılmalıdır" hükmünün, ozellikle loplu iş sözleşme- leri yönünden saptanması gerektiği kanısındavun. Ör- oeğin "üç yıl çalışma" koşulundan, mevsimlik işçi mi kastedilmektedir? Diğer yönden "işveren ile yazılı sözleşme yapılmadıkça" deyişinden kuşku duyduğumu da be- lirtmek isterim. Mevsimlik işçi ile birbirini izleyen belirli süreli hiz- met akitleri var olsa bile çalışma suresi belirsiz hiz- met aktine dönüşmektedir. Sonuç olarak iki iş mevsimi, 1475 sayılı tş Yasası kapsamındaki bir iş- yerinde mevsim işçisi olarak çalışan bir işçi, üçüncü iş mevsirainde de çalışması halinde artık daimi işçi niteliğinde midir? Ayrıca bir işyerinde işin niteliği yönünden, mayıs- temrnuz döneminde çalışan mevsim işçisi bulunmakla birlikte, ocak-ekim ya da kasım ayına kadar çalışan işçi de bulunmaktadır. Sonuç olarak. iki iş mevsiminden fazla çalışan ve üçüncü mevsiminde de işbaşı yapan, hizmet akti as- kıda bulunan işçinin artık sürekli işçi niteliğinde ol- duğunu ve buna ek olarak toplu iş sözleşmesi ile sürekli işçiye tanınan hakiardan yararianabileceği şek- . linde yargı kararlan var mıdır?. YANIT: Öncelikle bu konuda sözfl kendisini saygıyla andığı- mız, Yargıtay Onursal Başkanı Sayın Mustafa ÇENBERCİ'ye bırakalım. (*) "İşçinin her mevsim ve kampanya sonu bıraktığı işine yeni mevsim ve kampanyada devam etmesi, iş sözleşmesinin askıda kalmasının uygulamada çok rastlanan bir örneğidir. Gerçek- ten bu durumlarda bir mevsim ve kampanya boyu devam edip son bulan suresi belirli zincirleme iş sözleşmeleri değil, suresi belirli olmayan bir tek iş sözleşmesi söz konusudur. Bu bakım- dan, mevsim ve kampanya sonu iş sözleşmesi sona ermemek- te; lakin, iş sözleşmesinden doğan hak w borçlar ise ara verildiği sürece, askıda kalmaktadır!' Bundan sonra sözü bu konudaki yargı kararlarına bıra- kacağız. (*) Mustafa Çenberci: İŞ KANUNU ŞERHİ-1986: Sayfa 59 3-9SUBAT Ç EKOSLOVAKYA Avrupa'nın an gizöa şahn (2 gac») Dûnyt famptyoniannn kayak ımtkazt (4 gacm) CSFR*d*U Uk TûrK S^ahat Aotntam PRÜG GQv»nc«<U v« Azal uçak IK 695$ +195.000 TL$ Iç v» dış haOar uçufu, YP. translarter. şehk turian, 4 gün totetdu dmftl O Yakvz ma*rdırı*{l.|ST-PRAG-IST350 $ -J95 $+300.000 TL Halaskargazi Cad. 339 5 Şişli - İST 147 83 18 -134 0565
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog