Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Birikimleriniz Pamukbank'ta "iyi faiz" kazanır. Cumhuriyet "İyi Banka'da "iyi faiz' her zamanın iyisidir. PAMUKBANK iyi bankad ı r 67. Yıl; Sayı: 23851 Kurucnsu: Yunus Nadi 1200 14 Ocak 1991 Pazartesi EN KRİTİK24 SAAT Düııyageriye sayıyorBAGDAT Cuellar.AUah bilirBM Genel Sekreteri, Irak lideri Saddam Hüseyin ile yaptığı görüşmeden sonra dün Bağdat'tan ayrılırken, 'Körfez'de savaş mı ya da barış mı olacağını Allah bilir' dedi. De Cuellar, Saddam'la görüşmesi konusunda hiçbir açıklama yapmadı ve 'Ne iyimserim ne de karamsarım' dedi. ABD ise karamsar olduğunu bildirdi. BAĞDAT (Curahuriyet) — BM Genel Sekreteri Perez de CucUar'ın Körfez'de ba- nş için son şans olarak görülen Bağdat zi- yareti dün gece umut verici hiçbir açıkla- ma yapılmadan sona erdi ve Cuellar Pa- ris'e gitti. Cuellar'ın bugün Fransa Cum- hurbaşkanı François Mitterrand ile görü- şeceği bildirildi. Irak Devlet Başkanı Sad- dam Hüseyin ile dün sabah 2 saat, öğle- den sonra da 1.5 saat görüşen Fterez de Cu- ellar, Irak'tan ayrılırken görüşme hakkın- da açıklama yapmadı, sadece gazetecile- re "Körfez'de banş mı ya da savaş mı ola- cağını AUah bilir" dedi. De Cuellar, Sad- dam Havaalanı'nda barış ya da savaş ih- timalini soran sayılan yüze ulaşan gazetecilere, "Ne iyimserim ne de kötümserim" karşüığını verdi. De Cuellar, Saddam Hüseyin ve Dışişleri Bakanı Ta- nk Aziz'le yaptığı göruşmelerde "Onlann porisyonlannı iyi anladığını" soyledikten sonra şöyle devam ettı: "Herkes banş is- tiyor ve herkes iyi niyetü davranmak isti- yor." Cuellar'a Bağdat Havaalanı'na gider- ken refakat eden Irak Dışişleri Bakanı Ta- nk Aziz de görüşmeler hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Dün, de Cuellar'ın Bağdat'ta bulunduğu sırada Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyio'in radyodan okunan bir mesajı karamsarhk yarattı. Su- riye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Ku- veyt'ten çekilme çağrısını yanıtlayan Sad- dam Hüseyin, Bağdat radyosundan ya- yımlanan mesajında Irak ordusunun Arap ulusunun onunınu savunabilecek ve hak (Arkası Sa. 17, Su. 4'de) Bağdat elçimiz bugün dönüyor Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde görevli 6 diplomat, eşleri ve çocuklarıyla oluşturdukları 12 araçlık konvoyla dün öğleden sonra Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı Bağdat Büyükelçisi Necati Utkan, son grupla birlikte bugün dönüyor. HABUR (Cumhuriyet)— Türkiye'nin Bağdat Büyükel- çiliği'nde görevli diplomatlar- dan bir bölümü daha eşleriy- le birlikte Habur Sınır Kapı- sı'ndan Türkiye'ye giriş yaptılar. Bağdat'ta yalnızca Büyu- kelçı Necati Utkan, Müsteşar Abmet Ökçiın, askeri ataşe ve birkaç görevli kaldı. Bağdat'ta görevli ötekı ulkelerin diplo- matları da bu ülkeyi terk edi- yorlar. Türkiye'nin Bağdat Büyü- kelçiliği'nde görevh 6 diplo- mat, eşleri ve çocuklarıyla oluşturdukları 12 araçlık kon- voyla dün öğleden sonra Ha- bur Sınır Kapısf ndan Türki- ye'ye giriş yaptılar. Bağdat Büyükelçiliği Idari Ataşesı Mehmet Ergiiç, sınır kapısın- dan girdikten sonra Cumhu- riyet muhabırine, "Irak'ta balkın Saddam'a karşı yürii- yiiş yapma olasılığını gözlediğini" söyledi. Ergüç, (Arkası Sa. 17, Su. 2'deJ DİYARBAKIR'DA 3 FİLO GÖREVE HAZIR EVREN DEâER'in haberi 3. Sayfada MÜTTEFÎKLER SAVAŞ DÜZENİNDE 10. Sayfada PENTAGON'UN BASINA SAVAŞ SANSÜRÜ 10. Sayfada Baker'dan 4 mesajABD Dışişleri Bakanı Ankara'da askeri ağırlıklı temaslarda bulundu. Baker, Türk tarafma şu mesajlan verdi: 1 Savaş olasılığı yüksek. 2 Türkiye'nin desteğinin sürmesi ABD açısından büyük önem taşıyor. 3 Olası bir müdahalede 'sınırlı askeri destek' istenebilir. 4 Askeri ve ekonomik destek sağlanacak. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Körfez krizinde "son 24 saate" girilirken ABD Dışişleri Bakanı James Baker An- kara'da "askeri agıriıku" temaslarda bu- lundu. Baker, başkentte toplam Uç saat içinde yaptığı "maratoo" göruşmelerde Turk yetkililere mesajlar verdi. Bu mesaj- lar, savaş olasılığının çok yuksek olduğu, Türkiye'nin sağladığı desteğın sürmesinin ABD açısından buyuk önem taşıdığı, olası bir müdahalede Türkiye'den "sınıriı askeri deslek" istenebileceği ve Türkiye'ye yakın zamanda kapsamlı askeri yardım ile eko- nomik destek sağlanacağı şeklinde özet- leniyor. Baker, başkentte bulunduğu top- lam üç saat içinde yaptığı "maralon" gö- ruşmelerde, Körfez'dekı son duruma iliş- kin Washington'un değerlendirmesini ak- tardı. ABD Dışişleri Bakanı'nın Körfez krizinde bundan sonra izlenecek politıka- lar ve atılacak adımlar için Türkiye'nin ve- receği desteğe karşılık "sağlanacak askeri yardım paketlerini" de gundeme getirdiği öğrenildi. önceki gece Suriye'den Türki- 'SAVAŞA HAYIR'MÎTİNGÎ GÖRKEMLİ MİTİNG — ŞHP'nin "savaşa hayır" mitinglerinin iklncisi tskendenın'dan sonra dün Pendik'te yapıldı. tstanbul U örgütUniin başanh düzenlemesi sonncu yıgın- sal kaühmın saglandığı mitingde, ögrenci dernekleri, meslek odalan, tHD üyeleri.memur ve işci sendikalan ile grevci işçiler de yer aldı. (Fotograf: Uğnr Gttnyüz) SHP'nin Pendik'te düzenlediği mitingde on binler 'Savaşa Mitingde bir konuşma yapan SHP lideri înönü, hayır' diye bağırdı. N.A!nın da kürsüye çıktığı mitingden "ANAP'ın sloganı'Yurtta çekişme, dünyada kavga'dır. sonra slogan atarak yürüyen bir gruba polis engel olmak Özal, kim güçlüyse onun yanında oluyor. Biz niçın savaşa istedi. Göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. gireceğiz, bunu bilen var mı?'dedi. YALçnıÇAKlirı»haberilSayfada NA/yı sanıkyapan ikisözcüğü, on binler haykırdı ye*ye gelen, ancak uçağının yoğun sis ne- deniyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na inememesi uzerine geceyi ve dün sabahı Adana lncirlik Ussu'nde geçiren Baker ve berabenndekı heyet saat 14.30'da Anka- ra'ya geldi. Baker'ı Esenboğa Havaalanı- nda ABD yetkililerinin 'özd ricası" uze- rine Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemo- çin karşıladı. Baker'ın Ankara ziyaretinin (Arkası Sa. 17, Su. 6'da) HURD ANKARA'DA 17. Sayfada Enformasyon Bakanı: Irak Türkiye'ye saldırmaz Türkiye ile her türlü ilişkiyi kurmak için ellerini uzattıklarını belirten Irak Enformasyon Bakanı, "Bu durumda bile petrol vermeye hazınz. Türkler, 'Irak'a karşı güç kullanmayacağız' dediler. Biz buna inanıyoruz. Türkiye bizim düşmanımız değil" dedi. FÂTtH M. YILMAZ BAGDAT— Körfez'de 'sa- vaş takvimi'nin işlemesine yal- nızca bir gün kala, Bağdat'ta Türkiye'ye dönük endişeler büyüyor. Irak yönetimi, olası bir savaşta Türkiye'nin takı- nacağı tutumu kestirmeye ça- lışırken Türk kamuoyuna dö- nük mesajlara da büyuk önem veriyor. Irak Enformas- yon Bakanı Latif El-Casim, ülkesinin Türkiye için tehdit unsuru oluşturmadığım belir- terek, "Türkiye'ye saldırma gibi bir duşuncemiz yok" de- di. Casım, saldırganlığı her nereden olursa oisun vuracak- (Arkası Sa. 17, Sü. 4'de) Sınır köyleri boşaltıldı Habur'a giden E-24 Karayolu'nun iki yanına askeri birlikler mevzilendi. Bölgede kalanlar siper kazmak için izin bekuyor. Habur kapısındaki asfalt yol, geçiş olmaması için dozerler tarafından tahrip edildi. Öğretmenlerden 14 ocak güniine kadar sınavları bitirmeleri istendi. FARUK BİLOİRİCİ-ÜMİT ASUNBAY'ın haberi 4. Sayfada Ecevit'in hazırladığı llmaddelik barışplanı 4. Sayfada Erdem Meclis'in toplanmasını reddetti 5. Sayfada Körfez silah deposuna dönüştü 10. Sayfada Almanya'da 'savaş j aşkyap' mitingi 11. Sayfada Kritik 24 Saat... IVörfez krizinde en kritik 24 saate girilir- ken, kaygı dolu belirsizlik de ne yazık ki sürüyor. Gerilim dorukta, hava kurşun gibi ağır. Banşçı çözüm için son 24 saat mi? Arkasından savaş mı gelecek? Banş umudu artık kalmadı mı? Zihinleri oyarcasına uğraştırıyor bu sorular. Üstü örtülü yoğun diplomatik girişimlerden iyımseriik verici bir işaret hâlâ yok. Pazar günû tüm dünyanın dikkatieri, BM Genel Sekreteri'nin Bağdat ziyaretinde odaklanmıştı. Banş için son şans olarak ni- teleniyordu bu ziyaret. Perez de Cuellar'ın Saddam Hüseyin'le görüşmesi, banşçı çö- züme açılacak bir kapıyı araiayabilir miydi? Dün akşam saatlerinde henüz bu sorunun (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • Soyut bir aşk öyküsü TV1 'de saat 22.20'de Med-Cezir Manzaraları adlı film yayımlanacak. Fılm, Üçüncü Ankara Fılm Şenliği'nde Zuhal Olcay'a En tyı Kadın ve Kadir İnamr'a da En iyi Erkek Oyuncu ödullerını kazandırmıştı. 6. Sayfada • Mozart yılı 1991 yılının A madeus Mozart yılı olması \ dolayısıy/a ünlu bestecinin 3 , komtk operasmdan biri olan | 'Cosi Fan Tutte-Butun Kadınlar Boyle Yaparlar', TV3'te bu akşam 22.10'da yayımlanıyor. 6. Sayfada • Sıradan serüven filmi Aloha adlı 1975 ytlı ABD yapımı 89 dakikalık fılm, Starl 'de 23.3S'ten itibaren yayımlanacak. 6. Sayfada • Betediye TRT için verici kurdu Vericılenn yetersız kaldığı yerlerde belediyeler TR T yayınları ıçın verici kuruyor. 6. Sayfada • Denlzer, Başbakanı bekliyor Başbakan Akbulut'un bugun Genel Maden-lş Sendikası Başkanı Denızer'i arayarak randevu talebmde butunacağı bildirildi. Ekonomide • Yabancının bakışı uzun vadeli Son 11 yılda Türkiye'ye yaklaşık 3 milyar dolar tutarında yabancı sermaye gırdı. Ekonomide • Ankara, pahalılığın da başkenti 1990 yılının son 3 ayında Ankara'da 4 kişilik bir ailenin haftahk fılest 127 bın 683 liraya doldu. tstanbul 2. sırada yer aldı. Ekonomide • ANAP'tan spora araştırma engeli Madalya törenlerinde adını duyurmak için can atanlar, önergeyi umursamadı. Spor'da Kanlı perestroyka Kızılordu tankları bağımsızhk isteyen Litvanya hükümetini devirdiler. Çatışmalarda 13 kişi öldü, 113 kişi yaralandı. Moskova yanlısı hükümet, sokağa çıkma yasağı ilan etti. Litvanyalılar, parlamento önüne barikat kuruyorlar. Batı dünyası, Moskova'nın Litvanya'da güç kullanmasına büyük tepki gösterdi. Arka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog