Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ta "iyi faiz" her zamanın iyisidir. Cu mhuriyet67. Yıl; Sayı: 23849 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL. OCDV dahıo 12 Ocak 1991 Cumartesi Körfez'de son 72 saat SIVIL SAVUNMA Korkıüıı bekleyişASKERİ ÖHLEM İÇ PİYASA Ankara'da tatbikat Polis Sıcak savaş çıkması halinde, terör ve adi suçlarda artış olacağv belirtilerek önlemler almdı. özellikle yağma olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. tçişleri Bakanlıgı Sıcak savaş halinde elektrik, ulaşım, telekomunikasyon ve gıda maddelerinde sıkıntı çekilmemesi için kapsamh planlamalar yapıldı. Askeri Dikimevi'nde ceset torbası ve sedye bezi üretimi başladı. Egitim Halen 3 bin 771 ilkokulun kapalı olduğu olağanüstü hal bölgesinde, öğretimin sürduğü 3 bin 167 ilkokul, 171 ortaokul, 114 genel lise, 96 mesleki teknik öğretim okulu, 10 Anadolu Lisesi ile 5 öğretmen lisesinde erken yarı yıl tatiü gündemde. Saglık Kızılay, Etimesgut'ta iki sahra hastanesi kurdu. Kan stoklamaya devam ediliyor 4. Sayfada MGK TOPLAND117. Sayfada Uçağa karşıfüze Hollanda, Türkiye'ye yerden havaya atılan ve uçaklara karşı kullanılan "Patriot" füzeleri gönderiyor. İncirlik'e, savaşuçaklarına havada yakıt ikmali yapan 'tanker uçaklar' geldi. İncirlik Üssü 'Rapier'ler ile savunulacak. EVREN DEĞER/UFUK TEKİN DtYARBAKIR/ADANA/ ANKARA — Malatya Erhaç, Diyarbakır Pirinçlik ve Adana İncırhk havaalanlannda NATO Çevik Kuvvetı'ne aıt uçaklann eğıtım uçuşlan sürerken ABD'ye ait üç adet "tanker ucagın" İncirlik Hava Ussu'ne ındiğı bildınldi Bu arada Irak sınırına yakın yerleşim bölgesme askeri bırliklenn genel savunma planlan çerçevesinde yerleşimi surerken bölgeye buyük mıktarda askeri sevkıyat da devam edıyor öte yandan Türkıye'nın NATO'ya üye ulkelerden <adlen' Patriot fuzelen ıstedığı, Hollanda ve ABD'nin bu ısteğe olumlu yanıt verdıği açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı ve NATO'nun Dıyarbakır'da açtığı basın merkezinde dun de Irak sınırına kadar olan bölgede Tnrk SUatalı Kuvvetleri'nın aldığı önlemler basına tanıtıldı. (Arkası Sa. /7,5u. J'de) BankalarsıkıntılıBankalar: Döviz ve TL çekişleri hızlandı. Dün en üst noktaya çıkan para çekişleri arasında 200-250 milyonluk mevduatlar da var. Bankalar faiz oranlannı 1-2 puan yukselttiler. Döviz satış komisyonlan yüzde 2'den 6'ya yükseldi. Döviz: Dolar 30, Mark 16 lira prim yaptı. Tahtakale Ağa sokaktaki para tüccarları, talebi karşılayamadıklarını soylediler. Altın: Bilezik ve ziynet eşyası satışı durdu. Külçe ve Cumhuriyet Altmı'na talep yükseldi. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet Altını 3 bin lira artışla 268 bin liraya yükseldi. Borsa: Spekülatörler barışçı bir çözum halinde malsız kalmamak için alıma geçtiler. Hisse senetleri ortalama yüzde 7.6 değer kazandı. 3. Sayfada EKONOMİDE SAVAŞ' TEYAKKUZU Ekoııoınide BAKER i Cumhurbaşkanı, Washington Times'a verdiği demeçte Körfez hakkındaki görüşlerini anlattı OzaPdansert mesajlar GELIYOR CUMHURBAŞKAN1NIN DEMECİNDEN Iran ve Suriye'nin Irak'tan toprak koparmasına izin vermeyiz. Kötü bir barış savaş getirir. O yüzden iyi bir barış elde etmeliyiz. Saddam'a doğru mesajlar gönderilmeli, 1930'lardaki hataların tekrarlanmaması açısından. Irak, Nazi Almanyası gibi bir güç değil, ama birçok benzerlik var. Irak ordusundan en yüksek rütbelisi binbaşı olan 800 kişi Türkiye'ye sığındı. Bize yüksek ateş gücü karşısında Irak ordusunun dağılacağını söylediler. Amerikan üslerinin kullanımı konusunda henüz bir karar vermedik. WASHINGTON (Cumhuri- yet) — Cumhurbaşkanı Turgut P«ü, ABD başkentınde yayın- lanan VVashington Times Gaze- tesı'ne verdıği ozel demeçte, Iran ve Sunye'nın Irak'tan toprak ko- parmasına Türkıye'nın ıan ve- remeyeceğını açıkladı Özal, ABD başkentmın sağ eğılımlı gazetesı Washıngton Ti- mes'ın Genel Yayın Mudurü Ar- naud de Borchgnrve ile dun ga- zetede tam sayfa yayınlanan söy- leşısınde, ayrıca Irak'm sadece Kuveyt'ten çekılmesının yetme- yeceğını aynı zamanda gelecek- te de savaşma yeteneğının orta- dan kaldınlması gerektığini ima ettı ve "Kotu banş, daima savaş getirir" dıye konuştu De Borchgrave'ın sorulan ve Cumhurbaşkanı Ozal'ın yaıutla- rı özetle şöylc — Başkan Nixon "Kotu bir banş savaştan daha kotudur" BUGÜN Makineler Bûyük Ustalara karsı '«<"> Bugün ve her cumartesi YARIN Yarın ve her pazar diyor, çanku kotu banşın ileri- de kaçınümaz olarak yeni savaş- lar doğuracağını söyluyor. Bu- nunla da sadece Saddam'ın Ku- veyt'ten çekilmesinin yetmeyece- ğinı, gelecekte de savaşma yete- aegıoin ortadan kaldınlması ge- rektiğinı savunuyor. Buna katı- lıyor musunuz? OZAL — Nıxon tamamen haklı Kotu banş daıma savaş getınr. O yuzden, ıyı bir banş el- de etmehyız — Saddam'a Kuveyt'ten çeldl- raesi için bazı şeyler verilmeli mi? ÖZAL — Kesinhkle hayır. Ama Amerikan Kongresı, Baş- kan Bush'a tam destek verırse, belkı savaşmadan onu çekılme- ye ıkna etmek mumkun. Ama savaşmadan Kuveyt'ten çekilme şansının sadece yuzde 20 oldu- ğunu duşunuyorum. Eğer Kong- (Arkası Sa. 17, Sü. 2'de) BAŞKENTTEN AHMETTAN 72 Saat Kala Ankara ANKARA — Ankara'ya ge- len Amerikalı, İngiliz gazeteci- ler şaşkınhk içindeler. Niye mi? "Savaş teiaşı" goretnedikleri için. Aokara'da gorunur bir savaş teiaşı yok. Ama onlar olması gerektiği- ni duşunuyorlar. Çunku, Turki- ye'>e "savaşı" izlemeye gel- raişler. Maaşlarını, harcırahlannı ve savaş tazminatlarını hak etmek, "Irak'ın kuzey cephesinden sa- vaş havadisleri" geçebilmek en buyuk hevesleri. Meslektaş dayanışması ve ge- lcneksel Turk konukseverligı ne- denı ile yuzlerine "Inşallah he- (Arkası Sa. 17, Sü. S'te) MUHALEFET: MECLİS TOPLANSIN 5. Sayfada Ankara'da savaş zirvesiABD Dışişleri Bakanı James Baker ve İngiltere Dışişleri Bakam Douglas Hurd Ankara'da Körfez krizindeki son durum ve askeri önlemleri Türk tarafı ile göruşecek. Özal, Baker'a serbest ticaret anlaşması konusunda Türkiye'nin görüşlerini bir kez daha aktaracağını söyledi. Diplomatik çevreler, özal'ın tncirlik'in, kullanımına karşı bu talebi gündeme getireceği görüşündeler. AGDAT ANKARA (Cum- buriyet Burosu) — Körfez knzınde son derece krıtık günler yaşanırken Irak'a karşı "t* wrt" Uvır alan ıkı ülkenın dı- şişleri bakanlan bır- bıri ardından Türki- ye'ye gelecek. ABD Dışişleri Bakanı Ja- mes Baker bu ak- şam, tngıltere Dışiş- leri Bakanı Douglas Hurd ıse yann An- kara'da beklenıyor. Baker ve Hurd'ün n- yaretlerının BM Gu- venlık Konseyı'nın Irak'a karşı güç kul- lamlmasına olanak veren kararımn uy- gulanması öncesinde tanınan sürenin bıtı- mınden hemen önce gerçekleşmesı, dun- ya kamuoyunun dık- katlennı Ankara'ya vönelttı 'Şahinler'i temsıl eden ıkı ulke- nın dışışlen bakanla- nnın boyle kntık bir anda Turk yetkılüer- le göruşecek olma- ları "Olası bır savaşta Türkıye'nın ıkmcı cepheyı mı oluşturaca- ğı''" sorusunu gundeme getınyor. Her ıkı ziyaret sırasmda da as- ken konulann ağırlık taşıması beklenırken hem VVashıngton'ın hem de Londra'nın bu zıyaretler aracılığjyla Ankara'nın kendıle- nne sağlayacağı desteğın boyutlan konusunda son bır nabu yok- lamasında bulunacaklan belırtılıyor Dışişleri Bakanlığı yetküi- lerı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "gonış ve egilimleri" konu- sunda yoruma gırmekten kaçınırken Ankara'nın olası bır askeri mudahale karşısında resmı tutumunun "doğradan tecavuze ug- ramadıkça çatışmaya aktif taraf olmamtk"(Arkası Sa. 10, Su. 5te) BMDEN SON BARIŞ GİRİŞİMİ Cuellar Bağdat'ta Beyaz Saray, Gorbaçov'un Körfez'de savaşı önlemek ıçın Bush'a yenı önenler ilettiğini büdirdı. Saddam: Bize Rambo sökmez Irak Devlet Başkanı, ülkesinin Filistın'e ihşkin olanlardan başlamak koşuluyla tum BM kararlanrun uygulanmasından yana olduğunu söyledi. Saddam, ABD askerlerinın Rambo gibı gösteri yapacaklarını, ancak karşılarında savaşacak gerçek msanlar bulacaklannı belırtti. Dış Haberier Servisi — Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyin, Bağdat'ta bazı Avrupa ve Arap ulkelerınden ge- len Musluman dın adamlarının katıl- dığı konferansta dun yaptığı konuşma- da, Fılıstın sorununa ihşkin olanlar- dan başlamak üzere BM'nin tüm ka- rarlarının uygulanmasından yana ol- duğunu söyledi Saddam konuşmasın- da "Kuveyt'ten şartsız olarak çekilmeyeceklerini" de kaydettı. Sad- dam ayrıca ABD askerlennin Rambo gıbı gösteri yapacaklarını, ancak kar- (Arkası Sa. 10, Su. 2'de) Güneyden batıya için yapılan diplomatik girişimlerden sonuç alınamazken, "sa- vaş korkusu" nedeniyle Guneydogu'dan batıya doğru yogun göç süruyor. Irak sınır kesimine yakın yerleşim birimlerinde yaşa- yan yurttaşlardan olanakları olanlar kamyon ve traktorlerie iç bolgelere çekilirken, bölgeden İstanbul, Antalya, Adana, Mer- sin, Izmir. Gaziantep ve Bingol'e yapılan otobus seferierinde artış olduğu bildiriliyor. 52 bin nufuslu Cizre'den son 20 gun içinde büyuk bir goç vaşandığı ve yaklaşık 20 bin kişinin bölgeden uzak- laşiıgı büdirüdi. Cizre Beiediye Başkanı Haşim Haşımi, goçu dog- rnlarken, "Hali vakti yerınde olanlar kendi olanaklanyla batıya gidiyorlar. Parası olmajanlar da bizden yardım istiyorlar, çevre illere kaçıyorlar" dedi. Dij arbakır'dan başta İstanbul olmak uze- re, batıya sefer yapan otobus şirketlerinin bu hatlardaki seferle- ri arttırdıklan belirlendi. Bir şirket yetkilisi, goç nedenijle Topkapı'dan Diyarbakır'a her gun 17 boş otobus gonderdikle- rini belirterek, "Son gunlerde 45 kişilik otobuslerimizde. ayak- ta tstanbul'a gelenler oluyor" dedi. Topkapı Anadolu Garajı'na ber gun sadece Diyarbakırdan 30 kadar otobus geldıgi belirtili- yor. Topkapı'ya gelenler yakınları ile birlikte goçun buruk se- vincini yaşıyorlar. (Fotograf: Erdoğan Koseoğlu) Dış Haberier Servisi— Cenev- re'dekı ABD-Irak dıyaloğunun sonuçsuz kalmasının ardından, butun gözler BM Genel Sekre- ten Pereı de Cuellar'ın bugun Irak Deviet Başkanı Saddam Huseyin ile Bağdat'ta yapacağı goruşmeye çevrılmış durumda. Parıs'te dun Fransa Cumhur- başkanı François Mitterrand ile Cenevre'de ıse AvTupa Toplulu- ğu dışişleri bakanlanyla temas- larda bulunan De Cuellar, Bağ- dat'takı göruşme konusunda 'iyimser olmadığını, ancak yine de barış için umudunu yitirme- diğini' söyledi (Arkası Sa. 10, Su. Tde) MITTERRAND PLANI DEVREYE G1RIYOR ŞÛKRÛ ELEKDA6'ın yazısı 11. Sayfada DIĞER KÖRFEZ HABERLERI 10. ve 11. Sayfada İ OLAYLARIN ARDINDAKI GERCEK 'Telaşe MüdürüV rlerkeste telaş. Savaş kapı mcda. Bankalar tedırgm Dovı- Tje se altına hucum. Buyuk mar- kederde satıştar arttı. Halk gı- da maddelerıne yönelıyor TMO (Toprak Mahsullerı Oftsı) "Bu yıl cumhuriyet tarihinin en bu- yuk stoklarına sahibiz" dıye açıklama yapmak zorunda kal- dı. Ozellıkle un ve şekere talep var. Her yerde konuşulan ve tar- lışılan savaştır Halk savaş ıstemıyor; kamu- oyu Türkıye'nın Ortadoğu'da çı- kacak bır savaşa bulaşmasma karşıdır. Ancak ulkeyı sennkan- lılığa ve dengeye çağıracak olan lar, tanrının gunu savaş edebı yatı yaparlarsa toplumu heye- can sarmaz mı!.. Ev hanımı "Once aklımda yoktu, baktım ki herkes gıda maddelerıne hu- cum etmiş, ben de kalmaz kor- kusuyla akşverişe çıktım" dıyor Taksı şoföru "Bankada 30 mil- yon liram vardı çektim; Fatih- te bir dairem var, sataytm mı" dıye soruyor Ortalık toz duman Daha sa- vaşa gırmeden savaşa gırmış gı- bıyız. Bır ulkede Cumhurbaşkanı her gun "savaş-toto" oynarsa o toplumun halı ne olur?. Turklye'de her şey "Yanuşlık- • • * (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) • Fare Çocuk Yarı ınsan, yarı fare yuztu bır genç adam ve ona yardım eden bır kadımn öyküsu Star l 'de. 6. Sayfada • Türk Sineması Yönetmenlığını Çetın Curtop'un yaptığı Alınyazım fılmınde başrollerı Hulya Avşar ve Salıh Kırmızı paylaşıyor. 6. Sayfada • Adnan Saygun toprağa verildi 84 yaşında ölen Adnan Saygun ıçın Ataturk Kultur Merkezı 'nde (AKM) yapılan törende Devlet Opera Korosu, bestecının 'Yunus Emre' oratoryosundan bır bölumu seslendırdı. Oratoryo 15 ocakta Ayasofya'da da seslendırılecek 7. Sayfada • İki milyariık Korku ıtiT tazmınat lafını duyunca bugunkü Fenerbahçe-Galatasaray basket maçını yayıniamaktan vazgeçtı. Sporda • İki polis öldürüldü Bayrampaşa Sultançıftlığı'nde Malı Şube'de görevlı Salım Kurt saldırı sonucu ölduruldu. Bostana 'da ıse polıshkten aynlma Habıp Gur açılan ateş sonucu öldu. Olayda saldırganlardan bırı ölu dığerı yaralı ele geçınldı. 17. Sayfada • Anarşi Atlna'yı yaktı 24 saat suren olaylarda 4 kışı öldu, 80 kışı yaralandı. Oğrencıler pohsle çatıştı. Arka Sayfada • Litvanya'da ilk kan Gorbaçov'un son uyarısından bır gun sonra Sovyet askerlerı, Vılmu.' 'takı savunma daırest ile gazetelerm basıldığı matbaayı ışgal ettı. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Hazırlık... Amenkan Hava Kuvvetlerı'ne bağlı tanker uçaklannın In- cırlık Hava Ussu'ne ındıklerı bıldırılıycr Bu tanker uçaklar, havada uçaklara yakıt aktanyorlar İncirlik Ussü'nün kulianım koşulları Savunma ve Ekonomık Işbırlığı Antlaşması na ek 29 Mart 1980 tarıhlı "3 Numaralı Ek İncirlik Uygulama Antlaşması" ile saptanmıştır (Arkası Sa. 17, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog