Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ta "iyi faiz" her zamanın iyisidir. Cu mhuriyet Faiz oranları değişir "iyi faiz" yine iyi kalır. İPAMUKBANKFS1 iyi ban kad ı rk£2i 67. Yıl; Sayı: 23850 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL. ( KDV da>»j> 13 Ocak 1991 Pazar En kritik 48 saat Son pazarlıkYOGUN SISTEN ANKARA'YA GELEMED1 Baker Incirlik'e indiABD Dışişleri Bakam'nı Ankara'yagetirenuçak sis nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na inemedi. Daha sonraAdana'daki İncirlik Üssü'negiden Baker, geceyi Türk-ABD Ortak SavunmaTesisleri'nde geçirdi. Hava koşullarının düzelmemesi durumunda Baker'ın Ankara'daki görüşme programım iptal ederek Adana'dan Londra'ya geçeceği bildiriyor. YASEMİN ÇONGAR SEMtH İDtZ ANKARA — ABD Dışişleri Ba- kanı James Baker, Körfez krizi ko- nusunda temaslarda bulunmak üze- re dün gece Türkiye'ye geldi. Baker ve beraberindeki ABD heyetini Şam- dan getiren özel uçak, yoğun sis ne- deniyle Esenboğa Havaalanı'na ine- meyetek tncirlik'e gitti. Geceyi tncir- lik'te geçiren Baker'ın, bu sabah An- kara'ya geçeceği, hava muhalefeti du- rumunda ise programını iptal ederek Adana'dan Londra'ya gidebileceği belirtildi. tngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd de bu akşam Anka- (ArkaaSa. 17, Sü. J'dt) Gundem Körfez Özal, Bakanlar Kıırulu'nu topladı Yıldınm Akbulut'un başkanlık edeceği bildirilen dünkü Bakanlar Kurulu toplantısına özal'm gelişi 'sürpriz gelişme' olarak nitelendi.2.5saat süren görüşmede Akbulut'un bakanlara 'Her an toplanabiliriz, Ankara'dan ayrılmayın' talimatım verdiği bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- Rreu) — Bakanlar Kurulu, dun J Cumhurbaşkanı turgut Öfltftft 1 da 2.5 saat sureyle katılarak ba$- | kanlık ettiği bir toplantı yaptı. Daha önce Başbakan Yıldınm Akbulut başkanbğmda toplana- cağı açıklanan Bakanlar Kuru- lu'na Özal'ın da katılması "sürpriz gettşme" olarak nitelen- di. Toplantıda Akbulut tarafın- dan bakanlara "Her an toplana- biliriz, Ankara'dan ayrdmayın" talimatı verildiği bildirildi. Başbakan Akbulut, saat 15.00'te toplantıya çağrılan Ba- kanlar Kurulu toplantısına ka- tılmak Uzere gecikmeli olarak saat 16.00 sıralannda Başbakan- lığa geldi. Akbulut, kendisini kapıda karşılayan gazetecilerin, "Meclis'i olajanüstü toplantıya çağıracak nusınız" sorusuna, "Yann, pazartesi güaii, niye leptaryalım? Salı güniı toplanı- yor nasıl oba" karşıhğını verdi. Akbulut, "Burada olağaniistü bir karar mı atacak&ımz" soru- suna, "Yok cnum, nrye olağa- niistü olsun" yanıtını verdi. Akbulut, Başbakanlığa geli- şinden sonra makamına çıktı. Bakanlann bir bölümü toplan- tı salonunda bazıları da devlet bakanlannın makam odalann- da beklediler. Bu sırada Cum- hurbaşkanı'nın Bakanlar Kuru- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) BAGDAT De Cuellar Saddam görüşmesi bugün Irak'agidenBM Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanı Aziz'legörüştü. De Cuellar bugün Saddam tarafından kabuledilecek. 17. Sayfada IRAKLILAR SAVAŞ BEKLEMİYOR FATİH M. YlLMAZ'ın notJan 11. Sayfada WASHINGTON'DA TARİHİ KARAR Bush'a savaşyetkisi ABD Kongresi dün yaptığı tarihi oylamada, Başkan Bush'a Irak'a karşı "güç kullanma" yetkisi verdi. Bush, düzenîediği basın toplantısında "Kongre bu kararı ile Saddam Hüseyin'e, Kuveyt'ten çekilmek zorunda olduğu yolunda en açık mesajı gönderdi." dedi. Bush, Kongre'ye destekledikleri için minnettar olduğunu söyledi. UFUK GÜLDEMİR WASHİNGTON — ABD Kongre- si, dün yaptığı tarihi oylamada ABD Başkanı George Bush'a Irak'ta askeri güç kullanma konusunda açık çek verdi. Kongre, konuyla ılgili oylamaya dun öğleden sonra geçti. tlk oylama Senato'da yapıldı ve Bush'a askeri güç kullanması için izin veren tasan 47'ye karş» 52 oyla kabul edildi. Da- ha sonra Temsilciler Meclisi'nde ya- pılan oylamada da 183 ret oyuna kar- şı, 250 evet oyu kullanıldı. Başkan Bush, oylamadan kısa sure sonra Beyaz Saray'da duzenlediği ba- (Arkam Sa. 17, Su. 4'tt) » Süt 2. Ordu Irak sınırında Körfez krizi Meclis'e genel görüşme önergesi SHP, DYP ve HEP milletvekilleri, TBMM Başkanlığı'na Körfez krizi konusunda genel görüşme açılmasını isteyen önerge verdiler. TBMM'yi yann toplantıya çağırdıklannı açıklayan İnönü, bu konuda Demirerie bir telefon görüşmesi yaptı. 4. Sayfada KİMYASAL StLAHA ÖNLEM — Irak sınınndaki Türk Silahlı Kuvveüeri kimyasal silahlara karşı gaz maskesi ile egitim yapıyoriar. (Fotograf: Rıza Ezer) Askeri konvoylar 2. Ordu'ya bağlı birliklerin yoğun olarak Irak sınırına kaydırılması nedeniyle Mardin'den öteye karayolları askeri konvoylarla doldu. Bölgede bulunan tezkereci askerlerin terhislerinin durdurulduğu bildiriliyor. Askeri birlikler sınıra kayarken bölge halkı da ters yönde batıya doğru göç ediyor. EVREN DE&R'in haberi 3. Sayfada Güneydogu boşalıyor Diyarbakır ve Mardin yöresinden batıya doğru büyük bir akın var. Otobüsler tıklım tıkhm. Bazı kişiler otobüs biletlerini karaborsada satıyor. Kimyasal silaha karşı etkili olduğu öne sürülen 'Atropin' ilacı eczanelerde tamamen tükendi. Kuyumcu esnafı büyük kentlere göç etti. FARUK BİLDİRİCİ «e ÛMİT ASLANBAY'ın haberi 1 Sayfada BAŞKENTTEN AHMET TAN !ıkmamış »avaşta Hayır Vardır ANKARA — Nâzım Hik- met, insanm dünyada babasının evindeymiş gibi rahat olmasını ögütler. Özal, bu ögüdü tutmuş. Çankaya'da babasının evin- deymiş gibi rahatlık ve neşe içinde. Cıımhurbaşkanı'nın Köşk'te verdiği bu yılki yeni yıl resepsi- yonlannın bilmesı kaçıncı- sındayız. Bilıyorsunuz, belki de bilmi- yorsunuz, carşamba gunu başla- yan "yeni yü rtsepsiyon turian" na Semra Hanım'm dünyaya ge- liflerinin 57. yıldöniimüaü kut- lamak uzere ara verilmişti. Bû jnepüyonlar, lstanbul- Adapapn otoyohınun açılışı gi- bi peyderpey yapılıyor. Resepsiypnlar peyderpey yapı- lınca, Cumburbaşkanı Özal da görüşlerini ve düşuncelerini pey- derpey açıklamış oluyor. Resep- siyon ite otoyol arasında bir bag kunnak haksızlık degil. Çiinkii, alakasız şeyter arasuı- da Özal'ın kendisi de baglar kuruyor. İncirlik Üssü'nUn kullanüma- » ile serbest ticaret anlaşması- nın imzalanması arasındaki bag gibi. Cumhurbaskanı'na sorduk: "Mr-Baker ile ne göruşeceksi- niı?" Yanıtladı: "Serbest ticaret anlaşmasını görüsebiliriz". Peki Mr. Baker, Özal'dan ne isteyecek? Herhalde üzüm, incir değil. lncirlik'ten açacağımız ikinci cepheyi göruşecek. Özal'ın amacı, makama sto- ku yapan, döviz hesaplannı çek- (Arkon Sa. 17, Sü. 4'te) Türkiye'yi savaşâ çeken senaryolar İNCİRLİK TUZAĞI İ K İ N C İ CEPHE 1) Lojtetik destek ABD, Körfez'de Irak'a saldırır. İncirlik Üssü savaşa doğrudan girmez. Yalnızca Ankara'nın izniyle 'lojistik destek' sağlar. B-52 bombardıman uçaklanna yakıt ikmali yapılır. 1) Körfez'den saltlırı ABD 15 ocak süresiniç aşılmasından sonra, Körfez'deki hava kuvvetleri ile planladığı şekilde Irak'a karşı yoğun bir bombardıman başlatır. Irak hedefleri vurulur. 2) Irak vurur Irak, lncirlik'ten ABD fılolarına gelen lojistik desteği engellemek için füze ya da uçaklarla tncirlik Üssü'nü hedef alan bir hava saldırısı düzenler. 2) Savaş uzarsa ABD'nin yoğun hava saldırısından sonra Kuveyt'e giren ABD ve müttefik birükler Irak Kara Kuvvetleri ve tanklannın direnmesi ile karşılaşır. Irak bölgeyi füze yağmuruna tutar. 3) Ankara'nın kararı tncirlik'e Irak saldınsı ile Ankara 'kritik karar' aşamasına gelir. Bu "Türkiye'ye saldırı" olarak değerlendirüirse, özal, Irak'a savaş açma yetkisini kullanabilir. 3) Ankara\va baskı ABD hava ve kara saldırısına rağmen, savaşm uzaması ve kayıplann artması üzerine, Saddam'm direncini bir an önce kırmak için Türkiye'den, Irak sınırında "2. cephe" açılmasını ister. 4) Irak'a saldırı Güneydoğu'da konuşlanmış olan Türk savaş uçaklan ile tncirlik'te üslenen Amerikan F-lll jetleri Irak'a hava saldınsı düzenler. Savaşın gelişmesine göre kara kuvvetleri de devreye girer. 4) Cephe açılır Hükümet ya Meclis'ten savaş kararı çıkartır ya da 5 Eylül • 1990'da Meclis'ten aldığı "tehdide karşı yabançı ülkeye asker gönderme" iznini esnek yorumlayarak Irak'a karşı Güneydoğu'da 2. cepheyi açar. New York'tan 200 yılhk gelenek ŞEBNEM ATİYAS Kızarmış ördekler, yılanlar, envai çeşitsebze, meyAe ve Uzakdoğu yapımı malın satıldığı daracık sokakların buram buram yağ ve pislik kokan kaldırımlarında, tutsü dumanları gibi, çeteleri de 200 yılhk vazgeçilmez bir gelenek sayılıyor. Atina'dan Yunanlılann canhlığı STELYO BERBERAKİS Başbakan Mitsotakis, öğrencilerin eğitim sistemine karşı başlattığı eylemleri, 'Yunan toplumunun canhhğına' yordu önceleri. Berlinden Vazgeçilmez yemek: 'Zâne* SERPtLGÜNDÜZ Zâne Almanca "sahne" diye yazıhyor. Yemek soslannda ana malzeme olarak kullanıldığı gibi, tatlıdan tuzluya hemen her şeyle yenen bir çeşit krema. Londra'dan 300 yıldır herçarşamba EDİP EMİL ÖYMEN Kral 3. VVilliam, bundan 300 yıl önce, Londra'daki bu küçük Hindistan'daat pazarı kurulmasını buyurmuş ve "Sonsuza kadar her carşamba" diye Oenpasar'dan Bali'de, önce kadınlar ML MTAZ ARIKAN Bali adasının dal gibi ince, kıvrak kadınları gün boyunca an gibi çalışıyor; erkekler ise ortalıklarda görunmüyor. Pompei'den Milattan öncesi ÜSTÜN AKMEN Vezüv'ün hışmına uğrayarak la\lar altında kalmış bu kentte, 2070 yıl öncesinin insanıyla bugünku insan birbirine bakıyor.10. Sayfada B U G Ü N l»ZTIll« atZİK tUTI: M2AIT 't1 Mozart: Mozan'ın 200. ölüm yıldönümü, 20. yüzyılın müzik olayı... Haftanın konıtğu: 700'e yakın senaryonun sahibi Safa Önal anlatıyor... Dört tekerlekten: Brezilyalı çocuklar, yanş pistlerinde heyecanh bir sezon yaşatmak için her şeye hazır. Bugin ve ber pazar Savaş Çılgınlıktıri Saddam Hüseyin'i yola getirmek... Yani, uluslararası hukuku hiçe sayması- na ve Kuveyt'i yutmasına son vermek... Varılması kesinlikle gerekli olan bir hedet- tir bu. Çünkü devtetler arasındaki ilişkilerde, güç- lünün güçsüz karşısında kuvvet kullanarak hak arama yoluna gitmesi hiçbir gerekçey- le onaylanamaz. Bu kapı bir kez açıldı mı, orman kanunlarının geçerli olacağı uluslara- rası sahnede ne huzur kalır, ne de barış. O zaman, Irak'ın Kuveyt'i ışgal ve ilhakı- na son vermek gerekiyor. Bu konuda genellikle anlaşmazlık olduğu söylenemez. Farklı görüşler daha çok, Saddam'm na- sıl, hangi yöntemlerte yola getirileceği soru- sunda düğümleniyor. (ArkanSa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • 'özşlleştirme' tartışmuı Muhaiefet ve iletişim uzmanlan, TRT'nin özelleştirilmesine karşı çıkıyprlar. 6. Sayfada m Asil Nadir kortukta Styr l'de yayımlanan Kırmızı Koltuk'un bu akşamki konuğu, Kıbrıslı ışadamı Asil Nadir. 6. Sayfada • Kan davası üzerine TV1 'de saat 15.45'te 'Çağdaş Bir Köle' adlı fılm yayımlanacak. Sevtap Parman ve Yaşar Alptekin fılmde rol alıyor. 6. Sayfada • 'Aynasız'lann Iç dünyası Richard Gere'in oynadığı "Gizli tlişkiler" yedi sinemada gösterime girdi. 7. Sayfada • Kitap tutkunlanna Bugün saat 12.00'de The Marmara 'nın Opera Salonu 'nda düzenlenecek müzayedede 150 kitap, gravur ve harita açıkarttırmaya çıkıyor. 7. Sayfada • 'Barikat demokraslye kunıldu' Şukran Ketencı, Genel Maden-ts Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer ile göhiştü. Denizer, "Demokrasi mucadelesi mevzi kazanarak gelişir" dedi. 12. Sayfada • Tasarnıfçu, sığınak anyor Körfez krizinde barış umutlannm bırer bireryok olması, yatınm araçlart piyasasını kanştırdı. Ekonomide • Kızılordu, radyo-TV'ye eJ koydu Sovyet askerleri, Litvanya'nın başkenti Vilnıus'taki radyo-televizyon binasını ışgal ettiler ve yaymı kestiler. Arka Sayfada • 'Liani'yi gördü, değifti' Yunanıstan eskı başbakanmm eşi tstanbul'daydı. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Tarihten Bir Yaprak.•• Osmanh imparatorluğu 1. Dünya Savaşı'na nasıl gırmışti? Bu küçük tarihsel öykünun, tam bu günlerde, Başbakan Akbulut ve ANAP hükümeti üyelerınce okunmasında yarar olduğuna inanıyorum. Tarıh kitapları, Osmanh imparatorluğu'nun 1. Dünya Sa- vaşı başlar başlamaz "tarafsızhğınt" ılan ettiği günlerde, İn- (Arkaa Sa. 17, Sü. 7'dt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog