Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 HABERLER 16 OCAK 1991 SovyetlerBirliğVnin Ankara Büyükelçisi Çernişev: bıcirlîk'e izinmisillemeye yol açar SEMtH İDİZ ANKARA — Sovyetler Bir- liği'nin Ankara Buyukelçisi Al- bert Sergeyevie Çernişev, İncir- lik Üssü'nun Irak'a karşı kulla- nılmasının Irak'ın Turkiye'ye bir misillemede bulunmasına yol açacağını söyledi. Bunun Türk yetkiiilerince de bilındıği- ni belirten Çernişev, "Bize go- n İnciriik kuDanıİmayacak" de- di. Çernişev Irak'a karşı ikinci cephe açılması tartışmalan ko- nusunda da Cumhurbaşkanı özal ve Başbakan Akbulut'un "Turkiye'ye saldınlmadıkça Türkiye'nin savasa karışmaya- cafına" ilışkin açıklamalanna isaret etti. Irak'ın Türkiye'yi düşman ülke olarak değerlen- dirmediğini belirten Çernişev, Ankara'nın mevcut tutumunu surdürmesi durumunda Turkı- ye'nin savaşa girme olasılığının az olduğunu kaydetti. Korfez krizindeki son duru- ma ilişkin Cumhuriyet'in soru- lannı yanıtlayan Buyukelçi Çer- nişev, Sovyetler Birliğı'nin çıka- cak olası bir savaşta yer alma- yacağını da bildirdı. Çernişev, "Biz bunalımın bartşçı yoUar- dan çözüme kavuştıırulmasın- dan yanayu. Ama bu arada başka çıkış yoJu kaJmazsa diğer öniemlerin de alınabUecegini dttşunuyonız" dedi. Korfezde durumun alabildiği- ne gergin olmasına karşılık so- ğukkanlılığın korunması gerek- tncirlik sıkıntısı(Baftarafı 1. Sayfada) lis'în her gun toplanmasmın sağ- lanmasını da isteyerek adını ver- meden TBMM Başkanı Kaya Erdem'i eleştirdi. özal, "Inisaya- üfi sadece Medis Başkam'na bı- rakmayın. Danısma Kurulu oy- k sık sık toplanmamalı. Meclis her gün çalişmalı" dıye konuş- tu. ANAP milietvekillerıne ABD'den şimdiye kadar 1 tril- yon liralık askeri yardım alındı- ğını, 7 milyar dolar da kredi ge- leceğinı anlatan özal, hüküme- tin savaşa ilişkin yani yetkilere ihtiyaç duyabileceğıni da kaydet- ti. Cumhurbaşkanı Ozal, huku- metin daha önce MecüsOten al- dığı 107 ve 108 sayılı yetkilerinin içeriğini de anlattı. Bu sırada ANAP Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı özal'a, "Hükumetin elindeki yetkiler fizce yeterii değil mi?" sorusu- nu yöneltti. Özal bunun üzeri- ne, "Bence yeterii" yanıtını verdi. özal, 107 ve 108 sayılı karar- ların Kıbrıs Banş Harekâtı'nda alınan yetkilere benzediğini an- latarak konuşmasını şöyle sürdürdu: "Bence yeterii. Ama tncirlik Üssü'nıin kuHanılması gerekebi- lir. Hukumet, bunun için ek yel- ki isteme ihtiyacı duyabiiir. Ye- ni bir yetki istemiyle size gelebi- lir. Daha önce alınan yetkilerde iurvaş itonı soz konusu degil. Ge- rektiğinde bu da yerine getirilir. Ben size guveniyorum. Huku- mete destek olun, hükümete giı- venin." özal, ANAP'lılara savaş ila- nının çok yuksek olduğunu tek- rarlarken ilk birkaç gun içinde sonuç alınmasını beklediğini, kı- sa sürede sonuç alınmadığı tak- dirde hükumetin ek yetkilere ih- tiyaç duyabileceğini anlattı. özal, Irak'a harekâtın gece düşünüldüğunü de ANAP'lıla- ra anlatarak, "Irak birkaç gün içinde yerle bir olur. Savastan sonra Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kunılması dıişunülıiyor. Buna izin vereraeyiz, göz yuma- •nayız. Savaş sonrası masaya çok güçtiı bir biçirode otarmamız la- BABAM NURULLAH AIAÇ Meral Tollooğlu 5.000 hra (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı _Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gdoderilmez. zım. Gerekiyorsa savaş sonrası için bile yetki gerekebUir" diye konuştu. ANKA'ya göre Özal, Irak'a karşı girişilecek operasyon ko- nusundakı tahmınlerini dile ge- tirirken "ABD'nın elindeki si- lahlar hedefî karanhkta da vu- rabilecek kapasiteye sahip, Irak ise bu olanaktan yoksun. Bu du- rumda tahminime göre ABD, Irak'ı vuracaksa gece vurur" dedi. Edinilen bilgiye göre ABD ile F-16 uçaklarının yapımı konu- sunda ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında Turkiye'nin toplam 160 F-16'ya sahip olaca- ğını hatırlatan Özal, kriz çerçe- vesihde ABD yetkiüleriyle yapı- lan görüşmelerde Türkiye'nin 160 uçaklık bir projenin daha gerçekleştirilmesi isterainde _bu- lunduğunu söyledi. Özal, "Ön- ce sadece 80 uçaklık bir proje gerçekieştirebiieceklerini söyle- yen ABD yetkilileri şimdi 120 tane F-16 yapılabileceğini taab- hiit ediyorlar, ama bn sayının 160'a çıkabileceğini umul ediyo- rnm" diye konuştu. Özal, Refah Partili eski bir milletvekilınin kendısıne telefon açarak, "Niye Muslıiman kanı dokulmesine fırsat veriyorsunuz" diye sorduğunu da anlatarak, Saddam hakkın- daki goruşlerini açıkladı. Özal şöyle konuştu: "Saddam bir miinkirdir. Na- sır'ın yetiştirdiği iki kişiden biri bodur. Biri Kaddafi'dir, biri de bu. Arap nasyonal sosyalist ba- reketinin lideridir, Haccac-ı za- limdir." Bazı ANAP miüetvekilleri de özal'a bankalarda panik yaşan- diğını, halkm döviz hesaplannı kapatmaya çalıştığım söylediler. tiğini belirten Çernişev, buna rağmen 15 ocak tarihini hiçbir zaman "savaşın eşiği" olarak görmediklerini vurguJadı. "Sa- vastan başka çözüm yok dıisöo- cesinden bareket edilmemeli. Yapünmlar unutulmamalı. Her tttıîu diplomatik yol denenme- II" dıye konuştu. Yeni diplomatik girişünlerin Saddam Hiiseyin'e zaman ka- zandırması ve uzlaşmaz tutumu- nu sürdurmesine neden olup ol- madığina ilişkin bir soruyu ya- nıtlayan Çernişev, bu göruşe ka- tılmadığını belirtti. Ancak Sad- dam Huseyin'in de Kuveyt'ten geri çekilmekten başka bir çaresi bulunmadığını, en kısa zaman- da anlaması gerektığinı söyledi. Çernişev, Irak'ın Kuveyt'i iş- kullarulır, savaşa gırerız' seklin- de düsünenler var. Bizim bunla- nn (uslerin) kullandınlması ba- susunda verilmis kararunız mev- cut değil. Şartlar bunu gerek ti- rirse geüp yuce Medis'e durumu anlabp destegini aiacafız. Çaüş- maya müdahil olmayacagız. Kimse endişeye kapılmasın" dedi. Akbulut, basın toplantısı sı- rasmda gazetecilerin sorulannı da yanıtladı. Akbulut'un soru- lara verdiği yanıtlan özetle şöyle: '— Şartlar gerektirirse üsJer konusonda Meclis'e gelecegini- zi söylediniz. Bu şartlan biraz açıklar mısınız? AKBULUT — Şartlar ne gös- terir bılemıyorum. Ümidimjzi yitirmiş değiliz. — Uslerin kullanılması izni saidınya döniik mü olacak? AKBULUT — Bilindiği gibi biz Meclıs'ten iki karar aldık. Bunlardan biri saldın olması durumunda tüm tedbirlerin. almmasıdır. Orada ihtiiaf yok. tkinci kararda ise saldırı olma- dan yabancı asker bulundurma ve yurtdışına asker gönderme iz- ni verildı. Biz bu izin kapsamın- da yabancı asker bulundurma- ya musaade ediyoruz. Yetki tar- tışması açmak istemiyorum, ama Türkiye'yi yakından ilgılen- diren bir konuda meseleleri mil- letvekillerine anlatmak arzusu- nu taşıyorum. O bakımdan Meclis'e gelip desteğini almaya gayret ederiz. — Bu, savaş karan olmaz mı? AKBULUT — Hayır, savaş ilanı ayrı bir konu. Savaş, çatış- ma veya kuvvet kullanımı ayn konu. Savaş ilan edilmeden de çatışma olduğunun örnekleri var. Savaş ilanına gerek duyuN madan da çatışma suretiyle sa- gal etmesinin alunda sarulandan de Ortadoğu sorununun çozii- daha derin nedenlerinin olabile- mune yöneük adımlann atılması ceğini de kaydederek' "Belki 2 gerekiyor." afastos tarihinde gercekleşen Çernişev, Sovyetler Birliği'- olaylann başta hafife alınma- nın tncirlik'ten Irak'a karşı dü- ması ve sebeplerin daba derin- zenlenecek" bir operasyona nasd baktığma ilişkin bir soruyu ya- nıtlarken de şöyle konuştu: "Prensip oiarak biz uçunciı ulkelere karşı kullanılabilecek öslerin bulunmaması gerektigıo- den hareket ediyoruz. Boyle bir durum aslında bloklar dönemi- "Genel olarak bu yönde atıl- nin bir kalınosıdır. Ama gene de makta olan olumln adımlann gerçekdyiz ve bazı yerlerde belli alkışlanması lazımdır. Irak'ın bir zaman için bu uslerin var ol- saldınsı Filistinlilere yardım et- maya devam edecegini de anlı- mek amacıyla yapılmadı. Ama yoruz. Biz bu uslerin Sovyetler Filistin sorununun gene de çö- Birliği'ne karşı kullanılabilecek zümlenmesi gerekiyor. Bu ko- bir hal almaması gerektigi ko- nuyla ilgili olsnn olmasın gene nusuna da dikkat edecegiz. Söz- konusu ussun Korfez krizi çer- çevesinde kullanılmasımn karşı (araftan misillemede bulunma- sı için bir neden oluşturacağını Tnrk tarafı da anlıyor. Bizim lemesine araştınlması gerekir- di" diye konuştu. Fransa'nın Kuveyt üe Fiüstin sorunlannın irtibatlandınlması- nı da içeren planının "iyi tarafian" olduğunu belirten Çernişev şunları söyledi: desiniz? AKBULUT — Söylediklerim cevaptır. Benim şahsi göruşüm, bildiğimiz kadanyla İncuiik iis- bu yetkinin TBMM'de olduğu- siı Irak'a karşı direkt askeri içinna inanıyorum. Yetki hükümette olur, olmaz; hukumetten başka kimsede de olmaz zaten. Yetki olduğu varsayılmasına rağmen ben yüce Meclis'e gelip onun ka- rannı almak isterim. — Tek yetki savaş hali ilanı kaldı. Alınacak yetki bu anlama gelmez mi? AKBULUT — Ben o kanaat- te değilim. Biz savaş haJi ilaru düşuncesınde değiliz. Savaşa gır- mek kararlılığı, askeri savaşa sokma niyeti içinde değiliz. Boy- le bir kararımız yok. Mesele In- cirlik'in kulJandınlması mesele- sidir. Yorumlar yapılmak sure- tiyle kullandırılırsa savaşa gir- memiz anlamına gelir, deniyor. operasyonlann yapıiması kullanılmayacak. Başka birde- yişle Turk tarafı da soz konusu üssun yukanda sozu edilen amaç doğrultusunda kullanıl- masının yararlı olmayacagını gorüyor. Biz de konuya aynı dogrultuda bakıyoruz." Çernişev Turkiye'nin " 2 . Cephe" olması konusundaki tartışmalar ile ilgili bir soruyu da yanıtlarken şunlan söyledi: "Şu anda Türkiye'nin giıt- mekte olduğu poliüka Türkiye'- nin ana cephe olması için her- faangi bir neden oluşturmamak- tadır. Bunun yani sıra Turk ta- rafı ikinci cephenin söz konusu olmadığını da soyluyor. Türki- Ben böyle savaşa girildiğini ka- ye'nin şimdiki tutumn ilerde de bul etmiyorum. BM'm'n karar- devam ederse Turkiye'nin sava- ları olmasa ancak haksız'hare- şın içine girmesi ihtimali çok az- özal bunun üzerıne, "O çektik- vaş yapıiması mumkün. leri paralar bir yere gidecek de- _ Savaş ilanı hangi koşnlda ğil. Yine ülke içinde kalacak. olur? AKBULUT — Savaş ilanı ol- madan çatışmak mümkun. BM kararlarına göre yapılacak her hareket uluslararası hukukta Başbakan Yıldınm Akbulut, meşrudur. Bizim iç hukukumuz- ANAP grup toplantısuıdan son- da tartışma var. En sagMıklısı ra duzenlediği basın toplanüsm- Mech's'e getirmektir. Yine ülke içinde kalacak. Döviz hesaplannı kapatanlar zararlı çıkarlar" dedi. Akbulut'un sözleri IETT işçileri Savaşa karşı açlıkgrevi İstanbul Haber Servisi — tETT'nin çeşitli birimlerinde ça- lışan, 30 işçi "savaşa hayır" ve "maden işçilerine destek" ver- mek amacıyla 2 gunlük açlık grevine başladıklarını bildırdı- ier. Belediye-İş Sendikası'nın Ak- saray'daki İETT Taşıt Şubesi'- nde başlayan eylemde işçiler, "İşçi sınıfı ve tüm emekçileri, Ortadoğu'da olası biremperya- list savaş gerekçesiyle adım atı- labilecek olağanustu hal, ya da savaş hali u>gulamalanna kar-" sı çıkma çağrısı" yaptılar. işçiler, çıkabilecek bir savaş bahane edilerek, olağanustu haİ ya da savaş hali uygulamalanyla toplumsal muhalefetin sındırıl- mesi var olan grevlerin sona er- dirilerek, sozleşmelerın Yuksek Hakem Kurulu'na devredilme- sinin amaçlandığını öne sttrdu- ler. Sendikaların "savaşa hayır kampanyası" ve maden ışçileri- ne duyarsız kaldıklannı öne su- ren işçiler, sendikaların uzerle- rine duşen gorevleri yapmadık- larını söylediler. Türkiye işçi sınıfının gerçek anlamda önder beklediğini kay- deden işçiler, "Bizim başlatüğı- mız bıı eylem, jann başka kişi- lerin olüın onıcuyla surecektir" dediler. tETT'nin tum birimle- rinde çalışanlar da dun yemek boykotu yaparak, ışçilerın ey- lernlerini desteklediklerinı be- liıttiler. da, Körfez krizindeki gelişmele- re ilişkin göruşlerini açıkladı ve "Biz hiçbir zaman ikinci cephe açmıyoruz. Ordumuzu savaşa mudahü kümıyoruz. Hiç kimse- nin toprağında gözümüz yok. Çevik Kuvvet cagırdık, Ameri- kan ucaklannın yurda getirilme- sine karar verdik. Ama 'usler — Meclis karaıian size Incir- lik Üssü'nü kullandırma yetkisi veriyor mu? Bn, savaş sebebi olacağına göre sizin savaş ilanı karan aldırmanız gerekmiyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı ile aranızda göruş aynlığı olduğu sezfliyor. Bu nedenle mi siz Mec- lis'ten yetki almak ihtiyaa için- ket sayılırdı. Kullandırma kara- n veriİirse BM kararlan çerçeve- sinde meşruiyet kazanır. Onun yapıiması, bizim harbe girme- miz manasmda değil. Ben öyle almıyorum. Üsleri kullandırır- sak savaşa girmiş sayılmayız. — Şahsi goruşunüzü söyledi- niz. Bu goruşünuzu Bakaniar Kurulu da paylaşıyor mu? AKBULUT — Onlar da pay- laşırlar. — Üsler konnsunda hazırla- dığınız bir tezkere var mı? Kap- samı ne olacak, ne zaman Mec- lis'e getireceksiniz? AKBULUT — Onu henüz düşünmedik. Tespit etmedik. — Amerikan uçaklan guven- lik eksikliginden mi istendi? AKBULUT — Yok. Güvenli- ğjn eksikliğı yorumu yapılıyor. Biz NATO ortağı değil mıyiz? — Söylediklerinizden bizim askerlerimizin mudabale etme- yecegi, ancak başka kuvvetlerin gidip Bağdat'ı dövmesine izin veriİecegi sonucu çıkıyor. AKBULUT — Olabildiğince açık konuştum. — Cumhurbaşkanı ile aranız- da yetki istemi konnsunda göriiş ayrilığı olduğu biliniyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanı'mn Medis'te ANAPIı milletvekille- riyle göruşmesini nasıl karşılı- yorsunuz? AKBULUT — Cumhurbaş- kanı'mn göruşünu kesın bıhni- yorum. Bir göruş aynhğı oldu- ğunu zannetmiyorum. Cumhur- başkamdır, geür görüşurî' dır. Var olan bilgilere gore Irak tarafı da Türkiye'yi bir duşman ülke olarak değerlendirmiyor. Stlahlannı Turkiye'ye yoneitme- diği yonünde teminat veriyor." Olası bir savaş sonrasına iliş- kin senaryolarla ilgili bir soru- yu da yanıtlayan Çernişev, Sov- yetler Bırlıği'nin Irak'ın topralc butunluğunun korunmasından yana olduğunu söyledi. Çernışev bu konuda şöyle ko- nuştu: "Korfez krizi sonrası durumu şimdiden duşunmek lazım. Bu bölgede durumun istikrara ka- vuşturulması için. Burada gü- venligin sağlanmasına yönelik ne gibi adımlann atılması gerek- tiğini şimdiden duşunmek la- zımdır. Tabii her şeyden önce bu konuyu bu bokjede bulunan Hİkeler duşunmelidir. Zannedi- yonım BM teşkilab da bu konu- da katkıda bulunabilir. Söz ko- nusu bolge dunyanın en kanşık bolgesi olarak kalmamalıdır." Çevresmde olanlan duşünme- yen ülkelerin uzun sureyle "is- tikrar adalan" olarak kalama- yacaklarını da belirten Çernişev, bu nedenle Turkiye'nin bölge- nin guvenlığı açısından oynaya- eağı çok buyuk rol olduğunu belirtti. Çernişev, oölgesel gü- venlik sıstemlennin "polislik" esasına dayanmaması gerektiği- ni de sözlerıne ekleyerek SHP Genel Başkanı Erdal Inönü'nün "Ortadoğu Guvenlik ve İşbirli- ği Konferansı" onerısini benim- sedığini bildirdi. BAŞKENT? TEN AHMET TAN En iyi sığınak Meclis ANKARA — Türkiyedeki en sağiam sığınak, herhalde TBMM'nin altında bulunuyor. Ama Cumhurbaşkanı Özal- ın diınii TBMM'de geçirmesi, bu sığınağa yakın olmak isteme- sinden değil. Özal için en guvenli sığınak ANAP milletvekülerinin arasın- da olmak. Çunkii "sebeb-i hayaü" da "varlık nedeni" de bu 270 küsur mitletvekiii. Özal, bu en guvenli sığınağın ortasında, "Sevgili millelvekille- ri"ni on beşer->irmişerlik grup- lar halinde toplayarak, onlarla "hemhal" oldu. Milletvekilleri ile baba-oğul gibi konuştu: "Siz muhalefetin mıinafıklığı- na aldırmayın, birlik beraberli- ğinin bozmaym, sonunda kaza- nan yine biz, yine ANAP, yine Türkiye olacaktır." Özal'a göre, tum bu kazanç- ların sağlanması için de, Ame- rika'nın kazanması gerekecek. Amerika'nın kazanması "fifti- fifti"nin çokmu çok üzerinde. Ama, ola ki bir terslik olur, 0 zaman •Vmerika'ya destek ol- mak lazım. Bu 48 uçağın davet edilmesi bu vuzden. Özal lafı, fazla uzatmadan, gerekirse hukumete bir yetki da- ha verilmesinin \erinde olacağı- na getirdi. Tam bir baba sıcaklığı ile ko- nuşu>ordu. Etkilenmemek elde değildi. Nitekim bu yüzden "ilgi ala- nına girdiği ve lider adayı olduğu" halde, örneğin Mesut Yılmaz bile tek sonı sormadı. Neredeyse hiçbir milletvekili, bu tur bir nezaket zaafı sergi- 1 e m e d i. ANAP'lı milletvekilleri tem- sil ettikleri (ve etmedikleri) mil- let çoğunluğuyla birlikte, canla- rını Özal'ın eline terk etmiş gi- biydiler. Arada pasif direniş gerçekleş- tiren de oldu. Hasan Celal Guzel en göze çarpandı. Gıizel, Özal'ın çagn- sına kafılmadı. "ANAP gr.-.bun- daki toplantıda Başbakan'm ve Dışişleri Bakanı'nın konuşmala- nndan yararlandığını" gazeteci- lere söylemekle yetindi. Başbakan'm şahsi görüşü Dışişleri Bakanı ile Başba- kan'm konuşmalanndan biz de yararlandık. Özellikle, Başbakan'm gazete- cilerin sorulannı vanıOarken soylediklerinden. Başbakan'a sorduk: "Bu 48 Amerikan uçağını, Turkiye'nin guvenliğini takviye etmek için çağırdığınızı söyledi- niz. Acaba bu takviye gereksin- mesini askerier mi ortaya koy- du?" Yarariandık: "Takviyeyi biz isledik." Başbakan'a yine sorduk: "Yeniden Meclis karanna ge- rek olduğunu 'şahsi goriışunüz' olarak ifade ettiniz. Acaba, şah- si goruşunüzü kabinedeki arka- daşlannıza da benimsetecek mi- siniz?" "Evet." Özal'ın gölgesi altında oldu- ğu halde, Başbakan bunu hissel- tirmekten uzak durmaya çaba- lıyordu. "Şahsi göriışum" deme- si bundandı. Yanıtlarında "savaş" sozciığu yerine "çatışma" deyimini yeğlemesi, gulün adını değiştirerek kokusu- nun da degişecegini ummasın- dan >a da de>eyi pire gosterme- ye çalışmak gibi bir açıkgozlü- lukten kaynaklanmıyordu. Ça- tışma sozcüğünu, "savaşı ağzı- mızdan yel alsın. Şeytanın kula- ğına kurşunlar yağsın" anlamı- na kullanıyordu. Oun Mecliste, "48 uçagın ne ise yarayacagınr onıimıize gden ANAP'lı yetkililere sorduk. Gu- leryüz, tatjı dil, şakacılıktan ya- na herkes Özal'a hizmet sunraak ister gibiydi. Demirel'in lalhğı! felaket lel- Devlet Bakanı Mustafa Ta- şar'a soruyu "Acaba bu ucaklar- la ilaçlama mı yapılacak" diye yoneJttik. Ama, Taşar savaş uça- gının şakaya gelmeyeceğini söy- ler gibi "Her sey olabilir" diye ciddi ciddi guldu. Başka sorular da sorduk. "Özal savaştan sonra Turki- ye'ye gelecek turistlerin artaca- ğını söyledi. Acaba bu turistler, Allah muhafaza, harabe merak- lısı Turistler mi olacak?" Bir ara kuliste, iuddam'ın geri çekilmeyi kabul ettiği soylentisi yayıldı. DYP lideri Demirel, kendi grup salonunda kürsüye çıkıp baber vermiş. Demirel'den de bu beklenir. Özal'a kotu haber vermekte, fe- laket tellallıgı yapmakta üzerine yok tur. Ama, Saddam'ın geri çekil- mesi Özal'ı haklı çıkanr. Öyle ya, Irak Devlet Başkanı- nın "guvenilmez" olduğunu, onun ipiyle kuyuya inilmeyece- gini söyleyen bizim Cumhurbaş- kanı değil miydi? İşte, hur dunyaya ve Turkiye 1 ye bu "kotuluğu de" yaptı, geri çekileceğini açıkladı! Açıklayacak mı dersiniz? CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ IŞBİRLİĞİ BOSTANCI - İ.D.O. KİTAP ŞENLİĞİ • Yeni Yapıtlar • Çok Satan Kitaplar Yann, 17 ocak perşembe, 16.00 TA2AR ZİYARETİ" Çağrılı yazarlar: Sabahattin Kudret Aksal Mehmet Başaran Salâb Sirsel Asım Bezirci Arif Damar Vedat Günyol Ömer Nida Melisa Gürpınar Ali Sirmen BOSTANCI DENİZ OTOBÜSLERİ İSKELESİ Her gün: 10.00-20.00 arası Üyelere ındırım. SÜRÜCÜ KURŞLARINDA YÜNETİCİLİK YAPABİLECEK nitelikte (yuksek tahsilli) elemanlar aranıyor. Deneyimlilik öncelik nedenidir. isteklilerin "SÜRÜCÜ" rumuzuyla PK: 812 Sirkeci 34436 adresine fotoğraflı özgeçmfşlerini (Telefon numaralarını da belirterek) yazmalan rıca olunur. (Başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.) UNTEK'91 ÖAFEKS 1. ULUSLARARASI UNLU MAMÜLLER TEKNOLOJİSİ TİCARİ FUARI EKMEKÇİLİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 17 -19 OCAK 1991 FM KÜLTÜR MERKEZİ • MECİDİYEKÖY • ISTANBUL 17.OCMC. 14O0 1430 1&00 16 A) 1630 ' 17:00 M. OCAK. 1430 15-00 1530 16:00 1630 17O) 19.OCAK. 14 J0 ISO0 1530 SUNUS SAİU KURUL AFEKS A. Ş VONETIM KURULU BAŞKANI AÇKİŞ KONUŞMASI BAŞkAN PROF. DR EROAL SAYGIN EGE ÛNtV. MÛH. FAK. GIOA UÛH. BlU. BŞK. IZMİR ' EKMEKÇLIKTE STANOART CinCTlMINlN ÖNEUI ARIÇTAN TÖNÛK T.S E / ARAŞTIRMA VE PLANLAMA OAİRE BAŞKANI • EKMEKLIK UNUN KALİTESİNİETKİLEYEN FAKTÛRLER OOÇ. OR. RECAİ ERCAN ANK. ÜNİV. Z1R. FAK TARIUÛRN TEK BLM 0ĞR ÛY ANKARA • EKMEKÇİLİKTE MAVANIN ONEMİ DOÇ OR OSMAN CABt P M HOLONG GENEL KOOROİNATORÛ ISTANBUL ' HAMUR PERMANTASVONU VE KONTROLÜ NURfVE ÛRER BESLENME VE GKM BLİMLERIUZMANI ANKARA TARTIŞUA KAPAMŞ BAŞKAN PROP DR REFETSEÇKİN ANKARA ÜNlVERSrTESlZIRAATFAKÛLTESI GIDA BHIMI VE TEKNOLOJİSİ BOLÛMU ÛGRETİM ÜYESİ ANKARA • EKMEKÇİLİKTE KALİTE KONTROCUNÜN ONEMİ PROP Df) S SEZGİH UNAL EGE ÛN/V MÛH FAK GIOA MÛH. BLM. OĞR ÛY IZMİR • EKMEK HATALARl NEDENLERI ONLEME ÇARELERI PROF OR HA2IM02KAYA ANKARA ÛN'VERSITESI ZIRAATFAKÛLTESİ TARIM ÛRÜNLERI TEKNOLOJİSİ BÛLÛI J OĞRETIM UYESI ANKARA • EKMEKÇİLİKTE KATKI MADOEŞİ OLARAK ENZİMLER. OKSrTLEYICI MADOELER VE EMÛLGATORLERIN IŞLEVLERI DOÇ DR YUSUFSUM3ULTUBİTAKMARMARAARAŞTIRMAMERKEZİ/ BESLENME VE GIOA TEKNOLOJİSİ BÖLUMU GEBZE - KOCAELİ BİLİMSEL ETKİNLİKLER GENEL KOORDİNATORU ' FIRINLARDA KATKI KULLANIMINA İLİŞKİN SORUNLAR ATEŞ TOPÇUOĞLU ASLI FIRIN TARTIŞMA KAPAMŞ 'UNLU MAMÜLLER TEKNOLOJİSİ İLE İLGİLİ YENILİKLER PANELİ" BAŞKAN PROF DR S SEZGIN UNAL EGE ÜNİV MUH FAK GIDA MUH BLM OGR.UY IZMİR PANEÜSTLER 16-00Dfl ING STEPHAN REIMELT REIMELT GERMANV G I M L T I E R O M O G U A N I 16 30 a P A. ORLANDI S P A. D.WYNJONES •\7-00 MONO EOUIPMENT LTD. 17 JO MARCO FILPP1NI ING POLIN4C S P A AKE MjORNDAL FALLING NUMBER AB SVVEEDEN TARTIŞMA KAPANIŞ İştahınızLEce'ye Saklayın! R e z e r v a s y o n 1 6 8 6 6 6 0 , 1 6 8 6 6 6 1 Gunlük bir gazetenın Reklam ve İlan Servısı'nde görevlendmlmek uzere en az hse mezunu bayan pazarlama elcmanlan alınacakbr Müracaat: Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sk. No 1 Kat 5 4. LEVENT İLK MECLİS Hıfzı V. VeUdedeoğln 15.000 üra (KDV içinde) AOKAY Merhume Fatma ile Merhum Ali Esenkova'nın oğullan; Hüseyin-Ertuğml-Vahit Esenkova'nın kardeşleri; Merhum Sadık Kâğıtçı ile merhume Talat Kâğıtçı'nın damatlan; M. Sadık Kâğıtçı-Cahit Uçuk, Rebab Ar, Nermin Muhsmzade'nin enişteleri; Merhum Alaattin Ar ile Dr. Rıza Muhsinzade'nin bacanaklan; Seydali Gönel ve Reyhan Eseokova'mn kayınpederi; Elif Ezgi-Emirhan-Ayışığı'mn dedeleri; Emine Gönel ve Mehmet Emin Esenkova'nın biricik babalan; PERVİN ESENKOVA'nın sevgili eşi, Prof. ENVER ESENKOVAvefat etmiştir. Cenazesi 17 Ocak 1991 Perşembe günü Levent Camii'nde kılınacak öğle namazmı müteakip Emirgân Mezarlığı'na defnedilecektir. AİLESİ Not; Çelenk gönderümemesi, arzu edenlerin T.E.VTye bağışta bulunması arz olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog