Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 16 OCAK 1991 Yunaıı azınlıga • ATİNA (AA) — Başbakan Konstantin Mitsotakis'in Arnavutluk'taki Yunan aztnhğın Yunanistan'a akınjnın engellenmesi için Tiran'da vardığı anlaşmaya ve göçün önlenraesi için açılan 20 milyon dolarlık krediye rağmen yeni bir göç dalgası başladı. Yetkililer, son 24 saat içinde 700'ü Yunan asıllı 1218 Arnavut vatandaşının Yunanistan'a geçtiğini belirterek son üç gün içinde Arnavutluk'tan kaçanlann sayısının ise 2423'e yükseldiğini ifade ettiler. Romanya Başbakanı geliyor • ANKARA (AA) — Romanya Basbakanı Petra Roman, resmi bir ziyaret amacıyla 24 ocakta Ankara'ya geliyor. Başbakan Yıldırım Akbulut'un resmi komığu olarak Ankara'da temaslarda bulunacak olan konuk Başbakan, Cumhurbaşkan] Turgut özal tarafından da kabul edilecek. Roman, 26 ocakta Jstanbul'a geçerek şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra aynı gün Türkiye'den ayrılacak. Irakçekildiğitakdirde, Arap-Israilanlaşmazhğıkapsamlıbiçimdeele alınacak Cuellar'danSaddam'a son çağrıŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, dün gece, Irak'ın Kuveyt'ıen çekilme- si için tanınan sürenin dolmasın- dan 6 saat önce Irak E>evlet Baş- kanı Saddam Hüseyin'e son bir çağn yaptı. De Cuellar, çağrısmda, Irak"a Kuveyt'ten çekilmesi halinde sal- dında buiunulmayacağına iliş- kin verdi. Cuellar, Irak Kuveyt'ten çekil- dikten sonra Filisün sorunu da- hil, Arap-lsrail anlaşmazlığım çözmek için tüm çabaJann har- canacağınj söyledi. AP ajaası, Cuellar'ın açıklaması için şöyle dedi: "BM Genel Sekreteri'nin çağnsı, Kuveyt ile Filistin soru- ou arasında baglantı kurmuşa benayor." Bilindiği gibi Irak, Kuveyt ile Filistin sorunları arasında bağ- lantı olduğunu öne sürüyor, ABD ise bu bağlantıyı reddedi- yordu. Cuellar'ın dün gece yaptığı kı- sa acıklamada Irak'a verdiği gü- venceler şöyle: • Saddam Huseyin Kuveyt'ten çekildikten sonra uluslararası it- tifaka dahil ülkeierden hiçbiri Irak'a saldırmayacak. • Çekilmenin denetlenmesi ve güvenliğin sağlanması için, Ge- nel Sekreter derhal BM Banş Gucü'nu bölgeye gönderecek. • Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'ni Irak'a karşı ekono- mik ambargo karannı kaldırma- ya çağıracak. • Genel Sekreter, Arap-lsrail anlaşmazlığının (Filistin dahil) kapsamh biçimde ele alınıp, çö- zumlenebilmesi için elinden ge- len tum çabayı harcayacak. Güvenlik Konseyi süre dolma- dan önceki iki gıinu yoğun dip- lomatik temaslarla gergin bir or- tamda geçirdi Fransa, Ingiltere, Tunus, Yemen, Cezayir tarafın- dan çeşitli barış girişimleri Gü- tasansını hazırladı. ABD ve Sovyetler'in desteklemesine rağ- men oneri Fransa'run itirazı ne- deniyle Güvenlik Konseyi'nde kabul görmedi. Bu gelişmeler- den sonra Güvenlik Konseyi BM Genel Sekreteri'nin kendi adına Irak'a son çağnda bulunmasına karar verdi. Genel Sekreter'in çağrısı Fransa ve Ingiltere'nin onerilerinin bir araya getirilme- siyle oluşturuldu. Ingiltere tarafından hazırla- nan ve kabul görmeyen Güven- lik Konseyi baskanlık önerisi BM Genel Sekreteri, Irak'a tanınan sürenin bitimine 6 saat kala yaptığı çağrıda Saddam'a şu güvenceleri verdi: Çekilirsen Irak'a saldın yok, bölgeye derhal BM Barış Gücü yerleştirilecek, Arap-îsrail anlaşmazlığı (Filistin dahil) kapsamh biçimde ele alınacak. venlik Konseyi Başkanlığı'na ile- tildi. Özellikle Fransa'nın barış girisirni uluslararası konferansa atıf yapması ve Güvenlik Kon- seyi'nin Irak'a tanıdığı süreyi gevşetmesi nedeniyle tepki çek- ti. Bu nedenle dün sabah Gü- venlik Konseyi kapalı oturu- mundan sonra Fransa ABD'nin yoğun muhalefeti üzerine öne- risinde ısrar etmemeye karar ver- di. Ardından Ingiltere, Güvenlik Konseyi baskanhk açıklaması şeklinde "Saddam'a son çağn" Israil-Filistin sorunu ile ilgili uluslararası konferansa bir atıf yapmadan Saddam Hüseyin'i koşulsuz çekilmeye çağırıyordu. Bir paragre* 1 ' 1 - "•:!-«. metinde "Güvenlik Konseyi kararlarını uygular, koşulsuz Kuveyt'ten çe- kilirse Saddam Hüseyin'in halen savaştan kaçınma şansı vardır" ifadesi kullanıldı. Fransız planı Fransa'nın önceki gun Güven- lik Konseyi'ne sunduğu taslak ise bir baskanhk açıklamasın- dan çok yeni bir Güvenlik Kon- seyi kararı havasındaydı. Bu nedenle ABD ve İngilterei yi tedirgin etti. ABD'nin BM temsilcisi Tho- mas Pickeriug tarafından Ku- veyt'le Filistin arasında bağJantı kurduğu gerekçesi ile hemen reddedilen planda anahtar mad- de, Güvenlik Konseyi'nin diğer Ortadoğu sorunlanmn (özellikle Arap-İsrail anlaşmazlığı) çözü- münde "faal rol oyoamasım" öngören huküm. Plan şu maddeleri kapsıyor: 1) Irak'a barış için son bir çağrı yapılacak. 2) Irak, derhal Kuveyt'ten çe- kilmeye başlayacak. 3) Yöreye BM Banş Gücü yerleştirilecek. 4) Irak'a saldın olmayacağı- na ilişkin guvence verilecek. 5) Körfez krizi konusunda görüşmeler sürdürülecek. 6) Güvenlik Konseyi diğer Ortadoğu sorunlanmn çözümu için "faal rol" oynayacak ve uluslararası bir konferansın top- lanmasına ağırlık tanınacak. Sovyetler Birliği Dışişleri Ba- kanlığî sözcüsu Vitaly Curkin, Fransa'nın Körfez krizine çö- züm bulmak amacıyla ortaya at- tığı son banş girişimini geri çek- mesinden önce Moskova'nın bu plan üzerinde ilgili tüm taraflar- la temasta olduğunu söyledi. SON ÖNLEM — New York St. Patrick Kaledrali'nde bir eylem... Son önlem... Dünyanın birçok yerinde, birçoklan adam... Dua ediyor... Savasa karşı son aynı şeyi yapıyorlar... (Fotoğraf: AFP) Bilenler Yapı Kredi'ye geliyor, geliyor9 ttt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog